buku panduan persaraan - pejabat...

of 25 /25
BUKU PANDUAN PERSARAAN BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN Pejabat Pendaftar UTM Kuala Lumpur DISEMBER 2014

Author: nguyenanh

Post on 15-Feb-2018

257 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BUKU PANDUAN

  PERSARAAN

  BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN Pejabat Pendaftar

  UTM Kuala Lumpur DISEMBER 2014

 • ISI KANDUNGAN

  1. SEKAPUR SIRIH ... i

  2. PENERANGAN BERSARA .. 1-6

  3. BERSARA WAJIB .. 7

  4. BERSARA PILIHAN .. 8

  5. BERSARA SEBAB KESIHATAN ... 9

  6. FAEDAH PERSARAAN .... 10-11

  7. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB BAKAL PESARA . 12-13

  8. RUJUKAN . 14

  9. FAQ ....... 15-20

  10. LAMPIRAN ...... 21

 • SEKAPUR SIRIH

  Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Panduan

  Persaraan ini dalam bentuk mahupun isi kandungannya yang sangat sederhana. Semoga

  Buku Panduan ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan serta panduan dalam

  menguruskan urusan Persaraan.

  Dalam kekangan tugas hakiki sedia ada, tidak sedikit halangan yang kami hadapi.

  Namun kami sedari bahawa kelancaran dalam penyediaan buku panduan ini tidak lain

  berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan Ketua dan rakan-rakan unit, sehingga segala

  rintangan dan kekangan yang kami hadapi dapat di atasi.

  Dengan terhasilnya Buku Panduan Persaraan ini diharapkan ia boleh dijadikan

  sebagai rujukan dan panduan kepada staf khususnya bakal pesara dan juga jabatan yang

  menguruskan Sumber Manusia amnya.

  Harapan kami semoga dengan adanya Buku Panduan Persaraan ini dapat

  membantu serta menambah pengetahuan bagi kelancaran Urusan Modal Insan.

  Bahagian Pengurusan Modal Insan Pejabat Pendaftar

  UTM Kuala Lumpur

  Disember 2014

  i

 • PENERANGAN BERSARA

  1.0 Skim Pencen adalah;

  1.1 Penghargaan terhadap perkhidmatan yang taat setia dan dedikasi

  1.2 Mengadakan bentuk saraan hidup selepas bersara dari perkhidmatan

  1.3 Mengadakan Skim Pampasan terhadap bencana (Pencen Hilang Upaya Atau

  Pencen Tanggungan); dan

  1.4 Mengikat supaya terus berkhidmat dalam Sektor Awam

  2.0 Skim Pencen Sektor Awam sekarang adalah yang terbaik kerana;

  2.1 Non-contributory di pihak pekerja

  2.2 Skim Pencen Keluarga

  2.3 Ada penyelarasan pencen; dan

  2.4 Ada Kemudahan Rawatan Perubatan

  3.0 Percukaian bagi Skim Pencen adalah;

  3.1 Bayaran Ganjaran Dan Award Wang Tunai sebagai Gantian Cuti Rehat Tidak

  Dikenakan Cukai Pendapatan.

  3.2 Pencen yang dibayar kepada anggota yang bersara wajib pada umur 55/56/58/60

  tahun dikecualikan daripada cukai pendapatan.

  3.3 Manakala bayaran pencen yang diterima oleh pesara yang memilih bersara pilihan

  sebelum mencapai umur 55 tahun dikenakan cukai pendapatan

  1

 • 4.0 Kad Pesara

  4.1 Dikeluarkan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA kepada pesara/penerima

  pencen sebagai Ganti Surat Jaminan (GL)

  a. Dokumen pengenalan pesara yang amat penting kerana terdapat

  keistimewaan tersendiri (bekas anggota Kerajaan):-

  b. Ubatan Percuma, Caj Hospital dan Wad di Hospital Kerajaan yang

  dikenakan - minima bersamaan dengan gaji akhir pesara (kelayakan wad)

  5.0 Faedah Persaraan

  5.1 Anggota berpencen yang bersara atau dikehendaki bersara dari perkhidmatan

  Kerajaan layak dibayar faedah-faedah persaraan berikut:

  a. Pencen Perkhidmatan (bayaran bulanan)

  b. Ganjaran Perkhidmatan (bayaran sekaligus)

  c. Award Wang Tunai sebagai Gantian Cuti Rehat, di mana berkenaan

  (bayaran sekaligus)

