budimex innowacje - nbi.com.pl .po‚owa z nich zosta‚a jednak wyposa¼ona w...

Budimex innowacje - nbi.com.pl .Po‚owa z nich zosta‚a jednak wyposa¼ona w uk‚ad ... prowadzonemu
Budimex innowacje - nbi.com.pl .Po‚owa z nich zosta‚a jednak wyposa¼ona w uk‚ad ... prowadzonemu
Download Budimex innowacje - nbi.com.pl .Po‚owa z nich zosta‚a jednak wyposa¼ona w uk‚ad ... prowadzonemu

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

18 Nowoczesne Budownictwo Inynieryjne Wrzesie Padziernik 2018

Inteligentne owietlenieWstyczniu 2018 r. Budimex SA ogosi projekt dedykowany

start-upom: Budimex innowacje. Teraz prezentuje jego pierwsze efekty proof of concept inteligentnego owietlenia, zrealizo-wany zOptical Electronics. Testom poddane byy inteligentne oprawy owietleniowe, projektowane iprodukowane przez ten start-up. Zaoeniem projektu byo potwierdzenie energoosz-czdnoci zastosowanego rozwizania innowacyjnych sen-sorw, dziki ktrym wbiurze maksymalnie wykorzystywane jest naturalne owietlenie. Badanie miao miejsce wcentrali Budimeksu wWarszawie itrwao dwa miesice.

Wszystkie lampy zostay wykonane wtej samej technologii LED, wieciy t sam barw, posiaday zasilacze oidentycz-nej mocy. Poowa znich zostaa jednak wyposaona wukad

czujnikw OptiMo. Zainstalowane moduy umoliwiy auto-nomiczn prac kadej oprawy ipynne uzupeniane iloci emitowanego wiata do wybranej inajkorzystniejszej liczby luksw zalenie od warunkw owietleniowych wpomiesz-czeniu oraz detekcji ruchu.

Wynik pomiarw przers oczekiwania. Dla owietlenia bez czujnikw odnotowano pobr energii na poziomie 228,94kWh, adla lamp zsensorami zaledwie 66,89 kWh. Zastosowanie innowacyjnych sensorw woprawach owietleniowych przy-nioso oszczdno energii, atym samym kosztw na poziomie a 70%!

Inteligentne owietlenie to nie tylko ekonomia. Wbiurach, wktrych spdzamy niemal jedn trzeci czasu, wane s warunki pracy. Wrd wielu czynnikw owietlenie ma istotny

tekst: BUDIMEX SA, zdjcie: BUDIMEX, SKY TRONIC

Innowacyjne projekty, powstajce we wsppracy Budimeksu SA ze start-upami oraz spkami wywodzcymi si ze rodowiska akademickiego, s odpowiedzi na zdiagnozowane wprojekcie Budimex innowacje potrzeby brany budowlanej.

Budimex innowacje obiecujce pierwsze efekty

19 Wrzesie Padziernik 2018 Nowoczesne Budownictwo Inynieryjne

Innowacje POLSKA

wpyw na samopoczucie, komfort izdrowie osb spdzajcych osiem i wicej godzin dziennie wbiurze. Dlatego te znaczenie miay gosy pracownikw, ktrzy uczestniczyli wrealizacji proof of concept inteligentnego owietlenia.

Poniewa na co dzie nosz okulary korekcyjne ipra-cuj przy komputerze, moje oczy s szczeglnie wraliwe na sztuczne wiato. Po wymianie owietlenia na inteligentne dosownie widz rnic mwi Emilia, specjalistka wZespole Rekrutacji. wiato wbiurze zmienia si zalenie od wiata dziennego iprzygasa, kiedy nikogo nie ma przy biurku albo przypomina, e zbyt dugo pracuj wbezruchu. Oczy nie mcz si jak przy dotychczasowym, zwykym wietle. Na pewno komfort pracy jest lepszy.

Wsppraca ze start-upami

Firma Optical Electronics trafia do projektu Budimex in-nowacje dziki programowi akceleracyjnemu KPT ScaleUp, prowadzonemu przez Krakowski Park Technologiczny.

Proof of concept zrealizowany zBudimex SA pozwoli na ewaluacj efektywnoci owietlenia zmoduami OptiMo wrze-czywistych warunkach biurowych. Metoda zdalnego pomiaru natenia owietlenia, opracowana przez Optical Electronics, zostaa zgoszona do Urzdu Patentowego RP.

