budowlani numer 33

Download Budowlani numer 33

Post on 11-Jan-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BUDOWLANI

  W numerze m.in.: NA TRUDNE CZASY - DYWERSYFIKACJA

  BUDOWA ROKU 2008 VIII ZJAZD PIIB

  BIULETYN MAOPOLSKIEJ OKRGOWEJIZBY INYNIERW BUDOWNICTWANR 3/2009 (33)

  MAJ CZERWIEC LIPIEC 2009 ISSN 1731-9110

 • Prezydium Rady:

  1. Rawicki Zygmunt przewodniczcy Rady2. Oprocha Jerzy wiceprzewodniczcy Rady3. akowski Ryszard wiceprzewodniczcy

  Rady4. Skoplak Grayna sekretarz Rady5. Boryczko Mirosaw skarbnik Rady6. Kot Zbigniew czonek Prezydium7. Legutki Andrzej czonek Prezydium

  Okrgowa Rada:

  1. Bobulska-Cholewicka Irena2. Boryczko Mirosaw3. Bryksy Anna4. Drod Andrzej5. Godek Jarosaw6. Gogola Katarzyna7. Guzik Gabriela8. Janusz Krzysztof9. Kawik Antoni

  10. Knapik Adam11. Korkowski Jerzy12. Korniak-Figa Krystyna13. Kot Zbigniew14. Legutki Andrzej15. Lisowski Franciszek16. ukasik Krzysztof17. Majda Krzysztof18. Majka Wadysaw19. Oprocha Jerzy20. Potok Wiesaw21. Rawicki Zygmunt 22. Ry Karol23. Seweryn Krzysztof24. Skawiski Jan25. Skoplak Grayna26. lusarczyk Kazimierz27. Trbacz-Piotrowska Magorzata28. akowski Ryszard 29. uawiska Grayna

  Okrgowa Komisja Kwalifikacyjna:

  1. Karczmarczyk Stanisaw przewodniczcy2. Borsukowska-Stefaniczek Magorzata3. Chmiel Roman4. Chrobak Stanisaw5. Cieliski Janusz wiceprzewodniczcy6. Duraczyska Krystyna 7. Dziedzic Jan8. Gabry Elbieta sekretarz9. Jamborski Marian

  10. Kuldanek Andrzej11. Kutyski Piotr12. Moskal Krzysztof13. Pachecki Marian 14. Sukowski Tadeusz wiceprzewodniczcy15. akowski Jan

  Okrgowy Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej:

  1. Abrahamowicz Stanisaw rzecznik - koordynator2. Ciasnocha Andrzej rzecznik

  3. Franczak Zbigniew rzecznik4. Jastrzbska Elbieta rzecznik 5. Konczewska Wiktoria rzecznik6. Marcjan Wacaw rzecznik7. Rasiski Jerzy rzecznik8. Wisor-Pronobis Janina rzecznik

  Okrgowy Sd Dyscyplinarny:

  1. Domosawski Zbigniew przewodniczcy2. Bra Zbigniew3. Cabaa Marek sekretarz4. Damijan Ryszard wiceprzewodniczcy5. Dyk Krzysztof, 6. Goaszewski Andrzej7. Klass Krzysztof8. Krawczyk Jacek9. Lysy Jerzy

  10. abd Renata11. Struzik Wojciech12. Strzeboski Stanisaw13. Szmigiel Tadeusz14. Winiewski Mieczysaw

  Okrgowa Komisja Rewizyjna:

  1. Trbacz Henryk przewodniczcy2. Dzigiel Bolesaw 3. Jach Jerzy4. agan Zbigniew5. Opolska Danuta sekretarz6. Turowicz Andrzej wiceprzewodniczcy

  Delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB:

  1. Bobulska-Cholewicka Irena2. Cieliski Janusz3. Domosawski Zbigniew4. Drod Andrzej5. Duraczyska Krystyna6. Gogola Katarzyna7. Guzik Gabriela8. Jach Jerzy9. Kakowski Zbysaw

  10. Kawik Antoni11. Korniak-Figa Krystyna12. Rasiski Jerzy13. Rawicki Zygmunt14. Skawiski Jan15. Skoplak Grayna16. Sukowski Tadeusz17. Szostak Jzef18. lusarczyk Kazimierz

  Czonkowie MOIIB we wadzach Krajowych Polskiej Izby Inynierw Budownictwa (PIIB):

