canal carpien- chammas- chir main 2014

of 20 /20
7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014 http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 1/20 _bdbmt ncvnmdb Dnrpnf tummbf symcrglb  Fb symcrglb cu dnmnf dnrpjbm L. Dinllns Tbrvjdbcbdijrurejbcbfnlnjmbt culblorbsupêrjbur, dijrurejbcbsmbrhs pêrjpiêrjqubs,iópjtnf Fnpbyrgmjb, DIR cb Lgmtpbffjbr,nvbmub Cgybm-Enstgm-Ejrnuc,43?:2 Lgmtpbffjbr dbcbx2,Hrnmdb _bdbjvbc?5Nueust?1>40rbdbjvbcjmrbvjsbchgrl4>Gdtgobr?1>40nddbptbc>>Mgvblobr?1>4 Nvnjfnofbgmfjmb>2Hborunry?1>3 Nostrndt Dnrpnf tummbfsymcrglbjstibdgllgmbst bmtrnplbmt mburgpntiynmcjscubtgdglojmbcdglprbssjgmnmctrndtjgmgmtiblbcjnmmbrvbnttib wrjst.Jtjsghtbmjcjgpntijd.Nftigueispgmtnmbgusrbsgfutjgmjspgssjofb,tibusunfmnturnfbvgfutjgmjssfgwprgerbssjgm.Cjnemgsjsjslnjmfy dfjmjdnf cbpbmcjmegmsylptglsnmcprgvgdntjvb tbsts.Nmbfbdtrglygernljsrbdgllbmcbc prbgpbrntjvbfy nmcjmdnsbsgh wgr`-rbfntbc cjsbnsb. Lbcjdnf trbntlbmt jsjmcjdntbcbnrfygmgrjmdnsbswjtimgcbdjt nmcdgmsjstsgh stbrgjcjmkbdtjgmjmtibdnmnf grnmjeitspfjmtjmmbutrnf wrjst pgsjtjgm.Turejdnf trbntlbmt jsoysbdtjgmgh tibbxgrrbtjmndufulnmcjsjmcjdntbcjmrbsjstnmdbtglbcjdnf trbntlbmt, jmcbdjt grndutbdnsbs. Ljmj- jmvnsjvbtbdimjqubssudinsbmcgsdgpjdnmcljmj-gpbmnpprgndibs tgdnrpnf tummbfrbfbnsbwjtiijeibrfbnrmjmedurvbsnrb kustjbcoytibsigrtbr humdtjgmnf rbdgvbrytjlbdglpnrbctgdfnssjdnf surebry,outwjtijcbmtjdnffgme-tbrlrbsufts.Sibdigjdbcbpbmcsgmtibsurebgm‚sprbhbrbmdb, pntjbmtjmhgrlntjgm, stnebgh sbvbrjty,btjgfgeynmcnvnjfnojfjty gh lntbrjnf. _bsuftsnrbsntjshndtgryjm:1%gh dnsbs. Mbrvbrbdgvbrycbpbmcsgmtib stnebgh sbvbrjty nswbffnsebmbrnf pntjbmthndtgrs._bdgvbrygh hgrdbtn`bsnogut?4lgmtisnhtbrtibcjsnppbnrnmdb gh ’pjffnrpnjm‚.Sijsgpbrntjgm insnobmjemrbputntjgmwjtin1.?1.2%rbpgrtbcmburgvnsdufnr dglpfjdntjgmrntb. #?1>3Bfsbvjbr LnssgmTNT.Nffrjeitsrbsbrvbc. @bywgrcs; Dnrpnftummbfsymcrglb0Lbcjnmmbrvbdglprbssjgm0Turebry0Bmcgsdgpy _êsulê Fbsymcrglbcudnmnf dnrpjbm, fbpfushrêqubmt cbssymcrglbsdnmnfnjrbs, bstácbslêdnmjslbs dglojmêscbdglprbssjgmbttrndtjgmcumbrh lêcjnmnupgjembt.Jfbstfbpfussguvbmtjcjgpntijqub.Ojbmqubcbsrêerbssjgmsspgmtnmêbssgjbmtpgssjofbs,umbneernvntjgm fbmtbbstgosbrvêbfb pfussguvbmt. Fbcjnemgstjdbstnvnmttgutdfjmjqub,rbpgsnmtsurfbssylptólbsbtfbstbstscbprgvgdntjgm. Rmbxnlbmêfbdtrgmburglygernpijqub bstrbdgllnmcê bmpêrjgcbprêgpêrntgjrb gubmdnscblnfncjbprghbssjgmmbffb. Fbtrnjtblbmt lêcjdnf bstjmcjquêcbprbljérb jmtbmtjgmcnmsfbs hgrlbsmgmcêdjtnjrbs btrbpgsbsurf‚jmftrntjgmjmtrndnmnfnjrb cbdgrtjdgçcbsbt/guumbgrtiésbc‚jllgojfjsntjgmmgdturmbbmrbdtjtucbcupgjembt. Fbtrnjtblbmt dijrurejdnf qujdglprbmc fnsbdtjgmcurêtjmndufulcbsêdijssburs, bstfjdjtbbmdnscbrêsjstnmdbnutrnjtblbmt lêcjdnf, cnmsfbs hgrlbscêdjtnjrbs gucnmsfbshgrlbsnjeuàs.Fbstbdimjqubsljmj-jmvnsjvbs (bmcgsdgpjb, ljmj-gpbm)nuxdgurobsc‚npprbmtjssnebpfusfgmeubs sblofbmt drêcjtêbsc‚umbrêdupêrntjgm hgmdtjgmmbffbpfusprêdgdbpnrrnppgrtáfndijrurejbdfnssjqub, lnjsnvbdcbsrêsuftntsjcbmtjqubsáfgme tbrlb. Fbdigjxcêpbmccudijrurejbm, cbf‚jmhgrlntjgmcupntjbmt,custncbcbernvjtê,cbsgmêtjgfgejbbtcbfncjspgmjojfjtêculntêrjbf. Fbs rêsuftntssgmtsntjshnjsnmtscnmspréscb:1%cbsdns._npjcjtêbtjlpgrtnmdbcbfnrêdupêrntjgm mburgfgejqubcêpbmcbmt custncbcbernvjtêbtcu tbrrnjm. Fn rêdupêrntjgm cb hgrdb cblnmcb cbux gu trgjs lgjs nprés rêerbssjgm cbs cgufburs cb typb  pjffnr  pnjm . Dbttb dijrurejb á fn rêputntjgm cb oêmjemjtên1,?á1,2%cbdglpfjdntjgms lnkburbs mburgvnsdufnjrbs. #?1>3Bfsbvjbr LnssgmTNT.Sguscrgjtsrêsbrvês.  Lgtsdfês;Tymcrglbcudnmnfdnrpjbm0Dglprbssjgmcumbrh lêcjnm0Dijrurejb0Bmcgsdgpjb >.Jmtrgcudtjgm Dnrpnftummbf symcrglb(DST) jstibdgllgmbstbmtrnp- lbmt mburgpntiynmcjscubtgdglojmbcdglprbssjgmnmc  Nvnjfnofbgmfjmbnt TdjbmdbCjrbdt www.sdjbmdbcjrbdt.dgl Dijrurejbcbfnlnjm44(?1>3)52:3 B-lnjfnccrbss;l-dinllnsAdiu-lgmtpbffjbr.hr. >?:5-4?14/$sbbhrgmtlnttbr#?1>3BfsbvjbrLnssgmTNT.Nffrjeitsrbsbrvbc. ittp;//cx.cgj.gre/>1.>1>8/k.lnjm.?1>4.>>.1>1

Author: professeur-christian-dumontier

Post on 18-Feb-2018

231 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 1/20

_bdbmt ncvnmdb

Dnrpnf tummbf symcrglb Fb symcrglb cu dnmnf dnrpjbm

L. DinllnsTbrvjdb

 

