botilbud til mennesker med oppfØlgingsbehov

26
BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV SIV SANDØ og PER BONESMO

Upload: dolan

Post on 12-Jan-2016

50 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV. SIV SANDØ og PER BONESMO. Hvilke grupper skal vi snakke om?. Rus og/eller psykiatri De yngste som ennå ikke er etablert misbruker De yngste aktivt rusende Personer som har vært til rehabilitering Voksne rusmisbrukere (helseproblemer) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

SIV SANDØog

PER BONESMO

Page 2: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

Hvilke grupper skal vi snakke om?• Rus og/eller psykiatri• De yngste som ennå ikke er etablert

misbruker• De yngste aktivt rusende• Personer som har vært til rehabilitering• Voksne rusmisbrukere (helseproblemer)• Voksne rusmisbrukere som lever rusfritt• Mennesker med psykiske lidelser• Psykiske lidelser/andre funksjonshemminger

Page 3: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

Utviklingen de seinere år

• Nedlegging av institusjonene

• Fattigdomsbekjempelse

• Boligsosiale handlingsplaner

Page 4: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

Spesielle utfordringer

• Felles forståelse innen kommuneadmin.• Politisk forankret, jf. budsjettmidler• Finansiering - Investering og driftsmidler• Anskaffelse av tomter (arealplanlegging) • Problemer med anskaffelse overfor naboer

”nimby”• Borettslagsleiligheter

Page 5: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

Ulike typer botilbud• Krise nattplass (lavterskeltilbud)• Bofellesskap for ungdom• Hybelhus for rusmisbrukere• Egne kvinnetilbud• Egne hus for rehabiliterte• Hus for løslatte fra fengsel/utskrevet fra institusjon• Småhus/robuste boliger• Bo- og arbeidstreningssenter• Rehabiliterings – og omsorgssenter• Bo- og tjenestetilbud• Ordinære utleieboliger• Kommunale omsorgsboliger• Sykehjem

Page 6: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

Aktuelle rettsregler • Husleieloven Husleieavtaler (husleieloven).

• Sosialtjenesteloven Sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven).

• NAV-loven Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

• Forvaltningsloven Forvaltningsloven ( 1967 JD )

• Pasientrettighetsloven Pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

• Lov om psykisk helsevern Psykisk helsevernloven

• Kommunehelsetjenesteloven Lov om helsetjenesten i kommunene.

• Spesialisthelsetjenesteloven Spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven).

• Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

• Kommunale retningslinjer• Samarbeidsavtaler for eksempel mellom kommune og

sykehus/fengsel, (jf. også samhandlingsreformen)

Page 7: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

Kartlegging av behov på individplan

• Tidligere bokarriere• Individuell plan• Relasjonsbygging• Oppfølgingstjenester

Page 8: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

BOSETTING

• Samlet?

• Spredt?

• Borettslag?

Ghetto: Husleielovens § 5-2. Ro og orden

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10019305

Page 9: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

Diskusjonstema

• Frank sitter i fengsel. Han har en historie med mange midlertidige boliger og lite stabilitet. Han har et rusproblem, men er motivert for et rusfritt liv. Han søker bolig, skal snart løslates.

• Hvilke vurderinger foretar vi ved behandling av boligsøknaden?

Page 10: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

Diskusjonstema 2

• Raymond har vært i LAR i noen år. I begynnelsen gikk det veldig fint, han fikk tildelt en borettslagsleilighet med 3 års leietid. Etter hvert har ting sklidd ut, og LAR-tilbudet henger i en tynn tråd. Det har vært brudd på husordensreglene i borettslaget. Han søker nå om forlengelse av leiekontrakten.

• Hva gjør du?

Page 11: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

Problemer i botida

• Husbråk• Manglende husleiebetaling• Skadeverk og forsøpling• Konflikt med naboer• Forhold kommunen – borettslag

Page 12: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

SANKSJONSMIDLER• Oppfølging• Advarsler• Korte kontrakter• La være å fornye kontrakt• La være å dekke husleierestanse?• Personale/ Vaktselskap/Politi• Oppsigelse/heving• Midlertidig forføyning• Besøksforbud• Annet?

Page 13: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

Oppfølging – hva må til for å lykkes?

• Kartlegging må ha vært god• Oppfølgingstjeneste• Ambulant boveiledning• Hjemmehjelp/hjemmesykepleie• Støttekontakt• Vaktmester• Gjengangerprosjektet

Page 14: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

HUSLEIERESTANSER• Purring• Samtaler• Autogiro• Trekk i trygd Folketrygdlovens § 22-6. Utbetaling til sosialkontor o.a.

