biuletyn nr 135: styczeń/luty 2016

Download Biuletyn nr 135: styczeń/luty 2016

Post on 11-Jan-2017

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nr 135 (1/2016)

  ISSN 1506-4743

  B y d g o s z c z | T o r u | W o c a w e k

  biuletyn@pkoia.org.pl

  styc

  ze

  -lu

  ty

  20

  16

  informacyjnyPomorsko-Kujawska Okrgowa Izba Aptekarska

  Niech Zmartwychwstanie Paskie, ktre niesie odrodzenie duchowe, napeni wszystkich spokojem i wiar, da si w pokonywaniu trudnoci i pozwoli z ufnoci patrze w przyszo...

  W imieniu Okrgowej Rady Aptekarskiej Magorzata Pietrzak

  Tade

  usz

  Gaz

  da, S

  ad w

  iose

  nny

  www

  .tade

  uszg

  azda

  .art.p

  l

  Wesoych wit Wielkanocnych

  stycze-luty_okladka.indd 2-3 2016-02-24 12:34:35

 • 2

  Pomorsko-KujawskaOkrgowa Izba Aptekarskaw Bydgoszczy

  Biuro PKOIA Ewa Fischer, Maria Zdyb czynne jest od poniedziaku do pitkuw godzinach 7.30-15.30tel. 52 349-34-73e-mail: sekretariat@bydgoszcz.oia.org.pl

  Prezes mgr Magorzata Pietrzakdyur w kady czwartek w godz. 11.00-15.00tel. 607-05-43-01e-mail: prezes@oia.org.pl

  Wiceprezes mgr Aleksandra Adamczykprzewodniczca rejonu bydgoskiegodyur w kady wtorek w godz. 12.00-14.00tel. 665-290-230

  Przewodniczcy rejonu inowrocawskiegomgr Jarosaw Kowaltel. 509-788-603

  Przewodniczcy rejonu toruskiegomgr Wojciech Rykaczewskitel. 602-345-884

  Przewodniczcy rejonu wocawskiegomgr Adam arnowskitel. 691-08-08-18

  Radca prawny mec. Piotr Bujakiewicztel. 602-675-623

  W y d a w c a :Pomorsko-Kujawska Okrgowa Izba Aptekarska

  Oddzia Bydgoski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:Bank Pocztowy S.A. I/O Bydgoszcz69 1320 1117 2031 0927 2000 0001

  Rada Programowa Biuletynu Informacyjnego PKOIA: mgr farm. Jacek Adamczyk mgr farm. Lucjan Borys redaktor naczelnymgr farm. Piotr Chwiakowskimgr Magdalena Godlewskamgr farm. Wioleta Makarewiczmgr farm. Magorzata Pietrzak przewodniczca Rady Programowejmgr farm. Jakub Paczek

  R e d a k c j a :mgr Anna Faleczykmgr Magdalena Godlewska

  Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiaw oraz zmian w tytuach.

  Przygotowanie do druku:Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c.www.margrafsen.pl

  ISSN 15064743, Nakad 1500 egz.

  Druk do uytku wewntrznego. Egzemplarz bezpatny

  85-079 Bydgoszcz, ul. Kociuszki15A tel./fax 52 349 34 73www.bydgoszcz.oia.org.pl e-mail: sekretariat@bydgoszcz.oia.org.pl

  N u m e r y k o n t :Pomorsko-Kujawska Okrgowa Izba Aptekarska:Bank Pocztowy S.A. I/O Bydgoszcz61 1320 1117 2031 1197 2000 000373 2130 0004 2001 0434 9148 0001

  Czysto obyczajowa miaa, w rozumieniu Rotterdamczyka, opiera si rwnie na czystoci cielesnej. Estetyka ciaa, jak czytamy w De civilitate, to nie tylko harmonij-ne gesty i mimika, ale te zwyczajowa schludno. Erazm bez skrpowania wymienia niecywilizowane i mao dworskie praktyki, ktre mogy doprowadzi do zbrukania tzw. zewntrznej oprawy. A zatem: gdy chcesz splun, odwr si, aby kogo nie oplu lub pochlapa. Jeliby jaka ropna wydzielina na ziemi spada, stop niechaj zostanie zdeptana, aeby w nikim nie wywoaa obrzydzenia31. Podobnie majc zamiar wymio-towa, oddal si, wymiotowanie samo w sobie nie jest haniebne, jednak do szpetnym jest wydalanie wymiotw z garda32. Niewiele wsplnego z wytwornoci mia brud-ny i zakatarzony nos. Erazm uwraliwia dzieci, aby pozbyway si ropnej wydzieliny z nosa nie przy uyciu kapelusza, skrawka paszcza, czy ramienia, ale chusteczki33. Wyciera nos naleao oczywicie po uprzednim odwrceniu si od towarzystwa. Po-dobnie w przypadku kichania34.

