djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/službene-novine-2019-broj-2.pdf · broj 2...

of 113 /113
Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 2 - Godina LII. Đurđevac, 18. ožujka 2019. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEĆA 16 Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12., i 15/15.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019., donijelo je IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ĐURĐEVCA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. U Proračunu Grada Đurđevca za 2019. godinu i Projekcijama za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 9/18.), u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja, kako slijedi: PLANIRANO IZNOS PROMJENA POSTOTAK NOVI IZNOS A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 106.186.315,46 -480.423,47 -0.5% 105.705.891,99 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 366.500,00 5.000,00 1.4% 371.500,00 Rashodi poslovanja 40.204.257,74 2.490.205,46 6.2% 42.694.463,20 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.772.836,95 -3.026.628,93 -3.9% 74.746.208,02 RAZLIKA -11.424.279,23 61.000,00 -0.5% -11.363.279,23 B. RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.281.000,00 4.000.000,00 63.7% 10.281.000,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 8.585.000,00 0,00 0.0% 8.585.000,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -2.304.000,00 4.000.000,00 -173.6% 1.696.000,00

Upload: hahanh

Post on 22-Jul-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA

Broj 2 - Godina LII. Đurđevac, 18. ožujka 2019. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEĆA 16

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12., i 15/15.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ĐURĐEVCA ZA 2019. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Đurđevca za 2019. godinu i Projekcijama za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 9/18.), u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja, kako slijedi:

PLANIRANO IZNOS PROMJENA POSTOTAK NOVI IZNOS

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 106.186.315,46 -480.423,47 -0.5% 105.705.891,99

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 366.500,00 5.000,00 1.4% 371.500,00

Rashodi poslovanja 40.204.257,74 2.490.205,46 6.2% 42.694.463,20

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.772.836,95 -3.026.628,93 -3.9% 74.746.208,02

RAZLIKA -11.424.279,23 61.000,00 -0.5% -11.363.279,23

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.281.000,00 4.000.000,00 63.7% 10.281.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 8.585.000,00 0,00 0.0% 8.585.000,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -2.304.000,00 4.000.000,00 -173.6% 1.696.000,00

Page 2: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 2

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 13.728.279,23 -4.061.000,00 -29.6% 9.667.279,23

C. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

Preneseni iz prethodne godine 13.728.279,23 -4.061.000,00 -29.6% 9.667.279,23

Višak prihoda i primitaka koji se prenosi u sljedeće razdoblje 0,00 0,00 0,00 0,00

Članak 2. U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja mijenjaju se u : A. Računu prihoda i rashoda i B. Računu financiranja, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA

VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS

PROMJENA POSTOTAK NOVI IZNOS

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 106.186.315,46 -480.423,47 -0.5% 105.705.891,99

61 Prihodi od poreza 19.046.777,86 1.498.430,55 7.9% 20.545.208,41

611 Porez i prirez na dohodak 17.821.777,86 1.298.430,55 7.3% 19.120.208,41

613 Porezi na imovinu 975.000,00 200.000,00 20.5% 1.175.000,00

614 Porezi na robu i usluge 250.000,00 0,00 0.0% 250.000,00

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 65.979.313,12 -2.175.490,02 -3.3% 63.803.823,10

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 2.500.000,00 0,00 0.0% 2.500.000,00

633 Pomoći iz proračuna 52.038.262,30 -808.190,02 -1.6% 51.230.072,28

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.982.788,04 1.000,00 0.1% 1.983.788,04

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.830.000,00 0,00 0.0% 3.830.000,00

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 2.423.900,00 -1.563.300,00 -64.5% 860.600,00

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.204.362,78 195.000,00 6.1% 3.399.362,78

64 Prihodi od imovine 4.686.500,00 0,00 0.0% 4.686.500,00

641 Prihodi od financijske imovine 73.000,00 0,00 0.0% 73.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.613.500,00 0,00 0.0% 4.613.500,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 11.430.484,48 20.600,00 0.2% 11.451.084,48

651 Upravne i administrativne pristojbe 755.000,00 0,00 0.0% 755.000,00

652 Prihodi po posebnim 3.639.000,00 20.600,00 0.6% 3.659.600,00

Page 3: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 3

propisima

653 Komunalni doprinosi i naknade 7.036.484,48 0,00 0.0% 7.036.484,48

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.692.740,00 466.036,00 9.9% 5.158.776,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.303.000,00 455.436,00 13.8% 3.758.436,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 1.389.740,00 10.600,00 0.8% 1.400.340,00

67 Prihodi iz proračuna 290.000,00 -290.000,00 -100% 0,00

671

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna 290.000,00 -290.000,00 -100% 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 60.500,00 0,00 0.0% 60.500,00

681 Kazne i upravne mjere 34.500,00 0,00 0.0% 34.500,00

683 Ostali prihodi 26.000,00 0,00 0.0% 26.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 366.500,00 5.000,00 1.4% 371.500,00

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0.0% 20.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 20.000,00 0,00 0.0% 20.000,00

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 346.500,00 5.000,00 1.4% 351.500,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 204.500,00 4.900,00 2.4% 209.400,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 100,00 100% 100,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 2.000,00 0,00 0.0% 2.000,00

726

Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 140.000,00 0,00 0.0% 140.000,00

3 Rashodi poslovanja 40.204.257,74 2.490.205,46 6.2% 42.694.463,20

31 Rashodi za zaposlene 15.397.058,44 -664.100,00 -4.3% 14.732.958,44

311 Plaće (Bruto) 12.534.038,44 -688.000,00 -5.5% 11.846.038,44

312 Ostali rashodi za zaposlene 399.400,00 6.800,00 1.7% 406.200,00

313 Doprinosi na plaće 2.463.620,00 17.100,00 0.7% 2.480.720,00

32 Materijalni rashodi 17.273.820,07 -461.400,00 -2.7% 16.812.420,07

321 Naknade troškova zaposlenima 833.100,00 40.100,00 4.8% 873.200,00

322 Rashodi za materijal i energiju 4.416.605,22 116.200,00 2.6% 4.532.805,22

323 Rashodi za usluge 10.049.389,85 -230.600,00 -2.3% 9.818.789,85

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 78.225,00 35.000,00 44.7% 113.225,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.896.500,00 -422.100,00 -22.3% 1.474.400,00

34 Financijski rashodi 772.879,23 -800,00 -0.1% 772.079,23

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 695.279,23 0,00 0.0% 695.279,23

343 Ostali financijski rashodi 77.600,00 -800,00 -1.0% 76.800,00

35 Subvencije 600.000,00 0,00 0.0% 600.000,00

Page 4: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 4

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,0% 0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 600.000,00 0,00 0.0% 600.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 650.000,00 0,00 0.0% 650.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 650.000,00 0,00 0.0% 650.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.625.500,00 100.000,00 6.2% 1.725.500,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.625.500,00 100.000,00 6.2% 1.725.500,00

38 Ostali rashodi 3.885.000,00 3.516.505,46 90.5% 7.401.505,46

381 Tekuće donacije 2.275.000,00 0,00 0.0% 2.275.000,00

382 Kapitalne donacije 300.000,00 0,00 0.0% 300.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 0,00 0.0% 30.000,00

385 Izvanredni rashodi 10.000,00 0,00 0.0% 10.000,00

386 Kapitalne pomoći 1.270.000,00 3.516.505,46 276.9% 4.786.505,46

39 Raspored rashoda i prijelazni računi 0,00 0,00 0,0% 0,00

392 Prijelazni račun 0,00 0,00 0,0% 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.772.836,95 -3.026.628,93 -3.9% 74.746.208,02

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 12.557.822,21 -2.305.000,00 -18.4% 10.252.822,21

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.450.000,00 0,00 0.0% 1.450.000,00

412 Nematerijalna imovina 11.107.822,21 -2.305.000,00 -20.8% 8.802.822,21

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.366.659,40 -1.431.803,93 -2.8% 48.934.855,47

421 Građevinski objekti 45.688.910,19 -875.673,93 -1.9% 44.813.236,26

422 Postrojenja i oprema 2.662.887,56 -158.930,00 -6.0% 2.503.957,56

423 Prijevozna sredstva 55.000,00 0,00 0.0% 55.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 195.861,65 5.000,00 2.6% 200.861,65

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.764.000,00 -402.200,00 -22.8% 1.361.800,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 14.848.355,34 710.175,00 4.8% 15.558.530,34

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 14.748.355,34 445.300,00 3.0% 15.193.655,34

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 354.875,00 100% 354.875,00

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00 0,0% 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00 -90.000,00 -90.0% 10.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.281.000,00 4.000.000,00 63.7% 10.281.000,00

81 Primljene otplate (povrati) 281.000,00 0,00 0.0% 281.000,00

Page 5: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 5

glavnice danih zajmova

812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 281.000,00 0,00 0.0% 281.000,00

818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0,00 0,00 0,0% 0,00

84 Primici od zaduživanja 6.000.000,00 4.000.000,00 66.7% 10.000.000,00

842

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 6.000.000,00 0,00 0.0% 6.000.000,00

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 4.000.000,00 100% 4.000.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 8.585.000,00 0,00 0.0% 8.585.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 75.000,00 0,00 0.0% 75.000,00

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 75.000,00 0,00 0.0% 75.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 8.510.000,00 0,00 0.0% 8.510.000,00

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 310.000,00 0,00 0.0% 310.000,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 8.200.000,00 0,00 0.0% 8.200.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. brojka "126.562.094,69" zamjenjuje se brojkom "126.061.671,22 " te se provode izmjene i dopune rashoda i izdataka po pojedinim nositeljima, korisnicima i programima, kako slijedi:

BROJ KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO PROMJENA

IZNOS PROMJENA POSTOTAK

NOVI IZNOS

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 126.562.094,69 -500.423,47 -0,40 126.061.671,22 Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA 7.601.469,12 -20.200,00 -0,27 7.581.269,12 Glava 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 7.601.469,12 -20.200,00 -0,27 7.581.269,12 Aktivnost A100101 RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

385 Izvanredni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Page 6: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 6

Aktivnost A100102 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

3 Rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

38 Ostali rashodi 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

381 Tekuće donacije 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Aktivnost A100103 IZBORI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

32 Materijalni rashodi 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Aktivnost A100104 FINANCIRANJE SAVJETA MLADIH GRADA ĐURĐEVCA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI - GRAD 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Aktivnost A100201 REDOVNI RAD UPRAVNIH TIJELA 3.924.500,00 -8.000,00 -0,20 3.916.500,00 Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike 3.924.500,00 -8.000,00 -0,20 3.916.500,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 3.724.500,00 -8.000,00 -0,21 3.716.500,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 3.724.500,00 -8.000,00 -0,21 3.716.500,00

3 Rashodi poslovanja 3.724.500,00 -8.000,00 -0,21 3.716.500,00

31 Rashodi za zaposlene 2.420.000,00 0,00 0,00 2.420.000,00

311 Plaće (Bruto) 2.020.000,00 0,00 0,00 2.020.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

313 Doprinosi na plaće 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

32 Materijalni rashodi 1.304.500,00 -8.000,00 -0,61 1.296.500,00

321 Naknade troškova zaposlenima 79.000,00 0,00 0,00 79.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 357.500,00 -5.000,00 -1,40 352.500,00

323 Rashodi za usluge 738.000,00 -3.000,00 -0,41 735.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI - GRAD 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

32 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

323 Rashodi za usluge 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 Aktivnost A100202 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE 92.500,00 -12.200,00 -13,19 80.300,00

Funkcijska klasifikacija 0131 Opće 92.500,00 -12.200,00 -13,19 80.300,00

Page 7: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 7

usluge vezane za službenike

Izvor 3.1.2. Zakup i najam 92.500,00 -12.200,00 -13,19 80.300,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 92.500,00 -12.200,00 -13,19 80.300,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 92.500,00 -12.200,00 -13,19 80.300,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 92.500,00 -12.200,00 -13,19 80.300,00

422 Postrojenja i oprema 80.000,00 -10.000,00 -12,50 70.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 12.500,00 -2.200,00 -17,60 10.300,00

Aktivnost A100203 JAVNI RADOVI 1.654.744,12 0,00 0,00 1.654.744,12 Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.654.744,12 0,00 0,00 1.654.744,12

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 1.654.744,12 0,00 0,00 1.654.744,12

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 1.654.744,12 0,00 0,00 1.654.744,12

3 Rashodi poslovanja 1.654.744,12 0,00 0,00 1.654.744,12

31 Rashodi za zaposlene 1.624.744,12 0,00 0,00 1.624.744,12

311 Plaće (Bruto) 1.380.444,12 0,00 0,00 1.380.444,12

313 Doprinosi na plaće 244.300,00 0,00 0,00 244.300,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Aktivnost A100204 VOLONTERI 40.225,00 0,00 0,00 40.225,00 Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 40.225,00 0,00 0,00 40.225,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 16.225,00 0,00 0,00 16.225,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 16.225,00 0,00 0,00 16.225,00

3 Rashodi poslovanja 16.225,00 0,00 0,00 16.225,00

32 Materijalni rashodi 16.225,00 0,00 0,00 16.225,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.225,00 0,00 0,00 16.225,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

3 Rashodi poslovanja 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

32 Materijalni rashodi 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

Aktivnost A100206 ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 1.198.500,00 10.000,00 0,83 1.208.500,00 Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.198.500,00 10.000,00 0,83 1.208.500,00

Izvor 3.1.2. Zakup i najam 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 1.198.500,00 0,00 0,00 1.198.500,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 1.198.500,00 0,00 0,00 1.198.500,00

3 Rashodi poslovanja 1.198.500,00 0,00 0,00 1.198.500,00

31 Rashodi za zaposlene 1.144.500,00 -120.000,00 -10,48 1.024.500,00

311 Plaće (Bruto) 968.500,00 -120.000,00 -12,39 848.500,00

313 Doprinosi na plaće 176.000,00 0,00 0,00 176.000,00

32 Materijalni rashodi 54.000,00 120.000,00 222,22 174.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00

Page 8: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 8

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 120.000,00 100,00 120.000,00

Aktivnost A100208 CIKLOTURIZAM 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00 Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

Kapitalni projekt K100205 NABAVA ELEKTRIČNIH BICIKLA 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00

423 Prijevozna sredstva 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

423 Prijevozna sredstva 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 Aktivnost A100301 REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00

Izvor 3.1.2. Zakup i najam 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00

3 Rashodi poslovanja 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00

32 Materijalni rashodi 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

323 Rashodi za usluge 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 Izvor 3.1.8. Naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

3 Rashodi poslovanja 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

32 Materijalni rashodi 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE 26.585.814,64 4.529.899,30 17,04 31.115.713,94 Tekući projekt T200215 PODRAVINOTEKA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Page 9: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 9

Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Glava 00201 FINANCIJE 9.375.279,23 100.000,00 1,07 9.475.279,23 Aktivnost A200101 FINANCIJSKO POSLOVANJE 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHOD - RENTA 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

3 Rashodi poslovanja 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

34 Financijski rashodi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

343 Ostali financijski rashodi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

Aktivnost A200102 OTPLATA KREDITA 9.150.279,23 0,00 0,00 9.150.279,23

Izvor 1.1. OPĆI PRIHOD - RENTA 2.510.000,00 0,00 0,00 2.510.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 2.510.000,00 0,00 0,00 2.510.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.510.000,00 0,00 0,00 2.510.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.510.000,00 0,00 0,00 2.510.000,00

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00

Izvor 3.1.11 VIŠAK PRIHODA 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 640.279,23 0,00 0,00 640.279,23

Izvor 1.1. OPĆI PRIHOD - RENTA 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

3 Rashodi poslovanja 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

34 Financijski rashodi 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

Izvor 3.1.11 VIŠAK PRIHODA 50.279,23 0,00 0,00 50.279,23

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 50.279,23 0,00 0,00 50.279,23

3 Rashodi poslovanja 50.279,23 0,00 0,00 50.279,23

34 Financijski rashodi 50.279,23 0,00 0,00 50.279,23

Page 10: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 10

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.279,23 0,00 0,00 50.279,23

Aktivnost A300801 SUBVENCIONIRANJE KAMATA I OTPLATA STUDENSKIH KREDITA 55.000,00 100.000,00 181,82 155.000,00 Funkcijska klasifikacija 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe 55.000,00 100.000,00 181,82 155.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 55.000,00 100.000,00 181,82 155.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 55.000,00 100.000,00 181,82 155.000,00

3 Rashodi poslovanja 55.000,00 100.000,00 181,82 155.000,00

34 Financijski rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00

Aktivnost A300802 KREDITIRANJE STUDENATA 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

Funkcijska klasifikacija 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Glava 00202 JAČANJE GOSPODARSTVA 17.190.535,41 4.429.899,30 25,77 21.620.434,71 Aktivnost A200203 POTPORA POLJOPRIVREDI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

35 Subvencije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Aktivnost A200204 POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Funkcijska klasifikacija 0490 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Page 11: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 11

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

35 Subvencije 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Aktivnost A200209 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Aktivnost A200210 PČELARSKI KLASTER 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Izvor 3.1.8. Naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Aktivnost A200213 UDRUGE U POLJOPRIVREDI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHOD - RENTA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Kapitalni projekt K200208 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Funkcijska klasifikacija 0460 Komunikacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHOD - RENTA 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Page 12: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 12

imovine

426 Nematerijalna proizvedena imovina 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Kapitalni projekt K200209 ETNO SELO 250.000,00 21.200,00 8,48 271.200,00

Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam 250.000,00 21.200,00 8,48 271.200,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHOD - RENTA 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00

3 Rashodi poslovanja 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

38 Ostali rashodi 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00

386 Kapitalne pomoći 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 10.000,00 19.000,00 190,00 29.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 10.000,00 19.000,00 190,00 29.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 19.000,00 190,00 29.000,00

38 Ostali rashodi 10.000,00 19.000,00 190,00 29.000,00

386 Kapitalne pomoći 10.000,00 19.000,00 190,00 29.000,00

Izvor 3.1.2. Zakup i najam 0,00 2.200,00 100,00 2.200,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 2.200,00 100,00 2.200,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 2.200,00 100,00 2.200,00

38 Ostali rashodi 0,00 2.200,00 100,00 2.200,00

386 Kapitalne pomoći 0,00 2.200,00 100,00 2.200,00 Kapitalni projekt K200216 SANJKALIŠTE SVETA ANA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Izvor 3.1.8. Naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Kapitalni projekt K200217 PODUZETNIČKI INKUBATOR 1.000.000,00 5.000,00 0,50 1.005.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 1.000.000,00 5.000,00 0,50 1.005.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

38 Ostali rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

386 Kapitalne pomoći 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

Page 13: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 13

Izvor 7.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

38 Ostali rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kapitalni projekt K200218 IZGRADNJA ZGRADE MALI PRINC 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

421 Građevinski objekti 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kapitalni projekt K300104 REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE 2.100.000,00 -400.000,00 -19,05 1.700.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 2.100.000,00 -400.000,00 -19,05 1.700.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00

32 Materijalni rashodi 500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

Kapitalni projekt K300402 IZGRADNJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA ĐURĐEVAC 0,00 335.500,00 100,00 335.500,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 0,00 335.500,00 100,00 335.500,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 0,00 335.500,00 100,00 335.500,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 335.500,00 100,00 335.500,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 335.500,00 100,00 335.500,00

38 Ostali rashodi 0,00 335.500,00 100,00 335.500,00

386 Kapitalne pomoći 0,00 335.500,00 100,00 335.500,00 Kapitalni projekt K300403 IZGRADNJA CESTE, PARKIRALIŠTA I POMOĆNOG TERENA - ŠRC 0,00 4.163.199,30 100,00 4.163.199,30 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 0,00 4.163.199,30 100,00 4.163.199,30 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 0,00 3.363.930,55 100,00 3.363.930,55

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 3.363.930,55 100,00 3.363.930,55

3 Rashodi poslovanja 0,00 2.958.036,71 100,00 2.958.036,71

Page 14: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 14

38 Ostali rashodi 0,00 2.958.036,71 100,00 2.958.036,71

386 Kapitalne pomoći 0,00 2.958.036,71 100,00 2.958.036,71

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 405.893,84 100,00 405.893,84

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 405.893,84 100,00 405.893,84

421 Građevinski objekti 0,00 405.893,84 100,00 405.893,84

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 0,00 91.768,75 100,00 91.768,75

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 91.768,75 100,00 91.768,75

3 Rashodi poslovanja 0,00 91.768,75 100,00 91.768,75

38 Ostali rashodi 0,00 91.768,75 100,00 91.768,75

386 Kapitalne pomoći 0,00 91.768,75 100,00 91.768,75

Izvor 3.1.2. Zakup i najam 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00

421 Građevinski objekti 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 0,00 700.000,00 100,00 700.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 700.000,00 100,00 700.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 700.000,00 100,00 700.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 700.000,00 100,00 700.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 700.000,00 100,00 700.000,00

Aktivnost A300608 ŠKOLSKA SHEMA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Kapitalni projekt K300606 ULAGANJA U OŠ GRGURA KARLOVČANA 500.000,00 200.000,00 40,00 700.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 500.000,00 200.000,00 40,00 700.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Page 15: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 15

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Kapitalni projekt K300608 UNAPREĐENJE UVJETA U OSNOVNO ŠKOLSTVU U ĐURĐEVCU 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Kapitalni projekt K400502 OTKUP ZEMLJIŠTA/NEKRETNINA 1.450.000,00 105.000,00 7,24 1.555.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 1.450.000,00 105.000,00 7,24 1.555.000,00

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 1.088.000,00 105.000,00 9,65 1.193.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 1.088.000,00 105.000,00 9,65 1.193.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 105.000,00 100,00 105.000,00

38 Ostali rashodi 0,00 105.000,00 100,00 105.000,00

386 Kapitalne pomoći 0,00 105.000,00 100,00 105.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.088.000,00 0,00 0,00 1.088.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.088.000,00 0,00 0,00 1.088.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.088.000,00 0,00 0,00 1.088.000,00

Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00

Kapitalni projekt K400901 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE STJEPANA RADIĆA 4.520.535,41 0,00 0,00 4.520.535,41 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 4.520.535,41 0,00 0,00 4.520.535,41 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 37.149,75 0,00 0,00 37.149,75

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 37.149,75 0,00 0,00 37.149,75

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.149,75 0,00 0,00 37.149,75

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 37.149,75 0,00 0,00 37.149,75

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 37.149,75 0,00 0,00 37.149,75

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 3.933.385,66 0,00 0,00 3.933.385,66

Page 16: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 16

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 3.933.385,66 0,00 0,00 3.933.385,66

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.933.385,66 0,00 0,00 3.933.385,66

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.933.385,66 0,00 0,00 3.933.385,66

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.933.385,66 0,00 0,00 3.933.385,66

Izvor 7.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00

Kapitalni projekt K400917 KUĆA OSMIJEHA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

32 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

323 Rashodi za usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Razdjel 003 URED GRADONAČELNIKA 47.405.418,78 -8.229.586,00 -17,36 39.175.832,78

Glava 00301 PROMICANJE KULTURE 25.935.156,00 -8.468.656,00 -32,65 17.466.500,00 Aktivnost A200201 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

3 Rashodi poslovanja 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

38 Ostali rashodi 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

381 Tekuće donacije 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Aktivnost A200206 MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI GRADA 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

3 Rashodi poslovanja 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

32 Materijalni rashodi 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

Aktivnost A300101 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA ĐURĐEVCA 716.500,00 0,00 0,00 716.500,00 Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 716.500,00 0,00 0,00 716.500,00

Page 17: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 17

Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 484.000,00 0,00 0,00 484.000,00

Korisnik 6 MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 484.000,00 0,00 0,00 484.000,00

3 Rashodi poslovanja 469.000,00 0,00 0,00 469.000,00

31 Rashodi za zaposlene 316.000,00 0,00 0,00 316.000,00

311 Plaće (Bruto) 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

313 Doprinosi na plaće 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

32 Materijalni rashodi 152.800,00 0,00 0,00 152.800,00

321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 84.300,00 0,00 0,00 84.300,00

323 Rashodi za usluge 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

34 Financijski rashodi 200,00 0,00 0,00 200,00

343 Ostali financijski rashodi 200,00 0,00 0,00 200,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

422 Postrojenja i oprema 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Korisnik 6 MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

3 Rashodi poslovanja 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

32 Materijalni rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00

323 Rashodi za usluge 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00

Korisnik 6 MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00

3 Rashodi poslovanja 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00

32 Materijalni rashodi 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00

321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 57.500,00 0,00 0,00 57.500,00

323 Rashodi za usluge 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

Korisnik 6 MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

3 Rashodi poslovanja 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

32 Materijalni rashodi 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

323 Rashodi za usluge 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

422 Postrojenja i oprema 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

Page 18: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 18

Aktivnost A300104 IZLOŽBA POZNATIH SVJETSKIH UMJETNIKA 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Korisnik 6 MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Korisnik 6 MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

32 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Korisnik 6 MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 5.1. DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Korisnik 6 MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Kapitalni projekt K300102 ADAPTACIJA I OPREMANJE STAROG GRADA 3.390.000,00 -3.160.000,00 -93,22 230.000,00 Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 3.390.000,00 -3.160.000,00 -93,22 230.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 1.290.000,00 -1.280.000,00 -99,22 10.000,00

Korisnik 6 MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 1.290.000,00 -1.280.000,00 -99,22 10.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.290.000,00 -1.280.000,00 -99,22 10.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.290.000,00 -1.280.000,00 -99,22 10.000,00

412 Nematerijalna imovina 1.290.000,00 -1.280.000,00 -99,22 10.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 2.100.000,00 -1.880.000,00 -89,52 220.000,00

Korisnik 6 MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 2.100.000,00 -1.880.000,00 -89,52 220.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.100.000,00 -1.880.000,00 -89,52 220.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.100.000,00 -1.880.000,00 -89,52 220.000,00

412 Nematerijalna imovina 2.100.000,00 -1.880.000,00 -89,52 220.000,00 Kapitalni projekt K300105 PREZENTACIJA ARHEOLOŠKOG LOKALITETA PERIMETRALNOG PROSTORA UTVRDE STARI GRAD U ĐURĐEVCU 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Funkcijska klasifikacija 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Page 19: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 19

DOHODAK

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Kapitalni projekt K300107 PRIRODNA BAŠTINA - Posjetiteljski centar, Hostel Borik, Đurđevački Peski 17.008.656,00 -5.008.656,00 -29,45 12.000.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 17.008.656,00 -5.008.656,00 -29,45 12.000.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 289.179,49 0,00 0,00 289.179,49