• Restansen dekkes av NAV § 20. Vilkår for vergemål

• Kontrakten hjemler transport i statlig bostøttehusbanklovens § 11. Overføring av krav på bustønad

• Nedbetalingsavtale• Begjæring om utkastelse• Avslå neste boligsøknad•

Page 15: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

SKADER PÅ BOLIGEN• Om å få leietaker til å ta vare på boligen

• Konsekvenser for leietaker

• Nekte fornying? Jf. korte kontrakter

• Oppsigelse/heving Husleielovens § 9-5. Utleierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale

• Erstatningskrav?

Page 16: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

BILDE FRA EN BEBODD LEILIGHET

Page 17: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

DISKUSJONSTEMA

• Vi får informasjoner om at en kommunal beboer fyller leilighet med søppel og 20 katter

• Hva gjør vi?

Husleielovens § 5-6. Utleierens adgang til husrommet Pasientrettighetslovens § 4A-3. Adgang til å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg

Page 18: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

HUSBRÅK

• Samtaler/Hjemmebesøk• Advarsler• Formidle møte mellom beboer og klager• Frivillig flytting til annet kommunalt tilbud• Kort kontrakt som ikke fornyes• Oppsigelse/heving Husleielovens § 9-9. Utleierens hevingsrett

• Midlertidig forføyning/Besøksforbud

Page 19: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

DISKUSJONSTEMA

• Kommunen har et botiltak med 4 leieboere samt bemanning. En av boligene har blitt tilholdssted for en gruppe svært utagerende personer. Vedvarende husbråk. De øvrige beboere samt personalet blir stadig utsatt for trusler om grov vold. Mistanke om våpen i boligen. Verneombudet opplyser at personalet ikke lenger vil møte på arbeid.

• Hvordan går vi fram for å løse problemet?

Page 20: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

SMÅHUS• Hva er småhus?

• Hvem bor i småhus?

• Oppfølging?

• Suksessfaktorer?

• Fallgruber?

Page 21: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

ROBUSTE BOLIGER• Innredning som tåler en støyt

• Vegger av pusset og malt betong

• Ståldører/Toalett i stål/ Spesielle dusjer

• Skjulte rør og ledninger

• Sluk i stua

• Annet?

Page 22: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

HUSLEIELOVEN HINDRER OSS I Å:• Nekte leietaker i å nyte lovlige rusmidler i boligen• Ta i mot besøkende• Ha overnattingsgjester• Ta opp nærstående i husstanden• Ta oss inn i boligen mot leietakers vilje• Kreve deltakelse i fellesaktiviteter• Stenge ut leietaker i hans dårlige perioder• Foreta rask avvikling av leieforholdet

Page 23: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

BOTILBUD UTENFOR HUSLEIELOVEN

• Behandlingsinstitusjoner

• Omsorgsinstitusjoner

• Midlertidig boforhold/Hospits/Krise Nattplass

• Bo- og tjenestetilbud Husleielovens § 1-1. Lovens virkeområde m.v.

Sosialtjenestelovens § 4-2. Tjenester Forskriftens § 7-2. Hva som skal regnes som bolig med heldøgns omsorgstjenester

Rapporten kan lastes ned her. (625 KB)

Page 24: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

ETABLERE BO- OG TJENESTETILBUD FOR KVINNER

• Opprettelse av tilbudet

• Drift av tilbudet

• Suksessfaktorer

• Fallgruber

Page 25: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

DISKUSJONSTEMA

• Kommunestyret gir deg i oppdrag å etablere et nytt botilbud for mennesker med dobbeltdiagnose. Du får kr 10 mill. i investeringsmidler, samt en årlig bevilgning på kr 4 mill. pr. år for å drifte prosjektet.

• Hvordan vil du bruke midlene?

Page 26: BOTILBUD TIL MENNESKER MED OPPFØLGINGSBEHOV

OPPSUMMERING• Forsterket oppfølging og andre tiltak?• Flyttes til mer egnet botilbud?• Frivillig innleggelse på institusjon• Tvangsinnleggelse på institusjon• Lar det skure der han bor?• Gir opp å la han få kommunalt botilbud? – NAV-

lovens § 27. Midlertidig botilbud

• Framskaffer egnede botilbud/tjenester