bijela knjiga (ii dio)

of 126 /126
III 8. Противзаконито спречавање уписа у бирачки списак грађана који имају бирачко право Чланом 16. Закона о бирачким списковима прописано је: Државни органи, органи лојалне управе, јавне установе и други органи, јавне исправе битне за остваривање бирачког права дужни су издати на захтјев бирача одмах, а најкасније наредног дана од дана подношења захтјева“. 253 A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Upload: narodnastranka

Post on 04-Jun-2018

247 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 1/126

III 8. Противзаконито спречавање уписа у бирачки списак грађана

који имају бирачко право

Чланом 16. Закона о бирачким списковима прописано је:„Државни органи, органи лојалне управе, јавне установе и други органи, јавнеисправе битне за остваривање бирачког права дужни су издати на захтјевбирача одмах, а најкасније наредног дана од дана подношења захтјева“.

253

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Page 2: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 2/126

254   255

Page 3: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 3/126

256   257 

Page 4: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 4/126

258   259

Page 5: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 5/126

Извод дијела записника у којему се констатује да Републичка референдумскакомисија објављује нетачне бирачке спискове као и да спречава само

гласачима Блока за државну заједницу да се упишу у бирачки списак.260   261

Page 6: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 6/126

262   263

Page 7: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 7/126

264   265

Page 8: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 8/126

266   267 

Page 9: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 9/126

268   269

Page 10: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 10/126

Иако су Васкршњи празници (21-24.04.2006.) за општинску администрацијуПодгорице били наводно нерадни дани за упис бирача из Блока за заједничку

државу тих дана је нпр. у општини Плав уписано 376 нових гласача.270   271

Page 11: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 11/126

272   273

Page 12: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 12/126

274   275

Page 13: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 13/126

276   277 

Page 14: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 14/126

278   279

Page 15: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 15/126

280   281

Page 16: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 16/126

Један од примјера хапшења активиста Блока за заједничку државу у Подгорицикоји су били пуномоћници за упис у бирачке спискове. Правница МарицаБабовић и адвокат Драган Гарић су задржани у затвору под мотивацијомда наводно не би утицали на свједоке. Попут њих слично су прошли Радош

Зечевић и адвокат Никола Медојевић, члан републичке референдумскекомисије.

282   283

Page 17: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 17/126

За разлику од Подгорице нико од 20 активиста сепаратистичког блока,

који су били пуномоћници за упис у бирачке спискове у Пљевљима нијехапшен.

284   285

Page 18: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 18/126

Један од бројних примјера опструкције државних органа за лица (161)

која задовољавају услове за упис у бирачки списак.286   287 

Page 19: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 19/126

288   289

Page 20: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 20/126

290   291

Page 21: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 21/126

292   293

Page 22: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 22/126

Један од бројних примјера опструкције државних органа за лица (250)која задовољавају услове за упис у бирачки списак. У знак отпора насиљу

државне администрације, чланови Општинске референдумске комисије уНикшићу, из Блока за државну заједницу су прекинули рад у овом органу.

294   295

Page 23: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 23/126

Један од примјера пројектоване опструкције на упису „неподобних“гласача у бирачке спискове.

Један од бројних примјера опструкције државних органа за лица (90) која

задовољавају услове за упис у бирачки списак.296   297 

Page 24: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 24/126

298   299

Page 25: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 25/126

Један од бројних примјера опструкције државних органа за лица (68)која задовољавају услове за упис у бирачки списак.

300   301

Page 26: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 26/126

Један од бројних примјера опструкције државних органа за лица (7) којазадовољавају услове за упис у бирачки списак.

302   303

Page 27: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 27/126

Због „грешке“ власти Олги Радоњић, рођ. Радуновић, забрањен је упис убирачки списак и гласање на референдуму.

304   305

Page 28: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 28/126

306   307 

Page 29: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 29/126

308

Page 30: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 30/126

III 9. Противзаконито спречавање увида у службену документацију и уписивање

грађана који су стекли услов за упис у бирачки списак

Одредбом члана 18. Закона о бирачким списковима („Службени лист РЦГ“,бр. 15/2000) прописано је:„Министарство унутрашњих послова и органи локалне управе који водеодговарајуће службене евиденције о грађанима дужни су да парламентарнимстранкама и подносиоцима потврђених изборних листа, на њихов захтјевдоставе податке који утичу на тачност и ажурност вођења бирачког списка уроку од 48 часова од дана пријема захтјева“.

