boletín atlántica nº 1

of 12 /12
Vigo Septiembre 2009 Núm. I - Año I 1 € REVISTA ATLÁNTICA BOLETÍN OFICIAL DE LA R:.L:.S:. ATLÁNTICA Nº 84 GLP de Castilla-GLE De Masones Libres, Antiguos y Aceptados SUMARIO: Editorial. A Masonería en Vigo (I). ¿Constituye la Masonería una familia? Testimonio de un Hermano Masón. ¿Por qué ingresé en la Francmasonería? Documentos Masónicos: La Regla de los Doce puntos. Humor Masónico. Información de contacto: www.logiaatlantica.org [email protected] QUE LA PAZ REINE SOBRE LA TIERRA! QUE EL AMOR REINE ENTRE LOS HOMBRES! QUE LA ALEGRÍA REINE EN LOS CORAZONES! A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:.

Upload: javier-quintas

Post on 28-Mar-2016

221 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Órgano oficial de la RLS:. Atlántica nº 84. Gran Logia de España. VV:. de Vigo.

TRANSCRIPT

Page 1: Boletín Atlántica nº 1

Vigo

Septiembre 2009

Núm. I - Año I

1 €

REVISTA ATLÁNTICA

BOLETÍN OFICIAL DE LA R:.L:.S:. ATLÁNTICA Nº 84 GLP de Castilla-GLE

De Masones Libres, Antiguos y Aceptados

SUMARIO:

Editorial. A Masonería en Vigo (I). ¿Constituye la Masonería una familia? Testimonio de un Hermano Masón. ¿Por qué ingresé en la Francmasonería? Documentos Masónicos: La Regla de los Doce puntos. Humor Masónico.

Información de contacto:

www.logiaatlantica.org

[email protected]

QUE LA PAZ REINE SOBRE LA TIERRA!

QUE EL AMOR REINE ENTRE LOS HOMBRES!

QUE LA ALEGRÍA REINE EN LOS CORAZONES!

A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:.

Page 2: Boletín Atlántica nº 1
Page 3: Boletín Atlántica nº 1

REVISTA ATLÁNTICA

EDITORIAL

Não é frequente ter a feliz oportunidade de anunciar o

nascimento de um BOLELIM maçônico.

O número primeiro deste

Boletim, ao qual atribuímos o nome de Revista Atlântica

devido a concentrar nas su-as colunas obreiros do eixo

atlântico (galegos, cubanos, venezuelanos, brasileiros, portugueses, etc.) tem a fun-

ção de intercambiar idéias e esclarecer atitudes entre

maçons, mas também divul-gar os nossos pontos de vis-

ta entre os não maçons inte-ressados no nosso trabalho.

Ocorrências históricas di-

versas têm criado alguma controvérsia de grande in-justiça e trágicas conse-

qüências sobre a ação pas-sada e presente dos maçons

em Espanha.

Torna-se por isso indispen-sável esclarecer que em Vi-

go, sob a égide da Grande Loja de Espanha, damos con-

tinuidade á tradição iniciati-va dos antigos construtores de catedrais, cumprindo as

mesmas normas éticas e preceitos morais desses pe-

dreiros que ergueram com veneração e respeito os anti-

gos templos sagrados, dedi-cando essas suas monumen-

tais obras ao Criador, com grande convicção.

Essas normas ou regras constituem hoje, como no

passado, os pilares sobre os quais assenta a legitimidade

iniciática de mais de 15 mi-lhões de autênticos maçons espalhados pelo mundo e que se fundamenta, entre

outras coisas:

1. Na crença num Ser Supe-rior chamado Grande Ar-

quiteto do Universo, e que se encontra representado

nas nossas reuniões rituais pelo Livro da Lei Sagrada

junto com o Esquadro e o Compasso.

2. No respeito e cumpri-

mento dos deveres consti-tucionais do pais onde resi-da e trabalhe cada Maçon.,

abstendo-se obrigatoria-mente de discutir temas

políticos e religiosos nas

reuniões rituais.

3. Na toma de consciência

dos valores de liberdade, igualdade, fraternidade,

solidariedade e de justiça consubstanciados no respei-to pelos Direitos Humanos.

