ban cam ket cua cong nhân

of 2 /2
CÔNG TY TNHH CK THÀNH HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : 13/BKC/TH/10 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội , ngày…tháng….năm 2010 BẢN CAM KẾT (Đối với tập thể công nhân) - Căn cứ vào HĐLĐ số:….ngày….tháng…..năm 2010 của BGĐ công ty - Căn cứ vào thực tế của công ty - Căn cứ vào khả năng , năng lực của cá nhân Hôm nay ngày ……tháng…….năm 2010 Tại văn phòng công ty , Đại diện Ban giám đốc công ty giao trách nhiệm , quyền lợi nghĩa vụ cho tập thể công nhân. Đại diện cho tập thể công nhân ông (bà): …………………………………… Chức vụ:………………………………………. Yêu cầu mọi người phải thực hiện nghiêm chỉnh và chấp hành những quy định dưới đây: I. Trách nhiệm - Chịu trách nhiệm với công việc được giao - Chịu trách nhiệm với những máy móc do mình phụ trách - Chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh bản nội quy, quy định của công ty - Và một số trách nhiệm đã nêu trong bản mô tả công việc số: 13/MTCV/TH/10 II. Hình thức xử lý kỷ luật - Để mất mát thất lạc dụng cụ, vật tư sẽ bị khiển trách bằng văn bản đồng thời phải bồi thường theo quy định của công ty (số tiền này sẽ được đưa vào quỹ chất độc mầu da cam) - Thiếu trách nhiệm với công việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ bị khiển trách bằng miệng và bị đánh giá xét thưởng vào cuối tháng - Tiết lộ bí mật thông tin của công ty ra bên ngoài thì sẽ bị thôi việc đồng thời chịu trách nhiệm vật chất tương ứng với tổn thất mà công ty phải chịu do nguyên nhân đó - Không tuân thủ cấp trên sẽ bị xử lý kỷ luật bằng văn bản, nêu rõ nguyên nhân đồng thời bị đánh giá vào phần xét thưởng cuối tháng - Có hành vi trộm cắp tài sản trong công ty tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật bằng văn bản, thuyên chuyển hoặc sa thải đồng thời phải bồi thường thiệt hại vật chất theo đúng quy định của pháp luật. - Tổ chức cờ bạc, đánh nhau trong công ty dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị xử lý kỷ luật bằng văn bản và phạt tiền từ 50.000- 200.000 đồng( Số tiền này sẽ được nộp vào quỹ chất độc màu da cam). Đồng thời bị đánh giá vào phần xét thưởng cuối tháng

Upload: vuhanh

Post on 20-Jul-2015

9.402 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Ban Cam Ket Cua Cong NhâN

CÔNG TY TNHH CK THÀNH HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố : 13/BKC/TH/10 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội , ngày…tháng….năm 2010

BẢN CAM KẾT(Đối với tập thể công nhân)

- Căn cứ vào HĐLĐ số:….ngày….tháng…..năm 2010 của BGĐ công ty- Căn cứ vào thực tế của công ty- Căn cứ vào khả năng , năng lực của cá nhân Hôm nay ngày ……tháng…….năm 2010 Tại văn phòng công ty , Đại diện Ban giám đốc công ty giao trách nhiệm , quyền lợi

nghĩa vụ cho tập thể công nhân. Đại diện cho tập thể công nhân ông (bà):……………………………………

Chức vụ:………………………………………. Yêu cầu mọi người phải thực hiện nghiêm chỉnh và chấp hành những quy định dưới đây:

I. Trách nhiệm - Chịu trách nhiệm với công việc được giao- Chịu trách nhiệm với những máy móc do mình phụ trách- Chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh bản nội quy, quy định của công ty- Và một số trách nhiệm đã nêu trong bản mô tả công việc số: 13/MTCV/TH/10

II. Hình thức xử lý kỷ luật- Để mất mát thất lạc dụng cụ, vật tư sẽ bị khiển trách bằng văn bản đồng thời phải bồi

thường theo quy định của công ty (số tiền này sẽ được đưa vào quỹ chất độc mầu da cam)

- Thiếu trách nhiệm với công việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ bị khiển trách bằng miệng và bị đánh giá xét thưởng vào cuối tháng

- Tiết lộ bí mật thông tin của công ty ra bên ngoài thì sẽ bị thôi việc đồng thời chịu trách nhiệm vật chất tương ứng với tổn thất mà công ty phải chịu do nguyên nhân đó

- Không tuân thủ cấp trên sẽ bị xử lý kỷ luật bằng văn bản, nêu rõ nguyên nhân đồng thời bị đánh giá vào phần xét thưởng cuối tháng

- Có hành vi trộm cắp tài sản trong công ty tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật bằng văn bản, thuyên chuyển hoặc sa thải đồng thời phải bồi thường thiệt hại vật chất theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức cờ bạc, đánh nhau trong công ty dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị xử lý kỷ luật bằng văn bản và phạt tiền từ 50.000- 200.000 đồng( Số tiền này sẽ được nộp vào quỹ chất độc màu da cam). Đồng thời bị đánh giá vào phần xét thưởng cuối tháng

Page 2: Ban Cam Ket Cua Cong NhâN

- Vi phạm nội quy, quy chế của công ty, tùy vào mức độ vi phạm mà có những hình thức xử lý kỷ luật bằng miệng, bằng văn bản……và bị đánh giá vào phần xét thưởng cuối tháng

- Những sản phẩm sai hỏng do mình gây ra sẽ chịu xử lý kỷ luật bằng miệng hoặc bằng văn bản đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo quy định của công ty

III. Chế độ khen thưởng:- Được xét thưởng hàng tháng theo quy định chung của công ty.- Người nào phát hiện ra hành vi cờ bạc, trộm cắp, đánh nhau mà kịp thời thông báo cho

công ty sẽ được thưởng từ 50.000- 200.000 đồng( Người nào phát hiện ra sẽ được công ty giữ bí mật)

Trên đây là những cam kết giữa Công ty và tập thể công nhân trong công ty. Hai bên cần thực hiện nghiêm chỉnh mọi nội dung đã ghi trong bản cam kết.

Bản cam kết này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau được đọc cho mọi ngườicùng nghe. Giao cho đại diện tập thể người lao động 1 bản, một bản lưu văn phòng để theo

dõi

Đại diện người lao động THAY MẶT CÔNG TY Giám đốc ……………………………… …………………