bc.wbp.lodz.plbc.wbp.lodz.pl/content/14069/glos_poranny1935nr233a.pdflir. zs3. opłata poeztowa...

8
Rok VII lir. ZS3. poeztowa mszerona lIódi t Ponledzlalek t 16 sierpnia 19S5 r. ;; ... ...-.., .... _----_ ..... _----------------_ ... _-_ .... . DZIElINIl SPOiEaIY. POLITycZIY I UTEUCII Redakcja: Piotrkowska 101. Tel.14.4-44, 166-66,177.771=1 ("lla riroszg 1=1 Administracja: Piotrkowska 70. Tel 222-22,266-66 i 188-88. Redaktor przyjmuje od g. 6-ej-7.ej wiecz, = ." /iM., = Tel. nocne 144-44, 177·77 Nr. konta P.K.O. 66.156 do wOjewódzkiego kolegium wJlborczego do senatu Og61em z calego województwa wybrano 113 delegatów -- Organizacje i z rozDoczel. kamganie kogo beda glosowac irdzi! iaz dniu wczoraszym punktu- o godz. 9-ej rano w i na terenie go województwa zebrania obwo dowe do senatu, na których do- konano wyboru delegatów do wojewódzkiego kolegjum wy- borczego do senatu, które zbie- rze w dniu 15 ce- lem wybrania 5 kandydatów na senatorów. Na zebrania te wyborey do senatu, którzy w ten spos.ób bez- w wyborach, W uprawnionych do 5,100 osób, l'rekweneja na zebraniaeh obwo dowyeh 80 w ;ja obwodowyeh, klóre delegatów do kolegjum wojewódzkiego: na terenie województwa kiego wybrano 140 delegatów, a mianowicie: powiat - 13 delegatów, - 8, ski - 11, - 11, kali- ki - 16, kolski - 8, - 14, piotrkowski - 17, radom skowski, sieradzki - 12, turec- ki - 7. - 12. Zebrania obwodowe zagaili z obecnych trzech sekreta l7.y. sprawdzono o- becnych wyborców, wskazano, ie wszelkie dyskusje na zebra- niu wyborczem niedopuszczal ne i wezwano wyborców do zgla szania kandydatur. Na kich zebraniach wybory w spokoju. tajne. Po obliczeniu wyników wania, które w dniu wczorajszym jesz- cze przewodni wojewódzkiego kole- wyborczego, Edward Szyffer, adwokat; Bartoszkiewicz, Kalinowski, dyrektor Henryk Konarzewski, notar- miejskiego; jusz; dyr. Jan Kunstmall; Fran· adwokat; ciszek Waszkiewicz; Marjan \Va mierz Borkowski, aptekarz; Sta- dowski, naczelnik skar- Gundlach, dyrektor ga· bowego; zowni; Alfred adwokat; major; Stefan na- Marjan Malinowski, Józef Tom- czelnik w mag i. tracie; Ernest czyk, nauczyciel; Zygmunt Fie- Buchta, major; dler; dyr. Tomasz nowicz, Tadeusz Alf-Tar- Edward Dutkiewicz, kierownik cZylIski, Jan Seweryn Pfeifer; Kle- dr, Hurwicz; mens Bilski, kier. Józef Szosland, naczelnik; Heljodor Miodecki, inspektor; Konopka, naczelnik; Ludwik Dobrowolski, insp. szkolny; An- Waszkiewicz, b. Ignacy toni Smolarek; Józef Zubert, Maurycy Józef Wol- kier. zw. zawodowych; Hauke- b. dr. Feliks Sku- Nowakowa, wojewodzina; :Wa- siewicz; dr. Juljusz Eisner; Sta- nislaw Stefan Stromajer, adwokat; Da- wid Daniel Helman; Maksymil- jan adwokat; Feliks Mamer, Jak z listy delega- tów wynika, do kolegjum wo- jewódzkiego weszli pra wie wszyscy kaudydaci na po- komisarze wy- borczy do sejmu, wojskowi, przedstawiciele organizacji spo- i gospodarczych oraz wolnych zawodów. * "r dnia wczorajszego lnu uchwali rozszerzenie bojkotu towarów niemieckich? LUCERNA, 25, 8. (PAT). Na 1 YV debacie wypowiedziano kongresie sjo przeciwko utworzeniu nistycznym kontynuowana jest rady legislatywnej w Palesty- w dalszym generalna de- nie. nad sprawozdaniami egze- kutywy. je t nadal "pra- wa uformowania koalicji. Iiwe Do nowej egzekutywy, na cze- stja umowy transferowej z le której ma \Veizman, Niemcami, której wszystkie ugrupowa na do Palesty- nia sjonistyczne. od generalnej dy- skusji, jutro rabin, dr. Stefan Wise (Amery- ka). Przemówienie jego cone sytuacji w r Tiemczech, mimo stanowiska de legacji sjonistów niemieckich, nie sobie, aby sprawy niemieckie szeroko oma- wiane na kongresie. ny, .swoje Klucz sytuacji w re- Od prezesa komitetu bojkoto ki jedynie w postaci towarów. ligijnego "Mizrachi", wego Niemiec w Nowym Jorku, W. tej sprawie zdania mów- prezydjum kon- adw. Untermajera, do ców podzielone. Jedni utrzy- gresu. u- prezydjum kongresu telegram w umowa jest jedynym ra postudatów reli- imieniu komitetów dla z Nie- gijnych w programie oraz 16 organizacji mlec,. podczas gdy drudzy twier- na rok. I skich, ze pod umowy trans Utworzono do kongresu, by przy- ferowej Rzesza wywozi do Pa- z .Weizmanem na czele, która w sprawie rozsze- lestyny towaru, l' ma ugrupo- rzenia bojkotu na od norm, ustalonych w umowie wania lewicowe i robotnicze z towary niemieckie. z "Mizrachi". slalnie prÓb, pac,fikacji €zg uda liC uoikn.t wojng .. 4frgce! napastnikiem? Tajemnicze rUChy I Jean " d'Arc p. dr. Tomaszewsldemu, . . . 1 do Halfy. PIerwsza flotylla mianowanemu przez generalne- 2? 8. (PA!) .. KOIlllsJa angielskich morskich kontrtorpedowców i pierwsza dO k' b koncylJacyJno - eskadra podwodnych pozo 1:'0 omIsarza wy orczego. sko _ ostatnie 25 d , 8. (PA ET h) , na Malcie do· Z weszli do kolegjum . d .., . S I orespon ent .. c o de Pa- wojewódzkiego do senatu pOSle zeme 1. ris" zwraca na to, mi- ' obywatele: kat o dyskUSJI, Ko- mo admiralicji bry- Wielkie manewry J H t f misja rzeczoznaw- tyjskiej, istotnie W an au er, pro esor gimn.; Jan . Braun, kierownik Jan ców i Abisynji. przegrupowania angiel Wasilewski, kierownik kto napastni- morskIch morzu RZYM, 25. 8. (PAT). 'VI wiel- . . . " rodzIemllem. Tak dwa kich manewrach Romana Pachucka, dyrektorka 1oem, Jest,. Jak zda. Je, bardzo "Revenge" l' "Va- kt' k H - ore y dzisiaj o y; jn- trudne. NIe wydaje prawdo- liant", pierwsza i trzecia eska- nocy w rejonie Bolzano, skzko.ltny, sZyg.!llt unt Bu- podobnem, aby strona I dra lotniskowiec czynny poza szefem \u'yns I, apI an; tams aw BUT·. . . Gl ri .. li d . . .. . na,., d.el, TY .' I ablsvllska zgodnie do" o ous oraz pewna cz a m- u l wlceIlllmstrem wOJny gen. \ 37JITIIl'TZ " l . d t k . h . B . h' ' Oksza • Strzelecki, .. . : I jcdnolilpj T\omi<.ja z 1 J.e no e: wOJcnnyc znaJ au!trocc 1 - trzynastu no .111'>Z '.. " '.' I rlll.J<' oberme w drodre do ków oraz ,10 senatorów i r zaak Klajnerma n, 'Il't.lt: za lcm do !>up.<,rarhl tra PUb-, Aleksandrji. Inne otrzy- j 200 deputowanych w charakte- M'ojewódzki, Illzymer; h 'a, g {!Cklego w rocku udaD.ia .. Part ne -oficerów rezerwy. w org:mi. zacjach zebrania, P" kampanji do zblii'a.h cych wyborów se.imowych. sali "Resursv czej" rwo lane przez grodzki If'del'<1I.'.il !1tll- skich zny, na którem z przcl11\J,,· jl' niem p. i do glo'ill- wania na ktllldydatów, pr;/o "'I - stawicieli b. wojskowych. zebranir w zrzeszeQ,iu knpców detalisti"" i drobnych województwa Posta- nowiono do stwa w której zadowolenie, z nowego <;(' i mu wyeliminow .. bedz ie wszelki czynnik politykierski, <l oddany zostanie ludziom pracy i czynu oraz wysuwa jako kandydn - ta sfer kupieckich i czy:ch prezesa zrzeszenia, p. Tt'awkow- skiego. narady w organizacjach na których poruszono sprawc: ustosunkowania do w __ bo rów w tych w ·któ· rych nie Jak wczoraj my, w 16 i 17 },oJJr:. niektórych z kallO:.' datów, dotycl!czn- sprawiedliwej obrony interesów bez i * nam, w ze z listy kandy(1H- tów do sejmu w l i p. Apolonjl Rybiekiej, która nie zga- dza na kandydowanie, ma w czasie protest do ko- misarza wyborczego. uKoenigsberg" GDYlIiIA, 25.8. (PAT) - f·rze niemiecki .. Kocni: :'!':!Ji'J'f!.'·· . w stolicy 'T'OKJO. 23.8 (P.\ T .- .• rl,.ta:b do st' .!in·. Zauotu . W:l.no 111 wypadl,ów, w t l!lis\:o .50 pnie.

Upload: others

Post on 17-Sep-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: bc.wbp.lodz.plbc.wbp.lodz.pl/Content/14069/Glos_Poranny1935nr233a.pdflir. ZS3. Opłata poeztowa mszerona i-yćzałtem. Rok VII • lIódi t Ponledzlalek t 16 sierpnia 19S5 r

Rok VII lir. ZS3. Opłata poeztowa mszerona i-yćzałtem. •

lIódi t Ponledzlalek t 16 sierpnia 19S5 r. ;; ... ...-.., .... _----_ ..... _----------------_ ... _-_ ....

. DZIElINIl SPOiEaIY. POLITycZIY I UTEUCII Redakcja: Piotrkowska 101. Tel.14.4-44, 166-66,177.771=1 ("lla ~O riroszg 1=1 Administracja: Piotrkowska 70. Tel 222-22,266-66 i 188-88. Redaktor przyjmuje od g. 6-ej-7.ej wiecz, = ." /iM., = Tel. nocne 144-44, 177·77 Nr. konta P.K.O. 66.156

do wOjewódzkiego kolegium wJlborczego do senatu Og61em z calego województwa wybrano 113 delegatów -- Organizacje i z

rozDoczel. kamganie wJborczą--Na kogo beda glosowac irdzi! iaz

,~ dniu wczoraszym punktu­~lnie o godz. 9-ej rano rozpoczę ły się w ŁodzI i na terenie całe­go województwa zebrania obwo dowe do senatu, na których do­konano wyboru delegatów do wojewódzkiego kolegjum wy­borczego do senatu, które zbie­rze się w dniu 15 września ce­lem wybrania 5 kandydatów na senatorów.

Na zebrania te łlrz)byll wyborey do senatu,

którzy w ten spos.ób wzięli bez­pośredni udział w wyborach,

W Łodzi uprawnionych do !,!łosowania było 5,100 osób,

l'rekweneja na zebraniaeh obwo dowyeh wynosiła około 80 pro~

Ogółem w Łodzi odbyło się

;ja zehrań obwodowyeh,

klóre wybrały tyleż delegatów do kolegjum wojewódzkiego: na terenie województwa łólb­kiego wybrano 140 delegatów, a mianowicie: powiat łódzki -13 delegatów, łęczycki - 8, ła­ski - 11, brzeziński - 11, kali­ki - 16, kolski - 8, koniński - 14, piotrkowski - 17, radom

skowski, sieradzki - 12, turec­ki - 7. wieluński - 12.

Zebrania obwodowe zagaili przewodniczący, powołując z pośród obecnych trzech sekreta l7.y.

Następnie sprawdzono listę o­becnych wyborców, wskazano, ie wszelkie dyskusje na zebra­niu wyborczem są niedopuszczal ne i wezwano wyborców do zgla szania kandydatur. Na ws~yst· kich zebraniach

wybory przeszły w zupełnym spokoju.

Głosowanie było tajne.

Po obliczeniu wyników głoso wania,

sporządzone zostały protok'uły,

które w dniu wczorajszym jesz­cze przesłane zostały przewodni czącemu wojewódzkiego kole­~jum wyborczego,

Edward Szyffer, adwokat; ~fie-I sław Bartoszkiewicz, pułkownik; czysław Kalinowski, dyrektor Henryk Konarzewski, notar­zarządu miejskiego; Stanisław jusz; dyr. Jan Kunstmall; Fran· Pawłowski, adwokat; Włodzi- ciszek Waszkiewicz; Marjan \Va mierz Borkowski, aptekarz; Sta- dowski, naczelnik urzędu skar­nisław Gundlach, dyrektor ga· bowego; \lieczysław Bętkowski, zowni; Alfred Biłyk, adwokat; major; Stefan Wisławski, na­Marjan Malinowski, Józef Tom- czelnik w mag i. tracie; Ernest czyk, nauczyciel; Zygmunt Fie- Buchta, major; Stanisław Asła­dler; dyr. Tomasz .Wilkoński; nowicz, płk.; Tadeusz Alf-Tar­Edward Dutkiewicz, kierownik cZylIski, płk.; Jan Gabryć, płk . ; szkoły; Seweryn Pfeifer; Kle- dr, Stanisław Hurwicz; Czesław mens Bilski, kier. szkoły; Józef Szosland, naczelnik; Heljodor Miodecki, inspektor; Stanisław Konopka, naczelnik; Ludwik Dobrowolski, insp. szkolny; An- Waszkiewicz, b. poseł; Ignacy toni Smolarek; Józef Zubert, Maurycy Poznański; Józef Wol­kier. zw. zawodowych; Hauke- czyński, b. poseł; dr. Feliks Sku­Nowakowa, wojewodzina; :Wa- siewicz; dr. Juljusz Eisner; Sta-

nislaw Małachowski, generał; Stefan Stromajer, adwokat; Da­wid Daniel Helman; Maksymil­jan Brzeziński, adwokat; Feliks Mamer, sędzia,

Jak z powyższej listy delega­tów wynika, do kolegjum wo­jewódzkiego weszli

pl'zeważnie wyżsi urzędnicy, pra wie wszyscy kaudydaci na po­słów, okręgowi komisarze wy­borczy do sejmu, wojskowi, przedstawiciele organizacji spo­łecznych i gospodarczych oraz

wolnych zawodów.

* "r ciągu dnia wczorajszego

lnu uchwali rozszerzenie bojkotu żydowskiego towarów niemieckich?

LUCERNA, 25, 8. (PAT). Na 1 YV debacie wypowiedziano się wszechświatowym kongresie sjo pozaŁem przeciwko utworzeniu nistycznym kontynuowana jest rady legislatywnej w Palesty­w dalszym ciągu generalna de- nie. baŁa nad sprawozdaniami egze­kutywy. Rozstrząsana je t nadal "pra­

wa uformowania koalicji. tywą dyskusję wywołuje Iiwe Do nowej egzekutywy, na cze-

stja umowy transferowej z le której stanąć ma \Veizman, Niemcami, według której żydzi, wejść mają wszystkie ugrupowa udający się na stałe do Palesty- nia sjonistyczne.

Niezależnie od generalnej dy­skusji, przemawiać będzie jutro rabin, dr. Stefan Wise (Amery­ka). Przemówienie jego poświę­cone będzie sytuacji żydów w r Tiemczech, mimo stanowiska de legacji sjonistów niemieckich, nie życzących sobie, aby sprawy niemieckie były szeroko oma­wiane na kongresie.

ny, mogą wywieźć .swoje mająt- Klucz sytuacji leży w ręku re- Od prezesa komitetu bojkoto ki jedynie w postaci towarów. ligijnego odłamu "Mizrachi", wego Niemiec w Nowym Jorku,

W. tej sprawie zdania mów- bojkotującego prezydjum kon- adw. Untermajera, nadszedł do ców są podzielone. Jedni utrzy- gresu. Mizrachiści żądają u- prezydjum kongresu telegram w mują, że umowa jest jedynym ra względnienia postudatów reli- imieniu żydowskich komitetów tu~kiem dla uchodźców z Nie- gijnych w programie działa1no- oraz 16 organizacji nieżydow­mlec,. podczas gdy drudzy twier- ści na przyszły rok. I skich, bojkotujących Rzeszę, a· dzą, ze pod maską umowy trans Utworzono specjalną komisję pelujący do kongresu, by przy­ferowej Rzesza wywozi do Pa- z .Weizmanem na czele, która jął uchwałę w sprawie rozsze­lestyny potrójną ilość towaru, l' ma pogodzić skłócone ugrupo- rzenia bojkotu żydowskiego na od norm, ustalonych w umowie wania lewicowe i robotnicze z towary niemieckie. z rządem palestyńskim. "Mizrachi".

slalnie prÓb, pac,fikacji €zg uda liC uoikn.t wojng .. 4frgce!