Infelizmente têm surgido

alguns grupos espúrios, que se auto-nomean Ma-

çons, e têm vido a degra-dar não só o nome como

também a adulterar os princípios fundamentais

do verdadeiro ideal maçô-nico. Esses agrupamentos têm, na sua maioria, entra-

do em sérios conflitos com os principais grupos eclesi-

ásticos e têm feito inimigos junto dos poderes políticos

instituídos, pelos mais di-versos motivos.

A nossa Instituição maçô-

nica, reconhecida pelas instituições maçônicas re-gulares de todo o mundo e

que agora edita este Bole-tim, nada tem que ver com

os agrupamentos parale-

los, alguns compostos por umas poucas pessoas.

Temos sido enormemente

prejudicados por essa situ-ação a que somos total-

mente alheios, pois de cada vez que os meios de comu-

nicação escrevem ou falas sobre a Maçonaria estão a

referir-se a organizações que em nada têm que ver

com a verdadeira e legiti-ma Maçonaria Universal.

Os nossos núcleos maçôni-cos (chamados Lojas) exis-

tentes em muitas cidades espanholas não fazem pu-

blicidade nem tampouco convidam ninguém a en-

trar na nossa Ordem.

Quem quiser fazer parte da nossa Nobre Instituição

tem que bater á porta do nosso Templo.

Sempre estaremos recepti-vos a atender todos aque-

les que queiram verdadei-ramente participar no es-

forço de aperfeiçoamento pessoal em que cada um de

nós está interessado.

“Sempre estaremos receptivos a atender todos aqueles que queriam verdadeira-mente participar no esforço de aperfei-çoamento pessoal em que cada um de nós está interessa-do”.

Page 4: Boletín Atlántica nº 1

REVISTA ATLÁNTICA

A MASONERÍA EN VIGO (I). por H:. Fénix

“Perseguida por uns e apoiada por outros, a masonería viguesa móstrase tardía en canto ao seu nacemento e a p a r e n t e m e n t e inestable ou, cando menos, con pouco arraigamento .”

Falar da historia da masone-

ría viguesa é falar da historia

contemporánea da nosa cida-

de, coas súas luces e as súas

sombras, cos seus períodos

liberais e conservadores, al-

ternándose uns e outros non

sen violencia e, en

is dunha ocasión, co

correspondente exilio,

ese mal endémico da

sociedade española

produto da conduta

inquisidora dalgunhas

cabezas coroadas e de

certos sectores sociais,

moitas veces agocha-

dos baixo a enganosa

penumbra da reivindi-

cación tradicionalista

ou de inadmisibles

tendencias totalitaris-

tas.

Perseguida por uns e

apoiada por outros, a maso-

nería viguesa móstrase tardía

en canto ao seu nacemento e

aparentemente inestable ou,

cando menos, con pouco

arraigamento para unha cida-

de portuaria, industrial e libe-

ral que sempre apostou polo

progreso e na que se debería

apreciar unha maior activida-

de masónica nos séculos XIX e

XX, presunción moi lonxe da

realidade, xa que coñece-

mos, suficientemente docu-

mentados, moitos casos de

notorios masóns vigueses e

de loxas que levantaron co-

lumnas na nosa cidade.

Se nos períodos absolutistas a

masonería era perseguida, na

ditadura franquista foi brutal-

mente reprimida, ata o punto

de chegar a súa extinción.

Cada lei que o réxime do xe-

neral Franco promulgaba, e

foi pródigo decretando, supo-

ñía a eliminación dunha liber-

dade acadada con anteriori-

dade, especialmente na Se-

gunda República, e a masone-

ría representaba a liberdade

e, en certo sentido, o republi-

canismo, razón pola que o

ditador decidiu xa non só a

súa persecución, senón o seu

exterminio, cunha malsá ob-

sesión persecutoria que nos

lembra máis a unha actitude

paranoica que a incontrola-

dos obxectivos militares.

Tras a longa noite de pedra

da ditadura franquista na que

se pretendeu o esquecemen-

to de depuracións, exilios e

asasinatos de masóns cometi-

dos na Guerra Civil e na pos-

guerra, a sociedade hiramita

viguesa renaceu no amencer

ilusionado da democracia

borbónica, aínda que lonxe

dos principios republicanos

cos que, na nosa historia re-

cente e na de moitos outros

países, se identificou e que lle

permitiron medrar e albiscar

prometedores horizontes,

algún deles, lamentablemen-

te, simples espellismos.