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 289.179,49 0,00 0,00 289.179,49

3 Rashodi poslovanja 0,00 85.000,00 100,00 85.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 85.000,00 100,00 85.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 85.000,00 100,00 85.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 289.179,49 -85.000,00 -29,39 204.179,49

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 289.179,49 -85.000,00 -29,39 204.179,49

421 Građevinski objekti 289.179,49 -85.000,00 -29,39 204.179,49

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 15.969.476,51 -5.008.656,00 -31,36 10.960.820,51

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 15.969.476,51 -5.008.656,00 -31,36 10.960.820,51

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.969.476,51 -5.008.656,00 -31,36 10.960.820,51

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.969.476,51 -5.008.656,00 -31,36 10.960.820,51

421 Građevinski objekti 15.969.476,51 -5.008.656,00 -31,36 10.960.820,51

Izvor 7.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

421 Građevinski objekti 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

Tekući projekt T300104 LOADSTAR 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00 Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00

Page 20: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 20

323 Rashodi za usluge 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A300201 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE 865.000,00 0,00 0,00 865.000,00 Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 865.000,00 0,00 0,00 865.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 667.000,00 0,00 0,00 667.000,00 Korisnik 2 GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC 667.000,00 0,00 0,00 667.000,00

3 Rashodi poslovanja 620.000,00 0,00 0,00 620.000,00

31 Rashodi za zaposlene 480.000,00 -20.000,00 -4,17 460.000,00

311 Plaće (Bruto) 420.000,00 -20.000,00 -4,76 400.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

313 Doprinosi na plaće 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00

32 Materijalni rashodi 139.800,00 20.000,00 14,31 159.800,00

321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 50.800,00 0,00 0,00 50.800,00

323 Rashodi za usluge 51.000,00 20.000,00 39,22 71.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

34 Financijski rashodi 200,00 0,00 0,00 200,00

343 Ostali financijski rashodi 200,00 0,00 0,00 200,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00

422 Postrojenja i oprema 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Korisnik 2 GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

32 Materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 Korisnik 2 GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

323 Rashodi za usluge 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Page 21: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 21

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 Korisnik 2 GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00

3 Rashodi poslovanja 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00

32 Materijalni rashodi 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

323 Rashodi za usluge 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 Korisnik 2 GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

Izvor 5.1. DONACIJE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Korisnik 2 GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

422 Postrojenja i oprema 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Aktivnost A300301 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

3 Rashodi poslovanja 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

38 Ostali rashodi 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

381 Tekuće donacije 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 Aktivnost A300302 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Page 22: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 22

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Kapitalni projekt K301202 UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

3 Rashodi poslovanja 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

38 Ostali rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

381 Tekuće donacije 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

38 Ostali rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

382 Kapitalne donacije 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Glava 00302 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 Aktivnost A300401 RAD SPORTSKIH KLUBOVA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

3 Rashodi poslovanja 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

38 Ostali rashodi 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

381 Tekuće donacije 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Glava 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ 8.636.662,78 -719.000,00 -8,32 7.917.662,78 Aktivnost A300501 REDOVNI RAD DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ĐURĐEVAC 3.794.000,00 -629.000,00 -16,58 3.165.000,00 Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 3.794.000,00 -629.000,00 -16,58 3.165.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 2.130.000,00 -690.000,00 -32,39 1.440.000,00 Korisnik 3 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 2.130.000,00 -690.000,00 -32,39 1.440.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.100.000,00 -690.000,00 -32,86 1.410.000,00

31 Rashodi za zaposlene 1.980.000,00 -690.000,00 -34,85 1.290.000,00

311 Plaće (Bruto) 1.690.000,00 -690.000,00 -40,83 1.000.000,00

313 Doprinosi na plaće 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

32 Materijalni rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 Korisnik 3 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

3 Rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

32 Materijalni rashodi 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00

Page 23: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 23

NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI

Korisnik 3 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.563.000,00 20.000,00 1,28 1.583.000,00

31 Rashodi za zaposlene 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00

311 Plaće (Bruto) 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

313 Doprinosi na plaće 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

32 Materijalni rashodi 742.800,00 20.000,00 2,69 762.800,00

321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 545.800,00 -10.000,00 -1,83 535.800,00

323 Rashodi za usluge 113.000,00 20.000,00 17,70 133.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 10.000,00 66,67 25.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00

34 Financijski rashodi 200,00 0,00 0,00 200,00

343 Ostali financijski rashodi 200,00 0,00 0,00 200,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.000,00 -20.000,00 -25,97 57.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 77.000,00 -20.000,00 -25,97 57.000,00

422 Postrojenja i oprema 77.000,00 -20.000,00 -25,97 57.000,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 4.000,00 61.000,00 1.525,00 65.000,00 Korisnik 3 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 4.000,00 61.000,00 1.525,00 65.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.000,00 51.000,00 1.275,00 55.000,00

32 Materijalni rashodi 4.000,00 51.000,00 1.275,00 55.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 26.000,00 100,00 26.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00

Izvor 5.1. DONACIJE 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 Korisnik 3 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

3 Rashodi poslovanja 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00

32 Materijalni rashodi 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

422 Postrojenja i oprema 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Aktivnost A300506 PRODUŽENI BORAVAK - MASLAČAK ZA SVE 4.742.662,78 0,00 0,00 4.742.662,78 Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 4.742.662,78 0,00 0,00 4.742.662,78

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 4.742.662,78 0,00 0,00 4.742.662,78

Page 24: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 24

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

32 Materijalni rashodi 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

323 Rashodi za usluge 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Korisnik 3 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 2.242.662,78 0,00 0,00 2.242.662,78

3 Rashodi poslovanja 1.850.415,07 55.000,00 2,97 1.905.415,07

31 Rashodi za zaposlene 841.414,32 0,00 0,00 841.414,32

311 Plaće (Bruto) 726.094,32 0,00 0,00 726.094,32

313 Doprinosi na plaće 115.320,00 0,00 0,00 115.320,00

32 Materijalni rashodi 1.009.000,75 55.000,00 5,45 1.064.000,75

321 Naknade troškova zaposlenima 180.000,00 55.000,00 30,56 235.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 755.405,22 -20.000,00 -2,65 735.405,22

323 Rashodi za usluge 73.595,53 20.000,00 27,18 93.595,53

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 392.247,71 -55.000,00 -14,02 337.247,71

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 392.247,71 -55.000,00 -14,02 337.247,71

422 Postrojenja i oprema 385.386,06 -55.000,00 -14,27 330.386,06

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 6.861,65 0,00 0,00 6.861,65

Kapitalni projekt K300505 REKONSTRUKCIJA I OBNOVA DV MASLAČAK 100.000,00 -90.000,00 -90,00 10.000,00 Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 100.000,00 -90.000,00 -90,00 10.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 100.000,00 -90.000,00 -90,00 10.000,00 Korisnik 3 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 100.000,00 -90.000,00 -90,00 10.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 -90.000,00 -90,00 10.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 -90.000,00 -90,00 10.000,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00 -90.000,00 -90,00 10.000,00

Glava 00304 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.531.100,00 359.570,00 10,18 3.890.670,00 Aktivnost A300601 RASHODI ZAKONSKOG STAND. - Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 1.595.000,00 -8.100,00 -0,51 1.586.900,00 Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 1.595.000,00 -8.100,00 -0,51 1.586.900,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 180.000,00 175.000,00 97,22 355.000,00 Korisnik 5 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 180.000,00 175.000,00 97,22 355.000,00

3 Rashodi poslovanja 122.000,00 33.000,00 27,05 155.000,00

31 Rashodi za zaposlene 36.000,00 33.500,00 93,06 69.500,00

311 Plaće (Bruto) 29.000,00 31.000,00 106,90 60.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

313 Doprinosi na plaće 4.500,00 2.500,00 55,56 7.000,00

32 Materijalni rashodi 86.000,00 -500,00 -0,58 85.500,00

321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 1.000,00 200,00 1.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00 -5.000,00 -6,67 70.000,00

Page 25: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 25

323 Rashodi za usluge 7.500,00 5.500,00 73,33 13.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 -2.000,00 -66,67 1.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 58.000,00 142.000,00 244,83 200.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 58.000,00 142.000,00 244,83 200.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 58.000,00 142.000,00 244,83 200.000,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 1.415.000,00 -183.100,00 -12,94 1.231.900,00 Korisnik 5 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 1.415.000,00 -183.100,00 -12,94 1.231.900,00

3 Rashodi poslovanja 1.415.000,00 -183.100,00 -12,94 1.231.900,00

32 Materijalni rashodi 1.414.000,00 -182.300,00 -12,89 1.231.700,00

321 Naknade troškova zaposlenima 107.500,00 -17.400,00 -16,19 90.100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 560.500,00 -68.000,00 -12,13 492.500,00

323 Rashodi za usluge 607.000,00 -59.900,00 -9,87 547.100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 139.000,00 -37.000,00 -26,62 102.000,00

34 Financijski rashodi 1.000,00 -800,00 -80,00 200,00

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 -800,00 -80,00 200,00 Aktivnost A300604 RASHODI IZNAD ZAKONSKIH STAND. - Javne potrebe u osnovnom školstvu 1.623.100,00 259.300,00 15,98 1.882.400,00 Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 1.623.100,00 259.300,00 15,98 1.882.400,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Korisnik 5 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

3 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

32 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 330.500,00 20.600,00 6,23 351.100,00 Korisnik 5 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 330.500,00 20.600,00 6,23 351.100,00

3 Rashodi poslovanja 330.500,00 20.600,00 6,23 351.100,00

31 Rashodi za zaposlene 55.000,00 52.600,00 95,64 107.600,00

311 Plaće (Bruto) 47.000,00 43.000,00 91,49 90.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00

313 Doprinosi na plaće 8.000,00 7.100,00 88,75 15.100,00

32 Materijalni rashodi 275.500,00 -32.000,00 -11,62 243.500,00

321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 0,00 0,00 500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 -35.000,00 -14,00 215.000,00

323 Rashodi za usluge 13.000,00 -7.000,00 -53,85 6.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 10.000,00 83,33 22.000,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 1.267.100,00 223.200,00 17,62 1.490.300,00 Korisnik 5 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 1.267.100,00 223.200,00 17,62 1.490.300,00

3 Rashodi poslovanja 1.267.100,00 181.200,00 14,30 1.448.300,00

31 Rashodi za zaposlene 759.400,00 79.800,00 10,51 839.200,00

311 Plaće (Bruto) 613.000,00 68.000,00 11,09 681.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 38.900,00 4.300,00 11,05 43.200,00

313 Doprinosi na plaće 107.500,00 7.500,00 6,98 115.000,00

Page 26: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 26

32 Materijalni rashodi 507.700,00 101.400,00 19,97 609.100,00

321 Naknade troškova zaposlenima 12.600,00 1.500,00 11,90 14.100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 221.000,00 110.000,00 49,77 331.000,00

323 Rashodi za usluge 269.300,00 -13.300,00 -4,94 256.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.800,00 3.200,00 66,67 8.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

9 Vlastiti izvori 0,00 36.000,00 100,00 36.000,00

92 Rezultat poslovanja 0,00 36.000,00 100,00 36.000,00

922 Višak/manjak prihoda 0,00 36.000,00 100,00 36.000,00

Izvor 5.1. DONACIJE 15.000,00 10.600,00 70,67 25.600,00 Korisnik 5 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 15.000,00 10.600,00 70,67 25.600,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 600,00 6,00 10.600,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 600,00 6,00 10.600,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 2.000,00 40,00 7.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 1.100,00 100,00 1.100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 -2.500,00 -50,00 2.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00 Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.500,00 4.900,00 108,89 9.400,00 Korisnik 5 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 4.500,00 4.900,00 108,89 9.400,00

3 Rashodi poslovanja 4.500,00 4.900,00 108,89 9.400,00

32 Materijalni rashodi 4.500,00 4.900,00 108,89 9.400,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.800,00 1.200,00 31,58 5.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700,00 700,00 100,00 1.400,00

Kapitalni projekt K300602 RASHODI ZAKONSKOG STAND. - Dodatna ulaganja u OŠ 170.000,00 203.300,00 119,59 373.300,00 Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 170.000,00 203.300,00 119,59 373.300,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 0,00 111.300,00 100,00 111.300,00 Korisnik 5 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 0,00 111.300,00 100,00 111.300,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 111.300,00 100,00 111.300,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 111.300,00 100,00 111.300,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 111.300,00 100,00 111.300,00

Page 27: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 27

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 170.000,00 92.000,00 54,12 262.000,00 Korisnik 5 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 170.000,00 92.000,00 54,12 262.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 170.000,00 92.000,00 54,12 262.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00 92.000,00 61,33 242.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 92.000,00 61,33 242.000,00

Kapitalni projekt K300603 RASHODI ZAKONSKOG STAND. - Opremanje OŠ 120.000,00 -94.930,00 -79,11 25.070,00 Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 120.000,00 -94.930,00 -79,11 25.070,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 120.000,00 -94.930,00 -79,11 25.070,00 Korisnik 5 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 120.000,00 -94.930,00 -79,11 25.070,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 -94.930,00 -79,11 25.070,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 -94.930,00 -79,11 25.070,00

422 Postrojenja i oprema 120.000,00 -94.930,00 -79,11 25.070,00 Kapitalni projekt K300605 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STAND. - Opremanje OŠ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Korisnik 5 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Aktivnost A300702 UNAPREĐENJE NASTAVE U SREDNJIM ŠKOLAMA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Glava 00306 SOCIJALNA SKRB 1.305.500,00 0,00 0,00 1.305.500,00 Tekući projekt T100207 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KKŽ - TIM2 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Page 28: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 28

svrstani

Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Aktivnost A300901 REDOVNI RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ĐURĐEVAC 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Aktivnost A301001 SUFINACIRANJE STANOVANJA 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00

3 Rashodi poslovanja 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00

Aktivnost A301002 POMOĆ ZA OGRJEV 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

3 Rashodi poslovanja 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

Aktivnost A301003 POMOĆ RODILJAMA 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

3 Rashodi poslovanja 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

Aktivnost A301004 POMOĆI TEMELJEM ODLUKA 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00

Page 29: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 29

Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00

3 Rashodi poslovanja 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00

Aktivnost A301006 POKLONI DJECI ZA BLAGDANE 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

3 Rashodi poslovanja 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Aktivnost A301007 SUFINANCIRANJE NABAVE KNJIGA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Aktivnost A301009 NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM OSOBAMA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Glava 00307 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Aktivnost A301101 POTPORA UDRUGAMA S INVALIDITETOM 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Page 30: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 30

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Glava 00308 POTPORA PROGRAMIMA UDRUGA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 Aktivnost A301012 POMOĆ UMIROVLJENICIMA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska klasifikacija 1020 Starost 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Aktivnost A301201 POTPORA UDRUGAMA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Glava 00309 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 7.047.000,00 388.500,00 5,51 7.435.500,00 Aktivnost A301301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ĐURĐEVAC 6.555.000,00 500,00 0,01 6.555.500,00 Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 6.555.000,00 500,00 0,01 6.555.500,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 Korisnik 4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

3 Rashodi poslovanja 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

31 Rashodi za zaposlene 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

311 Plaće (Bruto) 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.875.000,00 55.536,00 1,93 2.930.536,00 Korisnik 4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC 2.875.000,00 55.536,00 1,93 2.930.536,00

3 Rashodi poslovanja 2.875.000,00 55.536,00 1,93 2.930.536,00

31 Rashodi za zaposlene 1.662.000,00 49.532,40 2,98 1.711.532,40

311 Plaće (Bruto) 1.150.000,00 81.532,40 7,09 1.231.532,40

312 Ostali rashodi za zaposlene 132.000,00 -32.000,00 -24,24 100.000,00

313 Doprinosi na plaće 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

32 Materijalni rashodi 1.212.000,00 6.003,60 0,50 1.218.003,60

321 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 -3.000,00 -4,62 62.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 673.000,00 3.000,00 0,45 676.000,00

323 Rashodi za usluge 314.000,00 1.000,00 0,32 315.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi 160.000,00 5.003,60 3,13 165.003,60

Page 31: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 31

poslovanja

34 Financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 3.570.000,00 -55.036,00 -1,54 3.514.964,00 Korisnik 4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC 3.570.000,00 -55.036,00 -1,54 3.514.964,00

3 Rashodi poslovanja 3.570.000,00 -55.036,00 -1,54 3.514.964,00

31 Rashodi za zaposlene 3.148.000,00 -49.532,40 -1,57 3.098.467,60

311 Plaće (Bruto) 2.540.000,00 -81.532,40 -3,21 2.458.467,60

312 Ostali rashodi za zaposlene 18.000,00 32.000,00 177,78 50.000,00

313 Doprinosi na plaće 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

32 Materijalni rashodi 422.000,00 -5.503,60 -1,30 416.496,40

321 Naknade troškova zaposlenima 100.000,00 3.000,00 3,00 103.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 167.000,00 -3.000,00 -1,80 164.000,00

323 Rashodi za usluge 75.000,00 -1.000,00 -1,33 74.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 -4.503,60 -5,63 75.496,40

Aktivnost A301302 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 165.000,00 -100,00 -0,06 164.900,00 Korisnik 4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC 165.000,00 -100,00 -0,06 164.900,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 165.000,00 -100,00 -0,06 164.900,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 165.000,00 -100,00 -0,06 164.900,00

422 Postrojenja i oprema 165.000,00 -100,00 -0,06 164.900,00 Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 100,00 100,00 100,00 Korisnik 4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC 0,00 100,00 100,00 100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100,00 100,00 100,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100,00 100,00 100,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 100,00 100,00 100,00 Aktivnost A301306 SUFINANCIRANJE PROGRAMA VATROGASNE ZAJEDNICE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

38 Ostali rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Aktivnost A301309 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 27.000,00 -12.000,00 -44,44 15.000,00 Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 27.000,00 -12.000,00 -44,44 15.000,00

Page 32: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 32

Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 15.000,00 -12.000,00 -80,00 3.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 15.000,00 -12.000,00 -80,00 3.000,00

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 -12.000,00 -80,00 3.000,00

32 Materijalni rashodi 15.000,00 -12.000,00 -80,00 3.000,00

323 Rashodi za usluge 15.000,00 -12.000,00 -80,00 3.000,00

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

3 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

32 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Kapitalni projekt K400915 UREĐENJE ZGRADE JVP-A 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00 Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00 Korisnik 4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00 Glava 00310 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 0,00 210.000,00 100,00 210.000,00 Aktivnost A301401 UREĐENJE ROMSKOG NASELJA STISKA 0,00 210.000,00 100,00 210.000,00 Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 0,00 210.000,00 100,00 210.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 0,00 210.000,00 100,00 210.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 210.000,00 100,00 210.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 210.000,00 100,00 210.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 210.000,00 100,00 210.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 210.000,00 100,00 210.000,00 Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI 44.969.392,15 3.219.463,23 7,16 48.188.855,38 Glava 00401 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.435.000,00 -700.000,00 -15,78 3.735.000,00 Aktivnost A400101 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA I ODRŽAVANJE OBJEKATA UZ CESTU 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

3 Rashodi poslovanja 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

32 Materijalni rashodi 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

323 Rashodi za usluge 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

Page 33: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 33

Aktivnost A400102 ČIŠĆENJE I KOŠNJA JAVNIH POVRŠINA 855.000,00 0,00 0,00 855.000,00 Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 855.000,00 0,00 0,00 855.000,00

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 855.000,00 0,00 0,00 855.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 855.000,00 0,00 0,00 855.000,00

3 Rashodi poslovanja 855.000,00 0,00 0,00 855.000,00

32 Materijalni rashodi 855.000,00 0,00 0,00 855.000,00

323 Rashodi za usluge 855.000,00 0,00 0,00 855.000,00 Aktivnost A400103 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.215.000,00 0,00 0,00 1.215.000,00 Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.215.000,00 0,00 0,00 1.215.000,00

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 1.215.000,00 0,00 0,00 1.215.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 1.215.000,00 0,00 0,00 1.215.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.180.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00

32 Materijalni rashodi 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

323 Rashodi za usluge 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

422 Postrojenja i oprema 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 Aktivnost A400104 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00 Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00

3 Rashodi poslovanja 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00

32 Materijalni rashodi 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00

323 Rashodi za usluge 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00 Aktivnost A400105 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00

3 Rashodi poslovanja 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00

32 Materijalni rashodi 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

323 Rashodi za usluge 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 Kapitalni projekt K400228 ASFALTERSKI RADOVI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA 700.000,00 -700.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni 700.000,00 -700.000,00 -100,00 0,00

Page 34: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 34

promet

Izvor 3.1.1. Koncesije 120.000,00 -120.000,00 -100,00 0,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 120.000,00 -120.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 -120.000,00 -100,00 0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 -120.000,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 120.000,00 -120.000,00 -100,00 0,00

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 580.000,00 -580.000,00 -100,00 0,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 580.000,00 -580.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 580.000,00 -580.000,00 -100,00 0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 580.000,00 -580.000,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 580.000,00 -580.000,00 -100,00 0,00 Glava 00402 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 18.479.842,02 -161.558,74 -0,87 18.318.283,28 Kapitalni projekt K400220 SANACIJA MOSTOVA 285.043,92 0,00 0,00 285.043,92 Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 285.043,92 0,00 0,00 285.043,92

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

421 Građevinski objekti 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Izvor 3.1.6. Vodni doprinos 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

3 Rashodi poslovanja 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

32 Materijalni rashodi 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

323 Rashodi za usluge 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 165.043,92 0,00 0,00 165.043,92

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 165.043,92 0,00 0,00 165.043,92

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.043,92 0,00 0,00 65.043,92

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.043,92 0,00 0,00 65.043,92

421 Građevinski objekti 65.043,92 0,00 0,00 65.043,92 Kapitalni projekt K400231 REKON. I UREĐENJE GRADSKIH ULICA, NOGOSTUPA I CESTA 4.732.060,56 -136.558,74 -2,89 4.595.501,82 Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 4.732.060,56 -136.558,74 -2,89 4.595.501,82 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 3.237.820,56 -210.000,00 -6,49 3.027.820,56

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 3.237.820,56 -210.000,00 -6,49 3.027.820,56

4 Rashodi za nabavu 3.237.820,56 -210.000,00 -6,49 3.027.820,56

Page 35: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 35

nefinancijske imovine

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.237.820,56 -210.000,00 -6,49 3.027.820,56

421 Građevinski objekti 3.237.820,56 -210.000,00 -6,49 3.027.820,56

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 785.000,00 0,00 0,00 785.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 785.000,00 0,00 0,00 785.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 785.000,00 0,00 0,00 785.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 785.000,00 0,00 0,00 785.000,00

421 Građevinski objekti 785.000,00 0,00 0,00 785.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 0,00 73.441,26 100,00 73.441,26

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 73.441,26 100,00 73.441,26

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 73.441,26 100,00 73.441,26

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 73.441,26 100,00 73.441,26

421 Građevinski objekti 0,00 73.441,26 100,00 73.441,26

Izvor 5.1. DONACIJE 709.240,00 0,00 0,00 709.240,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 709.240,00 0,00 0,00 709.240,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 709.240,00 0,00 0,00 709.240,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 709.240,00 0,00 0,00 709.240,00

421 Građevinski objekti 709.240,00 0,00 0,00 709.240,00 Kapitalni projekt K400503 RAZVOJ INFRASTRUKTURE POSLOVNE ZONE A - SJEVER 5.654.915,33 -80.000,00 -1,41 5.574.915,33 Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 5.654.915,33 -80.000,00 -1,41 5.574.915,33 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 87.026,20 -80.000,00 -91,93 7.026,20

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 87.026,20 -80.000,00 -91,93 7.026,20

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 87.026,20 -80.000,00 -91,93 7.026,20

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 87.026,20 -80.000,00 -91,93 7.026,20

421 Građevinski objekti 87.026,20 -80.000,00 -91,93 7.026,20

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 5.167.889,13 0,00 0,00 5.167.889,13

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 5.167.889,13 0,00 0,00 5.167.889,13

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.167.889,13 0,00 0,00 5.167.889,13

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.167.889,13 0,00 0,00 5.167.889,13

421 Građevinski objekti 5.167.889,13 0,00 0,00 5.167.889,13

Izvor 7.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Page 36: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 36

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

421 Građevinski objekti 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Kapitalni projekt K400916 UREĐENJE ZGRADE MUP-A 7.697.822,21 5.000,00 0,06 7.702.822,21 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 7.697.822,21 5.000,00 0,06 7.702.822,21 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 30.294,00 0,00 0,00 30.294,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 30.294,00 0,00 0,00 30.294,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.294,00 0,00 0,00 30.294,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.294,00 0,00 0,00 30.294,00

412 Nematerijalna imovina 30.294,00 0,00 0,00 30.294,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

Izvor 3.1.9. Komunalni doprinos 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 4.767.528,21 0,00 0,00 4.767.528,21

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 4.767.528,21 0,00 0,00 4.767.528,21

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.767.528,21 0,00 0,00 4.767.528,21

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.767.528,21 0,00 0,00 4.767.528,21

412 Nematerijalna imovina 4.767.528,21 0,00 0,00 4.767.528,21

Izvor 7.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00

412 Nematerijalna imovina 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 Kapitalni projekt K400918 ZGRADA OPĆINSKOG SUDA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 3.1.1. Koncesije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Page 37: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 37

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

412 Nematerijalna imovina 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Kapitalni projekt K400919 VIŠESTAMBENA ZGRADA - RADNIČKA CESTA 90.000,00 50.000,00 55,56 140.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 90.000,00 50.000,00 55,56 140.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 90.000,00 50.000,00 55,56 140.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 90.000,00 50.000,00 55,56 140.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.000,00 50.000,00 55,56 140.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 50.000,00 55,56 140.000,00

421 Građevinski objekti 90.000,00 50.000,00 55,56 140.000,00 Glava 00403 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST 4.629.995,82 0,00 0,00 4.629.995,82 Kapitalni projekt K400312 SUSUTAV ODVODNJE OBORINSKIH OTPADNIH VODA PODRUČJA CIGLENA I LEDINE 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

Izvor 3.1.2. Zakup i najam 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Izvor 3.1.5. Šumski doprinos 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

421 Građevinski objekti 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 Aktivnost A400608 UKLANJANJE AZBESTNIH PLOČA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor 3.1.8. Naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Page 38: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 38