Kło był napastnikiem? Tajemnicze rUChy I ~aidu, S~ezu, ~int Jean "d'Arc p. dr. Tomaszewsldemu, . . . 1 do Halfy. PIerwsza flotylla

mianowanemu przez generalne- BER~, 2? 8. (PA!) .. KOIlllsJa angielskich sił morskich kontrtorpedowców i pierwsza dO k' b koncylJacyJno - arbIłrazowa wło eskadra łodzi podwodnych pozo 1:'0 omIsarza wy orczego. sko _ abisyńska odbyła ostatnie k~AkRYZ, 25

d, 8. (PA ET h) , Londyń stają na Malcie aż do· końca

Z Łodzi weszli do kolegjum . d .., . S I orespon ent .. c o de Pa- września wojewódzkiego do senatu nastę pOSle zeme 1. o~łosIła k~~um- ris" zwraca uwagę na to, że mi- '

pujący obywatele: kat o zamkmęclU dyskUSJI, Ko- mo zaprzeczeń admiralicji bry- Wielkie manewry J H t f misja wysłuchała rzeczoznaw- tyjskiej, istotnie odbywają się W północnYCh Włoszech an au er, pro esor gimn.; Jan . Braun, kierownik szkoły; Jan ców rządów .Włoch i Abisynji. po:wazn~ przegrupowania angiel Wasilewski, kierownik szkoły', Określenie, kto był napastni- ŚSkl,ch. sił morskIch n~ morzu RZYM, 25. 8. (PAT). 'VI wiel-

. . . " rodzIemllem. Tak WIęc dwa kich manewrach północnych, Romana Pachucka, dyrektorka 1oem, Jest,. Jak SIę. zda. Je, bardzo krąz·ownl·kl· "Revenge" l' "Va- kt' ł k ł H - ore rozpoczę y się dzisiaj o pół ~z ~ y; e~yk .Ochęda1ski, jn- trudne. NIe wydaje SIę prawdo- liant", pierwsza i trzecia eska- nocy w rejonie Bolzano, biorą ~~e • tok~ skzko.ltny, sZyg.!lltunt Bu- podobnem, aby strona włoska I dra krąźowników, lotniskowiec czynny udział poza szefem rzą-\u'yns I, apI an; tams aw BUT·. . . Gl ri .. li b· d . . .. . na,.,d.el, plJłkownl'k', TY • .' I ablsvllska doszły zgodnie do" o ous oraz pewna cz a m- u l wlceIlllmstrem wOJny gen.

~ \ 37JITIIl'TZ " l . d t k . h . B . h' ' Oksza • Strzelecki, ł' .. . : I jcdnolilpj łezy. T\omi<.ja z ;vrńci ny~ 1 J.e no e: wOJcnnyc znaJ au!trocc 1 - trzynastu człon-no .~I .111'>Z '.. " '.' I rlll.J<' "H~ oberme w drodre do ków rządu oraz ,10 senatorów i

r zaak Klajnerma n, :~d:\·o~:lt 'Il't.lt: za lcm do !>up.<,rarhl tra PUb-, Aleksandrji. Inne okręty otrzy- j 200 deputowanych w charakte­~adJIw M'ojewódzki, Illzymer; h 'a, posła g {!Cklego w Paryżu. mały rocku udaD.ia .. cło- Part ne -oficerów rezerwy.

odbyły się w niektór~'ch org:mi. zacjach łódzkich zebrania, P" święcone kampanji do zblii'a.h cych się wyborów se.imowych. ~V sali "Resursv Rzemieśllli·

czej" odbyło si~ ~ebranie, rwo lane przez

zarząd grodzki If'del'<1I.'.il !1tll­skich związków obl'ońcó,,~' ojI'Z~·

zny,

na którem wystąpił z przcl11\J,,· jl' niem p. Budzyński, oma,vi'lj:ł1 sytuację i nawołując do glo'ill­wania na ktllldydatów, pr;/o"'I ­stawicieli b. wojskowych.

Odbyło się takźe zebranir w zrzeszeQ,iu knpców detalisti""

i drobnych prźemysłow~ów

województwa łódzkiego. Posta­nowiono wydać do społeczell­stwa odezwę, w której wyraź:l się zadowolenie, że z nowego <;(' i mu wyeliminow .. '\n~· bedz ie wszelki czynnik politykierski, <l

głos oddany zostanie ludziom pracy i czynu

oraz wysuwa się, jako kandydn ­ta sfer kupieckich i rzemicślni czy:ch prezesa zrzeszenia, p. Tt'awkow­

skiego.

Odbyły się także narady

w organizacjach ż~-dowslti"·,.

na których poruszono sprawc: ustosunkowania się do w __ bo rów w tych okręgach, w ·któ· rych nie kandydują żydzi.

Jak już wczoraj nadmicl1ili~ my, żydzi w okręgu 16 i 17 },oJJr:.

niektórych z wysuniętyeh kallO:.' datów, dających swą dotycl!czn­sową działalnością r~ko,jmi~ sprawiedliwej obrony interesów lud,ności bez różnicy w~'zmmja

i nal·odowości.

* Donoszą nam, że w związku ze skreśleniem z listy kandy(1H­tów do sejmu w l i okr~gu. p. Apolonjl Rybiekiej, która nie nadesłała oświadczenia, iż zga­dza się na kandydowanie, ma być zgłoszony w najbliżs~~·D1 czasie protest do głównego ko­misarza wyborczego.

uKoenigsberg" OPuścił Gdynię

GDYlIiIA, 25.8. (PAT) - Dzi~ f·rze południulI. opuścił Gdyni~ krą żownik niemiecki .. Kocni ::'!':!Ji'J'f!.'··.

ŚpiąCZka w stolicy japońskiei

'T'OKJO. 23.8 (P.\ T .- 1~}'I·,hn.i .• ':pi'ł"zki rl,.ta:b do st' .!in·. Zauotu. W:l.no 111 wypadl,ów, w t ~m l!lis\:o .50 pnie. łmimeJD,dl.

Page 2: bc.wbp.lodz.plbc.wbp.lodz.pl/Content/14069/Glos_Poranny1935nr233a.pdflir. ZS3. Opłata poeztowa mszerona i-yćzałtem. Rok VII • lIódi t Ponledzlalek t 16 sierpnia 19S5 r

! ~6. Vl11- "GLOS PORANNY· - 1~ ti1r. 23J

zare zioło Kup Wl'ł:lf(ZK4 do Paryt, 480 zł.

ytlEtZHIl rman wy,aj"itIH4 Jak można oszukać nawet iubller6w.· Polska hrabina i ar,­

stokratka francuska na uslugach band, do Prag' 98 zł. Zapisy i informacje: .ORBIS·, Piotr' kowska 18 i 65. Tel. 249-33 i 10·101

na Wyroki śmierci powstańc6w albań­

skich BIAŁOGRÓD. 25. sierpnia. -

(PAT.) - Z Tirany donoszą do dzrennika "Politika", iż trybu· nał nadzwyczajny w Fieri, gdzie niedawno stłumiono powstanie, skazał na karę §mierci 3 podon­-::erów i 8 żandarmów,

9 żandarm6w skazano na 15 lat ciężkich robót. Oczekiwane są dalsze wyroki,

Ml edług infonnacji z 'Albanji, ukazujących się w prasie jugo­słowiańskiej, wobec uczestników powstania stosowane są niezwy­kle surowe represje.

W różnych kołach dokonano licznych aresztowań. 'Więzienia

nie wystarczają, policja zarekwi rowała liczne domy, w których l]111ieszczcni są aresztowani.

Autobus sloczył się z sześciomełrowego

nasypu ZAKOPANE, 25 sierpnia. -

(PAT). W czwartek po południu 'lUtobus rządowy kolei pań!łwo wych czechosłowackich, prz~' " ożący gości polskich od Szczyrbskiego jeziora i Szmek, su do granicy w pobliżu tn Irzullskiej Lomniey, przy wymi janiu na zosie takeówki sto· ('zył się J: 6-mertJWej skarpy.

Na szczęście nikt z pasażerów nie doznał szwanku. - Gdyby wóz potoczył się nieco dale.i i skapotował, wypadek ten mógł by pociągnąć za sobą katastro, falne następstwa. Zaznaczyć na leży, że jest to już trzeci w tym roku wypadek samochod6w czeskich kolei państwowych,

Ia;ł!mni(il WSPÓI(ZłSn~do iłlt:b~m-ka (Specjalna służba infornlac'f/lna »Gło~u Por~n.nego")

Pal'yż. w sierpniu. stopu. Ale co mają pOC7.11Ć lu-l zwykł.t( pr~h~. ~ie m~gło by~ 1.astawiali szereg prze<łmioló-' - Czy chce pan kupić stop <izie. ktÓ'r~y nie posiadają :',00 I wątphwo~cl. Paplerośmca była w lombardach paryskich.

'Izarego :dota? ty ięcy fran1;ów. a pomimr. to zrohIOna z szarego złota, Taktyka prawie zawsze była Człowiek, do ktoo'ego zwru· chcą nabyć kaw~łek złoła. któ __ lle pan chce za tę ~ztu- jednakowa. Pani Grammont zja

cone było to pytanie, spojrzał ry ochroniłby ich 'ikromny lU,) aę.? wiała się do lombardu ze skon zdumiony na swego rozmówcę jątek od de-,va!llacji? _., na chwi1~ za- fundowaną min" i szeptem wy·

}Tupermnn przecież l)al\ " ł' ł l l d' ","''''111' - leznaJomy J·aśnł·ała urz~'''I·koWl·, .a.e po , - l. .. " "a Ul, ligI _yc 1 li ZJ ',.la" mknął orz", poczem powoli ,,""'& ..

doskonale wie, l.e nie posia· ~ię pośrednicy, którzy Hab\"- I . . . trzeba jej pieniędzy na zapla dam 200 000 franków. -\ złole Iyali cały kilogram .. topu' i powJedzlał: cenie komornego i dlatego tyI stopy Banque de France ko 5pn:edawali go na raty, oezy- - Chcę 7a nią 1500 fran- ko zdecydowała się na zastawił ~ztują właśnie 2GO.OOO i ani wiśde z podpowierJnim zy ków. Papierośnica jest warta nie klejnotu rodzinnego ... Cza centyma mniej! skiem. Ale panika hyła tak trz)' razy więcej... Sam pan o l sy Sil ciężkie i praco"l'WlicY' 10m-

Kuperman uśmiechnąl ~ię , wielka. że ludzie j,upowali, nie lem doskonale wie. Ale ja po- oardów, którzy widzieli jut rót taciągnął swego roztn6w{'.ę w licząc. łlzebuj~ pieniędzy. Natych · ne sytuacje w mig pojmowali najbard?:iej oddalony kąt h- ,'iejaki Kuperman z .Jekate- miast... położenie pięknej klijentki. .... wiarni i półgłosem zaczął ob- l'.inosławja, który dotychezas Jilbiler bez tarctu . wypłacił ią A przytem czyniła ona jaknaj jaśniać mu swą kombinację· lajmował skrolllne stanowisko daną sumę: papierośnica Tze- lepsze. wrażenie, Mł.oda, płę~na, Przedewszystkiem mowa jest drobnego pośrednika giełdowe- czywiście była warta znacznie uprzeJma,. n~tychnlla~t zyskiw, nie o zwykłem złode ~6 pró- (.!o, zrozumiał, że nastał cza~ więcej nawet na szmelc. Kuper · fa sympatJę l zaufanie. bv, lecz o szarem złoci!'!, 1{t6- do zrobienia prawdziwie "zło, rnau podał swój ad:'es i wyszedł W ciągu kilku tygodni pon, re znawcy szczególnie r.enią· A tego interesu". Od ~ej r-hwili w ze ~klepu. cja była dosłownie zarzueon. co najważniejsze stop waży kawl'arnl'ac!l, o'~CZ<"'l'ących Plac k . 'b'l ' l b d6

1 d . .... .. Po kilku dniach Turanche d... li argaml JU l erow, om ar .." oie kilogram. lec~ ~a c wie (jl'e'j(l,\-, "'J',nWI'I~r s·\' ", nI'ewJ·e·tkl·e . t h 'l... kt'-- dl

, IJ I , .. . , wiedział się że p~ł ofIarą l prywa nyc OSOJJ, {Me pa y 100 gramów.. ~topy szaregn złola. na które s~ytnego os~u.sta. Papierośni- ?fiarą szajki oszustó~. S~dzu.

- Na taki interes T7f'~~ywiś I ('zuciła si~ gwałlownie speku- ca była zrobiona z jakiegoś nit'. sledczy szybko stWIerdZIł. te C'ie mogę sobie pozwolić. ",aCja. znanego metalu, ale w każdym "szare złoto", które sprzedawa·

J tranzakeja zostala zawal [u. Ale nielylko stopy. razie nie ze zlota. Wyszło to na no po 11 franków za gram ... Miało to wszystko mipjsce w' Pewnego dnia około godz. jaw dopiero przy ściślejszej ek!o rzeczywistości koszlowało i Paryżu przed dwom.a mic$iąca I l:! zrana elegancki KupC)l'man perlyzłe. · 'rank6w za funtl Był to stop mi, w chwili najwiQl.",z€\go ila wszedł do jubilera Turanche _ Jakle to pan, 'doświaoclo' "łkoneJ" wynalezi~y przed r., pięcia paniki. Na ~icłdzi(' mię-I 'la Tue de Lion. n1 jubiler, dał się oszukać !at.y w Stanach ZJednoczonycb dzynarodowej prowadzony. był - Czy nie interuowałaby przez pierwszego leps.zego gog- l Jeszcze mało znany .... Euro­najgwaltowniejszy atak na pana ta rtCcl? . . et., _ aapytał komisars noll pie. Ten stop telaza i niklu 11-

franka. Krążyły .. złowie~zc~e Jabiler wziął do ręlii paple- eji.· tywany j~t w Ameryce dla pro ~łuchy o dewaluaCJI, o 11~1Ian~~ rośnicę z monogramem i przyj _ Nie wiem ... Metal ten po_ dukcji niektórych części moto parytetu złote~o. C:onzumnte rzał jej się uwdnie. W mi-:- siada wszystkie zewnętrzne u- rów, do upiększania samocho­prawie miljar~l złotych f.ran: dzyczasiCl klijent zdąły. wyjał- ~h1 dota. Oprócz eięłaru wId- d~w i t. p. ~upermal! natych­ków przechodZił z pOdZIen'l1 nić, Ż~ grał w karty cal, 'DM, c:łweRo i zawarto~ci. Ale to w~' ~ast zrozumIał., ,jakle mot.na Banqlle de France w ręce prY-j przeg;rał całe pieniądze i teraz szlo na jaw dopiero pr'!y naJ' OSIągnąć korzyscI. sprzeda.1ą~ watne. chciałhy sprzedać papiero~ni- ołciłIejszej ekspertyzie, której ten nieznany stop za "szare zło '"Przewidujący" Judzic (któ- i cę. nie zwykliśmy robi~ .... chwili lo",

rzy potem drogo zapłacili za .- - ĄIinłem zaminr p'6jśl! ao kupowania przedmiotu, Wcześniej C'ly później musiał ",we "przewidywania") kllpOWI'I lombardu, ale teraz jut jesz- Turanche nie był je<łyn:t oria on wpaść w ręce policji. Aresz­li stopy złota, nie licząc siE;' To cze za wcześnie. A zresztą w rą sprytnego oszusta. W obawi~ towano go w chwili, kiedy pro­t~h ceną· Jakież mogą mieć lombar<h:ie dadzą mi grosze.. ł d "t 1

że policja poinformowała o je, ponowa -, rogocenny me a tnaczenie wydatki i ogromnie A pap~erośnica jest z szar~go 20 wygl~dzie wszystkich pary!- pewnemu już uprzedzonemu ju ~wi"kszone komisowe, kicriy zlola i kosztowała drogo. b'J ' '" kich J'ubilerów, zwerhował on I erOWl. lada chwila frank z!t('.zni" ka- Juhiler wyjął z szuflady tastrofalnie spadać. [,Ud:.dl~ ho- trzy tlak.,ny oraz kontrolującą całą szaJkę. ld6ra zajmowała W ciągu kilku dni are Z'lOWl

~atsi kupowali całe kilogramy płytkę złota, poc.zem wykonał si~ sprzedażą stopów i najroz ni zosłali równie i wsz:,-scy .lego maitszyeh przedmiotów z "sza· wspólnic.y - polska hrabina,

6·,łole~niil senialna I rego złota", W tej chwili trud francuska arystokra tka. jednem no jeszcze wyjaśnić, czy byli to słowem ci, ktÓirzy .~wiadomie świadomi wspóLnicy Kuperma czy nieświadomie zajmowali się na, czy fei: jedynie pośrednicy. sprzedażą aljażów i wY'fobów nie podejrzewający calej praw Kupermana.