  5.2 Kadar ganjaran dan pencen yang akan dibayar bergantung kepada tempoh

  perkhidmatan yang diambilkira dan gaji hakiki bulanan yang akhir diterima oleh

  anggota itu. Bagi pegawai-pegawai perkhidmatan awam, peraturan-peraturan

  Pencen 1980, dibaca bersama-sama Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun 1993,

  juga memperuntukkan pembayaran Award Wang Tunai sebagai Gantian Cuti Rehat

  (GCR), iaitu bagi cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan kerana kepentingan

  perkhidmatan dan terkumpul mengikut syarat-syarat pengumpulan di bawah

  peraturan pencen dan pekeliling yang berkenaan.

  5.3 Award Wang Tunai sabagai Gantian Cuti Rehat ini dibayar oleh Kerajaan

  Persekutuan (melalui Bahagian Pencen, JPA) bagi pegawai-pegawai perkhidmatan

  awam Kerajaan Persekutuan dan oleh Kerajaan Negeri bagi pegawai-pegawai

  perkhidmatan awam Negeri. Bagi badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa

  2

 • Tempatan yang telah menerimapakai Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun 1993,

  Award Wang Tunai sebagai Gantian Cuti Rehat dibayar sendiri kepada pekerja-

  pekerjanya.

  5.4 Akta 227 atau Akta 239 juga membolehkan faedah-faedah persaraan lain yang

  dinyatakan di bawah ini diberikan kepada anggota atau orang-orang

  tanggungannya, di mana wajar:

  5.4.1 Faedah Terbitan

  Faedah Terbitan merupakan suatu faedah persaraan tambahan yang

  diberikan kepada orang-orang tanggungan pesara atau anggota yang telah

  meninggal dunia akibat dari kecederaan yang dialami semasa menjalankan

  tugas-tugas rasmi atau penyakit yang dihidapi atau kemalangan dalam

  perjalanan dengan syarat:

  5.4.1.1 Anggota tersebut telah meninggal dunia di dalam salah satu

  keadaan yang dinyatakan di atas; dan

  5.4.1.2 Kematian pesara atau anggota tersebut telah berlaku dalam

  masa 7 tahun dari tarikh ia mula mengalami kecederaan atau

  menghidap penyakit tersebut.

  5.4.2 Jenis-jenis faedah :

  5.4.2.1 Ganjaran Terbitan diperuntukkan di bawah Seksyen 14 Akta

  227 atau Seksyen 15 Akta 239;

  5.4.2.2 Pencen Terbitan diperuntukkan di bawah Seksyen 14 atau

  15 Akta 227 atau Seksyen 15 atau 16 Akta 239;

  5.4.2.3 Pencen Tanggungan diperuntukkan di bawah Seksyen 18

  Akta 227 atau Seksyen 20 Kata 239; dan

  5.4.3 Pencen Hilang Upaya merupakan faedah tambahan yang diberikan kepada

  seseorang anggota Kerajaan yang dikehendaki bersara atas sebab-sebab

  kesihatan akibat daripada:

  3

 • 5.4.3.1 Kecederaan yang dialami semasa , menjalankan tugas-tugas

  rasminya

  5.4.3.2 Penyakit yang dihidapinya kerana anggota tersebut telah

  terdedah kepada bahaya-bahaya tertentu semasa

  menjalankan tugas-tugas rasminya; atau

  5.4.3.3 Kemalangan dalam perjalanan;

  5.5 Tafsiran Orang Tanggungan

  5.5.1 Balu/Duda

  5.5.1.1 Balu/Duda ertinya isteri atau suami yang masih hidup

  kepada seseorang anggota yang mati yang mana

  perkahwinannya diiktiraf di Malaysia sebagai suatu

  perkahwinan yang sah di bawah mana-mana undang-undang

  bertulis, agama, adat dan kelaziman.

  5.5.1.2 Bagi orang yang bukan beragama islam, Akta Membaharui

  Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 [Akta

  164], mengkehendaki perkahwinan selepas 1 Mac 1982

  didaftarkan.