  1. Kakowski Zbysaw wiceprzewodniczcy KR2. Rawicki Zygmunt czonek KR3. Skawiski Jan czonek KR4. lusarczyk Kazimierz czonek KR5. Korniak-Figa Krystyna przewodniczca KKR6. Pachecki Marian wiceprzewodniczcy KKK7. Szostak Jzef czonek KSD

  MA O POL SKA OKRGOWA IZBA IN Y NIE RW BU DOW NIC TWA

  (MOIIB) w KRA KO WIEuull.. CCZZAARRNNOOWWIIEEJJSSKKAA 8800

  3300--005544 KKRRAA KKWWtteell..:: ((1122)) 66330099006600,, 66330099006611

  ffaaxx:: ((1122)) 66332233555599ee--mmaaiill:: mmaapp@@ppiiiibb..oorrgg..ppll

  wwwwww..mmaapp..ppiiiibb..oorrgg..ppllbbiiuu rroo cczzyynn nnee ppoo nniiee ddzziiaa eekk,, rroo ddaa,,

  ppii tteekk 99..0000--1144..0000wwttoo rreekk,, cczzwwaarr tteekk 1122..0000--1188..0000

  Ad res do ko re spon den cji: MMaa oo ppooll sskkaa OOkkrr ggoo wwaa IIzzbbaa

  IInn yy nniiee rrww BBuu ddooww nniicc ttwwaa ww KKrraa kkoo wwiieeuull.. CCzzaarrnnoowwiieejjsskkaa 8800

  3300--005544 KKrraakkww

  PPuunnkk ttyy IInn ffoorr mmaa ccyyjj nnee ww TTaarr nnoo wwiiee,, NNoo wwyymm SS cczzuu ii ZZaakkooppaanneemm

  uuddzziiee llaa jj iinn ffoorr mmaa ccjjii nnaa ttee mmaatt ddzziiaa aall nnoo ccii IIzzbbyy oorraazz

  pprrzzyyjj mmuu jj wwnniioo sskkii oo wwppii ssaa nniiee nnaa llii sstt cczzoonn kkww MMOO IIIIBB ww KKrraa kkoo wwiiee

  TTaarr nnww,, uull.. KKoonnaarrsskkiieeggoo 44 TTeerrmmiinnyy ddyyuurrww:: wwttoo rreekk ii cczzwwaarrtteekk

  ww ggooddzz.. oodd 1155..0000 ddoo 1177..0000.. TTeell.. ((001144)) 662266--4477--1188..

  NNoo wwyy SScczz,, uull.. KKrraa sszzeeww sskkiiee ggoo 4444..

  TTeerr mmii nnyy ddyy uu rrww::wwttoorreekk ww ggooddzz..:: 1133 -- 1155ppiitteekk ww ggooddzz..:: 1155 -- 1177

  ddyyuurr cczzoonnkkaa OOKKKK cczzwwaarrtteekk ww ggooddzz..:: 1177 -- 1199

  TTeell.. ((001188)) 444411 1188 5599

  ZZaakkooppaannee,, uull.. NNoowwoottaarrsskkaa 66 IIIIpp..TTeerrmmiinnyy ddyyuurrww::

  wwttoorrkkii ww ggooddzz.. 1111 -- 1133rrooddyy ww ggooddzz.. 1166 -- 1188TTeell.. ((001188)) 220011--3355--7744..

  UUbbeezzppiieecczzeenniiaa OOCC,, NNWW,, NNaa yycciieeTTeell.. ((1122)) 663322 5544 8833FFaaxx ((1122)) 663322 5544 7799

  TTeerrmmiinnyy ddyyuurrww::pprrzzeewwooddnniicczzcceeggoo RRaaddyy MMOOIIIIBBww kkaaddyy wwttoorreekk ww ggooddzz..:: 1155 1166

  wwiicceepprrzzeewwooddnniicczzccyycchh RRaaddyy MMOOIIIIBB ww kkaaddyy cczzwwaarrtteekk ww ggooddzz..:: 1166 1177

  sseekkrreettaarrzzaa RRaaddyy MMOOIIIIBBww kkaaddyy wwttoorreekk ww ggooddzz..:: 1155..3300 1166..3300