I SHIRL6Y T6P1PL6

n&jmniejsz& a. zarazem najsłynniejsza gwiazda ekranu oczaruje Łódź jako bohaterka przeeudnego filmu p. to

•• Ro eŚI''Iiane oczy"

Klno-teatr •• P A L A C E ł ł (Piotrkowska 108)

Dziś i dni następnych! wsp8niały film najnowszej prod, wiedeńskiej (w j~lyku niemieekfm)

,,0 S t a t n i a In i I o A e" Rewelacyjna obsada: H 1\. n s J 1\ R 1\ Y

Alberl BASS6RIIII\nn Pocz, o g, 8-ej Ceny miejse od d. 1.09

dy. Jaką naprzyklad rolę od . . . . grywała w tej sprawie zrujno Śledzt~o stwlCrdZlło, z.e ~tl-wana hrabina polska Rasz)'ll' perman I ?p~ka z~ołah JU~ sb. która sprzedała juhilerowi sp~z.edać 30 kIlo~r:lInow "zło!a . na Fobourg \-{onłmartJre je,;", Jesh n"i\:z;:;Jędmć. fe c('.ny. Ich elf. jedną papierośnicę za 500 wahalt SIę od 8, do ~ 1 t'yslęey franków? Czy było to świado frankQw. to o~aze , SH~. ze gra me oszustwo, czy też jedynie był~ warta śWleczkI. Ba?da za· chęć sprzedania przedmiotu Ku rO~Jła na swem oszustwIe setki pel'man3 VI' celu zarobienia stu tySIęCY· franków? Jak widzimy Kuperman w'!·

Niejaki Szenfeld spmedal pew nalazł "kamień filozoficzny" i nemu jubilerowi stop "złota " rzeczywiśde nauczył się prze­\\' cenie po 11 franków za gram mieniać wulgarny "ikonel" u. Jeszcze jedna polka, Marta Bed złoto, a właściwie na banknoty. narska, r-6wniei za.imowała sit'! Jego sposób okazał Się o wiel~ sprzedażą słopów, Dawid Bcr~ bardziej zyskowny, nit nauko' man Meierreld i elegancka ary, wa metoda słynnego alchemika ~tokratka francuska Grammoo l Dunikowskiego. A. S. -Sfartia " Indiiłt:b

Walka wojska z powstańcami LONDYN, 25.8. (PAT) _ Wedlug doszło do s~3rcla z jednyln I MO"

otrsymanycb fu madomo§cl, na pól gleb szczepów, przyczem jedfn ofł-

:::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::~n~o-q~~~ ~D_ ~~~"~~hli"~~h~n~Q~ _ = gielslcich odoiosło rany, zaś pięciu

G K- I Mrotące krew w zyłacll. puy,od, T • liiiI E 6 żołnierzy krajowców z pułku artyle-ran .. Ino mIljonerki śC~fd::~::r·6e; lJemnlCa IDresu nr. ~~o~~S~=!::~st~~~;::'str~; ~ziś ~ dni na teparch! I ,,-rot głó~n. najl;b,aw. Dharll-S Rugala u:=a UNI MERKEL I ~~~?:I:j"~~~~ll~~i~iS~tn~~~~~ sku-

l 'O (·i. o gQrl5. 6,,, l1le]~ry det~k\y?ł .. Wlała U "'d",.&~,.", I\tit .... '0514 P. A. T. I

Page 3: bc.wbp.lodz.plbc.wbp.lodz.pl/Content/14069/Glos_Poranny1935nr233a.pdflir. ZS3. Opłata poeztowa mszerona i-yćzałtem. Rok VII • lIódi t Ponledzlalek t 16 sierpnia 19S5 r

3 ~6.vm;- ,.-GLOS PORANNYC' - 1935 _------...... -----------

Plotki Pord wydał ostatnio nową ser1Q

~ych pamiętników.

Wizyta niemiecka w r""'""C"'m0i77F"~" '" ~"'T =7""'''''''''''''" C7%:,,"""',~-f-"

.... .,.. Gdyni .. ..,.-~ .... ""7"",~:-":""'--.:""'-.,....... .• --:--.

Przeforsowanłe uchwał, o sterylizacJI

Jest to prawd-ziwa a 11 t o - bin. rrafJa.

* OIb'rzymłe salony, w których mo-~Io tańczyć kilkadzIesiąt par, na­'eią jui do hłstorJi mieszkaniowej.

PARY~ 24 sierpnia. (PAT). Agencja Havasa donosi z BerU­na: Kongres międzyn8l'odowy prawa karnego ł więziennictwa uchwalił wnioski, zalecające

sterylizację i kastrację, wyraża-Współczesna 3:Tchitektura, oparła

na ekonomłcjt materJału i miejsca, stworzyła typ pokoi maleńkich, przypominających raczej pudełecz.

ka.

:. jąc jednak życzenie, aby każdy -! wypad~k był przedstawiony k IJ r

Ten. typ młesz1Catl, poclągnął za f.obą bardzo duże zmiany w umeblo­wanln, ilO1egaJącem na tl.łeprzełado wvwanill izb. -

. Znikły bezpowrotnie gClat\stłłe .zary. olbrzymłe kredensy i zaczą1 się równłlń gwałtowny zmierzch fortepianu.

Niema poItrostu w nowoczesnem mieszkaniu nań miejsca. Racze) ku­puje ".ię "ianiuo, znacznie mnif'Jsze t w dodatku tańsze,

Fabryki l11strumentów muzycz· "vch zarzuciły niemal zupełnie "y­rób fortepian6w, Niegdyś modn,V', t{osztOWllY in­

strument, nieodzowny w każdym, eleganckim domu, zanika.

* Autor ~ensacyjllych powieści 'ran cusldch. Maury("y Dekobra, otrzy' mał odznaczenie V~gji Honorowej,

Fakt ten. obudził wiele komenta· t7.y. zwłaszcza wśród zawiiitnych li· teratów

Na jednej z plaż francuskich. gdzie J)rzebywa Dekobra, podszedł do nleg,' pewien kote!t<lliterat i spy tał zjadliwie:

- Między nami mówiąc, kocha· nj' kolego, ('o pan takiego robil, ze. by zato dostać Legię.

A na to Dekobra popro!';tu: - Co robH('m? Starania.

Krąwwnłli niemiecki "Koenigsberg" w Gdyni.

,,-(ł!króla Indji Rujnujące stanowisko, którem się jednak nie pogardza

Ojcowie angielscy ze slary<:b niu, że przewid1.iana pcn.sja lll~iesiące. !i~dy. upał . j~z. je~t rodów dyplomatycznych lWy roczna, . 19.000 funlów, Jest me do zmeSIema, przemesć .!ilE:

kli zostawiać swym potomkom wprost śmieszną w porówna- do Simla, . _' - . liczne mądre rady. Najważniei niu z tem, co trzeba wynać na Każdy anglik wie, jakie oria sze dziedzictwo polega CZGSlO 'ilanowisku wicekróla IndJi. ry musi ponieść, obejmując to nic na kilku tysięcach funtów, Jak będzie wyglądał jego oslu stanowisko. Wie r6W1Dież, że lecz leży w tajnych wskazów · teczny IJilans, nie d~1 się jesz. 6w ostrożny list markiza Ze­b..ach i radach, które zdobyli w cze dzg powiedzieć, PrawdolJo tland'a, sekretarza dla Indji, gorzkiem doświadczeniu życio- dobnie zachowa on zres7tą tpn jest pierwszym sygnałem przed Wem dla swych potomków. smutny wYlDik dla siebil!', nominacją, Ale do dziś linia

Tak Wl'"C mJowI' Sl'ę "e stary nikt J'eszcze nie odrzucił telto "v , I- Rozmawialiśmy z pewnym ' lord LI'nll'thgow były g""neral iłanowiska, Być może, że kat-

, u w~'sokjm urzędnikiem nngiel -ny gubernator Australji. pozo· o;kim, który odgrywa poważną dy spoglądał ze smutkiem ua stawił swemu synowi jako naj rolę na dworze wicekr61a In- 8W(l konto bankowe w chwili P. haval wyszla za mąż ważniejszą wskazówkę, aby ni dji. Urzędnik ten podkreślił z nadejścia wielkie,::o listu z p:da gdy nie ubiegał się o wysokie naciskiem, że w tej chwiJi nie- cu Buckingna·rilskiego.

misji lekarzy j Pl·awników. POdczas dyskusji prof. Rut­

gen li Amsterdamu Mwiadczył. Iż sprawa ta wykracza poza ra ' my prawa karnego.

Delegat brazylijski Candido' menda de Almeida wystąpił

przeciwko sterylizacji i kastra" ejl, domagająe się, ahy głosowlJ nie ... tej sprawie Odbyło się w f

długpaÓ8tw. .

W·niosek jego nie przeszec.u. Należy zauważye, iż więk­

szoś~ uczestników kongresu slD nowili delegaci niemieccy.

Stawiając swój wniosek de AIQleida ehciał przeszkodzić

najłiczniejszej delegaef4 jaką była delegacja niemiecka, na· rzuceniu swej woli kongresowi

nOWY znacziik~ Irancuski ' .'

.....

stanowisko urzędowe, jak na ma d,roższego stanowiska w B{)'wiem oficjalna nominac.Ja przykład o gc?eralne gubernu· AngIji (tUa tego, który je UlJ odbY"·a się, jak wszystko w I

. t01·st~O. ~owI~m pop~da su: muje), niż wicekról Indji. Anglji, przy specjalnych for · w mebezpleczen!łtwo metylku .,Pensja .iest he7.nadzieiniE ma1nościach , przy pomocy ol straty drog~ennego ezasu. \ . kM' . ć . brzymiego listu z siedmiu pi{,-I 1 '" k ~ 't UlS a, .L USl on zv na stopIe. ,. kt ' 1_ 61 ecz rOWUlez po -aLnego m~Ją - która bardzoby zdumiała nor- CZęC13ll11 , ore am 1\1\" nil ·· I

~u. Sta:r lord m6gjł dOWIeść, maInego europejczyka. Musi u- kłada . ze w elągu dwueh lat w eha- lrZv:n1ywać nietylko lItwykły Cóż pomngają mądre rady rakterze gen~ralnego gube~R dwÓr. ale dwór na wzór indvJ- starego ojca. kiedy obowią~ck tora AustralJI (było to pomll!- k' O • : wzywa? Lord Linlithgow JU-.:1_ k' 1900 1902) s 1. znacza to olbrzymIe ko- • • .:I ' -.uy ro lem a. mu· t t Ś....l • mor pozostawI pewnego {lr~la . ł d ł 'ć 25 000 f ~.c: sz a na uroczys o "", stroJe, , , " " :.3 ' d

sIat

li °óozy . UlIluuW mum.dury, kostjumy, s!lmocho- rowme mąure ra y swemu po-sz er ng w. rł d k.' , tk d .tomkowi. Ale i ten nie powie:.

Ob ' t" " V, DO ar • 1 WSZVS -o, co o . ". 'l' d ecme zos aJe mIanowany t I' E . "l' l d .,me , .les l mu o tego I'Ulo;U , 1" 1 Ind" k - ego na ezy, zczego me or 0- i' b d f l nowy wlce",ro .11 na o res . L'nl'th ' , h d . ('(''ZosŁaną n ez ę ne un y, 8

5 l t Ob WI' k'l t -. WI l I .gOWl me ę Złe we- ł ó 'k 61 k- • d'

jest koloru brunatnego I) wartości 3.50 fr. wizerunek ' p r~e'ds1aw:ia po· dwórze klasztoru St. ' .~rophi"9

w Arles, a . eeny ce ro. us ąPI soło, bOWiem na przyszły rQh "'Y J r !...-ews l nan pa JlIP

te swego urz~du zgodme z p~(> oraz na rok 1937 wyznaczone _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiP gramem doplelo 4 kwietma 'l' k f ' ' ~ ',":' 1936 k . . t r' . ~ą ruez lczone -on erencJe na .

b r°tcuh ~ lllewąlgr IWA le ~~e temat nowej konstytucji indyj · 6'h(1t ez wes menIa u l. ru ... - k".. ...,.,

nie ciężkie westchnienie, alo: s leJ ... · tym razem kłopotliwe, w)'Il'Wie ' Ale nie Koniec na tem,~'e do się z piers-i lorda lLinlith[.!()w tego stanowiska trzeba sporo

sprC?wadziła Willy Roggersa do Hollyw~:od

roniora, który obeJ'mie to o;la dopłaca~: lord Linłithgow tra - Willy Roggers , który zginął • pod hiegunem w katastrofie J)OMsItł~my o zamlłtpó~u p. Jose nowisko, ci pozatem niemniej jak sic-

LaftJ, Na zdjęcla Jridzłmy pannę Również obetny wiceKr6l In dem sta!Jl()wisk dyrektorskich, lotniczej, znany jest szerokim młodą w towarzystwie swego 8łyn- dji, Earl ol Willingłon. dowie które zajmuje obecnie. Międz~: sferom public'Zności z wielu fil

nego oJea. dział się ku swemu ubolewn- innf'mi był on dyrektorem Han 'UÓW Był to :lktor, którego 00

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ku Szkocji, prezydentem zwląz Hollywood pociągnęła nie żą - ku szkockiego przemysłu rolne- dza pi~niędzy, lub sławy, IC('2

go, kip.rował jednem z najwię- jedynie chęć zaznania niezwy . kszych towarzystw asekuracyj- kłych emocji. Roggers, jeden 2

nych Ang!ji 'Północnej i prze- najbogatszych ludzi Amerykl, Zapomniane pieniądze 100 milj. niepodniesionych W Banku Angielskim wodniczył czterem trustom. właściciel olbrzymich farm j

wielkich teren6w .w . Kalifornii Komisja długów narodowych niekiedy sumach, należących do Ale traci on jesżeze ' więcej. ora~ w $Łanie Texas, od 12 lat

w Banku Angielskim posiada nich, Niektórzy dają np. polece- musj rozstać się że swą posia· występował na ekranach. Czal W swem zawiadywaniu olbrzy- nie nabycia na ich rachunek ak- dłością e).kocką, z jej piękny wolny od zdjęć dzielił miGdzy mią sumę 4 miljon6w funtów, I cji, wyjeżdżają potem zagrani- mi terenami polowania i lasa polowania i sport lotniczy na którą składają się papiery cę, albo umierają, nie pozosta- mi i pnenieść się do w:vposażo Był zapalonym lotnikiem. wartościowe niepodniesione wiając dyspozycji co do mająt- nego coprawda w indyjsk: Finansował szereg raidów po. przez ich właścicieli, Niedawno ku. przepych, ale r6wnież w ind~T.i

Roggen- należał do ' stars7. d generacji aktorów filmowy"ll, Doniedawna namiętnością jego były konie Swo;ą hrjerę Roggcrs zaczął: jako cowboy i zdobył wieJe odznaczeii za mi­strzowską jazdę konną. Od pe­wnego r,zasu jednak doktorzY nie poz'walali staremu aKtoro­wi jeździć konno. Tem silniej więc owładnęła nim nami.;:· tność do loh'lictwa : Nie prz('wi dywał jednak, 1. El' .. ta~.d.fagi('z· nie zakończą się jego WV!u:)·

wy powietrzr.e. Jesz ze w przedzień startu 0111:1"":11 z n" lekcją w,V'tw6rni ,z(!zcgóły SWl)

Jego nO'.:vego -filmu. wietrznych i hojną <Honią pewna angielka, mieszkająca Gdy zgłasza się ktoś z preten- ski upał - pałacu w Delhi. hv Z op"':azów Ro:;rgf'rsn . wvo;!'I wspierał młodych .mtuzjast6w stale w Marsylji, dowiedziała sJ'ą, komisJ'a bada i sprawdza naJ'wyżeJ' latem na dwa, trzy wionych przez F oxn w p()}s(," . , lotnictwa,

się przypadkiem, iż w komisji dowody, publikuje sprawę w ga • _2 wymienić należy przedew~zv"t

t:u~;:Zzn~i~u~r:!~ ~~t:u n~~~ I ~:!~~~' s~~'~~~~: r:zijal~:j~~~: I r. t n f n O R n n·n V" I g6~o~:z;~et;~e:Y~hgo p:Z!:;et~~~ ~~~~~'z~-~~~!ia ~~;~:~~,~, P·rc\vN: .