cb 

dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

bt  

cu 

lblorb 

supêrjbur, 

dijrurejb 

cbs 

mbrhs 

 pêrjpiêrjqubs, 

iópjtnf 

 Fnpbyrgmjb,

DIR  

cb 

 Lgmtpbffjbr, 

nvbmub 

 Cgybm-Enstgm-Ejrnuc, 

43?:2 

 Lgmtpbffjbr  

dbcbx 

2, 

Hrnmdb

_bdbjvbc 

?5 

Nueust 

?1>40 

rbdbjvbc 

jm 

rbvjsbc 

hgrl 

4> 

Gdtgobr 

?1>40 

nddbptbc 

>> 

Mgvblobr 

?1>4

Nvnjfnofb   gmfjmb   >2  Hborunry  ?1>3

Nostrndt

Dnrpnf  tummbf  symcrglb  js  tib  dgllgmbst  bmtrnplbmt  mburgpntiy  nmc  js   cub  tg  dglojmbc  dglprbssjgm  nmc  trndtjgm  gm  tib  lbcjnm  mbrvb  nt  tibwrjst.  Jt  js  ghtbm  jcjgpntijd.  Nftiguei  spgmtnmbgus  rbsgfutjgm  js  pgssjofb,  tib  usunf  mnturnf  bvgfutjgm  js  sfgw  prgerbssjgm.  Cjnemgsjs  js  lnjmfydfjmjdnf  cbpbmcjme  gm  sylptgls  nmc  prgvgdntjvb  tbsts.  Nm  bfbdtrglygernl  js  rbdgllbmcbc  prbgpbrntjvbfy  nmc  jm  dnsbs  gh   wgr`-rbfntbc  cjsbnsb.Lbcjdnf  trbntlbmt  js  jmcjdntbc  bnrfy  gm  gr  jm  dnsbs  wjti  mg  cbdjt  nmc  dgmsjsts  gh   stbrgjc  jmkbdtjgm  jm  tib  dnmnf  gr  n  mjeit  spfjmt  jm  mbutrnf  wrjstpgsjtjgm. Turejdnf  trbntlbmt  js  oy  sbdtjgm  gh   tib bxgr  rbtjmnduful  nmc  js  jmcjdntbc  jm  rbsjstnmdb  tg lbcjdnf  trbntlbmt,  jm  cbdjt  gr  ndutb  dnsbs. Ljmj-jmvnsjvb   tbdimjqubs  sudi  ns  bmcgsdgpjd  nmc  ljmj-gpbm  npprgndibs  tg  dnrpnf  tummbf  rbfbnsb  wjti  ijeibr  fbnrmjme  durvbs   nrb  kustjbc  oy  tib  sigrtbrhumdtjgmnf  rbdgvbry   tjlb  dglpnrbc   tg  dfnssjdnf  surebry,   out  wjti  jcbmtjdnf  fgme-tbrl  rbsufts.  Sib  digjdb  cbpbmcs  gm  tib  surebgm‚s   prbhbrbmdb,pntjbmt  jmhgrlntjgm,  stneb  gh   sbvbrjty,  btjgfgey  nmc  nvnjfnojfjty  gh   lntbrjnf.  _bsufts  nrb  sntjshndtgry  jm  :1%  gh   dnsbs.  Mbrvb  rbdgvbry   cbpbmcs  gm  tibstneb  gh   sbvbrjty  ns wbff  ns  ebmbrnf  pntjbmt  hndtgrs. _bdgvbry   gh   hgrdb  tn`bs  nogut  ?—4  lgmtis  nhtbr  tib  cjsnppbnrnmdb  gh   ’pjffnr  pnjm‚.  Sijs  gpbrntjgmins  n  obmjem  rbputntjgm  wjti  n  1.?—1.2%  rbpgrtbc  mburgvnsdufnr  dglpfjdntjgm  rntb.#  ?1>3  Bfsbvjbr  Lnssgm  TNT.  Nff  rjeits  rbsbrvbc.

@bywgrcs;  Dnrpnf  tummbf  symcrglb0   Lbcjnm  mbrvb  dglprbssjgm0   Turebry0  Bmcgsdgpy

_êsulê

Fb  symcrglb  cu  dnmnf  dnrpjbm,  fb  pfus  hrêqubmt  cbs  symcrglbs  dnmnfnjrbs,  bst  cð  á  cbs  lêdnmjslbs  dglojmês  cb  dglprbssjgm  bt  trndtjgm  cu  mbrh lêcjnm   nu  pgjembt.  Jf  bst  fb  pfus  sguvbmt  jcjgpntijqub.  Ojbm  qub  cbs  rêerbssjgms  spgmtnmêbs  sgjbmt  pgssjofbs,  umb  neernvntjgm  fbmtb  bst  gosbrvêb  fbpfus  sguvbmt.  Fb  cjnemgstjd  bst  nvnmt   tgut  dfjmjqub,  rbpgsnmt  sur  fbs  sylptólbs  bt  fbs  tbsts  cb  prgvgdntjgm.  Rm  bxnlbm   êfbdtrgmburglygernpijqubbst  rbdgllnmcê  bm  pêrjgcb  prêgpêrntgjrb  gu  bm  dns  cb  lnfncjb  prghbssjgmmbffb.  Fb  trnjtblbmt  lêcjdnf  bst  jmcjquê  cb  prbljérb  jmtbmtjgm  cnms  fbshgrlbs   mgm  cêdjtnjrbs  bt  rbpgsb  sur  f‚jmftrntjgm  jmtrndnmnfnjrb  cb  dgrtjdgçcbs  bt/gu  umb  grtiésb  c‚jllgojfjsntjgm  mgdturmb  bm  rbdtjtucb  cu  pgjembt.Fb  trnjtblbmt  dijrurejdnf  quj   dglprbmc  fn  sbdtjgm  cu  rêtjmnduful  cbs  êdijssburs,  bst  fjdjtb  bm  dns  cb  rêsjstnmdb  nu  trnjtblbmt  lêcjdnf,  cnms  fbshgrlbs   cêdjtnjrbs  gu  cnms  fbs  hgrlbs  njeuàs.  Fbs  tbdimjqubs  ljmj-jmvnsjvbs   (bmcgsdgpjb,  ljmj-gpbm)  nux  dgurobs  c‚npprbmtjssneb  pfus  fgmeubssblofbmt  drêcjtêbs  c‚umb  rêdupêrntjgm  hgmdtjgmmbffb  pfus  prêdgdb  pnr  rnppgrt  á  fn  dijrurejb  dfnssjqub,  lnjs  nvbd  cbs  rêsuftnts  jcbmtjqubs  á  fgmetbrlb.   Fb  digjx  cêpbmc  cu  dijrurejbm,  cb  f‚jmhgrlntjgm  cu  pntjbmt,  cu  stncb  cb  ernvjtê,  cb  sgm  êtjgfgejb  bt  cb  fn  cjspgmjojfjtê  cu  lntêrjbf.  Fbsrêsuftnts  sgmt  sntjshnjsnmts  cnms  prés  cb  :1  %  cbs  dns.  _npjcjtê  bt  jlpgrtnmdb  cb  fn  rêdupêrntjgm  mburgfgejqub  cêpbmcbmt  cu  stncb  cb  ernvjtê  bt  cu

tbrrnjm. 

Fn 

rêdupêrntjgm 

cb 

hgrdb 

cblnmcb 

cbux 

gu 

trgjs 

lgjs 

nprés 

rêerbssjgm 

cbs 

cgufburs 

cb 

typb 

 pjffnr  

 pnjm. 

Dbttb 

dijrurejb 

á 

fn 

rêputntjgm 

cboêmjemjtê  n  1,?  á  1,2  %  cb  dglpfjdntjgms  lnkburbs  mburgvnsdufnjrbs.#

 

?1>3 

Bfsbvjbr 

Lnssgm 

TNT. 

Sgus 

crgjts 

rêsbrvês.

 Lgts 

dfês 

Tymcrglb 

cu 

dnmnf 

dnrpjbm 

Dglprbssjgm 

cu 

mbrh  

lêcjnm 

Dijrurejb 

Bmcgsdgpjb

>. 

Jmtrgcudtjgm

Dnrpnf  tummbf symcrglb  (DST)  js  tib  dgllgmbst  bmtrnp-lbmt mburgpntiy  nmc  js  cub  tg  dglojmbc  dglprbssjgm  nmc

 Nvnjfnofb  gmfjmb  nt

TdjbmdbCjrbdt 

www.sdjbmdbcjrbdt.dgl

Dijrurejb  cb  fn  lnjm  44   (?1>3)   52—:3

B-lnjf 

nccrbss; 

l-dinllnsAdiu-lgmtpbffjbr.hr.

>?:5-4?14/$   —  sbb  hrgmt   lnttbr  #  ?1>3   Bfsbvjbr  Lnssgm  TNT.   Nff  rjeits  rbsbrvbc.

ittp;//cx.cgj.gre/>1.>1>8/k.lnjm.?1>4.>>.1>1

Page 2: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 2/20

trndtjgm  gm  tib  lbcjnm  mbrvb  nt  tib  wrjst.   Jt  wns  rst  cbsdrjobcoy Knlbs  Qnebt  jm  >924.  Jm  >:>4,  Lnrjb  nmc  Hgjx  puofjsibc  tibrst cbsdrjptjgm  gh   n  mburgln  prgxjlnf  tg  tib  bxgrrbtjmnduful (H_).  Sib  rst  surejdnf  rbfbnsb  gh   tib  H_  jsnttrjoutbc tg  Enffgwny  jm  >:?3  P>\.Sib prbvnfbmdb  gh  DST  js  bstjlntbc  obtwbbm  3  nmc  2%  gh tib

pgpufntjgm bspbdjnffy  obtwbbm  nebs  31  nmc  81  P?\. Jm  ?119,>?5,?8: pbgpfb gvbr  ?1  ybnrs  wbrb  gpbrntbc  hgr  DST  jm  Hrnmdb,j.b. nm  jmdjcbmdb  gh   ?.5/>111  (wglbm   4.8/>111,  lbm  >.5/>111)P4\. Sibrb  wbrb  twg  pbn`s  gh   hrbqubmdy,   tib  rst  nmc  ijeibstobtwbbm nebs   32  nmc  2:  jmdfucjme  52%  wglbm,  nmc  tib  sbdgmcobtwbbm nebs  52  nmc  93  jmdfucjme  83%  wglbm.  Tjmdb  >:::,wibm >1>,:11  wbrb  gpbrntbc,  nm  nmmunf  rjsb   gh   ?.9%  ins  obbmrbpgrtbc. Sib  dgst  gh   surebry suppgrtbc  oy  tib  sgdjnf  sbdurjty  jm?119 wns  >19  ljffjgm  Burgs.  Hgr  pbgpfb nebc  >9  tg  92  wjtiprjlnry gpbrntjgm  tib  efgonf  dgst  gh   tjlb  ghh   wgr`  wns  9>ljffjgm Burgs,  3?  gh   wijdi  wbrb  hgr  wgr`-rbfntbc  cjsbnsb.  Sibcurntjgm gh   fbnvb  bxdbbcbc  28  cnys  hgr  49.:%  gh   dnsbs  nhtbrgpbm surebry,  nmc  5>.?%  bxdbbcbc  ?9  cnys  nhtbr  bmcgsdgpjd

rbfbnsb (4?.9%  gh   wijdi  bxdbbcbc  28  cnys).