Чланом 19. Закона о бирачким списковима прописано је:„Инспекцијски надзор над примјеном прописа којима се уређује вођењебирачких спискова врши министарство надлежно за послове управе.Кад министарство надлежно за послове управе утврди да се бирачки списакне води на начин прописан законом и прописима донесеним на основу законаналожиће надлежном органу да отклони утврђене неправилности.По представци бирача, парламентарне странке или подносиоца потврђенеизборне листе, министарство надлежно за послове управе дужно је извршитиинспекцијску контролу у року од 24 часа од дана пријема представке.Примјерак записника о извршеној инспекцијској контроли и примјерак акта

којим се надлежном органу наређује предузимање одређених мјера и радњи,министарство надлежно за послове управе дужно је доставити подносиоцупредставке, у року од 48 часова од дана извршене инспекцијске контроле“.

Закон о слободном приступу информацијама гарантује сваком грађанинуправо увида у документа од јавног значаја, па према томе и у бирачке

спискове.

309

Page 31: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 31/126

310   311

Page 32: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 32/126

Примјер пројектоване опструкције Министарства правде како се не биутврдило чињенично стање везано за упис грађана у бирачке спискове тј.

крађу прије референдумског изјашњавања.312   313

Page 33: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 33/126

Један од примјера спречавања увида у службену документацију од странеМУП-а (полиције).

314   315

Page 34: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 34/126

316   317 

Page 35: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 35/126

Један од примјера спречавања увида у службену документацију одстране општинског органа за општу управу.

318   319

Page 36: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 36/126

Примјер узалудног обраћања Блока за државну заједницу предсједнику

(свих грађана) општине Будва.320   321

Page 37: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 37/126

322   323

Page 38: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 38/126

324   325

Page 39: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 39/126

Примјер узалудног упозорења предсједнику (свих грађана) општине Будвада 189 грађана због опструкције општинских органа није уписано у бирачки

списак.326   327 

Page 40: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 40/126

328   329

Page 41: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 41/126

До данас није познато да су државни службеници одговарали зато што

нијесу благовремено уписани гласачи у бирачки списак.330

Page 42: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 42/126

II. 10. Опструкција према поднијетим захтјевима за брисање противзаконито

 уписаних грађана у бирачке спискове

Одредбом члана 11. („Сл. Лист РЦГ“, бр. 14/00) Закона о избору одборника ипосланика прописано је:„Право да бира и да буде биран за посланика има грађанин Црне Горе који јенавршио 18 година живота, који је пословно способан и који има пребивалиштена територији Републике најмање 24 мјесеца прије дана одржавања избора.Право да бира и да буде биран за одборника има грађанин који је навршио18 година живота, који је пословно способан, који има пребивалиште на

територији Републике најмање 24 мјесеца прије одржавања избора и којиима пребивалиште на територији општине, као изборне јединице, најмање 12мјесеци прије дана одржавања избора“.

Кривични законик РЦГ у чл. 412. и 414. прописује кривична дјелафалсификовање исправа и фалсификовања службене исправе, за која је

запријећена казна затвора од 3 мјесеца до 5 година.

331

Page 43: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 43/126

Један од бројних примјера уписивања у бирачки списак лица која не постојеу евиденцији пребивалишта и личних карата.

332 333

Page 44: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 44/126

Потврда полиције да се лице не налази у евиденцији пребивалишта и личних

карата.Општински органи поред издатог увјерења од стране МУП-а (полиције)

уписује „непостојеће“ лице у бирачки списак.334 335

Page 45: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 45/126

Један од бројних примјера лица која су гласала а немају пребивалиште уЦрној Гори 24 мјесеца. По закону они су морали бити брисани из бирачкогсписка.