Zwróciła się do Bank of En- wiek strony 'wypłaca należność "U U ~ r H I bliżej z \Villcy Postem. chluhll ż~-serji Borzaga i barwll~' .. .T3r . gland i po sprawdzeniu . przez wraz z procentami. Są jednak • lotnictwa amerykańskiego. () . rji C(1ra:,' , .,Skandal Pap~''' , .~t;

otrzymała cały swój kapitał że mają pieniądze, o czem świad I w Inowłodzu, Teofilowie ogromnie i Roggers wyraził go mcm Roggers;J . htón- lik!' ;' \ r d wraz z narosłymi procentami. czy istnienie blisko 100 miljo- j i p~ległycb letniskach l towość sfinansowania 10t11 pod 11::1 ],ilka fy;!odni p r~ l'd InHWI

.Tęden z członków kOmiSjijnÓW złot~rch , leżących hezczyn U p. Lewenberga. warunkiem_ ż~· PT/Ył3ci\ ' 1 Z :łhi\ ' ln~'11l 7 !(OnC1I1 i \'~1 "S ,:1 )" C F (' !1 słwierdzit. że trudno u · tulić, cze nie w Banku Angielskim. rze go w U1f'bczpH~C7.ną po tucky", OSTlIlI~' 'la t~1! wy~~i -

,mu ludzie zapominaj, o dużych 4kół. gów konnJlCh,

,

Page 4: bc.wbp.lodz.plbc.wbp.lodz.pl/Content/14069/Glos_Poranny1935nr233a.pdflir. ZS3. Opłata poeztowa mszerona i-yćzałtem. Rok VII • lIódi t Ponledzlalek t 16 sierpnia 19S5 r

!e.VJn- "GLOS PORA~=~1::!9~36~ __________________ ' ..;;~...;.....,._~'t!1'#_

Dzisiejsze audycje BECi TAL Fon rEPIANOWY

o godz. li ,OO wystąpi w Polskieul Aadjo pi:mista Aleksander Sienkie­\vicz. Program recitalu obejmuje uro­cze Papillon Schumana. Dohnanyiego - współczesnego kompozytora wę­gierskiego Capriccio, oraz Moszkow­"kiego Etiudę Ges-dur op. 24.

ożar abrgki "atg ł'lieszkańt:g sąsiednieeo dalBO " połplec:bo

",grzat:ali lóżka, s.olg I •. d.

POGADANKA PRZYRODNICZA ° świecie isŁot najmniejszych, jakie

mi są drobnoustroje, nie dowiedziałby się człowiek zapewne nigdy, gdyby nie wynalazł swego czasu cudownego przyn:ą.du, jakim jest mikroskop. O­hecnie poslugujll się mikroskopem pra wie wszystkie nauki przyrodnicze. jest on koniecznym środkiem pomocni­czym w medycynie, nie może się od­być bez niego kryminalistyka przy hadaniu odcisków daktyloskopijnych. Warto się więc dowiedzieć, jak został zbudowany już w wieku XVI pierwszy mikroskop i udoskonalając się prza wieki doszedł do tak doskonałego .p. ratu. Jakim jest nowoczemy mikro­skop elektronowy bel soczewek. Po­słuchajmy co o tem mówić będlie przez radjo dr./ Jerzy Baumgarten w

Wczoraj o godzinie ló.42 centrala straży ogniowej zo·~ta la zaalarmowana wiadomością o wybuchu groźnego. pożaru przy ul. Leszno 41.

Okazało się, ił pali się dwu­pi~trowa fabryka, należąca d(} małi. Do.ry i Leona Frydma na, zaś posesja do M. Steina.

W chwią przybycia straży r.ałe pierwsze piętro, gdzie mle lici się fabryka waty stało. "II

płomieniach.

Natychmiast po otr~y~a. niu zawiadomienia na mteJlSCe po·żaru wyjechały kolejno II j III, a potem I, V i X oddziały "traży ogniowej.

Sytuacja była po.ważna, po, nieważ ogień natrafiwszy na

wej pogadance z cyklu .. Ze świata, wielkich i drobnych wynalazków" p. L l .,Od szkieł powiększających do mikro skopów elektronowych" o godl. 18,00.

KONCERT SYMFONICZNY I

Z wyłącznie polskich kompozycji składa się program koncertu symfo­nicznego o godz. 21.00. Koncert ten będzie szczególnie ciekawy I tego względu, że przyniesie kilka pierw- \ szych wykonań polskich kompozyto­rów starszej daty, bo nawet tompoz)' {orów wieków ubiegłych i pierwsze wykonanie utworu jednego z naj zdoI niejszych kompozytorów wlpółczes­nych: Palestra. Tak więc z dzieł daw nych usłyszymy dwie uwertury Stela­niego. kompozytora urodzonego w r. 1800, mianowicie: uwertury do "Król w kraju" i ,'piorun" i Dobrzyńskiego Symfonję charakterystyczną. Dobrzyń ski to znakomity przedstawiciel pol­skiej muzyki symfonicznej pierwsze; polowy wieku XIX. Uwertura Romana Palestra jest utworem skomponowa­nym specjalnie dla mikrofonu, czyli uwzględniającym w wysokim stopniu warunki dźwiękowe radja, co przede­wszystkiem uwydatnia się w rodzaju instrumentacji. Utwór ten, zupełnie nowoczesny, zasługuje na IJICZegÓJn~ uwagę słuchacza. (I)

PRZED OTWABCIEM SEZONU W JO. NIE "EUROPA"

Marlena Dietrich, piękna kUlicielka z "Marokka", awanturnica I "szang­haj • Expressu", aktoreczka I .. Nie­bieskiego motyla", szpieg I "X 27". dziewczyna z "Pieśni nad pieśniami", nigdy jeszcze nie była tak wspaniała i piękna, nigdy jeszcze nie dała tak skończenie artystycznej kreacji, jak w najnowszem arcydziele Sternberga

(IlSINO POIn"tek ,eeJls6w o 6-e1

ULICA Szaleństw

Reżyserja: LLOYD BACON Muzyka: AL DUBIN

HARRY WARREN .\Vytw.: "Warner Bros" ;,FIRST NATIONAL"

W rolach głównych:

• Bebe Banlałs • Warner Blxter .Ruby KełłBr • GBorge Brant • Glnger Rog8rs

Olek Powali i największy zespół girls, składający się

Z 400 najpiQkniejszych

dziewcząt Hollywoodu.

rjlm-życie. Owity nicią przepotężnego rytmu wil'lkiego mia sta-poku%uje praw dzi,,'y obraz życia niefrasobli'l',)'ch mag natów metropolji świata, dla których .,dzień" zac,:yna się

o północy.

Poslanowil, razem umrzeć Dwie ośmnastoletnie bezrobotne

kwasem solnym otruły si~

Nip.zwykły wypadek Mwa.· 12 i tS-letnia Helena Szadkow chu samobójCzego miał miej ska, zamu.ukała przy ul. K .. · sce na ul. Lomłyńskiej 25. Uskiej 19.

Nocy wczorajszej pr,zech!? · Obie kolt.:ianki, pozostają!'

&tosunkowo łatwopalne mate· l'.lały rozszerzał się gwałtOw· ule, grożąc przerzucenieJil sh~ na sąsiedn ią oficynę, gdzi\' mieści się lo.kal stowarzyszenia młodzieży żydo.wskiej, a mian(1 wicie klubu im. Borochowa.

Wśró1 zamiesz·kałej tam n11:o dzieży powstał szalony po płoch.

poezęto wyrzucać przez okno wszystkie ruchomości, jak łóż ka, stoły, krzesła i t. d. Wysiłki strały musiały

więc iś~ w dwuch kierunkach (w kierunku gaszenia ognia j

niedopuszczenia do zapalenia SIC! sąsiedniego budynku.

W tej fazie walki z ro7.s.za lałym żywiołem akcją kiero· wał z powodu nieobecności o ficer6w sierż. Kos z II oddzia I lu. Jego 3O-lelniej ruŁynie i I do.świadczeniu zawdzięczać n~ I

leży, że oglen udało. się uga s;ić w stosunkowo szybkim czasie.

Naogół straty nie ok:lZal~ się zbyt wielkie.

Spaliły sie jedynie dwh' zgrzebl:Hki oraz materjał, znaJ dujący sie n3 innych maszy­nach.

Na miejscu pożaru ObCCtlj

byli p. starosta grodLki dr Wro.na i kierownik t brygady wydziału śledczego kom. Ku walczyk.

Przyezyna powstania potatu nie została narazie ustalona. Energiczne śledztwo w toku.

WYSTĘPY K. SZUBERTA Jeszcze tylko kilka wieczorów Kui

mierz Szubert rozśmieszać będzie Pll­bliczność w świetnej komedji "Król włamywaczy". Pomimo wielkiego po wodzenia komedja ta w krótkim eza­sie musi zejść z repertuaru.z powodu l rozpoczynającego się nowego sezonu w teatrze Miejskim. Poczl\tek codzien­nie o lodz. 9-ej wiees.

WKR6TCi

NA OTWARCIE SEZONU 1935 l 36

RóW!\OCZER.J1E W WARSZAWIE i w LOD~r

I *::".

W KINIE "EUROPA"

p. t. "Kaprys hiszpaflski".

dnie zauważyli dwie młodf:' bez ))'facy, postanowily wspóJ dzit'wczyny, które z osłabienia nie pozbawić się życia. przy· padły n'<l chodnik tuż przy gotowały dwie buteleczki kwa· ~cianie domu i wiły cię ,,, su soluE-go poczem obie razem hćllach. 7.ażyły prz)~o.towaną truciznę.

~~"ggggg88888lilggggWWQ~, VI Polsce "Kaprys hiszpański" z

Marleną Dietrich ukaże się na otwar de sezonu równocześnie w Warsza­wie i w Łodzi. 'fi stołecznem kinie .,Europa" oraz w kinie "Europa" w Łodzi.

_ee I

Wezwany lekarz pogo.towia I Lekarz po. uj· eleniu fl;erw· .. twierdził, że są to. l8·letnia s7.ej pomocy przewió:d Ilhie fI~ bezro.botna Zofja Gr~hulskR, I speratki do szpitala w nado· zamieStzkam przy uil. Wiznera I gQSzczu.

M

RewelllcyJoa znitkll cen na okres letni I

50NJll4 W r. gł. Elissa Landi i J. Schildkrant

• -II D l H Ił Dawny łyp erudytki· koczkodana, l ni. laklej percIkU". Czekałem Id na

slraUllcy nąs nocami w koszmarach nt" I utęsknieniem - lit pl'Z)'jeeh.­sennych. mika coraz bardziej I obie- j 'a. Byłem ua dworen raze. z. iDnymł

. . '1 gu. Coraz cz~śełej bowiem spotykamy i zostałem jej lonn.lllie pnedsg""o Ogromnie lubię erudytki. Te pa- dem wyjałowIonych samców o mó7.di· t~·py rozkosznych uroczych drit'.1f- Dy.

lowcy IIle p6Jd4 Da 1I!ltępllhra Sg1l· no,,~om I sgnlolą trzedll międZJD.ro dó ..... llę.. Klepura ma ładnr 00.,.80-.80,

pru, obnltaJllcy się w «6ru1m reJ~ strzeM. Pendopa - o ile !lObie przy pomlu. - to piękne mluto, w któ­rem Perykles obciął ogOlI swemu PfIu, a eezar "Rubikon miAł a.."Ipiracje Mnl!~o' JhłiegO_

nie, Daładowane, uiby akumulatoq. kach dwutygodniowych kogucików. cząt I kobiet. którc pragną być eenio flauką i wiedzlł II: oajrozmałłszych Blada osobnikowi rodzaju męskie· uc I wielbione ul~ dla łch ciała, lecz dziedzin umilają mi tak ~aDe ty- go, który uwledzlouy pulcbnemi dla duszy. Objaw pocieszający 1f obee cle. kształtami, nUenloulł fryfllr" eudnl! "yeh, zmaterjalizowanyeh ezasach,

Jest ueUIł doś~ trudną odróżnł~ nózką, flglaruym Dosldem, łub pur· I.ecz jakże m~ez~1 dla brz1dkiej poło erudylk~ od zwyczajnej, normaiDej purą usteczek, poled jak ema do wy rodzaju ludzkiego!... Mężczyźni

niewiasty. Pomyłki nie są wykluelO- ś"latła ł wpadnie w niszczlle1 ogień trzymają sit, cilllle jeszeze starej de­ne nawet wśród znawców, tj. ludzi, erudyejl! ... Nie go "ted,. nie uratujet.. wizy i wolą rozmowę .,naprzód o de· nnlkaJącyeh erudytek jak ognia l .a· Wobec erudylkl u.gjl! wSlelkie le, a polem o duszy", podeus gdy razy. .,trlcld" uwodzicielskie, gk chętule erudytki - nce nrsa. Zewnętrzny wygląd takiej chodzą- widziane przez koblełJ l z powodze. Nim jednak stosunki wzajemne w

cej encyklopedjl często bowiem Dle niem slosowane przez mężczyzn od tej sprawie uJoill się, zanim nastąpi rótni się w niczem od wyglądu nor- czasów Ewy w raju, do dnia dzIs1ej- L zw. przegrupowanie i przewarloliclo maJnej .,panl z towarzyslwa", lub In- szego. ZerudylkIl - cbMby naJplęk- wanie dot,'chczasowego nastawienia nych panienek a dobrobytowego opa· nleJsz.. - trzeba b,.~ klsIJm, ebłod- męłczyzD, musim,. nasze erudytki su. nym I rozumnrm obserwatorem ł.y- bra~ takieml, Jakieml Sil. Trudno.

Erudytka nie zawsze bowiem strzycla, jego przejawów, sagadnle6 I ee- Ja osobUcłe wolę jednak ładną,

że głowę "po męsku", nosi wyświechta 16w. Trzeha przybra~ wyraz twarzy cho~ glupi~ niewiastę w garicl, niż

lIy hereł, okulary w kształcłe taczek człowieka, dalekiego od myśli o pułch erudytkę na dachu. To . powiedzonko, I budki na niskich, wyknywioD)'ch nych kształtach, eudneJ n6ł.ee, flglar nie wytrzymujące, bye moł.e, kryłJkl. obcasach. Broń Bote! nym nosku I kuszących ustach I aa- nabrało dla mnie znaczenia od esasu Widziałem nieraz erudytki Imponu- bawl~ się w Gandhiego, rocmawiaJą- gdy poznałem n. deptaku łetulsko·

jące swoim szykiem I elegancją na· cego ze S"OJ4- ko.... Abnegacja ('J, wym okazowy łJp erudytkL wet najbardziej wymagającym mani· analiza, synteza I kqt,'k. eq'słego Mówiono mi o nieJ przedłem bardso cUl'zystkom. rcnumu ... Moł.na - oWlzem! - • 10- dato: panD. młoda, ladna I anlweraal

Dlatego też nalety by6 bardzo ostroi cjologjl, komonfjmle, teatrze ł flIm1e nie wJksBłałcona. POpl'Gll1l: leksy nym - speejalnle na JeWskacb I w (tylko se slanowl,ta t'.zysteJ satuld!) kon! Pnaę "lko pomyAIMI Oka., zdrojowiskach - aby nie wplątać się o Freudzie. lub "Małżenst"le dOlko- kt6q bierze odz"ł 'łF dyskusjach Ute w rozmowę z taką niebezpieczną nłe- r nałem" - broń Bor.e jedna' o lem r.ekich, pISM, małuje, sra, rzdbl, lo ,,'iasłą, która z całą śwlaclomościll I' wSzylltkiem. o esem nies~~lłwłet: w I łopalaJe, "6Uf, śpi-a i WOI6le ~ dyble na to. aby JlOr;Dflbll ród mc:skł danej ch"'lI 1ft,.jli ... wW4* ...... alkaL

\ l WJkaui tIouclaJc, te jMtaDlT tIa- Il.J e.l8f1ł.... .. , c::.,ł ....... ~ .... ,...'

Z miejsca rozgadllUśmy się o teorii Einsteina. 1'lInua 'łńed~ała o tej teorjl stanowuo więcej, niż sam Einstein O !lObie już nie mówię, bo Ja do dJd· siejsze«o dnia m,.lę słę w 'ablłelef

mnożenia.

- Acb, co g. EInstein! - pzella - machullwsZ)' rączką. - Gd1bl ezło wiek mógł jak promień Awlatł. biee klika mlljonó" .at przez ws.eebAwi.~ to wróellb1 ost.teeznle aa to .. mo mieJsee, sklld ~szedł.

