balanced scorecard

Download Balanced Scorecard

Post on 17-Jan-2015

10.709 views

Category:

Business

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIKIH NAUKA U NOVOM SADU ore Medakovi ZNAAJ BALANCED SCORECARDA ZA PRAENJE USPENOSTI POSLOVANJAU MALIM I SREDNJIM PREDUZEIMA - DIPLOMSKI - MASTER RAD -Novi Sad, 2010.

2. 21000 , 6 , : , : , : , : , : , : , :. . , : , : , : , : , :, , :2010 , : , : , 6 , : 9/90/23 (// ////) , : , : K /q , : , , , : , , 6 , :, : , . . , : , : , : : : , : Q2..04-05 - 1 3. UNIVERSITY OF NOVI SAD FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES2100 0 N OVI SAD, Tr g Dos iteja O brad ovi a 6KEY WORDS DOCUMENTATIONAccession number, ANO: Identification number, INO: Document type, DT:Monografic publication Type of record, TR: Textual printed materijal Contents code, CC: Author, AU: ore Medakovi Mentor, MN: Doc. Dr Veselin Perovic Title, TI:The importance of Balanced Scorecard for measuring performance in small and medium businesses Language of text, LT: Serbian Language of abstract, LA: English Country of publication, CP: Serbia Locality of publication, LP:Vojvodina, Novi Sad Publication year, PY: 2010 Publisher, PB:Authors reprint Publication place, PP:Faculty of tehnical sciences, Novi Sad, Dositej Obradovic Square 6 Physical description, PD: 9/90/23 (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)Scientific field, SF: Industrial Engineering and Management Scientific discipline, SD:Controlling Subject/Key words, S/KW:Balanced Scorecard, small and medium businesses, startegyUC Holding data, HD: The Library of Faculty of technical sciencesNote, N:NoneAbstract, AB: The goal of this paper is to research on holistic, concise and clear way, the role of Balanced Scorecard in small and medium businesses. Object of research is to analyze basic assumptions regarding the Balanced Scorecard model, thru its core elements, and to explore its usability in small and medium businesses. Accepted by the Scientific Board on, ASB: Defended on, DE: Defended Board, DB:President: Member: Menthor's signMember, Mentor:dr Veselin PeroviObrazac Q2..04-05 - Izdanje 1 4. : 2 1 0 0 0 , 6 : - ( - ) : . : :104/ : :. , , :- ;- , ;- - : Balanced Scorecarda : . , , . (B.S.C. Balanced Scorecard), . , . : :. . , . . : - ; - ; - ; Q2..04-03 - 3 5. Fakultet tehnikih nauka Master radMedakovi ore 1. REZIME Strategija poslovanja, kojoj svako preduzee koje eli rast mora da posveti dunu panju, proistie iz vizije i misije preduzea i mora biti jasno definisana, sa ciljevima i zadacima koji su prepoznatljivi i sprovodljivi. Za uspeno sprovoenje strategije ciljevi moraju biti jasni i merljivi. Na ovaj nain mogue je razvijati i unaprediti organizaciju. U savremenom okruenju pokazalo se da nije dovoljno oslanjati se samo na isto finansijske pokazatelje. Savremeno poslovanje postavilo je pred menadere zadatak da prate i mere ne samo finansijske, ve i ostale pokazatelje vrednosti i uspeha neke organizacije.Danas veliki deo trine vrednosti preduzea ine nematerijalne vrednosti i intelektualni kapital (ljudi, brand, procesi...), to stvara potrebu za razvojem sistema merenja koji e da prepozna i oceni ostale pokazatelje vrednosti preduzea kao to su odnosi sa potroaima, uspenost poslovnih procesa, sposobnost za razvoj i slino.Polazei od vizije, misije i strategije preduzea Balanced Scorecard se razvio kao alat koji uzimajui u obzir vrednosti preduzea prevazilazi glavne probleme organizacije: uspeno merenje uinka preduzea, praenje i korienje nematerijalne imovine i uspeno sprovoenje strategije.Balanced Scorecard kao instrument stratekog kontrolinga meri uspenost poslovanja organizacije iz etiri perspektive:11) Finansijska perspektiva 2) Perspektiva kupaca 3) Perspektiva internih procesa 4) Perspektiva uenja i razvojaPrilikom modeliranja Balanced Scorecarda, vano je odrati ravnoteu izmeu pokazatelja razliitih perspektiva. Takoe, potrebno je odrediti teniske faktore, jer neki od pokazatelja mogu imati vei, pa i kljuni uticaj na poslovanje i razvoj preduzea. Ovi odnosi izmeu pokazatelja mogu biti dualne prirode. Dok jedna vrsta pokazatelja obuhvata odnose koje je mogue dokazati, potvrditi, putem istraivakih studija ili kroz iskustvo, druga vrsta odnosa predstavlja vie izraz onoga to preduzee pretpostavlja. Kako prilikom definisanja Balanced Scorecarda, tako, jo i vie prilikom predstavljanja rezultata, neophodno je da svim zaineteresovanim zaposlenima bude potpuno jasno ta predstavljeni rezultati znae.Uprkos nedostaku obimnije literature iz oblasti implementacije Balanced Scorecarda u malim i srednjim preduzeima, veruje se da njegovo uvoenje, kao i primena odgovarajuih povezanih procesa upravljanja moe doneti jednako dobre rezultate kao i u velikim organizacijama. Potencijalne koristi se donekle razlikuju. Dok u velikim organizacijama Balanced Scorecard daje svoje rezultate u komuniciranju dogaaja i1 Kaplan