Aktivnost A400610 ODRŽIVE MISLI 492.494,32 0,00 0,00 492.494,32 Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 492.494,32 0,00 0,00 492.494,32 Izvor 3.1.8. Naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina 7.519,48 0,00 0,00 7.519,48

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 7.519,48 0,00 0,00 7.519,48

3 Rashodi poslovanja 7.519,48 0,00 0,00 7.519,48

32 Materijalni rashodi 7.519,48 0,00 0,00 7.519,48

323 Rashodi za usluge 7.519,48 0,00 0,00 7.519,48

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 484.974,84 0,00 0,00 484.974,84

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 484.974,84 0,00 0,00 484.974,84

3 Rashodi poslovanja 484.974,84 0,00 0,00 484.974,84

32 Materijalni rashodi 484.974,84 0,00 0,00 484.974,84

323 Rashodi za usluge 484.974,84 0,00 0,00 484.974,84 Kapitalni projekt K400604 NABAVA KOMUNALNE OPREME 1.702.501,50 0,00 0,00 1.702.501,50 Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 1.702.501,50 0,00 0,00 1.702.501,50

Izvor 3.1.9. Komunalni doprinos 172.112,57 0,00 0,00 172.112,57

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 172.112,57 0,00 0,00 172.112,57

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 172.112,57 0,00 0,00 172.112,57

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 172.112,57 0,00 0,00 172.112,57

422 Postrojenja i oprema 172.112,57 0,00 0,00 172.112,57

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 1.530.388,93 0,00 0,00 1.530.388,93

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 1.530.388,93 0,00 0,00 1.530.388,93

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.530.388,93 0,00 0,00 1.530.388,93

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.530.388,93 0,00 0,00 1.530.388,93

422 Postrojenja i oprema 1.530.388,93 0,00 0,00 1.530.388,93 Kapitalni projekt K400609 IZGRADNJA SORTIRNICE I KOMPOSTIŠTA 1.525.000,00 0,00 0,00 1.525.000,00 Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 1.525.000,00 0,00 0,00 1.525.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

421 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Izvor 3.1.8. Naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina 18.750,00 0,00 0,00 18.750,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 18.750,00 0,00 0,00 18.750,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.750,00 0,00 0,00 18.750,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.750,00 0,00 0,00 18.750,00

Page 39: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 39

421 Građevinski objekti 18.750,00 0,00 0,00 18.750,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 1.356.250,00 0,00 0,00 1.356.250,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 1.356.250,00 0,00 0,00 1.356.250,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.356.250,00 0,00 0,00 1.356.250,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.356.250,00 0,00 0,00 1.356.250,00

421 Građevinski objekti 1.356.250,00 0,00 0,00 1.356.250,00 Glava 00404 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 17.414.554,31 4.081.021,97 23,43 21.495.576,28 Aktivnost A200205 NAKNADE VLASNICIMA NEKRETNINA U ZONI ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA PESKI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor 3.1.8. Naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Aktivnost A301013 OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA GRADSKIH POREZA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Kapitalni projekt K400210 IZGRADNJA KRUŽNIH TOKOVA NA PODRUČJU GRADA 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Page 40: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 40

Izvor 3.1.4. Naknada za zadržavanje nez. izgr. zgrada 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

3 Rashodi poslovanja 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Izvor 3.1.9. Komunalni doprinos 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

421 Građevinski objekti 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kapitalni projekt K400221 NERAZVRSTANE CESTE MIČETINAC - ČEPELOVAC 10.000,00 3.761.146,97 37.611,47 3.771.146,97 Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 10.000,00 3.761.146,97 37.611,47 3.771.146,97

Izvor 3.1.2. Zakup i najam 0,00 92.500,00 100,00 92.500,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 92.500,00 100,00 92.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 92.500,00 100,00 92.500,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 92.500,00 100,00 92.500,00

421 Građevinski objekti 0,00 92.500,00 100,00 92.500,00 Izvor 3.1.8. Naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 10.000,00 3.468.646,97 34.686,47 3.478.646,97

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 10.000,00 3.468.646,97 34.686,47 3.478.646,97

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 3.468.646,97 34.686,47 3.478.646,97

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 3.468.646,97 34.686,47 3.478.646,97

421 Građevinski objekti 10.000,00 3.468.646,97 34.686,47 3.478.646,97 Kapitalni projekt K400228 ASFALTERSKI RADOVI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Izvor 3.1.8. Naknada za umanjenje 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

Page 41: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 41

tržišne vrijednosti nekretnina

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

421 Građevinski objekti 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

Izvor 3.1.9. Komunalni doprinos 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 5.1. DONACIJE 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

421 Građevinski objekti 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 Kapitalni projekt K400234 ŠUMSKI PUTEVI 3.000.000,00 5.000,00 0,17 3.005.000,00 Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3.000.000,00 5.000,00 0,17 3.005.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

421 Građevinski objekti 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kapitalni projekt K400308 AGLOMERACIJA ĐURĐEVAC 500.000,00 -395.000,00 -79,00 105.000,00 Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom 500.000,00 -395.000,00 -79,00 105.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 451.500,00 -400.000,00 -88,59 51.500,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 451.500,00 -400.000,00 -88,59 51.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 451.500,00 -400.000,00 -88,59 51.500,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 451.500,00 -400.000,00 -88,59 51.500,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 451.500,00 -400.000,00 -88,59 51.500,00

Page 42: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 42

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 48.500,00 5.000,00 10,31 53.500,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 48.500,00 5.000,00 10,31 53.500,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 48.500,00 0,00 0,00 48.500,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 48.500,00 0,00 0,00 48.500,00

421 Građevinski objekti 48.500,00 0,00 0,00 48.500,00 Kapitalni projekt K400401 JAVNA RASVJETA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 3.1.1. Koncesije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Kapitalni projekt K400410 ELEKTRIFIKACIJA VINOGRADA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 3.1.1. Koncesije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Kapitalni projekt K400412 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Izvor 7.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

421 Građevinski objekti 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kapitalni projekt K400802 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

4 Rashodi za nabavu 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Page 43: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 43

nefinancijske imovine

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

421 Građevinski objekti 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Kapitalni projekt K400902 DOM KULTURE 3.578.795,00 5.000,00 0,14 3.583.795,00 Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 3.578.795,00 5.000,00 0,14 3.583.795,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 26.082,86 0,00 0,00 26.082,86

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 26.082,86 0,00 0,00 26.082,86

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 26.082,86 0,00 0,00 26.082,86

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 26.082,86 0,00 0,00 26.082,86

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 26.082,86 0,00 0,00 26.082,86

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 3.052.712,14 0,00 0,00 3.052.712,14

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 3.052.712,14 0,00 0,00 3.052.712,14

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.052.712,14 0,00 0,00 3.052.712,14

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.052.712,14 0,00 0,00 3.052.712,14

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.052.712,14 0,00 0,00 3.052.712,14

Izvor 7.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Kapitalni projekt K400908 ADAPTACIJA OBRTNIČKOG DOMA 200.000,00 100.000,00 50,00 300.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 200.000,00 100.000,00 50,00 300.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 120.000,00 100.000,00 83,33 220.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 120.000,00 100.000,00 83,33 220.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 100.000,00 83,33 220.000,00

Page 44: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 44

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 120.000,00 100.000,00 83,33 220.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 120.000,00 100.000,00 83,33 220.000,00

Kapitalni projekt K400910 UREĐENJE DOMA U SIROVOJ KATALENI 2.141.024,93 -200.000,00 -9,34 1.941.024,93 Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 2.141.024,93 -200.000,00 -9,34 1.941.024,93 Izvor 3.1.8. Naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina 214.102,43 -200.000,00 -93,41 14.102,43

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 214.102,43 -200.000,00 -93,41 14.102,43

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 214.102,43 -200.000,00 -93,41 14.102,43

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 214.102,43 -200.000,00 -93,41 14.102,43

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 214.102,43 -200.000,00 -93,41 14.102,43

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 1.926.922,50 0,00 0,00 1.926.922,50

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 1.926.922,50 0,00 0,00 1.926.922,50

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.926.922,50 0,00 0,00 1.926.922,50

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.926.922,50 0,00 0,00 1.926.922,50

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.926.922,50 0,00 0,00 1.926.922,50

Kapitalni projekt K400911 UREĐENJE GRADSKE TRŽNICE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Izvor 3.1.3. Spomenička renta 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Kapitalni projekt K400920 UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME U POSLOVNOM CENTRU 0,00 354.875,00 100,00 354.875,00 Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 354.875,00 100,00 354.875,00

Izvor 3.1.1. Koncesije 0,00 53.231,25 100,00 53.231,25

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 53.231,25 100,00 53.231,25

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 53.231,25 100,00 53.231,25

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 53.231,25 100,00 53.231,25

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 53.231,25 100,00 53.231,25

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 0,00 301.643,75 100,00 301.643,75

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 301.643,75 100,00 301.643,75

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 301.643,75 100,00 301.643,75

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 301.643,75 100,00 301.643,75

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 301.643,75 100,00 301.643,75

Kapitalni projekt K400921 ULAGANJE U 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00

Page 45: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 45

ZGRADU PZ-a

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00

Izvor 3.1.1. Koncesije 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00 Kapitalni projekt K400922 UREĐENJE PROSTORA ZA UDRUGE 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00 Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00

Izvor 3.1.1. Koncesije 0,00 16.768,75 100,00 16.768,75

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 16.768,75 100,00 16.768,75

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 16.768,75 100,00 16.768,75

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 16.768,75 100,00 16.768,75

412 Nematerijalna imovina 0,00 16.768,75 100,00 16.768,75

Izvor 3.1.10. Komunalna naknada 0,00 383.231,25 100,00 383.231,25

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 383.231,25 100,00 383.231,25

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 383.231,25 100,00 383.231,25

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 383.231,25 100,00 383.231,25

412 Nematerijalna imovina 0,00 383.231,25 100,00 383.231,25 Kapitalni projekt K400413 USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNE I TRIM STAZE U BORIKU 374.734,38 0,00 0,00 374.734,38 Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 374.734,38 0,00 0,00 374.734,38

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 374.734,38 0,00 0,00 374.734,38

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 374.734,38 0,00 0,00 374.734,38

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 374.734,38 0,00 0,00 374.734,38

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 374.734,38 0,00 0,00 374.734,38

421 Građevinski objekti 374.734,38 0,00 0,00 374.734,38 Kapitalni projekt K401001 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Izvor 3.1.8. Naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina 66.628,09 0,00 0,00 66.628,09

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 66.628,09 0,00 0,00 66.628,09

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 66.628,09 0,00 0,00 66.628,09

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 66.628,09 0,00 0,00 66.628,09

Page 46: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 46

421 Građevinski objekti 66.628,09 0,00 0,00 66.628,09

Izvor 3.1.9. Komunalni doprinos 44.371,91 0,00 0,00 44.371,91

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 44.371,91 0,00 0,00 44.371,91

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 44.371,91 0,00 0,00 44.371,91

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 44.371,91 0,00 0,00 44.371,91

421 Građevinski objekti 44.371,91 0,00 0,00 44.371,91

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00

421 Građevinski objekti 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00 Kapitalni projekt K401002 REVITALIZACIJA PARKA ŠUME BORIK 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Izvor 3.1.1. Koncesije 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

421 Građevinski objekti 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Kapitalni projekt K401005 ŠETNICA UZ ČIVIĆEVAC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Izvor 3.1.7. Prihodi s naslova osiguranja, štete i totalne štete 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Kapitalni projekt K401010 UREĐENJE GROBLJA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Izvor 3.1.8. Naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

421 Građevinski objekti 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Kapitalni projekt K401011 UREĐENJE RASADNIKA I OTKUP ZEMLJIŠTA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Page 47: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 47

Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Izvor 3.1.5. Šumski doprinos 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

386 Kapitalne pomoći 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Kapitalni projekt K401013 UREĐENJE TRGA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 93.000,00 25.000,00 26,88 118.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 93.000,00 25.000,00 26,88 118.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 93.000,00 25.000,00 26,88 118.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 93.000,00 25.000,00 26,88 118.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 93.000,00 25.000,00 26,88 118.000,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00

Izvor 3.1.2. Zakup i najam 107.000,00 -100.000,00 -93,46 7.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 107.000,00 -100.000,00 -93,46 7.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 107.000,00 -100.000,00 -93,46 7.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 107.000,00 -100.000,00 -93,46 7.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 107.000,00 -100.000,00 -93,46 7.000,00

Glava 00405 JAVNA SIGURNOST 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Aktivnost A401001 PROMETNA MLADEŽ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 3.1.9. Komunalni doprinos 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Korisnik 0 GRAD ĐURĐEVAC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

323 Rashodi za usluge 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

Članak 4.

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Đurđevca za 2019. godinu nalaze se u prilogu Proračuna i njegov su sastavni dio.

Page 48: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 48

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 400-06/18-01/04 URBROJ: 2137/03-03-01/10-19-5 Đurđevac, 15. ožujka 2019. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

Page 49: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 49

GRAD ĐURĐEVAC

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ĐURĐEVCA ZA 2019. GODINU

Naziv cilja Naziv prioriteta Program/

aktivnost

Naziv

programa/aktivnosti Plan

Pokazatelj

rezultata

2019 Ciljana vrijednost

plan 2019.

CILJ 1. STVARANJE

KONKURENTNOG I

ODRŽIVOG

GOSPODARSTVA

PRIORITET 1. –

OSUVREMENJIVANJE I

RAZVOJ PROIZVODNO -

PRERAĐIVAČKIH

DJELATNOSTI

Program

2002

Gospodarstvo i

poduzetništvo 1.726.200,00

A 200204 Poticanje poduzetništva i obrtništva

5 novih poduzetnika, 1530 zaposlenih, 690

nezaposlenih i 200 potpora

400.000,00

Broj novo izgrađenih poslovnih objekata/ broj novih poduzetnika, broj

zaposlenih, pad nezaposlenih, broj

dodijeljenih potpora

5 novih poduzetnika, 1.700 zaposlenih, 250

nezaposlenih, 180 potpora

A200209 Etno selo 271.200,00

Page 50: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 50

A200210 Pčelarski klaster Udruživanje

pčelara/punionica meda

50.000,00

Broj pčelara u klasteru, izgrađena punionica meda (sufinanciranje

hladnog pogona)

50 pčelara/ punionica meda

A200217 Poduzetnički inkubator 1.005.000,00

Program 4004

Izgradnja ostale komunalne

infrastrukture na javnim površinama

4.030.000,00

K 400401 Izgradnja javne rasvjete - 20.000,00

broj novih rasvjetnih tijela

po potrebi

K400412 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 4.000.000,00

Izrađen energetski pregled rasvjete, te

projekt zamjene kompletne rasvjete u u

led rasvjetu - Kompletna zamjena

1

K400410 ELEKTRIFIKACIJA VINOGRADA 10.000,00 Izgradnja električne

mreže u vinogradima

Program 4005

Razvoj poslovne infrastrukture

7.129.915,33

Page 51: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 51

K 400502 Otkup zemljišta/nekretnina - 1.555.000,00 Broj otkupljenih m²

građevinskog zemljišta i nekretnina

zgrade i zemljišta

PRIORITET 2. - RAZVOJ

KONKURENTNE

PRIMARNE

POLJOPRIVREDE

K 400503 Razvoj infrastrukture poslovne

zone A - sjever - 5.574.915,33

Izgrađena komunalna

infrastruktura u Zoni

Izgradnja 7.157,68

m2 s pratećom

infrastrukturom koja

obuhvaća vodovod,

plinovod, fekalnu i

oborinsku

odvodnju, javnu

rasvjetu i DTK

kabelsku

kanalizaciju

Program

2002

Gospodarstvo i poduzetništvo

200.000,00

PRIORITET 3. – RAZVOJ

SELEKTIVNIH OBLIKA

TURIZMA

A 200203 Potpora poljoprivredi 977 200.000,00 Broj dodijeljenih potpora 100

Program

3004

Poticanje amaterskog sporta

5.318.699,30

A 300401 Rad sportskih klubova 21 800.000,00 Broj sportskih klubova/ aktivnih članova 21/ 650

K300402 Izgradnja športsko-rekreacijskog centra 355.500,00

Page 52: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 52

K300404 Izgradnja ceste, parkirališta i

pomoćnog terena, tenis kluba - ŠRC

4.163.199,30

Program

2002

Gospodarstvo i poduzetništvo

550.000,00

A 200209 Projektna dokumentacija 500.000,00 Projektna dokumenzacija

za razvojne projekte 10

K 200216 Sanjkalište sveta Ana 50.000,00 Izgradnja sanjkališta,

početna ulaganja 1

Program

4010

Razvoj ostale javne

infrastrukture 450.000,00

K 401001 Uređenje dječjih igrališta - 250.000,00 Broj uređenih dječjih igrališta 5

K401013 Uređenje trga 200.000,00 Uređenje Trga sv. Jurja, projektna dokumentacija 1

Program

3003

Ostali programi u kulturi

240.000,00

A 300301 Sufinanciranje udruga u

kulturi 6 190.000,00 Broj potpora 6

A 300302 Zajednica tehničke kulture 1 50.000,00 Broj potpora 1

PRIORITET 1. - OČUVANJE

PRIRODE

Program

3001

Očuvanje kulturne

baštine 15.930.000,00

Page 53: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 53

K300104 Revitalizacije kulturne baštine 1.700.000,00

Krajobrazno uređenje

okoliša Stari grad -

unapređenje turističke

ponude

1

K300102 Adaptacija i opremanje Starog

grada 230.000,00

Radovi na fasadi i

krovištu Starog grad u

cilju očuvanja kulturnog

dobra

2

CILJ 2. ODRŽIVO

KORIŠTENJE

PRIRODNIH I

KULTURNIH

VRIJEDNOSTI

K 300105

Prezentacija arheološkog

lokaliteta perimetralnog

prostora

2.000.000,00

Radovi na bedemu Starog

grad u cilju očuvanja

kulturnog dobra

1

PRIORITET 5. –

INFORMATIZACIJA GOSPODARSTVA I

RAZVOJNA POTOPRA MALOM I SREDNJEM

PODUZETNIŠTVU

K 300107 Prirodna baština- Posjetiteljski

centar, Hostel Borik, Đurđevački peski

12.000.000,00

Uređenje i opremanje Posjetiteljskog centra,

Hostela Borik i povećanje atraktivnosti

Đurđevačkih peski

3

Program 2002

Gospodarstvo i poduzetništvo

100.000,00

K 200208 Razvoj infrastrukture Širokopojasnog interneta 100.000,00

Društvene i ekonomske koristi za: građane i

kućanstva , gospodarske subjekte, javnu upravu

50% kućanstava Grada Đurđevca budu

korisnici usluge pristupa internetu

brzinom od 100 Mbit/s ili većom

Program 4009

Izgradnja i uređenje objekata

Redovno i investicijsko održavanje

18.858.052,55

Broj obnovljenih i adaptiranih

javnih građevina

-

K 400901 Uređenje zgrada Stjepana Radića - 4.520.535,41

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Stjepana

Radića 1 1

Page 54: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 54

K 400902 Dom kulture - 3.583.795,00 Radovi na energetskoj obnovi doma kulture 1

K 400908 Adaptacija obrtničkog doma 300.000,00 Unapređenje uvjeta rada

stanara obrtničkog doma 1

PRIORITET 2. –

POPULACIJSKA POLITIKA

I UNAPREĐENJE

OBITELJSKOG ŽIVOTA

K 400910 Uređenje doma u S. Kataleni - 1.941.024,93 Uređen i opremljen dom

za potrebe stanovnika 1

K 400911 Uređenje gradske tržnice - 5.000,00 Uređenje prostora gradske tržnice 1

K400916 Uređenje zgrade MUP-a 7.702.822,21 kn Radovi na energetskoj obnovi i unutarnjem uređenju

1

K400920 UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME U

POSLOVNOM CENTRU 354.875,00 Ugradnja lifta

K400921 ULAGANJE U ZGRADU PZ-a

50.000,00 Radovi na unutarnjem uređenju

K400922 Uređenje prostora za udruge

400.000,00 Radovi na unutarnjem uređenju

Program 3006

Osnovno školsko obrazovanje

1.200.000,00

Page 55: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 55

K 300608 Unapređenje uvjeta u osn.školstvu u Đurđevcu 500.000,00 Projektna

dokumentacija 4

PRIORITET 3. POBOLJŠANJE

SOCIJALNIH UVJETA ŽIVOTA

K300606 Ulaganje u osnovnu školu

Grgura Karlovčan i PŠ za djecu s teškoćama

- 700.000,00 Radovi na energetskoj

obnovi PŠ (završni radovi)

1

Program 3005

Predškolski odgoj u Dječjim vrtiću

‘’Maslačak’’ Đurđevac

10.000,00

K 300505 Rekonstrukcija i obnova DV Maslačak - 10.000,00 Završni radovi 1

Program 3009

Gradsko društvo Crvenog križa

Đurđevac

30.000,00

A 300901 Redovni rad Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac - 30.000,00

Pokrivenost rada i djelovanja Crvenog križa

na području grada Đurđevca

Program 1002

Poticanje zapošljavanja žena i

mladi 1.198.500,00

A 100206 Zaželi -prpogram zapošljavanja žena 1.198.500,00 Zapošljavanje

gerontodomačica 15

Page 56: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 56

Ostale aktivnosti socijalne zaštite

6.843.000,00

K200218 Izgradnja zgrade Mali Princ 5.000.000,00 Poboljšanje uvjeta rada i aktivnosti

Udruge Mali princ 1

K400917 Kuća osmjeha 500.000,00 Pomoć djeci pri izlasku iz sustava socijalne skrbi 1

A 301012 Pomoć umirovljenicima 30.000,00 Poboljšanje socijalnih uvjeta za starije 200

A 301002 Pomoć za ogrijev 115.000,00 Poboljšanje socijalnih uvjeta stanovnika 121

A 301003 Pomoć rodiljama 140.000,00 Poboljšanje socijalnih uvjeta za mlade obitelji 90

A 301004 Pomoći temeljem odluka 138.000,00 Poboljšanje socijalnih uvjeta života stanovnika 100

A 301006 Pokloni djeci za blagdane 260.000,00 Pokloni za djecu 600

A 301009 Naknade štete fizičkim

osobama 20.000,00

Poboljšanje socijalnih

uvjeta 5

Page 57: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 57

A 301007 Sufinanciranje nabave knjiga 500.000,00 Nabava novih

udžbenika/ broj primljenih zahtjeva

510

K400919 Višestambena zgrada Radnička cesta 140.000,00 Projektna dokumentacija 1

Program

3012

Uređenje sakralnih objekata

355.000,00

K 301202 Uređenje sakralnih objekata 1 355.000,00 Broj uređenih sakralnih objekata 1

PRIORITET 4.- RAZVIJANJE PROMETNE I KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

Program 4002

Razvoj prometne infrastrukture

14.351.692,71

K 400220 Sanacija mostova - 285.043,92 Broj saniranih mostova 1

K 400231 Rekonstrukcija i uređenje grad. ulica, nogostupa i cesta - 4.595.501,82 Broj izgrađenih i

uređenih metara ceste 110

K 400221 Nerazvrstane ceste Mičetinac Čepelovac 3.771.146,97 Kilometeri uređene ceste 9km

Page 58: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 58

K 400228 Asfalterski radovi na nerazvrstanim cestama 800.000,00 5000 m

K 400229 Šumski putevi 3.000.000,00 Kilometri uređenog puta 8557 km

K 400234 Šumski putevi 3.000.000,00 Kilometri uređenog puta 8557 km

Program 4006

Zaštita okoliša - 3.729.995,82

K 400604 Nabava komunalne opreme 1.702.501,50 Broj nabavljene komunalne opreme

2.500 kanta za smeće, 1 kamion smećar, 1

kamion podizač kontenjera,1 mobilno

reciklažno

K 400608 Uklanjanje azbestnih ploča - 10.000,00 Broj sufinanciranja

uklanjanja azbestnih ploča

5

K 400609 Izgradnja sortirnice i komposišta - 1.525.000,00 Izgradnja sortirnice i

kompostišta 2

A 400610 Održive misli 492.494,32 Provedba informativno-izobraznih aktivnosti o gospodarenju otpadom

1

Page 59: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 59

Program 4010

Razvoj ostale javne infrastrukture

105.000,00

K 401005 Šetnica uz Čivićevac - 20.000,00 Broj izgrađenih i uređenih metara staze 1

K 401010 Uređenje groblja - 70.000,00 Uređenje groblja 3

K 401002 Revitalizacija parka šume Borik 15.000,00 Uređenje trim staze i

sprava za vježbanje 10

Program

4001

Održavanje komunalne

infrastrukture

3.735.000,00

A 400101 Odvodnja atmosferskih voda i održavanje objekata uz cestu

5 mostova, 40 šahtova, 200 metara uređenih

odvodnih kanala 430.000,00 Broj održavanih objekata

uz cestu

5 mostova, 40 šahtova, 200 metara uređenih odvodnih

kanala

A 400102 Čišćenje i košnja javnih

površina

5 mostova, 40 šahtova,

200 metara uređenih

odvodnih kanala

855.000,00 Broj održavanih javnih

površina

5 mostova, 40

šahtova, 200 metara

uređenih odvodnih

kanala

A 400103 Održavanje javnih površina 183.430 m² 1.215.000,00

Broj održavanih metara

kvadratnih javnih

površina

183.430 m²

A 400104 Održavanje nerazvrstanih

cesta 500m²/400m³ 705.000,00

Broj kvadratnih metara

asfaltiranih cesta

/šljunčanih cesta

570m²/470m³

A 400105 Održavanje javne rasvjete 400/600.000kWh 530.000,00

Broj rasvjetnih tijela

potrošnja električne

energije

400/600.000kWh

Page 60: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 60

Program

4003

Razvoj i upravljanje

sustavom

vodoopskrbe,

odvodnje i zaštite

voda

1.005.000,00

K 400312

Sustav odvodnje oborinskih

otpadnih voda područja

Ciglena i Ledine

900.000,00

Rješavanje odvodnje

oborinskih otpadnih

voda

Završetak radova

K 400308 Aglomeracija Đurđevac 105.000,00 1

SVEUKUPNO 87.096.055,71

Page 61: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 61

17 Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona

o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18. i 110/18. – Odluka USRH), članka 33., stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13., 73/17. i 14/19.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine donijelo je

P R O G R A M o izmjenama Programa građenja

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2019. godini

I.