Oniemiałem s podsiwn I zachw)'t .. NIe, g dzlewc:zyna Jesl fenomenalna r •• Bozmowa nasza potoczrła się wartko na lemat embrJologJi. Panna Irka -lak się bowiem nazywała plękn. era· dytka - I " tej materJI nie dala się zJcU. Wiedziała o wszystklem, lepiej od autora .,Małzeństwa doskonałego". Raa "Iko pomrW. się, gd,.t pomie­szał. Kalopedję z Kalodontem. Ocz,.' wlłele, te nie pomInęllAmy akhlalneJ dziś AblsynJI. Kr6JowlI Sabę WJwiodła misternie ecł .. bata, a negn.. ect a.·

Jakbl mi kto lłowę ołwo!'!')'ł I "8Z1 stilo łepatą tam wpakował:

- Przepadam SIl filmem dtwięko,

....,..., ale wolę nieme, bo syuchronl· aacja noży, sz~zególnle przy dźwit:,

kaeh odbarwlaJllcycb. Dlatego też obcc nie SIł w modde komórki fotoel('K­trlczne o zabarwieolu ultrafioleto­"em. Sport - owszem, ale w miarę. Rellord,. maJII o "le sens, Idy chodzi o I'1waJlzację psychologjł!.... Beklam nie Inoszę, chyba tylko reklamy neo· nowe I eufonowe. .. Choromański, bru· łalny Idealista, choć wiadomo,:te moskal. Słonimski powioif'n sl~ zde· klarowae. Albo lIatyryk. aHJO kat,,­Ilk!_ Współczesua lHeratm'!ł - same miernoty. Poco pisać książki. klNly Pożal si~ Boże! Słusznie lci powie­na ulle.ach sprzedają z ko~z~·klaw po dzial - zdaje się - Nieh:sche.

«Mel- - Wie panł tO, pannIJ Jr,w? -Panlla Irka Dt6wUa (I W8Z1stkieOl pnerwalem "'res:ecle potok jej I'rully­

z Jladl&lwlajl!eym spokojem f pe"DO~ eji. - Jdll paoJ nie pl7.eslanle ~ Nj('tz et .. , Isehem. to ja panią puszcz,! Kanlcm:._

- o.,wtłete, .. ke1lł1łnłsm.a Obraziła sIę.. ,... .... ~~. ne W.-łI1' W. RAOlt'r:

Page 5: bc.wbp.lodz.plbc.wbp.lodz.pl/Content/14069/Glos_Poranny1935nr233a.pdflir. ZS3. Opłata poeztowa mszerona i-yćzałtem. Rok VII • lIódi t Ponledzlalek t 16 sierpnia 19S5 r

~N~~~~~ ________________________________________ 2~6~.V1~n~--__ ~ .. G_L~O~R~A~N~NY~"_--__ ~19~3~t _______________________________________ ~

. . SIerpnIa opatrzony św.

, ś. 1- II.

AK B ETTE s przełgwlzg ła. 18.

Eksportacja drogich nam zwłok z kaplicy starego cmentarza katolickiego w dniu 27 sierpnia rb. we wtorek o godzinie 3 popołudn iu, o czem zawiadamia

nastąpi pogrą-

żona w głębokim smutku

Nabo!e1'1słwo tałobne za epok6j Jego duszy odprawione zost:t.nie dnia 27 sierpnia rb. o godzinie 11 rano w Katedrze Św. Smnisława Kostki.

Wia~omoi[i ~iela[e NOCNE DYżURY APTEK_ -

Dzi~ w nOl'y dyżurują następujące apteki: A. PC'taaZ& (Plac Kośoielny 10); A. Oharemzy (Pomor~ka 12); I~. ~1ii1lera (Piotrkowska. 46); M. l psteina (Piot:-kowska 225); Z. Gor· ,·>r.yckiego (Przpjazd 59); G. Antonia wi'eza. (Pabj:.micka 56).

DODATKOWA KOMISJA PO· BOROW A. - W dn. ~8 b. m. w biu· rze wojskowem magistratu (Piotr. kowska 16:5) rO:l.pocznie urzędowa­nie dodatkowa. komir,ja. poborow~ dla m0żrzyzn, ul"Odzonyc.h w latach ;!H2. 1['13, 1914, którzy ni~ mają uregulow:tnego stosunku do słutby wojskowej, zamieszkałych Da tere· nie 1, 4, 7, 10, 12, 13 i< U komisa.­'~:ttćw policji.

REJESTRACJA ROCZNIKA 1917 - W cza.sie od 1 do 30 wrz6Śni3

r b. biuro wOjskow& Mmądu miej "l;:ifJgo przeprowadzać będzie ude ,<tra.cjp. rocznika poborowych 1917' J\n.żdy zghszający się do rejestra. "ji musi M.op:Ltnet się w dowód o ~ohisty, zaś w razie jego br!)KU­':1etrykę urorllenlil., lub wyciąg' k:ciąg gtałej ludnosd W'tgl. z reje· stru ltt!łnoścl oraz dowld o ,..a.mel Ilowanin w L<Y.lzi.

nieudana ucieczka więźniów

z wie.zienia przy ul . Kopernika

W więzieniu pm-y ul. Koper nika 29 w Lodzi ujawninn" planowaną ucieeT.k~ wi~ni6w.

Mianowide v,' jedne.i z cel na drugiem piętrze, tui narł

mieszkaniem naczelnika wj~zi~;

ida Ungeltera, który obecnjp.

przebywa na urlopie, odsiadu jąey karę więźniowie. wykorzy stujllc dogodny dla siebie mo· ment, postanowili przebić o· t\\"or do mieszkania na~elnika

Oderwali de.ski w podłodze. przebili otwór, lecz w osła

tniej niemal chwili strat wię·

zienna ujawniła plan i z~bez·

p1.eczyła celę. 'Vladze prokuratorskie za·

rządziły dochodzenie.

Surowe kar, na endeków Dziecko poparzone roztopion~m ołowiem

Straszny wypadek miał mi· .;.".,. t'negdaj prz&j wieczol'elt: w rlPIlli'

prz yul. Zeromskiego 85.

alti.ulą(.ch przeci"ko kupowaniu u łgdó" Endecja, która po ni~powo·

nzelliach i kompromitacjach na terenie rozwiązanej łódz kiej rady miejskiej, ~tała się mocno niepopularna w~6d swoich dotychezasowy<:h l.WO­

lenników, postanowiła ostatnio zastosować stall'e, wypróbowa· ne metody i jakimś pt)]l}vsło

wym "trickiem" mów Nobyć sympatję "ulicy".

Tym razem się/rnęła f!n(Iecjn po wzory z hitlerowskich NIl'"

miec i zaczęła propagand~ bOJ· kotu iydowskieh sklepów.

W ciągu ub. kilku dni en deccy em1tarjusze obsławłli sklepy jydowslde !Ul terenie Łodzi j kilku miast wojew6d1. lwa łódzkiego. niedopuszcl:ająt' do nieh chrześcijan.

przy robocie teJ agenci en· decji nie stosowali pl'~1Docy, .iednak. w elokwentny sposób

tłomaczyli chrześcijańskiej klio jenteli, że należy bojkotować żYd6w. Zdanyły się wypadki, że chrześcijanom, którzy mimo to kupowali u żydów, endec~ przylepia li z tyłu zielone kart­ki z napisem "Ten kupuje u żyda. Władze bezpieczellstwa post3

nowiły surowo karać agitato. ('ów.

Jak się dowiadujemy, S en­deków zostało za wspomniane praktyki poci~nięŁych do od· powiedzia}Mści i ukaranych w trybie admini61racyjnym dflr8Ź. nie po 7 dni bezwzględnego aresztu.

Na podwónu tego domu lo:~Ll[ i.,

no ołów. W pewnej chwili naeZłl':i' z rm:topionym ołowiem. stabe,' ;);1

p<:dwyższeniu sp:tdlo Da Zif:n;i~ i, .. parzyło stojąt'& w IlClh';żu ·Udl.i c'11ecko JokatJra dom', _ '\-'11'" ~Ial)kowską·

W stani·! I."r,g:"r/ll l"r'/(fI:I' " 'jz;ccko odw;'(!.,l" ,ic. I. )~:,' ł ·. Ja Anny ~farji . (p)

Woiewoda 16dzki na lustraCii Pożar gmin powiatu łaskiego , ,

. ..' .. j - jed' tramwaju dOjazdowe .) IW dmaeh 21 j 22 slerpma r. b. woda targoWIcę mle skll, ną _ ... pan wojewoda Al. Hanuke - No- z lepiej urządzonyeh na terenie Z powodu JO'ótkiego «pięcia • wak zlustrował powiat łaski. wojewóddwa, a następnie pod lJTzewodlł4b n&8tąpR pod TuszYI1"

Lustracja ta objęła gminy: Widawą zwiedził nowozalesione !.i)W 'W' wagonie Lódzkich Wą:::h Górka Pabjanicka, Dobroń, Bu na przestrzeni przeszło 40 ha torowych KolEYl Dojazdowyei. czek. Zelów, Chociw, Zapolice i nieużytki. Stąd udał się wojewo W wagonie jeeliali przewa~.I!'. Wodzirady. da do obozu pracy nad Wartą, rvbotnłcy zdąt3jąey'Z robót drf.t. ~ każdej z gmin, po uroczy- gdzie interesował się szezeg6lnie wyeh pod Tuezynem.

stem posiedzenin rad gminnych postępem prac nad obwałowa-i złożeniu przez wójtów sprawo- niem Warty oraz zwiedził hrie- Motorniczy za.tnyma.ł ~h~(',' .' zdań z prac gminy i gromad tlicę junacką i baraki. wa.gtm. Pny pomocy 1'01)() , 11\'

oraz prezesów organizacji spo- ~ lustracji towarzyszyU pa- [lOW 'W za.rodku opanowa1lO. ZA. PIĘt DNJ_ łecznyeh i rolniczych, pan woje nu wojewodzie starosta p. Kono-, .

Jut za pięć dni obecny program w woda zwiedzał poszczeg61ne o- packi, dyrektor izby skarbowej I PocIągi popularne .,Tabarinie" zejdzie z afisza; a więc ci, bj~kty oraz fra~menty lub. cało- K.uch~rsk~ or~z prezes izby ro}-/ NA MECZ POLSK r

którzy nie widzieli jeszcze obecnYCh ŚCl prac na odcmku rolmczym lllczeJ, -W'llskJ. _ ~ -- NIE~1_~_. występów, muszą się pospieslYć i i ogólno _ gospodarczym. • • W zwłąz1tu z ~aJąeym Sil) ?dt1.

prit~ć~s~śę::j!e~ ,~!1,~~i~~~~QPrze IW gm. Górka Pabjanicka pan Wyniki wyborów mt>ezem bokserskIm Pol~ka-I J.T"ln dt'wszystkiem wymienić nalety duet wojewoda zwiedził wzorowe go- do kongresu N. O. S. rOYrbd'I~~~w1.90·:' W3;1'Een'l,awteLOPZ' r~1. :' Cecil et Peter Ton Sortes. parę nie- spodarstwa małorQlne, poczem ,. ~ p. '!'vL·umI • lU Z . 11.,

zrównanych tanceuy o brawurowej b"-ł podeJ·mowany. śniadaniem Wczoraj odbyły się w Lodzi wy_ l'h3.mlll pOCIąg popularny .z J, "~I'"~ technice. Duet ten święci niebywałe J I W Z t tryumfy, produkując aię w bardzo przez miejscowe koło gospodyń bory do konstytucyjnego kongresu (O a.rsza.~y. ar sy przYJ 111 0\\ a~; motmych numerach. wiejskich. nowej organizacji sJonistyeznel. będą od dma 27 b. m.

Pozatem w programie obecnym 'WY NIl gminie Dobroń oprócz no- Ltcznie oddano 12,809 głosów NA OTWARCIE TARG6'" stępują: duet Garbo i Fortes, • d"sko- wO'wybudowanej szkoły wojewo- Lłsta nr. Zjednoczona, J: tabot)'Ó'- WSCHODNICH. nała śpiewaczka wiedeoskll ZaNany I da zwiedził małol"olne gospodar sktm Da czele otrzymała 9.872 glo· Neuhardt, tancerka Garibaldi. po- stwo. MW, lista nr. 2 Gt'todoksów _ 2,652 Lf~a popi':.-:tn!a. tUI'~'i'tyk i l. nl "h;, wiada Leo Spari. 8 mia. dnia. 81 sierpnia. (lwl'c1niC',,' y . Mimo. ie J'ui publrcl'!fto.ć .d""ył" W """'inie Zelów zwiedził pan 1i5ta nr. 3 maksymalistów - :rr -

~ ... ,~ '" l)~ Obliczenia .. prowi ory-e po- pocią~ porul:lrn.v 7. Lodzi do Lw(' SIę .pr~'yzwycnić do noweJ' !I.ali ,,'Fa. wOJ'ewoda ryez'nl·" l' elektrownI'" s.. Z ...... , k" ł

- """ j • br a..., d _lo Wlt lC o a7.JI nt.warc a xv T"i'~'" \~ bannu. ' ~o sa.la w dl.lSl'!~ el'go Jest gminną. Nast"pnie udał si" pan n ewaz ak """,zcze wu~ um , atrakCją l hzdy z podZJwem I»oglll-" ". "Kolumny f WieDioweJ Góry. Wschr)dnł('h . Pociąg,' ode.ichi,' 1 Lo da n~ n~jdrohniej!zy nawet szczegół I ~oJewoda, do Jedne~o %. ehałup. ........................ dzi-K'lliskieoj dnia. 31 sierpni:l n <:!'r, nowej sali, UrJlldzonej na sposób praw mków, ktory w dłuzszeJ roz:mo- d1.inie 21.33 i przybędzjp 10 L,,·,.'~':I dziw~e europejski. . ..' wie opowiedział o warunkach Bacznoścol nltstępneg0 dnia rano. Od,inll'l Z ł!

~l'!lŚ w .. Tab~r.lnle . odbę~z.~ .ię l praey chałupniezej. , I.wo~!\. dnia. 2 wnzeAnla (l ,~I), l7 fajf o godz. 5.15 l danCIng wIeczorem.

Kuchni. amaem. i poiywna. ,W Widawie oglądał pan woje letnicy ~l;:i,:~~~~;,;~/,;~l~ini;l~~i;::ir:~ s ----- '6

nI",. z Wiśniowej Góry i Stróżewa!

,.GIiDS PORRnnY" Wubruk (holidaDft Straszył iydów i poranił noiem policjanta

W czoraj wieczorem przerho­dnie. na ul. dr. Sterlinga i l.e­gjonow.;j byli świadkami pogo ni jakiegoś osobnika za ty

codziennie do nabycia od S·ei rano n JAMNlKA,

wanturnika kryli się w ora.. willa Kawulla, vis a vis Chłodni. mach. ... .................. 0 .. 0

WYCIECZKA DO WARSZ:\\VY.

Kopiec Józefa Piłsudskiego Konto w P.K.O. 444. j

dami. Osobnik uzbrojonyw nóź, głośno wykirzykiwał i ~o­nil żydów, którzy na widok Q-

Posterunkowy Gorgon udał Bezbolesny poro' d się w pogoń za awanturniki~m, a gdy usiłował go zatrzymać. pod wpływem hypnozy oso?nik rzucił się. na policJlln· I Prof~sor ukraińflkie.i psychoneu. ta l. zad~ł mu dWIe rany w rę I rologi:!znej akademji Platonow sto-

Dnia 2H sierpnia o godz. 8.00 W";I­Jedzie z ł,;lrizi - Fahryczm'j wyci.~(':~ kn Związku 7a woflowego p":W[)\\.o i kl\W h'\nć!!( \\'y(h. przemy < OW.\"I·l1 i biurowY"h no ,"Var~z:nn' 111:1 7.wir. (l'lpnia WV.3tawv bućlow1:tno . ll.jr.··,­kaniowfJj BGK. Wyjnzfl z W;lrf;~, "". (l {(O(1J.. ?2.~U. ("'Pa pJ'7.61Zflll w (lhie strGr:y wr.IZ i: \Y~trpem n.l "':' ~t.:tW~ wvnOf;i d. 11.-. "\::r1f)'·7. 17[~ je<::t ,11Rtrpn:l '[1:1 \'zhli kó'" i 0f';u1•

l'oRf.rOtlll\,l'h. lapi~ ~- ])1'7.Y.i'1111.it' f'ir>

, •. lrok'tlll 7.wi.lzkl1 111. I'intrhn\ ~I(:, r,1 (r'rawn (fi,','·n.l. T pił:t'·()) i tv

I"np . (11'1.'., " . \\1. f'ip{:k(lw;'k;, lP.

--3 SŁAWY EKRANU - W JEDNYM FILMIE!

Joan erawlord Robert HonłgolftelY

kę l SZYJę· . ::luje wciąż, nowe metody hypnozy,

Postel tmkowy. mimo to zn-I zmierzaj~lce 'lo uczyni(,D'la p01'odll trzymał osobnika, którym okn- I ('zb?k~n~t .':~ 9? .w~FlHlka.c~ . ~a zał się członek tronnictwa na 100 z'I:1. eo ~.1J'! I'On1J ~ł\e .~.s mk~. rodowego. Stefan Kubisl. ll"It~·a.y1:e. hul w zup~lnOH('l lun

r.mmeJsM·Ją(' go Zll3.('Tllllt;. :\ictod:1.