?. Nmntgly

?.>. Hfbxgr   rbtjmnduful

Sib  dnrpnf   tummbf   js  nm  gstbgorgus   gutfbt P3\,  wijdi  js  mgtbxtbmsjofb   nmc  cbmbc  ns  tib  spndb   obtwbbm tib  H_, wijdi  hgrlsjts dbjfjme,  nmc  tib  dnrpus   jts ggr.  Jt  js  lbcjnffy   fjljtbc oy  tibigg` gh    inlntb,   trjqubtrul,   pjsjhgrl   nmc  fntbrnffy   oy  tibsdnpigjc,   trnpbzjul   nmc  tib  sbptul   gh   tib  bxgr dnrpj  rncjnfjs(HD_)  tummbf.  Sib ggr   js   hgrlbc   oy  tib  dnpsufb   nmc tib  nmtbrjgr

rncjgdnrpnf 

fjenlbmts 

dgvbrjme tib 

nckndbmt 

pnrts 

gh  

tib 

sdnpigjc,fumntb,   dnpjtntb,   inlntb   nmc  trnpbzjul.   Sib  H_  js   dglpgsbclnjmfy gh   trnmsvbrsb   obrs   nmc  ins  tirbb   pnrts  P2\  (Hje.  >);

tib  prgxjlnf  pnrt  js   n  tijd`bmjme  gh   tib  cbbp  fnybr  gh   tibnmtborndijnf  hnsdjn  nt  tib  cjstnf   rncjus.  Sijs  fbnbt  jsprgfgmebc cbbp  tg  tib  HD_,   bxgr  dnrpj   ufmnrjs  (HDR)  nmctib ufmnr  oumcfb  tg  surrgumc  gmfy  tib  :  bxgr  tbmcgms  nmc  tiblbcjnm mbrvb0

  tib  jmtbrlbcjntb   pnrt  gr  trnmsvbrsb  dnrpnf  fjenlbmt  (SDF)  jsdinrndtbrjzbc  oy  jts  ogmy  jmsbrtjgms;   lbcjnffy  tg  pjsjhgrl   nmcigg` gh   inlntb  nmc  fntbrnffy   tg  tib  tuobrdfbs  gh   tib  sdnpigjcnmc tib  trnpbzjul0

  tib  cjstnf   npgmburgtjd  pnrt  bxtbmcs  obtwbbm  tib  tibmnr  nmciypgtibmnr lusdfbs.  Sibsb  twg  fnst   pgrtjgms  rbprbsbmt  tib’dfnssjd‚ pnrt   gh   tib  dnrpnf  tummbf.

Sib  surhndb  fnmclnr`  gh   tib  prgxjlnf ogrcbr  gh   tib  SDFdgrrbspgmcs tg  tib wrjst   drbnsb. Nddgrcjme  tg Dgoo  P2\,tib SDFstnrts nogut  >>  ll  prgxjlnf  tg  tib  dnpjtgfumntb  jmtbrvnf  nmc  tibdnrpnf tummbf  bmcs  nogut  >1  ll  prgxjlnf  tg  tib  4rcdnrpglbtndnrpnf  jmtbrvnf  (Hje.  ?). Sib  lbnm  wjcti  gh   tibdnrpnf tummbf hrgl  tib  SDF  js  ?2   >.2  ll  cjstnffy.  Sijs  ejvbsnm igurefnss  sinpb.  Sib  lbnm  tijd`mbss  gh   tib  bxgrrbtjmnduful js  1.8  tg  ? ll  prgxjlnffy  nmc  >.8  tg  4.8  ll  nt

tib fbvbf 

gh  

tib 

inlntb.

Hje. 

>. 

Sib 

tirbb 

pgrtjgms 

gh  

tib 

H_ 

ns 

cbsdrjobc 

oy 

Dgoo 

P2\. >. 

Qrgxjlnf 

pnrttijd`bmjme

 

gh  

tib 

cbbp 

fnybr 

gh  

tib 

nmtborndijnf 

hnsdjn 

nt 

tib 

cjstnf

rncjus.   ?.  Jmtbrlbcjntb  pnrt,  dinrndtbrjzbc   oy  jts   ogmy  jmsbrtjgms;   tib   pjsjhgrlnmc

 

tib 

igg` 

gh  

inlntb 

gm 

tib 

ufmnr 

sjcb, 

tib 

sdnpigjc 

tuobrdfb 

nmc 

tib 

tuobrdfbgh 

 

tib 

trnpbzjul 

gm 

tib 

rncjnf 

sjcb. 

4. 

Cjstnf 

hnsdjnf 

pnrt 

bxtbmcjme 

obtwbbmtibmnr  nmc  iypgtibmnr   lusdfbs. Fbs

 

trgjs 

 pgrtjgms 

cu 

 _H  

c‚nprés 

Dgoo 

P2\. 

>. 

Qnrtjb 

 prgxjlnfb, 

êpnjssjssblbmt 

cu 

 hbujffbt  

 prghgmc  

cu 

 hnsdjn 

nmtêorndijnf 

bm 

rbenrc  

cb 

fn 

 pnrtjb 

cjstnfb 

cu

rncjus. 

?. 

Qnrtjb 

jmtbrlêcjnjrb 

gu 

 FSD, 

dnrndtêrjsêb 

 pnr  

sbs 

jmsbrtjgms

gssbusbs 

cu 

dótê  

ufmnjrb 

fb 

 pjsjhgrlb 

bt  

f‚inlufus 

cb 

f‚inlntul 

cu 

dótê 

rncjnf, 

fb 

tuobrdufb 

cu 

sdnpigçcb 

bt  

fb 

tuobrdufb 

cu 

trnpézb. 

4. 

Qnrtjb 

cjstnfb

npgmêvrgtjqub 

tbmcub 

bmtrb 

lusdfbs 

tiêmnrjbms 

bt  

iypgtiêmnrjbms.

Hje.  ?.   _ncjgernpijd  prgkbdtjgm   gh   tib  tirbb   nrbns  gh   H_   cbsdrjobc  oy  Dgoo   P2\0jts

 

igurefnss 

sinpb.Qrgkbdtjgm

 

rncjgernpijqub 

cbs 

trgjs 

 zgmbs 

cu 

 _H  

c‚nprés 

Dgoo 

P2\ 

sn 

 hgrlb 

bm

snofjbr.

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:358

Page 3: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 3/20

Sib  bxgr  rbtjmnduful  ins  hgur  humdtjgms;

jt   rbprbsbmts  tib  rst  puffby  gh   rbbdtjgm  hgr  tib  bxgrtbmcgms. Jts  sbdtjgm  dnusbs pnflnr  cjspfndblbmt  gh   tib  bxgrtbmcgms nt  ?1—419  wrjst   bxjgm  nmc  nm  jmdrbnsb  jm  tibjrbxdursjgm  gh   >2  tg  ?2%  P8\0

lbdinmjdnf  prgtbdtjgm  gh   tib  dgmtbmts0 onsb  hgr  prgxjlnf  jmsbrtjgm  gh   tibmnr  nmc  iypgtibmnrlusdfbs0

ljmgr  rgfb  jm  trnmsvbrsb  stnojfjzntjgm   gh   tib  dnrpnf  nrdi.

Tupbrdjnf  tg  tib  H_,  tibrb  nrb  tib  fgmejtucjmnf  dgmmbdtjvbobrs gh   tib  pnflnr  npgmburgsjs  — n  prgfgmentjgm  gh   tibpnflnrjs fgmeus  (QF)  tbmcgm  jh   prbsbmt,  rncjnf  obrs  gh   tib  HDRnmc tib  supbrdjnf  pnrt  gh   tib  nmtborndijnf  hnsdjn  surrgumcjmeHD_, HDR   nmc  tib  ufmnr  mburgvnsdufnr  oumcfb  P2\.Euygm‚s dnmnf  js   supbrdjnf  gm  tib  ufmnr  sjcb  nmc  pnrtjnffy

dgvbrs tib  ufmnr  ogrcbr  gh   tib  SDF  (Hje. 4). Lgrb  cjstnffy,  tibufmnr mburgvnsdufnr  oumcfb  js  hgumc  lbcjnf  tg  tib  igg` gh 

inlntb. Jm  sglb  dnsbs,  jt dnm  ob  lgrb  fntbrnf,  wijdi  dnm  ob

nddbmtuntbc  oy  wrjst   bxtbmsjgm  rjs`jme  brrgr  gh   npprgndi  jmbmcgsdgpjd surebry  gr  cjrbdt  jmkury  jm  gpbm  surebry.

?.?. Sib 

dgmtbmts 

gh  

tib 

dnrpnf 

tummbf

Siblbcjnm  mbrvb  js  nddglpnmjbc  oy  tib  hgur  tbmcgms  gh   tibbxgrcjejtgrul  supbrdjnfjs lusdfb  (HCT),   tib  hgur  tbmcgms  gh tib bxgr  cjejtgrul   prghumcus  (HCQ)  nmc  tib  bxgr  pgffjdjsfgmeus (HQF)  tbmcgm.  Sib  HQF  tbmcgm  js   tib  lgst   rncjnfbfblbmt,  tib  lbcjnm  mbrvb  lgst  pnflnr.Qrgxjlnf  tg  tib  dnmnf,  tib  lbcjnm  mbrvb  js   fgdntbc  bjtibr  kust

cgrsnf tg  QF  gr  obtwbbm  HD_  nmc  QF.  Jm  mbutrnf  pgsjtjgm  gh   tibwrjst, tib  lbcjnm  mbrvb  js  bjtibr  supbrdjnf  tg  tib  HCT  tbmcgmgh tib  jmcbx,  gr  obtwbbm  HQF  nmc  HCT  gh   tib  jmcbx  gr  pnflnr  tgtib HCT  tbmcgm  gh   tib  ljccfb  mebr.   Nt  tib  cjstnf   pnrt  gh   tibdnmnf, tib  lbcjnm  mbrvb  cjvjcbs  jmtg  sjx  ornmdibs;  tib  tibmnr(rbdurrbmt)lgtgr  ornmdi,  tib  tirbb  prgpbr  pnflnr  cjejtnf mbrvbs(rncjnf nmc  ufmnr tg  tib  tiulo  nmc  rncjnf  tg  tib  jmcbx)  nmc  tibdgllgm pnflnr  cjejtnf   mbrvbs  tg  tib  ?mc  nmc  4rc  spndbs.

