beleidsnota bibliotheek langedijk

Download beleidsnota Bibliotheek Langedijk

Post on 26-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

beleidsnota Bibliotheek Langedijk 2009 - 2012

TRANSCRIPT

 • 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -1-

  Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 van de bibliotheek Langedijk

  INHOUDSOPGAVE PAGINA

  Samenvatting 2

  Inleiding 3

  1. Missie en visie 4

  2. Strategie en beleid 5

  3. Management van medewerkers 8

  4. Management van middelen 9

  5. Management van processen 11

  6. Klanten 12

  7. Medewerkers 13

  8. Bestuur en financiers 13

  Bijlage 1 Speerpunten uitgewerkt 15

  Bijlage 2 Speerpunten samengevat 20

  Bijlage 3 Missie, visie, succesbepalende factoren en 22 speerpunten in n oogopslag

 • 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -2-

  Samenvatting

  In dit meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2009-2012 heeft de bibliotheek Langedijk haar missie opnieuw onder woorden gebracht en een duidelijke visie neergelegd voor de komende vier jaar. De bibliotheek heeft vijf kernfuncties te weten: informatie, educatie, kunst en cultuur, lezen en ontmoeting en debat. Het plan is ingedeeld volgens het INK-managementmodel. Per organisatie- en resultaatgebied wordt aangegeven welke speerpunten de bibliotheek in hoofdlijnen heeft voor de periode 2009-2012.

  Missie en succesfactoren De missie van de bibliotheek luidt als volgt: De bibliotheek Langedijk is een ontmoetingsplek waar mensen graag komen om kennis te vergaren en uit te wisselen en waar lezen en leesbevordering centraal staan. Zij is een aantrekkelijke en uitdagende samenwerkingspartner voor instellingen en bedrijven in de gemeente en neemt daarbij het voortouw. De bibliotheek is een centrum van creativiteit, vernieuwing, debat en ontspanning.

  Klantgerichtheid, professionaliteit, bekendheid, bereikbaarheid en samenwerking zijn belangrijke factoren die het succes bepalen bij het realiseren van deze missie.

  Speerpunten Om haar missie te behalen en haar kernfuncties te versterken, heeft de bibliotheek een aantal speerpunten benoemd: Duidelijk vastleggen wie de doelgroepen van de bibliotheek zijn, deze verder differentiren en

  segmenteren. Verbeteren van de dienstverlening van het Makkelijk Lezen Plein. Opzetten van dienstverlening voor het voorgezet onderwijs. Continueren van de dienstverlening aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en

  basisscholen. Uitbreiden van het jaarlijks activiteitenprogramma voor individuele gebruikers. In samenwerking ontwikkelen van dienstverlening op het terrein van lokale en

  cultuurhistorische informatie. Ontwikkelen van samenwerking met de bewoners van de cultureel en educatief centrum De

  Binding. Mogelijkheden voor kunstuitleen onderzoeken samen met de Kunstuitleen Alkmaar. Verbeteren van het collectiebeleid, met name aandacht voor een betere presentatie van de

  collectie.

  Om deze strategische punten daadwerkelijk te realiseren verbetert de bibliotheek het management van haar medewerkers, middelen en processen op een aantal punten, onder andere: Goed personeelsbeleid inclusief functieprofielen en deskundigheidsbevordering. Gezond financieel beleid en beheer, onder andere door het vergroten van het aandeel eigen

  inkomsten. Evalueren van de servicepunten. Opstellen van een marketing- en bijbehorend communicatiebeleid. Voorbereiden van certificering in 2013. Beschrijven van processen.

  De inspanningen van de bibliotheek moeten resulteren in een grotere tevredenheid bij de diverse stakeholders van de bibliotheek: de klanten, de medewerkers, het bestuur en de financiers. Om deze tevredenheid te monitoren wordt regelmatig onderzoek gedaan bij de diverse doelgroepen.

 • 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -3-

  Inleiding

  Aanleiding

  De bibliotheek Langedijk heeft in de afgelopen jaren in het kader van de bibliotheekvernieuwing de mogelijkheden van het vormen van een basisbibliotheek met bibliotheken uit de regio onderzocht. Vanwege de financile verschillen tussen de betrokken bibliotheken is vorming van een basisbibliotheek Alkmaar en omgeving niet gelukt. Daarna hebben de bibliotheken Bergen, Heiloo en Langedijk de mogelijkheden van een federatie onderzocht. Uiteindelijk is gekozen om per 1 januari 2008 samen een stichting op te richten waarin alleen het werkgeverschap wordt geregeld. Op dit moment heeft de stichting nog geen bibliotheekinhoudelijk beleid. Nu de situatie van de bibliotheek door de verhuizing naar De Binding en de sluiting van de vestiging in Sint pancras ingrijpend is gewijzigd, is het voor de bibliotheek Langedijk tijd om haar eigen strategie opnieuw vast te stellen. Dit doet zij in dit meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2009-2012. Het plan is ingedeeld volgens het INK-managementmodel. Per organisatie- en resultaatgebied wordt aangegeven welke speerpunten de bibliotheek in hoofdlijnen heeft voor de periode 2009-2012.