  OOkkrrggoowweeggoo RRzzeecczznniikkaa OOddppoowwiieeddzziiaallnnooccii ZZaawwooddoowweejjww ccoo ddrruuggii cczzwwaarrtteekk ((ppaarrzzyyssttyy))

  ww ggooddzz..:: 1166 1188pprrzzeewwooddnniicczzcceeggoo SSdduu DDyyssccyypplliinnaarrnneeggoo

  ww ccoo ddrruuggii wwttoorreekk ((ppaarrzzyyssttyy))ww ggooddzz..:: 1166 1188

  pprrzzeewwooddnniicczzcceeggoo OOkkrrggoowweejj KKoommiissjjiiKKwwaalliiffiikkaaccyyjjnneejj ww kkaaddyy ppiieerrwwsszzyy

  cczzwwaarrtteekk mmiieessiiccaa ww ggooddzz..:: 1155 1166((ww sspprraawwiiee sskkaarrgg ii wwnniioosskkww))

  DDyyuurr cczzoonnkkaa OOKKKKww kkaaddyy cczzwwaarrtteekk ww ggooddzz..:: 1155 1188

  ((ww BBiiuurrzzee MMOOIIIIBB ww KKrraakkoowwiiee))PPoorraaddyy pprraawwnnee

  ww kkaaddyy cczzwwaarrtteekk ww ggooddzz..:: 1177 1188((ddllaa cczzoonnkkww MMOOIIIIBB))

  SSkkaaddyy OOrrzzeekkaajjccee ddrruuggiiee ii cczzwwaarrttee rrooddyy mmiieessiiccaa

  ((ww sspprraawwaacchh cczzoonnkkoowwsskkiicchh))

  CZONKOWIE ORGANW MOIIB

  SIEDZIBA MAOPOLSKIEJ OKRGOWEJ IZBYINYNIERW BUDOWNICTWA

  PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ W KRAKOWIE

 • Szanowni Pastwo, Koleanki i Koledzy

  CCoo ww KKrraajjoowweejj RRaaddzziiee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..44

  WWssppiieerraammyy mmooddyycchh!! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..55

  MMOOIIIIBB ww lliicczzbbaacchh .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..55

  NNaa ttrruuddnnee cczzaassyy ddyywweerrssyyffiikkaaccjjaa .. .. .. .. .. .. .. .. ..66--88

  KKaalleennddaarriiuumm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..99--1100

  HHoonnoorryy ii wwssppoommnniieenniiaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..1111

  HHoonnoorroowwee OOddzznnaakkii PPIIIIBB ddllaa ddzziiaaaacczzyy MMOOIIIIBB .. ..1111

  TTeerrmmiinnaarrzz ppoossiieeddzzee PPrreezzyyddiiuumm ii RRaaddyy MMOOIIIIBB ww IIII pprroocczzuu 22000099 rr.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..1111

  9900 llaatt OOddddzziiaauu KKrraakkoowwsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa EElleekkttrryykkww PPoollsskkiicchh .. .. .. .. ..1122--1133

  AAbbssoolluuttoorriiuumm ddllaa RRaaddyy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..1144--1155

  NNiiee nnoowweelliizzoowwaa bbuubbllaa!! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..1166--1188

  DDzziiee IInnyynniieerraa BBuuddoowwnniiccttwwaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..1199

  ZZaawwiieesszzoonnyy ww cczzaassiiee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..2200--2222

  TTeecchhnnoollooggiiaa bbeettoonnuu wwooddoosszzcczzeellnneeggoo .. .. .. .. .. .. .. ..2233

  SSyysstteemm CCFFAA nnaa bbiiaayycchh mmoorrzzaacchh .. .. .. .. .. .. ..2244--2255

  KKoonnkkuurrss BBUUDDOOWWAA RROOKKUU 22000088 .. .. .. .. .. .. .. .. ..2266--2299

  ZZaabbyyttkkii nnaa ppoottrrzzeebbyy EEUURROO 22001122 .. .. .. .. .. .. .. .. ..3300--3311

  SSzzcczzlliiwwaa 1133.. sseessjjaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..3322--3333

  DDwwuuddnniioowwaa ddyysskkuussjjaa ww ZZaakkrrzzoowwiiee .. .. .. .. .. .. .. .. ..3344

  UUbbeezzppiieecczzeenniiaa HHaannzzaa BBrrookkeerrss .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..3355--3366

  OObboowwiizzkkoowwee uubbeezzppiieecczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoocciiccyywwiillnneejj .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..3377

  PPllaann sszzkkoollee,, kkuurrssww ii sseemmiinnaarriiww oorrggaanniizzoowwaannyycchh lluubb wwssppoorrggaanniizzoowwaannyycchh pprrzzeezz MMaaooppoollsskk OOkkrrggooww IIzzbb IInnyynniieerrww BBuuddoowwnniiccttwwaa ww IIIIII kkwwaarrttaallee 22000099 rrookkuu .. .. ..3388--4411

  KKoonnffeerreennccjjee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..44