Sib bxgr  tbmcgms  nrb  surrgumcbc  oy  symgvjnf  sibntis;

n dgllgm  symgvjnf  sibnti  gh   tib  fgme  mebr  bxgr  tbmcgmswijdi bxtbmcs  obygmc  tib  uppbr  ogrcbr  gh   tib  H_  nmc  ghtbmdgllumjdntbs wjti  tib  symgvjnf  sibnti  gh   tib  fjttfb   mebrbxgr0

n rncjnf  cjejtg-dnrpnf  symgvjnf  sibnti  surrgumcs  tib  HQF.

?.4. Nmntgljdnf 

vnrjntjgms

Sibsblny  bxpfnjm  vnrjntjgms  jm  sylptgls  nmc  prbsbmt  n  rjs`gh jntrgebmjd  jmkury  curjme  surebry.

?.4.>. Nmntgljdnf  vnrjntjgms  jm  mbrvb

?.4.>.>. Ojc   lbcjnm  mbrvb  wjti  ijei  cjvjsjgm.  Ojc  lbcjnmmbrvb wjti  ijei  cjvjsjgm  (>  tg  4.4%  gh   dnsbs)  lny  ob  prbsbmtnfgmb gr  nssgdjntbc  wjti  n pbrsjstbmt  lbcjnm  nrtbry  P5\.

?.4.>.?. Sibmnr   (rbdurrbmt)  lgtgr   ornmdi.  Fnmz   ins  cbsdrjobcvb typbs  P9\  (Hje.  3); tib  dgllgmbst  js  tib  bxtrn-fjenlbmtgushgrl (38%),  umcbr  tib  fjenlbmt  (4>%),  tib  trnmsfjenlbmtgushgrl (?4%)  nmc  twg  rnrb  hgrls;  gmb  wibrb  tib  tibmnr  ornmdinrjsbs hrgl  tib  ufmnr sjcb  gh   tib  lbcjnm  mbrvb  nmc  drgssbs  jt nttib tibmnr  lusdfbs,  nmc  tib  gtibr (:%)  wibrb  tib  tibmnr  ornmdijs supbrdjnf  tg  tib  H_.  @gzjm hgumc  jm  3%  gh   dnsbs  tibrb  wbrb

luftjpfb lgtgr  ornmdibs  wjti   gmb  gh   tibl  drgssjme  tib  H_bvbry tjlb  P:\. Sib  hnsdjdfbs  ln`jme  up  tib  tibmnr  ornmdi  nrbfgdntbc jm  tib  rncjnf  pgrtjgm  gh   tib  lbcjnm  mbrvb  jm  81%  gh dnsbs, pnflnr  jm  ?1%  nmc  dbmtrnf  jm  >9%  gh   dnsbs   P>1\.  Sibtibmnr  ornmdi  pnssbs  tirguei  n  sbpnrntb  tummbf obhgrb bmtbrjmetib tibmnr  lusdfbs  jm  28%  gh   dnsbs.  Sibsb  vnrjntjgms  lnybxpfnjm tib  vnrjnofb  lgtgr  cbdjt  jm  sbvbrb  dglprbssjgm  gh   tiblbcjnm mbrvb  P>1\.

?.4.>.4.  Qnflnr   ornmdi gh lbcjnm  mbrvb.  Rsunffy  tib  pnflnrornmdi nrjsbs  3—5 dl  prgxjlnf tg  tib  bxjgm  drbnsb  gh   tib wrjstnmc trnvbfs  hgr  >8  tg  ?2  ll  obsjcb  tib  lbcjnm  mbrvb,  tibm

bmtbrs n 

tummbf hgrlbc 

oy 

tib 

hnsdjn 

gm 

tib 

lbcjnf 

bceb 

gh  

tib

Hje.  4.  Qgsjtjgm   gh   Euygm‚s  dnmnf  jm  rbfntjgm   tg  tib  H_.  Nt  tib  pjsjhgrl,   tibEuygm‚s

 

dnmnf 

pnrtfy 

dgvbrs 

tib 

H_ 

(N). 

Lgrb 

cjstnffy, 

jt 

fjbs 

lbcjnf 

tg 

tib 

igg`gh   inlntb  (O).Qgsjtjgm

 

cb 

fn 

fgeb 

cb 

Euygm 

 pnr  

rnppgrt  

nu 

 _H. 

 Nu 

mjvbnu 

cu 

 pjsjhgrlb, 

fn 

fgeb

cb 

Euygm 

rbdguvrb 

bm 

 pnrtjb 

fb 

 _H  

(N). 

Qfus 

cjstnfblbmt, 

bffb 

sb 

sjtub

lêcjnfblbmt  

á 

f‚inlufus 

cb 

f‚inlntul 

(O).

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:3 

55

Page 4: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 4/20

HD_  tg  blbreb  9  ll  prgxjlnf  tg  tib  bxjgm  drbnsb  gh   tib wrjstnmc jmmbrvntb  tib  s`jm  gvbr   tib  tibmnr  bljmbmdb.  Sib  pnflnrornmdi dnm  drgss  tib  SDF  gr  trnvbf  ufmnr  tg  tib  lbcjnm  mbrvb.

?.4.>.3. Lbcjnm  mbrvb  tbrrjtgry  jm  tib  inmc.  Sib  lbcjnm

mbrvb prgvjcbs  sbmsgry  jmmbrvntjgm  tg  tib  pnflnr  nspbdts  gh   tibtirbb rncjnf  mebrs  nmc  tib  rncjnf  infh   gh   tib  rjme  mebr.Cgrsnffy,  jt  suppfjbs  tib  fnst  twg  pinfnmebs  gh   tib  jmcbx  nmcljccfb mebrs  nmc  tib  rncjnf  infh   gh   tib  rjme  mebr.  Sib  grjejmgh tib  pnflnr  ornmdi prgxjlnf tg  tib  H_  bxpfnjms  wiy  tibtibmnr nrbn  js  spnrbc  jm  DST.Sib  lbcjnm  mbrvb  jmmbrvntbs  tib  lusdfbs  gh   gppgsjtjgm;  tib

nocudtgr pgffjdjs  orbvjs  (NQO),  gppgmbms  pgffjdjs,  tib  supbr-djnf ibnc  gh   bxgr  pgffjdjs   orbvjs  (HQO)  nmc  tib  rst  twgfulorjdnfs.

?.4.>.2. Dgllumjdntjme  ornmdibs

Tbmsgry 

nmc 

lgtgr 

dgllumjdntjme 

ornmdibs 

(DO) 

wjti 

tibufmnr mbrvb  bxjst.?.4.>.2.>.  Qnflnr dgllumjdntjme ornmdi  gh    Obrrbtj-

mj. Sijs  sbmsgry  DO  js   hgumc  jm  85—:?%  gh   dnsbs  cbbp  tgtib supbrdjnf  pnflnr  nrdi  nmc  js  rbspgmsjofb  hgr  dinmebs  jm  tibsbmsgry tbrrjtgry  nt tib  ufmnr  sjcb  gh   tib  ljccfb  nmc  rjme  mebrsnmc tib  rncjnf  sjcb  gh   tib  fjttfb   mebr  obtwbbm  tib  lbcjnm  nmcufmnr mbrvbs  P>>—>4\ (Hje.  2). Jm  sglb  dnsbs,  tijs  ornmdi  js   kustcjstnf tg  tib  H_,  wibrb  jt lny  ob  jmkurbc  jm  dnrpnf  tummbfrbfbnsb.?.4.>.2.?. Dgllumjdntjme ornmdi gh 

 

 _jdiê nmc Dnm-

mjbu. Sijs  DO  js  vbry  dgllgm  (55%  tg  >11%)  P>?\  nmc  jsrbspgmsjofb  hgr   tib  cjstrjoutjgm  gh   tibmnr  lusdfbs  obtwbbm

lbcjnm nmc  ufmnr  mbrvbs  nmc  dnm  tn`b  nmy  gh   vnrjgus  hgrls;

tib  dgllgmbst  hgrl  js  n  dgllumjdntjme  ornmdi  obtwbbmtibmnr ornmdi  gh   tib  lbcjnm  mbrvb  nmc  cbbp  ornmdi gh   tibufmnr mbrvb  tg  tib  HQO0

DO  jm  tib  nccudtgr  pgffjdjs0 DO  obtwbbm  tibmnr  ornmdi  nmc  cbbp  ornmdi  gh   tib  ufmnr  mbrvbnt tib  rst  fulorjdnf0

DO  obtwbbm  n  pnflnr  cjejtnf  mbrvb  gh   tib  tiulo  nmc  tib  cbbpornmdi gh   tib  ufmnr  mbrvb.

Mgtb tint  tib  jmmbrvntjgm  gh   fulorjdnfs  js  sjljfnr   tg  tint  gh   tib

HCQ.

?.4.?. 

Xnsdufnr  

nmntgljdnf 

vnrjntjgms; 

Qbrsjstbmt  

lbcjnm

nrtbry

Sijs blorygmjd  rblmnmt  js   gosbrvbc  jm  >—>8% gh   cjssbdtjgmsgr gpbrntjgms  P>3\.  N   pbrsjstbmt  lbcjnm  nrtbry  gh   nt  fbnst   4  lljm cjnlbtbr  wns  mgtbc  oy  Cgppfbr  jm  ?8%  gh   nsylptglntjd

pntjbmts (8%  dnsbs  wbrb  ojfntbrnf)  P>2\.  N   ojc  lbcjnm  mbrvblny ob  nssgdjntbc.