  Higiena ciaa w myl erazmiaskiej ogady odnosia si do czystoci zbw, twarzy, wosw, paznokci i ubrania. Do znamiennym jest, e byy to tylko te widocznie czci ciaa. Autor traktowa higien jako dziaanie majce zapewni pozr czystoci, ktrego jak si okazuje, wcale nie trzeba byo osign dziki wodzie i kpieli.

  Do sporo miejsca zajmuje na przykad instrukta co do zwyczajowej higie-ny jamy ustnej. W traktacie czytamy: Czysto zbw nade wszystko powinna by pielgnowana, dla dziewczt zwyczajowym powinno by, aeby bieli je proszkiem, ciera sol albo aunem, ten niebezpieczny jest niestety dla dzise. Take naley to czyni moczem Hiszpan35. Jeliby co utkwio w zbach, nie naley absolutnie wy-dobywa tego scyzorykiem ani paznokciami, co jest zwyczajem psw i kotw, ani te chusteczk, ale (uczyni to) ostrzem wykaaczki mastyksowej36, pira, albo kosteczki z koguta lub kury37. Okazuje si, e woda nie stanowia niezbdnego elementu zwi-zanego z toalet zbw.

  Dr Magorzata Chudzikowska-Wooszyn

  Uniwersytet Warmisko-Mazurski,

  Instytut Historii i Stosunkw Midzynarodowych,

  Zakad Historii Staroytnej i redniowiecznej

  Tekst zosta przygotowany na konferencj naukow Czysto i brud. Higiena nowoytna (XVXVIII w.) ,

  ukaza si rwnie w ksice wydanej przez autorw konferencji.

  31 Tame, s. 12.32 Tame, s. 13:Vomiturus secede, nam vomere turpe non est, sed ingluvie vomitum accersisse, deforme est. 33 Tame, s. 8: Strophiolis excipere narium recrementa decorum, idque paulisper averso corpore, si qui adsint honoratiores. Do wytwornych

  naley wycieranie wydzieliny z nosa w chusteczk, na chwil naley odwrci ciao, jeliby by obecny kto waniejszy. Erazm okrelajc ma chusteczk do nosa, korzysta z greckiego sowa strophiolum, ktre dosownie oznaczao przepask na piersi, stanik, wieniec lub lin. W De civilitate kilkakrotnie jeszcze mwi o chusteczkach, ktre suy m.in. miay: zasanianiu ust przy ziewaniu strophium (tame, s. 10), penieniu roli spluwaczki linteolum (tame, s. 12), oczyszczaniu palcw w trakcie biesiad mantile (tame, s. 29), temu samemu suya take mappa (tame, s. 29) lub wspomniane linteolum (tame, s. 27). Na pocztku uczty naleao podan mantile umieci na prawym barku, albo lewym ramieniu. Tame, s. 25.

  34 (...) jeliby w obecnoci innych zdarzyo si nam kichnicie, wytwornym jest odwrcenie ciaa. Tame, s. 89. Erazm opisuje dalej ciekawy zwyczaj, ktry praktykowano tu po przypadkowym kichniciu: Natychmiast gdy si przytrafi atak kichania, (naley) uczyni na ustach znak krzya, nastpnie po zdjciu kapelusza pozdrowi tych, ktrzy yczyli zdrowia, albo ktrym naley si pozdrowienie, bowiem kichanie, tak jak ziewanie odbiera nieco syszenie, jestemy wic zobowizani wszystkich przeprosi albo podzikowa. Tame, s. 9.

  35 Staroytni Rzymianie myli i czycili zby moczem ze wzgldu na zawarty w nim amoniak. Szczeglnie cenili sobie mocz modych Portugalczykw, ten mia mie bowiem najbardziej korzystn kwasowo.