R. Norton D. The Balanced Sorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review 1992. Strana 1 6. Fakultet tehnikih nauka Master radMedakovi orestanja u organizaciji, u malim i srednjim preduzeima, najvei deo koristi dolazi iz dva razloga, opisa strateke vizije i pridruenih stratekih ciljeva koji e stvoriti konsenzus i podsticaja da se razvije i primeni efektivniji proces stratekog upravljanja.Istraivanja pokazuju da postoji jasna veza izmeu rezulatata poslovanja i postojanja jasne strategije razvoja preduzea. Balanced Scorecard je jedan od instrumenata stratekog planiranja. Osnovni razlog neuspeha ili slabih rezultata poslovanja malih i srednjih preduzea je svakako nedovoljno obraanje panje menadmenta na strateka pitanja.2 Poboljanje kvaliteta procesa statekog menadmenta je jedan od uslova rasta malih i srednjih preduzea.Ovaj rad, prema saznanju autora, predstavlja jedan od retkih koji se bavi uvoenjem Balanced Scorecarda u malim i srednjim preduzeima u Srbiji. Ozbiljan problem za mala i srednja preduzea predstavlja nemogunost da se formalizuje opis vizije i stratekih ciljeva na nain da se postigne opti konsenzus, kao i da se podstakne razvoj i uspena primena procesa stratekog upravljanja. Balanced Scorecard kao instrument stratekog menadmenta prevazilazi ovaj problem na sistematian nain.Iako je u malim i srednjim preduzeima lake postii ukljuenost celog kolektiva u izradu modela, kao i komunikaciju strategije, esto strateka vizija nije dovoljno detaljno opisana, pa je uvoenje modela Balanced Scorecarda idealna prilika da se zamisli menadera formalizuju. U malim i srednjim preduzeima obino postoji lider koji zna i moe jasno da komunicira ciljeve i definie ih u saradnji za zaposlenima. Tako usvojeni ciljevi lake se sprovode, jer postoji konsenzus o potrebi njihovog ispunjenja.Uspena implementacija Balanced Scorecarda zahteva neprekidnu posveenost menadmenta pokretanju i podravanju svih neophodnih promena u ponaanju unutar organizacije, ukljuujui, ak i poev, od sebe samih.Jasne prednosti koje ostvaruju preduzea koja primenjuju Balanced Scorecard su poboljano strateko planiranje, poboljana komunikacija strategije, bolja informisanost, poboljano izvetavanje o performansama i bolja usklaenost strategije.Predloena strateka mapa u narednoj godini treba da proe proveru upotrebljivosti u realnom poslovnom okruenju, a vreme e pokazati koliko i kakvih korekcija treba da pretrpi da bi prerasla u konkretan, primenljiv i koristan sistem, koji e biti prava podrka stratekom upravljanju konkretnim preduzeem.Informaciona podrka modelu nije predmet detaljnog istraivanja u ovom radu, ve e biti tema narednog, u kojem e biti opisana i primena modela, problemi koji su se javili prilikom uvoenja, kao i konkretni rezultati. Oekuje se da promene u nainu posmatranja razliitih segmenata poslovanja kroz Balanced Scorecard bitno utiu na kvalitet organizacije preduzea i da time doprinesu poslovanju, a pre svega razvoju kompanije i brem dostizanju stratekih ciljeva i vizije preduzea.2Jennings, P., The Business School, Loughborough University, UK and Graham Beaver, Nottingham Business School Nottingham Trent University England.Strana 2 7. Fakultet tehnikih nauka Master rad Medakovi ore 2. CILJ I PREDMET ISTRAIVANJA 2.1. Cilj istraivanja Cilj ovog rada je da se na celovit, saet i razumljiv nain istrai uloga i znaaj primene Balanced Scorecarda u malim i srednjim preduzeima. U radu je koriena literatura prikupljena iz veeg broja udbenika, strunih asopisa i internet izvora. Rad je podeljen na osam poglavlja i zakljuna razmatranja autora rada.Savremeno preduzee koje tei da opstaje i da se razvija u dananjem poslovnom okruenju znaajan deo upravljakih resursa mora posvetiti razvoju i sprovoenju strategije poslovanja.Kao poetnu studiju novih metoda merenja uinka 1990. godine, profesor sa Univerziteta Harvard Robert Kaplan i konsultant David Norton razvili su alat za merenje uinaka celokupnog preduzea i nazvali ga Balanced Scorecard (ili u prevodu Izbalansirana lista ciljeva ili Uravnoteena lista). Iako na poetku osmiljen kao sistem merenja, kasnije je prerastao u sistem stratekog upravljanja za one organizacije koje ga u potpunosti koriste.Veliki uspeh i upotrebljivost Balanced Scorecard zahvaljuje sintezi finansijskih pokazatelja i ostalih pokazatelja uspenosti kompanije, odnosa prema potroaima i buduih uspeha organizacije zasnovanih na naprednim procesima i inovaciji. Na ovaj nain stvara se spoj kratkoronih i dugoronih ciljeva i u njihovom preseku ogleda postavljena strategija preduzea. Ciljevi i pokazatelji Balanced Scorecarda nisu samo obian skup merila, ve su izvedeni iz vizije i misije preduzea koji omoguava da se strategija razume i implementira kroz proces komunikacije. 2.2. Predmet istraivanjaPredmet istraivanja je razrada osnovnih postavki modela Balanced Scorecarda kroz njegove sutinske elemente i prikaz mogunosti njegov