  5.5.1.3 Bagi orang yang beragama Islam, sekiranya berlaku kematian

  suami semasa dalam tempoh eddah, maka isteri layak diberi

  faedah terbitan.

  5.5.2 Anak

  5.5.2.1 Anak ertinya anak seorang anggota atau pesara yang mati dan

  berumur di bawah 21 tahun dan masih belum berkahwin,

  iaitu :

  - Anak kandung; - Anak tiri tanggungan;

  - Anak tak sah taraf, iaitu anak yang dikandung atau lahir

  sebelum atau tanpa perkahwinan yang sah;

  4

 • - Anak angkat atau anak yang diambil sebagai anak angkat

  oleh anggota itu di bawah mana-mana undang-undang

  bertulis berhubung dengan pengangkatan atau di bawah

  mana-mana adat atau kelaziman;

  - Anak cacat, iaitu anak yang tidak kira apa jua umurnya,

  yang cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani dan

  secara kekal, dan tidak berupaya menanggung nafkahnya

  sendiri, sebelum anak itu mencapai umur 21 tahun. Bagi

  anggota yang dilantik sebelum 16 Mei 1986, syarat umur

  21 tahun itu tidak terpakai; dan

  - Bagi anak yang telah mencapai umur 21 tahun tetapi

  masih menuntut di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) menuju

  ijazah pertama akan terus diberi pencen terbitan, selagi

  mereka tidak berkahwin atau berhenti menuntut atau

  mendapat ijazah tersebut mengikut mana yang terdahulu.

  5.5.3 Ibu atau Bapa

  Ibu atau bapa ertinya ibu kandung atau bapa kandung kepada anggota

  berpencen yang mati dalam perkhidmatan.

  5.5.4 Wakil Yang Sah Di sisi Undang-undang

  Wakil yang sah di sisi undang-undang ertinya orang yang diberi kuasa atau

  yang bertindak bagi pihak atau keluarga terdekat kepada anggota

  berpencen yang mati.

  5.6 Anggota Berpencen yang Mati dalam Perkhidmatan

  5.6.1 Anggota berpencen yang berkahwin

  5.6.1.1 Ganjaran terbitan dan pencen terbitan diberi kepada : - balu; atau

  5

 • - duda kepada anggota berpencen berada dalam

  perkhidmatan pada atau selepas 1 Julai 1980; dan

  /atau

  - anak; dan

  - ibu atau bapa sebanyak 1/10 bahagian daripada

  ganjaran terbitan sahaja dan tiada pencen terbitan.

  5.6.2 Anggota berpencen yang bujang

  5.6.2.1 Ganjaran terbitan sahaja diberi kepada :

  - Ibu atau bapa (jika ibu telah meninggal dunia); atau

  - wakil yang sah di sisi undang-undang

  6.0 Skim KWSP

  6.1 Staf menerima gaji bulan diisyaratkan mencarum kepada KWSP sebanyak 11%

  dari gaji milik pencarum dan 13% dari majikan dan ianya berterusan sehingga

  mencapai umur 55/56/58/60 tahun atau meninggalkan UTM. Bagi staf tetap yang

  membuat opsyen skim pencen akan diberhentikan mencarum sebaik sahaja diberi

  pekerja berpencen.

  6.2 Pencarum boleh berhenti dari perkhidmatan pada bila-bila masa dan peringkat

  umur caruman pekerja dan caruman majikan akan menjadi milik pencarum.

  6.3 Boleh dikeluarkan sebahagian dari simpanan untuk tujuan membeli rumah,

  pengajian anak dan perubatan.

  6

 • BERSARA WAJIB

  Pesaraan wajib dikenali sebagai bersara paksa diperkenalkan mengikut Akta Pencen 1980 (Per.

  61).

  Persaraan Paksa Dibawah Seksyen 10 Akta 227/239

  Umur persaraan ditetapkan mengikut:

  Umur 55 tahun - Lantikan sebelum atau pada 1.10.2001

  Umur 56 tahun - Lantikan pada atau selepas 1.10.2001

  Umur 58 tahun - Lantikan pada atau selepas 1.07.2008

  Umur 60 tahun - Lantikan pada atau selepas 1.01.2012

  Namun begitu bagi pegawai/pekerja berpencen yang sedang menghadapi suatu perbicaraan

  jenayah atau tindakan tatatertib yang mungkin berkeputusan dengan ia disabitkan atau dibuang

  kerja belum lagi selesai, mereka tidak dibenarkan bersara dengan perkhidmatannya di lanjut

  dan disifatkan sebagai cuti tanpa gaji sehingga keputusan kesnya diperolehi.