System modelowania terenu 3D autonomiczny dron 3D Flight Explorer FLC

Rejestracja obiektw przestrzennych na potrzeby inwe-stycji budowlanych to cel projektu realizowanego przez Budimex zfirm Sky Tronic. Rezultatem wsppracy bdzie autonomicznie poruszajca si platforma pomiarowa onazwie 3D Flight Explorer FLC, ktra wobrbie monitorowanego obszaru precyzyjnie odwzoruje elementy przestrzeni wtech-nologii 3D wczasie rzeczywistym iprzy marginalizacji roli pilota-operatora. System stanowi bdzie integraln cz drona, znajdujcego zastosowanie wmonitoringu ipracach inspekcyjnych obiektw inynieryjnych.

Wramach prac wykorzystany zostanie inteligentny system sterowania istabilizacji lotu SkyNav, ktry zapewni bezpieczny przelot oraz wykonanie pomiarw wtrudnych iniebezpiecznych warunkach, jak silne podmuchy wiatru, turbulencje czy utrudniony dostp do obiektw. Zesp zaprojektuje iskonstruuje wasne elektroniczne urzdzenie pomiarowe wizyjny ukad identyfikacji przestrzeni. Na potrzeby systemu autonomicznego lotu zostan opracowane inteligentne algorytmy podejmowania decyzji, su-ce do automatycznego wyznaczania optymalnej trasy przelotu.

Generowany obraz 3D pozwoli na szybkie iprecyzyjne wy-znaczanie potrzebnych parametrw modeli bryowych, takich jak wolny obszar, objto przestrzeni zajtej, objto mas ziemnych, elementy budowy czy rnice wobjtoci obiektw kubaturowych. Tworzona wten sposb trjwymiarowa mapa otoczenia posuy do nawigacji, aautonomiczny system umo-liwi omijanie przeszkd znajdujcych si na trasie przelotu oraz wyznaczenie alternatywnej drogi do celu.

Wprzypadku procesu budowlanego technologia moe by stosowana na kadym etapie prac od projektu po odbir oraz do wykonywania audytu termicznego obiektw budowlanych. Moliwa bdzie take digitalizacja obrazu terenw inwesty-cyjnych oraz tworzenie edytowanych modeli bryowych dla geodezji ikartografii. Tworzony system jest odpowiedzi na

wzrastajce zainteresowanie prowadzeniem monitoringu struk-turalnego obiektw inynieryjnych iterenw inwestycyjnych.

Biznes akademicki iprzemys

Sky Tronic Sp. zo.o.to firma technologiczna typu spin-off zbrany bezzaogowego lotnictwa, zajmujca si projektowa-niem iwdraaniem na rynek bezzaogowych statkw powietrz-nych, tzw. dronw, wedug innowacyjnej technologii sterowania lotem opartej na rozmytych regulatorach stabilizacji lotu FLC (fuzzy logic controller). Spka powstaa jako biznesowa inicjatywa rodowiska akademickiego przez poczenie wiedzy idowiad-czenia pracownikw naukowych iabsolwentw Politechniki Wrocawskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroca-wiu oraz Instytutu Transferu Technologii (spki celowej Politechniki Wrocawskiej). Firma dziaa wstrukturze Wrocawskiego Parku Technologicznego.

PRZEMYSAW KUMIERCZYK, kierownik Zespou ds. Innowacji, Budimex SA

System modelowania terenu 3D, nad ktrym pracujemy ze Sky Tronic, znajdzie zastosowanie woptymalizacji procesw budowlanych. Jego rol bdzie szybkie iprecyzyjne rejestrowanie

obiektw przestrzennych. Autonomiczny lot platformy nonej oraz zautomatyzowane wykonywanie pomiarw fotogrametrycznych moe znacznie usprawni prace geodezyjne iskrci czas generowania trjwymiarowych modeli 3D terenw pod planowane inwestycje. Nowy system do modelowania imonitoringu ukadw przestrzennych ma wspomc m.in. rozpoznawanie krawdzi drg, skarp, wierzchokw czy budynkw iprzetwarzanie danych otrzymywanych wwyniku nalotu fotogrametrycznego zdrona. Wzalenoci od wynikw testw planujemy wykorzystanie dorna znowatorskim oprogramowaniem do inwentaryzacji terenw budowlanych izasobw znajdujcych si na placach budowy. Dziki temu rozwizaniu znacznie atwiej bdzie kontrolowa zasig robt ziemnych, atake stopie postpu inwestycji.

Recommended

View more >