Clark Gable Awanturnik", pneprowadw- p1atonnwa pol(>g't! pr'tfldcw'-zystkh'r'l

no do 5 komisarjatu, gdlic zo-- na tern, i;~ €'tar:J si~ T'rtE'k cłl1ać pa

j sŁał ~:Jtn:ymany. Rannego post. ejf'Iltkr; f) brzpndbta.wr.oeci :stra.,'llU

. \vn_ -tce ł Gorgona .opatrzył lek.ar.z pogo- [>ned .,ciętq ehwil~", poc;zem do W Kro ."""'. ~ stMu~ :włai.oiw4 hypnozę.

Nie DUcie surowe i wadr

nie DUcie mleka nieprze 1010wane10!

Page 6: bc.wbp.lodz.plbc.wbp.lodz.pl/Content/14069/Glos_Poranny1935nr233a.pdflir. ZS3. Opłata poeztowa mszerona i-yćzałtem. Rok VII • lIódi t Ponledzlalek t 16 sierpnia 19S5 r

Węgierscy al,"acy Ul Bndrychowie

w; dniu wczorajszym odbyły ttię zawody pływackie w Andry­chowie przy udziale znakomi­tych pływaków węgierskich. Na zawodach tych polacy osiągnęli dobre wyniki, przyczem Hei­drich (Siemianowice) ustanowił nowy rekord Polski na 100 mtr. stylem klasycznym. W. biegu 111\

100 mtr. stylem dowolnym: 1) esik (Węgry) 1 m. 2) Szrajbman J (Legja) 1.04:.100 m. na wznak. 1) Karliczek 1,20,1, 2) iWłodek (polska), 3) Lengavary (W). Sztafeta 5x50 mtr. 1) ,Węgry 2,27 2) Polska 2,33, 100 mtr. stylem klasycznym: 1) Heidrich 1,23,4:

" (t'el{ord Polski), 2) Lengavary ": t'\y) _ 1;24:. Mecz waterpolowy wę­: grz.y -- polacy 6:1 (5:1)_ Mecz

watel'1)olowv Śląsk - Kraków zakończył się zwycięstwem Ślą­ska 3:1 (1:0).

s,o. lOWY • .:' ,I' t 'l t.t " 1(1 ...

'>01. _I , • Wt łlll .. Lódź, dnia 26 sierpnia 1985 roku

WYSCIG WARSZAWA-BERLIN ROZP ZETY podwójne z"g(ics.wo

Olbrzymie zainteresowanie wyścigiem w Łodzi Wczoraj roz'poezął się kolar skich z · starostą łódzkim dr, I zowali pOŚCIg . W skład pierw-

ski wyścig 5Z0SOWy na trasie Wroną na czele. szej piątki pościgowej weszli: Warszawa ..... Berlin. Rozegra Organizacja pierW5zego eta- Zieliński, Napierała, Targoń no pierwlSzy etap Warszawa - pu spoczywała w rękach L. O. ski, Michabk i Ignaczuk. 1LE.~1. L6dt, wynoszący 143 klm Z. K., który z trudnej tej roli wskutek defekHw odpadh Bieg rozpoczął się w Warsza· wywiązał się bardzo dobrze, wk!'ótce Mkhalak i Ignaczuk wie z godzinnem pp6inieniem. lyskuj~c svbie uznanie kiero (guma i łallcuch). Zieliński miał Honorowy start nastąpił na wnietw:J. wysclgu. Na trasie "wysy)pkę" i stracił wiele eza' stad.jonie wojska polskiego, :1 Lowioz r_ Łódź rozmieszczono su. Pozostali tylko Napierała i uczestnicy wyścigu, po dwu posterunki obserwacyjne, któ' Targoński, którzy z zapałom krotnem okrężeniu tocu, wyje , re dono,siły o przebiegu walki, dopędzali niemców, plfowadząc chali na ulice miasta. a wieści te natychmi;łst pOda- na zmianę.

,W Łodzi wyścig ten wywo wano publicl;Dości do wia.do- Między Strykowem a Zgic łał kolosalne ' zahitcresowame inośc~. przez' lllegafony. rzem różnica czasu zmalała i

niemców do klasyfikacji pr.z:'-· była do celu, gdy wtem zahły sb czerwona koszulka mistrza Polski. To ukazał .się Napiera· ła pierwszy z polaków. Tuż za nim wpadli na tor Zielil'lski. który mimo upadku zdołał nad robić wiele straconego czasu j

Targoński. Kto będzie cz\\ ar· tym sklasyfikowanym? Chwd:1 niecierpliwego oczekiwa 11 in '7.nów dwie k08zulki z emble· matami niemieckimi j głll;n" brawa powitały u,kazującego 'ii~ K.ołockiejezyka. Już , na długo ' prz~d uka.za'tti"m 'Qtuiyna niemiecka, ledwo wynosiła tylko 8 minut, a

się pierwszych jeźdźców gę!l~' wydostała się zWarsza wy, a wreszcie za Zgierzem udało si~ szpaler publiczności obsaJził Już narzuciła szalone tempo, Napierale +łogonić czołówkę nlice, któremi wyznaczona by przekraczaJące często 40 klm. niemiecką. Pod Radogo9Zczem ła trasa biegu, wiodąca do me na godzinę. Tą taktyką 1,asko Napierała był nawet pierwszy,

\Vleici zagraniczne .y pierwszego etapu, do Hele czyła polaków i .lej zawdzięcza lecz później opadł na siłach w nowlł. WS7.ędzie '\\'7.orowy·po zwycięstwo na pierwszym walce z koalicją przeciwnik6w i

W międzypaństwowym me- rządek utrzymywała policja. etapie. Niemcy pragnęli wi- pozwolił się wyprzedzić. C.zu, piłkarskim NNiemcy poko- W Helenowie zgromadziło sie docznie, jak w roku ubiegłym, Na tor w Helenowie, jako

Za nim sunie tlrójka pol~­ków: Galeja, KonopczYllski i Kapink, któremu niemiec Lep·· pich zajechał na totle drogę i spowodował jego upadek, za co został wygwizdany, a PC) I

tem już na zmianę, to polacy. to niemcy. Jako ostatni przy·, był niemieeki kolan Wolkert, przeszło 5 ty.'lięcy widzów. rozstrzygnqć lo y spotkal\ia na pierwsi,' wpadli trzej kolarze nały reprezentaeję Rumunji w ~

~cisk niebywały. Jest to do samym wstępie. Niespod:r:iewa ~iemieccy: Lober, Weiss j stos1mku 4:2. . wód, że wy.ścig tego rodzaju l1y manewr ten sprawił, ie rze Wierz, ktoczy między sobą sto

Mecz lekkoatletycmy NieIllC'Y Rpełnia w 100 procentach wiej czywiście przewagę w ~za~ie czyli walkę na finiszu o zwy· _ Finlandla jaki odbył się w V ką !'olę propagandową .' .. portu uzyskaJi, Jecz przyszło&ć wyka· stęstwo indywidualne. Po u· ,. ob t '. • dzieli w Berli kOlarskiego .. ,v Helenowie o że. czy osiągnięty rezultat W:lrt pływie dwuch niemal minut.

.Cl.ą-gu S o Y l n?e. becni tet byli . pr~eds1awi.cieh był hk wielkiego wysiłlm. znów ukazał się zawodnik nie. !1lef ,~ygrała FmlandJa w sto władz pa,ńlStwowych. miej. -Polacy natychmiast zorg~ni- miecki. Pierwsza czwórka

,snnku 103,5 pkt. : 99,5 pkt. iiiiiiiiiiiiiiii' iii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ___ i - .

Niema tylko Kiełbasy. CQi­by wypadekl? Nie. W~raDe "" l' wy§eigll, pnynaJ1DDiej narf,zie., Istn:,eje podejrz~nie,

, _, ,(((uby _ labryclne - .' W Spale

- , . :'::OMoczrie ', Święto sportowe khibów:_fabrycznych wojewódz­twa łódzkiego odbyło się w nie dzielę w Spale. Po nabo'żeń słwie, na którem obecny był p. prezydent Mościcki, odbyła się defilada zawodnik6w.

Pr,sl, lIarzenia łodzian o lidze

te korzystał s pomocy auta i pO>l;wolił się prowadzit. Kiełba sa tymczasem zgoła inaczej przedsta wia ten wypadek. Twierdzi OD, le ltChwydł si, wozu w ezasie podawania za­pasowej gumy, gdy! inaczej te go a-obić nie mógł. Ostatecz .. nie spraw-= tę wyjaśni kom' .. ja sędziowska, 'od orzeczenie której zalety, ezy polskiej dra lellia (Poznań) - Ił. IODrina l:O (2:0)

o d~odz. 15 rozpoc2l.ęła się część sportowa i pokazy gimna <;tyczne, poczem zawodnikom wręczono nagrody.

Wyniki techniczne przedsta­wiają się następująco:

We wczorai~zym meczu ~':l l ambitnie o popra~jenie wyni· wejście do ligi zespół U.-Tou- ku. ringu doznał sromotn'ej poraż· Ambicja ta, to 7.t('-sztą jedy­ki od Legji, która przekreśliła ny dodatni walor łodzian. Pod ambitne plany mistrza Lodzi. każdym innym wzglęaem usłę Pod tym ciosem prysły marze , powali gościom zdecydowanie nia łodzian o ]jdze. Dwa punk ; Gorszy oyl atak, pomoc popel· ty zdobyła lLegja i będąc dziś niała wiele błędów taktycz· bezkonkurencyjną . w swej gtu- nyeh, obrona też ' nic była pP.. pie, zakwalifikowała się do wna. \V ataku jedynie 'Króla dalszych spotkań międzygrupo , sik starał si~ co.; działać. lec2 wy-<:b. próżne były Jego wysiłki. Li· Ószczep - Swietlik, KE.-

51,30. Skok wdal: Kucharski, IKP., 6.4:0. Skok wdał pań: Ka- Zwycięstwo przyszło Legji mińska: , 4,83. Sztafeta panów I nieoczekiwanie łatwo. Lodzia-4xl00 - IKP. 4:6,8. Oszczep pań nie, jakby grać nie umieli, a Plucińska, Kruszender, 26,4:0. już ich bramkarz skomproOlito Sztafeta olimpijska panów - wał się zupełnie. Przepu~zczo. Wima, 3,33,4:. Bieg 200 m. pań ne fatalnie trzy hramki Tniwf!­- Sukiennicka, Zjednoczone. czyły wysiłek całej drużyny, Bieg 1;500 m. panaw - Kurpe- która, przyznać trzeba, jeszcze są,'· ,lKP •• , 4~13,3. w drugiej połowie , wale7.yła

nia ta pn7:bnwiona kierownika, bo takim Mi<:haiskiego II na-7wać ' nie można, z konŁuzjowa nyin Omencetterem już na po t:zątku zawodów, nic nie była w stanie zdziałać. Świętosław ski nie mógł sprostać nosiko· wio Wszyscy grali bezplanowo

Atak Legji pokazał qapraw~ dę rozumną i celową grę. Go ście walczyli początkowo tWłlI

do i osko o każdą piłkę, a po· nieważ mieli lepszy start, zdo hywa'li ~ w pojedynkach. By, ła to drużyna hez słabych punkt6w, podczas "dy wśród łodzian, obok KrÓllasika, >- tUt

wyróżnienie zasłttiył tylko ll'nnkus.

Final mislrzoslw lennisoWJch , tarłowski stawiał Hughes'owi zaeięty opór

_ WARSZAWA, 25.8. _ W nł .. dzielę zakońezone zostały w Warsza w§. międzynarodowe mi.trsMłwa Polski w tennlsle.

W ~ze pojedyńez.j panów tytu) mistrza, jak było do przewidzenia, ulobył anglik Hugbes biJąe w fina· le Tarłowsldego. Zwycięstwo to nfe przyszło Jednak anglikowi zbyt łatwo, gdyz Tarlowski stawiał nad­!;podżihianie . silny opór i , walka by~a :Jli.~Wykle żad~ta. Więk8Z3J rutynie przypisać należy sukces an glik a , Tatłowski wykazał wyraźne

p09tępy w grze. Wynik ':7, 4:6, 9:6, 6:4, 6:t dla Hugbesa.

W grze poJedyńey.oJ paA JęClrze iowska pokonała niemkę KoeppeI w stosunku 8:6, 6:2, przyczem przedw niczka jeJ tylko w pierwszym' seele Itawlala większy opór.

W grze podwójnej paDÓW pan Iłughes - Planner pokonała parę polską Hebda - Popław!ki 4:6, 6:3, 9:7, 6:4 i wre!<iz~ie \IV ~ ... ~eJ Para polska. Jędrzejowska:- ' Tło l'zyński wygrała z parą O'~r -Planne.r 6:3, 6:l.

Tourisl Trogh, we \Vi śle W Wiśle w Beskidach Ślą­

skich odbyły się w niedzielę wieI kie wyścigi motocyklowe p. n. Tourist Trophy Polski z udzia­łem, zawodników Polski, Czecho słowacji, Austrji, Niemiec i pola ków z Czechosłowacji. Ogółem na , starcie, stanęło 39 motorzy­stów. Bieg odbył się bez wypad­ków. Zawodom przyglądało się p.rzeszło 30 tys. widzów.

W kaŁegorji motocykli 250 Iccm. na dystansie 144 klm. zwy

ciężył Geyer (Polska). ~ kate­gorji 350 ccm. dystans 188 klm. pierwsze miejsce zaj2lł Richoff (Niemcy) czas 2:02:.7. W. kale­gorji 500 ccm. Rund (Austrja) na dystansie 215 kIm. czas 2:21:55,4:, a w kategorji ponad 500 ccm. Geyer 2:29:27,8, dy­stans 215 klm.

Najlepszy wynik dnia uzyskał Rund (Austrja) przed Geyerem. który zdobył tytuł wie('mi:-:;trw Poiski.

Pierwsza bramka p.adła dla JAegji ze strzału Genslera, któ' ry wykorzystał nieJdeeydowa nie obrońców i złe ustawienie iie bramkarza. Po tem chwilo· wem. niepowodzeniu U.-Tou­rhia tillal więcej z gry, lecz a· tak zawodził zupełnie. Pocią­gnięcia chaotyczne nie mogły być skutec:zne. Jedyny ~rntny ętrzał oddał na bramkę gości KróJasik, tra,fiająe w słupek.

Legja tymczasem, grająt' spo kojnie i ostrożnie, uzyskałfJ rzut wolny, po kt6rym padłu dnlga bramka. Zdobywcą jej okazał się Mikołajewski. Tu błąd Michabkiego był jeszcze większy.

Ukoronowanie'm słabe; łtty bramkarza łodzian · było zawi­nienie trzeciej bramki JUt po pauzie. Ten niezdarny wvbieg : dopuszczenie przeciwnika do litrzałn, d.ys.kredytuj, go do,

szczętnie. Z takim bramkarzem ivnie ubędzie jeden znajlep-można tylko przegrać. Błąd ten 'Szych za ... odnikó.... ~ ?'<

przesądził o wyniku zawod6w, Pierwszy etap ~ali nIem .. , bowiem całej drużynie, grają- ~y indyWidualnie i sesPolcnrOl cej dotychczas z wielką ofiar- Najlepszy czas uzyskał Wie!\! nością i dążącą do zmiany wy (N.) 3:48:12, pierwszy z pola. niku opadły ręce. Bramkę tę Iców Napierala - 3:51:12,9. Ze ' zapisał na swe konto Miko}a $połowo w klasyfikacji pierw-jew,ski. I 'izych czterech przybyłych do

IL~gja ma już teraz zape- :nety niemcy uzyskali czas wnione zwycięstwo i nie wysi- t5:15528,8, Polska q~ _ la się, chociaż łatwo mogłaby 15:33:4:2,2. Różnica zatem na podwyż~zyć jeszcze wynik. korzyść niemców wynosi na Wszystkie ataki łodzian rozbj· pierws7:Yln etaDip. 18 min . 13/ jają się na ohronie gości, a je sek'. dyny strzał Michalskiego tra­fia w bramkarza. Zwycięską Legję za jej do­

brą grę oklaskiwano. Gromkie to były brawa, gdyż na meczu zebrało się przeszło 4 tyli. wi­dzów. Sędziował p. Pjotrowdd.

Necze o wejśeie do Ugi

W mee1.ach o wejście do ligi osiąg nięto w dniu wczorajszym w krajtl następujące wynIki: .

W Kałowicaeh: Dąb _ Brygada 6:1 (3:1), '" Bydgoszczy: PołoDja -Skoda 1:1 (1:0), w SiedlcaCh: Strzp 1ee - Ozami 1:1 (1:1), w Stanisła wow1e: Rewc:a - PKS 4:3 (0:0) i w Grajewie: Śmigły - Warmja 5:0 (1:0) .