Fronte o gran desen-

volvemento que tivo

en moitos países euro-

peos, podemos afir-

mar que no século XVI-

II apenas existiu maso-

nería en España e moi-

to menos en Vigo. Pro-

hibida e condenada

pola Inquisición dende

1738 e polos reis Bor-

bóns Fernando VI e

C a r l o s I I I

(posteriormente, en

1824, por Fernando

VII), a súa presenza en

España nesa época é

esporádica, exceptuando as

zonas de ocupación británica.

Como foi sobradamente di-

vulgado, a primeira loxa espa-

ñola da que se ten datos é Las

Tres Flores de Lys, fundada en

Madrid o 15 de febreiro de

1725 polo duque de Wharton

e recoñecida pola Gran Loxa

de Inglaterra en 1729 co nú-

mero 50. Outra cuestión é o

tema das reunións de masóns

procedentes doutros países e

que viviron temporalmente

en España, especialmente

militares franceses e ingleses

ou homes de negocios euro-

peos. ou de masóns estran-

xeiros de paso no noso país.

Por outra parte coñecemos,

Page 5: Boletín Atlántica nº 1

REVISTA ATLÁNTICA

por denuncias presentadas

contra eles, a pertenza á ma-

sonería de españois iniciados

no estranxeiro.

Pódese dicir que a implanta-

ción real e definitiva da maso-

nería en España ten lugar a

partir da invasión francesa,

que trouxo consigo a chama-

da masonería bonapartista,

un eficaz instrumento político

-ideolóxico de expansión do

imperio napoleónico.

Son poucas as referencias á

masonería na Galicia do sécu-

lo XVIII. Coñécense casos de

denuncias a galegos ante o

Tribunal da Inquisición, como

foron as de Juan Manrique en

1745, Simón Lafora en 1747

ou Domingo de Otas en 1753,

pero a primeira loxa galega, a

Logia Constitucional de la

Reunión Española, non foi

creada ata 1814 en A Coruña.

En 1817 transformouse na

coñecida loxa militar Los Ami-

gos del orden, directamente

involucrada nas primeiras

conspiracións de carácter li-

beral na historia de España.

A masonería viguesa é posible

que sexa un pouco posterior.

As súas orixes poderíamos

situalas no Sexenio Democrá-

tico (1868-1874), pero hai

constancia, en 1814, da de-

nuncia ante o Tribunal da In-

quisición de Santiago do mili-

tar vigués Manuel Llorente

Pastor por sospeitas de per-

tenza a esta sociedade, ou da

estadía en Vigo de masóns,

como a do xeneral e político

inglés sir Robert Wilson en

1823 e a do impresor Sebas-

tián Iguerreta en 1840. A pri-

meira loxa que levantou co-

lumnas nos vales de Vigo foi a

Hiram (ou Hijos de Hiram) nº

51 en 1870, dependente pri-

meiro do Grande Oriente Lu-

sitano Unido e integrada pos-

teriormente no Gran Oriente

de España.

Segundo a opinión do maso-

nólogo galego Alberto Valín,

podemos diferenciar, dende

as súas orixes ata a actualida-

de, tres etapas na historia da

masonería galega: 1ª) dende

os seus inicios ata a conspira-

ción antiabsolutista do Sexe-

nio Negro, 2ª) dende a revo-

lución de setembro de 1868

ata o desastre colonial de

1898, 3ª) dende 1907 ata o

comezo da Guerra Civil. Estas

tres etapas e unha máis, de

1977 a 2009, serán as que

consideraremos para a nosa

resumida historia da masone-

ría viguesa e que abordare-

mos detidamente nos seguin-

tes capítulos.

“Segundo a opinión do masonólogo ga-lego Alberto Valín, podemos diferen-ciar, dende as súas orixes ata a actuali-dade, tres etapas na historia da masone-ría galega”.

Page 6: Boletín Atlántica nº 1

REVISTA ATLÁNTICA

¿CONSTITUYE LA MASONERÍA UNA FAMILIA? por H:. Franklin Bermúdez Vermay

“La definición antro-pológica y socioló-gica de familia dice: es un grupo social básico creado por vínculos de parentes-co o matrimonio pre-sente en todas las sociedades. Ideal-mente la familia pro-porciona a sus miem-bros protección, com-pañía, seguridad y socialización.”