¸ U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2019. godini („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 9/18.), u točki III., podnaslovu „A) GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRU-KTURE NA JAVNIM POVRŠINAMA, NERA-ZVRSTANIM CESTAMA, GROBLJIMA I JAVNA RASVJETA“, točki 1., podtočki 1.4. brojka „200.000,00“ zamjenjuje se brojkom „100.000,00“, a iza riječi „UKUPNO:“ brojka „485.000,00“ zamjenjuje se brojkom „385.000,00“. U istoj točki, podnaslovu „A) GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA JAVNIM POVRŠINAMA, NERAZVRSTANIM CESTAMA, GROBLJIMA I JAVNA RASVJETA“ točka 2. mijenja se i glasi: „2. Nerazvrstane ceste s javnom rasvjetom

2.1. Izgradnja kružnih tokova na području Grada

1.900.000,00 kuna,

2.2. Rekonstrukcija i uređenje

gradskih ulica, nogostupa i cesta

4.595.501,82 kuna,

2.3. Sanacija mostova

285.043,92 kuna,

2.4. Šumski putevi

3.005.000,00 kuna,

2.5. Rekonstrukcija

nerazvrstane ceste Mičetinac - Čepelovac

3.771.146,97 kuna,

2.6. Asfalterski radovi na nerazvrstanim cestama

800.000,00 kuna,

2.7. Sustav odvodnje oborinskih otpadnih voda područja Ciglena i Ledine

900.000,00 kuna,

2.8. Aglomeracija Đurđevac 105.000,00 kuna,

UKUPNO:

15.361.692,71

kuna.“. U istoj točki, podnaslovu „A) GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA JAVNIM POVRŠINAMA, NERAZVRSTANIM CESTAMA, GROBLJIMA I JAVNA RASVJETA“, iza riječi „Rekapitulacija:“, u podtočki 1. brojka „485.000,00“ zamjenjuje se brojkom „385.000,00“, u podtočki 2. brojka „12.827.104,48“ zamjenjuje se brojkom „15.361.692,71“.

Iza riječi „UKUPNO:“ brojka „17.412.104,48“ zamjenjuje se brojkom „19.846.692,71“. U istoj točki, podnaslovu „D) GRADNJA POSLOVNIH ZONA, OTKUP ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA“, točki 1., brojka „5.654.915,33“ zamjenjuje se brojkom „5.574.915,33“.

Iza riječi „UKUPNO:“ brojka „5.654.915,33“ zamjenjuje se brojkom „5.574.915,33“, a u stavku 2. iste točke brojka „24.597.019,81“ zamjenjuje se brojkom „26.951.608,04“.

II.

U točki IV., stavku 1., podtočki 3. brojka „165.000,00“ zamjenjuje se brojkom „45.000,00“, u podtočki 5. brojka „21.403.407,90“ zamjenjuje se brojkom „24.457.996,13“, a iza riječi „UKUPNO:“ brojka „24.597.019,81“, zamjenjuje se brojkom „26.951.608,04“.

III.

Ovaj Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2019. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Đurđevca“.

Page 62: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 62

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 363-01/18-01/166 URBROJ: 2137/03-02-01/07-19-2 Đurđevac, 15. ožujka 2019. PREDSJEDNIK

Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

18 Na temelju članka 1. i 9.a Zakona o

financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine donijelo je

P R O G R A M

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca

u 2019. godini

I. U Programu javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2019. godini („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 9/18.) točka VIII. mijenja se i glasi: „Sredstva za javne potrebe u kulturi planirana u Proračunu raspoređuju se na: 1. Muzej Grada Đurđevca, 484.000,00 kuna, 2. Gradsku knjižnicu Đurđevac 865.000,00 kuna, 3. Kulturno-umjetničko društvo „Petar Prera-dović“, Đurđevac, Udruga „Kukurijek“ Đurđevac i Gradsko kazalište Đurđevac, Matica hrvatska Đurđevac, Udruga „Peski Art“ Đurđevac, i Udruga Sveti Juraj (Raspored prema Odluci gradonačelnika) 190.000,00 kuna, 4. Revitalizacija kulturne baštine 1.700.000,00 kuna, 5. Prezentacija arheološkog lokaliteta peri-metralnog prostora 2.000.000,00 kuna, 6. Prirodna baština – Posjetiteljski centar, Hostel Borik, Đurđevački Peski 12.000.000,00 kuna,

7. Izložbe poznatih svjetskih umjetnika 140.000,00 kuna, 8. Adaptacija i opremanje Starog grada 230.000,00 kuna, 9. Etno selo 271.000,00 kuna, 10. Uređenje sakralnih objekata 355.000,00 kuna UKUPNO: 18.235.200,00 kuna.“.

II.

Ovaj Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2019. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 021-05/18-01/16 URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-2 Đurđevac, 15. ožujka 2019. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

19 Na temelju članka 76. Zakona o sportu

(„Narodne novine“, broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine, donijelo je

P R O G R A M

o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca

u 2019. godini

I. U Programu javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2019. godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/18.) u točki V. brojka „850.000,00“ zamjenjuje se brojkom „5.348.699,30“.

Page 63: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 63

II. Točka VI. mijenja se i glasi: „Sredstva iz točke V. ovog Programa raspoređuju se na :

1. Zajednicu sportskih udruga Grada Đurđevca (za potrebe rada sportskih udruga s područja Grada) 800.000,00 kuna,

2. Sanjkalište Sveta Ana 50.000,00 kuna,

3. Izgradnja Športsko-rekreacijskog centra Đurđevac 335.500,00 kuna,

4. Izgradnja ceste, parkirališta i pomoćnog terena - ŠRC 4.163.199,30 kuna,

UKUPNO: 5.348.699,30 kuna.

III.

Ovaj Program o izmjenama Programa

javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2019. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 021-05/18-01/14 URBROJ. 2137/03-01-01/03-19-2 Đurđevac, 15. ožujka 2019.

PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

20 Na temelju članka 17. Odluke o javnim

priznanjima Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 4/98., 2/02., 1/03., 1/10. i 5/18. – pročišćeni tekst), članka 8. stavka 1. i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019., donijelo je

O D L U K U o dodjeli javnih priznanja

Grada Đurđevca

Članak 1. U povodu Dana Grada Đurđevca, 23. travnja 2019. godine, dodjeljuju se javna priznanja Grada Đurđevca.

Članak 2. Javna priznanja dodjeljuju se na sljedeći način: 1. Javno priznanje Počasni građanin Grada Đurđevca dodjeljuje se: Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić osvjedočeni je prijatelj Đurđevca. Počevši od 2007. godine kada je prvi puta prisustvovao scenskom prikazu Legende o Picokima, pa sve do današnjih dana, kroz kulturnu i turističku suradnju s Gradom Zagrebom, gospodin Milan Bandić pomaže razvoju našega Grada i njegovoj promociji kao turističke destinacije.

Suradnja s Gradom Zagrebom kroz zakup kućice na Trgu bana Jelačića u Zagrebu omogućila je prezentaciju proizvoda brojnih OPG-ova, obrta, udruga i domaće radinosti pod zajedničkim nazivom PODRAVINOTEKA te je tako na najboljem i najljepšem Adventskom sajmu u Europi prezentirano bogatstvo gastronomske, enološke i kulturne baštine cijele Podravine.

Umrežavanje kulturnih institucija izuzetno je važno u svim segmentima stvarajući na taj način platformu za uspješnost napose u kulturnom i turističkom segmentu. Gradonačelnik Bandić prepoznaje značaj manjih sredina kakva je i naš Grad Đurđevac, te u svom obnašanju dužnosti teži razvitku suradnje na svim javnim poljima djelovanja i to s ciljem unapređenja kvalitete života i izjednačavanja s visokim standardima kakve uživa Grad Zagreb kao glavni grad Republike Hrvatske i njegovi stanovnici.

Podrška uvaženih institucija Grada Zagreba, Galerije Klovićevi dvori i Muzeja Grada Zagreba doprinijela je atraktivnosti izložbi posljednjih godina i povećanju broja posjetitelja u Muzeju Grada Đurđevca. Raznolikost i bogatstvo kulturnih sadržaja doprinosi kvaliteti života stanovništva cijele

Page 64: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 64

Podravine, a na čast i zadovoljstvo stanovnika Đurđevca i kulturnih djelatnika koji su dokazani gostoljubivi domaćini.

Grad Zagreb tradicionalno sudjeluje kao sponzor naše najvažnije turističke manifestacije po kojoj je naš Grad Đurđevac poznat u cijeloj Republici Hrvatskoj, a gradonačelnik gospodin Bandić od 2007. svojim osobnim angažmanom i doprinosom, financijskom, logističkom, ali i osobnom podrškom kroz sudjelovanje u manifestaciji svih proteklih godina doprinio je afirmaciji Legende o Picokima.

Gradonačelnik gospodin Milan Bandić iskazao je posebnu socijalnu osjetljivost i brigu za socijalne udruge s područja Grada Đurđevca te je osobno obilazio naše udruge i pojedince i humanitarno podržavao njihov rad.

Gospodin Milan Bandić uvijek je rado viđen gost u našem Gradu koji se zadnjih godina intenzivno razvija velikim dijelom i kao posljedica političke suradnje u Hrvatskom saboru te se kao znak zahvalnosti i dobrih odnosa, gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću dodjeljuje javno priznanje Počasni građanin Grada Đurđevca.

2. Javno priznanje Zlatna plaketa "Sveti Juraj" dodjeljuje se:

- Nogometnom klubu „Graničar“ Đurđevac Nogometni klub „Graničar“ osnovan je 1919. godine, a prozvan je imenom vezanim za višestoljetnu povijest Đurđevca. Najstariji đurđevački nogometaši tvrdili su da su prvu nogometnu loptu u Đurđevac donijela 1914. godine braća Lichtenberg (Milan,Fritz i Paul) iz Beča gdje su se školovali i igrali nogomet za tamošnje klubove.

Utemeljiteljska skupština đurđeva-čkog športskog kluba „Graničar“ održana je 21. travnja 1919. godine na kojoj su sudjelovali učenici, studenti i viđeniji mještani, posebno trgovci i obrtnici. Prvi predsjednik „Graničara“ bio je Petar Balatinec, tajnik Milan Martinčić i blagajnik Miroslav Singer.

U proteklih 100 godina „Graničarovci“ su svojim neumornim društvenim, posebno sportskim radom obilježili jedno ime i ostavili upečatljiv trag u sportskom životu Đurđevca i đurđevačke Podravine. U svojim počecima

„Graničar“ je dao veliki doprinos i na kulturno-prosvjetnom polju organizirajući razne priredbe, koncerte, kazališne komade i drugo.

Od sportskih selekcija uz nogometnu u Klubu su djelovale: šahovska, odbojkaška, biciklistička, stolnoteniska, kuglačka i lakoatletska.

Najveći uspjesi u nogometu bili su osmina finala 1948. u Jugo kupu te 1997. godine plasman u drugu Hrvatsku nogometnu ligu. Klub je u nekoliko navrata igrao u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi Sjever .

Najpoznatiji nogometaši „Graničara“ su Slavko Kovačić i Mladen Posavec koji su svoje vrlo uspješne nogometne karijere u domaćim prvoligaškim klubovima te klubovima u Austriji i Njemačkoj završili i kao poznati treneri.

Nogometni klub „Graničar“ danas se takmiči u 4. Nogometnoj ligi Bjelovar-Koprivnica-Virovitica i ima 25 igrača, od kojih je 20 njih domaćih igrača. U Klubu postoji Škola nogometa koja u sedam dobnih kategorija broji 150-ero djece koje vode školovani i licencirani treneri i koji se takmiče u Kvalitetnoj ligi skupina B Sjedište Varaždin. U Klubu postoji i Ženski nogometni klub „Graničar“ koji se takmiči u 2. Hrvatskoj nogometnoj ligi i ima 20 igračica. Veterani „Graničara“ uspješno se takmiče u 1. ligi za veterane.

U Klubu postoji i navijačka skupina Fan club „PICOKI„ koji prate igrače i bodre ih na svim utakmicama.

Najveći poklon 100- godišnjaku je velebni Športsko rekreacijski centar VLADO LEŠČAN- DUSPE koji ima tribinu sa 200 sjedećih natkrivenih mjesta, teren sa umjetnom travom s FIFA licencom, 4 svlačionice, teretanu, ugostiteljski objekt, prostorije za suce, delegate, doping kontrolu, medicinsku prostoriju.

S ovakvim vrhunskim prostorom i terenima stekli su se uvjeti za kvalitetniji rad svih uzrasta u Klubu, a novoizgrađeni centar poslužit će i za pripreme mnogih klubova koji će dolaziti u Đurđevac i koji će doprinijeti još boljoj promidžbi Grada Đurđevca na turističkoj karti Hrvatske.

Povodom stote obljetnice djelovanja, Nogometnom klubu „Graničar“ Đurđevac dodjeljuje se javno priznanje Zlatna plaketa „Sveti Juraj“.

Page 65: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 65

- Kulturno-umjetničkom društvu „Petar Preradović“ Đurđevac

Djelovanje Kulturno umjetničkog društva „Petar Preradović“ Đurđevac datira s kraja devetnaestoga stoljeća, točnije od 1873. godine.

Kulturno umjetničko društvo „Petar Preradović“ Đurđevac nosi ime po pjesniku iz Grabrovnice i kroz svoje djelovanje Društvo prezentira kulturno nasljeđe iz svih regija naše domovine.

Osnovni cilj postojanja Društva je poticanje, razvijanje i unapređenje kulturne i etno-baštine na području grada, u okvirima glazbeno-scenskog amaterizma. Kulturno umjetničko društvo djeluje kroz nekoliko sekcija i to:

- Folklornu sekciju, - Tamburašku sekciju, - Dječju folklornu sekciju, - Žensku vokalnu skupinu Đurđevčice i - Ženski vokalni sastav Katarine.

Društvo trenutno okuplja osamdesetak članova, a predstavlja jedan od najboljih turističkih proizvoda grada Đurđevca i Podravine.

Repertoar Društva sastoji se od 14 različitih koreografija i preko stotinjak vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih pjesama.

Za izvedbe svih koreografija Društvo ima vlastiti fundus narodnih nošnji koji se održava i čuva u prostoru Društva. Fundus narodnih nošnji ostvaren je vlastitim doprinosom članica Društva u izradi i šivanju narodnih nošnji prema različitim koreografskim područjima te fundus danas ima veliku vrijednost.

Društvo kroz svoj rad okuplja poznate hrvatske etnokoreologe, koreografe i aranžere što je rezultiralo raznolikim repertoarom u kojem se njeguje izvorna narodna umjetnost Podravine, Zagorja, Međimurja, Slavonije, Baranje, Karlovačkog pokuplja, Posavine, Splita, otoka Korčule, Like, Bunjevačkih i Gradišćanskih Hrvata.

U svojem dugogodišnjem djelovanju, Društvo je primilo mnogobrojna priznanja među kojima se izdvaja nagrada Hrvatskog sabora kulture za doprinos i očuvanje tradicije te prenošenju kulturnog identiteta izvan granica.

Društvo ostvaruje brojna gostovanja izvan granica naše domovine na kojima

promovira tradiciju i kulturu Đurđevca, a izdalo je i dva nosača zvuka te notni zapis.

Za dugogodišnji rad na očuvanju tradicije i kulture našega kraja, Kulturno-umjetničkom društvu „Petar Preradović“ Đurđevac dodjeljuje se Javno priznanje Zlatna plaketa „Sveti Juraj“.

- Udruzi vinogradara i voćara Grada Đurđevca

Đurđevački vinogradari i voćari vrlo aktivno djeluju unutar Udruge vinogradara i voćara Grada Đurđevca. Preteča udruge bio je ogranak vinogradara i voćara u okviru Poljoprivredne zadruge Đurđevac. Inicijativni sastanak održan je 15. prosinca 1988., a osnivačka skupština već nakon tridesetak dana. S obzirom na dotadašnje loše stanje vinograda i načina podrumarenja ogranak je počeo raditi na educiranju vinogradara i voćara kako bi prihvatili suvremeni način proizvodnje: nove sorte, načine obrade i zaštite nasada, te tehnologije prerade i čuvanja vina. Ogranak se sve više širio pa je zaživjela ideja o osnivanju samostalne udruge, što je i ostvareno 1998. godine.

Udruga danas broji oko dvije stotine članova. U novije vrijeme raste broj članova koji su zamjetno povećali svoje nasade, proizvodnju i kvalitetu vina, pa djeluju preko OPG-ova, što se očituje po zapaženim rezultatima na izložbama vina u Hrvatskoj, ali i izvan nje. Velik dio registriranih vinarija je otvorilo svoja vrata turistima s ciljem razvoja enogastronomske turističke ponude grada Đurđevca. „Vina z peskov“ i „Podravinoteka“ su dva najznačajnija brenda pomoću kojih Udruga nastoji brendirati svoja kvalitetna vina.

Udruga tijekom cijele godine ima niz aktivnosti kojima je krajnji cilj poboljšanje kvalitete vina uz pomoć brojnih edukacija, promocija i brendiranja „Vina z peskov“.

Osim Izložbe vina povodom Đurđeva, Udruga slavi glavne vinogradarske blagdane organizirajući prigodne manifestacije – Vincekovo, Bartolovo i Martinje u suradnji s Gradom Đurđevcom, Turističkom zajednicom Grada Đurđevca i Turističkom zajednicom Koprivničko- križevačke županije. Rezanje i škropljenje trseka, postavljenje klopoca i krštenje vina neizostavne su sastavnice ovih

Page 66: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 66

manifestacija i vinogradarske tradicije đurđevačke Podravine.

Udruga vinogradara i voćara Đurđevac svake godine za svoje članove organizira stručne edukacije iz područja vinogradarstva, vinarstva, rezidbe, biljne zaštite te enoloških i meliorativnih zahvata uz usklađivanje sa važećim zakonskim regulativama.

U suradnji s Gradom Đurđevcom Udruga vinogradara i voćara Grada Đurđevca sudjelovala je u animiranju vinogradara da financijski participiraju u realizaciji asfaltiranja nerazvrstanih cesta/vinskih puteva. Udruga se uključila i u promociju projekta sufinanciranog od strane Europske unije - asfaltiranja nerazvrstane ceste između prigradskog naselja Mičetinac i Čepelovac. Navedenim projektima asfaltirano je preko 25 km nerazvrstanih cesta/vinogradarskih puteva što je značajna predispozicija za razvoj turizma na Đurđevačkoj vinskoj cesti. Udruga je u suradnji s lokalnom Turističkom zajednicom realizirala postavljanje i obnovu drvenih table s imenima vinogradarskih brjegova, smeđu signalizaciju za registrirane vinare i informativne table na ulazu na vinsku cestu, a sudjelovala je i u izdavanju dvije brošure: Đurđevačka vinska cesta i Enogastro vodič Podravine i Prigorja. Tom prilikom je snimljen i promotivni video „Putevima vina Podravine i Prigorja“. Za sve ostvarene rezultate u razvoju vinogradarstva i voćarstva na području Grada Đurđevca, Udruzi vinogradara i voćara Grada Đurđevca dodjeljuje se Javno priznanje Zlatna plaketa „Sveti Juraj“. 3. Javno priznanje Nagrada za životno djelo dodjeljuje se gospodinu Petru Topljaku iz Đurđevca. Đurđevački slikar Petar Topljak Petrina, doajen je đurđevačkog naivnog slikarstva, član Hrvatskog društva naivnih umjetnika, učenik Krste Hegedušića, Ivana Tomerlina i Ivana Lackovića Croate, izvorni nasljednik hlebinskog tradicionalizma, najautentičniji likovni etno-kroničar i čuvar zavičajnog blaga te najbolji crtač naive nakon Ivana Lackovića Croate, ove godine obilježava 71 godinu života i više od pola stoljeća umjetničkog slikarskog rada. Petar Topljak Petrina jedini je slikar naive rođeni Đurđevčanin, koji nije unatoč

više od 50 godišnjem umjetničkom likovnom radu, nakon 200 skupnih i 40 samostalnih izložbi u zemlji i svijetu, a posebice nakon što je jedan od Hrvata čije se slike nalaze u Galeriji Svjetske naivne umjetnosti u New Yorku i Izraelu, nikad napustio svoj Đurđevac i bavljenje poljoprivredom i zemljom. Gospodin Topljak rođen je u Đurđevcu 1948. godine u vrlo siromašnoj obitelji što je uvelike imalo utjecaja na njegov daljnji život. Njegov slikarski talent vrlo brzo je prepoznao đurđevački učitelj Ante Peroković, a potom i domaći slikar Ivan Tomerlin i već poznati slikari Krsto Hegedušić i Ivan Lacković. Kad naivno slikarstvo doživljava svoju ekspanziju, u 70-tim godinama prošlog stoljeća i gospodin Topljak najintenzivnije radi, izlaže, putuje i slika. O njemu pišu tada brojne tiskovine bivše države, najpoznatiji novinari i likovni kritičari, a brojne izložbe, likovne kolonije i mape, tada obilježavaju njegov rad. Kad se podvuče crta pod pola stoljeća slikanja i izlaganja, gospodin Topljak ima se čime pohvaliti. U tom dugom vremenskom razdoblju prisutnosti na likovnoj sceni, gospodin Topljak organizirao je 30 značajnih i velikih samostalnih izložbi u zemlji i svijetu te sudjelovao na gotovo trostruko više skupnih. Petar Topljak Petrina zastupljen je u „Svjetskoj enciklopediji slikarstva“, ediciji „Naivci o sebi“, u „Hrvatskoj likovnoj enciklopediji“ te u Enciklopediji Galerije Trebnje u Sloveniji. Likovni kritičari i likovna publika već početkom 70-tih godina prošlog stoljeća vrlo visoko vrednuju njegovo slikarstvo. Među primljenim nagradama treba spomenuti Premiju internationale, nagradu iz Verone u Italiji te Zlatnu plaketu Galerije Trebnje iz Slovenije. Koprivničko-križevačka županija dodjeljuje mu 1999. godine Povelju, a Grad Đurđevac 2000. godine Zlatnu plaketu „Sveti Juraj“. Svakim potezom gospodin Topljak potvrđuje da su život i običaji Podravine, Đurđevca i njegove obitelji, jedini vrijedni slikarskog zanimanja i čuvanja. Oni su bili najizravniji slikarski motiv od prvog dana njegova slikanja. Za ostvarene rezultate i dugogodišnji rad na području likovne umjetnosti, gospodinu Petru Topljaku Petrini dodjeljuje se Javno priznanje Nagrada za životno djelo.

Page 67: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 67

4. Javno priznanje Povelja Grada Đurđevca dodjeljuje se:

- Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Kandučar

Obiteljsko poljoprivredno gospoda-rstvo Kandučar sa svojim brandom „Farmica“ pionir je razvoja i promocije turizma na području đurđevačke Podravine. Članovi OPG-a počeli su 2012. godine razrađivati ideju bavljenja turizmom na seoskom gospodarstvu na obroncima Bilogore da bi 2013. godine otvorili prvi smještajni objekt – Vinogradarsku kuću Laura. Poštujući tradicijsku arhitekturu, način življenja i „goričarsku filozofiju“, uzeli su u obzir ogroman potencijal koji đurđevačka Podravina ima. Kad se tome doda isprepletenost netaknute prirode i prepozna-tljivost kulturnog pejzaža Bilogore te izuzetnu srdačnost i gostoprimstvo domaćina, već prve godine imali su značajan broj dolazaka i noćenja. Nakon uspjeha s Vinogradarskom kućom Laura, nastavili su s daljnjim razvojem ponude. Tako su zasadili vinograd s ciljem plasiranja domaćeg vina posjetiteljima, počeli su uzgajati autohtonu perad (kokoši Hrvatice), ovce i konje, proizvoditi autohtone domaće proizvode (sokove, likere, pekmeze, domaći doručak) s ciljem privlačenja gostiju. OPG Kandučar uložio je značajne napore u razvoj smještajne ponude i dodatnih sadržaja, pa su 2015. godine otvorili Vinogradarske kuće Braco i Draga te bazen na otvorenom i igrališta za djecu. Veliki trud u razvoju turizma na seoskom gospodarstvu rezultirao je sa ostvarenih 850 noćenja u 2018. godini. Članovi OPG-a Kandučar zaslužni su za promociju turističkih proizvoda Grada Đurđevca koje preporučuju svojim gostima i koje ističu unutar vlastitih promotivnih kanala. Nesebično pružaju savjetodavnu pomoć i ostalim potencijalnim dionicima turističkih kretanja našeg kraja kojima su bili poticaj i primjer dobre prakse za bavljenje turizmom. Za ostvarene rezultate na razvoju i promociji turizma na seoskom gospodarstvu, Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Kandučar dodjeljuje se Javno priznanje Povelja Grada Đurđevca.

- Članovima Udruge „Sveti Juraj“- Robertu Rodmanu i Kreši Vujčiću

Udruga „Sveti Juraj“ u svojim

temeljnim ciljevima sadrži njegovanje, očuvanje i promicanje kulturno povijesnog nasljeđa, tradicije i narodnih običaja đurđevačke Podravine, suradnju sa znanstvenim, stručnim, umjetničkim, kulturnim i prosvjetnim institucijama i udrugama te tijelima lokalne samouprave. Članovi Udruge Robert Rodman i Krešo Vujčić godinama djeluju kao promotori baštine Grada Đurđevca te prezentiraju nematerijalnu kulturnu baštinu Đurđevca na mnogobrojnim gostovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. Ujedno su i dugogodišnji sudionici scenskog spektakla „Legende o Picokima“ i Picokijade. Robert Rodman dugogodišnji je branitelj i voditelj sela u srednjovjekovnim uprizorenjima Legende o Picokima kroz animatorske programe i na scenskom prikazu Legende, a Krešo Vujčić sudjeluje u uprizorenju Legende kao Osmanlijski vojskovođa.

Robert Rodman i Krešo Vujčić bave se i humanitarnim radom, pomažući svojim sugrađanima. Robert Rodman i Krešo Vujčić volonterski sudjeluju u mnogobrojnim manifestacijama u gradu te animatorskim radionicama i igraonicama, promotivnim kampanjama Grada Đurđevca i Turističke zajednice Grada Đurđevca te je značajno njihovo sudjelovanje u realizaciji projekta „Interpretacijskog centra Picokijade“. Za razvoj i promociju turističkih proizvoda i baštine grada Đurđevca članovima Udruge „Sveti Juraj“ Robertu Rodmanu i Kreši Vujčiću dodjeljuje se Javno priznanje Povelja Grada Đurđevca.

