bbmp ict special 2012

Download BBMP ICT Special 2012

Post on 31-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De ICT special uit BBMP nummer 4, 2012

TRANSCRIPT

 • ADVERTORIAL ICT SPECIALtAPRIL 2012 | 1

  ICTspecial

  REDACTIONEEL PURE NOODZAAK

  OF PUUR PLEZIER?Wilma Schepers

  Veranderingen en vernieuwingen in de ITC gaan snel, heel erg snel. Wat je vandaag wel zou wil-len, is morgen mogelijk. Een kritische vraag is of je alles moet willen wat mogelijk is.

  Edwin Tuin en Tony Weggemans laten in hun artikel over het aanscha en en implementeren van software (zie pag. 20 van BBMP 2012|04) zien wat er allemaal goed fout kan gaan bij de implementatie van nieuwe ICT in een organisa-tie. Misschien vertellen zij niks nieuws, want ook u kent de borreltafelverhalen over projecten die handen vol geld kosten en niet opleveren wat bedoeld was. Aan de borreltafel wordt de Zwarte Piet al snel aan de toeleveranciers doorgescho-

  ven. Kritische zelfre ectie past niet bij een borrelnoot. Misschien is de vroege ochtend een beter moment om de tips en aanbevelingen van Edwin en Tony te overdenken en een nieuwe start te maken. Deze BBMP en dit katern kunnen u daarbij hel-pen. Wij stellen de toonaangevende softwarele-veranciers uit de branche aan u voor. Zo kunt u kijken en vergelijken en een goede keuze maken. Neem daar de tijd voor (deze bijlage kunt u apart houden en op een rustig moment nog eens doorbladeren). Zoals Edwin en Tony zeggen: Bij de keuze van een softwareleveran-cier ga je een relatie voor jaren aan en je moet er allebei beter van worden.

  Automatisering van administratieve processen: hoe saai kan het wezen, hoe opwin-dend kan het zijn? Administratieve processen zijn natuurlijk erg saai, maar zodra die processen lopen zoals ze moeten lopen en je kunt werken met het resultaten de planning van de instroom van nieuwe kinderen, het onderhouden van contact met ouders, het nadenken over de organisatiestrategie wordt het opeens leuk. Dat is wat de adverteerders in deze ICT-bijlage u willen laten zien.

 • !

  "#$#%'(#"

  )*+

  #,"%-./0121-3-#

  45 5

  6"77855

 • ADVERTORIAL ICT SPECIALtAPRIL 2012 | 3

  Visionplanner begint waar de overige softwarepakket-ten ophouden. Andr Kok, manager nancin bij SKH (Sichting Kinderopvang Hilversum) is duidelijk en-thousiast over dit softwareprogramma dat hij zon twee jaar geleden liet installeren. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat je managementrapportages hand-matig moest maken. Je moest dan gegevens overklop-pen vanuit diverse systemen. Een heel gedoe, met alle beperkingen van dien. In de loop der jaren kwamen er wel allerlei pakketten bij, maar de koppeling tussen systemen bleef een zwak punt. We liepen aan tegen de grenzen van die manier van werken. De software van Visionplanner is ontwikkeld om op eenvoudige wijze gedetailleerde managementinformatie te genereren door data uit verschillende systemen op te halen en die te combineren voor analysedoeleinden. Het program-ma werkt samen met vrijwel alle standaardpakketten die binnen de kinderopvang gangbaar zijn. De SKH hoefde dan ook niet te investeren in vervanging van de systemen die ze al gebruikten (Kocon, Exact, Pion, Planrad en Excel). Visionplanner kwam er bij als ma-nagementtool. Andr: Het is echt geweldig. Wij zijn op 1 april 2010 gestart met het installeren en inrichten van het programma, samen met de leverancier, en eind april kon ik mijn eerste managementrapportage uit het systeem halen. Weliswaar nog niet volledig, maar wel met dezelfde gegevens als voor die tijd. Zo snel ging dat! Daarna hebben we het steeds meer uitge-breid en afgestemd op onze eigen organisatie.

