boneka (2)

Upload: durai-segaran-lachimanan

Post on 18-Oct-2015

80 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/28/2018 boneka (2)

  1/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

  PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP)

  SEMESTER / JAN 2014

  ___________________________________________________________________________

  HBAE2203

  MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN___________________________________________________________________________

  TAJUK TUGASAN:

  Bincangkan kegiatan membentuk dan membuat boneka dari aspek sejarah, jenis, alat dan

  bahan, teknik pepbuatan, aplikasi alat, bahan dan teknik dan persembahan hasil kerja serta

  proses apresiasi

  NAMA TUTOR

  EN. MEGES LOAI

  NAMA : EMIAS ANAK ENTURAN

  NO. MATRIKULASI : 660312715544001

  NO. KAD PENGNEALAN : 660312715544

  NO. TELEFON : 0168727315

  E-MEL : [email protected]

 • 5/28/2018 boneka (2)

  2/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  ISI KANDUNGAN

  Bil Perkara Muka Surat

  1.0 Pengenalan1.1 Definisi Boneka

  1.2 Konsep Boneka dalam pengajaran dan pembelajaran

  1.3 Sejarah Perkembangan Boneka

  1 - 7

  2.0 Jenis-Jenis Boneka2.1 Boneka Jari

  2.2 Boneka Tangan2.3 Boneka Berbatang

  2.4 Boneka Tali

  2.5 Boneka Shadow Puppet

  8 -11

  3.0 Alat dan bahan

  3.1 Boneka Tangan

  3.2 Boneka Jari

  3.3 Boneka Shadow Puppets

  3.4 Boneka Tali

  3.5 Boneka Batang

  1215

  4.0 Teknik Menghasilkan Boneka4.1 Boneka Tangan

  4.2 Boneka Jari

  4.3 Boneka Shadow Puppets

  15 - 18

  5.0 Proses Apresiasi Bonekaa) Tajuk dan tema yang sesuai

  b) Alat dan bahan yang sesuai

  c) Proses Stailisasi, menambahbaikan

  d)

  Pilihan reka bentuk dan warna dan padanan imeje) Kesesuaian Keseluruhan

  18- 19

  6.0 Maklumat Sorotan 20 - 24

  7.0 Kesimpulan 25

  8.0 Rujukan 26

 • 5/28/2018 boneka (2)

  3/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  1.0 Pengenalan

  Boneka sebagai alat pedagogi dalam pengajaran dapat membantu pembelajaran kanak-kanak

  prasekolah. Zuljevic (2005) menggalakkan guru-guru mengimplementasikan boneka dalam

  proses pedagogi untuk membantu pembelajaran kanak-kanak. Menurut beliau,

  mengimplementasikan boneka dalam rancangan mengajar dapat mempertingkatkan

  pencapaian akademik kanak-kanak. Gibson (1992) pula membuat pemerhatian ke atas hasil

  kerja boneka dan aktiviti main kanak-kanak bersama boneka. Implikasi daripada pemerhatian

  yang dijalankan, beliau telah merangka dan menghasilkan satu set modul pengajaran yang

  menggunakan boneka dalam bilik darjah sebagai garis panduan untuk guru-guru prasekolah

  yang dapat membantu pembelajaran kanak-kanak. Euker (1991) juga menggalakkan

  penggunaan boneka sebagai strategi instruksi di dalam bilik darjah prasekolah. Beliau

  mencadangkan bahawa boneka boleh digunakan dalam aktiviti individu, aktiviti kumpulan

  dan aktiviti kelas di prasekolah. Fontichiaro (2006) menyatakan bahawa boneka dapat

  memotivasikan kanak-kanak untuk belajar. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan oleh

  beliau, didapati bahawa kanak-kanak melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti boneka dan

  menunjukkan minat juga belajar semasa pengajaran yang menggunakan boneka.

  Menurut Montessori (1963) kanak-kanak belajar melalui pengalaman. Pengajaranyang menggunakan boneka dapat memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. Oleh itu

  guru perlu membiasakan diri dengan kaedah pedagogi boneka supaya kanak-kanak mendapat

  pengalaman baru dan seterusnya mencapai objektif dan matlamat kurikulum prasekolah.

  Schneider-Lerner (1998) pula menyatakan boneka sebagai alat pedagogi mempunyai ciri

  ajaib yang menakjubkan. Ia mempunyai daya tarikan yang istimewa untuk menggalakkan

  kanak-kanak belajar dan membantu mengurus tingkah laku mereka (Salmon & Sainato,

  2005).

  Smith (2003) menyatakan menerusi aktiviti boneka, kanak-kanak dengan mudahnya

  dapat melahirkan perasaan mereka. Boneka juga dapat membantu melahirkan konsep kendiri

  kanak-kanak yang positif (Boulifard, 2003). Oleh itu, untuk meningkatkan konsep kendiri

  yang positif, guru seharusnya mewujudkan suasana interaksi yang positif untuk kanak-kanak

  dalam proses pedagogi (Khadijah Rohani, 1985). Interaksi yang positif penting untuk kanak-

  kanak dalam mengawal diri dan berinteraksi dengan guru atau kanak-kanak yang lain

  (Vygotsky, 1962, 1966). Lihanna (2005) juga menyatakan interaksi. kanak-kanak akan

  membawa kesan kepada prestasi seseorang kanak-kanak dalam proses pedagogi.

  1

 • 5/28/2018 boneka (2)

  4/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Aktiviti boneka dalam proses pedagogi dapat memberi kesan yang positif kepada

  kanak-kanak daripada segi kognitif, afektif dan psikomotor. Penggunaan boneka dalam

  proses pedagogi dapat membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak. Selain itu,

  penggunaan boneka dalam bilik darjah juga dapat mewujudkan suasana persekitaran

  pembelajaran yang kreatif dan menggembirakan (Bustam, 1990; Machado, 2003).