- Gospodinu Ivanu Kolareviću iz Đurđevca

Ivan Kolarević rođen je 1958. godine

u Đurđevcu, u obitelji stolara Dragutina Kolarevića. Nastavlja obiteljsku tradiciju, te završava srednju školu za zanimanje stolara. Zaposlenje nalazi najprije u tadašnjem Bilokalniku, no istovremeno marljivo radi u obiteljskoj radionici svojega oca.

Page 68: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 68

Od 1988. godine kao član Obrtničke zadruge proizvodi namještaj i drvena stepeništa, a povećanjem opsega posla, 1989.g. otvara svoj obrt za izradu predmeta od drva. Od tog vremena, s početkom proizvodnje u malom štaglju u Đurđevcu, Ivan Kolarević svoj obiteljski obrt razvija i proširuje te od 1994. godine kao glavnu djelatnost uvodi proizvodnju paleta i postaje obrt za proizvodnju drvene ambalaže.

Iako je gospodin Ivan Kolarević 2014.g. umirovljen, obrt „Koleks“ i dalje posluje pod njegovim budnim okom, te on danonoćno sudjeluje u svim poslovnim aktivnostima, a njegova inovativnost se svakodnevno ugrađuje u svim segmentima poslovanja. Svoj obrt, kako ga je zamislio od samog osnutka, uspijeva održavati sve ove godine.

Kako bi bili što konkurentniji na tržištu, obitelj Kolarević permanentno ulaže u novu opremu, a 2012.g. kupuju pilanu i zaokružuju svoju proizvodne resurse.

Trenutno obrt zapošljava 20-ak djelatnika i proizvodi drvenu ambalažu svih vrsta, kao i elemente za istu. Djelatnost obrta je proširena i na trgovinu na veliko drvom, uslugu prijevoza, iznajmljivanje poslovnih prostora, prodaju građevinskog materijala i sanitarne opreme.

Iako je gospodin Ivan Kolarević 2014. godine umirovljen, obrt „Koleks“ i dalje posluje pod njegovim budnim okom, te on danonoćno sudjeluje u svim poslovnim aktivnostima, a njegova inovativnost se svakodnevno ugrađuje u svim segmentima poslovanja. Svoj obrt, kako ga je zamislio od samog osnutka, uspijeva održavati sve ove godine.

Za zasluge u promicanju razvoja obrtništva i poduzetništva gospodinu Ivanu Kolareviću dodjeljuje se Javno priznanje Povelja Grada Đurđevca.

- Gospodinu Martinu Švaci iz Đurđevca Martin Švaco rođen je 1955. godine u Đurđevcu, gdje je polazio osnovnu i srednju školu. Radioamaterizmom počeo se baviti u 7. razredu osnovne škole na grupi koju je vodio učitelj fizike Marijan Panić. U okviru grupe, Radioklub „Đurđevac“ pokrenuo je tečaj za radioamatere. Za polaganje radioamaterskog

ispita bilo je potrebno znanje Morseove telegrafije u što je Martin Švaco uložio nekoliko mjeseci upornog vježbanja. Godine 1969. učlanio se u Radioklub „Đurđevac“ te položio ispite za radioamaterskog operatora 4.,3. i 2. klase, a 1974. položio je ispit za radioamaterskog operatora 1. klase. Razdoblje od 1970. – 1978. godine bilo je doba najvećih uspjeha Radiokluba „Đurđevac“ za koje je Martin Švaco dao značajan doprinos. Radioklub osvojio je najveće radioamatersko priznanje za održavanje dalekih veza – plaketu 5BDXCC redni broj 673. Danas u svijetu postoji preko 3 milijuna radioamatera, a ovo priznanje do 2019. godine osvojilo je manje od 10 000 radioamatera. Kroz cijelo vrijeme bavljenja radioamaterizmom, Martin Švaco u Radioklubu „Đurđevac“ organizirao je i aktivno sudjelovao u akcijama kao što su održavanje radioveza iz Đurđevačkih peskov i Crnih jarkov, u svrhu promocije i očuvanja zaštićenih prirodnih vrijednosti, obilježavanje i promociju Legende o Picoku, organiziranju državnog natjecanja u radiogoniometriji 2009. godine kada je Klub organizirao „Lov na Picoka“ koji je okupio 80-ak sudionika iz cijele Hrvatske te održavanje radio veza iz Starog grada i dvorca Barnagor. Martin Švaco 2017. godine izabran je za predsjednika Radiokluba „Đurđevac“. Krajem siječnja ove godine u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac, Martin Švaco održao je prezentaciju o radioamaterizmu sa željom održavanja radioamaterskog tečaja u Osnovnoj školi, u cilju poticanja mladih na bavljenje radioamaterizmom.

Povodom 50 godina bavljenja radioamaterizmom, gospodinu Martinu Švaci dodjeljuje se Javno priznanje Povelja Grada Đurđevca. - Gospodinu Đuri Jančiju iz Đurđevca

Đuro Janči rođen je 1955. godine u Đurđevcu. On je ilustrator, karikaturist, fotoamater, dokumentarist zavičajne povijesne baštine, pjesnik kajkavskog narječja, umjetnik koji se dokazao svojim radom na polju grafičkog dizajna, izrade naslovnica knjiga, plakata, kalendara, čestitki. Osnivač je,

Page 69: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 69

nakladnik ili sunakladnik te incijator i utemeljitelj brojnih zavičajnih projekata. Dizajnirao je logo znakova za tvrtke i obrtničke radnje, pozivnice, diplome, zahvalnice i zlatna odličja. Napisao je brojne pjesme na kajkavskom narječju s kojima je sudjelovao na natječajima, pjesničkim večerima i susretima hrvatskog duhovnog književnog stvaralaštva. Njegov rad i djelovanje bogato je različitim aktivnostima, posebno u očuvanju povijesti i kulturne baštine Đurđevca. Osim u Đurđevcu, Đuro Janči sudjeluje na mnogim manifestacijama diljem Hrvatske čime doprinosi širenju ugleda Grada Đurđevca.

Povodom 45. godina aktivnog rada, gospodinu Đuri Jančiju dodjeljuje se Javno priznanje Povelja Grada Đurđevca.

Članak 3. Javna priznanja iz članka 2. ove Odluke uručit će se dobitnicima na svečanoj sjednici, povodom Dana Grada Đurđevca.

Članak 4. Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 060-01/19-01/02 UR.BROJ: 2137/03-01-01/03-19-1 Đurđevac, 15. ožujka 2019.

PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r. 21

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 2/14. – Odluka USRH U-I-2986/2013 od 20. prosinca 2013. godine, 93/16. i 70/17.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca, broj 3/09., 1/13. 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici, održanoj 15. ožujka 2019. godine, donijelo je

O D L U K U o raspoređivanju sredstava za financiranje

političkih stranaka iz Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu

Članak 1.

Odlukom o raspoređivanju sredstava za

financiranje političkih stranaka iz Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka koja se osiguravaju u Proračunu Grada Đurđevca za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).

U Proračunu su za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za razdoblje iz stavka 1. ovoga članka osigurana sredstva u ukupnom iznosu 90.000,00 kuna.

Članak 2.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u mjesečnoj svoti 483,00 kune, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva u mjesečnim iznosima razmjerno broju članova, kako slijedi:

POLITIČKA STRANKA

BROJ ČLANOVA U TRENUTKU

KONSTITUIRANJA

RASPOREĐENA SREDSTVA/ KN

Hrvatska demokratska

zajednica – HDZ

2

966,00

Socijaldemokratska partija Hrvatske –

SDP

2

966,00

Željko Lacković – Nezavisne liste

11 5.313,00

Za svakog izabranog člana Gradskog

vijeća podzastupljenog spola političkim strankama također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća što predstavlja svotu od 48,30 kuna mjesečno za razdoblje iz članka 1. ove Odluke, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu i to:

Željko Lacković – Nezavisne liste – 5 članica 241,50 kuna mjesečno.

Page 70: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 70

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačit će se na žiro-račune političkih stranaka tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 006-01/19-01/01 URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1 Đurđevac, 15. ožujka 2019.

PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r. 22

Na temelju članka 36. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17. i 14/19.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine donijelo je

O D L U K U o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada

Đurđevca za 2019. godinu

I.

Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

II.

Temeljem Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada, utvrđuju se lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada:

na području Mjesnog odbora Budrovac – dio nerazvrstane ceste br. 3-084

naziva Budrovac – Gradine na dijeli k.č.br. 1968/1,

na području Mjesnog odbora Peski – dio oko Deponija „PESKI“ na dijelu k.č.br. 4688/154,

na području Mjesnog odbora Peski – dio uz lokalnu cestu oznake LC 26108 Đurđevac – LC 26107 Hladna voda,

na područjima divljih deponija evidentiranih prije 2010 godine koji su u postupku sanacije - „Ribnjak „ - Mjesni odbor Budrovac

površine oko 0,3 ha koji se nalazi na katastarskim česticama 1253/19 u k.o. Budrovac na kojem se nalazi oko 5000 m³ komunalnog i građevinskog otpada

- „ Jaruga „ - Mjesni odbor Sirova Katalena površine oko 0,2 ha koji se nalazi na katastarskim česticama 528/3 i 526/1 u k.o. Sirova Katalena na kojoj se nalazi oko 3000 m³ komunalnog i građevinskog otpada

- „ Skres „ – Mjesni odbor Čepelovac površine oko 0,1 ha koji se nalazi na katastarskim česticama 475/8 i 475/9 u k.o. Čepelovac na kojoj se nalazi oko 5000 m³ komunalnog i građevinskog otpada

- „ Žuta Stijena „ – Mjesni odbor Suha Katalena površine oko 0,12 ha koji se nalazi na katastarskim česticama 1679/2 i 949/26 u k.o. Suha Katalena na kojoj se nalazi oko 2000 m³ komunalnog i građevinskog otpada

III.

Na lokacijama navedenim u točki II. ove Odluke, provodit će se slijedeće posebne mjere radi sprječavanja odbacivanja otpada:

učestala kontrola lokacija putem komunalnog redara Grada Đurđevca,

postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,

objava informacija na mrežnim stranicama Grada Đurđevca o načinu prijave nepropisno odbačenog otpada

distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem ovlaštenih osoba.

Na cijelom području Grada Đurđevca vršiti će se edukacija i informiranje građana o načinu zbrinjavanja različitih vrsta otpada u

Page 71: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 71

skladu sa relevantnim zakonskim odredbama i općim aktima grada Đurđevca.

Za lokacije divljih deponija evidentiranih prije 2010. izrađeni su Elaborati zbrinjavanja odnosno planovi sanacija lokacija onečišćenih otpadom. Sufinanciranje sanacija predmetnih odlagališta predviđeno je kroz sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projektom sanacije odlagališta „Peski„ Đurđevac predviđene su plohe za zbrinjavanje otpada sa navedenih divljih odlagalište što je financirano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

IV.

Za realizaciju mjera navedenih u točki III. ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu grada Đurđevca za 2019. godinu (Službene novine Grada Đurđevca br. 9/18.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 351-01/19-01/05 URBROJ: 2137/03-01-01/13-19-1 Đurđevac, 15. ožujka 2019.

PREDSJEDNIK

Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

23 Na temelju članka 117. stavka 5.

Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine",

broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i

130/17.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca

("Službene novine Grada Đurđevca", broj

3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i

5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada

Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka

2019., donijelo je

P L A N

o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca

u 2019. godini

I.

U Planu javnih potreba u socijalnoj

skrbi na području Grada Đurđevca u 2019.

godini ("Službene novine Grada Đurđevca",

broj 9/18.), točka II. mijenja se i glasi:

„U Proračunu se planiraju sredstva za:

1. Zavod za hitnu medicinu KKŽ - TIM 2

50.000,00 kuna

2. Redovni rad Gradskog društva crvenog križa Đurđevac

30.000,00 kun

3. Sufinanciranje stanovanja 52.500,00 kun 4. Pomoć za ogrjev 115.000,00 kuna 5. Pomoć rodiljama 140.000,00 kuna 6. Pomoći temeljem odluka 138.000,00 kuna 7. Pokloni djeci za blagdane 260.000,00 kuna 8. Sufinanciranje nabave

knjiga 500.000,00 kuna

9. Naknade šteta fizičkim osobama

20.000,00 kuna

10. Potpora udrugama s invaliditetom

20.000,00 kuna

11. Pomoć umirovljenicima 30.000,00 kuna 12. Potpora udrugama 100.000,00 kuna 13. Subvencioniranje kamata i

otplata studentskih kredita 155.000,00 kuna

14. Redovni rad Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac

1.440.000,00 kuna

15. Zaželi - program zapošljavanja žena

1.208.500,00 kuna

UKUPNO:

4.259.000,00 kuna.“.

II. Ovaj Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2019. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 021-05/18-01/13 URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-2 Đurđevac, 15. ožujka 2019.

PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

Page 72: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 72

24

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

GRAD ĐURĐEVAC

PLAN ZAŠTITE

OD POŽARA

Đurđevac, prosinac 2018, Broj: ZOP 02-2018

Izradio: PROFI TEST d.o.o. Bjelovar, Petra Hektorovića

2, Bjelovar

Zakon o zaštiti od požara („Narodne

novine“ broj 92/10) utvrđuje obvezu da

jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave skrbe o stanju zaštite od

požara na svom području sukladno

zakonu, propisima donesenim na temelju

zakona, planovima zaštite od požara,

općim aktima i drugim odlukama. Jedinice

lokalne i područne (regionalne)

samouprave donose Plan zaštite od

požara za svoje područje na temelju

Procjene ugroženosti od požara.

Procjena ugroženosti od požara izrađuje se

po metodologiji koju utvrđuje Pravilnik o

izradi procjene ugroženosti od požara i

tehnološke eksplozije („Narodne novine

broj“ 35/94, 110/05 i 28/10), a uvjeti i

način izrade te sadržaj Plana zaštite od

požara utvrđeni su Pravilnikom o planu

zaštite od požara („Narodne novine“ broj

51/12).

Prema odredbi točke 6. članka 13. Zakona o

zaštiti od požara jedinice lokalne i

područne (regionalne) samouprave

najmanje jednom godišnje usklađuju plan

zaštite od požara s novonastalim uvjetima.

U izradi Plana imenovana je radna skupina Profi test d.o.o., stručni tim koju čine:

Stipe Šola dipl. ing. sig. Voditelj E 8833, v.r.

Denis Diebalo bacc.ing. sig. član. E 11418, v.r.

Tomislav Šeketa struč. spec. ing.el. član E

12116, v.r.

Ovlaštena osoba:

Stipe Šola dipl. ing. sig. E 8833, v.r.

Page 73: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 73

SADRŽAJ

A) TEKSTUALNI DIO PLANA ......................... Error! Bookmark not defined.

A.1) UVOD ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

A.2) SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU

GAŠENJA POŽARA....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

A.3) SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA ...................... Error!

Bookmark not defined.

A.4) ODGOVORNE OSOBE VATROGASTVA KOJE SE OVISNO O POTREBI UKLJUČUJU U VATROGASNE

INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA ..................................................................... Error! Bookmark not defined.

DVD Sveta Ana ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

A.5) NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Error! Bookmark not defined.

A.6) UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU

GAŠENJA POŽARA ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

A.7) UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Error! Bookmark not defined.

A.8) UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA

OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA............................... Error! Bookmark not defined.

A.9) NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA .. Error!

Bookmark not defined.

A.10) SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM ...Error! Bookmark

not defined.

A.11) SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE

POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA ODNOSNO OPĆINE................................... Error! Bookmark not defined.

A.12) NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI

SPAŠAVANJU OSOBA ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.

A.13) NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE

OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA ................................................................. Error! Bookmark not defined.

A.14) NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE,

ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI ....................................................... Error! Bookmark not defined.

A.15) POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA.. Error!

Bookmark not defined.

A.16) NADZOR NAD AMBALAŽOM OTROVNIH SREDSTAVA............... Error! Bookmark not defined.

Page 74: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 74

A.17) OBVEZE ČUVANJA I AŽURIRANJA PLANA ...................................... Error! Bookmark not defined.

A.18) OBVEZA OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI ..................... Error! Bookmark not defined.

B) GRAFIČKI DIO PLANA

…………………………………………………………………………………………………………Error! Bookmark not

defined.

PRILOG 1 - prikaz prometnica s ucrtanim vatrogasnim pristupima građevinama i drugim

nekretninama te prostorima prve (I.) i druge (II.) kategorije ugroženosti od požara, ............. Error!

Bookmark not defined.

Tablice

Tablica 1 Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja

požara …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

Tablica 2 .: Ugroženost od požara i uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na

otvorenom prostor …………………………………………………………………………………………………………………………. 8

Tablica 3 Zapovjednici i zamjenici zapovjednika vatrogasnih zajednica Županije i Grada………………………10

Tablica 4 Stožerna DVD-a s područjem primarne odgovornosti i odgovornim osobama……………………....15

Tablica 5 Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području

Grada………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

Tablica 6 Odgovorne osobe u iz komunalnih poduzeća u slučaju požara……………………………………………..17

Tablica 7 Odgovorne osobe u slučaju požara u državnim šumama………………..…………………………………….17

Tablica 8 Odgovorne osobe u slučaju ozlijeđenih osoba – medicinske službe………………………………………18

Tablica 9 Odgovorne osobe u slučaju potrebe opskrbe prehranom.…………………………………………………..19

Tablica 10 Gradski čelnici………………………………………………………………………………………………………………….21

Tablica 11 Građevine na kojima se može očekivati požar većih razmjera…………………………………………….24

Tablica 12 .: Građevine gdje se može očekivati veći broj osoba……………………………………………………………25

Tablica 13 Pravne osobe razvrstane u II kategoriju ugroženosti od požara…………………………………………25

A) TEKSTUALNI DIO PLANA

A.1) UVOD

Plan zaštite od požara za područje Grada Đurđevca je normativni akt Grada koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera te utvrđuje konkretne odnose i obveze pojedinih subjekata na području Grada iz područja zaštite od požara. Planom je uređen slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive vrijednosti.

A.2) SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Tablica 1 Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Page 75: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 75

Rbr.

OPIS RADNJE

NAČIN DOJAVE

VATROGASNE POSTROJBE I DRUGI

ČIMBENICI

JAČINA (BROJ VATROGASACA)

NAPOMENA

1.

Dojava požara ili drugog događaja

od 0 - 24 sata

telefonom/ mobitelom / radio vezom/ sirenom

Dežurni radnici Centar 112 Koprivnica JVP Đurđevac

1

Dojavu o požaru ili drugom događaju prima dežurni radnik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac na telefon br. 193 i/ili dežurni radnik Centra 112.

2.

Prvi izlazak dežurnih

vatrogasaca požar u zonama

odgovornosti općina:

Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve,

Novo Virje, Podravske

Sesvete i Virje

interna uzbuna

Smjena u pripremi Središnjih društava

Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve,

Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje u

općinama

5

Na temelju procjene veličine požara zapovjednik središnjeg DVD-a ili voditelj dežurne smjene JVP Đurđevac uzbunjuje smjenu u pripremi izlazi se sa tehnikom na mjesto požarišta.

3.

Prvi izlazak

dežurnih vatrogasaca zona

odgovornosti Grad Đurđevac

interna uzbuna

Smjena u pripremi JVP Đurđevac

5

Na temelju procjene veličine požara zapovjednik JVP- a Đurđevac ili voditelj dežurne smjene uzbunjuje smjenu u pripremi izlazi se sa tehnikom na mjesto požarišta.

4.

Drugi izlaz vatrogasaca u

pripremi

interna uzbuna

Smjena u pripremi JVP Đurđevac

10

Na temelju procjene veličine požara uzbunjivanje obavlja vatrogasac koji je ostao na dežurstvu tijekom vatrogasne intervencije u prostorijama JVP Đurđevac, na zahtjev zapovjednika JVP Đurđevac, odnosno, zapovjednika koji vodi vatrogasnu intervenciju poziva smjenu JVP Đurđevac u pripremi

Page 76: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 76

5.

Obavještavanje o požaru zapovjednika vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice

Grada Đurđevca i Županijskog Vatrogasnog zapovjednika

telefonom/ mobitelom

Zapovjednik JVP Đurđevac

1

Na temelju procjene stanja na požarištu, kada zapovjednik koji vodi postrojbu na intervenciji ocjeni, da se u akciju moraju uključiti vatrogasne postrojbe DVD- ovi s područja požarne zone dežurni vatrogasac obavlja pozivanje odgovornih osoba u DVD-ima na intervenciju.

6.

Uzbunjivanje dobrovoljnih vatrogasaca s

područja Grada Đurđevca, do punog

sastava

telefonom/ mobitelom

Zapovjednik JVP Đurđevac

DVD –ovi s područja zone odgovornosti

prema potrebi

Požar širih razmjera na građevini ili na požarnom području, Uzbunjuje se postrojba na čijem području djelovanja je nastao požar. Uzbunjivanje obavlja vatrogasac koji je ostao na dežurstvu tijekom vatrogasne intervencije u prostorijama JVP Đurđevac, na zahtjev zapovjednika koji vodi vatrogasnu Intervenciju.

7.

Uzbunjivanje dijela dobrovoljnih vatrogasaca

s područja Grada

Đurđevca do punog sastava

telefonom/ mobitelom / sirenom

DVD s područja Grada Đurđevca, koji se nalaze

na području požarne zone na kojoj je mjesto

požara

prema potrebi

Požar širih razmjera na građevini ili na požarnom području, uzbunjivanje obavlja vatrogasac koji je ostao na dežurstvu tijekom vatrogasne intervencije u prostorijama JVP Đurđevac

8.

Uzbunjivanje dijela dobrovoljnih

Vatrogasaca s područja Grada

Đurđevca na požarnom

području na kojem je nastao

telefonom/ mobitelom / sirenom

DVD s područja Grada Đurđevca, do četiri

vatrogasna odjeljenja

35

Požar velikih razmjera na građevinama ili na požarnom području. Uzbunjivanje obavlja vatrogasac koji je ostao na dežurstvu tijekom vatrogasne intervencije u prostorijama JVP Đurđevac.

Page 77: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 77

9.

Uzbunjivanje svih

dobrovoljnih vatrogasaca

s područja Grada Đurđevca, bez

obzira na područje na

kojem je nastao požar

telefonom/ mobitelom / sirenom

DVD s područja Grada Đurđevca

prema potrebi

Požar velikih razmjera na građevinama ili na požarnom području, Uzbunjivanje obavlja vatrogasac koji je ostao na dežurstvu tijekom vatrogasne intervencije u prostorijama JVP Đurđevac

10.

Uzbunjivanje dijela

vatrogasaca DVD-a i JVP koji djeluju

izvan područja Grada

Đurđevca

telefonom/ mobitelom

/ radio vezom

DVD-i i JVP koji djeluju izvan područja Grada

Đurđevca

prema potrebi

Požar velikih razmjera na građevinama ili na požarnom području, Uzbunjivanje obavlja zapovjednik Županijski vatrogasni

zapovjednik.

U slučaju nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara promijenit će se redoslijed uključivanja

vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara.

Odluku o dinamici uključivanja većeg broja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara donosi

zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca, Županijski vatrogasni

zapovjednik ili njegov zamjenik, a na prijedlog zapovjednika u vatrogasnoj postrojbi koja je prva

započela s intervencijom, odnosno zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe, koji je preuzeo

zapovijedanje intervencijom.

U gašenju požara otvorenog prostora koji prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednika požarišta, a

temeljem prosudbe, nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika upućuju se dodatne vatrogasne

snage. Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti same ugasiti požar, akciji gašenja požara se, na temelju

zahtjeva zapovjednika požarišta, priključuju postrojbe civilne zaštite koje je jedinica lokalne

samouprave osnovala, obučila i opremila, te prema potrebi, postrojbe Hrvatske vojske.

Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe jedinice lokalne samouprave Grada Đurđevca nisu dostatne za

gašenje požara, zapovjednik požarišta traži dodatnu pomoć od više razine zapovijedanja.

Odluka o angažiranju dodatnih snaga za gašenje požara može se donijeti samo onda kad su sve

raspoložive protupožarne snage s područja jedinice lokalne samouprave nedostatne za uspješno gašenje

ili su već angažirane na drugim požarištima.

Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je aktivirati sve vatrogasne postrojbe s područja županije.

Ukoliko angažirane snage gasitelja nisu dovoljne za gašenje požara, županijski vatrogasni zapovjednik

će, putem nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva (kontinentalnog dijela RH) zatražiti

dodatnu pomoć.

Ukoliko pružena pomoć iz prethodnog stavka nije dovoljna, na traženje nadležnog operativnog

vatrogasnog zapovjedništva, glavni vatrogasni zapovjednik može, sukladno prosudbi, zapovjediti

angažiranje svih raspoloživih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske i ostalih protupožarnih snaga, a

putem Područnog ureda za zaštitu i spašavanje u Koprivnica u, Odjela zaštite i spašavanja.