  Context

  Maatschappelijke context Bibliotheken zijn onmisbaar in de samenleving, nu en in de toekomst. In toenemende mate zal de bibliotheek een maatschappelijke en sociale basisvoorziening binnen dorpen en steden zijn. Het is dan ook goed een aantal relevante maatschappelijke ontwikkelingen op een rijtje te zetten. De individualisering neemt toe en mensen worden steeds mondiger. Ook de zelfredzaamheid

  neemt toe. De vragen die individuele mensen hebben, worden daardoor steeds complexer en vragen om antwoorden op maat.

  Ontwikkelingen op ICT-gebied, die concurrentie vormen voor aanbieders van informatie, educatie, cultuur en recreatie, maar ook veel mogelijkheden bieden.

  Demografische ontwikkelingen, waaronder de toenemende vergrijzing. Ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en educatie, met een levenlang leren,

  competentiegericht onderwijs en de ontwikkeling van brede scholen en voorscholen als voorbeelden.

  Toenemend belang van de kenniseconomie, waarbij het niet alleen gaat om de productie van kennis, maar ook om de toegankelijkheid, de verspreiding en gebruik.

  In hoge mate is beeldcultuur in de plaats gekomen van de schriftcultuur. Printmedia als boeken, kranten en tijdschriften, worden steeds minder geconsumeerd, terwijl beeldmedia steeds meer gebruikt worden.

  Het zapgedrag. De moderne mens wil veel korte belevenissen afkomstig uit een diversiteit aan terreinen.

  De talrijke mogelijkheden aan vrijetijdsbesteding, in samenhang met de afname aan vrije tijd. De toenemende informatiestroom (informatie overkill).

  Relevante ontwikkelingen in de bibliotheeksector Zonder naar volledigheid te streven volgen onderstaand enkele voor de bibliotheek Langedijk relevante ontwikkelingen in de bibliotheeksector. Verdergaande samenwerking tussen (basis)bibliotheken, ontstaan en tot wasdom komen van

  bibliotheeknetwerken. Te verwachten is ook een verdere schaalvergroting. De bibliotheeksector de komende jaren in toenemende mate aandacht moeten besteden aan

  het behoud en aantrekken van de goede medewerkers. Aandacht voor deskundigheid op het gebied van opleiding en beroep zoals competentiemanagement en functiewaardering.

  Inhoudelijke vernieuwing, de komende jaren ht speerpunt in de bibliotheeksector. De toenemende belangstelling voor (cultureel) ondernemerschap. Cultural Governance: verschuiving van het traditionele bestuursmodel naar het Raad van

  Toezichtmodel.

 • 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -4-

  In toenemende mate zal de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie met de gemeenten inhoud krijgen. Daarbinnen zullen product-prestatie-overeenkomsten een belangrijke rol gaan spelen.

  In toenemende mate zullen bibliotheken gebruik kunnen maken van en bijdragen moeten leveren aan benchmarking.

  Toenemende noodzaak om samen te werken met sociaal culturele instellingen. Toenemende aandacht voor kwaliteitszorg en certificering

  Lokale ontwikkelingen In april 2008 heeft de gemeente Langedijk onder de titel Ondernemend samenleven haar visie

  en missie gepresenteerd. Kernwaarden hierbij zijn betrokkenheid, samenwerking, ondernemerschap, bereikbaarheid, klantgerichtheid en laagdrempeligheid. Deze kernwaarden staan onder druk. Daarom is er specifieke aandacht voor het binden van jongeren en hoogopgeleiden en het behouden van een dorps karakter dat aantrekkelijk is voor nieuwkomers. Ondernemen wordt volop gestimuleerd, ook het maatschappelijk ondernemerschap.

  In het Collegeprogramma 2006-2010 zijn verschillende programmas uitgewerkt, waarvan vooral de programmas onderwijs, cultuur en maatschappelijke ondersteuning relevant zijn voor de bibliotheek. De gemeente werkt met een Lokaal Educatieve Agenda die in 2008 wordt vastgesteld en er wordt gestreefd naar de realisatie van een Brede School. Het cultureel en educatief centrum De Binding dat in januari 2008 is geopend, wordt gezien als centrum voor ontmoeting in het kader van culturele ontwikkeling.

  In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in 2007 een vierjarenbeleidsplan opgesteld. De bibliotheek kan een rol spelen op het terrein van het geven van informatie en advies en het bevorderen van de sociale samenhang in de gemeente.

  De gemeente stimuleert vorming van/deelname aan een basisbibliotheek. Uit cijfers van het CBS (2005) blijkt dat de bevolking in Nederland vergrijst. In Langedijk is het

  percentage ouderen van boven de 65 jaar (circa 11%), lager dan in de zorgregio Noord-Holland Noord en in Nederland (circa 14%). Verwacht wordt dat dit percentage in 2010 in Langedijk is gestegen naar 12,9% en in 2015 naar 16,8%. Er is dus sprake van een geleidelijke groei van het aantal 65-plussers in de gemeente Langedijk. De bevolkingsgroep tussen de 45 en 65 jaar en de groep kinderen tot 14 jaar zijn ten opzichte van de zorgregio Noord-Ho