bantay me - tập Đọc 1 moi

Upload: trong-tran

Post on 07-Jul-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  1/15

  TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢNKHỐI 1

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  2/15

  Cái nhãn vở  Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữatrang bìa là một chic nhãn vở trang tr! r"t

  #ẹp. Giang l"y b$t n%n n&t vit t'ntr()ng* t'n lớ+* h, và t'n c-a m vàonhãn vở.

  Kiểm tra bài cũ

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  3/15

  Cái nhãn vở

    /Bố nhìn những 01ng chữ ngayng%n* 2hn con gái #ã t3 vit #ượ c nhãn vở.

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  4/15

  Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2013

  Bàn tay mẹ (tiết1)

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  5/15

  Bàn tay m4

    Bình y'u nh"t là #5i bàn tay m4. 67ngngày* #5i bàn tay c-a m4 +h8i làm bao

  nhi'u là vi9c.  :i làm v; m4 l

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  6/15

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  7/15

  Bàn tay m4

   Bình y'u nh"t là #5i bàn tay m4. 67ng

  ngày* #5i bàn tay c-a m4 +h8i làm baonhi'u là vi9c.

    :i làm v; * m4 l

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  8/15

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  9/15

  B×nh yªu l¾m ®«i bn tay r!mn¾n"# c!c n"$n tay "%y "%y# &

  'n" &'n" ca m*

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  10/15

  H() *+" -() ".! /

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  11/15

  +×m tr,n"bi ti-n" c$

  ch.a /%n an 0

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  12/15

  +m tiến" n",ài

  bài c2 ch3a /4nan# at 0

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  13/15

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  14/15

 • 8/18/2019 BanTay Me - Tập Đọc 1 Moi

  15/15

    Ein chFn thành c8m >n các thy c5.

  !nh ch$c các thy c5

  sức khỏe 

  hạnh phúc

  thành công

  trong H3 nghi9+ IrJng Kg()i