(batay sa ao 3 of 2012) bantay kita training …mga panuntunan sa pagsasagawa ng free and prior and...

of 37 /37
Mga Panuntunan sa Pagsasagawa ng Free and Prior and Informed Consent (Batay sa AO 3 of 2012) Bantay Kita Training Module sa Free and Prior and Informed Consent Presentasyon 4 ng 4

Upload: others

Post on 24-Jan-2020

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MgaPanuntunansaPagsasagawangFree

andPriorandInformedConsent

(BataysaAO3of2012)

BantayKitaTrainingModulesaFreeandPriorandInformedConsent

Presentasyon4ng4

MGAPAUNANGAKTIBIDAD

• Katangianatlayuninngproyekto• Lokasyon• Abstrakngpanukalangproyekto• Indicativebudget• Mgataongmasasangkotsaproyekto• OperasyonalnaPlanoatmgaaktibidad• Profilengaplikante

MgaDokumentongKailangan:

Pag-aplayparasaPagkuhangCertificationPrecondition

1

PagbuoatKomposisyonngFBITeam

• TheCommunityDevelopmentOfficer(CDO),bilangTeamLeader

• AngFBIProvincialFocalPerson• Isa(1)mulasaCommunityServiceCenter

(CSC)• Dalawang(2)nakatatanda(elder)/liderngIP

elders/leadersnakinilalangCSC

2

MGAPAUNANGAKTIBIDAD

MgaTungkulin/GawainngFBITeam

• SumanggunisaADrepresentatives• Isagawaangpre-FBIConference• IsagawaangFBI• Tumukoyngmgaelder/lider• Maghandaatmagpasangreportnamaymga

rekomendasyon• i-liquidateanglahatngperanghinawakan

3

MGAPAUNANGAKTIBIDAD

MgabagaynadapatgawinsaPre-FBINakasaadsafunction4ngFBIteamnakabilangangkonduktangpre-FBI,kasamaditoang

• OryentasyonsamgakailangansaFBI• Angpagkakakilanlanatibapangpangunahing

impormasyontungkolsaaplikante• Detalyadongprofilengproyekto• WorkandFinancialPlan• Ibapangimportantengmgabagayna

maaaringmapag-kasunduan

KonduktangFPIC

IsinasagawakungangresultangFBIaymaymalinawnaoverlapsaAD

HiwalaynapagsasagawangkarapatansaFPICsabawatpangunahingbahagingpanukalangaktibidad

AgarangmagmomobilisangFPICTeamangRDsabawatprobinsiyanabubuuhinng:

• AngProvincialOfficer,bilangTeamLeader

• AngProvincialLegalOfficer• Isang(1)EngineermulasaProvincial

oRegionalOffice• AngliderngFBITeam• Dalawang(2)IPelder/lidernapinili

ngkomunidadsaunangasembliya

MgaTungkulinatGawainngFPICTeams

Tipunin,nangmaypriornotice,angunanggeneralassemblyupangpatunayanangmgasumusunod:

• FBIReport• PagkakakilanlanngmgaIPElderat

Lider• ProsesongPaggawangDesisyon• SensusngIP/MigrantIP• Apketadonglugar• Kungmayroonghidwaansaboundary

• I-dokumentoatpadaluyinangConflictResolutionMechanism

• Padaluyinati-dokumentoangproceedings

• Ipaalam/ipaalalasamgakalahokangIPRAsalahatngyugtoatmgaaktibidad

MgaTungkulinatGawainngFPICTeams

• IpresentaangnapagkasunduangWFPsaasembliya

• Imbitahanangmganaaangkopnaindependyentengdalubhasa

• Kungsasang-ayunanngICC/IPangaktibidad,tumulongsapaggawangResolutionofConsentatMOA,oResolutionofNon-Consentkunghindisumang-ayonangmgaICC/IPsapanukala

MgaTungkulinatGawainngFPICTeams

• Gumawangaccountingnglahatngnatanggapnaperaopag-aari

• MaghandaatmagpasangFPCIreportnamaymgarekomendasyonatexecutivesummary

MgaTungkulinatGawainngFPICTeams

MgaCommunity Assembly

UnangCommunityAssembly:IsasagawamataposmabayaranngproponentangFPICFeeatmaibigayitosaangkopnaNCIPProvincialOfficeoCenter

PangalawangCommunityAssembly:Isasagawasaarawatlugarnanapagkasunduansaunangcommunityassembly.

Magsasagawang2CommunityAssembly

MgakailangansaunangCommunityAssembly

• FormalnoticesaRegionalDirector

• Pag-paskilngmgawrittennoticepitong(7)arawbagoangassembly

• Personalnapag-bigayngmgaformalnoticesamgakinatawanngADpitong(7)arawbagoangassembly

• Kinatawanngproponent/locator

• angkopnaLGU/mgaLGUChiefExecutive/s,angkopnamgaNGOatkungmayroon,mgainimbitahangdalubhasa

• ProvincialConsultativeBody(PCB),kungmayroon

MgakailangansaunangCommunityAssembly

• OryentasyonsaIPRAatangprosesongFPIC

• ValidationFBIreportatlugar/mgalugarnaapektado

• Censusngmgakatutubo/dayongkatutubo/’dikatutubo

MgadapattalakayinsaUnangCommunityAssembly

• PagkilalaatpagpapatunaysamgaIPElderatLider

• PagtukoysaprosesongDecision-makingoconsensus-building

• PagkakasundosapaglahokngmgaNGO/CSP

MgadapattalakayinsaUnangCommunityAssembly

• PagpapatunaysamgakasapingFPICTeam

• PresentasyonngnapagkasunduangWFP

• Opsyon,pagpiliatimbitasyonngindependyentengdalubhasa/mgadalibhasaparamag-sagawangEIAatmag-bahagingkanilangekspertongopinyon

