bibliotheek kalmthout

Download Bibliotheek Kalmthout

Post on 03-Dec-2014

2.778 views

Category:

Entertainment & Humor

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie voor het beheersorgaan op 27/10/2007

TRANSCRIPT

  • 1. Bibliotheek Kalmthout

2. OverzichtBibliotheek in een notendop Historische ontwikkeling Actuele tendensen Bestaansreden, basisopdracht Doelstellingen en kernfuncties Concrete werking 3. Algemeen Officile erkenning: 1 januari 1983 Beheer:Afgevaardigden van lokale politieke partijen enbibliotheekgebruikersBibliotheek Werkgebied:5.944 ha. Bevolking: 17.100 Vestigingen: 1 centrale bibliotheek en 1 jeugdbibliotheek Kalmthout Openingsuren:Centrale bibliotheek: 33 uur per weekJeugdbibliotheek: 6 uur per week Bibliotheeksysteem:Vubissmart (Infor) in een Collectie + omvang Boeken:50.000 (35 % fictie voor volwassenen; 26 % non-fiction voorvolwassenen, 39 % kinderboeken)notendop8% Vernieuwingspercentage per jaar: Tijdschriften: 100 (waarvan de meeste uitleenbaar) Kranten: 6 AVM-afdeling:Geen; 350 CD-ROMs Leners en uitleningen 6.700 Actieve leners:6% Groei actieve leners sinds 95: 40 % Aandeel bevolking Kalmthout: 220.000 Uitleningen per jaar:7% Groei uitleningen sinds 99: Personeel VTE: 6,5 VTE Budget 455.730 (ongeveer 2 % van gemeentelijke begroting) Totaal uitgaven: Aandeel personeelskosten:70 % Aandeel collectie: 15 % Operationele kosten: 15 % Gebouw (opening mei 96) 1.180.000 (incl. BTW) Totale kostprijs: 100.000 (incl. BTW) Kosten inrichting:745 m2 (publieksruimte: 540 m2) Oppervlakte: 4. Vestigingen Jeugdbibliotheek in de wijk NieuwmoerBibliotheek centraal gelegen voor het hele grondgebied 4 5. Bibliotheek KalmthoutNieuwbouw (1996) Totale oppervlakte: 745 m2 Publieksruimte: 540 m2 Prijs voor uitstekende toegankelijkheid van gebouw voor alle inwoners van Kalmthout van Vlaamse Federatie voor Gehandicapten (1997) 6. Jeugdbibliotheek Nieuwmoer De jeugdbibliotheek isondergebracht in eenklaslokaal van eenvoormalige basisschoolDe omstandigheden zijnbescheiden, maar acceptabel 7. Historische ontwikkeling (I)Bibliotheekdecreet (1978)Zorgde voor een omwentelingVerplichting voor gemeente te beschikken over een bibliotheekVoldoen aan kwantitatieve voorwaarden voor de omvang van collectie, opleiding van personeel en openingsurengediversifieerd landschap van zuilgebonden bibliotheken wordt gerationaliseerd tot netwerk van gemeentelijke openbare bibliotheken 8. Historische ontwikkeling (II)Decreet gentegreerd lokaal cultuurbeleid (2001)Bouwt verder op vorige decreetSpeelt in op eisen van informatiesamenlevingVerantwoordelijkheid voor bibliotheek ligt bij lokale overheid, die in vijfjaarlijkse beleidsplannen haar ambities moet formulerenKrachtlijn: samenwerking tussen lokale culturele actorenUittekening bovenlokale samenwerkingsverbandenStimulans onderlinge netwerkvorming bibliotheken 9. Actuele tendensenGoede cijfers: collecties + leden + gebruik Vraaggericht werken + ontwikkeling vraag aanbod Herprofilering bibliotheken: Aandacht voor publiekswerking Activiteiten ontplooien om lokale gemeenschapte voorzien van (elektronische) informatie Bibliotheek uitbouwen tot uitnodigende publiekeontmoetingsruimte Aanpassen personeelsbeleid en organisatievorm Intensiever samenwerken + nieuwe producten 10. BestaansredenVisie op bibliotheek in decreet is gebaseerd op Unesco-manifest over de openbare bibliotheek (1995) en de richtlijnen van de International Federation of Library Association (2001) In dit decreet wordt verstaan onder openbare bibliotheek: eenbasisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddeltactief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commercile invloeden. 11. Basisopdracht informatievoorziening zijn voor de lokale gemeenschap, met een fysiek en een digitaal aanbod, voor iedereen vrij toegankelijk op klantvriendelijke openingsuren. basisopdracht = eerstelijnsvoorziening Uitdagingen: Hoe breed is basisopdracht of welke taken moeten worden vervuld? Hoe gratis is vrij toegankelijk of waar bevindt zich de scheidslijn tussen een gratis minimum pakket en betalende comfortdiensten? Hoe sterk is noodzaak aan samenwerking voor bibliotheken? 12. Doelstellingen en kernfuncties Elke bibliotheek tracht zijn doelstellingen en concrete werking in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde visie op haar basisopdracht en afgeleide kernfuncties.De traditionele recreatieve, educatieve en informatieve functie van de bibliotheek zijn in transformatie.De vier geactualiseerde kernfuncties zijn: de culturele functie, de kennisfunctie, de educatieve functie en de ontmoetingsfunctie. 