  7

 • BERSARA PILIHAN

  Persaraan Pilihan Di bawah Seksyen 12 Akta 227/239

  a. Layak memohon adalah;

  i. Telah berumur 40 tahun pada tarikh permohonan termasuk staf lelaki dan wanita.

  ii. Telah genap 10 tahun perkhidmatan yang diambilkira

  iii. Telah disahkan dalam jawatan

  iv. Telah diberi Taraf Pekerja Berpencen

  v. Bebas daripada tindakan tatatertib / tindakan mahkamah

  vi. Tidak terikat dengan syarat-syarat kontrak biasiswa kerajaan atau UTM. Bagi staf

  yang masih mempunyai ikatan kontrak biasiswa kerajaan atau UTM mereka

  perlulah membayar gantirugi bagi mendapatkan pelepasan kontrak

  8

 • BERSARA SEBAB KESIHATAN

  Pegawai/pekerja berpencen yang didapati tidak berupaya menjalankan kewajipan jawatannya

  kerana kelemahan akal dan tubuh yang kekal hendaklah dihadapkan ke Lembaga Perubatan

  dan berasaskan perakuan lembaga tersebut dikemukakan kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan

  Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri untuk dibersarakan seperti yang digariskan oleh

  Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1995. Faedah persaraan termasuk pencen yang tidak

  kurang daripada satu perlima daripada gaji akhir yang diterima layak diberi kepada mereka pada

  tarikh persaraan.

  a. Syarat-syarat bagi Bersara sebab Kesihatan adalah;

  i. Pegawai yang telah disahkan dalam jawatan.

  ii. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri atau Pihak

  Berkuasa Pencen hendaklah berpuashati atas keterangan doktor dalam Laporan

  Perubatan bahawa anggota itu tidak berupaya menjalankan kewajipan jawatannya

  disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuh yang mungkin menjadi kekal.

  iii. Tarikh kuatkuasa persaraan adalah sehari selepas tarikh kepuasan hati Ketua

  Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri atau Pihak

  Berkuasa Pencen atau sehari selepas habisnya cuti rehat. (Tarikh sebenar

  diputuskan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam selepas menerima dokumen

  lengkap oleh majikan).

  iv. Anggota boleh diberi cuti Perubatan Khas atas gaji penuh (sekiranya tiada cuti rehat

  atau selepas cuti rehatnya habis) mulai tarikh berikutan keluarnya laporan Lembaga

  Perubatan hingga tarikh sehari sebelum tarikh kelulusan persaraan. Sekiranya Ketua

  Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri atau Pihak Berkuasa

  Pencen tidak berpuashati dengan laporan/keterangan Lembaga Perubatan, anggota

  hendaklah kembali bertugas dengan serta merta.

  9

 • FAEDAH PERSARAAN

  1.0 Pesara yang layak mendapat Faedah Persaraan adalah;

  1.1 Hanya mereka yang telah diberikan taraf berpencen sahaja adalah dibayar faedah

  faedah persaraan seperti Pencen Perkhidmatan (bayaran bulanan) & Ganjaran

  Perkhidmatan (bayaran sekaligus).

  1.2 Award wang tunai yang diberi sebagai gantian cuti rehat yang terkumpul akan

  dibayar sebaik sahaja mereka bersara.

  1.3 Bagi anggota yang memohon bersara pilihan, pencen akan dibayar seperti berikut :

  1.3.1 Bagi mereka yang dilantik sebelum 12 April 1991, pencen akan dibayar

  apabila mencapai umur :-

  45 tahun bagi staf perempuan

  50 tahun bagi staf lelaki

  1.3.2 Bagi mereka yang dilantik pada atau selepas 12 April 1991, pencen akan

  dibayar hanya apabila mencapai umur 55/56/58/60 tahun.