Dalsze wyniki turnieju "dzikich"

W sobotę i niedzielę odbyły się dalsze mecze piłkar~kiego turnieju drużyn "dzikich". W sobotę Rapid rozgromił Hagibor 10:1 (5:0) i w niedzielę K. S. Strzelec pokonał dwuryfrowo tydowski K. S. 10:0

W ynfk\ są następujące:

1) W;erz 3:48:12, 2) Lober 3:48:12,2, 3) Weiss 3:48:14,4, 4) Hauswald 3:50:52,2, 6) ~a" Dierała 3:111 :2g, 6) Zieliński 8:51 :31,2 7) Targoński 3:53:48,4, 8) Krubl 3:54):27,6, Q) Hupfeld 3:55:27,6. 10) Ko­łodziejazyk 3:56:53,6, 11) Gale .. ja 3:-56:53,8, 12) Starzyński 3 :58: 18,2, 13) Konop("~y li!S ki 3:58:19. Z pozostałych pj)l .. skich jeźdźców J" apiak był 15. Wasilewski 20, Mir.halak 21' ł Tgnaczak 22.

Po zamknięciu etapu drllź~· ny uformowano frontem dCł trybun. Odegrano hymny pal'l­stwowe. poczem nastąpjł0 r01:­danie nagród. Nagrody "OjCWO

dy p. Hauke Nowaka dla naj­lepszych zawodników drużyny pols kiej i niemieckiej przyzua no \Vierzowi i NapieraJe. na­grodę zalfządu miasta ł,odzi i nagrodę okrp.gowego urz. w '. Kołodziejczykowi. Ilość nar::r ód hyła obfita, tak że każdemu niemal coś się dostało.

(4:0) ł K, ,S. Gdynia zwyciężył Zw, Przemęczone drużyny udały Młodzieży Cbrz, Społt"('Zny 2:1 (2:3) .. ię do hotelu Savoy na zasłu-

BAR KOCJ1BA POZOSTAJE żony wypoczynek. W dniu fili W KI.ASm B. siejszym o godz. 12 w rolI! -

W sobotę został rozegrany na sfa. dnit. Rastąpi - 'art z Placu Wot djonie WKS decydUjący mecz kwa- ności do drH!:;i('~o etapu wysd lifikacyjny o utrzymanie się w kla- gu L 'tlź - Y'l ,!;S7 przet hL sie B między Bar - Koehbą a Taj- Piotrko\\"ką w stron~ Pabja­runem. Zwycię.iyJa Bar - Kocbba w \ nie, następnie Łask. ZdU1'tską stosunku 2~1 (~:1 " dzięki temu po' Wolę, Sieradz. Błl'lsr.l.;i i Opa-zostaje '" klaSIe B. fÓ~·.;'h, Dystans 155,5 klm.

Page 7: bc.wbp.lodz.plbc.wbp.lodz.pl/Content/14069/Glos_Poranny1935nr233a.pdflir. ZS3. Opłata poeztowa mszerona i-yćzałtem. Rok VII • lIódi t Ponledzlalek t 16 sierpnia 19S5 r

!6.VJJI.- "GLOS PORANNY" - 1935_.-_______________ ,

U liBią UJUDra~ Da lłaSDem bOishu Poraika polskich lekkoatletek Mauermeier znów pobiła światowy rekord

Ciężka porażka ŁKS we Lwowie - Duże . zmiany w tabeli

Slasli zaawansował na ł miC!-sc:e· w dysku

Duże zmiany zaszły w tabeli ligowej po wczorajszych wyni­kach. Dawno już nie notowano tak wysokich zwycięstw, dzięki k Łórym zmienił się u drużyn sto sunek bramek, decydujący w Jdlku wypadkach o ich kolejno­

Pogoni należy przypisać słabej grze ł~KS, w k.tórym pnetlewszystkiem zawiodła Iinja pomocy, w której wy stąpił równiei Pegza n. Atak ło· dzian grał też chaotycznie i nie u· miał wykof'1;ystać zupełnie sytuacjI podbramkowyeb. Pogoń pomimo wy sokiego zwycięstwa grała njeszcze­gólnie, tak że poziom meczu był niski.

Międzypaństwowy lekkoatle- łówn" (P) 1,46 m. i Duninówn:t tyczny mecz kobiecy Niemcy - (P). Dysk: 1) Mauermeier (N) Polska, rozegrany w Dreźnie, 47,12 m. (nowy rekord świato-

ŚLĄSK - WISŁA 2:0 (1 :0). przyniósł wysokie zwycięstwo wy), 2) iWajsówna 42,02 m. 3l

ści w tabeli. Szereg doznanych ostatnio po

rażek, uwieńczonych wczorajszą przegraną z Pogonią w stosunku aż 0:5, sprawił, że LKS spadł na zóste I.liejsce w tabeli i ma na­

wet obecnie ujemny stosunek bramek. LKS tyje nadal dorob­kiem pierwszych zwycięstw, lecz svtuacja staje się poważną, gdyż drużyny zagrożone dotych czas na iooważniej spadkiem zdo bywają' punkty i niedługo dopę­

Pogoń do przerwy zdobywa dwi~ bramki prze;,; Luchtera i Matjasa U, zaś po przerwie dalsze trzy ".zez Niecbeioła, Luchtera t Matjasa II. Tę ostatnią bramkę zdobył MatJas 'I

rzutu karnego w ostatniej miJtuci$ m~u. Sędziował p. Romanowski. Widzów 3 tysiące.

śWIĘTOCHŁOWICE. - WiSła niemcom w stosunku 60.5:38.5. Krauss (N) 41,65 m. 4) Gackow od 23 minuty grała w dziesiątkę Na zawodach tych niemka ska 34,51 m. 100 mtr. 1) iWala­wskutek kontuzjowania Obdłudowi- Mauermeier ustanowiła nowy siewiczówna 11,9 sek., przed cza. Mimo to krakowianie grali am rekord światowy w dysku, zaś Krauss 12 S., Dollinger 12,1 i hłtn!e i zilprezentowali się dodat· Kwaśniewska w rzucie oszcze- Ksiąikiewiczówną 12,9. Oszczep: nio. śląsk wykazał większy ciąg nl pem pobiła rekord Polski: Próez 1) Kwaśniewska 41,38 (nowy re­bramkę' zwycięstwo przyszło mu l łodzianki Kwaśniewskiej dwa kord Polski), 2) Sehleicher (N) tru~enl. Brantl~i dla zwyci~zcy zdo pierwsze miejsca zdobyła w 100 41,26 m. 3) ,Wryger (N) i 4) byh: CPbula l God. SędZIował p m. i 200 m. 'Valasiewiczówna. Smętkówna 28,92 m. Kula: 1) Walczak. Wiuzów 2 t~·siące. \Yyniki szczegółowe meczu ·:' ł Mauermeier (N) 13,68 m. 2) CRACOVIA - WARSZAWfANKA ' naslępujące: 200 mtr.: l) Wala- Schleicher (N) 12.04: m., 3) Cej-

4:1 (2:0). siewiczówna 25,8 przed Albus zikowa 11.42 m., 4) Wajsówna KRAKóW. _ Warszawianka (-r\J 26 S., Bauschulte (N) 26.4, 11,21 m. Skok wdal: l) Gepner

wystąpiła. w skladzl<l osłabIonym Orłowska (P) , 80 m. płotki: l) (N) 5,89 m., 2) ,'Valasiewiczów­brakiem ś",ięckiego. W pierwszej Slucr (N) 11,9 s. przed EIgert na 5,70 m., 3) Bauschulle 5,70 polowie Cracovia uz~·skt\je znaczna (N) 12 sek., Fl'eiwaldówna 12,21 m., 4) Dunin6wna 4,89 m. S z ła­przewal!:e i zdobywa dw~e bramki sek. i. Hofmanówną (P). Czas feta 60 - 75 - 100 - 200 mtr. przez Zęb2czyńsldego : Makzyka. Freiw.lldówny 12,2 sek. jest rów 1) Niemcy 52,6 sek. (nowy rp

dzą łodzian. WARTA - GARBANIĄ 5:1 (3:0) PC' przerwie gra się wyrównuj", led- nież nowym relwrdem Polski. kord światowy), 2) Polska 5:3 ,1

POZNA1't - Warta przez cal~ t1ak CraCovia Zd,lbvwa dalsze dwie Skok wzwyż: l) Kauz (N) 1,58 sek. (nowy rekord Polski). czas górowała nad swym przeciwni. brmnki przez Korbasa. Honorow:l fil. przed Scheibe (N) 1,53, Orze kłem ł była znacznie 'lepsza tecbnic:z bramk~ dla WarS7.awianł{l zdobył nie. Po narzucenłu ostrego tempa Sochan. Sęd.tiował p. A'ldrzejak. Warta w pierwszej połowie przesia Widzów 2 t:rsiące. Piekn, sukces Daniela

Nadmienić również należy o awansie Warty, która wysunęła się na drugie miejsce, a już spe­cjalną uwagę poświęcić trzeba Śląskowi, który jednym sko­kiem znalazł się na czwartej lo­kacie z zajmowanej dotychezas dziewiątej. Sląsk świetnie wyko rzystał sprzyjającą konjunktu­

duje często 112 polu kanlem gości LEGJA _ POLONJA 1:1 (0:0). w konsekwencji zdobywając trzy . WARSZAWA. __ Derby lokalne W rumuńskim wyścigu kolarskim bramki tm:ez Słomiaka {Kryszkip· przyniosły niespOdziewanie wyniJ_ W niedzielę rozpoczął się wyścig

rę· Ciekawe, te taki sam awans

był możliwy dla Wisły, gdyby mecz wygrała. Utrata punktów '>powodowała, że znalazła się w najbliZszem sąsiedztwie Craco­vii i Polonii, to znaczy na dzie-

wicu (2). reJJlisowy 1:1 (0;0)_ Poziom gry był kolarski w Rumunji w którym obok W drugiej· polowie Garbarnia gra ni!lki. zaś mecz nteciekawv W 6-~J d -k F i 'S . .. T'

. . N' I lawo nI, rancj zwalcarll ur-tlłaeznie lepiej, uzyskując OOnoro nJ1l1ucie po p,rZerWle awrot z( o ., .• . .' .'. wą bramkę przez Olusia. W:lreil' bywa pro'\·adzenie dla Legji, po- CJI, Bułgar)1 I ROlun)!, błorą t('oz udaje się podwyzszyć wynik do 5:1, czem w 32 min. POIOllji udaje się I udział po15cy kolarze Liplńskł, Igo, dzięki dwum dalszy.rn. bramkOm,! wyrównać p:zez Bańk~~ws:deg~. S~- I Korwin - Piotrowski z Warszaw~ strzelonym przez Szerfktego. Sędzio d~ło",ał p. Seeman V. Idzow :3 t~ . \ i Daniel (Strzelec} Stanisławów). wał ". Rettig. Widzów 3 tysiące. ! slące. I

wiątem miej,scu. .. Podczas gdy D~ ezele tabeli

sytuacja wyjaśnia się wyraźnie na korzyść Pogoni, na szarym jej końcu panuje zamęt. Cięż. ka będzie walka o utrzymanie Pierwsza p

.. raz a olski

się 'W lidze,. 41! ~ pnekmrajeo Wyniki XII rundy olimpiJ· ski ego turnieju szachowego nas podana ndeJ tabela.

TABELA, GmB LIGOWYCH WARSZAWA, 25. 8. (PA1j. -tnoczone A. P. w stosunku 2,5:1,5[SaCh part je niedokończone)-1. Pogon 20 ł4 41:17' . . . d 3' S· 34 (1) kt St Z· d 2. Warta 16 13 3.:22 Na olimpjadzIe szachowej roze- Jak WJa orno, " partJe tego spot zwecJa p ., • Je no-3. Ruch 16 13 26:23 grano dziś rano kolejną J2-tą kania, a mianowicie Fine -I czone 31 (1), Węgry 30,5 (1~, Pol 4. Śląsk. 13 13 23:29 rundę, a wieczorem dokończono I dr. Tartakower. Marschall - ska 30 (1~, Czechosłowacja ~9 5. Garbarnta 12 12 18:18 eały szereg partji, odłożonych z Paulin Frydman i Kupchik - (1), AustrJa 27,5 (1), JugosławJa 67, LLKS: 122 11~ 12~:2228 poprzednich rund. Kajdorf zakończyły si~ na re- 27 (1), .:\rgentyna 26,5 (1), Irlan-

. egJa 1 ~ 0,). • • 4· .. '[ k l d . F' 1 d· 26 kt E l . 8. Warsz. 12 14: 21:28 DOKONCZONE PART.m mIS." -ej partJl .\ a -arczy ( Ja, m an Ja p., s onJu 9. Wisła 11 12 27:27 Zakończono dwa pozostałe nie wznawiając dziś gry, poddał 25 pl t. , Łolwa 24,5 (1), Anglja

10. Cracovia 10 12 20:23 spotkania z 9-ej rundy Litwa _ się Horowitzowi. 23 (1), Francja 22,3 (1), Litwa 11. Polonia 8 13 15:31 NIEPOWODZENIA SZWECJI 22,5 pkt., Palestyna 22,5 pkt., Argentyna 1,6 : 2,5 oraz Anglja ..

_ Polska 0,5 : 3,5. Wtem ostat- W 12-eJ. rundZle Polska grala Dallja 19 (2), Rumunja 19 pkt., niem spotkaniu Makarczyk wy- z WęgramI, przyczem dr. Tarta- Włochy 14 (2), Szwajcarja 11

POOOlQ' - LKS 5:G(2:O). walczył zwycięstwo nad Golomb kower wygrał z L. Steinerem, a (1) oraz Irlandja 7,5 pkt. LWóW - W)"sokie swyeięst1t'o kiem. , .~, ., . :~ . part je P. Frydman - Lilienthal •

WynIki

Wczoraj rozegrano pierwsz~' etall wyścig Bukareszt - Caracat dlu­

go§ci 170 kłm W etapie tym pięk­ne zwycięstwo uzyskał polski ko. larz Daniel, zajmując pierwsze mi~~ $ce w czasie 7:32:44. Drugi do n$o ty przybył Mlkoloff (Rumunja), 11;'

trzeci polak Lipiński. Dwaj pozosłl. Ił polsey kolarze Korwin - Piotr' kowski i Igo znaleźli ;;ił;' na 3'0 i '.ł2 mie'scach.

Godzi sIę nai2mlenić, Ze połac, startowali .,0 ·dwucb. bezsennych 110-

~acb. Trasa wynosi 1.725 klm. l po­dzielona Jest na 11 etapów. Zakoń· cunl. biegu przcwid!l .:e września.

sie na 8

naprZÓd-Byłom (Og) 4:0

W Lipinach odbył się 1ftIIłI­żowy mecz pomiędzy zespołem Naprzodu a mistrzem Śląska ni. mieckiego 09 Byłom. Zwycię

żyła drużyna Naprzodu w slo· sunku 4:0 (1 :0).

. ' i H. Friedman - Szabo zakoń-Z lO-eJ rundy pOlostało w dal l' . P t' M . .• czy y SIę na renus. ar Ja a-

G f laod I szym CIągu medokonczone społ k k R th l ł PocląD popularnu na mecz

ry spor ORIB In Z ... -arczy - - e y zos a a prze-W • kaDle DanJa - AnglJa, w którem " l . dl M

W ... b I ł-~ II --yt . rwana w POZYCJI epszeJ a a-.. lIlgu 50 ot)' Jl "", .. le DUD 'prowadzi DanJa 2,5 : 0,5 przv k k się " Lodzł 1I.!ltępUJ.~ dalsze me· - 'arczy -a.

. '-I b jednej niedokończonej. S·' ł' śl' ea o mlStrzoshro a aty A w "ac zwecJa mIa a meszczę lwy ~portow)'ch: koszykówka teńska IW H-ej rundzie Finlandja po- dzień i przegrała z ,Tugosławją 'ŁKS - Makab! t6~~ LKS - Bat biła Rumunję 4:0, Szwecja - niespodziewanie 1 :3. Koehba 12:4, SzczypIorniak: LKS Szwajcarję 3:1 Wę""'y - Jugo- D'l • 'k'· L ' t' _ I _ Hakoah 5:0 (walkower) T _. ' e· . a sze W) nI l. o "a r-Makabi 7:5, SKS __ HKS 5:2, 'tKS sławJę 3:1, Palestyna:- LItwę landja 3:1, Finlandja - Anglja - HKS 6:4, SKS - Makabl 7:3 I 2,5 : 1,5, CzeehosłowacJa - Da- l :3, Litwa - Run1Unja 1,5 : 2,5, Tut - Hakolb 20:2. ,."j nję 3,6 : 0,5, Estonja - Argenty oraz Estonja-Palestyna 2,5:1,5. EINBRODT MISTRZEM TOOWYM nę 1,6 : 2,5, Anglja - Austrję rnne wyniki tymczasowe są na-

W HELENOWA. I 1,5 : 2,5, Irlandja - Francję stępuJ·ące· (w nawiasach ilość ramacb zakotlczen'3 etapq 0'4 S k . WI .