  Kemahiran mengendalikan boneka juga amat penting bagi guru. Semasa

  mengendalikan boneka, mata guru perlu fokus pada boneka tersebut dan memberi suara dan

  pergerakan yang sesuai kepada boneka tersebut mengikut perwatakannya (Machado, 2003).

  Keghairahan semasa mengendalikan boneka adalah penting, tetapi terlalu banyak gerakan

  tangan akan memesongkan perhatian daripada kata-kata boneka itu. Shamsuddin (1997)

  memesan kepada guru supaya jangan bahagi-bahagikan boneka kepada kanak-kanak tanpa

  perancangan dan panduan. Boneka itu hanya akan menjadi barang mainan yang akan menjadi

  rebutan.

  Aktiviti yang boleh dilaksanakan dengan menggunakan boneka adalah seperti

  mengadakan dialog, perbualan atau soal jawab, perbincangan, lakonan, bercerita, nyanyian,

  puisi, temu bual dan permainan bahasa (Bustam, 1990; Kamarudin & Siti, 1998). Eliason dan

  Jenkins (2003) juga menyatakan bahawa boneka boleh digunakan dalam aktiviti muzikal danmemberi arahan kepada kanak-kanak. Boneka dapat membantu perkembangan dan

  kelancaran lisan kanak-kanak di prasekolah (Machado, 2003). Penggunaan boneka dalam

  ekspresi lisan merupakan aktiviti yang paling efektif dan bercerita bersama boneka untuk

  kanak-kanak juga merupakan salah satu aktiviti drama tika (Ada, 2003).

  Guru harus mencipta boneka bersama-sama kanak-kanak dan memberi banyak

  peluang kepada kanak-kanak mendekati pelbagai jenis boneka sebelum mereka membuat

  boneka sendiri. Selain itu, guru juga harus membuat demonstrasi tentang cara-cara

  memanipulasikan boneka. Kanak-kanak akan lebih jelas dan memahami aktiviti boneka yang

  dijalankan jika guru sentiasa membimbing mereka dengan cara yang betul. Selepas kanak-

  kanak atau guru mempraktikkan penggunaan boneka semasa aktiviti kemahiran bahasa, gerak

  kerja lanjutan hendaklah disusuli. Ada dua jenis gerak kerja yang dapat diberikan iaitu

  aktiviti lisan dan aktiviti tulisan. Aktiviti susulan yang boleh dijalankan ialah berbincang

  semula skrip persembahan supaya melatih kemahiran menulis dan lisan murid. Selain embuat

  skrip, guru boleh menyediakan aktiviti bertulis seperti membuat ayat, mengisi tempat kosong,

  membetulkan ayat dan sebagainya.

  2

 • 5/28/2018 boneka (2)

  5/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Pada akhir aktiviti boneka, guru perlu membuat penilaian. Penilaian perlu dijalankan

  oleh guru di dalam bilik darjah selepas sesuatu pengajaran boneka dilaksanakan. Tujuannya

  ialah untuk mengetahui hasil pelajaran yang diperoleh kanak-kanak daripada pengajaran

  tersebut. Selain itu, penilaian adalah untuk mengetahui aspek kelemahan guru dalam

  menggunakan alat pedagogi mengajar iaitu boneka daripada segi penyampaian dan

  penggunaannya. Biasanya guru dapat mengesan daripada kanak-kanak berdasarkan gerak

  kerja bertulis yang diberi di dalam aktiviti selepas pengajaran (Bustam, 1990). Selain sebagai

  alat pedagogi, boneka juga boleh digunakan dalam aktiviti drama tika boneka untuk kanak-

  kanak prasekolah.

  1.1 Definisi Boneka

  Boneka (dari bahasa Portugis boneca) adalah sejenis permainan yang terdapat dalam

  pelbagai bentuk, terutamanyamanusia atauhaiwan, Boneka boleh di katakan salah satu

  permainan yang paling tua, kerana permainan ini telah wujud pada

  zamanYunani,Romawi ataupunMesir lagi.Umumnya boneka di buat sebagai permainan

  kanak-kanak, namun adakalanya digunakan untuk fungsi ritual yang berhubungan dengan

  alam atau hal-hal yang bersifatghaib ataupunmistik contohnya upacara keagamaan pada

  zaman dahulu.Boneka dikatakan adalah satu objek yang diukir supaya membawa sesuatu

  watak-watak cerita. Apa yang sepatutnya yang perlu ada pada sesuatu boneka adalah ia mesti

  boleh digerak-gerakkan sebagai hidup. Selain itu, boneka perlu menunjukkan mempunyai

  pergerakan supaya ia membawa watak yang sebenar. Boneka mempunyai sifat-sifat tersendiri

  iaitu membawa watak riang, sedih, marah dan lain-lain lagi.

  Boneka adalah sesuatu objek atau bahan yang digerakkan mengikut dengan skrio

  yang bibaca atau cerita yang disesuaikan. Hal ini kerana membawa kepada penonton dengan

  situasi yang sebenar. Menurut Nillie Mc Caslin (1984), menyatakan bahawa boneka dapat

  berfungsi sebagai alat bantuan mengajar dan dapat menarik perhatian murid, menghidupkan

  suasana yang lebih menyeronokkan dan seterusnya memotivasikan murid.

  Disamping itu, penggunaan boneka adalah tidak tehad kepada bentuk orang, tetapi

  boleh juga berbentuk haiwan, dan objek-objek lain mengikut watak, situasi dan cerita yang

  tertentu. Ketika boneka dimainkan atau digerakkan, muzik latar, suara ataupun bunyi-bunyian

  dimainkan bagi mengiringi pergerakkan yang dibuat. Boneka boleh dimainkan oleh guru

  sendiri ataupun sekumpulan kanak-kanak.