Page 78: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 78

U slučaju nastanka požara otvorenog prostora koji može prerasti u veliki požar uključivanje tijela i

pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru obavit će se sukladno tablici

ugroženosti, kako slijedi:

Tablica 2 .: Ugroženost od požara i uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru

STUPANJ UGROŽENOST ANGAŽIRANE SNAGE

1. stupanj - požari otvorenog prostora manjih razmjera

- indeks opasnosti vrlo mali do mali

- JVP Đurđevac

Središnje DVD najbliže mjestu nastanka

požara na području Grada Đurđevca

2. stupanj

- manje šumske površine

- veće površine trave i niskog raslinja

- indeks opasnosti mali do umjeren

- snage iz 1. stupnja i ostali DVD s područja Grada Đurđevca -vatrogasne postrojbe iz susjednih gradova i općina

- zapovjedništvo područja

3. stupanj

- veće šumske površine

- velike površine trave i niskog raslinja

- indeks opasnosti mali do umjeren

- snage iz 2. stupnja

- županijsko vatrogasno zapovjedništvo

- uključivanje dijela vatrogasnih

postrojbi s područja županije Po prosudbi uključuju se i:

- intervencijske postrojbe

- zračne snage

- postrojbe civilne zaštite s područja županije

- OS RH (Hrvatska vojska)

4. stupanj

- vrijedne šumske površine

- vrlo velike površine trave i niskog raslinja

- ugroženost objekata i naselja

- moguće više istovremenih događaja na širem području (različitog intenziteta)

- indeks opasnosti umjeren do velik

- snage iz 3. stupnja

- uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s područja županije

- operativno vatrogasno zapovjedništvo

kontinentalnog dijela RH

- intervencijske postrojbe

- zračne snage

- županijski stožer zaštite i spašavanja

- postrojbe civilne zaštite s područja županije

- OS RH (Hrvatska vojska)

- priprema dodatnih snaga za ispomoć iz drugih županija

Po potrebi uključuju se i:

- vatrogasno zapovjedništvo RH

- stožer zaštite i spašavanja RH

- Krizni stožer Vlade RH

Page 79: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 79

5. stupanj

- posebno vrijedne šumske površine

- izrazito velike površine otvorenog prostora

- više istovremenih događaja većeg intenziteta

- ugroženost naselja i/ili drugih sadržaja ili objekata

- indeks opasnosti velik do vrlo velik

- snage iz 4. stupnja

- vatrogasno zapovjedništvo RH

- vatrogasne postrojbe iz ostalog dijela RH

- stožer zaštite i spašavanja RH

- postrojbe Civilne zaštite iz ostalog dijela RH

- Krizni stožer Vlade RH

- po potrebi pomoć iz drugih zemalja

A.3) SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

3.1. Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge

opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je

prva započela s intervencijom.

3.2. Kada na mjesto događaja prva izađe vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva,

zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska javne vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.

3.3. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i

snagama nije u mogućnosti obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog

zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.

3.4. Kada događaj prelazi granice područja Grada Đurđevca zapovijedanje vatrogasnom intervencijom

preuzima Županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik.

3.5. Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom intervencijom na

teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika, sukladno svojoj prosudbi o učinkovitosti takvog određenja.

Ovlasti vatrogasne postrojbe utvrđene Planom zaštite od požara

Vatrogasna postrojba utvrđena Planom zaštite od požara, u obavljanju vatrogasne intervencije ima

sljedeće ovlasti:

- ulaziti u dom bez privole stanara, ako se time otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i

zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega,

- zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije,

- pozvati policiju glede osiguranja mjesta događaja, te poduzimati druge potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica,

- izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem,

- prekinuti dovod električne energije i plina,

- djelomično ili potpuno ograničiti dovod vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom naselju, radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara,

- koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade,

- djelomično ili potpuno rušiti građevinu preko koje bi se požar mogao širiti, ako se širenje požara ne može spriječiti na drugi način,

Page 80: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Stranica | 11 Profi test

d.o.o.

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 11

- poslužiti se tuđim prometnim sredstvima radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja.

Poduzimanje navedenih mjera naređuje zapovjednik vatrogasne intervencije.

A.4) ODGOVORNE OSOBE VATROGASTVA KOJE SE OVISNO O POTREBI UKLJUČUJU U VATROGASNE INTERVENCIJE

NA PODRUČJU GRADA

Zapovjednici i zamjenici zapovjednika vatrogasnih zajednica Županije i Grada (VZŽ, VZG):

Tablica 3 Zapovjednici i zamjenici zapovjednika vatrogasnih zajednica Županije i Grada

VATROGASNA

ZAJEDNICA/POSTROJBA/DVD DUŽNOST IME I PREZIME TELEFON

Vatrogasna zajednica Koprivničko križevačke županije Florijanski trg 4/1, 48000 Koprivnica mail: [email protected]

Predsjednik Goran Matoničkin 091/696-86-99

Zapovjednik Zvonimir Habijan 0981821935

Tajnik

Mirjana Futač

099/58-28-80

VZG Đurđevca ulica Grada Vukovara 63, 48350 Đurđevac tel: 048812210, fax: 048280-

799

predsjednik Željko Turbelija 091 1812 245

Zapovjednik Matija Markešić 091 1812 268

Tajnik Nikša Damir 091 1812 247

JVP Đurđevac

Ulica grada Vukovara 63,

48350 Đurđevac

Zapovjednik

Matija Markešić

091 1812 268

JVP Đurđevac Ulica grada Vukovara 63, 48350 Đurđevac

Zamjenik Zapovjednika

Alen Škudar

091 464 4307

DVD s područja Grada Đurđevca

DVD Sveta Ana P: Željko Matan. mob:091/9089081 Z: Mario Račan, 099/450-20-76

Page 81: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Stranica | 12 Profi test

d.o.o.

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 12

DVD Đurđevac Ulica grada Vukovara 63, 48350 Đurđevac tel: 048812352, fax: 048280799 P: Ivan Hađija, mobitel:091/4644302 Z: Mirko Večerić, mob:091/1812274 T: Vesna Nikša, mob:098/293655

DVD Sirova Katalena Sirova Katalena 85, 48350 Sirova Katalena P: Robert Bajsar, mob:091/464-43-00 Z: Jadranko Čižmeković

DVD Suha Katalena Stjepana Radića 1, 48362 Suha Katalena

P: Nedjeljko Kovačević mob:097/757-8237 Z: Alen Škudar, mob:091/46-44-307

DVD Budrovac Bilogorska 45, 48350 Budrovac

P: Dragutin Jozek, mob:091/4644304 Z: Marijan Đukić, mob:098/36-58-86

DVD Čepelovec Planinska 90, 48350 Čepelovac

P: Darko Grgec Z: Matija Prelec, mob:091/4424042

DVD Mičetinac Mičetinac bb, 48350 Mičetinac P: Mario Čorba, mob: 091/555-91-51 Z: Matija Cvekan, mob:

DVD Severovci Sverovci 86, 48350 Severovci P: Franjo Maričić, mob:091/464-43-01 Z: Ivan Sobota, mob: 098/562-136

Vatrogasne zajednice općina i Dobrovoljnih vatrogasnih društava na području požarne odgovornosti:

VZO Ferdinandovac Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac tel: 048817603

P: Danijel Dugina, mob: 0992927107

Z: Marijank Đođ, mob: 0912755100 DVD Ferdinandovac Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac tel: 048817603 P: Danijel Dugina, mob: 0992927107 Z: Marijanka Đođ, mob: 0912755100 T: Matija Đođ, mob: 0995957070

Page 82: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Stranica | 13 Profi test

d.o.o.

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 13

DVD Brodić Brodić bb, 48356 Brodić DVD Lepa Greda Lepa Greda bb, 48356 Ferdinandovac VZO Kloštar Podravski Trg svete Obitelji 14, 48362 Kloštar Podravski tel: 048816011 P: Martin Krupski, mob: 0911883118 Z: Darijo Šogorić, mob: 0915930130 T: Vladimir Sabolić, mob: 0992549003, email: [email protected] DVD Kloštar Podravski Trg Svete obitelji 11, 48362 Kloštar Podravski P: Ivica Cmrk, mob: 0911883120 Z: Ivan Ritonja, mob: 0976586930 T: Marko Kranjčev, mob: 0953919745 DVD Kozarevac 48362 Kozarevac P: Ivan Imbrišić, mob: 0996985826 Z: Marijan Ilinčić, mob: 0997674225 T: Renata Imbrišić, mob: 0981680719, email: [email protected] DVD Prugovac Martina Prilike bb, 48362 Prugovac Z: Darijo Šogorić, mob: 0915930130 T: Željka Kraljek, mob: 0976408552 VZO Molve Trg kralja Tomislava 11, 48327 Molve tel: 048892093 P: Petar Gregurić, mob: 0998176851 Z: Ivica Krznarić, mob: 0915726118 T: Zvonimir Krznarić, mob: 0989503284, email: [email protected] DVD Molve Trg kralja Tomislava 11, 48327 Molve email: [email protected] P: Tihomir Žufika, mob: 0996935619 Z: Ivica Krznarić, mob: 0915726118 T: Ivan Kapić, mob: 0981376166 DVD Repaš Repaš 63, 48332 Repaš P: Miljenko Gazdek Z: Ivan Bečeić T: Petar Rušak, mob: 0997686476, email: [email protected] DVD Gornja Šuma Gornja šuma bb, 48327 Molve P: Vlado Popec Z: Ivan Matanović T: Ivan Gregurić DVD Molve Grede Molve Grede bb, 48327 Molve Grede VZO Novo Virje Dravska 3, 48355 Novo Virje tel: 095/518-6757 email: [email protected]

Page 83: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Stranica | 14 Profi test

d.o.o.

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 14

P: Miroslav Tkalčec Z: Mateo Živko T: Siniša Šantek DVD Crnec Trg mladosti 1, 48355 Novo Virje mob: 095/518-6757 email: [email protected] P: Dino Lukić Z: Mateo Živko T: Davor Aušperger DVD Drenovica Dravska 3, 48355 Novo Virje mob: 0989073189 P: vjekoslav gašćič Z: miroslav tkalčec T: Siniša Šantek DVD Medvedička Medvedičk abb, 48355 Novo Virje P: Romeo Ivančan Z: Kristijan Krčmar T: Mirko Janči VZO Virje Lugarićeva 13, 48326 Virje tel: 048897720, mob: 0916968699, fax: 048897151 email: [email protected] P: Goran Matoničkin Z: Božo Kicivoj, mob: 0912500236, email: [email protected] T: Zlatko Vukres, mob: 0989608439 DVD Virje Frana Lugarića 13, 48326 Virje tel: 048897720, fax: 048897151 email: [email protected] P: Drago Hatadi, mob: 0915023296 Z: Saša Gregar, mob: 098464375 T: Velimir Sobota, mob: 0914470541, email: [email protected] DVD Šemovci Stjepana Radića 118, 48350 Šemovci email: [email protected] web: www.dvd-semovci.hr P: Mirko Posavec, mob: 35915468219 Z: Nikola Kolarević, mob: 0959036409 T: Petra Kolarević DVD Hampovica Šimuna Pandura bb, 48326 Hampovica P: Željko Potnar, mob: 0915415502 Z: Dubravko Stančec, mob: 0989012896 T: Mihaela Kovačević DVD Rakitnica Bilogorska 34, 48326 Rakitnica P: Zlatko Vukres, mob: 0989608439 Z: Vladimir Svržan T: Marko Konjušić, mob: 0911558804 DVD Donje Zdjelice Donje Zdjelice bb, 48326 Donje Zdjelice P: Krunoslav Kirin, mob: 0989937163 Z: Mario Botinčan, mob: 0921913468 T: Željko Kirin

Page 84: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Stranica | 15 Profi test

d.o.o.

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 15

DVD Miholjanec Antuna Mihanovića 68, 48326 Miholjanec P: Vlado Tomec, mob: 0922857541 Z: Božo Kicivoj, mob: 0912500236, email: [email protected] T: Ivan Drljanovčan, mob: 0915190312 VZO Kalinovac Stjepana Radića 1b, 48361 Kalinovac P: Branko Vucikuja, mob: 0915017536, email: [email protected] Z: Željko Gelo, mob: 0996881833, email: [email protected] T: Milek Markač DVD Kalinovac Stjepana Radića bb, 48361 Kalinovac mob: 0915503980, email: [email protected] P: Mijo Sobota Z: Željko Gelo, mob: 0996881833, email: [email protected] T: Ivan Janković DVD Batinske Batinske, Kanalska 11, 48361 Kalinovac P: Branko Vucikuja, mob: 0915017536, email: [email protected] Z: Branko Gorički, mob: 0915186961 T: Ivan Lugarov, mob: 0922426445, email: [email protected]

Tablica 4 Stožerna DVD-a s područjem primarne odgovornosti i odgovornim osobama

Stožerno društvo Primarno područje djelovanja

Odgovorna osoba Broj telefona

DVD Đurđevac Grad Đurđevac Predsjednik:Ivan Hađija 098/9069757

Zapovjednik: Mirko Večerić 091/1812274

DVD Ferdinandovac Općina Predsjednik:Ivan Žibreg 091/2755103

Ferdinandovac Zapovjednik:Marijanka Đođ 091/2755100

DVD Kalinovac Općina Kalinovac Predsjednik:Mijo sobota 098/374451

Zapovjednik:Željko Gelo 0996881833

DVD Kloštar Podravski Općina Kloštar Predsjednik:Mladen 091/1883118

Podravski Krupski 091/1883120

Zapovjednik:Ivica Cmrk

DVD Molve Općina Molve Predsjednik:Tihomir Žufika 099/6935619

Zapovjednik:Ivica Kreznarić 091/5726118

DVD Podravske Sesvete Općina Podravske Predsjednik:Damir 091/4567968

Sesvete Drvenkar 091/1819541

Zapovjednik:Krunoslav

Page 85: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Stranica | 16 Profi test

d.o.o.

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 16

Vlašić

DVD Novo Virje Općina Novo Virje Predsjednik:Miroslav 098/9815226

Tkalčec 095/5186757

Zapovjednik:Mateo Živko

DVD Virje Općina Virje Predsjednik:Drago Hatadi 091/5023296

Zapovjednik:Saša Gregar 098/464375

A.5) NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Dežurne službe, odnosno glavni dispečeri električne energije, plina, vode, telekomunikacijskog prometa

pozivaju se u slučaju potrebe:

- prekida dobave električne energije i plina do građevina ili vanjskog prostora na kojima se

obavlja vatrogasna intervencija, radi zaštite gasitelja

- prekida dobave vode pojedinim potrošačima, radi rasterećenja vodoopskrbnog sustava i osiguranja potrebnih količina vode u hidrantskim instalacijama na području vatrogasne intervencije

- rasterećenja telekomunikacijskog sustava, u slučaju nemogućnosti uspostavljanja veza s pojedinim pravnim i fizičkim osobama.

Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Grada:

Tablica 5 Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području

Grada

Pogon Odgovorna

osoba

Služba Telefon

Centrala

048/ 811522

HEP –ODS doo DP „ELEKTRA“ Koprivnica – Pogon Đurđevac

654-515

654-500

Rukovoditelj pogona 098/ 249018

0993108876

Prijenos električne energije 110, 220 kV: Nacionalni dispečerski centar

Zagreb

Dežurni dispečer

01/6170-474

Komunalije Plin doo Đurđevac

Radnička cesta 61

Direktor – 048-812-304

Isključivanje plina 048- 812- 662

Komunalije doo Đurđevac, Đurđevac Dežurna služba 048-812-304, 098-

Radnička cesta 61 975-4458

Komunalije usluge Đurđevac doo Dežurna služba 048-812-304, 098-

Page 86: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Stranica | 17 Profi test

d.o.o.

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 17

Đurđevac, Radnička cesta 61 975-4458

Hrvatski telekom d.d., Savska cesta

32, 10000 Zagreb

Dežurna služba 0800-9000

Prometna policija – osiguranje pristupa mjestu intervencije: PU

Koprivničko križevačka županija

Operativno dežurstvo

192

A.6) UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA

POŽARA

U slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka, ili kod elementarnih nepogoda koje prate

požari, gradonačelnik aktivira Stožer civilne zaštite Grada Đurđevca te putem Stožera poziva komunalna

poduzeća na intervenciju:

Tablica 6 Odgovorne osobe u iz komunalnih poduzeća u slučaju požara

Komunalno poduzeće Dužnost Odgovorna osoba Telefon

Komunalije d.o.o. Đurđevac, Đurđevac

Radnička cesta 61

direktor

Tomislav Kolarić

Tel: 048/812-304 Fax: 048/812-663

Mob: 098/9105-368 e-mail: [email protected]

Komunalije Plin d.o.o. Đurđevac Radnička

cesta 61

direktor

Tomislav Kolarić

Tel: 048/812-662 Fax: 048/812-663

Mob: 098/9105-368 e-mail: [email protected]

Komunalne usluge

Đurđevac d.o.o. Đurđevac, Radnička

cesta 61

direktor

Bara Čubelić

Tel: 048/812-304, 048/812-925 Fax: 048/812-663

Mob: 099/313-5595 e-mail:

[email protected]

U slučaju požara u državnim šumama, pozivaju se odgovorne osobe područne šumarije:

Tablica 7 Odgovorne osobe u slučaju požara u državnim šumama

Šumarija Dužnost Odgovorna osoba Telefon

Šumarija Đurđevac,

Đurđevac, Bana Jelačića 80

Upravitelj šumarije

Zlatko List

tel: 048/ 289 130 fax: 048/ 289 141 mob 098/451 250 e-mail: sumarija-

[email protected]

Page 87: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Stranica | 18 Profi test

d.o.o.

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 18

Šumarija Đurđevac:

Smjena Ime i Prezime Radno mjesto Gospodarska

Jedinica

Kontakt

I Božidar

Leščan

Pomoćnik

revernika

Đurđevačke

nizinske šume

098 454 470

I Marijan Belak Pomoćnik revernika

Đurđevačke

nizinske šume.

Đurđevački

Peski

098 455 749

I Željko

Odobašić

Pomoćnik

revernika

Đurđevački

Peski

098 441 075

I Đuro Mihočka Pomoćnik

revernika

Đurđevački

Peski

098 453 204

Izvan radnog vremena odgovorne osobe su:

Upravitelj šumarije

Đurđevac

Zlatko List 098 451 250

Revernik Saša Preradović 098 439 914

Revernik Branko Aurer 098 439 921

Revernik Goran Klos 098 439 073

Revernik Igor Kovač 099 463 5829

Revernik Božica Čavlović 098 441 764

Šumarija Kloštar Podravski

Smjena Ime i Prezime Radno mjesto Gospodarska

Jedinica

Kontakt

I Mirko Škudar Pomoćnik

revernika

Seča 098 451 457

I Marijan

Pavlović

Pomoćnik

revernika

Seča 098 451 418

Izvan radnog vremena odgovorne osobe:

Upravitelj šumarije

Kloštar Podravski

Mirko Balala 098 451 501

Revernik Dražen Martinčević 098 451 503

Revernik Vladimir Đod 099 812 4135

Page 88: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Stranica | 19 Profi test

d.o.o.

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 19

A.7) UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ako u požaru ima ozlijeđenih osoba, ili se zbog velikog požara očekuje ozljeđivanje osoba koje sudjeluju u

akciji gašenja i spašavanja, na požarište se poziva:

Tablica 8 Odgovorne osobe u slučaju ozlijeđenih osoba – medicinske službe

Medicinska služba Telefon

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Trg dr. Tomislava Bardeka 10,

Koprivnica

194

A.8) UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU

HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA

U slučaju požara većeg opsega, kada bi akcija gašenja i spašavanja duže trajala (više od 8 sati), potrebno je

osigurati prehranu postrojbi na požarištu u dogovoru sa:

Tablica 9 Odgovorne osobe u slučaju potrebe opskrbe prehranom

Tvrtka Telefon

STARI GRAD d.o.o.

Starogradska 21, Đurđevac

e-mail: [email protected]

0916203294

A.9) NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

Kod požara većeg opsega ili požara dužeg trajanja (preko 4 sata), treba se obavljati zamjena sastava vatrogasnih postrojbi svježim snagama. Zamjena sastava koji sudjeluje u gašenju obavlja se svježim

snagama iz :

1. vlastite postrojbe,

2. drugih postrojbi koje su u sastavu Vatrogasne zajednice Grada i općina: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje ,

3. ostalih vatrogasnih postrojbi s područja Županije

Izmjena vatrogasnih snaga koordinira se preko Vatrogasne zajednice Grada te osigurava vlastitim

prijevoznim sredstvima postrojbi. Prema potrebi i okolnostima potrebno je uključivanje županijskog

vatrogasnog zapovjednika u sustav zapovijedanja gašenja požara duže od 4 sata.

A.10) SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

Page 89: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 21

Ako nastali događaj zahtjeva angažiranje velikog broja osoba i opreme na području Grada, o istom se

izvještava gradsko čelništvo:

Tablica 10 Gradski čelnici

Dužnost Ime i prezime Adresa Telefon

Gradonačelnik Hrvoje Janči

Zamjenica

Gradonačelnika

Kristina Benko

Markovica

Na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika, gradonačelnik u takvim okolnostima ima pravo:

- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Grada starijih od 18 godina u

obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,

- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe

intervencije i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

U slučaju događaja koji prelaze granice Grada, izvještava se i načelnik (gradonačelnik) Općine (Grada)

čije se prostor ugrožava.

A.11) SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE

IZVAN PODRUČJA GRADA ODNOSNO OPĆINE

Vatrogasne postrojbe izvan Grada Đurđevca uključuju se u akciju gašenja požara u slučajevima:

- ako bi požar prelazio preko granica Grada,

- ako bi zbog velikog opsega požara istovremeno bilo potrebno angažirati vatrogasne snage i tehniku u broju koji prelazi mogućnosti vatrogasnih postrojbi Grada,

- ako bi zbog dugog trajanja požara bile iscrpljene vlastite rezerve u izmjenama ljudstva kod gašenja,

- ako bi gašenje požara zahtijevalo uporabu vatrogasne tehnike koju postrojbe s područja Grada ne posjeduju.

O potrebi uključenja u intervenciju vatrogasnih postrojbi izvan područja Grada (ostalih postrojbi s

područja županije) odlučuje županijski vatrogasni zapovjednik, temeljem prosudbe stanja na terenu.

A.12) NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU

OSOBA

JLS Grad Đurđevac je dužan u suradnji sa zapovjednikom Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca,

sukladno taktičkim radnjama u akciji gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine osigurati vatrogasne

pristupe za vatrogasna vozila do visokih stambenih, stambeno-poslovnih i drugih građevina te osigurati

mjesta za postavljanje auto - ljestvi, platforme za djelovanje na visini i druge vatrogasne tehnike u blizini

Page 90: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 22

visokih građevina postavljanjem prometnih znakova zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila i

horizontalnim obilježavanjem tih mjesta bojom na cestovnoj prometnici ili parkiralištu.

12.1. U slučaju nastajanja većih požara na otvorenom prostoru, a naročito većih šumskih požara

može se ukazati potreba za korištenje teških građevinskih strojeva (buldožera, rovokopača i sl.) zbog

izrade protupožarnih prosjeka i zapreka.

Na zahtjev vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, gradonačelnik naređuje stavljanje na

raspolaganje građevinskih strojeva, prijevoznih, tehničkih i drugih sredstava za potrebe intervencije

pravnim osobama navedenim u tablici br. 6 ovoga Plana.

12.2. Kod teških prometnih nezgoda, kada je potrebno spašavanje ozlijeđenih osoba iz vozila,

neophodna je uporaba specijalne opreme za izvlačenje i zbrinjavanje ozlijeđenih osoba (hidraulične

škare za rezanje, širenje i razvlačenje lima s potrebnim priborom). Obzirom da JVP Đurđevac za potrebe

akcija spašavanja ne posjeduje potrebnu opremu za sve moguće slučajeve, ista će se u slučaju potrebe

zatražit od drugih vatrogasnih snaga putem Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

A.13) NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI

POŽAR VEĆIH RAZMJERA

Tablica 11 Građevine na kojima se može očekivati požar većih razmjera

Pravna osoba Naziv područja

postrojenja

Adresa Opasna i

štetna tvar

Koli

čina [t]

Vrsta

opasnosti

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

BP Đurđevac

Stjepana Radića 110 b, 48350 ĐURĐEVAC

Dizel gorivo -

mot. benzini u

pod.spremnicim

a, UNP

124

požar i

eksplozija

PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih

Derivate

BP Đurđevac

Vinogradska 34A, 48350 ĐURĐEVAC

Dizel gorivo -

mot. benzini u

pod.spremnicim

a, UNP

220

požar i eksplozija

Bistra doo Đurđevac

BP ukopani spremnik dizel

goriva

Industrijska zona „A“

Dizel gorivo -

50 požar i

eksplozija

Bauer Boem doo Skladište

kemikalija Industrijska zona „A“

Diesel gorivo u

nadzemnom

spremniku

8,3

požar

Page 91: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 23

Tablica 12 .: Građevine gdje se može očekivati veći broj osoba

RED.

BR.

NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA

LOKACIJA BROJ OSOBA

KOJI MOŽE

BORAVITI U

PROSTORIMA

GRAD ĐURĐEVAC

1 Osnovna škola Đurđevac Basaričekova 5d 1000

2 Sportska dvorana kraj OŠ Basaričekova 5d 800

3 Strukovna škola i Gimnazija Đurđevac Kranjčeva 5. 500

4 Sportska dvorana I. Kranjčeva 5. 500

5 Hotel „Picok“ Trg Sv. Jurja 350

6 Crkva sv Jurja Trg Sv. Jurja 300

7 Dom kulture Đurđevac V. Nazora 2 350

8 Dječji vrtić „Maslačak“ T.Ujevića 2 350

9 Utvrda „Stari Grad“ Đurđevac 200

A.14) NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE,

ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

Pored pravnih osoba i njihovih građevina navedenim u točki A13 ovog Plana nema drugih nekretnina u

kojima bi se skladištile opasne radne tvari.

A.15) POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Na području Grada rješenjem MUP-a PU KKŽ razvrstane su slijedeće pravne osobe odnosno njihove

građevine u kategoriju ugroženosti od požara:

Tablica 13 Pravne osobe razvrstane u II kategoriju ugroženosti od požara

Naziv tvrtke

Mjesto

Ulica

Kućni broj

Kategorija

NATURA AGRO SILOSI I TVORNICA STOČNE

HRANE

ĐURĐEVAC

KOLODVORSKA

21

IIB

Bauwerk Boen d.o.o. ĐURĐEVAC KOLODVORSKA 32 IIB

"METAX" d.d. (u stečaju-radi povremeno) ĐURĐEVAC STJEPANA RADIĆA 130 IIB

JANAF ĐURĐEVAC IIB

Page 92: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 24

Kako su tvrtke NATURA AGRO SILOSI I TVORNICA STOČNE HRANE i Bauwerk Boen d.o.o. naslijedili rješenja o

katetgorizaciji tvrtki koje su na tim lokacijama obavljale djelatnost zbog koje su bili i kategorizirani biti

će potrebno izraditi novu kategorizaciju za ove tvrtke sukladno trenutnim djelatnostima kojima se te

tvrtke bave.

A.16) NADZOR NAD AMBALAŽOM OTROVNIH SREDSTAVA

Odbacivanje, paljenje i uništavanje ambalaže nakon uporabe otrovnih sredstava JE ZABRANJENO.