  36 Erazm uywa okrelenia cuspes lentisci, co w dosownym tumaczeniu oznacza kolec, ostrze mastyksowe. Najprawdopodobniej najlepsze do zabiegw higienicznych byy wykaaczki wykonane z drzewa mastyksowego, inaczej zwanego pistacj kleist. Pistacja wydziela charakterystycznie pachnc ywic, zwan mastyksem. Substancja ta ma dziaanie antyseptyczne.

  37 Tame, s. 13.

  01 To nas dotyczy Aptekarskie sprawy

  02 VII Krajowy Zjazd Aptekarzy

  06 Z pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej

  07 Nowe Prezydium ORA PKOIA Informacje

  08 Grant dla naukowca z Wydziau Farmaceutycznego Medale na wito uczelni

  09 Obowizki kierownika i farmaceuty Ksztacimy si ustawicznie

  10 Migrena i leki stosowane w jej leczeniu12 30 lat Wydziau Zaopatrzenia Medycznego 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

  Po pracy

  16 Nie samym chlebem...18 Kanon cywilizowanej czystoci wedug Erazma z Rotterdamu

  stycze-luty_okladka.indd 4-5 2016-02-24 12:34:35

 • 3

  jestemy po Krajowym Koleanki i koledzy,

  Co si w Izbie dziao?Od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r. odbyy si 3 posiedzenia Okrgowej Rady Apte-karskiej oraz 3 posiedzenia Prezydium Rady. Zaopiniowano 12 wnioskw o zezwolenia na prowadzenie aptek (1 wniosek otrzyma opini negatywn).

  N o w e a p t e k i : Apteka Dla Ciebie w Grbocinie przy ul. Kowalewskiej 6 Apteka Gemini w Bydgoszczy przy ul. Boya-eleskiego 16 Apteka Dr Zdrowie w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 7 lok. 18 Apteka Sasanka Nowa Farmacja w Bydgoszczy przy ul. Ogrody 14 Apteka w Mogilnie przy ul. Padniewskiej 1 Apteka Chirofarm im. mgr. Maksymiliana w Barcinie przy ul. Polnej 2A/1 Apteka Arnica w Toruniu przy ul. w. Jzefa 12/Boczna 2.Ap t ek i , w k t r y ch zm i en i s i podm io t p r owadzcy : Apteka w wieciu przy ul. Jana III Sobieskiego 2 Apteka Farmacja24 w Grudzidzu przy ul. Poniatowskiego 15 Apteka Farmacja24 w Grudzidzu przy ul. Legionw 43 Apteka Dbam o Zdrowie w Bydgoszczy przy ul. Tucholskiej 13 a Apteka Prima w Bydgoszczy przy ul. Broniewskiego 8.Na list czonkw wpisano 5 osb, 7 osb skrelono. Zaopiniowano 15 wnioskw o udzielenie rkojmi na stanowisko kierownika apteki.

  Ewa Fischer

  Zjedzie Aptekarzy, mamy nowe wadze, nowe wyzwania i nadzieje. Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej jest, popierana przez na-sz Izb, mgr farm. Elbieta Piotrowska-Rutkowska, w skad NRA z wojewdztwa kujawsko-pomorskiego weszli: Piotr Chwiakowski, Katarzyna Kuliska i Magorzata Pietrzak, do Sdu Naczelnego zo-stali wybrani Adam Wsiewicz i Ryszard Kamiski.Ju w pierwszym tygodniu po wyborze nowa pani prezes zwoaa posiedzenie Rady powoano 13 komisji i ich koordynatorw oraz

  7 zespow problemowych. Na pierwszy rzut posza ustawa o opiece farmaceutycznej, o kt-rej gono zrobio si w mediach.

  O przygotowywane w Ministerstwie Zdrowia regulacje aptekarze zabiegali od dawna. Nowe usugi farmaceutyczne zdecydowanie podnios rang naszego zawodu, ale wdro-enie opieki farmaceutycznej przede wszystkim bdzie suyo pacjentom i poprawi jako suby zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami, aptekarze bd mogli w ramach przegldu lekowego dokona analizy farmakoterapii pacjenta, wykry i rozwiza jego problemy leko-we. Opieka farmaceuty nad pacjentem bdzie szczeglnie potrzebna w maych miejscowo-ciach i na wsiach, gdzie czsto dostp do lekarza jest utrudniony.

  Projekt nie przewiduje wymogu