  3

  http://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hewanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Yunanihttp://id.wikipedia.org/wiki/Romawihttp://id.wikipedia.org/wiki/Mesirhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaib&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Mistikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mistikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaib&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Mesirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Romawihttp://id.wikipedia.org/wiki/Yunanihttp://id.wikipedia.org/wiki/Hewanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
 • 5/28/2018 boneka (2)

  6/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  1.3 Konsep Boneka dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  Terdapat banyak teknik pengajaran yang boleh digunakan untuk menarik perhatian kanak-

  kanak dalam pendidikan yang dapat dijadikan sebagai Bahan Bantu Mengajar. Beberapa

  contoh teknik tersebut ialah seperti boneka dan permainan bahasa.

  Konsep boneka amat mudah difahami kerana setiap objek boleh dijadikan sebagai

  boneka selagi objek itu digerakkan oleh pemain. Pemain berperanan untuk menghidupkan

  watak boneka itu untuk menyampaikan mesej secara lisan dan pergerakan tubuh. Boneka

  boleh terdiri daripada haiwan, bunga, atau sebarang objek untuk dianimasikan dan

  dimanipulasikan oleh pemain dalam persembahan mereka.

  Terdapat berbagai-bagai jenis boneka yang telah direka oleh manusia. Sebagai contohialah boneka tangan, boneka jari, boneka tali, boneka tongkat, boneka lidi dan boneka layang-

  layang. Fungsi boneka-boneka ini ialah untuk menyatakan ekspresi, informasi, eksplorasi,

  persuasi dan melayan. Guru-guru yang mahu menukar suasana pengajaran dan pembelajaran

  boleh menggunakan kaedah teknik boneka untuk menarik perhatian murid. Boneka yang

  terdiri daripada banyak saiz ini juga mudah dibawa ke mana-mana dan muudah dihasilkan.

  Di samping itu, boneka mempunyai beberapa kelebihan kerana boneka boleh

  menyampaikan mesej dengan efektif. Di sebalik teknik boneka yang menggunakan kaedah

  penceritaan ini, pelbagai mesej positif dan nilai murni dapat diselitkan dalam persembahan

  tersebut. Guru perlu kreatif dalam merangka perjalanan cerita yang bukan sahaja menarik dan

  menghiburkan malah mengandungi beraneka nilai murni.

  Selain itu, teknik boneka memberi pendedahan kemahiran berkomunikasi kepada

  kanak-kanak. Kanak-kanak yang mempunyai masalah komunikasi seperti kanak-kanak

  autisme sepatutnya diberi teknik mengajar dengan menggunakan boneka. Mereka akan

  tertarik dengan penceritaan menggunakan boneka. Hal ini secara tidak langsung dapat

  memulihkan masalah komunikasi mereka sedikit demi sedikit. Kanak-kanak juga dapat

  menambah perbendaharaan kata mereka. Tambahan pula, teknik boneka juga dapat mencipta

  dan merangsang daya imaginasi murid. Bermain sambil belajar juga merupakan salah satu

  aktiviti yang terdapat dalam tunjang Kurikulum standard Sekolah Rendah iaitu Didik Hibur.

  Munurut Fauziah Md. Jaafar, aktiviti bermain merupakan satu aktiviti yang menjadi fitrah

  bagi kanak-kanak. Mereka akan meneroka, menjelajah, inkuiri penemuan dan pembinaan

  melalui pengalaman langsung secara semula jadi. Hal ini membuktikan bahawa kanak-kanak

  perlu didedahkan dengan teknik boneka supaya murid dapat belajar sesuai dengan keperluan

  4

 • 5/28/2018 boneka (2)

  7/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  mereka. Hal ini membuktikan bahawa teknik boneka amat berkesan untuk pembelajaran

  kanak-kanak.

  1.3 Sejarah Perkembangan Boneka

  Masa 3000-2000 sebelum masihi

  Pada zaman ini, boneka umumnya dibuat daripada tanah liat, tulang, maupun patahan kayu,

  ataupun potongan kain. Bentuknya masih amat sederhana dan memiliki fungsi ritual.

  Contohnya diYunani danRomawi kuno. Setiap anak perempuan harus memiliki boneka,

  kemudian dibuatkan bajunya, dan wajib menyimpannya hingga menjelang pernikahan. Saat

  menjelang pernikahan, boneka itu wajib diletakkan di altarArtemis (untuk orang Yunani)ataupun altarDiana (untuk orangRomawi)untuk upacara keagamaan. DiMesir kuno, boneka

  digunakan sebagai pengganti korban manusia.

  Masa 600 sebelum masihi

  Pada zaman ini mulai ada boneka yang bajunya sering di tukar ganti, dan kaki serta

  tangannya boleh digerakkan. Fungsi boneka masih sama seperti pada zaman sebelumnya,

  iaitu untuk upacara ritual. Boneka merupakan gambaran humanis.

  Masa Abad ke-5

  Inilah abad pertengahan. Bahan boneka dari kayu mula terhasil. Fungsi ritual boneka masih

  terasa pada zaman ini. Seperti diMexico,bonekanya digunakan untuk perayaanNatal.Bagi

  suku Indian Hopi, boneka menjadi sumber penting dalam upacara kesuburan (memohon

  supaya diberikan kesuburan atau kemakmuran).