Ambalaža se sakuplja na određenom mjestu i u dogovoru s tvrtkama ovlaštenim za zbrinjavanje otpada i

opasnih tvari odvozi. O navedenim postupcima vodi se pismena evidencija kod korisnika pesticida i

drugih opasnih tvari.

A.17) OBVEZE ČUVANJA I AŽURIRANJA PLANA

Jedan primjerak Plana zaštite od požara za područje Grada Đurđevca čuvati će se u prostorijama Grada

Đurđevca, a po jedan primjerak dostavlja se u JVP Đurđevac, Vatrogasnu zajednicu Grada Đurđevca i

Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Područni ured u Koprivnica te kod Županijskog vatrogasnog

zapovjednika.

Ažuriranje podataka značajnih za gašenje požara i ostalih vatrogasnih intervencija obavljati će Grad

Đurđevac putem stručnih osoba i institucija nakon nastajanja promjena tih podataka.

U slučaju promjene brojeva telefona značajnih za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje vatrogasne

intervencije, izmjene u Planu zaštite od požara za područje Grada Đurđevca obavljati će nadležna

stručna služba Grada Đurđevac. U cilju što učinkovitije praktične provedbe ovog Plana vatrogasne

postrojbe na području grada Đurđevac obvezne su ažurno, neposredno kroz obuku i usavršavanje,

redovito provjeravati praktičnost i provedivost pojedinih elemenata Procjene ugroženosti od požara i

tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje Grada Đurđevac te po potrebi predlagati

usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, kao i moguća poboljšanja.

Grad Đurđevac, u cilju praćenja izvršenja plana zaštite od požara, najmanje jednom tijekom godine

preispituje njegov sadržaj, ocjenjuje usklađenost ovog plana s novonastalim uvjetima (urbanističkim,

graditeljskim, promjenom namjene građevine i slično) i prati dinamiku realizacije financijskih sredstava

planiranih za zaštitu od požara.

A.18) OBVEZA OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI

Grad Đurđevac dužna je u potpunosti opremiti vatrogasnim vozilima i ostalom tehničkom opremom i

sredstvima, zaštitnom opremom vatrogasaca i odorama vatrogasaca vatrogasne postrojbe predviđene

prihvaćenom Procjenom ugroženosti od požara i ovim Planom za vatrogasno djelovanje na području

Grada Đurđevca sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne

novine broj 43/95).

Page 93: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 25

B) GRAFIČKI DIO PLANA

PRILOG 1 - prikaz prometnica s ucrtanim vatrogasnim pristupima građevinama i drugim nekretninama te prostorima prve (I.) i druge (II.) kategorije ugroženosti od požara,

PRILOG 2 - pregled smještaja (lokacije) vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava, prikaz područja djelovanja i područja odgovornosti vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava,

PRILOG 3 - prikaz sustava za opskrbu vodom za gašenje požara, prikaz glavnog energetskog i komunalnog razvoda,

ZAVRŠNA ODREDBA Ovaj Plan zaštite od požara za Grad Đurđevac stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 214-01/19-01/06 URBROJ: 2137/03-01-01/04-19-1 Đurđevac, 15. ožujka 2019. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r. 25

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15. i 118/18.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019., donijelo je

ANALIZU STANJA sustava civilne zaštite na području Grada

Đurđevca za 2018. godinu UVOD Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015. i 118/18.) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri

godine. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava na području Grada Đurđevca za period od 2016. do 2019. godine donijelo je Gradsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 30. svibnja 2016. godine.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Grad Đurđevac dužan je organizirati poslove koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

PLANSKI DOKUMENTI:

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Grada Đurđevca,

- Plan zaštite i spašavanja, - Plan civilne zaštite, - Procjena rizika od velikih nesreća za

Grad Đurđevac.

Page 94: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 26

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 14. sjednici održanoj 22. rujna 2010. godine donijelo je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Đurđevca, na 16. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je Plan zaštite i spašavanja Grada Đurđevca, a na 21. sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine donijelo je Plan o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.

Svim nositeljima zadaća u zaštiti i spašavanju, sukladno donesenom Planu zaštite i spašavanja, gradonačelnik Grada Đurđevca uputio je dopis te izvod iz Plana.

Nadalje, gradonačelnik Grada Đurđevca dana 19. travnja 2011. godine donio je Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Đurđevca.

Pored Plana zaštite i spašavanja, Gradsko vijeće Grada Đurđevca na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je i Plan civilne zaštite Grada Đurđevca sa svim potrebnim prilozima, a na sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Plan o izmjenama i dopuni Plana civilne zaštite Grada Đurđevca.

U cilju usklađivanja akata sa novim Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14. i 67/14.), izrađena je nova Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Đurđevca na koju je Državna uprava za zaštitu i spašavanje dala svoju suglasnost KLASA: 810-09/16-05/12, URBROJ: 543-01-04-01-17-4 od 11. svibnja 2017., Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za područje Grada Đurđevca koji su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. srpnja 2017. godine.

Procjenom su razrađena potencijalno moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća te spremnost i djelovanje sudionika zaštite i spašavanja, posebno operativnih snaga zaštite i spašavanja.

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjena rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/2015.).

Na sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Đurđevca.

Na području Grada Đurđevca ukupne snage i potencijale za zaštitu i spašavanje čine:

- operativne snage zaštite i spašavanja,

- pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,

- tijela državne uprave.

Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca su:

- Stožer civilne zaštite Grada Đurđevca - Javna vatrogasna postrojba Đurđevac, - Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca, - Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica

Bjelovar, - Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac, - Veterinarska stanica Đurđevac.

Pravne osobe i ostali subjekti od

interesa za sustav zaštite i spašavanja Grada Đurđevca su:

- Komunalije d.o.o. Đurđevac, - Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

Đurđevac, - Komunalije – Plin d.o.o. Đurđevac, - HEP Elektra Koprivnica, Pogon

Đurđevac, - Hrvatske šume, Šumarija Đurđevac, - INA d.d. Pogon CPS Molve, - Plinacro d.o.o. – Pogon Đurđevac, - Ceste d.d. Bjelovar – Cestarija

Đurđevac, - Bistra d.o.o. Đurđevac, - Segrad d.d. u stečaju, - Hrvatski zavod za poljoprivrednu

savjetodavnu službu, - Planinarsko društvo Đurđevac, - Odred izviđača Đurđevac, - sportske udruge s područja Grada

Đurđevca, te ostale udruge s područja grada.

Page 95: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 27

STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM

SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) i članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16. i 47/16.), gradonačelnik Grada Đurđevca donio je 21. kolovoza 2017. godine Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, a dana 4. prosinca 2017. godine Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca. Stožer civilne zaštite ima načelnika, zamjenika načelnika i 7 članova. Stožer civilne zaštite Grada Đurđevca obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja i upravljanja sustavom civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluka o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Gradonačelnik Grada Đurđevca dana 23. studenoga 2017. godine donio je Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca. 2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika postrojbi civilne zaštite (timova) za područje Grada Đurđevca određen je Planom civilne zaštite Grada Đurđevca.

Dana 2. prosinca 2011. godine, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu u Koprivnici, upućena je zamolba za raspored ljudstva u Postrojbu civilne zaštite, sukladno izrađenim tabelama sa popisom

članova Postrojbe. Odsjek za poslove obrane Koprivnica prihvatio je prijedlog Grada Đurđevca za raspored vojnih obveznika u postrojbe civilne zaštite Grada Đurđevca te je izvršen raspored u tri tima: tim opće namjene (36 pripadnika), tim za spašavanje iz ruševina (20 pripadnika) i tim za logistiku (99 pripadnika).

Da bi se pripadnike postrojbi upoznalo sa njihovim ulogama te pravima i obvezama u sustavu zaštite i spašavanja, te u cilju smotre i priopćenja rasporeda, održan je sastanak u dvorani za sastanke Grada Đurđevca i to 15. veljače 2012. s timom opće namjene i timom za spašavanje iz ruševina, a dana 16. veljače 2012. godine s timom za logistiku.

Tijekom 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godine, kontinuirano su se ažurirali članovi timova u postrojbe civilne zaštite Grada Đurđevca.

Gradonačelnik Grada Đurđevca 18. rujna 2012. godine donio je Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite, kojom je za povjerenike civilne zaštite imenovao predsjednike mjesnih odbora s područja Grada Đurđevca, a za njihove zamjenike, zamjenike predsjednika mjesnih odbora, nakon provedenih izbora za članove vijeća mjesnih odbora u svibnju 2013. godine, gradonačelnik Grada Đurđevca 1. srpnja 2013. donio je novu Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite, a nakon provedenih izbora za članove vijeća mjesnih odbora gradonačelnik je 7. prosinca 2018. donio novu Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 10/18.).

Postrojbe civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu gradonačelnika, sukladno operativnim planovima civilne zaštite, a mobilizaciju provodi Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica, Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Gradonačelnik Grada Đurđevca donio je 7. prosinca 2018. godine Shemu mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 10/18.)

Page 96: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 28

Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u Planskim dokumentima.

U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Grada Đurđevca, mobiliziraju se povjerenici civilne zaštite. Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu gradonačelnika, a sukladno Planu zaštite i spašavanja Grada Đurđevca i Planu civilne zaštite Grada Đurđevca. 2.1. SKLONIŠTA Grad Đurđevac nema na svom području izgrađena skloništa osnovne zaštite. 3. VATROGASTVO Sustav vatrogastva je glavni nositelj cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja na području Grada. Javna vatrogasna postrojba kao i vatrogasna društva imaju uglavnom zadovoljavajuću vatrogasnu opremu za sadašnje uvjete, međutim zbog očitih klimatskih promjena i tendencije porasta elementarnih nepogoda potrebno je u narednom periodu poraditi na opremanju specifičnom opremom za te potrebe/uvjete (npr. čamac, zaštitna odijela za radove na vodi i sl.). Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj: 5/12.) donesenim na temelju Procjene ugroženosti od požara. Na području Grada Đurđevca djeluje Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca u koju su uključene slijedeće vatrogasne postrojbe:

1. Javna vatrogasna postrojba Đurđevac s 31 profesionalnim vatrogascem.

2. Stožerno Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac s 20 operativnih vatrogasaca.

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Budrovac, Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepelovac, Dobrovoljno vatrogasno društvo Mičetinac,

Dobrovoljno vatrogasno društvo Severovci, Dobrovoljno vatrogasno društvo Sirova Katalena, Dobrovoljno vatrogasno društvo Suha Katalena i Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Ana. U svakom od ovih društava može se u slučaju potrebe u vrlo kratkom vremenu mobilizirati do desetak vatrogasaca.

Dobrovoljne vatrogasne postrojbe u prigradskim naseljima su ustrojene na način, da obavljaju preventivnu djelatnost sukladno članku 1. i 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), a mogu se koristiti na pomoćnim poslovima prilikom intervencija većih razmjera. Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih, redovito obavljati liječničke preglede i u narednom periodu dobrovoljna vatrogasna društva opremiti osobnom i skupnom zaštitnom opremom. Vatrogasna vozila i ostala oprema za potrebe sustava zaštite od požara nabavljat će se sukladno Planu zaštite od požara Grada Đurđevca. Kroz redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca potrebno je osigurati sredstva za nabavu zaštitne opreme za dobrovoljna vatrogasna društva. U području rada s članstvom, posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe. Sredstva za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac u 2018. godini kao i sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava planirana su temeljem članka 43. – 45. Zakona o vatrogastvu. 4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne

Page 97: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 29

djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu i suvlasništvu Grada Đurđevca imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja snaga zaštite i spašavanja. Komunalije d.o.o. Đurđevac, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac i Komunalije - Plin d.o.o. Đurđevac su trgovačka društva koja obavljaju komunalnu, odnosno energetsku djelatnost. Djelatnost Komunalija d.o.o. Đurđevac je distribucija vode te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. Djelatnosti Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac su uređenje okoliša odnosno javnih površina, održavanje i uređenje groblja, održavanje javne rasvjete, odvoz komunalnog i tehnološki neopasnog otpada. Osnivači Komunalija d.o.o. Đurđevac i Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac su Grad Đurđevac i susjedne općine. Komunalije d.o.o. Đurđevac osnovale su Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac s osnovnom djelatnošću distribucije plina. Prikupljeni otpad odlaže se na Odlagalištu komunalnog otpada „Peski“ Đurđevac – kao gradskom odlagalištu. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac u zimskim mjesecima na području Grada Đurđevca obavljaju i poslove zimske službe za čišćenje pojedinih prometnih pravaca u naseljima i lokalnim cestama obzirom da raspolažu potrebnom mehanizacijom. Grad Đurđevac je putem Programa održavanja komunalne infrastrukture kroz godinu izvodio radove na izgradnji, čišćenju, profiliranju, oblaganju i košnji jaraka oborinske odvodnje, izgradnji novih te čišćenju i rekonstrukciji postojećih slivnika na prometnim površinama, čišćenju i rekonstrukciji propusta ispod prometnica i kolnih prilaza, itd.. Zahvatima putem Programa održavanja komunalne infrastrukture pokušalo se unaprijediti sustav odvodnje oborinskih voda na način da se postojeći sustav dovede u što kvalitetnije stanje.

Osim aktivnosti pravnih osoba: Komunalija d.o.o., Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o., Komunalije – Plina d.o.o. i drugih mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja operativnih snaga: Doma zdravlja Koprivničko – križevačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije, Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Veterinarske stanice d.o.o. Đurđevac, te Poljoprivredno savjetodavne službe, Ispostave Đurđevac. ZAKLJUČAK Stanje zaštite i spašavanja u Gradu može se ocijeniti vrlo dobrim jer osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednoj situaciji. Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da u 2018. godini nije bilo izvanrednih situacija, ali zbog mogućih kriznih situacija i promjena koje se događaju na svim poljima, neophodan je daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja i suradnje svih subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguravanja sredstava za njihovo opremanje, edukaciju i usavršavanje, sukladno procjeni ugroženosti i planovima razvoja sustava civilne zaštite i spašavanja. ZAVRŠNA ODREDBA Ova Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2018. godinu objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 810-03/19-01/02 URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1 Đurđevac, 15. ožujka 2019. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

Page 98: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 30

26 Na temelju članka 17., stavka 1.,

podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15. i 118/18.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019., donijelo je

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU

GRADA ĐURĐEVCA ZA 2019. GODINU

UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15. i 118/18.) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za

2019. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Grada koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite. Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće: 1. CIVILNA ZAŠTITA

Stožer civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite

trebaju osigurati kontinuirano provođenje

sustava za zaštitu i spašavanje.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) i članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16. i 47/16.), Grada Đurđevca donio je 21. kolovoza 2017. godine Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, a dana 4. prosinca 2017. godine Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca. Stožer civilne zaštite ima načelnika, zamjenika načelnika i 7 članova. Stožer civilne zaštite Grada Đurđevca obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja i upravljanja sustavom civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluka o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Gradonačelnik Grada Đurđevca dana 23. studenoga 2017. godine donio je Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca.

U cilju usklađivanja akata sa novim Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena

Page 99: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 31

ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14. i 67/14.), izrađena je nova Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Đurđevca na koju je Državna uprava za zaštitu i spašavanje dala svoju suglasnost KLASA: 810-09/16-05/12, URBROJ: 543-01-04-01-17-4 od 11. svibnja 2017., Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za područje Grada Đurđevca koji su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. srpnja 2017. godine.

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjena rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/2015.).

Ujedno je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. srpnja 2017. godine donesena Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Đurđevca.

Gradonačelnik Grada Đurđevca dana 20. studenoga 2017. godine donio je Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Đurđevac.

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Postrojbe civilne zaštite U 2019. godini planira se donijeti Odluku kojom se ukidaju postrojbe civilne zaštite (Tim za logistiku, Tim opće namjene i Tim za spašavanje iz ruševina). Povjerenike civilne zaštite potrebno je upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015), a prije svega sa:

- djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite,

- obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite,

- obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća.

Rok za izvršenje navedenog je do kraja 2019. godine.

VATROGASTVO: Javna vatrogasna postrojba kao okosnica ukupnog sustava zaštite i spašavanja na području Grada i u 2019. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i spašavanja - u spremnosti 24 sata dnevno. U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi za 2019. godinu planirana je kontinuirana edukacija zaposlenika JVP-a za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, mogućim akcidentima, poplavama i slično.

Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara u postrojbi JVP, ali i u DVD-ima s područja Grada.

Posebna usavršavanja zaposlenika JVP: pružanje prve pomoći, usavršavanje za rad hidrauličnim alatima, u prometnim intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa.

Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem

dobrovoljnog vatrogastva sukladno njihovim

vlastitim programima i razvojnim projektima, te

kontinuirano provoditi njihovo

osposobljavanje.

U području rada sa članstvom DVD-a posebnu

pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj

mladeži, kao potencijalnim budućim

operativnim vatrogascima.

Sredstva za decentralizirano financiranje

redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe

Grada, kao i sredstva za financiranje

dobrovoljnih vatrogasnih društva planiraju se

temeljem članka 43.-45. Zakona o vatrogastvu.

SKLONIŠTA:

Grad Đurđevac nema na svom području izgrađena skloništa osnovne zaštite.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE Zajednica tehničke kulture Grada Đurđevca, Planinarsko društvo Đurđevac i Odred

Page 100: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 32

izviđača Đurđevac, u svojim aktivnostima i u 2019. godini planiraju nastaviti sa stručnim osposobljavanjem svojih članova i sukladno osiguranim financijskim sredstvima nabavljati opremu koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u druge svrhe u slučaju izvanrednih situacija. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA GRADA ĐURĐEVCA DOBITI ZADAĆE S pravnim osobama (npr. Komunalije d.o.o. Đurđevac, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. i dr. ) koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Đurđevca dobiti određene zadaće, potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

U organizaciji zaštite i spašavanja u Gradu, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi,

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa.

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:

- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim

- odborima te putem web stranice Grada, - izrada potrebnih naputaka (letaka) o

postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama,

potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima,

Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja.

FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Financiranje sustava civilne zaštite sukladno Proračunu Grada Đurđevca za 2019. godinu je slijedeće

PLAN 2019.

1. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 7.447.500,00

2. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA 300.000,00

3. ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE 50.000,00

5. CRVENI KRIŽ 30.000,00

6. HGSS 15.000,00

1. UKUPNO 7.842.500,00

Pored navedenih sredstava u proračunu Grada su planirana i sredstva za pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti – za aktivnosti kao što su sanacija divljih odlagališta, održavanje gradskog deponija, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina i slično. Financiranje sustava civilne zaštite za 2020. i 2021. godinu bit će utvrđeno Projekcijom proračuna Grada Đurđevca za navedene godine. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području Grada je iznimno dobra, a u 2019. godini ovu suradnju potrebno još unaprijediti. Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva. U okviru Grada Đurđevca, ali i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite,

Page 101: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 33

dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Koprivnica s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Grada.

GRADSKO VIJEĆE GRADA

ĐURĐEVCA KLASA: 810-03/19-01/03 URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1 Đurđevac, 15. ožujka 2019. PREDSJEDNIK

Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

27

Na temelju članka 29. i članka 44. stavka 1. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu

gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do

31. prosinca 2018. godine

I.

Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine (KLASA: 022-05/19-01/08, URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1) koje je podnio gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči. mag.educ.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 022-05/19-01/08 URBROJ: 2137/03-01-01/04-19-2 Đurđevac, 15. ožujka 2019.

PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v.r. 28

Na temelju članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana

gospodarenja otpadom na području Grada Đurđevca u 2018. godini

I.

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Đurđevca u 2018. godini (KLASA: 351-01/19-01/01, URBROJ: 2137/03-02-01/07-19-1) koje je 5. ožujka 2019. godine podnio gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči, mag.educ..

II.

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu .

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 351-01/19-01/01 URBROJ: 2137/03-01-01/04-19-2 Đurđevac, 15. ožujka 2019.

PREDSJEDNIK

Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 20. stavka 1.

Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13., 73/17. i 14/19.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18.- pročišćeni tekst), gradonačelnik

Page 102: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 34

Grada Đurđevca 5. ožujka 2019. godine donosi

I Z V J E Š Ć E o provedbi Plana gospodarenja otpadom

na području Grada Đurđevca u 2018. godini

I.

Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Đurđevca u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćena je provedba utvrđenih mjera i učinkovitost poduzetih mjera u 2018. godini vezanih uz Plan gospodarenja otpadom Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Plan).

II.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Plan gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za razdoblje 2017.-2022. godine na sjednici održanoj 27. prosinca 2017. godine ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 10/17.).

Gradonačelnik Grada Đurđevca podnosi godišnja izvješća o izvršenju utvrđenih obaveza i učinkovitosti poduzetih mjera iz Plana kroz godišnja Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca, odnosno Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca.

III.

U III. izmjenama i dopunama

Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca (Službene novine Grada Đurđevca br. 5/04, 6/04, 1/08, 4/11 i 6/15) u točki 7. Odredbi za provođenje, u člancima od 183. do 188.a., obrađena je tematika vezana uz gospodarenje otpadom te su određeni uvjeti izgradnje građevina, postavljanje spremnika, kao i realizacija mjera propisanih Planom gospodarenja otpadom Grada a sve u cilju provedbu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Odlagalište neopasnog i komunalnog otpada „Peski“ u Gradu je odlagalište u fazi sanacije sa planom daljnjeg rada do uspostave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: RCGO). Nakon uspostave RCGO namjena odlagalište „Peski“ bit će revidirana i

prilagođena potrebama sustava, odnosno koristit će se kao pretovarna stanica za otpad i lokacija za obradu i gospodarenje neopasnim otpadom koji se može iskoristiti kao sekundarna sirovina (reciklažno dvorište, skladište, sortirnica i dr.). Na lokaciji „Peski“ predviđa se i mogućnost uređenja privremenog sabirališta i skladišta opasnog otpada za Grad Đurđevac, i općine Virje, Molve, Novo Virje, Ferdinandovac, Kalinovac, Podravske Sesvete i Kloštar Podravski.

Na području Grada potrebno je osigurati i provoditi javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te komunalnim mjerama organizirati selektivno skupljanje, obradu i odvoz otpada.

Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati i izdvajati putem odgovarajućeg broja posebnih kontejnera/spremnika postavljenih na javnim površinama (otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil, problematični otpad, tekstil), na način da se osigura nesmetani kolni i pješački promet.

Za komunalni otpad biljnog podrijetla, moguće je urediti zajedničko kompostište unutar odlagališta „Peski“, poljoprivredno-gospodarskih zona ili na građevnim česticama izdvojenih poljoprivrednih gospodarstava, prema uvjetima posebnih propisa.

Komunalni otpad biljnog podrijetla, moguće je individualno kompostirati na dvorištima u stambenim zonama ruralnih naselja, na način da kompostište bude smješteno u zoni gradnje pomoćnih građevina s izvorom zagađenja.

Opasni otpad koji je moguće koristiti kao sekundarnu sirovinu, potrebno je skupljati u za tu svrhu dizajniranim spremnicima, postavljenim na javnim mjestima (stare baterije i sl.), pod uvjetom da ne ugrožavaju osnovnu namjenu prostora.

Gradnja građevina za gospodarenje otpadom i rekonstrukcija postojećih građevina od lokalnog značaja: reciklažnih dvorišta, sortirnica, skladišta neopasnog i opasnog otpada, građevina za gospodarenje otpadom i sl. dozvoljena je izvan naselja na izdvojenim građevinskim područjima gospodarsko-proizvodno namjene, unutar naselja na površinama gospodarske namjene – proizvodne, pretežito industrijske i na površinama poslovne namjene – komunalno servisne, te na područjima određenim za gospodarenje otpadom.

Page 103: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 35

Građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja potrebno je urediti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Otpadom je potrebno postupati na način da se onemoguće i spriječe emisije u zrak i okolni prostor. Podna površina mora biti izvedena od nepropusne kolničke konstrukcije s blagim padom prema otvorenom kanalu za prikupljanje tehnoloških (procjednih) otpadnih voda, kojim se ista provodi do sabirne jame za prikupljanje tehnoloških voda. Sabirne jame moraju biti izvedene od vodonepropusnog materijala, a pražnjenje istih vršiti sukladno propisima.

Odvojeno prikupljanje, razvrstavanje i skladištenje reciklažnog, građevnog, opasnog i neopasnog te drugog otpada sukladno zakonskoj regulativi, moguće je u zasebnim odgovarajućim natkrivenim ili nenatkrivenim spremnicima te izgradnjom nužnih građevina, opreme i uređaja potrebnih za obavljanje funkcije prikupljanja, razvrstavanja, mehaničke obrade, oporabe građevinskog otpada recikliranjem, skladištenja otpada, odnosno funkcioniranja građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja.

Način sakupljanja, odvoza i postupanja s komunalnim otpadom propisan je Odlukom o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/08., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) i Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/18.).

Organiziranim odvozom komunalnog otpada obuhvaćen je grad Đurđevac i sva prigradska naselja i to: Severovci, Grkine, Sveta Ana, Budrovac, Čepelovac, Mičetinac, Sirova Katalena i Suha Katalena.

Poslove prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja trgovačko društvo Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac koje je u pretežitom vlasništvu Grada Đurđevca (93 %).

Trenutno se sakupljanje otpada obavlja s 3 specijalna vozila za prijevoz otpada (2 smetlara i 1 podizač kontejnera).

Osim navedenih vozila koristiti se manje vozilo - transporter za prikupljanje

miješanog komunalnog otpada u dijelovima prigradskih naselja u kojima postojeći veliki kamioni za odvoz otpada ne mogu pristupiti zbog nemogućnosti okretanja ili uskih puteva.

Cijena usluga sakupljanja i odvoza otpada obračunava se sukladno "Cjeniku skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada" koji je objavljen na web stranici Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.: http://www.komunalneusluge.hr/

Otpad se sakuplja u spremnicima zapremine 80 litara, 120 litara, 240 litara, 660 litara, 1100 litara, 5000 litara i 7000 litara s time da su 3 256 korisnika građani, a 149 korisnika je u privredi.

Tablica 1.: Broj korisnika odvoza i zbrinjavanja otpada na dan 31.12.2018.