?.4.4. Lusdfb nmc  

tbmcgm 

vnrjntjgms 

P>8\

?.4.4.>. Qnflnrjs  fgmeus  lusdfb  vnrjntjgm.  Sib  QF  lny  rumjmsjcb tib  dnrpnf  tummbf  tg  jmsbrt  gm  jts  cbbp  surhndb, js  dnffbcpnflnrjs fgmeus  prghumcus,  nmc  dnm  dnusb  n  dgmstrjdtjgm  gh tiblbcjnm mbrvb.  N  rbvbrsbc  QF  wjti   nm  jmtrndnmnfjdufnr   lusdfbogcy lny  ob  prbsbmt,  dnffbc  pnflnrjs   fgmeus  jmvbrsus.

?.4.4.?. Hfbxgr   cjejtgrul  supbrdjnfjs.  Sib  bxtbmsjgm  gh   tiblusdfb obffy  wjtijm   tib  dnrpnf  tummbf js  tib  lgst  dgllgm

vnrjntjgm, bstjlntbc  oy  Igftzinusbm  tg  ob  38%  jm  wglbm  nmc5.9% jm  lbm  P>5\.

?.4.4.4. 

 Fulorjdnfs.  Sib  jmsbrtjgm  dnm  bxtbmc  jmsjcb  tib

dnrpnf tummbf,  wjti   mg  prgvbm  jmdrjljmntjgm  hgr  lbcjnm  mbrvbdglprbssjgm P5\.

?.3. Dutnmbgus   jmmbrvntjgm  gh   tib   pnfl  gh   tib  inmc 

Hgur mbrvb  ornmdibs  jmvgfvbc   jm  tib  jmmbrvntjgm  gh   tib  pnflnt tib  tibmnr  nmc  iypgtibmnr  bljmbmdbs  nrb  dgmsjcbrbc  nt  rjs`   jmdnrpnf tummbf surebry  P>?\  (Hje.  8). Tglb  gh   tibjr  ornmdibs  lny

drgss tib  rncjnf  ogrcbr  gh   tib  rjme  mebr;

tib  pnflnr  ornmdi  gh   tib  lbcjnm  mbrvb0 tib  pnflnr  ornmdi  gh   tib  ufmnr  mbrvb  wijdi  js  jmdgmstnmt,nrjsjme 3.8  dl  prgxjlnf  tg  tib  pjsjhgrl   ogmb0

tib  mbrvb  gh   Ibmfb,  mbrvus  vnsgrul  gh   tib  ufmnr  nrtbry,   wijdidgmtrjoutbs  tg  tib  jmmbrvntjgm  gh   tib  iypgtibmnr  bljmbmdb  jm31% gh   dnsbs0

  tib  trnmsvbrsb  pnflnr  ornmdibs  gh   tib  ufmnr  mbrvb  nrjsjmejm Euygm‚s  dnmnf  nmc  jmmbrvntjme  tib  s`jm  gh   tib  iypgtibmnrbljmbmdb nmc  tib  pnfl  gh   tib  inmc,  cjstnf   tg  tib  tbrrjtgrygh tib  pnflnr  ornmdi  gh   tib  ufmnr  mbrvb  nmc  tib  mbrvb  gh 

Ibmfb.

Hje.  3.  Xnrjntjgms   gh   tibmnr  (rbdurrbmt)   lgtgr   ornmdi   gh   tib  lbcjnm  mbrvb   nddgrcjme  tg  Fnmz   P9\. Bxtrn-fjenlbmtgus  hgrl  (N).  Tuofjenlbmtgus   hgrl(O).  Srnmsfjenlbmtgus  hgrl   (D).  Grjejm   nt  tib  ufmnr   sjcb   gh   tib  lbcjnm   mbrvb  nmc  drgssjme   tib  mbrvb  nt  tib  tibmnr  lusdfbs   (C).   Dgursb   supbrdjnf   tg  H_  (B).Xnrjntjgms

 

cu 

rnlbnu 

lgtbur  

tiêmnrjbm 

cu 

mbrh  

lêcjnm 

c‚nprés 

 Fnmz 

P9\. 

Hgrlb 

bxtrn-fjenlbmtnjrb 

(N). 

Hgrlb 

sgus-fjenlbmtnjrb 

(O). 

Hgrlb 

trnmsfjenlbmtnjrb 

(D).

 Mnjssnmdb 

cu 

dótê  

ufmnjrb 

cu 

mbrh  

lêcjnm 

bt  

drgjsblbmt  

cb 

dbfuj-dj 

bm 

rbenrc  

cbs 

lusdfbs 

tiêmnrjbms 

(C). 

Srnkbt  

supbrdjbf 

 pnr  

rnppgrt  

nu 

 _H  

(B).

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:359

Page 5: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 5/20

?.2. 

Turhndb 

nmntgly

Sib prgxjlnf  ogrcbr  gh   tib  H_  dgrrbspgmcs  tg  tib  wrjstbxjgm drbnsb  nmc  tib lbcjnm  mbrvb  js   nt  tib  ljccfb  gh   tib wrjst.Cjstnffy, tibrb  nrb  twg  lbtigcs  tg  lnr`  tib  surhndb  nmntgly  gh tib supbrdjnf  pnflnr  nrdi  nmc  tib  tibmnr  ornmdi;

tib  dnrcjmnf  fjmb  gh   @npfnm  (Hje.  5) hrgl  tib  cbbpbst  pgjmt  gh tib rst  wbo  nmc  tgwnrcs  tib  ufmnr  ogrcbr  gh   tib  inmc  pnrnffbf

tg tib  prgxjlnf  pnflnr  drbnsb.  Sib  supbrdjnf  pnflnr  nrdi  jsnt fbnst   5  ll  cjstnf  tg  tib  fjmb  gh   @npfnm  nfgme  tib  nxjs  gh   tibrncjnf ogrcbr  gh   tib  rjme  mebr  P>9\.  Sib  pgjmt  wibrb  tibtibmnr ornmdi  pbmbtrntbs  tib  lusdfb  js   obtwbbm  >  nmc  >2  llprgxjlnffy, nfgme  tib  rncjnf  ogrcbr  gh   tib  ljccfb  mebr0

Dgoo‚s  fnmclnr`s  P>:\  (Hje. 5); tiby  obttbr  fgdntb  tib  igg`   gh inlntb P?1\  obdnusb  tiby  nrb  mgt  nhhbdtbc   oy  nmy trnpbzjg-lbtndnrpnf tiulo  stjhhmbss.  Sib  igg`  fjbs  nt  tib  jmtbrsbdtjgmgh twg fjmbs; gmb  hrgl  tib  pjsjhgrl  tg  tib  prgxjlnf   pnflnr  drbnsbnfgme tib  nxjs gh   tib  jmcbx, tib  gtibr  kgjmjme  tib  ljccfb  gh   tibonsb gh   tib  rjme  mebr  nmc  tib  kumdtjgm ljccfb  tg lbcjnf  tijrcsgh tib  wrjst  bxjgm   drbnsb.  Sib  supbrdjnf  pnflnr   nrdi  js   gm

nvbrneb ?.5 

dl 

(>.9 

tg 

3.2 

dl) 

cjstnf 

tg 

tib 

igg` 

gh  

inlntb.

4. 

Qntigpiysjgfgey 

nmc 

btjgfgey

4.>. Ttrudturnf  mbrvb  nomgrlnfjtjbs  nmc   dfjmjdnf

dgrrbfntjgms

Sib  bmtrnplbmt  mburgpntiy  dglojmbs  pibmglbmn  gh dglprbssjgm nmc  trndtjgm.  Nmntgljdnffy,  tibrb  nrb  twg   sjtbsgh lbcjnm  mbrvb  dglprbssjgm;

nt  tib  prgxjlnf  bceb  gh   tib  dnrpnf  tummbf,  dnusbc oy  wrjstbxjgm nmc  cub  tg  tib  dinmeb  jm  tijd`mbss  nmc  rjejcjtyobtwbbm tib  nmtborndijnf  hnsdjn  nmc  tib  prgxjlnf  pgrtjgm  gh tib H_0

nt  tib  mnrrgwbst  pgrtjgm  nt  tib  igg  ̀ gh   inlntb  P>?\  (Hjes. >nmc ?).

Sib fgmejtucjmnf  lgvblbmt gh   tib  lbcjnm  mbrvb  jm  tibdnrpnf tummbfwns  hgumc  tg  ob  :.8  ll  curjme  bxjgm  P?>\,  1.5  tg>.3 dl  jm  wrjst   bxtbmsjgm  P??\.  Jt   dnm  vnry   hrgl  ?.2  tg  >:.8  llcbpbmcjme gm  tib  pgsjtjgm  gh   tib  sigufcbr,  bfogw,  wrjst  nmcmebrs P?4\.  Sib  lbcjnm  mbrvb  tbmsjgm  vnrjbs  hrgl  9%

cbpbmcjme gm 

tib 

pgsjtjgm 

gh  

tib 

sigufcbr 

nmc 

>:% 

cbpbmcjme

Hje. 

2. 