  DashboardsMet enthousiasme toont Andr op het scherm hoe een-voudig het werkt. De SKH heeft ten behoeve van het management voor de vier speerpunten van de strate-giekaart marktpositie, nancile positie, professio-naliteit en optimaal pedagogisch handelen eigen dashboards ingericht. Op ieder dashboard kun je in n oogopslag zien hoe de stand van zaken is ten aan-zien van dt speerpunt. Opvallend zijn de ronde me-ters, waarvoor de organisatie zelf de parameters heeft ingegeven. Staat de wijzer in het groen dan is geen di-recte actie vereist. Staat hij in het rood dan presteer je op dat moment minder dan het doel dat je jezelf ge-steld hebt en kun je op een dieper niveau gaan kijken. Andr: Je kunt zoveel met zon dashboard. Je kunt bij-voorbeeld inzoomen op bepaalde periodes en verge-

  wachting: hoe ontwikkelen de bezetting, de leidster-kindratio en het rendement zich in de tijd? Of kosten uitdrukken in percentages van de omzet. Je hoeft alles wat je wilt weten maar n keer in te richten in Vision-planner en vervolgens kun je het er steeds weer uit-halen.

  ToekomstgerichtHoewel Visionplanner zijn roots heeft in met name -nancile planning is het programma helemaal toege-sneden op de kinderopvang en parameters die daar een rol spelen. Jorrick van Heesch, accountmanager kin-deropvang bij Visionplanner: In deze tijd wordt voor-uitkijken voor organisaties steeds belangrijker. De na-druk ligt nu veel meer op operationele gegevens, de early warning indicators. Als de bezetting de komende maanden terugloopt, weet je ook dat de rendementen teruglopen als je daar niet snel op reageert. Met Vision-planner kun je diverse scenarios doorrekenen. Ade-quate managementinformatie is onontbeerlijk. Andr herkent dit: Met de boekhouding kijk je tot op de dag van vandaag, maar met kindplanning, wachtlijsten en instroom- en doorstroomgegevens kijk je vooruit. We leven nu echt in een tijd dat we moeten weten hoe de zaken zich ontwikkelen en hoe we daarop moeten ac-teren. Voor SKH begint het pakket zich nu echt uit te nutten.

  WWW.VISIONPLANNER.NL/BRANCHES/KINDEROPVANG/

  lijkbare vestigingen. Wat je maar wilt, je kunt het eruit halen. Dit jaar zullen de dashboards met achterliggende in-formatie ook direct op de computers van de managers beschikbaar komen. De tijd van printjes is dan ook voorbij. Naast de meters kunnen er andere gegevens geplaatst worden, zoals tabelletjes of taart- en staafdi-agrammen. En kijk, zegt Andr in de bovenste balk kan ik weer aanklikken of het dashboard een bepaalde periode, vestiging of combinaties daarvan moet laten zien. Per klik veranderen de indicatoren in de metertjes en de diagrammen meteen mee!

