bdp power point

Click here to load reader

Post on 10-Aug-2015

1.251 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Pengenalan
 2. 2. Malaysia merupakan Negara yangterdiri daripada rakyat yang berbilangkaum. Kaum-kaum utama yang terdapat diNegara ini ialah Melayu, Cina danIndia disamping kaum-kaum yangterdapat di Sabah dan Sarawakseperti kaum Dusun, Murut, Bajau,Kadazan, Iban, Dayak dansebagainya.
 3. 3. Setiap kaum yang terdapat di Malaysia inimempunyai budaya masing masing yangtelah diamalkan sejak zaman dahulusehingga sekarang. Budaya yang diamalkan dan diwarisidaripada aspek kesenian, bahasa, adatresam , muzik, agama, kepercayaanmahupun undang-undang mempunyaikeunikan yang tersendiri bagi setiapkaum
 4. 4. Kesimpulannyabudaya yang masih diamalkan olehsemua kaum yang terdapat di Malaysiaperlulah dihargai dan diwarisi kerana iamerupakan sebuah tradisi yang unik yangtidak terdapat dalam kaum-kaum yanglain.
 5. 5. Kesemua budaya yang terdapatdalam masyrakat Malaysia samaada dari segikesenian, muzik, adatresam, kepercayaan bahasa dansebagainya.
 6. 6. Implikasi Kepelbagai Sosiobudaya Kepada Murid
 7. 7. - Setiap murid adalah berbeza berdasarkan latar belakang mereka yang berlainan.- Selain faktor persekitaran, Faktor budaya juga mempengaruhi cara murid berfikir. - Antara implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid adalah perbezaan daripada segi cara berkomunikasi.
 8. 8. Contohnya, murid yang berlainanlatar budaya mahupun bersamaanbudaya boleh mempunyaipenggunaan bahasa yang berbeza. Selain itu, murid yang berbezabudaya biasanya berbeza sikapterhadap konflik.
 9. 9. Murid yang hidup dalam keluargayang mengamalkan perbincanganakan bersikap terbuka untukmenangani sesuatu konflikberbanding murid yangpersekitarannya lebih tertekan
 10. 10. faktor penempatan juga memberimplikasi yang besar terhadapsosiobudaya murid. Murid yang tinggal di Bandarbiasanya akan lebih terdedah kepadakepelbagaian budaya etnik yangberbeza.
 11. 11. Kebanyakan murid di pinggir bandardatang daripada budaya dan adatresam yang sama. Faktor gender juga merupakan factorterbesar yang member implikasikepada murid. Murid lelaki danmurid perempuan mendapat layananyang berbeza memandangkanperlakuan mereka yang berbeza.
 12. 12. Murid lelaki pula mendapat lebihperhatian daripada guruberbanding murid perempuankerana dianggap bermasalahdalam pembelajaran dan tingkahlaku di dalam kelas.
 13. 13. Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya Kepada Guru
 14. 14. Guru seharusnya tidakmenggunakan cara yang samauntuk melayani danmemberikan perhatianterhadap pelajar berikutanperbezaan budaya mereka.
 15. 15. Kepelbagaian sosiobudaya yangwujud di dalam bilik darjahmemerlukan guru memgambilperhatian yang sesuai bagimembolehkan setiap pelajarmendapat peluang yang adiluntuk memastikan pengajaranguru berkesan.
 16. 16. Guru seharusnyamemberikan perhatianterhadap penerimaanmurid dan memberlayanan yang adil kepadasemua murid tanpamengira budaya.
 17. 17. Hal ini berikutan, guruseharusnya menggunakanlatar belakang murid untukmemahami tingkah laku danluahan perasaan murid untukmemahami punca tingkah lakusebenar murid.
 18. 18. Guru seharusnya melakukanpembelajaran koperatif untukmemenuhi keperluan belajarsemua murid. Pembelajarn yang berkesan bagisekumpulan pelajar tidaksemestinya berkesan bagikumpulan lain.
 19. 19. Dalam menyelesaikan masalahini, guru seharusnya melaksanakanpembelajaran koperatif. Faktor yang seterusnya adalahdaripada penggunaan bahasa, guruseharusnya memastikan sudutpenggunaan bahasa dan istilah tidakberunsur sensitif daripada semuaaspek.
 20. 20. Hal ini adalah perlu untukmengelakkan masalahpembelajaran dan memastikantidak timbul salah faham antaraguru dan murid. guru juga seharusnya pandaimemilih bahan sumber yangbersesuaian dengan keperluanmurid.
 21. 21. Sebuah kelas yang terdiri daipadakaum dominan dan etnik minoritymungkin berasa terabai dan tidakdihargai sekiranya tiada unsur-unsurbudaya etnik mereka dalam sumberpembelajaran.
 22. 22. Implikasi kepelbagaian Sosiobudaya Kepada Sekolah
 23. 23. faktor terbesar yangmenyumbang kepada implikasikepelbagaian sosio budayasekolah adalah jenis sekolah. Antara jenis sekolah rendah yangterdapat di Malaysia adalahsekolah kebangsaan, sekolah jeniskebangsaan cina dan sekolahjenis kebangsaan tamil.
 24. 24. lokaliti sesebuah sekolah jugamerupakan faktor yangmenyumbang kepada implikasikepelbagaian sosiobudaya disekolah.
 25. 25. Sekolah-sekolah di Bandarbiasanya disertai oleh pelbagailatar belakang sosiobudaya iaitukelas sosial dan etnik berbandingdengan sekolah di kawasanterpencil yang biasanyamerangkumi satu atau dua etniksahaja..
 26. 26. Sosiobudaya di sekolah jugabiasanya dipengaruhi olehkepimpinan sesebuah sekolahtersebut.
 27. 27. kokurikulum tersirat berdasarkantiga unsur iaitu kelompok, pujiandan kuasa.Sebagai ahli dalamsekolah, pelajar perlu berdiriapabila guru masuk, beri ucapselamat, menunggu giliran dansebagainya.
 28. 28. Unsur yang kedua pula ialahpujian, selalunya dikaitkandengan penilaian. Contohnya, guru menilaipembelajaran pelajar melaluiujian, latihan bertulis danlisan.
 29. 29. Unsur ketiga pula iaitukuasa, lebih nyata dalam bentukamalan kuasa berat sebelahkepada kuasa orang dewasa. Murid dilatih supaya mematuhiperaturan yang telah disediakanoleh guru.
 30. 30. Melalui aktiviti yangbermanfaat di dalam kelasyang kondusif, murid dapatmemanfaatkan budayasetempat dan berkaitandengan adat resam sesuatusuku kaum.
 31. 31. Murid juga akan lebihmemahami kaum tersebut. Halini mendorong perasaanhormat antara kaum disesebuah sekolah.