Xnrjntjgms 

gh  

dgllumjdntjme 

ornmdi 

obtwbbm 

tib 

ufmnr 

nmc 

lbcjnm 

mbrvbs 

jm 

tib 

pnfl 

gh  

tib 

inmc 

nmc 

jlpfjdntjgms 

gm 

tbrrjtgrjbs 

gh  

sbmsgry 

jmmbrvntjgmcbsdrjobc   oy  Cgm   Erjgt   P>4\. Sypb  >;   ufmnr   mbrvb  dgmmbdtjgms  tg  tib  lbcjnm   mbrvb  (lgst   hrbqubmt);   rncjnf  cjejtnf  mbrvb  tg  tib  rjme   mebr   (3?—8?%)   (N),   tg   tib  rncjnfcjejtnf  mbrvb  gh   tib  rjme  mebr  nmc  ufmnr  cjejtnf  mbrvb  gh   tib  ljccfb  (3—>1%)   (O),  tg  tib  tijrc   dgllgm   cjejtnf   mbrvb  (1—2%)  (D),   tg  tib  rncjnf  cjejtnf  mbrvb   tg  tib  rjmemebr  nmc  rncjnf  cjejtnf   mbrvb  tg  ljccfb  (1—5%)   (H).   Sypb  ?;  dgmmbdtjgms   gh   tib  lbcjnm  mbrvb  tg  tib  ufmnr   mbrvb;  tgwnrcs  tib  ufmnr   cjejtnf  mbrvb  gh   tib  rjme   mebr   (1—3%)

 

(C), 

tg 

tib 

ufmnr 

cjejtnf 

mbrvb 

gh  

tib 

rjme 

nmc 

tib 

rncjnf 

cjejtnf 

mbrvb 

gh  

tib 

fjttfb 

mebr 

(1—3%) 

(E). 

Sypb 

4; 

pbrpbmcjdufnr 

dgmmbdtjgms 

wjti 

um`mgwm 

cbstjmntjgm(1—9%)  

(B). 

Drgssjme 

gh  

obrs 

(1—3%)  

(I).Xnrjntjgms

 

cu 

rnlbnu 

dgllumjdnmt  

bmtrb 

mbrh  

lêcjnm 

bt  

mbrh  

ufmnjrb 

á 

fn 

 pnulb 

cb 

fn 

lnjm 

bt  

dgmsêqubmdbs 

sur  

fbs 

tbrrjtgjrbs 

c‚jmmbrvntjgm 

sbmsjtjvb 

c‚nprés 

 Cgm

Erjgt  

P>4\. Sypb 

dgmmbxjgms 

mbrh  

ufmnjrb 

vbrs 

mbrh  

lêcjnm 

(fbs 

 pfus 

 hrêqubmtbs) 

vbrs 

fb 

mbrh  

cjejtnf 

rncjnf 

cu 

3b cgjet  

(3?—8? 

%) 

(N) 

vbrs 

fb 

mbrh  

cjejtnf 

rncjnf 

cu

3b cgjet  

bt  

fb 

mbrh  

cjejtnf 

ufmnjrb 

cu 

4b (3—>1 

%) 

(O) 

vbrs 

fb 

mbrh  

4b mbrh  

cjejtnf 

dgllum 

(1—2 

%) 

(D) 

vbrs 

fb 

mbrh  

cjejtnf 

rncjnf 

cu 

3b cgjet  

bt  

fb 

mbrh  

cjejtnf 

rncjnf 

cu

4b (1—5  %)  

(H). 

Sypb 

dgmmbxjgms 

cu 

mbrh  

lêcjnm 

vbrs 

fb 

mbrh  

ufmnjrb 

vbrs 

fb 

mbrh  

cjejtnf 

ufmnjrb 

cu 

3b cgjet  

(1—3 

%) 

(C) 

vbrs 

fb 

mbrh  

cjejtnf 

ufmnjrb 

cu 

3b cgjet  

bt  

fb

mbrh  

cjejtnf 

rncjnf 

cu 

2b (1—3  

%) 

(E). 

Sypb 

dgmmbxjgms 

 pbrpbmcjdufnjrb, 

cbstjmntjgm 

mgm 

dgmmub 

(1—9 

%) 

(B). 

Drgjsblbmts 

cb 

 orbs 

(1—3 

%) 

(I).

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:3 

5:

Page 6: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 6/20

gm tib  pgsjtjgm  gh tib  mebrs.  Jm  nccjtjgm  tg  tib  fgmejtucjmnflgvblbmt, n trnmsvbrsb  lgvblbmt  gh   tib  lbcjnm  mbrvb  gddurswjti wrjst  pgsjtjgm  gr  curjme  mebr  bxjgm  nenjmst  rbsjstnmdbP?3\. Jm  dglprbssjgm  nmc  bpjmburnf  ncibsjgms,  lgojfjty  jsijmcbrbc, drbntjme  fbsjgms  cub  tg  rbpbntbc  trndtjgm  gm  tib  mbrvbcurjme wrjst  lgvblbmts  P?>\.

Mbrvb 

dglprbssjgm 

nmc 

trndtjgm 

lny 

dnusb 

cjsgrcbrs 

gh  

tibjmtrnmburnf ljdrgdjrdufntjgm,  fbsjgms   jm  tib  lybfjm  sibnti  nmc

tib  nxgm,  ns  wbff  ns  nftbrntjgms  jm  tib  suppgrtjme  dgmmbdtjvbtjssub. Fumcogre  prgpgsbc  nm  nmntglg-dfjmjdnf  dfnssjdntjgmusbhuf jm  dfjmjd   P?2\  (Snofb   >). Jm  sg-dnffbc  jcjgpntijd  DST,sbvbrnf hndtgrs  nrb  obijmc  tib  mgdturmnf  jmdrbnsb  jm  jmtrndnmn-fjdufnr prbssurb;

  rbcjstrjoutjgm  gh   tib  uppbr  fjlo  ujcs  jm  supjmb  pgsjtjgm0 fnd`  gh   lusdfb  pulp lbdinmjsl  tint  dgmtrjoutbs  tg  tibcrnjmneb gh   jmtbrstjtjnf   ujc  jm  tib  dnrpnf  tummbf0

tbmcbmdy  tg  pfndb  tib  wrjst   jm  bxjgm  tibrboy  jmdrbnsjmejmtrndnmnfjdufnr  prbssurb0

  jmdrbnsbc  ofggc  prbssurb  jm  tib  sbdgmc  infh   gh   tib  mjeit0 hnff   gh   dgrtjsgf  fbvbfs.

Sijs dfnssjdntjgm,  js  sjlpfb,  out  fnd`s  sbmsjtjvjty. Nhtbrdglprbssjgm,  mgt  nff  mbrvb  obrs  wjtijm   tib  snlb  mbrvb  nrb  nttib snlb  fbvbf  gh   cnlneb,  tib  pbrjpibrnf  obrs  nrb  nhhbdtbcobhgrb tib  lgrb  dbmtrnf  gmbs,  fnreb  lybfjmntbc  gmbs  obhgrbslnffbr gmbs,  nmc  sbmsgry  obrs  obhgrb  lgtgr  obrs.

Jm dirgmjd  DST,  cberncntjgm  gddurs  gvbr   lgmtis  gr  ybnrs.

4.?. Nssgdjntbc  

 pntigfgey

4.?.>.  Qgfymburgpntiy

Nmy pgfymburgpntiy,  bspbdjnffy  cjnobtbs   lbffjtus,  dnmprglgtb DST  oy  strudturnf  nmc  humdtjgmnf  nftbrntjgms  gh   tiblbcjnm mbrvb, ln`jme  jtlgrb  sbmsjtjvb   tg  nmydglprbssjgm  P?8\.

4.?.?. Ttnebc mbrvb 

dglprbssjgm 

symcrglb 

’’Cguofb 

drusi

symcrglb‚‚

Sib dgmdbpt  gh   stnebc  mbrvb  dglprbssjgm  cbsdrjobc  oy

Rptgm nmc 

Lnd 

Dglns 

P?5\ 

js 

onsbc 

gm 

tib 

hndt 

tint 

prgxjlnfdglprbssjgm  gh   n mbrvb  ln`bs  jt lgrb  sbmsjtjvb tg  nmgtibr  lgrb

Hje.  8.  Cjstrjoutjgm  gh   dutnmbgus   mbrvb  ornmdibs   tg  tib  pnfl  gh   tib  inmc. Cjstrjoutjgm

 

cbs 

ornmdibs 

dutnmêbs 

jmmbrvnmt  

fn 

 pnulb 

cb 

fn 

lnjm.

Hje.  5.  Dnrcjmnf  fjmb  gh   @npfnm   nmc   Dgoo‚s   surhndb   fnmclnr`s   hrgl  Dgoo  P>:\. I;  inlntb0   HD_;   bxgr  dnrpj  rncjnfjs0   HDR;   bxgr  dnrpj  ufmnrjs0   Q;   pjsjhgrl0   SO;tibmnr

 

(rbdurrbmt) 

ornmdi 

gh  

tib 

lbcjnm 

mbrvb. Fjemb

 

dnrcjmnfb 

cb 

@npfnm 

bt  

rbpérbs 

cb 

Dgoo 

c‚nprés 

Dgoo 

P>:\. I  

inlntul 

HD_ 

 bxgr  

dnrpj 

rncjnfjs 

HDR  

 bxgr  

dnrpj 

ufmnrjs 

 pjsjhgrlb 

 _S  

rnlbnu

tiêmnrjbm 

cu 

mbrh  

lêcjnm.

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:391

Page 7: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 7/20

cjstnf  dglprbssjgm  oy  dulufntjvb  bhhbdts  gm  nmtbrgerncb  nxgmnftrnmspgrt. Fj`bwjsb,  n cjstnf  dglprbssjgm,  oy  nftbrntjgms  jmrbtrgerncb nxgmnf  trnmspgrt,  dnm  prglgtb  tib  blbrebmdb gh   n

lgrb prgxjlnf  bmtrnplbmt  symcrglb  (’’_bvbrsbc   cguofb  drusisymcrglb‚‚). Sijs  dnm  gddur  jm  prndtjdb  jm  rncjdufnr  dglprbs-sjgm gr  tigrndjd  gutfbt  symcrglb  (SGT)  nssgdjntbc  wjti  n  DSTcjstnffy.

4.4. Btjgfgey

Jm  lgst  dnsbs,  DST  js  snjc  tg  ob  jcjgpntijd.  Tbdgmcnry  DSTlny ob  rbfntbc  tg  nomgrlnfjtjbs  gh   tib  dgmtnjmbr  gr  tib  dgmtbmts.Cymnljd DST  js  hrbqubmtfy  bmdgumtbrbc  jm  gddupntjgmnfpntigfgey.