De inicio no vamos a dar una

definición académica del con-

cepto de familia, sino vamos a

acercarnos a esta a través de

algunas frases que las perso-

nas emplean frecuentemente

en algunos paí-

ses. Por ejemplo,

cuando Ud. reco-

mienda una persona

a otra, a veces dice: -

este es de la familia,

es mi hermano, para

resaltar las buenas

relaciones que man-

tienen; o cuando tie-

ne un vecino de mu-

chos años a quien lo

liga buenos lazos

afectivos, Ud. expre-

sa que somos o nos

queremos como fa-

milia; y si es una vieji-

ta, es su segunda

madre; o cuando un

buen amigo le hace

un gran favor, Ud. le

dice tú si eres mi her-

mano. Por otro lado,

cuando se desea re-

calcar conductas ne-

gativas Ud. oye frases como

estas: le dio la mala y eso que

son parientes, es decir, perte-

necen a la misma familia; o

ese no cree ni en su madre-

que es el ser más querido para

cualquier persona-; o que cla-

se de familia es esa, para re-

calcar la malas relaciones en-

tre personas unidas por lazos

sanguíneos y con grandes con-

flictos interpersonales. Es in-

discutible que lo que predomi-

na en estos ejemplos es el lazo

afectivo y las relaciones inter-

personales y no el grado de

consanguinidad para expresar

intuitivamente el concepto de

lo que es una familia.

En cambio, para la justicia y

los problemas legales, en mu-

chas ocasiones, lo que importa

es la consanguinidad. Nada

más injusto es el caso del hijo

que siempre ha maltratado a

su madre y la hereda-le asiste

el derecho legal, pero no el

moral.

La definición antropológica y

sociológica de familia dice: es

un grupo social básico creado

por vínculos de parentesco o

matrimonio presente en todas

las sociedades. Idealmente la

familia proporciona a sus

miembros protección, com-

pañía, seguridad y socializa-

ción. Se dice que la familia ha

evolucionado a través de los

siglos en relación a su funcio-

nes, composición, ciclo de vida

y rol de los padres y que lo

único que ha sobrevivido es el

de ser fuente de afecto y apo-

yo emocional para to-

dos sus miembros, es-

pecialmente, para los

hijos. Esta definición

abarca dos factores

para considerar que

hay una familia: los

lazos sanguíneos o el

matrimonio y los lazos

afectivos: de protec-

ción, ayuda mutua y de

amor que debe existir

entre sus miembros y

que es lo que ha per-

durado a través del

tiempo y que desgra-

ciadamente no existen

en todas las familias,

pero para nosotros es

lo esencial.

Por eso, a pesar de no

ajustarse a la definición

sociológica de familia

por no existir lazos san-

guíneos entre los masones—a

veces si- y encontrarse dife-

rencias generacionales, econó-

micas, profesionales, raciales,

culturales, en la forma de ves-

tirse, los gustos etc., podemos

decir que la Masonería es una

gran familia, pues los princi-

pios morales y éticos que com-

partimos, el amor fraternal

entre los hermanos, el socorro

y la ayuda mutua nos da el

derecho de proclamarnos co-

mo tal y nos exige una con-

Page 7: Boletín Atlántica nº 1

REVISTA ATLÁNTICA

exige una conducta acorde a

nuestros principios para hon-

rarla.”

Entonces si pensamos de esta

forma, pregunto: ¿podemos

considerar una familia verda-

dera a un grupo de personas

que dan cabida a la hipocres-

ía, la ambición, la indolencia al

sufrimiento ajeno y la falta de

cooperación entre sus miem-

bros? ¿Se puede considerar

una familia a aquellas asocia-

ciones que no buscan el bien

del prójimo, sino todo lo con-

trario, y practican la violencia,

el racismo, el terrorismo y

restringen la libertad de los

hombres, entre otras manifes-

taciones dañinas a la socie-

dad y al hombre? No tenemos

duda que para nosotros los

masones no lo son, porque la

fraternidad, la igualdad y la

libertad están indisoluble-

mente ligadas a nuestra pro-

pia existencia.

Entonces que debemos hacer

para fortaleces los lazos fra-

ternales de nuestra Masoner-

ía en España, que de por sí

tienen muy pocos miembros y

en la mayoría de los casos nos

vemos solamente en las teni-

das. ¿Pueden acaso crearse

lazos afectivos suficientemen-

te fuertes como para sentir-

nos como hermanos por el

simple hecho de vernos las

caras una vez al mes y quizás

hacernos alguna que otra lla-

mada telefónica que, general-

mente, es para tratar asuntos

administrativos de la logia?