13. Culturele kernfunctie van de bibliotheek De recreatieve of ontspannende rol van de bibliotheek blijft essentieel, maar verbreedt zich tot een culturele functie. Ontspanning blijft belangrijkste reden van bezoek Bibliotheken helpen mensen omgaan met diverse De bibliotheek organiseert activiteiten die de participatie aan cultuur verhogen, verbreden en verdiepen meer en beter van cultuur genieten bevorderen van lezen en organiseren van activiteiten 14. Culturele kernfunctie in Kalmthout 15. Culturele kernfunctie in Kalmthout 16. Kennisfunctie van de bibliotheekBibliotheek ontwikkelt zich als lokaal informatiecentrum, een plaatselijke toegangspoort tot kennis. De informatieve functie van de bibliotheek is sterk toegenomen en groeit uit tot een kennisfunctie. Informatie wordt betekenisvol als ze tot verworven kennis wordt. Bibliotheken helpen mensen hun weg vinden in de informatiejungle. Ze zijn een (digitale) wegwijzer bij het zoeken naar kwaliteitsvolle informatie. Ook en zeker ongeletterden De bibliotheek biedt gratis toegang tot internet, stelt computers ter beschikking of organiseert internetcursussen. 17. Kennisfunctie van de bibliotheek 18. Educatieve kernfunctie van de bibliotheek Levenslang en levensbreed leren is een maatschappelijke behoefte. De bibliotheek schept als plaatselijke toegangspoort tot kennis een essentile voorwaarde voor levenslang leren.Bibliotheken ondersteunen niet alleen het individuele leren en het schoolse leren tijdens de vele klasbezoeken maar ook het levenslang en levensbreed leren door haar aanbod aan leermaterialen en door haar samenwerking met andere actoren die vormen van educatie organiseren. 19. Educatieve kernfunctie in Kalmthout 20. Ontmoetingsfunctie van de bibliotheekHet decreet spoort bibliotheken aan om een rol te spelen in de gemeenschapsvorming.Bibliotheken organiseren ontmoetingsbevorderende activiteiten zoals leesclubs, literaire avonden, voordrachten, tentoonstellingen.In veel bibliotheken krijgt de ontmoetingsfunctie een plaats in een leescaf, een leestuin, een polyvalente ruimte voor sociaal-culturele activiteiten. 21. Ontmoetingsfunctie in Kalmthout 22. Concrete werking Het bibliotheekpersoneel De bibliotheekcollecties De bibliotheekgebruikers De digitale bibliotheek Bibliotheekpromotie en leesbevordering Subsidirende instanties 23. Het bibliotheekpersoneel Professionele medewerkers Weinig vrijwilligers Het beroep is de laatste jaren sterk veranderd Bibliothecarissen worden bibliotheekmanagers Bibliotheekmedewerkers worden informatiebemiddelaars Decreet legt 50%-regel op (A- en B-niveau) 24. Het bibliotheekpersoneel in Kalmthout Formatie bibliotheek onderdeel van gemeentelijk personeelsbehoeftenplanBibliothecaris niveau A 1 VTEAssistent-dienstleider niveau B 0,5 VTEBibliotheekassistent niveau C 3 VTEBibliotheekbediendeniveau D 0,5 VTEAdministratief niveau C 1 VTEPoetspersoneel niveau E 1 VTE Kader niet bepaald op basis van behoeften en ondanks wijziging en toename van takenpakket nooit gewijzigd Kader beantwoordt niet aan decretale bepalingA- en B-niveau + 1,5 VTE (en interne verschuiving) 25. De bibliotheekcollecties Groeiende aandacht voor niet-gedrukte collecties Collecties zijn actueel en relevant Bibliotheken zijn geen bewaar-bibliotheken De bibliotheken evolueren naar een hybride bibliotheek met:Conventionele materialen (gedrukte en andere informatiedragers)Toegang tot digitale informatie Elke Vlaamse bibliotheek beschikt sedert 1997 over internettoegang voor bibliotheekbezoekers Steeds meer bibliotheken zijn geabonneerd op digitale online-databanken. 26. De bibliotheekcollecties in Kalmthout 27. De bibliotheekcollecties in Kalmthout 28. De bibliotheekcollecties in KalmthoutUitleningen + Verlengingen250.000 200.000 150.000 Aantal100.00050.00002000200120022003 2004 2005 2006Uitleningen +Verlengingen 187.43 204.71 208.83 213.48 218.28 218.60 220.64Jan Collet / Bibliotheek Kalmthout 29. De bibliotheekcollecties in Kalmthout 30. De bibliotheekcollecties in Kalmthout 31. De bibliotheekgebruikers Het aantal leners en gebruikers is de laatste decennia gestegen tot 28% van de Vlaamse bevolking. Net zoals de uitleen stagneert dit aantal de ontlezing of internet? profiel van de bibliotheekgebruikers werden in 2004 ruim 25.000 gebruikers van 165 bibliotheken uitvoerig genquteerd. 32. De bibliotheekgebruikers22-12-2004, p.23 Antwerpen, Limburg, Nationaal, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant/Brussel, West-VlaanderenBibliotheekbezoeker houdt van shoppen Gebruikersonderzoek bij 165 Vlaamse bibliothekenBRUSSEL - De bibliotheekbezoeker vertoont een typisch winkelgedrag. Hij zoekt doelgericht naar een goed boek, snuffelt graag in het aanbod en blijft zelden langer dan een halfuur. Willen bibliotheken nog klantvriendelijker worden, dan moeten ze zich profileren als winkels. Niet als cultuurinstellingen. Dat is een van de suggesties van een grootschalig gebruikersonderzoek, waarvan de resultaten gisteren voorgesteld werden. 33. De bibliotheekgebruikers 19-12-2005, p.17TelexNaar bib voor informatie en hobby (belga) - De meeste Vlaamse bibliotheekbezoekers ontlenen vooral non-fictie. Informatie voor het werk of de studies en huis-, tuin- en keukenlectuur zijn erg populair. Bij de fictie scoren thrillers en detectives hoog. Dat blijkt uit het rapport 'Ontleend en ontleed' van