MgadapattalakayinsaUnangCommunityAssembly

• Ayosngmekanismoparasaconflict/disputeresolutionngmgapinili/hinalalnamgaIPElder/Lider

• PetsaatlugarngPangalawangcommunityassembly

• Ibapangusapinnamaaringkailanganatmahalagangtalakayin

MgadapattalakayinsaUnangCommunityAssembly

PangalawangCommunityAssembly

KinakailangansaPangalawangCommunityAssemblyangpresentasyonngaplikanteplano,programa,proyektooaktibidadnagustonitonggawin.

MgadapattalakayinsaPangalawangCommunityAssembly

• AngOperationPlanatsaklawatlawakngpanukala

• Anghalagaatbenepisyongpanukala

• Angmganakikinitangpinsala/kawalansakomunidad

• Mgahakbangnagagawinngaplikanteupangmaiwasan/pagaaninangmgaito

• Pagbabahagingdalubhasa,kungkalahokoinimbitahan

• Mgapunaoopinyonngibapangmgastakeholders

MgadapattalakayinsaPangalawangCommunityAssembly

• Openforum

• Ibapangmahahahalagangusapinnapinagkasunduansaassembly.

MgadapattalakayinsaPangalawangCommunityAssembly

Importante

• Bagomag-taposangPangalawangCommunityassembly,kailangangmakapag-usapngsila-silalamangangmgaICC/IPupangmapag-kasunduanangkanilangmgadecision-making/consensus-buildingschedule

• Kailangangmaisagawamula10arawhanggang2buwanmulasapetsangPangalawangcommunityassembly

ICC/IPConsensusBuilding

• MataposangPangalawangAssembly,angmgaICC/IPaymag-uusapupangmakabuongmaayosnaconsensus

• AngmgakinatawanlamangngNCIPnamagdodokumentongusapanangmaaaringlumahokngunithindimaaaringmakialam

KungibinigayangPahintulot

• KaagadnaaabisuhanngFPICTeamangproponentatangmgakinatawanngkomunidadparasanegosasyonngtermsandconditions

• Kapagnagkasundoangmgapartidosatermsandconditions,isusulatangMOAsakatutubongwikaatIngles

MgaNakapaloobsa MoA

• Detalyadongprobisyonngbenefit-sharingalinsunodsamgabatasatregulasyon

• Developmentprojectsnabataysamgapriyoridadngkomunidad

• Pag-monitorngNCIPngimplementasyonngMOA

• Pag-iwas/pagpapagaanatresettlementplansparasamgamaaaringpanganib

• Mekanismongbayad-pinsala

• Pagtatakdaparasa‘di-maaaringpaglipat/pagpasa(non-transferability)ngMOA

MgaNakapaloobsa MoA

• Pagtatakdaparasamulingnegosasyonngeconomicprovisions

• KungkakailanganinngmgaapektadongICC/IPngisapangFPIC

MgaNakapaloobsa MoA

• Talaanngmgatungkulinngkumpanyaatmgaapektadongkomunidad

• Mgamahalagangpetsa/tagalngkasunduan

MgaNakapaloobsa MoA

• Bukodpasamganakasaadsabatas,mgabenepisyonamulasahostICC/IP

• DetalyadongtalangpaggamitnglahatngpondongnakuhanghostnamgakomunidadnaICC/IP

MgaNakapaloobsa MoA

• Mekanismoparasamalinawnapaglipatatpaggamitngpondo

• Detalyadongmgahakbangparasaproteksyonngmgakarapatanatvaluesystemsngmgakatutubo

• Detalyadongmgahakbangparasakonserbasyon/proteksyonngmgaapektadongbahagingancestraldomain

MgaNakapaloobsa MoA

• Mgatungkulinngaplikanteatparinarinnghostnakomunidadngmgakatutubo

• Sistemangpag-monitoratebalwasyonngMOA

• Mgaremedyoat/oparusa/multaparasamga‘di-pagsunodopaglabagsamgatermsandconditions

MgaNakapaloobsa MoA

• Pag-depositongperoonabanggitnasuretybond

• Probisyonnamagbibigaytulongsapanahonngkalamidadopinsalasakomunidad

• ProbisyonnamagsasagawangbagongprosesongFPICsamgakasongpagmimina,mataposangexplorationstage

MgaNakapaloobsa MoA

Contents ofMoA

• ProvisionontheeffectsofdormantCertificationPrecondition

• Membershipofproponentinorganizationsrequiringethicalstandardsinaparticularlineofactivity

• OtherrequirementsprovidedinthisGuidelines.

AngCorporateSocialResponsibility(CSR)oSocialDevelopmentandManagementProjects(SDMP)narequisitongatingmgakasalukuyangbatasayhindi

kabilangsamgabenepisyonanakasaaddito

ValidationAssembly

• AyisasagawasaloobngAD

• IpapaliwanagngFPICTeamsakomunidadangmgaprobisyonngMOAsawikangkanilangginagamitatnaiintindihan

ValidationAssembly

• Pag-papatibayngkomunidadngmganakapaloobatimplikasyonngMOA

• Pag-pirmangmgaawtorisadongsignatoriesngMOAatResolutionofConsent