Es indiscutible que algo falla

en las relaciones sociales y

masónicas entre los herma-

nos. Con frecuencia no sabe-

mos nada de la vida del otro

hermano—por supuesto, no

queremos inmiscuirnos en la

vida privada de nadie, pero si

conocer más sobre el herma-

no y su familia, que es tam-

bién nuestra.

¿Cómo se puede llegar a apli-

car los principios de socorro,

ayuda mutua y amor frater-

nal, si no conocemos en que

situación se encuentran los

hermanos? Un problema de

un hermano, puede ser de

muy fácil solución para otro.

Desconocemos sus vidas, a

que se dedican, que situación

tienen. Como por otro lado al

desconocer esto, ningún her-

mano tampoco puede acudir

a otro hermano para echar

una mano, encontrar una so-

lución o recibir un consejo.

Todos sabemos que a la Ma-

sonería se entra para dar y no

para recibir .Entonces ¿cómo

podemos dar si desconoce-

mos a quien se debería dirigir

esa ayuda?

Si ésta es la situación interna

de la mayoría de las logias,

que podemos decir de la rela-

ción entre las logias.

¿Conocen los hermanos de

una logia a los de otra logia, al

menos de territorios cerca-

nos, se visitan regularmente?

La respuesta es obvia.

Es hora de tejer la telaraña

masónica que nos haga fun-

cionar como una verdadera

familia, para expresar el con-

cepto de forma más profana.

Por no hablar de la cadena

mística, símbolo indestructi-

ble de unión entre los maso-

nes. Tenemos que saber quie-

nes son nuestros hermanos,

qué hacen y donde se pueden

buscar, porque cuando un

hermano tenga una dificultad

sepa a quien acudir recibir el

apoyo de los otros hermanos,

que como él están para dar,

pero que en ese momento le

toca recibir la solidaridad, el

afecto, la ayuda, el socorro y

el amor fraternal de todos sus

hermanos, que en otra oca-

sión devolverá (está claro que

en la Masonería no se cobra),

no como pago a lo que hicie-

ron por él un día otros herma-

nos, sino con el orgullo de en

estar cumpliendo con los prin-

cipios que abrazó y juró de-

fender. Pero no solamente

eso, sino cuando viajamos

fuera de nuestro domicilio

tener el placer de disfrutar

compañía de otros hermanos;

seguir estableciendo relacio-

nes sociales y fraternales con

hermanos que vivan fuera de

nuestro entorno.

Lo importante para esto es

establecer la comunicación,

tejer la telaraña masónica.

Y no menos luchar por los

principios que profesamos

lejos de las tentaciones de

poder, protagonismo, ambi-

ciones personales, hipocresía,

envidia e ignorancia, con me-

sura, humildad, inteligencia y

sabiduría masónica, para po-

der formar la familia que to-

dos los masones deseamos

que sea.

“La Masonería es una gran familia, pues los principios morales y éticos que compartimos, el amor fraternal entre los hermanos, el so-corro y la ayuda mu-tua nos da el dere-cho de proclamar-nos como tal y nos exige una conducta acorde a nuestros principios para hon-rarla.”

Page 8: Boletín Atlántica nº 1

REVISTA ATLÁNTICA

¿POR QUÉ INGRESÉ EN LA FRANCMASONERÍA?

por H:. Eliseo Tormo.

Hace ya la friolera de 25 años que me inicié en los misterios de la Francma-sonería. Sin embargo, aún hoy, tengo muy presentes las razones por las que había decidido ingresar en la Orden.

Deseaba conocer qué se escondía tras una “sociedad secreta” de la que siem-pre se hablaba –en el mejor de los casos - con cierto oscurantismo y miste-rio, cuando no era considerada una secta satánica que practicaba extraños ritos. Por aquel entonces residía en Alemania y creía saber mucho sobre los Masones pues, ¿quién no había oído alguna vez en España cosas sobre esos señores?

Pero no pudo ser mayor la sorpresa… Todo cuanto creía saber se fue al tras-te!