  2.0 Formula Perkiraan Pencen dan Ganjaran

  2.1 Pencen Perkhidmatan

  Tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji akhir diterima.

  tidak boleh kurang daripada satu perlima daripada gaji akhir yang diterima;

  Tidak kurang dari RM280 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang

  dimasukkira 300 bulan atau lebih.

  1 X Bulan Perkhidmatan X Gaji Pokok (Akhir)

  600

  10

 • 2.2 Ganjaran Perkhidmatan

  2.3 Gantian Cuti Rehat (GCR)

  (Nota : Jumlah GCR adalah tertakluk kepada maksimum 150 hari)

  7.5 X Bulan Perkhidmatan X Gaji Pokok (Akhir)

  100

  1 X Jumlah GCR X (Gaji Pokok + Imbuhan Tetap)

  30

  11

 • PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB BAKAL

  PESARA

  1.0 Langkah Pertama :

  Kemaskini maklumat melalui system HRMIS.

  Layari alamat berikut;

  https://hrmis2.eghrmis.gov.my/

  (Hubungi Pengurusan Modal Insan untuk mendapatkan user id dan password)

  2.0 Langkah Kedua :

  Menyediakan dokumen yang akan dihantar ke Pengurusan Modal Insan, Pejabat

  Pendaftar, Kuala Lumpur

  Maklumat/dokumen tambahan bakal pesara (jika berkenaan) iaitu:

  a. Borang Butiran Peribadi

  b. Salinan Kad Pengenalan (Staf & Suami/Isteri) muka depan dan belakang

  c. Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran Anak-Anak (Umur dibawah 21 tahun

  dan belum berkahwin)

  d. Salinan Sijil Nikah/Cerai atau Sijil Kematian (Jika berkenaan)

  e. Alamat Selepas Bersara

  f. No. Telefon dan E-mail

  g. Maklumat Pasangan (Pekerjaan/alamat majikan/no. telefon)

  h. No. Cukai Pendapatan dan Alamat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

  i. No. Fail/Akaun Pinjaman Perumahan (Jika berkenaan)

  j. No. Akaun Pinjaman Kenderaan Kerajaan (Jika berkenaan)

  k. Salinan Buku Akaun Bank Perseorangan (Akaun Simpanan/Semasa)

  l. Salinan Kad Perakuan Anak Kurang Upaya Tiada Had Umur (Jika Berkenaan)

  12

 • 3.0 Tanggungjawab Permohonan bersara pilihan

  a. Staf yang ingin membuat permohonan persaraan pilihan hendaklah memohon

  sekurang-kurangnya satu (1) tahun awal dari tarikh persaraan yang dipohon.

  b. Surat permohonan daripada staf hendaklah melalui persetujuan Ketua

  Jabatannya.

  c. Tarikh persaraan yang dipohon berserta alasan staf ingin memohon bersara

  pilihan hendaklah dicatatkan di dalam surat permohonan.

  d. Membuat perisytiharan harta melalui website http;//hrfin.utm.my bagi kelulusan

  Universiti.

  e. Mengemukakan 1 Salinan kad pengenalan pemohon

  (Nota : Kegagalan atau kelewatan dalam mengemukakan maklumat-maklumat

  persaraan akan melewatkan proses mengemukakan permohonan staf ke Bahagian Pasca

  Perkhidmatan, JPA Pembayaran pencen, ganjaran dan lain-lain)

  13

 • RUJUKAN

  1. Akta 239 - Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa dan Tempatan 1980

  2. Akta A619 - Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan

  (Pindaan) 1985

  3. Akta A645 - Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan

  (Pindaan) 1986

  4. Akta A793 - Akta Pencen (Pindaan) 1991

  5. Akta A824 - Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan

  (Pindaan) 1992

  14

 • FAQ

  1. Soalan Apakah umur persaraan wajib bagi anggota-anggota sektor awam?

  Jawapan

  Lantikan sebelum atau pada 1.10.2001 Umur persaraan wajib

  adalah 55 tahun.

  Lantikan pada atau selepas 1.10.2001 - umur persaraan wajib

  adalah 56 tahun

  Lantikan pada atau selepas 1.07.2008 - Umur persaraan wajib

  adalah 58 tahun.

  Lantikan pada atau selepas 1.01.2012 - Umur persaraan wajib

  adalah 60 tahun.