  Abad ke-14

  Boneka moden mulai muncul diEropahbentuknya sangat berbeza dengan boneka yang ada

  sebelumnya. Wajahnya cantik dan halus seperti manusia, serta berdada. Pada zaman ini

  boneka tidak lagi bersifat ritual, Oleh itu, boneka menggunakan baju atau gaun dan rambut

  yang benar- benar mirip dengan mode pada zaman itu. Tidak ramai para bangsawan

  menggunakan boneka untuk dipamerkan sekaligus mempopularkan boneka di negara mereka

  (memandangkan pada masa itu majalah mode belum ada). Ini seperti yang dilakukan oleh

  5

  http://id.wikipedia.org/wiki/Yunanihttp://id.wikipedia.org/wiki/Romawihttp://id.wikipedia.org/wiki/Artemishttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diana&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Romawihttp://id.wikipedia.org/wiki/Mesirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Meksikohttp://id.wikipedia.org/wiki/Natalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eropahttp://id.wikipedia.org/wiki/Eropahttp://id.wikipedia.org/wiki/Natalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Meksikohttp://id.wikipedia.org/wiki/Mesirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Romawihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diana&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Artemishttp://id.wikipedia.org/wiki/Romawihttp://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
 • 5/28/2018 boneka (2)

  8/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  ratu Perancis,Isabeau dari Bavaria,di hadapan ratu Inggeris. Kenyataannya berkat boneka,

  mode Perancis telah menjadi lebih popular di luar negeri.

  Abad ke-15

  Kalau pada zaman sebelumnya boneka dibuat untuk simpanan peribadi, mulai zaman ini

  ianya dikomersialkan. Fungsinya pun telah bertukar dari ritual dan mode menjadi permainan.

  Dalam sejarah tercatat, pembuat boneka secara komersial pertama berada di Jerman. Kota-

  kota yang memproduksinya adalahNuremberg,Augsburg,danSonneberg.Bersamaan dengan

  itu kilang pembuatan boneka terbentuk sehingga terdapat aturan standard dalam membuat

  dan memasarkan boneka. Penampilan boneka-boneka yang diproduksi di Jerman semasa itu

  umumnya seperti wanita.

  Abad ke-16

  Bahan dan mutu boneka terus diperbaiki. Pada tahun1636 mulai tercipta boneka yang

  rambutnya dibuat daripada rambut wanita sebenar.

  Abad ke-17

  Pada zaman ini, boneka bukan hanya berbentuk wanita anggun, tetapi juga bentuk lain seperti

  bayi dengan baju tidur atau patung kecil dengan kostumkelasi.Penampilan boneka tidak lagi

  sekaku dulu. Bahannya juga tidak lagi menggunakan kayu atau tanah liat, tetapi dari kulit

  lembut (soft leather) danlilin supaya kulitnya tampak seperti manusia. Selain dari mata yang

  sudah boleh digerakkan, boneka juga sudah mula boleh mengeluarkan suara tangisan dan

  berjalan.

  Abad ke-18

  Pada zaman ini sudah mulai tercipta boneka yang boleh menyebut perkataan "Papa" dan

  "Mama" apabila ditekan. Bunyi Ini terhasilkan dari kotak suara rekaanJohann Nepomuk

  Maelzelpada tahun 1827. Selain itu, bahan yang digunakan untuk membuat boneka semakin

  variatif. Selain lilin dan soft leather, porselin, seramik dan sebagainya.

  6

  http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isabeau_dari_Bavaria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Nuremberghttp://id.wikipedia.org/wiki/Augsburghttp://id.wikipedia.org/wiki/Sonneberghttp://id.wikipedia.org/wiki/1636http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelasi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Lilinhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Nepomuk_Maelzel&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Nepomuk_Maelzel&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Nepomuk_Maelzel&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Nepomuk_Maelzel&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Nepomuk_Maelzel&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Lilinhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelasi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/1636http://id.wikipedia.org/wiki/Sonneberghttp://id.wikipedia.org/wiki/Augsburghttp://id.wikipedia.org/wiki/Nuremberghttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isabeau_dari_Bavaria&action=edit&redlink=1
 • 5/28/2018 boneka (2)

  9/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Abad ke-19

  Perkembangan boneka semakin berkembang maju. Para pembuat boneka saling bersaing

  untuk menghasilkan yang terbaik. Oleh kerana itu, pelbagai karakter boneka muncul di

  pasaran. Antara yang terkenal adalah "Kewpie" (1913), boneka anak kecil yang berpipi

  tembam dan berperut besar buatan Rose O'Neill dari Amerika. "Raggedy Ann" (1918),

  boneka kain buatan Johny Gruelle yang mencerminkan kebaikan, keberanian, dan kejujuran,

  serta "Bye-Lo Babby" (1922), boneka bayi baru lahir yang boleh memejamkan mata pada

  waktu tidur buatan Grace Putnam dari Jerman. Pelbagai ekspresi dan elemen wajah boneka

  semakin lengkap. Ada yang ditambah bulu mata, lesung pipi, mulutnya dibuka sehingga

  giginya terlihat, kukunya diberipewarna kuku,

  Abad ke-20

  Pada zaman ini, boneka di pasaran kebanyakan dibuat dariplastikdanvinil.Kelebihan boneka

  tidak hanya dalam ekspresi tetapi juga style. ContohnyaBarbie yang muncul tahun 1959

  diciptakan olehRuth Handler. Boneka remaja tersebut memiliki aksesoris, baju dan

  perlengkapan yang bermacam-macam, dan rambutnya boleh dicuci, disikat sama seperti

  rambut manusia.

  Festival boneka

  Di beberapa negara, boneka tidak hanya dipamerkan atau dimainkan secara perorangan.

  Tetapi dirayakan bersama. Misalnya di Jepun ada perayaan khusus iaituHina Matsuri(festival

  boneka). Hina Matsuri diadakan pada setiap3 Mac dan sering dinamakan "festival anak

  perempuan". Pada tarikh itu setiap keluarga yang memiliki anak gadis mempamerkan koleksi

  boneka mereka dan berdoa supaya anak gadis mereka menempuh alam dewasa dengan penuh

  kegembiraan. Di India terdapat festival boneka yang bernama "Navaratri". Sesuai dengan

  namanya "Navaratri", atau 9 malam, perayaan itu memang diadakan selama 9 malam untuk

  menghormati para dewi, yakniDurga,Lakshmi,danaSaraswati.