  Kijken op diepere niveausNa twee jaar is Visionplanner niet meer weg te denken uit de organisatie. Andr geeft een voorbeeld: Voor-heen was het een groot probleem om snel informatie te krijgen die nodig is om te sturen op de leidster/kin-dratio. Nu rolt dat er zo uit en sturen we maandelijks rapporten over de personeelsinzet naar de vestigings-manager. De personeelskosten maken zestig tot ze-ventig procent uit van de totale personeelskosten, goed sturen op dit punt kan nogal wat opleveren. Uit de voorbeelden die Andr geeft, blijkt hoe jnmazig de informatie kan zijn. Andr: Het roosteren gaat op we-kelijkse basis, daarom halen we de vestigingsinforma-tie per week uit het systeem. Alles zit erin: groepsuren, vervangingsuren, taakuren, alles gekoppeld aan de begroting. En dan nog kun je dieper kijken. Want om-dat de leidster/kindratio voor verschillende leeftijden anders is, wil je de gegevens ook op groepsniveau zien. Je kunt steeds meer ver jnen, zo diep gaan als je maar wilt.Andr: Het is leuk te constateren dat vestigingsmana-gers graag werken met deze gegevens en er veel uitha-len. Ze weten me te vinden als ze ondersteuning nodig hebben bij het interpreteren van de aangeleverde cij-fers. De rapportages zijn in die twee jaar echt ingebed in de organisatie.Visionplanner leent zich uitstekend voor interne bench-marks. Andr laat zien hoe eenvoudig het is om allerlei kruisverbanden te maken. We maken overzichten van de bezetting per dag en per vestiging. Zo kun je de ves-tigingen onderling vergelijken en zien welke vestiging het goed doet en welke minder goed. Je kunt ook tijd-lijnen maken op basis van historie en toekomstver-

  Met de software van Visionplanner kunnen kinderopvangorganisaties op een eenvoudige ma-nier adequate managementinformatie naar boven halen. Een kijkje in de keuken bij Stichting Kinder opvang Hilversum: Dit pakket is een substantile verbetering.

  DE KRACHT VAN VISIONPLANNER

  In deze tijd is adequate managementinformatie onontbeerlijk.

 • (300&3$++)3&3!*3 +3.'')3&+3/'3$&3$*3 +3 $3$+3#!&)'(-&%!&!*+)+!3,*3+3#$!+3$3-&/.)3$*33.+-!&3.)&3,.3')&!*+!3%'+-'$'&$,##!3%#+3(+)!'3,.3#&+'').)#3.)3&3(#$! +)3'3.''&3'')3&3()#+!* 3'%!&+!-&33%*+3!!1&+3,+'%+!*)!&*'($'**!&&3-'')3'(-&*+')33+$3,3-'')33#) +!*+3*'+.)3-'')3,.3#!&($&&!&3($,*33/#) !3-&3 +3%*+3-'')&*+&

  (##+3-'')3!&&!1$3%!&!*+)+!3($,*3&3.+)! +3'&)*+,&!&3 -&3,.3 +'+$3()*'&$*($&&!&3&3*$)!*%!&!*+)+!3+3 !*3 +3 ,&$3 $! +(,&+3+3$$&3(+)!'3,.3')&!*+!3#&3!&3&$,*!$$3!&*+-)$&!&3-&3*(!$!*)3()+&)*3$*'%(,+)$&3)!&.)3$'*3&3+3(+)!'2*3,&!#3&(#3*()+3,3&!+3$$&3+!"3&3$%)3-'')#'%+3''#3-$3))&!*3.)'')33!&$!"#/')#.$!+!+3.)3!&3 +3-'$$3$! +3#'%+3+3*+&3)3.+&3...*(+)!'&$33$33333

 • ADVERTORIAL ICT SPECIALtAPRIL 2012 | 5

  Vroeger was het simpel: PTT Telecom zorgde ervoor dat je kon bellen. Punt. Je betaalde een vast maandtarief voor de aansluiting en variabele kosten voor het bellen. Totdat er werd besloten dat telefonie een vrije markt moest zijn en dat concurrentie goed was voor de consument.

  OerwoudZo simpel is het allang niet meer. Sindsdien zijn we overstelpt door goede en minder goede alternatieven, zegt Peter van Zijl, directeur van Pelosa. We konden gaan bellen via buitenlandse leveranciers, afrekenen per seconde, onderling gratis bellen, et cetera. Voeg daar mobiele telefonie aan toe en je hebt een oerwoud van ondoorgrondelijke tarieven en diensten. En achter dat hele oerwoud? Daar staan maar een paar grote be-drijven die er

View more >