  2. Soalan

  Bolehkah seseorang anggota bersara pada umur 58 tahun jika ia

  sedang menghadapi tindakan tatatertib atau pembicaraan jenayah

  yang boleh berkeputusan dengan ia dibuang kerja atau disabitkan?

  Jawapan

  Dalam keadaan sedemikian, anggota berkenaan tidak boleh bersara

  apabila mencapai umur 58 tahun. Sebaliknya perkhidmatannya

  hendaklah disifatkan sebagai telah dilanjutkan melampaui umur

  tersebut sehingga keputusan diperolehi. Sekiranya tindakan tatatertib

  atau pembicaraan itu tidak berkeputusan dengan ia dibuang kerja atau

  disabitkan, maka ia hendaklah dibersarakan dan tempoh perkhidmatan

  selepas umur 58 tahun dikira cuti tanpa gaji dan tidak boleh diambilkira

  untuk faedah persaraan.

  15

 • 3. Soalan Bilakah seseorang anggota boleh memohon bersara secara pilihan?

  Jawapan

  Seksyen 12, Akta Pencen 1980 (Akta 227), memperuntukkan

  kemudahan untuk anggota perkhidmatan awam bersara secara pilihan

  (optional retirement) sekiranya berumur sekurang-kurangnya 40 tahun

  pada tarikh persaraan yang dipohon dan beliau mempunyai tempoh

  perkhidmatan yang boleh diambil kira tidak kurang daripada 10 tahun.

  Bagi maksud untuk menentukan mula pencen boleh dibayar kepada

  pesara pilihan, Seksyen 12 (2) dan Seksyen 12 (3) Akta 227

  memperuntukkan seperti berikut:

  (i) Bagi anggota yang dilantik sebelum 12 April 1991, pencen akan mula

  dibayar pada 50 tahun bagi pegawai lelaki dan 45 tahun bagi pegawai

  perempuan; termasuk pegawai perkhidmatan bomba yang berpangkat

  rendah dan ke bawah; pegawai polis berpangkat rendah daripada

  Penolong Penguasa Polis; pegawai penjara berpangkat rendah daripada

  Penguasa; dan jururawat lelaki di hospital mental.

  (ii) Bagi anggota yang dilantik pada atau selepas 12.4.1991, pencen

  akan dibayar apabila mencapai umur 55 tahun.

  4. Soalan Siapakah yang layak dibayar pencen apabila pesara meninggal

  dunia?

  Jawapan

  Tanggungan pesara yang layak dibayar pencen terbitan ialah

  balu atau balu-balu atau duda (bagi duda, isterinya hendaklah

  masih berkhidmat pada atau selepas 1.7.1980);

  anak di bawah umur 21 tahun dan belum berkahwin. Bagi anak

  cacat yang cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani secara

  kekal dan tidak berupaya menanggung dirinya sendiri, tiada had

  umur ditetapkan. Anak yang sedang menuntut di institusi

  pengajian tinggi layak diteruskan bayaran pencen terbitan

  melampaui umur 21 tahun sehingga tamat pengajian di peringkat

  ijazah pertama.

  16

 • 5. Soalan Apakah yang harus dibuat oleh tanggungan/waris kepada pesara

  yang meninggal dunia?

  Jawapan

  Sekiranya pesara tidak meninggalkan tanggungan yang layak

  dipertimbangkan pencen terbitan, waris terdekatnya harus

  memaklumkan Bahagian Pencen JPA tentang kematiannya dengan

  mengemukakan dokumen-dokumen berikut:-

  salinan sijil kematian

  salinan sijil perkahwinan / sijil pendaftaran perkahwinan. Walau

  bagaimanapun Surat Akuan Balu / Duda Yang Sah boleh

  diterima jika sijil berkenaan tidak diperolehi salinannya dari

  pihak-pihak berkenaan.

  salinan sijil kelahiran / salinan kad pengenalan anak-anak yang

  berumur di bawah 21 tahun

  salinan surat pengambilan dan pengesahan anak angkat, (jika

  berkenaan)

  dokumen-dokumen mengenai anak cacat dari Pakar Perubatan

  Kerajaan [Borang JPA.BP.UMUM.B04] dan Laporan dari Jabatan

  Kebajikan Masyarakat serta gambar penuh anak cacat, (jika

  berkenaan)

  sekeping gambar balu / duda (mana yang berkenaan)

  surat Akuan Pengesahan Penjaga [Borang JPA.BP.SPT.B02] (jika

  terdapat anak di bawah umur yang tidak di jaga oleh balu /

  duda).