  7

  http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kewpie&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggedy_Ann&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bye-Lo_Babby&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pewarna_kuku&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Plastikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Vinilhttp://id.wikipedia.org/wiki/Barbiehttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruth_Handler&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hina_Matsurihttp://id.wikipedia.org/wiki/3_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/Durgahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lakshmihttp://id.wikipedia.org/wiki/Saraswatihttp://id.wikipedia.org/wiki/Saraswatihttp://id.wikipedia.org/wiki/Lakshmihttp://id.wikipedia.org/wiki/Durgahttp://id.wikipedia.org/wiki/3_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/Hina_Matsurihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruth_Handler&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Barbiehttp://id.wikipedia.org/wiki/Vinilhttp://id.wikipedia.org/wiki/Plastikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pewarna_kuku&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bye-Lo_Babby&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggedy_Ann&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kewpie&action=edit&redlink=1
 • 5/28/2018 boneka (2)

  10/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  2.0 JenisJenis Boneka

  Terdapat pelbagai jenis boneka. Ini ditunjukkan dalam Rajah 1

  Sumber : Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah

  Rajah 1 : Jenis-jenis boneka

  8

 • 5/28/2018 boneka (2)

  11/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Rajah 2 : Boneka Jari

  2.1 Boneka Jari

  Boneka Jari yang lebih dikenali sebagai finger puppets, merupakan boneka yang dimainkan

  oleh kanak-kanak secara sendiri. Ia dilakukan dengan memasukkan jari ke dalam boneka

  yang bersaiz jari dan memainkan watak tersebut dengan cara dan gaya jari mereka.

  Boneka dihasilkan daripada kertas yang dilukiskan wataknya, kecil bersaiz jari kanak-

  kanak, diwarnkan dan kemudian digam sekeliling bentuk watak tesebut kecuali bahagian

  untuk dimasukkan jari, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.

  Rajah 3 : Boneka Tangan

  Rajah 3 : Boneka Tangan

  2.2 Boneka Tangan

  Boneka tangan atau lebih dikenali hand puppets, yang lebih mudah disediakan dan lebih

  praktikal digunakan oleh kanak-kanak. Ini kerana kanak-kanak akan memasukkan

  keseluruhan pergelangan tangan mereka ke dalam watak yang dilukis atau dibentuk.

  9

 • 5/28/2018 boneka (2)

  12/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Bagi menyediakan boneka jenis ini, pelbagai bahan boleh digunakan. Antaranya ialah

  stokin, sarung tangan, beg kertas sandwic dan sampul surat. Manakala untuk bahagian watak

  seperti kucing, tikus dan sebagainya, boleh digunakan bekas telur, bekas dadih dan lain-lain

  supaya menarik. Boneka tangan, kanak-kanak lebih bebas menggunakan tangan mereka,

  pergerakkan mereka lebih bebas.

  Rajah 4: Boneka Batang

  2.3 Boneka berbatang

  Boneka berbatang atau stick puppet adalah sejenis boneka yang mudah digunakan oleh

  kanak-kanak. Kepala watak-watak seperti tikus, gajah dan lain-lain akan dilekatkan pada

  hujung batang aiskrim atau pada lidi sate dan kemudian bahagian badan watak turut

  dilekatkan pada bahagian bawah kepala tersebut. Ini ditunjukkan di dalam Rajah.

  Kanak-kanak lebih menyukai menggunakan boneka jenis ini kerana tangan mereka

  bebas dan mereka hanya perlu menghayun kayu pemegang mengikut sesuatu pergerakkan

  dan lebih fleksibel.

  10

 • 5/28/2018 boneka (2)

  13/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Rajah5: Boneka Tali

  2.4 Boneka Tali

  Boneka menggunakan tali atau string puppets, berbeza dari segi saiz dan rupa bentuk. Ia

  lebih kompleks kerana watak akan dibentuk dan akan diikat dengan tali dan bagi tujuan

  pergerakkan. Bahagian kaki dan tangan watak juga akan dibentuk supaya boleh digerakkan

  dengan menggunakan tali.

  Boneka jenis ini sesuai digunakan bagi cerita-cerita yang memerlukan watak tersebut

  untuk lari, terbang, lompat dan mengelongsor. Tali yang digunakan boleh berupa tali biasa

  ataupun tali tangsi yang lebih elastik yang menyebabkan pergerakkan lebih menarik. Boneka

  bertali, turut digunakan walaupun perlu kemahiran yang tinggi dalam mengawal keluar mauk

  sesuatu watak.

  Rajah 6 : Boneka Shadow Puppets

  11

 • 5/28/2018 boneka (2)

  14/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  2.5 Shadow Puppets

  Shadow puppets, telah lama digunakan untuk persembahkan bercerita, diikuti dengan

  nyanyian dan tarian. Ia memerlukan ruang yang khas seperti skrin, watak-watak pula boleh

  menggunakan samada boneka jari, tangan ataupun boneka yang menggunakan pemegang

  kayu.

  Ia boleh juga berbentuk drama dan memerlukan lebih dari seorang kanak-kanak untuk

  memainkan peranannya. Watak-watak yang dibentukkan juga perlu menarik sperti bentuk

  yang boleh digerak-gerakkan, mulut yang boleh dibuka dan tutup dan sayap yang boleh

  dikepakkan. Shadow puppet, memerlukan kemahiran yang tinggi dalam pengawatan

  pergerakkan watak-watak dalam sesuatu cerita.

  3.0 Alat dan bahan

  Penghasilan sesuatu projek boneka pemilihan jenis-jenis alat dan bahan adalah amat sesuai

  berdasarkan jenis-jenis boneka yang akan dihasilkan.