Warszawa _ L6dź odbył się na to- :. pot ame l. och z Lotwą partji niedokończonych): Argen rze w Helpnowłe wykig o mistrza me zostało zakonczone. Obecny tyna - Francja 2:1 (1), Szwaj s~o Helenowa, na kt6ry złożyl;y stan tego spotkania 3:0 dla Lo- carja _ , Włochy 2:1 (1), Danja Slkę t~~ kOnkurb~neJe: bie!.,. ... a .10 twy. ...... St. Zjedn. 1:2 (1), Austrja _ o rąZt'n toru, leg na 3 Oł~r. i błeg •• . na 25 okrążeń. W sumie najwięcej W H-ej rundZIe Polska ponio Czechosłowacja 2:1 (1). punktów z wszystkich biegów zebral sła pierwszą porażkę· Została Stan tabeli turniejowej jest Eibrodt (ŁKS) - 7 pkt. przed ona pokonana przez Stany Zjed obecnie następujący: (w nawia-, Szmidtem (Zjedn.) 6 pkt. i Romem iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ (ŁKS) 3 pkt. Wobec tego mistrzo. 1two Helenow!l i naramiennik I.OZI< tdobył Ełnbrodt.

BURZA - HUR.<\GAN 0:0. W PabJanieaeh olIbył się w dniu

wczorajszym ciekawy mecz o wejś· eie do klasy A między Burzą a Hu­'agunem, kt6ry zakończył ~ię nad. ipodziewanie dobrym wynikiem bez ~ramkowylJt 0:0 dla (lru'iyny tódz tiej. Mecz b. ł b. za7.arty, jednak ladlla z drużyn pomimo wielu do. :odnyeh sytuacji nie potrafiła 7.d{)o

tył btamkL

u. S. A. ma leDsz,ch Dł,wak6w Dwa rekordy światowe na meczu z Japonją

W Tokjo rozegrany z08ta.ł meC7 4,.200 m., I)siągając czas 8:'12,2. uwuch najwil:ks7:ych potęg pływA(} DJUgi rekord padł w biegu na 400 kich świata. St.'wy ZjednoczonI' - mtr. styl~m dowolnym. Amerykań­JHponja.. Z ("Zt~rech konkllrrJlrjl ski pływak jIedica i j.1.)()ńczyk Nr­cbjętych programem., amen'kanitłj gam.i przybyli jednoO'tf'śnie do mety wy?rali trzy, zwycięi.ając 3. (L!6 pkt w (,7:asie 4:45,2, a. więc lepszym od I

Na zawoda.ch tych padły dwa re- tlotychczasoweg·o rekordu Świ&łQ~,.' wiJe. drużyn"" jApońska, w "Zta.f~b go. Hieg \Wla.no xa m~uiwy. kordy matowe. PMr...,.. 1IIIU.Do-

Polska • niemcy Wyjazd - lano, {:owrót - w nocy.

Zapisy przyjmuje

WAGONS-LlTS i: COOK, Piotrkowska 68 Bilety do lóż i na trybun~ za specjalną dopłatar

• • -),,, • • j ' • - ., • V"'. • ' • • " r ~,. ,

OKULARY BINOKLI!

LORGNON 'lbI. ed r. 1894 MAGAZYN OPTYCZPft

SZYMON URIACH Sp. z o. o.

&.dcI'- Piotrkowska aa. TeL 222-23.

Page 8: bc.wbp.lodz.plbc.wbp.lodz.pl/Content/14069/Glos_Poranny1935nr233a.pdflir. ZS3. Opłata poeztowa mszerona i-yćzałtem. Rok VII • lIódi t Ponledzlalek t 16 sierpnia 19S5 r

! • !6~VIU.- .. Gtos PORANNY" - 1935 ttr, 333

bapujw dramat erotyczno-obycJlajowy. W rolach głównycb:

\VYBITNIE ATRAKOYJNY FILM, Z DRA­DZAJA,OY KUIlISY NIEDOBRANYOH MAŁ­ŻEŃST"T W NOWEJ SENSAOYJNEJ INSOE­:\iIZAO.n. ReiY!:lerował: Hoy DeI Ruih

u Illlam aru siO Glna r

Nadprogram: WSDaniaIJ dodatek aktualności z kraju i zagrani.cy P. A. T,

muzrcznr p. t. "W Ros,iskiej GOSDodzie·· oraz Pocz. w dni powsz. 4.30, w soboty i njedz. o 12.30

li~~IJnarO~Oie lapa!y W [yr~n ,,!~ort-Pała[e" "HYOlen,," Ja.k s rogu obfitości ł1ypią się W (~ee ydująeej walet' ~fia'l.i:l, 7. mu Łódi, Andrzeja 1.

~ensacje w tegorocznyul turnieju lZ' ' jt,m Thomsonem w 15 min. m- PI J'" Ik- b ... d _~t. • l d' . - .. ł 'l! ",', 'rh' ., mu,., ws.e Je,o ołJ, IlPllnO -11 7..a.,-.DiCzym. a <l. z"J' Clę'ly s llt\:Jszy. OJll::<on te w I!alnes uya,clenla Slyb, froło W c:loraj atle~ ł6dz1t! Sękowski NH'z\" ykle hrutalllI<' n,Harl ~zylll I .awanla, c}'ldinowanla i drutoll/llnl a

p12.edstawił publiczności młodego Kowski na doskoH:tltJgo Ternowa posadaek. SpuQłonle biur i mleB'llrll1i dbrzyma. Z Pmma.nia, Stefana Boro- 'Nalka r~zultatll nj{· data. oral pakowanie okien I dr.wl n.

ł Ś • L -" . S k k' :) - zimę w aka i o wladczył, że jest to ama- t.1~lanJl1 • ę -ows I W t:. unD Ceny nlakle. • ter atl'3ta o na1ludzki&j sile, kUre- Jlckonał N0waka, ,et. 1()lJ ... 7 pr1 •. flrmv RESTa. go on sprowadził listownie, by sto. Zainterr,~,\w:1.ni(, galerji wzhwlz.i.. CZYli"' do gOdz. 7-ej. ezył walkę z Krauserem. Sękowski la walka d"(~ydllj<1!'a widkollIda ofwiadczył, że Borowiak gnie szta· Grabowskiego z h:lh,ś1 Iwym Zeisi· hy ~lazne jak ~'1.pałki i jest znany giem. W 25 min. Grabowski ta~ . w Poonaniu jako "Krć.l żelaza.". Ko- zdławił rosjanina. 'lf' Zei~ig ZliI.cl IJLisja post..'lJlowila dać mu próbną uif' wyczerp-·tny peddnł się. walkę. Poznaniak liczy 24 lata, wa.- Dziś w poniedziałek walki zapo­ży 110 kg. i ma. pmwie ! metry wl-adadą się wręez lell'elacvjnie. E wzrostu, to tez nit' dziwn~go, że u- morjonują.co zapovtłada siE: r1c r ~'au bu.nie się jPgo w~'wl)lal0 poploch Jąca walka. Krausera z Kin!( Kop, w~ród uczestoików turJlł~jn. głem - Szymkowskim. Łodzia.nin ~(J W~a. Rorowillka z finem Ujbą kowski staje do walki z memccm

trw3.łs z3.1edwie .. mir:uty. Poznań Sl'hikatem, pmyrzem wa.lka prowa Gzyk. ,)dznllrznjący st~ niezwykłą d%ona. będzie odrazu do rezultatu IllUskulatllrą, rzucił Ujbę przednim na, tądanie niemen.. Dose spotka. się pasem n!l. obi~ łl)llatki. W dniu dzi- ., Zeisigiem. Ciekawie zapowiada F,lfjszym musi @!~ on znpiM.Ć da I się walka. wolno - amerykańska zwią,ku, poe'tt?m wylnat"7.11 mu dm między Tornowem a. I!roteskowYID ~ą wa.lk~. NowaJdem. I

ORYGINALNE PROSZKI "M:GR(;:NO-

NERVOSINi' 1U1.5.W. "!1599 ZNAK "'AB~. .ił- 'i

1 KOGUTKIEM , ; SA ŚĄOIIM'EM

~~~~~w~~~ ~6lE !lr.~ ':ItJ!:C1!·trA MIGRENĄ, NE.WRALC,JA

-ą ,O L E 'Z ĘBOW

ŻĄ!)AWE OAYC.łHAl"Y(~ D~OI2K6 ....

2EzPHABR.KO G UTEK SPAIZEOAJĄ APTEJo<I

Co usIJsZJm, dziś Drzez radio? == • 'P

'6,30 Gimnastyka i ~tizyb z płyt. do mikros1:op6w elektronowych" - 1 ChOrObv Z W I e r Z ą I 12,15 Koneert dla letnisk i uzdro· odczyt. 1

.,isk. 18,15 Cała Polska śpiewa - audy· l (SpeoJalnolć- pay domowe) .13 05 MlIJryka wokalna (płyłJ), eja. ." . , ~ ł.ekarz weteryneryJnr 13:30 Le1:1:a melodia i pioaenka lO- 18,30 "Zgin~. ~~i igła" - poga· ' 1'1 Jl Ił e i « b

syjska (płyty) danka dla dZIeCI. ~ • • , 15"0'" ert', k' l . 18,45 Pieśni Stanisława Moniuszki ł',' pPlyjmuje Clodziennle od 9 do

,o none • muzy l.sa.onoweJ• (płyty). 1 i od 4-7 p. p. 16,00 AudYCJa dla dZIeCI p. t. uW 19,30 Słuchowisko aktualne.

co się będziemy bawili,.. 19,50 "Co czytać?" - szkic literac- ~ Szczepienie i strzyże-16,15 Koncert solistów. Janina Hu- ki. nie psów I

pertowa (śpiew) i Tomasz Jaworski 20,00 Czajkowski: Dama Pikowa -I Nawroł1a, II p. Tel. 1"15·77 (skrzypce). fantazja (płyty). C I oa loowe.

20,10 Lekkie piosenki (płyty). . eny e n 16,15 "Klechda" - Artura Górskie- 21,00 Koncert symfoniczny.

go. 22,10 Mała orkiestra. 17,00 Recital fortepianowy Sienkie- AUDYCJE ZAGRANICZNE

wicu. Koenłgswnsterhausen (1571) 17,25 Muzyka (płyty). 20,10 Opera Verdiego "rraviata·'. 18,00. "Od szkieł powiększających Berlin (356)

nł'. med. 22,40 Muzyka starożytna na staro·

żytnych instrumentach (Utwory ka­meralne).

hWANGlELICKA 5. Do wynajęcia od za.ra7. 5-cio i lub 6-ciopokojowy lokal z kuchnią i wygodami, front, II piętr.). Wiadomość u wła,fcicieln domu, tt31. 179-70. 318-~ -~-~ .. _----,----

H.Różaner DowrOdl

Specjalista chorób slrdm.ch, weneryc.nych

I moczopłciowych

Lipsk (382) 21,20 Kwintet fortepianowy

Plitznera. Wledeli (507), Praga (47C1) i peszt (550)

C-dur ~MACZNE d.:>mowe '(rytualne) obia. ,ly P,) cenach konknreuC'yj!1ych wv

Boda- daję· Wólczańska. 95, I piętro, m. 13.

"araławlaa It n D.. franf Tel 128-98

pr.,Jlllaje od ł-f I 5-SI wiec..

19,15 Opera Verdiego "Falstaf" pod dyr. Toscaniniego (Transmisja z Salzburga).

Kalundborg (1261) 22,20 Kwartet smyczkowy A-dur Mo

zarta. Rzym (420) 20.40 Operetka Lehara "Judyta".

----~------..... ~--.......... -Po 1.000.000.- zł. U!~:łlta~, Kurt Wyfrzyc t6di, PlDlrka"."a 111 I U-gD lalile­

pada 3711. - P. K. O. 68426

Gen. z rewizytą w Szwecji

SZTOKHOLM, 26.8. (PAT) - r;a]ouowym, oddanym dn jego elr­Inspektor armji, gen, Knilloierl Fa- spozycji, do Oerebro, gdz(e powt• brycy 'W towarzystwie adjutanta ta! go s1.C'f sztabu g"neraluego armji kpt. Walewskiego przybył do S'Zwe szwedzki'>j g(·n. Nygren W toW&rzy ('jl ('clell1 oddnnh w inlif'nin armji :otwie gen Nygren3. gen Fabryry u­p·.\I~ldej rewizvty armji sz\vedzkiej, dał się samochodem do Bofors e&<

Po wylądowaniu w TrellcJ-,orgu lem zwiedzeni:!. tamtejszoj wytwór gen. Fabryey wraz z t,'warzyszą.cc· ni sPrzCt.u wojp,llneD'O. mi mu osobami i u<1ał się wagonem

Energiczn, Dratesl Amer,ki przeciwko programowi kominternu

WASZYNGTON, 25 VIII. - ~wiadcza, że rząd Z. S. R. R (PAT) . Departament ~tanu Sta· zIamał swoje zobowiązania, za nów . Zjednoczonych wyst050- Ciągnięte w ch wili wznowienia wał do rządu Z. S. R. R. ~. stosunków dyplomatycmych nergiczny protest przeciwko między obu krajami i pOOkre · niektórym wystąpieniom na o· ŚJa,.te normalne przyjazne sto staŁnim kongresie kominternu sUDki zależą od wykonania lO ,

w Moskwie, gdzie delegaci for bowiązania wzajemnego obu mułowali program działań par· państw do niewtrącania się w

I tji komunistycznej w przyszło liprawy wewnętrzne drugiego : ci. Depa'rtament stanu o państwa.

Hi_lfr op~rowaDg odzyskał normalny głos

BER~LIN, 25 VIII. (PAT). - głosowych po prawej stronj~. Niemieckie biuro informacyjne Dnia 23 maja prof. dr. \'GIl

do-nosi: Kanclerz Hitler cier· Eicken usunął polipa w dro­piał w ciągu wiosny r. b. na dze operacji. Głos kanclerza Hi chrypkę, ltt6ra mu ~zczegó1nieJ t~Ha powrócił do stanu normal dała się we znaki podcza~ o· nego, a przeprowadzone bada-słałniego przemówienia ~ nia stwierdziły, iż stnmy gło-Reichstagu. Prof. dr. von sowe są obecnie w zupełnym Eicken stwierdził, ze powodem porządku.

chrypki jest polip w strunach'

Wspaniale zw,cieslwo DOlaka w zawodach lotnik6w amatorów

AMSTERDAM, 25.8. (PAT) -W ynikt lotu Okl'ęzllego w zawodach lotników amatorów są następujące: PIERWSZE MIEJSCE ZDOBYL POLAK SKóRZEWSKI, drugie miej see anglik - Presland. W locie za-

woclowycb pilotów holeaders1tłeh pierwszą nagrodę zdobył poruczn~ as}l's, drugą Slayten. Puhar okręŻl1y otrzymał aeroklub amster­damski-

led,neklnodiwiekowe I Dziś Dremiera! N A D J A" Melodje, śpiewy W ogrodlie Estller Ral,ton I .~ i tańce

R 1\ K II! T II w arcydziele l: życia emigracji rosyjskiej " rosyjskie! &I n Nadprogram: "Prl,god, Pechowca'" Film wg, CI eellowa. Nast~pny program: "Pieśń SIańca"

Sienkiewi~za 40, tel. 141-22 PocI"tek w dni powal. o 4, w Bob.. niedziele i świ.;ta o 12. Widownia z"bezp. ad niepogody i cbłodu.

. Na D)erwsz, sean s i Doranki miejsca DO 54 gr.

'raBlm_rala mie.ięclna "Głosu Porannego- ze .",ełkiemi· dO"I Dglos.zell'a aa .ier~z mJlII~etrowy l-s.ł!~towy (atrana .s .s2lpal'~: i-su strona 2 .... ~elllam, tetr.teIn datkami wynosi w todał .L' 4.60, .. odnosae1rie - redakCJ,nJ1ll al. 1.50; w teltilC'C li tllłsłt&ełonll~ .. m mIeJsca 60 .... bes .aałl'lłsłenla mleJeca tO"..., I: prNI,łq Ilocato~ w ,aju - zł. 6.- aegnniclł - zł. 9.- ~ " .. Delrrologf 40 lP· Z.,ccajne (etr. 10 s~lllt) 12 gr. Drobne 10 g.. lila wyra, na)mnlelslJe oilłolaenie sł. 1.50

. ' .' • PonuJriwa.le ,"eJ '0 fł. lłIl .,.ra, na'mnie;s8e at. 1.20. Ojłlos.enia .arc;c.,nowe i adlablnowe t2 al. Oglo-Rękopisów redakcja nie swraea. sle,nia .... łełHowe obłicatme ./ł o ~/()drołol, fłr,m aagr. fOOO/~ Za oiJIo!l.enia łabela.,Clne łab fanta .. dadołk

!J(jJ/f}o O"roasenla dwukolor. o !Ol/o drołe!.