  6. Soalan Apakah yang dimaksudkan dengan pembayaran pencen di bawah

  Skim A dan siapakah yang akan dibayar di bawah Skim ini?

  Jawapan

  Pembayaran pencen di bawah Skim A membawa maksud bahawa

  pencen pesara akan terus dikreditkan ke akaun bank pesara di hari

  pembayaran pencen pada setiap bulan. Pesara boleh membuat

  pengeluaran pencennya di mana-mana cawangan bank berkenaan di

  seluruhnegara.

  Golongan pesara yang layak dibayar pencen di bawah Skim A ialah

  mereka - mereka yang mempunyai isteri/suami yang masih hidup yang

  dikahwini semasa dalam perkhidmatan.

  17

 • 7. Soalan Apakah yang dimaksudkan dengan pembayaran pencen di bawah

  Skim B dan siapakah yang akan dibayar di bawah Skim ini?

  Jawapan

  Pembayaran pencen di bawah Skim B membawa maksud bahawa untuk

  mendapatkan bayaran pencen mereka, pesara perlulah terlebih dahulu

  membuat tuntutan di mana-mana cawangan bank yang berkenaan,

  dengan mengisi borang tuntutan pencen yang boleh diperoleh di kaunter

  bank berkenaan. Ini bererti pesara/penerima pencen perlu

  menghadirkan diri ke bank setiap bulan untuk menandatangani borang

  tuntutan pencen sebelum bayaran pencen dikreditkan ke dalam

  akaunnya. Tiada perkreditan terus pencen ke akaun pesara akan dibuat

  di bawah Skim B.

  Golongan pesara yang layak dibayar di bawah Skim B ialah mereka-

  mereka yang bujang atau yang telah kematian isteri/suami atau

  mempunyai suami/isteri yang dikahwini setelah bersara dan juga

  mereka yang menerima pencen terbitan/ pencen tanggungan.

  8. Soalan

  Apakah yang akan terjadi sekiranya pesara/penerima pencen di

  bawah Skim B tidak menuntut pencen mereka untuk beberapa

  bulan?

  Jawapan

  Sekiranya pesara/penerima pencen di bawah Skim B tidak menuntut

  pencennya untuk tempoh enam bulan berturut-turut, pencen tersebut

  akan luput dan pihak bank akan memulangkan bayaran pencen tersebut

  kepada Bahagian Pencen, JPA. Pesara/penerima pencen tidak akan

  dapat menuntutnya lagi daripada bank tetapi mereka dikehendaki

  menghubungi Bahagian Pencen JPA untuk menuntut semula pencen

  tersebut.

  18

 • 9. Soalan Bolehkan pencen dituntut oleh orang lain selain daripada

  pesara/penerima pencen?

  Jawapan

  Pesara/penerima pencen boleh melantik seorang wakil diri untuk

  membantu beliau dalam urusan pencen dengan bank. Tetapi pelantikan

  wakil diri hanya dibenarkan di bawah Skim B sahaja. Untuk

  melayakkan wakil diri dilantik, pesara/penerima pencen tersebut

  mestilah seorang yang uzur dan keadaan keuzurannya perlu dibuktikan

  melalui surat pengesahan oleh sama ada Pegawai Perubatan Kerajaan

  atau doktor swasta, atau Pegawai Kebajikan Masyarakat atau Pegawai

  Daerah. Pesara/penerima pencen perlu memohon kepada Bahagian

  Pencen JPA untuk pelantikan wakil diri tersebut melalui Borang

  (JPA.BP.SKP.B07) . Pelantikan wakil diri adalah sah untuk tempoh

  setahun dan boleh diperbaharui jika masih diperlukan oleh

  pesara/penerima pencen.