  3.1 Boneka Tangan

  Alatan dan bahan Fungsi/ Kegunaan

  Pensil -

  Membuat lakaran sebelum menghasilakan

  sebuah boneka tangan.

  - Lakaran itu mengenalpasti bentuk boneka yang

  anda perlu dihasilkan.

  - Pensil membantu membuat lakaran pada kain

  supaya melukis bentuk.

  Gunting - Digunakan untuk memotong kain apabila

  membuat sesuatu gambar pada kain.

  Jarum - Setelah membuat pemotongan pada kain, jarum

  digunakan untuk menjahit pada tepi kain agar

  nampak dengan kemas.

  - Jahitan yang paling sesuai adalah jahitan insang

  pari.

  Benang Jahit adan benang bulu - Pemilihan benang adalah amat penting kerana

  menarik perhatian menonton.

  12

 • 5/28/2018 boneka (2)

  15/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  - Benang bulu digunakan untuk membuat rambut

  Kain belacu/ sarung tangan - Kain belacu digunakan untuk membuat boneka.

  Jadual 1 : Alatan dan Bahan Boneka Tangan

  3.2 Boneka Jari

  Contohnya menghasilkan boneka jari seperti tertera pada gambar di bawah. Apakah alat dan

  bahan yang sesuai untuk menghasilkannya;

  Rajah 8: Langkah-Langkah

  Menghasil kan Boneka Jari

  Rajah 9: Alatan dan Bahan

  Menghasil kan Boneka Jari

  13

 • 5/28/2018 boneka (2)

  16/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Jadual 2 : A latan dan Bahan Boneka Jari

  3.3 Boneka Shadow Puppets

  Contohnya menghasilkan boneka shadow puppets seperti tertera pada gambar di bawah.

  Apakah alat dan bahan yang sesuai untuk menghasilkannya;

  Rajah 10 : Boneka Shadow Puppets

  Alatan dan Bahan Fungsi dan Kegunaan

  Pensel - Pensel digunakan untuk melukis

  gambar mengikut tema atau tajuk

  Pensel Warna - Mewarnakan gambar-gambar yang

  telah dihasilkan.

  Penyepit - Digunakan untuk menyepit kertas

  yang telah dihasilkan mengikut saiz

  ,jari.

  Gunting - Memotong gambar mengikut ukuran.

  Kertas lukisan - Melukis gambar pada kertas lukisan

  mengikut tema atau tajuk.

  14

 • 5/28/2018 boneka (2)

  17/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Alat dan Bahan Fungsi dan Kegunaanya

  Kerta tebal berwarna putih - Lebih sesuai bagi aktiviti ini.

  - Lebih sesuai menunjukkan bayangan

  bagi boneka.

  Lidi - Dijadikan pemegang tangan

  Pelekat - Melekatkan bahagian tertentu supaya

  lidi tidak keluar

  Spidol - Digunakan membuat lukisan

  mengikut watak

  Gunting - Menguntingkan bahagian-bahagian

  yang dilukis

  Jadual 3: Alatan dan Bahan Boneka Shadow Puppets

  3.4 Boneka Tali

  Contohnya menghasilkan boneka tali seperti tertera pada gambar di bawah. Apakah alat dan

  bahan yang sesuai untuk menghasilkannya;

  Alat dan Bahan Fungsi dan Kegunaanya

  Templet Boneka - Digunakan untuk membantu

  menghasilkan jenis-jenis watak

  - Cara menghasilkan boneka

  Gunting - Membantu memotong kertas manila

  Jarum - Menjahit kain-kain boneka

  Ranting/Kayu - Digunakan untuk mengerakkan

  boneka

  Manila Kad - Digunakan untuk menghasilkan

  bentuk-bentuk watak.

  Benang - Digunakan mengantungkan dan

  mengerakkan boneka.

  Gam - Melekatkan bahan-bahan hiasan

  Bahan-bahan terpakai - Seperti manik, bunga untuk

  menghiasi boneka.

  Jadual 4 : Alatan dan Bahan Boneka Tali

  15

 • 5/28/2018 boneka (2)

  18/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  3.5 Boneka Batang

  Contohnya menghasilkan boneka tali seperti tertera pada gambar di bawah. Apakah alat dan

  bahan yang sesuai untuk menghasilkannya;

  Alat Dan Bahan Fungsi dan Kegunaanya

  Batang aiskrim - Digunakan untuk menghasilkan satu

  rama-rama.

  Warna air - Mewarnakan batang aiskrim dengan

  warna yang berlainan

  Gam - Menggunakan untuk mencantumkan

  semua batang aiskrim.

  Tali - Digunakan untuk mengantung dan

  mengerakkan serta membawa ia

  terbang dalam perjalanan cerita

  Jadual 5: Alatan dan Bahan Boneka Batang

  4.0 Teknik menghasilkan boneka

  Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesebuah model. Setiap model yang dihasilkan

  menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya. Teknik yang digunakan berbeza-

  beza bergantung kepada jenis model yang akan dihasilkan.

  4.1 Boneka Tangan

  Teknik Membuat Boneka Sarung Tangan:

  i. Lipat kain belacu sekali. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari

  terlunjur dan tekapkan bentuknya. Lukiskan garisan terputus di luar garisan

  pertama tadi (garisan jahitan). Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan

  terputus-putus itu (garisan pengguntingan).

  ii. Gunting mengikut garisan pengguntingan.

  iii. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus.

  iv. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas.

  v. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang

  dikehendaki.vi. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya.

  16

 • 5/28/2018 boneka (2)

  19/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  vii. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan.