Godina 2018. godina građani/privreda

2314/119

Tablica 2.: Učestalost odvoza otpada i način daljnjeg zbrinjavanja/obrade

Vrsta otpada

Učestalost

odvoza

Zbrinjavanje (gdje)/ predaja dr. skupljaču /obrada

miješani komunalni

4x mjesečno

odlagalište „Peski“ Đurđevac/ Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

biorazgradivi - -

reciklabilni

1x mjesečno + RD

Reciklažno dvorište Đurđevac / Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

glomazni

2x godišnje

odlagalište „Peski“ Đurđevac/ Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

božićna drvca

1x godišnje

odlagalište „Peski“ Đurđevac/ Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

Granje

1x godišnje

odlagalište „Peski“ Đurđevac/ Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

U 2015. godine je nabavljeno ICT

rješenje elektronske evidencije odvoza komunalnog otpada. Tehnologija se sastoji od tagova ( čipova ) koji se ugrađuju na posude, opreme za očitanje čipova i cloud računalne aplikacije za pregled i administraciju podataka. Nakon ugradnje opreme na vozila, u 2016. godini se je ugradilo 95 % čipova u

Page 104: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 36

posude koje koriste domaćinstva. Preostale posude koje nisu čipirane, su za poslovne prostore i kontejneri u više stambenim zgradama, zbog tehničkih nesukladnosti. Tijekom 2016. se je uspostavila integracija knjigovodstvenog programa Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. i cloud aplikacije ICT sustava. Za ispravan rad i korištenje ICT rješenja potrebno je konstantno i brzo ažuriranje svih promjena na terenu. U 2018. se radilo na ažuriranju čipova na kantama te se je dobila 100 % točna baza podataka koja je nužna za primjenu aplikacija za obračune.

Pored zelenih otoka građanima je omogućeno izdvajanje korisnog otpada putem plastičnih vreća (polimeri putem žutih vreća, te otpadni papir i karton putem plavih vreća) za individualna domaćinstva na području grada Đurđevca sa prigradskim naseljima. U studenom 2016. je počeo Pilot projekt odvojenog skupljanja otpada koji je dao pozitivne rezultate i uputio na spremnost građana na suradnju. U 2018. godini se nastavilo sa sakupljanjem jednom mjesečno prema određenom rasporedu (prvi ponedjeljak u mjesecu), te je besplatno za korisnike. Svako domaćinstvo može podići pakete besplatnih vreća za odvojeno sakupljanje s letkom tj. uputom što se stavlja u koju vreću. U 2018. putem žutih i plavih vreća ukupno je prikupljeno 38,73 t od čega je nakon sortiranja bilo iskoristivo tek 65%. Tablica 3. Količina odvojeno prikupljenog plastičnog otpada i papira u 2018.

datum kg

08.01. 3170

05.02. 3840

05.03. 2980

02.04. 5400

07.05. 5880

04.06. 5430

02.07. 4930

06.08. 6460

03.09. 5360

08.10. 5190

05.11. 6240

03.12. 5120

ukupno 38730

Udio plastike u miješanom komunalnom otpadu je cca 10 %, što znači da bi se u gradu Đurđevcu moglo skupiti max .cca 140.000 kg plastike. Udio papira u miješanom komunalnom otpadu je cca 20 %, što znači da bi se u gradu Đurđevcu moglo skupiti max .cca 280.000 kg papira. U Gradu Đurđevcu provode se mjere odvojenog sakupljanja otpada na način da su uvedeni zeleni otoci za prikupljanje ambalaže od papira, ambalaže od plastike, staklene ambalaže, ambalaže od metala. Na području Grada Đurđevca od 2003. godine na 18 lokacija postavljeni su zeleni otoci sa ukupno 67 kontejnera, 2015. godini povećan je broj lokacija zelenih otoka na 36 sa ukupno 97 kontejnera i to se nije mijenjalo u 2018. U 2018. godini nabavljeno je i ugrađeno sveukupno 18 Molok sistema (polu - podzemni spremnici). Prednost ugradnje Molok sistema jest veća efikasnost, lijep i uredan okoliš, velik kapacitet na malome prostoru. Također jedna od prednosti jest čista sirovina, koja je sada sigurna (nema krađe) smještena na tihom, hladnom i tamnom mjestu, i jednostavnost pražnjenja. U planu je nabava još Molok sistema kako bi se nadopunile lokacije, kako bi bio cijeli set na jednom mjestu (MKO, BKO, PAPIR, PET, STAKLO). Ugradnjom Molok sistema smanjuje se učestalost potrebe pražnjenja zbog njihovog velikog kapaciteta čime se ujedno i smanjuju troškovi manipulacije. Dinamika pražnjenja zelenih otoka je po potrebi u slučaju kad se pojedini kontejneri napune, najčešće 1 - 3 puta mjesečno. Odvojeno se sakuplja papir i od poslovnih subjekata po pozivu. Ovim aktivnostima povećavaju se količine odvojeno skupljenog otpada, te se istodobno smanjuju količine otpada odloženog na odlagalište. Uočava se rast skupljenih količina odvojenog otpada zbog skupljanja na kućnom pragu. Nedostaci u sustavu pražnjenja zelenih otoka su često bacanje miješanog komunalnog otpada u i uz kontejnere što ostavlja dojam neurednosti. Po potrebi se uklanja i takav otpad s lokacija. Također se u 2018. godini dva puta organizirano odvozio glomazni otpad na temelju poziva građana i u akcijama je skupljeno 33,59 t otpada zbrinutog u reciklažnom dvorištu i odlagalištu, te je

Page 105: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 37

organizirano skupljanje i odvoz granja i božićnih drvca iz domaćinstava. Grad Đurđevac pokrenuo projekat Održive misli koji je financiran od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, provodi se zajedno sa sedam općina , sedam osnovnih škola, šest dječjih vrtića i dvije srednje škole. U sklopu projekta će se izraditi letci, brošure, plakati, edukativne bojanke i slikovnice, radijske reklame i emisije, javne edukacijske tribine, predstave u vrtićima, natjecanja i edukacije nastavnika, profesora i odgojitelja. Grad i Općine su se udružile kako bi se mještane upoznalo s njihovom ulogom u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, hijerarhiji gospodarenja otpadom, kao i o koristima uređenog cjelovitog sustava. Kroz projekt će se osvijestiti stanovništvo s navedenog područja s ciljevima modela kružnog gospodarstva i smanjenja nastanka otpada. Tablica 4. Lokacije zelenih otoka su slijedeće:

rb LOKACIJE KONTEJNERI MOLOK

papir pet Staklo metal tekstil PAPIR PET BIO MKO 1 A.RADIĆA 7. 1 1 2 2 A. RADIĆA - NIZ I i II MOLOK 1 1 1 1

3 A.G. MATOŠA 1 1 1

4 BANA JELAČIĆA MOLOK DERGEZ

1 1 1 1 1

5 BASARIČEKOVA 1 1 6 CIGLENSKA 1 1 1 7 DONI BRVCI 1 1 8 G. KARLOVČANA- K.

TOMISLAVA 1 1 1

9 GRKINSKA KOD DOMA PESKI 1 1 1 1 10 KAIĆEV MOST MOLOK 1 1 1 11 KOLODVORSKA (GRAMINEA) 1 12 KUDRINKA-PRIMA 1 1 1 13 MEĐAŠNA -NIKOLINO 1 1 1 14 MLINOKLAS 1 1 1 15 OSNOVNA ŠKOLA - MOLOK 1 1 1 16 POSLOVNI CENTAR MOLOK 1 1 1 1 17 PAVLA RADIĆA -cestari 1 1 18 P. ZRINSKOG -PEŠČENICA 1 19 RADNIČKA - GROBLJE 2 1 1 1 1 20 S.RADIĆA 39 ( staza prema

srednjoškolskom) 1 1 1

21 S. RADIĆA 102 1 22 STARI GRAD - MOLOK 1 1 1 23 ŠKURDIJEVA 1 1 1 24 TRG HRVATSKE MLADOSTI 1 1 25 TINA UJEVIĆA 17. MOLOK 1 1 1 1 26 UGAO S.RADIĆA I

VINOGRADSKE 1 1 1

27. VRTIĆ 1 1 28. SUHA KATALENA-

DRUŠTVENI DOM 1 1 1

29. SIROVA KATALENA-CENTAR VAGA

1 1 1

30. BUDROVAC-ZADRUGA 1 1 31. ČEPELOVAC,PLANINSKA 43-

SLOGA 1 1 1

32. MIČETINAC-BUSNA STANICA 1 1 1 33. SEVEROVCI-BUSNA STANICA 1 1 1 34. GRKINE-RASKRIŽJE 1 1 35. SV.ANA-KOD CRKVE 1 1 1

Page 106: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 38

IV.

Odlagalištem komunalnog otpada 'Peski' Đurđevac upravljaju Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac. Na Odlagalištu komunalnog otpada 'Peski' Đurđevac odlaže se otpad s područja Grada Đurđevca i Općine Kalinovac.

Količina i sastav komunalnog i neopasnog otpada koji se odlaže prati se putem pratećih listova i očevidnika prema katalogu otpada i prema zakonskim aktima.

Podaci o gospodarenju otpadom dostavljaju se u Registar onečišćenja okoliša jedanput godišnje, a dostavljaju ih Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac putem Internet aplikacije, te se redovno predaju zakonom propisana izvješća Agenciji za zaštitu okoliša i prirode.

U 2018. godini na Odlagalištu

komunalnog otpada 'Peski' Đurđevac ukupno je odloženo 2.555,52 tona neopasnog otpada od čega 787,162 tona biorazgradivog otpada, odnosno 27,17 %.

Količina otpada vagana je na mosnoj vagi na ulazu u odlagalište koja je u funkciji od 01.03.2014. godine.

Tablica 5. Ukupno odloženo otpada u t na odlagalištu otpada 'Peski' 0d 2014. do 2018.

Komunalni i neopasni

otpad

Jedinica

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

ukupno

t

2.618,98

2.772,24

3.166,93

2.631,47

2.555,52

Grad

Đurđevac

t

-

-

2.615,71

2.010,44

1.896,38

Tablica 6. Popis odloženog otpada na Odlagalištu 'Peski' po JLS i ključnom broju otpada u kg:

KLJUČNI BROJ

VRSTA OTPADA

ĐURĐEVAC KALINOVAC SESVETE

02 01 04 PLASTIKA- iz poljoprivrede

180,00 370,00

17 01 07 75.960,00

17 08 02 građevinski materijal na

bazi gipsa

135.480,00

17 09 04

miješani građevinski

otpad

121.530,00

2.450,00

19 08 01

ostaci na sitima i grabljama

2.790,00

2.630,00

19 08 02 otpad iz pjeskolova

2.300,00 1.900,00

19 12 01 1.540,00

19 12 04

GUMA, CELOFAN I PLASTIKA

9.300,00

19 12 12 Otpad od obrade u RD

12.660,00

20 01 11

Tekstil 1.590,00

20 03 01 miješani

komunalni otpad

1326.150,00 280.730,00 288.810,00

20 03 02

otpad sa tržnice

7.600,00

20 03 03 otpad od čišćenja ulica

83.980,00

20 03 07 glomazni 27.937,10

1.030,10 1.102,80

20 02 01 BIORAZGRADIVI

87.380,00 18.160,00

UKUPNO kg

1.896.376,10 302.370,10 294.812,80

Uporabna dozvola

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. su ishodile Uporabnu dozvolu za etapu 1. dana 27. lipnja 2016. Uporabna dozvola je jedna od preduvjeta za ishođenje Dozvole za gospodarenje otpadom. Nakon ishođenja uporabne dozvole otpad se je počeo odlagati u novoizgrađenu kazetu za otpad.

Okolišna dozvola

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. su 09. lipnja 2016. godine ishodile Okolišu dozvolu za Odlagalište otpada ''Peski'' u Đurđevcu. Ona propisuje tehnike vezane za proces u postrojenju Odlagalište otpada Peski - Đurđevac , granične vrijednosti emisija, uvijete izvan postrojenja te uvjete dozvole koji se ne određuju temeljem NRT-a.

Na odlagalištu je vršena propisana

deratizacija i dezinsekcija te su analizirani uzorci vode na piezometrima 1 i 2, odzračnicima Z1, Z3 i Z5, platou za pranje vozila i sabirnom bazenu .

Na odlagalištu se u 2018 g. jednom tjedno razgrtao i planirao otpad strojem Terex i Komatsu buldozerom. Zatrpavanje otpada se je vršilo povremeno.

U 2018. godini na odlagalištu nije bilo

požara.

Page 107: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 39

Tablica br 7. Popis izvještaja o praćenju stanja okoliša

Naziv izvješća Br. izvješća Datum uzrokovanja

Prevoditelj analize

Ispitivanje koncentracije odlagališnih

plinova

218052-A 19.04.2018. ANT d.o.o.

218159-A 04.10.2018. ANT d.o.o.

Plato za vozila

OV/2074/17 05.12.2017. Bioinstitut d.o.o.

OV/342/18 26.02.2018. Bioinstitut d.o.o.

OV/623/18 11.04.2018. Bioinstitut d.o.o.

OV/1017/18 29.06.2018. Bioinstitut d.o.o.

OV/1349/18 14.09.2018. Bioinstitut d.o.o.

OV/1462/18 22.10.2018. Bioinstitut d.o.o.

OV/1625/18 13.12.2018. Bioinstitut d.o.o.

Sabirni bazen

OV/2075/17 05.12.2017. Bioinstitut d.o.o.

OV/343/18 26.02.2018. Bioinstitut d.o.o.

OV/1018/18 29.06.2018 Bioinstitut d.o.o.

OV/1350/18 14.09.2018. Bioinstitut d.o.o.

Piezometar

PV/1498/17 05.12.2017. Bioinstitut d.o.o.

PV/1499/17 05.12.2017. Bioinstitut d.o.o.

PV/269/18 26.02.2018. Bioinstitut d.o.o.

PV/270/18 26.02.2018. Bioinstitut d.o.o.

PV/975/18 29.06.2018. Bioinstitut d.o.o.

PV/976/18 29.06.2018. Bioinstitut d.o.o.

PV/1340/18 14.09.2018. Bioinstitut d.o.o.

PV/1341/18 14.09.2018. Bioinstitut d.o.o.

Kontejner O/525/18 25.05.2018. Bioinstitut d.o.o.

Građevinski otpad

O/526/18 25.05.2018. Bioinstitut d.o.o.

DDD

46527 29.03.2018. ICC 3D d.o.o.

46709 18.04.2018. ICC 3D d.o.o.

410843 07.08.2018. ICC 3D d.o.o.

407582 20.09.2018. ICC 3D d.o.o.

407706 20.11.2018. ICC 3D d.o.o.

407828 10.12.2018. ICC 3D d.o.o.

Meteorološki podaci

Državni hidrometeorološki

zavod

Dozvola za gospodarenje otpadom Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. su

21. listopada 2016. ishodile Dozvolu za gospodarenje otpadom kojom nam se dozvoljava obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja 92 vrste otpada. Dozvolom je definiran kapacitet odlagališta na 150 000 t te su propisani tehnološki procesi i uvjeti obavljanja tih tehnoloških procesa. Revizija dozvole je pokrenuta u prosincu 2017. godine.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. upravljaju reciklažnim dvorištem u Đurđevcu na osnovu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/18.) i Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/19.).

U izgradnju je uloženo 3.070.000,00 kn koju je financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Koprivničko- križevačka županija i Grad Đurđevac.

Uporabna dozvola za etapu 2. - reciklažno dvorište ishođena je 27.06.2016.

Reciklažno dvorište službeno je počelo s radom nakon upisa u očevidnik Reciklažnih dvorišta 05.rujna 2016. Broj upisa je REC-75. Nalazi se u ulici Petra Zrinskog 69 u ulazno-izlaznoj zoni Odlagališta komunalnog otpada. Ukupne je površine 4895 m2 na kojoj se nalaze 24 kontejnera i 33 različitih spremnika. Sva spremišta imaju zaštitne tankove za prikupljanje eventualno prolivenih tekućina koje su prekrivene podnom pocinčanom rešetkom po cijeloj površini kako bi se spriječilo istjecanje i zagađenje okoliša.

Reciklažno dvorište je prostor namijenjen odvojenom skupljanju posebnih vrsta otpada. Besplatno otpad mogu donositi fizičke i pravne osobe s mjestom prebivališta u Gradu Đurđevcu i Općini Kalinovac.

Popis otpada koji se zaprima: - neograničene količine: papira,

plastike, stakla, metala, tekstila, - ograničene količine: U toku jedne

godine jedno domaćinstvo može besplatno predati :

- 10 litara jestivog ulja - 5 litara motornog ulja - 1 kg opasnog otpada - do 4m3 glomaznog otpada - do 4 m3 biorazgradivog otpada (bez

granja) - do 1m3 granja svezanog u snopove - do 200 kg građevinskog otpada

(otpad zapakiran u vreće nastao održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u uzastopnih 6 mjeseci.)

Na obradu u reciklažno dvorište ulazi odvojeno skupljeni otpad skupljen na kućnom pragu te sa zelenih otoka.

U 2018. godini u reciklažno dvorište

Page 108: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 40

zaprimljeno je 209,84 t otpada.

Tablica 8. odvojeno skupljene količine otpada u Đurđevcu

Odvojeno skupljene

količine – tona

2014.

2015.

2016.

2017.

2018. PAPIR 21,54 35,23 41,60 79,17 99,43

PLASTIKA 2,71 3,41 4,15 12,16 46,027 STAKLO 12,22 10,09 15,55 20,47 41,919 METAL 0 0 1,06 5,3 3,53

TEKSTIL 0 0 0 2,29 3,293

EE 0 - - 4,53 0,03 OSTALO 0 0 0 28,79 15,61

U idućem razdoblju potrebno je

nabaviti mobilno reciklažno dvorište za prikupljanje korisnog otpada u prigradskim naseljima.

V.

Podaci o gospodarenju otpadom dostavljaju se u Registar onečišćenja okoliša jedanput godišnje, a dostavljaju ih „Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.'' Đurđevac.

VI.

U 2018. godini u Proračunu Grada Đurđevca predviđeno je 528.750,00 kuna za realizaciju Plana gospodarenja otpadom.

VII.

Gradonačelnik Grada Đurđevca ovo Izvješće podnosi Gradskom vijeću Grada Đurđevca na usvajanje.

VIII.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“. KLASA: 351-01/19-01/01 URBROJ: 2137/03-02-01/07-19-1 Đurđevac, 5. ožujka 2019. Gradonačelnik:

Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.

29 Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona

o održivom gospodarenju otpadom („Narodne

novine“, broj 94/13. i 73/17.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje

nepropisno odbačenog otpada za 2018. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada za 2018. godinu (KLASA: 351-01/19-01/04, URBROJ: 2137/03-02-01/08-19-1) koje je 5. ožujka 2019. godine podnio komunalni i prometni redar Tihomir Robotić.

II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu .

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 351-01/19-01/04 URBROJ: 2137/03-02-01/08-19-2 Đurđevac, 15. ožujka 2019.

Predsjednik Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

Page 109: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 41

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

GRAD ĐURĐEVAC Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Komunalni i prometni redar KLASA: 351-01/19-01/04 URBROJ: 2137/03-02-01/08-19-1 Đurđevac, 05. ožujak 2019.

IZVJEŠĆE O LOKACIJAMA, KOLIČINAMA I TROŠKOVIMA ZA ZBRINJAVANJE

NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA komunalnog i prometnog redara

za 2019. godinu

Člankom 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „ Narodne novine „ broj: 94/13., 73/17. i 14/19.) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) propisane su obveze koje je jedinica lokalne samouprave dužna osigurati na svom području.

Provedbu obveza iz članka 28. stavka 1. točke 3. ovog Zakona osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave - komunalni redar, koje se odnose na sprečavanje odbacivanja otpada suprotno Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada.

Člankom 36. Zakona propisano je da provedbu obveza osigurava komunalni redar i to mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Pod mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada smatraju se :

uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisnom odbačenom otpadu,

uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,

provedba redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada,

druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Pod mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš podrazumijeva se rješenje kojim se naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine uklanjanje tog otpada.

Grad Đurđevac u provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje istog poduzeo je sljedeće radnje, tijekom 2015 godine uspostavljen je sustav prijave lokacija odbačenog otpada putem obrasca koji je objavljen na internetskim stranicama Grada Đurđevca te je istog moguće preuzeti u prostorijama gradske uprave Grada Đurđevca, obrazac se predaje u prijemnu kancelariju Grada Đurđevca te se prosljeđuje komunalnom redaru na postupanje. Na temelju prijava evidentirane su ove lokacije odbačenog otpada u 2018 godini:

na području Mjesnog odbora Budrovac – dio nerazvrstane ceste br. 3-084 naziva Budrovac – Gradine na dijeli k.č.br. 1968/1,

na području Mjesnog odbora Peski – dio oko Deponija „PESKI“ na dijelu k.č.br. 4688/154,

na području Mjesnog odbora Peski – dio uz lokalnu cestu oznake LC 26108 Đurđevac – LC 26107 Hladna voda,

na područjima divljih deponija evidentiranih prije 2010. godine koji su u postupku sanacije „ Ribnjak „ - Mjesni odbor Budrovac površine oko 0,3 ha koji se nalazi na katastarskim česticama 1253/19 u k.o. Budrovac na kojem se nalazi oko 5000 m³ komunalnog i građevinskog otpada,

„ Jaruga „ - Mjesni odbor Sirova Katalena površine oko 0,2 ha koji se nalazi na katastarskim česticama 528/3 i 526/1 u k.o. Sirova Katalena na kojoj se nalazi oko 3000 m³ komunalnog i građevinskog otpada, „ Skres „ – Mjesni odbor Čepelovac površine oko 0,1 ha koji se nalazi na katastarskim česticama 475/8 i 475/9 na kojoj se nalazi oko 5000 m³ komunalnog i građevinskog otpada, „ Žuta Stijena „ – Mjesni odbor Suha Katalena površine oko 0,12 ha koji se

Page 110: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 42

nalazi na katastarskim česticama 1679/2 i 949/26 u k.o. Suha Katalena na kojoj se nalazi oko 2000 m³ komunalnog i građevinskog otpada. Evidentirane lokacije sanirane su

nakon prijave. Sanacija je vršena kroz rad za opće dobro.

Za lokacije divljih deponija evidentiranih prije 2010. izrađeni su elaborati zbrinjavanja odnosno planovi sanacija lokacija onečišćenih otpadom. Sufinanciranje sanacija predmetnih odlagališta predviđeno je kroz sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projektom sanacije odlagališta „ Peski „ Đurđevac predviđene su plohe za zbrinjavanje otpada sa navedenih divljih odlagalište što je financirano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na evidentiranim područjima nepropisnog odbačenog otpada u prethodnim godinama provode se mjere nadzora te je u postupku postavljanje tabli o zabrani nepropisnog odbacivanja otpada.

U suradnji sa komunalnim poduzećem Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac provode se edukativne aktivnosti po pitanju smanjenja odbacivanja otpada u okoliš. Aktivnost u 2018. godini bila je distribucija letaka o potrebi recikliranja otpada.

Najveći problem kod provođenja mjera sprečavanja i uklanjanja otpada su nemogućnost pronalaska počinitelja, kasne prijave građana zbog kojih dio otpada propadne te ga je teško zbrinuti i pronaći počinitelja i veći dio otpada se odbacuje na prije utvrđenim lokacijama na divljim deponijima.

Komunalni i prometni redar Tihomir Robotić, ing. prom., v. r.

30

Na temelju članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Muzeja Grada Đurđevca, br. 188/2014 od 13. listopada 2014. i 184-2/2015 od 28. rujna 2015., Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja

Grada Đurđevca za potpis ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe

Salvadora Dalija RECETTES D’ IMMORTALITE (Recepti za besmrtnost)

I.

Daje se suglasnost ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca, Editi Janković Hapavel za potpis Ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe Salvadora Dalija RECETTES D’ IMMORTALITE (Recepti za besmrtnost).

II. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 612-01/19-01/04 URBROJ: 2137/03-01-01/04-19-2 Đurđevac, 15. ožujka 2019. PREDSJEDNIK

Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

31 Na temelju članka 29. Statuta Grada

Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj 15. ožujka 2019. donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca

za 2018. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2018. godinu (KLASA: 021-05/18-02/07, URBROJ: 2137/03-01-01/04-19-21), koje je podnio predsjednik Savjeta mladih Grada Đurđevca Matija Bažulić.

II.

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

Page 111: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 43

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 022-05/19-01/05 URBROJ: 2137/03-01-01/04-19-2 Đurđevac, 15. ožujka 2019. PREDSJEDNIK

Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

AKTI GRADONAČELNIKA 32

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 28. siječnja 2019. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o određivanju lokalnog koordinatora

I.

Radi obavljanja i koordinacije poslova strateškog planiranja za područje Grada Đurđevca, za lokalnog koordinatora određuje se službenica SILVIJA LUKAČIN, voditeljica Odsjeka za razvojne projekte u Gradu Đurđevcu.

II. Lokalni koordinator obavlja poslove određene u članku 36. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17.).

III. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“. KLASA: 302-02/19-01/01 URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1 Đurđevac, 28. siječnja 2019. GRADONAČELNIK Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.

Page 112: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 44

S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA

16 Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu …………………… 1 17 Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2019.

godini ……………………………………...................................................................................................................................................................... 61

18 Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2019. godini ………………….. 62 19 Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2019. godini …………….. 62 20 Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca ………………………………………………………………………………………….. 63 21 Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Grada Đurđevca za 2019.

godinu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 69

22 Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Đurđevca za 2019. godinu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

70

23 Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2019. godini ............................ 71 24 Plan zaštite od požara ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 72 25 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2018. godinu ………………………………………… 93 26 Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2019. godinu ………………………........................... 98

27 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine …………………………………………………………………………………………………………………………………….

101

28 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Đurđevca u 2018. godini ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. - Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Đurđevca u 2018. godini …………………….

101 101

29 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada za 2018. godinu …………………………………………………………………………………………………………………………………. - Izvješće o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada za 2018. godinu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

108 109

30 Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za potpis ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe Salvadora Dalija RECETTES D’ IMMORTALITE (Recepti za besmrtnost) ……………………………..

110

31 Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2018. godinu …………………. 110

AKTI GRADONAČELNIKA

32 Zaključak o određivanju lokalnog koordinatora ……………………………………………………………………………………………... 111

„Službene novine Grada Đurđevca“ izdaje Grad Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1. Urednica: Jadranka Švaco, telefon: (048) 811-052,

Priprema i tisak: Grad Đurđevac

Page 113: djurdjevac.hrdjurdjevac.hr/wp-content/uploads/2019/07/Službene-novine-2019-broj-2.pdf · Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj

Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 45