336 337

Page 46: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 46/126

338 339

Page 47: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 47/126

340 341

Page 48: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 48/126

342 343

Page 49: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 49/126

344 345

Page 50: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 50/126

346 347

Page 51: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 51/126

348 349

Page 52: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 52/126

350 351

Page 53: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 53/126

352

Page 54: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 54/126

III 11. Проглашавање „мртвима“ живих људи и уписивања давно упокојених у

бирачке спискове

Кривични законик РЦГ у чл. 412. и 414. прописује кривична дјелафалсификовање исправа и фалсификовања службене исправе, за која језапријећена казна затвора од 3 мјесеца до 5 година.

353

Page 55: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 55/126

Један од примјера проглашавања путем свједока „мртвим“ живог човјека,само да би био избрисан из бирачког списка.

354 355

Page 56: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 56/126

До данас није познато да су представници општинске власти и активистисепаратистичког блока сносили законске посљедице.

356 357

Page 57: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 57/126

У Никшићу су послије Другог свјетског рата (1946) у једној мјесној заједниции „Бога сахрањивали“. Овог пута секретар Мјесне заједнице Бистрица и

свједоци су прогласили мртвим живог човјека.358 359

Page 58: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 58/126

Путем свједока живог човјека Радомира Ђуканова Ђикановића, младића од

непуних 28 година (рођ. 05.05.1978.) прогласили „мртвим“.

Један од примјера како је путем фалсификоване изјаве проглашена мртвом

 жива особа. До данас није познато да су одговорни сносили законскепосљедице.

360 361

Page 59: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 59/126

362 363

Page 60: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 60/126

Један од примјера како је полиција прогласила мртвим живог човјека.364 365

Page 61: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 61/126

366 367

Page 62: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 62/126

Један од примјера како су мјесна заједница и полиција прогласили мртвима

 живе људе.368 369

Page 63: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 63/126

370 371

Page 64: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 64/126

Проглашавање живих људи за “мртве” разматрало је и радно тијело Републичкереферендумске комисије.372 373

Page 65: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 65/126

374 375

Page 66: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 66/126

До данас није познато да су овлашћена лица из полиције и Мјесне заједнице

одговарали за почињено кривично дјело.У Бијелом Пољу давно упокојена 9 лица су за референдум „оживјела“.До данас није познато да су одговорни сносили законске посљедице.

376 377

Page 67: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 67/126

378

Page 68: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 68/126

III 12. Притисци на гласаче Блока за државну заједницу 

Одредбом члана 31. Закона о референдуму прописано је:„Јавни функционери које именује или поставља Влада Републике ЦрнеГоре и које бира или именује локална самоуправа, државни службеници инамјештеници не могу узети учешћа у референдумској кампањи, нити могу

 јавно изражавати своје ставове поводом референдума у радном времену,односно док су на дужности.Не смије бити притиска на лица из става 1 овог члана, по питању њиховоггласања на одређен начин на референдуму или да не гласају уопште. Особе

које буду кршиле ову забрану биће кривично гоњене, у складу са законом.

Одредбом члана 33. Закона о референдуму прописано је:„Полицијски службеници и припадници Агенције за националну безбједностне смију узети учешће у референдумској кампањи на било који начин.Полицијски службеници не смију гласати, нити узлазити на гласачка мјеста усвојим униформама, сем у случају захтјева од предсједника гласачког одбора,

 у циљу спречавања непосредне пријетње јавном реду и безбједности унутаргласачког мјеста.Сваки полицијски службеник има право да напусти на неопходан (довољан)временски период своју званичну дужност на дан гласања, како би искористио

сопствено право гласа“.

Кривични законик РЦГ у чл. 412. и 414. прописује кривична дјелафалсификовање исправа и фалсификовања службене исправе, за која језапријећена казна затвора од 3 мјесеца до 5 година.

379

Page 69: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 69/126

Један од бројних примјера покушаја куповине гласова.380 381

Page 70: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 70/126

382 383

Page 71: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 71/126

384 385

Page 72: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 72/126

Извод из записника радног тијела Републичке референдумске комисије којисе односи на неспорно доказани покушај куповине гласова у Зети.