  4.2 Teknik Membuat Boneka Jari

  Rajah 11 : Teknik Membuat Boneka Jari

  i. Letakkan jari telunjuk diatas kertas sebagai pola. Namanya juga boneka jari,

  otomatis jari kita sebagai alat untuk mengukur.

  ii. Gunting kain flanel tersebut sesuai dengan pola.

  iii. Jahit kedua pola tersebut dengan menggunakan tusuk feston

  iv. Karena kali ini saya membuat kumbang, kita buat lingkaran lalu gunting

  membentung segitiga di ujungnya. Jangan lupa buat bintik-bintik hitam kecil

  sebagai hiasan.

  v. Gabungkan antara kain yang telah dijahit dengan pola yang dibuat dengan

  mengelemnya.

  vi.

  Tambahi hiasan putik-putikan sebagai tanduk si kumbang.

  17

 • 5/28/2018 boneka (2)

  20/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  4.3 Teknik Membuat Boneka Shadow Puppets

  i. Siapkan kertas dan gunting

  ii. Bentuklah karakter boneka yang kalian inginkan (sesuai dengan tema cerita)

  Contohnya Monyet

  18

 • 5/28/2018 boneka (2)

  21/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  iii. Lalu, tampalkan sebuah lidi/kawat untuk pegangan kalian nanti.

  iv.

  Sedia menayangkan aksi boneka.

  5.0 Proses Apresiasi Boneka

  Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilain dan cuba

  memikirkan beberapa persoalan-persolan di bawah ini dalam proses membuat boneka.

  1. Tajuk dan tema sesuaiTajuk atau tema perlu berpandukan kepada proses pengajaran dan pembelajaran.

  Aktiviti boneka lebih sesuai dilaksanakan pada set induksi supaya menarik perhatian

  para murid. Murid membawa kepada alam sebenar dan melalui alam tersebut murid

  akan membuat kesimpulan dan menjawab soalan guru. Pemilihan tema yang sesuai

  berdasarkan hasil pembelajaran. Contohnya: guru bahasa inggeris menceritakan kisah

  cindrella. Bagi mengambarkan keadaan lebih terperinci dan membawa watak tersebut

  serta menarik perhatian murid ke dalam watak sebenar adalah lebih sesuai aktiviti

  boneka. Dalam semua aktiviti pemilihan tema atau tajuk yang sesuai berdasarkan

  hasil pembelajaran supaya guru tidak keluar daripada apa yang perkara terkandung

  dalam kandungan KBSR atau KSSR.

  19

 • 5/28/2018 boneka (2)

  22/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  2. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat bonekaSelepas pemilihan tema atau tajuk cerita berdasarkan hasil pembelajaran. Setelah guru

  membuat pilihan membuat boneka. Guru mengenalpasti jenis-jenis boneka yang

  paling sesuai berdasarkan keadaan dan perjalanan cerita. Guru tidak boleh memilih

  pelbagai jenis boneka maka ia akan merungsingkan guru. Stelah memilih jenis boneka

  guru perlu mengenalpasti jenis-jenis alat dan bahan yang sesuai bagi menghasilkan

  boneka. Misalnya boneka lidi. Boneka lidi lebih sesuai dan senang menghasilkan

  daripada boneka yang lain. Boneka lidi boleh diaplikasikan dalam kelas supaya murid

  menghasilkan untuk diri sendiri dan membuat persembahan boneka mengikut

  kefahaman mereka. Ia dapat menonjolkan atau mencungkil (high order thinking

  skills) bagi seseorang murid. Bagi menghasilkan boneka lidi hanya memerlukan lidi,

  gambar bagi watak, warna, gunting dan gam.

  3. Proses stailisasi, menambaikan agar bersesuai dengan watakPenghasilan sesuatu boneka perlu bersesuai dengan watak. Guru boleh mengubahsuai

  watak dengan masa terkini supaya menarik perhatian murid. Selain itu murid juga

  dapat mengeluarkan idea atau kreativiti mereka bagi menghasilkan sebuah boneka

  dengan lebih cantik. Guru boleh mengalakkan menggunakan manik atau bahan hiasan

  supaya menarik perhatian.

  4. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut bonekaPemilihan warna bagi sesuatu watak adalah amat penting. Hal ini kerana ia akan

  mempengaruhi murid-murid. Memilih warna yang sesuai berdasarkan watak sebenar.

  Contohnya, membuat boneka pokok iaitu batang mestilah warna coklat dan daun

  berwana hijau muda atau hijau.

  5. Kesesuaian secara keseluruhanGuru mengenalpasti semua proses dilaksanakan dengan kemas dan tepat. Guru

  mengenalpasti cara-cara mempersembahkan aktiviti boneka samada persembahan

  pentas. Pemilihan semua alatan dan bahan bergantung kepada watak yang dipilih.

  20

 • 5/28/2018 boneka (2)

  23/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  6.0 Maklumat Sorotan (Kajian)

  Guru melaksanakan teknik boneka dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan

  moral dengan menerangkan nilai-nilai murni baik hati.

  Skrip lakonan

  Babak 1 : Situasi di sebuah taman di pinggir hutan.

  Si Burung : Selamat pagi Sang Arnab.

  Sang Arnab : Selamat pagi kawanku Si Burung.

  Si Burung : Mengapa kamu kelihatan muram dan sedih Arnab.?

  Si Arnab : Aku sedih melihat kebunku yang dirosakkan. Semua tanamanku binasa.

  Tiada lagi yang tinggal untuk aku tuai menjelang musim hujan ini. Aku takut

  tidak ada bekalan makanan untuk anak- anakku nanti.

  Si Burung : Aku tahu ini mesti angkara jiran kita yang sombong Si Beruang Hitam itu.

  Dua hari yang lepas aku pernah menegurnya kerana dia membawa anak-

  anaknya bermain di pinggir kebun kamu. Tetapi dia memarahi aku.