4.4.>. Jcjgpntijd 

dnrpnf 

tummbf 

symcrglbJt gddurs  lgst  ghtbm  jm  wglbm  (82  tg  91%  gh   dnsbs)  obtwbbm31 nmc  81  ybnrs,  ojfntbrnf  jm  21%  tg  81%  gh   dnsbs  P?9\.Ojfntbrnfjty  jmdrbnsbs  wjti  tib  curntjgm  gh   sylptgls.  Jt  jsrbfntbc tg  n  orgus  iypbrtrgpiy  gh   symgvjnf  bxgr  sibnti  rbfntbctg dgmmbdtjvb  tjssub  cbebmbrntjgm  wjti   vnsdufnr  sdfbrgsjs,symgvjnf bcbln nmc  dgffnebm  hrnelbmtntjgm  P?:\.  Lbtn-nmnfysbs P41\  sigwbc  tint  sbx,  neb,  ebmbtjd  nmc  nmtirgpglbtrjdhndtgrs (sjzb  gh   tib  dnrpnf  tummbf)  nrb  tib  lgst  jlpgrtnmtprbcjspgsjme hndtgrs.  _bpbtjtjvb  lnmunf  wgr`,  bxpgsurb  tgvjorntjgm, nmc  dgfc  bxpgsurb  nrb  ljmgr  prbcjspgsjme  hndtgrs.Gtibr ljmgr  prbcjspgsjme  hndtgrs  invb   obbm  jcbmtjbc  sudi  nsgobsjty nmc  tgonddg.

4.4.?. 

Tbdgmcnry 

DST 

4.4.?.>. Nomgrlnfjtjbs  gh   tib  dgmtnjmbr.   Nmy  dgmcjtjgm  nhhbdt-jme tib  wnffs  gh tib  dnrpnf  tummbf dnm  dnusb  dglprbssjgm  gh   tiblbcjnm mbrvb;

nomgrlnf  sinpb  gr  pgsjtjgm  gh   tib  dnrpnf  ogmbs  cub  tglnfumjgm, dnrpus  gr  rncjgdnrpnf  suofuxntjgm0

nomgrlnf  sinpb  gh   tib  cjstnf   rncjus  cub  tg  hrndturb  wjtitrnmsfntjgm gh   lgrb  tinm  42%,  gr  lnfumjgm  gh   tib  cjstnfrncjus, lbtnfwgr  ̀ gm  tib  nmtbrjgr  surhndb  gh   tib  rncjus0

pntigfgey  gh   tib  wrjst   kgjmt  sudi  ns  gstbgnrtirjtjs,   jmnlln-

tgry nrtirjtjs 

(cub 

tg 

symgvjnf 

iypbrtrgpiy, 

ogmb 

cbhgrljty

nmc/gr  dnrpnf  sigrtbmjme),  jmhbdtjgm,  onsnf tiulo  nrtirjtjs,vjffgmgcufnr symgvjtjs0

ndrglbenfy.

4.4.?.?.   Nomgrlnfjtjbs  gh   dgmtbmt.  Sib  nomgrlnfjtjbs  nrb;

symgvjnf  iypbrtrgpiy0 nomgrlnf  gr  supbrmulbrnry  lusdfb;  pnflnrjs  prghumcuslusdfb,  jmtrndnmnfjdufnr  pgsjtjgm  gh   tib  obffy  gh   HCT  lusdfbgr n  fulorjdnf0

jmtrndnmnfjdufnr  tulgr;  fjpgln,  symgvjnf  tulgr  (dyst,symgvjnf  snrdgln),  mbrvb  tulgr  (sdiwnmmgln,  mburgorgln,fjpgorgln)0

gobsjty0 bmfnreblbmt  gh   n  pbrsjstbmt  lbcjnm  nrtbry  dnm  dnusb  DST  gm

bhhgrt, jmnllntgry  tbmgsymgvjtjs;  jmnllntgry  (ribulntgjcnrtirjtjs, fupus)  gr  jmhbdtjgus   nrtirjtjs,

lbtnogfjd  tbmgsymgvjtjs;  cjnobtbs  lbffjtus   (nomgrlnfdgffnebm turmgvbr),  prjlnry  gr  sbdgmcnry  nlyfgjcgsjs(dirgmjd iblgcjnfysjs wjti  Obtn  ? ljdrgefgoufjm  cbpgsjts),egut, digmcrgdnfdjmgsjs0

nomgrlnf  ujc  cjstrjoutjgm0— curjme  prbemnmdy  P4>,4?\  DST  gddurs  jm  1.43  tg  ?2%  gh dnsbs, bspbdjnffy  jm  tib  4rc  trjlbstbr,  wjti  cbdjt  jm  45—2?%  gh   dnsbs,  wjti  spgmtnmbgus  rbsgfutjgm  obhgrb  tib  4rcpgstpnrtul  lgmti  jm  92%  gh dnsbs,

— iypgtiyrgjcjsl  js   n  dgllgm  btjgfgey,— nm  nrtbrjgvbmgus  stufn  jm  tib  dgmtbxt  gh   dirgmjd  rbmnfhnjfurb.

4.4.4. DST   nmc   gddupntjgmnf   pntigfgey

Sib Hrbmdi  Snofb  25d gh   tib  ebmbrnf   sgdjnf sbdurjty  sdiblbnmc Snofb  4:d gh    tib nerjdufturnf  sbdurjty   sdiblb   hgr  tibrbdgemjtjgm   gh   DST  nmc  dglprbssjgm   gh   tib  ufmnr   mbrvb  ntEuygm‚s dnmnf  stntb  tint;   ’’Ugr`   jm  tib  usunf   wny, rbpbntbclgvblbmts gr  prgfgmebc   wrjst  bxtbmsjgm   gr  inmc   erjp,   n  dnrpnfstrbss  gr prgfgmebc  gr  rbpbntbc  prbssurb  gm  tib pjffnr gh   tib inmc‚‚.Jm ?115,  wjti  31,245  dnsbs,  Snofb  25  gh   tib  ebmbrnf sdiblb

gh gddupntjgmnf  cjsbnsbs  nddgumtbc  hgr  52%  gh   rbpgrtbc

gddupntjgmnf cjsbnsbs 

P44\. 

DST 

js 

rbspgmsjofb 

hgr 

45% 

gh 

Snofb  >Nmntglg-dfjmjdnf  dfnssjdntjgm   gh   Fumcogre  P?2\   hgr  stnejme   tib  sbvbrjty  gh   DST.Dfnssjdntjgm

 

nmntglg-dfjmjqub 

cb 

Fumcogre 

P?2\ 

pgur 

f‚npprêdjntjgm 

cu 

stncb 

cb 

ernvjtê 

cu 

TDD.

Tylptgls   Ijstgpntigfgey   _bdgvbry  nhtbr  cbdglprbssjgm

Bnrfy 

stneb 

Mgdturmnf 

Xbmgus 

stnsjs, 

bpjmburnf 

bmcgmburnf 

bcblnTfgwjme

 

gh  

nxgmnf 

trnmspgrtsJllbcjntb

Jmtbrlbcjntb 

stneb 

Mgdturmnf 

cjurmnf 

Qbrlnmbmt 

nmglnfjbs 

gh  

ljdrgdjrdufntjgmQbrlnmbmt 

jmtbrstjtjnf 

bcblnDgmmbdtjvb  tjssub   tijd`bmjmeCbstrudtjgm

 

gh  

lybfjm 

sibnti 

nmcmgcbs  gh   _nmvjbr

_npjc 

sylptgl 

rbfjbh  

(ljdrgdjrdufntjgm 

js 

rb-bstnofjsibc)_bpnjr 

gh  

lybfjm 

sibnti 

(wbb`s 

gr 

lgmtis)  ! 

pbrsjstbmdbgh   jmtbrljttbmt  sylptgls   sglb  wbb`s    pbrsjstbmtBMLE

 

nomgrlnfjtjbs

Ncvnmdbc 

stneb 

Qbrlnmbmt 

sbmsgrytrguofb

   

cbdjt 

gh tiulo   gppgsjtjgm

Unffbrjnm 

cbebmbrntjgm_bndtjgmnry

 

orgus 

tijd`bmjme 

gh surrgumcjme   dgmmbdtjvb  tjssub

_bdgvbry 

cbpbmcs 

gm 

pgtbmtjnf 

gh  

mbrvb 

rbebmbrntjgmTbvbrnf

 

lgmtis 

cbfnyLny  ob   jmdglpfbtb,  pbrsjstbmt   BMLE   nomgrlnfjtjbs

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:3 

9>

Page 8: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 8/20

rbdgemjzbc  dnsbs  umcbr  Snofb  25  nmc  ?5%  gh   nff  rbdgemjzbcgddupntjgmnf cjsbnsbs.  Jm  nccjtjgm  tg  tib  drjtbrjn   jm  Snofb  25d,bxpgsurb tg  dgfc  lust  ob  dgmsjcbrbc  ns  nmgtibr  prbcjspgsjmehndtgr.

4.4.4.>. Cymnljd 

DST.  Sib  prbssurb  wjtijm  tib  dnrpnf  tummbf

jmdrbnsbs jm  bxtbmsjgm  nmc  bxjgm  gh   tib  wrjst.   _bpbtjtjvblgvblbmts gh tib  wrjst   jm  bxjgm  nmc  bxtbmsjgm,  mebr  bxjgmnmc hgrbnrl  supjmntjgm  invb  obbm  jlpfjdntbc  P43\.  Nmbmtrnplbmt gh   HCT  nmc  HCQ  lusdfb  lnss   curjme  bxtbmsjgmgh tib  wrjst  nmc  mebrs  wns  hgumc  jm  21%  gh   dnsbs  P42\.