386 387

Page 73: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 73/126

388 389

Page 74: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 74/126

Извод из записника Републичке референдумске комисије који се односина неспорно доказани покушај куповине гласова у Зети.

Примјер притиска на члана референдумске комисије којег је именовала

Скупштина Републике Црне Горе.390 391

Page 75: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 75/126

Извод из записника републичке комисије који се односи на случај РанкаВуковића, члана општинске референдумске комисије у Подгорици.

392 393

Page 76: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 76/126

Послије референдума члан референдумске комисије дипл. правникРанко Вуковић, којег је именовала Скупштина Републике Црне Горе, прво јесмијењен са мјеста секретара у „Лутрији Црне Горе“ а потом је остао без

посла. Притисци руководства Јавног предузећа Лука Бар.394 395

Page 77: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 77/126

Активности Министарства рада и социјалног старања (ЈУ Центра засоцијални рад) на одузимању дјечјих додатака у Колашину.

396 397

Page 78: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 78/126

398 399

Page 79: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 79/126

400 401

Page 80: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 80/126

Активности ЈУ (Центра за социјални рад) на смањењу материјалногобезбјеђења петочланој породици (са 85 на 14,7 евра) у Колашину.

402 403

Page 81: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 81/126

404 405

Page 82: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 82/126

Активности службеника Министарства просвјете (директора школе) на

политичком „преваспитању“ професора у Беранама.406 407

Page 83: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 83/126

Активности Министарства пољопривреде на додјели бесплатних садница пополитичкој припадности у Даниловграду.

408 409

Page 84: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 84/126

Активности службеника Агенције за националну безбједност приликом

уписа у бирачке спискове у Даниловграду.Активности Завода за извршење кривичних санкција (затвора) у Спужу на

обезбјеђењу додатних гласова сепаратистичком блоку.410 411

Page 85: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 85/126

Активности министарстава, јавних служби, ДПС-а и њихових сарадникана обезбјеђењу гласова сепаратистичком блоку у Плужинама.

412 413

Page 86: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 86/126

Активности службеника локалне самоуправе на обезбјеђењу гласова

сепаратистичком блоку и на политичким притисцима према припадницимаБлока за заједничку државу у општини Подгорица.

414 415

Page 87: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 87/126

Активности присталица сепаратистичког блока у Плаву у референдумскојкампањи.

Активности предсједника општинског одбора СДП-а и инспектора полицијена „преваспитању“ чистачице у основној школи у Андријевици.

416 417

Page 88: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 88/126

418 419

Page 89: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 89/126

Активности Лутрије Црне Горе и приватних предузећа под заштитомактуелне власти на „преваспитању“ запослених у Херцег Новом.

Активности присталица сепаратистичког блока у приватном предузећу на„преваспитању“ продавачице у Бару.

420 421

Page 90: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 90/126

Активности присталица сепаратистичког блока у приватном предузећу

на „преваспитању“ баштована у Будви.422 423

Page 91: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 91/126

Активности присталица сепаратистичког блока у приватном предузећуна „преваспитању“ баштована у Будви.

Активности Еуро фонда и ДПС-а на подизању ваучера током референду-мске кампање.

424 425

Page 92: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 92/126

Отказ послије неуспјелог преваспитања у Пљевљима. Отказ послије неуспјелог преваспитања у Пљевљима.426 427

Page 93: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 93/126

Активности државних органа и присталица сепаратистичког блока уКолашину.

428 429

Page 94: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 94/126

Активности директора ЈУ на „преваспитању“ ложача и давању отказа у

Колашину.430 431

Page 95: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 95/126

Активности представника британске фирме на „преваспитању“ радникаи пријетње отказима у Колашину.

432 433

Page 96: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 96/126

Примјер како је прошао радник који није испунио очекивање послодавцада гласа за разбијање заједничке државе. До данас није познато да је

послодавац из британске фирме сносио законске посљедице иако једржавни тужилац поднио кривичну пријаву.

434 435

Page 97: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 97/126

436 437

Page 98: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 98/126

438 439

Page 99: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 99/126

Наставак терора државних службеника и из грађевинске инспекције послије

референдума у Подгорици.440 441

Page 100: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 100/126

Притисак општинских органа у Даниловграду да гласачка мјеста буду укући изборног штаба ДПС-СДП и у кући службеника полиције.