  Si Arnab : Aku pun pernah melihat dia memanjat dan mejenguk ke sarang kamu

  Burung. Aku juga menegurnya tetapi aku dilontarnya dengan ranting.

  Si Burung : Dia juga pernah mengancam hendak menumbangkan pokok tempat sarangku

  ini ketika aku cuba melarang perbuatannya.

  Si Arnab : Kita perlu menasihatkan Si Beruang Hitam supaya dia menghormati jiran-

  jirannya Burung. Mari kita cari dan cuba berbincang baik baik dengan dia.

  Si Burung : Bagus cadangan kamu Arnab. Mari !

  Babak 2 : Situasi di kawasan hutan berhampiran tebing sungai.

  Si Beruang Hitam : Tolong ! Tolong ! Tolong ! Aduh, sakitnya !

  Si Arnab : Burung ! Kamu dengar tak ada suara meminta tolong.

  Si Burung : Ya, aku pun dengar. Sepertinya dia dalam kesakitan. Mari kita lihat

  apa yang berlaku di sana.

  Si Beruang Hitam : Tolong ! Tolong ! , Kaki aku terkena jerat dan aku tidak dapat

  melepaskan diri !

  21

 • 5/28/2018 boneka (2)

  24/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Si Burung : Itu Si Beruang Hitamlah, jiran kita yang sombong tu. Kita jangan

  pedulikan dia. Biar dia rasakan balasannya jika selalu berbuat tak baik.

  Padan muka dia!

  Si Arnab : Janganlah begitu Si Burung, kasihan dia. Walaupun dia selalu

  menimbulkan masalah tetapi dia tetap jiran kita. Kalau berlaku sesuatu

  kepada dia, siapa yang hendak menjaga anak- anaknya ? Mari kita

  bantu lepaskan dia daripada jerat ini.

  Si Burung : Baiklah Arnab.

  Si Beruang Hitam : Terima kasih sahabatku. Mulia sungguh hati kamu berdua kerana

  sanggup menolong aku walaupun aku banyak berbuat jahat kepada

  kamu berdua.

  Si Arnab : Sudah menjadi tanggungjawab kita jika hidup berjiran harus tolong

  menolong Beruang.

  Si Beruang Hitam : Aku sungguh malu dengan kamu berdua apabila mengingatkan

  perbuatan aku terhadap kamu selama ini. Aku minta maaf banyak-

  banyak ya. Aku harap kamu berdua sudi memaafkan aku.

  Si Burung : Kami maafkan kamu asalkan kamu mahu berubah menjadi baik.

  Si Beruang Hitam : Aku janji mulai hari ini akan jadi jiran yang baik pada kamu berdua

  dan sentiasa menghormati kawan- kawan kita yang lain juga.

  Si Arnab : Sudahlah tu, kita lupakan semua yang telah berlaku. Seperti kata

  pepatah, buang yang keruh ambil yang jernih. Mulai hari ini kita

  mulakan hidup baru.

  Si Burung : Aku setuju. Jom kita balik nanti anak- anak mencari kita pula.

  Si Beruang Hitam : Mari kawan- kawan.

  22

 • 5/28/2018 boneka (2)

  25/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Watak watak dalam lakonan Pertolongan Jiran :

  Si Beruang Hitam

  Si Arnab

  Si Burung

  23

 • 5/28/2018 boneka (2)

  26/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Pentas Persembahan

  Latar belakang pentas

  Pemandangan keseluruhan

  pentas

  Bahagian dalam pentas

  24

 • 5/28/2018 boneka (2)

  27/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Cara boneka dimasukkan ke dalam pentas

  25

 • 5/28/2018 boneka (2)

  28/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  7.0 Kesimpulan

  Secara kesimpulannya, tugasan ini amat menyeronokkan dan mencabar kreativiti guru.

  Tugasan membina dan membentuk ini memerlukan setiap kumpulan untuk mereka cipta dan

  menghasilkan reka bentuk berdasarkan tema yang dipilih. Pengalaman ini menambah ilmu

  guru yang dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada masa

  hadapan. Melalui tugasan ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan guru pelatih tentang

  bidang membuat dan membina dalam seni visual. Hasil karya ini boleh dijadikan sebagai

  bahan bantu mengajar di sekolah. Melalui tugasan ini, guru pelatih mampu mencorak dan

  mereka cipta sesebuah karya rekaan sendiri.Di prasekolah, bidang kegiatan ini dapat menegaskan perkembangan persepsi murid-

  muird terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan.

  Berpandukan aspek tesebut murid-murid dapat memahami lebih jelas bila mereka

  membentuk dan membina sesuatu model. Bidang kegiatan membentuk dan membina juga

  mendedahkan murid-murid dengan penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik penghasilan.

  Ini memberi peluang kepada murid-murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan

  semasa menjalankan proses penghasilan seni. Kegiatan membentuk dan membina ini dapat

  memberi peluang kepada murid-murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan

  ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna.

  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini

  boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.

  26

 • 5/28/2018 boneka (2)

  29/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  8.0 Rujukan

  Azman Wan Chik. (1993). Mengajar Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan

  Pustaka.

  Khairuddin Mohamad (2011).Literasi Bahasa. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

  Siti hajar Abd. Aziz. (1996). Permainan bahasa untuk sekolah rendah dan menengah. Kuala

  Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

  Mat Nor Hussin, & Ab. Rahman Ab. Rashid. (1998).Alat Bantu Mengajar dalam pengajaran

  bahasa. Petaling Jaya : Longman Sdn. Bhd.

  Mohd Zairi Husain (2011), HBAE 2203 Membentuk dan Membuat Binaan, Open University

  Malaysia.

  http://www.slideshare.net/nurulanwar/seni-boneka-prasekolah

  http://id.wikipedia.org/wiki/Boneka

  http://ctdollartists.com/history.htm

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Boneka

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Bonekahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Boneka