Me encontré con un grupo de Hombres Libres que me acogieron como un hermano , me abrieron la puerta de sus casa y me enseñaron a perfeccionar-me como persona, desbastando poco a poco los ásperos defectos de mi per-sonalidad. Aprendí, y sigo aprendiendo en su compañía, que el Hombre debe ser Libre, y que sería más feliz si supiese escuchar más a sus semejantes. Me mostraron también las virtudes de la Democracia y la práctica de la Toleran-cia, valores que cultivaban con exquisito cariño y que, por aquel entonces, eran completamente desconocidos para mí, como a muchos otros españoles. Hoy puedo deciros que ha sido una de las mayores experiencias de mi vida, pues sé que allá donde vaya tendré siempre un Hermano a mi lado con quien compartir los buenos y malos momentos que este camino nos depara. Yo nunca me sentiré solo.

Page 9: Boletín Atlántica nº 1

REVISTA ATLÁNTICA

DOCUMENTOS MASÓNICOS: LA REGLA DE LOS DOCE PUNTOS

Esta Regla ha sido aceptada

por la mayor parte de las

Grandes Logias regulares del

mundo y su aceptación y

cumplimiento son exigidos

para obtener el reconoci-

miento como obediencia re-

gular por parte de la Gran

Logia Unida de Inglaterra. Los

doce puntos son los siguien-

tes:

1. La Francmasonería es una

Fraternidad iniciática, que

tiene como fundamento tra-

dicional la creencia en Dios,

el Gran Arquitecto del Univer-

so. 2. La Francmasonería se basa

en los «Antiguos Deberes» y

en los «Landmarks» de la

Fraternidad; especialmente

en cuanto al absoluto respeto

a las tradiciones específicas

de la Orden, esenciales para

la regularidad de la Obedien-

cia. 3. La Francmasonería es una

Orden a la cual no pueden

pertenecer más que los hom-

bres libres y respetables, que

se comprometan a poner en

práctica un ideal de Paz,

Amor y Fraternidad. 4. La Francmasonería tiene

como objetivo el perfecciona-

miento moral de sus miem-

bros, así como el de la huma-

nidad entera. 5. La Francmasonería impone

a todos sus miembros la

práctica exacta y escrupulosa

de los rituales y simbolismos,

como modo de acceso al Co-

nocimiento por las vías espi-

rituales e iniciáticas que le

son propias.

6. La Francmasonería impone

a todos sus miembros el res-

peto a las opiniones y creen-

cias de cada uno. Prohíbe en

su seno toda discusión o con-

troversia política o religiosa.

Así se constituye en centro

permanente de Unión Frater-

nal, donde reina una com-

prensión tolerante y una

fructífera armonía entre los

hombres, los cuales, sin ella,

hubieran permanecido extra-

ños los unos de los otros. 7. Los Francmasones toman

sus obligaciones sobre un Vo-

lumen de la Ley Sagrada, con

el fin de dar al juramento o

promesa prestados sobre el

mismo el carácter solemne y

sagrado indispensable para

su perennidad. 8. Los Francmasones se reú-

nen, fuera del mundo profa-

no, en Logias donde deben

estar siempre presentes las

Tres Grandes Luces de la Or-

den: un libro de la ley Sagra-

da, una Escuadra y un

Compás, para trabajar según

el rito, con celo y asiduidad,

conforme a los principios y

reglas prescritas por la Cons-

titución, Estatutos y Regla-

mentos Generales de la Obe-

diencia. 9. Los Francmasones no de-

ben admitir en sus Logias

más que hombres, de reputa-

ción perfecta, personas de

honor, leales y discretos dig-

nos bajo todo punto de vista

de ser hermanos y aptos para

reconocer los límites del do-

minio del hombre y el infinito

poder del Eterno.

10. Los Francmasones culti-

van en sus Logias el amor a la

patria, el sometimiento a las

Leyes y el respeto a las Auto-

ridades constituidas, y consi-

deran el trabajo como el De-

ber primordial del ser huma-

no y honrarlo en todas sus

formas. 11. Los Francmasones contri-

buyen, por el ejemplo activo

de su sabio, viril y digno com-

portamiento, al esplendor de

la Orden, dentro del respeto

al secreto masónico. 12. Los francmasones se de-

ben mutuamente ayuda y

protección fraternales, aun

en caso de peligro de su pro-

pia vida. Practican el arte de

conservar, en toda circuns-

tancia, la calma y el equili-

brio indispensables para una

perfecta maestría de sí mis-

mos.

Page 10: Boletín Atlántica nº 1

REVISTA ATLÁNTICA

HUMOR MASÓNICO

Page 11: Boletín Atlántica nº 1
Page 12: Boletín Atlántica nº 1