  10. Soalan Bolehkah pesara/penerima pencen menukar akaun bank?

  Jawapan

  Pesara/penerima pencen boleh menukar akaun bank mereka tetapi notis

  sekurang-kurangnya dua bulan secara bertulis hendaklah diberi kepada

  Bahagian Pencen JPA sebelum akaun lama ditutup. Ini adalah untuk

  mengelakkan terputusnya bayaran pencen bulanan mereka.

  Dalam keadaan di mana pesara/penerima pencen hilang buku akaun,

  adalah dinasihatkan agar akaun baru dibuka di bank yang sama

  supaya bayaran pencen boleh dipindahkan ke akaun baru tersebut. Jika

  akaun baru dibuka di bank lain, pembayaran pencen mungkin

  tergendala oleh kerana bayaran pencen yang telah dihantar untuk

  dikreditkan ke dalam akaun lama perlu dikembalikan oleh bank

  berkenaan kepada Bahagian Pencen JPA untuk diproses semula bagi

  pengkreditan ke dalam akaun baru di bank lain.

  19

  http://www.jpapencen.gov.my/borang/PDF/SKP/JPA.BP.SKP.B07.pdf

 • 11. Soalan

  Jika terdapat perubahan pada maklumat peribadi (contoh :

  pertukaran alamat, pertukaran waris dan lain2) apakah tindakan

  yang patut dilakukan?

  Jawapan

  Sekiranya ada perubahan Pesara/penerima pencen boleh

  mengemukakan permohonan pengemaskinian maklumat secara bertulis

  kepada Bahagian Pencen JPA.

  Alamat :

  Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

  Bahagian Pasca Perkhidmatan,

  Unit O1, Aras 3, Blok C2, Kompleks C,

  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

  62510 Putrajaya, Malaysia.

  12. Soalan

  Saya telah memilih opsyen bersara wajib pada umur 60 tahun pada

  awalnya. Walau bagaimanapun saya telah memohon untuk bersara

  pilihan ketika saya genap 55 tahun pada 1 Ogos 2015. Adakah

  ganjaran, bayaran pencen dan sebagainya akan dikenakan cukai

  oleh kerajaan.

  Jawapan

  Semakan dengan pihak LHDN, ganjaran dan bayaran pencen yang tuan

  terima tidak akan dikenakan cukai. Ini berasaskan semua bayaran

  berkenaan adalah menggunakan wang awam (Mana-mana organisasi

  yang pencennya dibiayai bukan wang awam, cukai akan dikenakan).

  Walau bagaimanapun, bayaran cukai akan dikenakan sekiranya tuan

  menikmati 2 kemudahan pencen dalam masa yang sama. Contohnya

  tuan dan isteri tuan menerima pencen dalam masa yang sama. Salah

  seorang akan dikenakan cukai.

  20

 • LAMPIRAN

  1. Checklist

  2. Borang Hrmis

  3. Borang SPRM

  4. Borang Maklumat Staf

  5. Contoh Surat Bersara Pilihan

  21

 • SEKALUNG PENGHARGAAN

  Segala puji bagi Allah S.W.T serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia serta inayah dari-Nya dapat juga kami

  menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan. Di sini, kami ingin merakamkan jutaan terima

  kasih kepada Puan Hjh. Siti Janaton binti Haji Yasin iaitu Ketua Bahagian, Pejabat Pendaftar,

  UTM Kuala Lumpur kerana memberi peluang kepada kami melahirkan Buku Panduan Bersara.

  Seterusnya, kepada Encik Nasir bin Osman dan Puan Farahana binti Ahmad yang

  memberi tugasan ini. Ribuan terima kasih kepada Team Pengurusan Modal Insan iaitu Puan

  Yanti Hajar binti Hamzah, Puan Nuridzati binti Mohd Noh, Puan Mardiana binti Azis, Cik Ainul

  Adla binti Abd Jalil dan Cik Noreha binti Md Japah yang telah memberikan kerjasama yang

  positif dan jitu. Begitu juga kepada Puan Safariah binti Mohd Berhan dan sahabat-sahabat PSM

  di jabatan lain yang banyak memberi input serta sokongan yang membina sepanjang tempoh

  menyiapkan tugasan ini.

  Oleh yang demikian, kami berharap agar maklumat yang kami perolehi ini sedikit

  sebanyak dapat dijadikan sebagai rujukan dan panduan dalam urusan persaraan.

  Sekian, terima kasih