bestuursverslag osg piter jelles 2015

Download Bestuursverslag OSG Piter Jelles 2015

Post on 11-Jan-2017

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OSG Piter Jelles Bestuursverslag 2015

  Bestuursverslag OSG Piter Jelles 2015 te Leeuwarden, Dokkum, Kollum en St. Annaparochie

 • OSG Piter Jelles Bestuursverslag 2015

  Inhoudsopgave

  A1 Jaarverslag 2015 Raad van Toezicht ...................................................................................... 3

  A2 Jaarverslag 2015 College van Bestuur ................................................................................... 8

  Organisatiestructuur ........................................................................................................... 14

  Treasury management ........................................................................................................ 17

  Continuteitsparagraaf (meerjarenbegroting) ......................................................................... 19

  Interne risicobeheersings- en controlesysteem ....................................................................... 21

  Organogram OSG Piter Jelles ............................................................................................... 23

  A3 Jaarverslag OSG Piter Jelles 2015 ........................................................................................ 24

  1 Onderwijs en onderwijsprestaties ......................................................................................... 25

  Opbrengstenoordelen 2016 (voorinzage) ............................................................................... 25

  2 (Onderwijs)Kwaliteit en (horizontale) verantwoording ............................................................. 28

  3 Diverse (onderwijs)aspecten ................................................................................................ 29

  4 Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 32

  5. Resultaat 2015 .................................................................................................................. 38

  5.1 Analyse van het netto resultaat 2015 .............................................................................. 38

  6. Financile kengetallen 2015 (met vergelijking 2014) .............................................................. 40

  6.1 Resultaten en ratios ..................................................................................................... 40

  6.2 Liquiditeit .................................................................................................................... 40

  7. Verdere bezuinigingen ........................................................................................................ 41

  8. Financile instrumenten ...................................................................................................... 41

  9. Toelichting op het eigen vermogen ....................................................................................... 42

  Financin op balansdatum ................................................................................................... 43

  A4 Jaarrekening 2015 OSG Piter Jelles ..................................................................................... 46

  Balans per 31 december 2015 ............................................................................................. 46

  Staat van baten en lasten 2015 ............................................................................................ 47

  Kasstroomoverzicht 2015 .................................................................................................... 48

  Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015 ..................................................................... 49

  Toelichting behorende tot de balans ...................................................................................... 57

  Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW ............................................................................ 64

  Financile instrumenten ...................................................................................................... 66

  Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen ............................................................. 67

  Toelichting op de onderscheiden posten van baten en lasten .................................................... 68

  Overzicht verbonden partijen en honoraria van de accountant .................................................. 75

  Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector ................................................. 76

  OVERIGE GEGEVENS ........................................................................................................................ 78

  Resultaatbestemming .......................................................................................................... 79

  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................................... 80

  BIJLAGE ........................................................................................................................................... 82

  Gegevens over de rechtspersoon ........................................................................................... 83

 • OSG Piter Jelles 3 Bestuursverslag 2015

  A1 Jaarverslag 2015 Raad van Toezicht

  Zoals het Sectorakkoord 2014-2017 zegt, presteert het voortgezet onderwijs goed, maar

  wil het tegelijk vanuit zelfreflectie wel kritisch en eerlijk zijn en werk maken van zaken die

  nog niet zo goed gaan. Het onderwijs kan altijd beter en er is nog veel verbeter-potentieel.

  Dat geldt ook voor OSG Piter Jelles. De organisatie is druk bezig dit potentieel aan te boren

  en te benutten. Het is de taak van de Raad van Toezicht om het College van Bestuur te

  ondersteunen in onder andere het organiseren van nieuw eigentijds onderwijs.

  Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de individualisering en digitalisering, vragen aan-

  dacht om het hedendaagse onderwijs vorm te geven. De door de VO-Raad georganiseerde

  VO2020-tour heeft als doel gehad om samen met het onderwijsveld tot een gedeelde visie

  op het onderwijs van de toekomst te komen. De uitkomsten hebben hun weerslag

  gevonden in uitgesproken ambities en afspraken die in het Sectorakkoord zijn beschreven

  en laten zien in welke richting het voortgezet onderwijs zich de komende jaren wil

  ontwikkelen. De ambities raken de drie hoofdlijnen van het Sectorakkoord: de vormgeving

  van toekomstbestendig onderwijs (I), door professionele scholen (II) die op verantwoorde

  wijze rekenschap afleggen (III).

  Zoals vele scholen krijgt ook Piter Jelles vooral in de plattelandsgebieden te maken met

  krimp. Hierop zal moeten worden geanticipeerd. Mede daarom moet meer werk gemaakt

  worden van samenwerking met partners die hiervoor belangrijk zijn. Het volgen van

  voortgezet onderwijs is immers een strategische schakel in de leerloopbaan van jongeren

  en daarom hebben de scholen en dus ook Piter Jelles, een belangrijke netwerkfunctie in

  lokale en regionale gemeenschappen. OSG Piter Jelles is een grote en belangrijke schakel

  in het onderwijsnetwerk in de Friese regio van het voortgezet onderwijs. Piter Jelles laat

  dat ook zien in de wijze waarop zij zich profileert. Het Ministerie van OCenW heeft vanuit

  haar verantwoordelijkheid maatregelen genomen die meer ruimte bieden voor

  samenwerking in en tussen onderwijssectoren. De aard en de omvang van de krimp is

  continu aan verandering onderhevig en vraagt om alertheid. In sommige gebiedsdelen van

  Friesland, waarin ook Piter Jelles is gehuisvest, wordt de komende jaren een krimp

  verwacht van 20% of meer. Dat vraagt om nieuwe ontwikkelingen en initiatieven van alle

  betrokken partijen.

  Parallel aan deze ontwikkelingen dient ook aandacht besteed te worden aan de verdere

  invoering van Goed Bestuur. De per 1 augustus 2015 ingevoerde Code Goed Onderwijs-

  bestuur VO wordt volledig ondersteund door zowel de Raad van Toezicht als het College

  van Bestuur en deze code vormt dan ook de basis voor een momenteel in ontwikkeling

  zijnde handboek Good Governance OSG Piter Jelles.

  De toegenomen wensen, eisen en verwachtingen en de toegenomen ruimte voor besturen

  en scholen om eigen keuzes te maken, stellen meer en hogere eisen aan de

  professionaliteit van schoolleiders en schoolbestuurders. Daarom wordt nu extra ingezet

  op het hebben van effectieve en creatieve schoolleiders en bestuurders die in staat zijn om

  binnen de school een gezamenlijke visie en richting te creren.

  De afgelopen jaren is er landelijk meer (politieke) aandacht geweest voor het onderwijs.

  Dit heeft geresulteerd in het beschikbaar stellen van extra financile middelen, waaronder

  de ophoging in termijnen (zeker tot en met 2018) van gelden vanuit de Prestatie-box VO.

  OSG Piter Jelles is financieel een gezonde organisatie. Het weerstandsvermogen is

  voldoende om mogelijke financile tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. De

  financile kengetallen zijn op orde.

  Binnen de Coperatie Pompebld, waarin Piter Jel