442 443

Page 101: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 101/126

444 445

Page 102: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 102/126

446 447

Page 103: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 103/126

Притисак Општинске референдумске комисије у Жабљаку да гласачко

мјесто буде у објекту службеника Агенције за националну безбједност.448 449

Page 104: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 104/126

450 451

Page 105: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 105/126

452

Page 106: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 106/126

III 13. Куповина личних карата

Кривични закон Републике Црне Горе прописује кривично дјело – повредаслободе опредјељења при гласању чланом 186. став 1.

453

Page 107: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 107/126

Један од бројних примјера куповине личних карата. Накупац (препродавац)личних карата на крају је продао и своју личну карту.

454   455

Page 108: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 108/126

456   457 

Page 109: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 109/126

До данас није познато да ли је накупац и продавац личних карата сносиозаконске посљедице.

Један од бројних примјера гдје је накупац личних карата признао

куповину.458   459

Page 110: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 110/126

Један од примјера како је власник фризерског салона постао и накупацличних карата, купујући их по цијени од 50 евра.

460   461

Page 111: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 111/126

462   463

Page 112: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 112/126

Један од примјера продаје личне карте за 70 евра.464   465

Page 113: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 113/126

Један од примјера продаје личне карте за 120 евра.466   467 

Page 114: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 114/126

Један од примјера продаје личне карте за 120 евра.468   469

Page 115: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 115/126

Један од примјера гдје отац подноси пријаву у име малољетног сина

против накупца личних карата. Откупна цијена „у првој руци“ је износилаод 100 до 150 евра.

470   471

Page 116: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 116/126

Накупац личних карата на крају је продао и своју за 120 евра у једномод центара за откуп у Толошима (Подгорица) гдје је заплијењена великаколичина личних карата.

Материјални докази из једног од бројних центара за откуп личних карата у

Црној Гори. Личне карте су заплијењене у сабирном центру извјесног СашеШундића у насељу Толоши (Подгорица), према исказима из штаба ДПС-а. Дозаплењивања је дошло „грешком“, тј. кривом информацијом да представнициБлока за државну заједницу откупљују личне карте. Вјероватно да су државни

органи били синхронизовани овакав пропуст према сепаратистичком блокусе не би десио. Диск са групним и појединачним снимцима личних каратапредат је од стране Блока за државну заједницу представнику ЕУ Мирославу

Лајчаку у априлу 2006. Ради се о више стотина личних карата, а диск саснимцима добијен је из једног од референдумских штабова ДПС-а. Требалоби напоменути да су поред сабирних центара у Црној Гори постојали и

сабирни центри у Београду…472   473

Page 117: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 117/126

Један од примјера куповине личних карата на основу обећања да ће се

добити кредити од банке у висини од 500 до 1000 евра. Није познато да ли јекупац личних карата до данас сносио законске посљедице.

474   475

Page 118: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 118/126

476   477 

Page 119: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 119/126

Примјер како је булдозериста покушао да постане накупац нудећи за

личну карту по 130 евра.478   479

Page 120: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 120/126

Један од примјера малољетног накупца у ланцу куповине који је куповаоличне карте за 50 евра.

480   481

Page 121: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 121/126

482   483

Page 122: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 122/126

Примјер како окривљени за утају пореза од 300 хиљада евра откупљује

личне карте преко свог радника, од гласача слабог имовног стања.

Један од бројних примјера куповине личних карата посредством накупцакоји их откупљује по цијени од 120 евра.

484   485

Page 123: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 123/126

Примјер отимања личне карте преваром старије особе.486   487 

Page 124: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 124/126

488   489

Page 125: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 125/126

Примјер нуђења куповине личне карте за 100 евра и сумња да су купцистаријој особи украли личну карту.

490   491

Page 126: Bijela Knjiga (II Dio)

8/13/2019 Bijela Knjiga (II Dio)

http://slidepdf.com/reader/full/bijela-knjiga-ii-dio 126/126