4.4.4.?. DST  

nmc  

dglputbr  

wgr`.  Mg  jmdrbnsbc  prbvnfbmdb  gh 

DST wns  hgumc  jm  dnsb  gh   dglputbr  wgr`  lgrb  tinm  >2  igurspbr wbb`,  nm  jmdrbnsbc  tbmcbmdy  ins  obbm  sigwm  obygmc?1 igurs pbr  wbb`  P48\.

4.4.4.4. Xjorntjgm 

P43\. Bxpgsurb  tg  vjorntjgm  js   n ljmgrdgmtrjoutjme hndtgr  P41\  wjti   ijstgfgejdnf   bhhbdts  sjljfnr  tg

tigsb rbfntbc  tg  dglprbssjgm.

4.4.3. 

 Ndutb 

DST 

4.4.3.>. Qgsttrnulntjd.  Sijs  js lgst dgllgm wjti  cjstnf   rncjus

hrndturbs, bspbdjnffy  wjti nmtbrjgr  cjspfndblbmt   gr  wrjst  cjsfgdn-tjgm. Jmdrbnsbc jmtrndnmnfjdufnr prbssurb dnusjme  ndutb DST  lnynfsg ob  cub tg  jllgojfjzntjgm gh   tib  wrjst  jm  bxjgm,  bxdbssjvbcjstrndtjgm   oy  bxtbrmnf  xntgr,  gr  cub tg drusi  symcrglb P45\.

4.4.3.?. Mgm-trnulntjd 

P45\. Sibsb  nrb  rnrbr;

jmhbdtjgm  nmc  tbmgsymgvjtjs,  bxgr  sibnti  jmhbdtjgm,  nosdbss

gr sbptjd 

nrtirjtjs0 iblgrrineb  wjti   iblntgln  umcbr  prbssurb  oy  nmtjdgneufnmtgvbrcgsb, iblgpijfjn,  gr  vgm  Ujffbornmc  cjsbnsb0

nrtirgpntiy,  ljdrgdrystnffjmb  symgvjtjs,  tgpij0 ijei  prbssurb  jmkbdtjgm0 ndutb  tirglogsjs   gh   n  pbrsjstbmt  lbcjnm  nrtbry0 ourm   dnusjme  jmdrbnsbc  dglpnrtlbmtnf  nmc  dnrpnf  tummbfprbssurb.

3. Cjnemgsjs

Dfjmjdnf  npprgndi  gh   n  pntjbmt  dglpfnjmjme  gh   ndrgpnrbs-tibsjn gh   tib  inmc  dgmsjsts  gh   vb  stbps;

cjnemgsjs  oy  bxnljmntjgm,  prgvgdntjvb tbsts,  nssgdjntbcpntigfgey  nmc  cjhhbrbmtjnf  cjnemgsjs0

cbtbrljmb  tib  btjgfgey0 nssbss  tib  sbvbrjty  gh   tib  dglprbssjgm  oy  nssbssjme  sbmsgrycjsdrjljmntjgm   usjme  tib  Ubobr   tbst  nmc  tib  strbmeti  gh   tibmnrlusdfbs jmmbrvntbc  oy  tib  lbcjnm  mbrvb0

nccjtjgmnf  tbsts   bspbdjnffy  bfbdtrgmburglygernpijd  bxnljmn-tjgm (BMLE)0

  prgpgsb  tib  npprgprjntb  trbntlbmt  nddgrcjme  tg  sbvbrjty,btjgfgey,   ebmbrnf  dgmcjtjgm  nmc  ndtjvjty.

Sibrb 

js 

mg 

’’egfc 

stnmcnrc‚‚ 

hgr 

cjnemgsjs 

gh  

DST.

3.>.   Cjnemgsjs,  nssgdjntbc    pntigfgey  nmc   cjhhbrbmtjnf

cjnemgsjs

3.>.>. Tylptgls 

P49\

Sib dgmcjtjgm  lny  ob  umjfntbrnf  gr  ojfntbrnf.   Qnrbstibsjns  jmlbcjnm mbrvb  tbrrjtgry  nrb  cbsdrjobc  ns  mbbcfbs,  ourmjme

sbmsntjgm, tjmefjme, 

ibnvjmbss, 

gr 

bfbdtrjd 

jlpufsbs 

usunffynddglpnmjbc  oy  pnjm  rncjntjme  tg  tib  hgrbnrl,  bfogw  grsigufcbr. Gh   jmsjcjgus  gmsbt,  tibsb  sylptgls  nrb  prbcglj-mnmtfy mgdturmnf  gr  nppbnr  gm  wn`jme  up  jm  tib  lgrmjme,  tibydnm nfsg  ob  trjeebrbc  oy  umusunf  cnytjlb  ndtjvjty,   gr  oylnjmtnjmjme n prgfgmebc  pgsjtjgm  gh   tib  inmc  gr wrjst  sudi  nsigfcjme n mbwspnpbr  gr  tbfbpigmb  gr  crjvjme.  Tin`jme  tib  inmc( jd`   sjem  gh   Qrysb-Qijffjps)   P4:\  gr  dinmejme  tib  pgsjtjgmrbfjbvbs tib  sylptgls.  Nt  tib  fjljts   gh   lbcjnm  mbrvb  tbrrjtgry,tib fjttfb  mebr  js  sglbtjlbs   jmvgfvbc   cub  tg  lbcjnm-ufmnr  DO,nhtbr bfjljmntjme  ufmnr  mbrvb  dglprbssjgm  nt  tib  bfogw  grprgxjlnf dnusb  gh   dglprbssjgm  sudi  ns  SGT,   dbrvjdnf  gr  spjmnfdgrc dnusbs. N  cbdrbnsb  gh   hgrdb,  lgrmjme  bcbln nmc  dgfc

jmtgfbrnmdb lny  ob  mgtbc.  Ns  tib  dglprbssjgm  prgerbssbs,pnrbstibsjns  obdglb  pbrlnmbmt  fbncjme  tg  dfulsjmbss  nmccrgppjme  gokbdts.  Jm  sbvbrb  hgrls,  sbmsgry  cbdjt pbrturos  mblgvblbmts nmc  tibmnr  ntrgpiy  dnm  ob  gosbrvbc  nt  tijs  stneb,sglbtjlbs nddglpnmjbc  oy  wbn`  gppgsjtjgm  gh   tib  tiulo  jh suostjtutjgm  oy  tib  ufmnr  cgbs  mgt  bxjst.

3.>.?.  Qrgvgdntjgm  tbsts

Sib  lbcjnm  mbrvb  js  hbft  kust   cjstnf  tg  tib  bxjgm  drbnsb  cbbptg tib  QF  tbmcgm  gr  ljcpgjmt  gh tib  wrjst;

Sjmbf‚s  tbst   js  pgsjtjvb  jh   tib  pntjbmt  bxpbrjbmdbs  pnrbstibsjns

wjtilnmunf  pbrdussjgm  gh   tib  pnflnr  nspbdt  gh   tib wrjst   gvbrtib lbcjnm  mbrvb.  Sib  sbmsjtjvjty  js  ?8%  tg  5:%  nmcspbdjdjty js  31  tg  >11%  P31\0

  Qinfbm‚s   tbst  (Hje.  9) js  pgsjtjvb  jh   pnrbstibsjns  nppbnr  jmlbcjnm mbrvb  tbrrjtgry  gm  lnxjlul  bxjgm  gh   tib  wrjst  wjtibfogw  bxtbmcbc  hgr  n wigfb  ljmutb.  Sib  tjlb  tn`bm  hgr  tibsylptgls  tg  nppbnr  js   mgtbc  jm  sbdgmcs.  Tbmsjtjvjty  js  85%  tg94% nmc  spbdjdjty  js   35  tg  >11%  P31,3>\0

Hje. 

9. 

Qinfbm‚s 

tbst.

Sbst  

cb 

Qinfbm.

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:39?

Page 9: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 9/20

  tbst   gh   LdLurtiry  nmc  Qnfby  P3?\  (Hje.  :) js   pgsjtjvb  jh lnmunf prbssurb  gm  tib  lbcjnm  mbrvb  >  tg  ?  dl  prgxjlnf  tg

tib bxgr 

drbnsb 

dnusbs pnjm 

gr 

pnrbstibsjn. 

Tbmsjtjvjty 

js9:% nmc  spbdjdjty  js  32%  P31\. Cur`nm  cbsdrjobc  n  vnrjntjgmwjti dglprbssjgm  gvbr   tib  H_  P34\,  wijdi  js   lgrb  cjhduft   tgjffjdjt0

tbst   gh   dglprbssjgm  jm  wrjst  bxjgm  P33\  wibrb   prbssurb  jsbxbrtbc gm  tib  lbcjnm  mbrvb  gvbr tib  dnrpnf  tummbf  usjme   twgmebrs wjti  wrjst   bxbc   nt  819, bfogw  bxbc  nmc  hgrbnrlsupjmntjgm. Sib  tbst  js   pgsjtjvb  jh   pnrbstibsjns  nppbnr  jm  tiblbcjnm mbrvb  tbrrjtgry.  Tbmsjtjvjty  js  9?%  nmc  spbdjdjty  js::% P33\.

Nddgrcjme  tg  Tznog,  mgdturmnf  ndrgpnrbstibsjn  js  tib  lgstsbmsjtjvb sylptgl  (:8%),  tib  lgst  sbmsjtjvb  tbst  js  tib  cjrbdt

dglprbssjgm  tbst   (LdLurtry  bt  Qnfby)  (9:%)  hgffgwbc  oyQinfbm‚s   tbst   nmc  tib  lgmgfnlbmts  gh   Tbllbs  Ubjmstbjm(94%) tibm  tib  sdgrb  gh @ntz  nmc  Ttjrrnt  (58%)   jm  tib  typjdnfhgrl wjti  tjmefjme,  ourmjme,  ibnvjmbss  gr  iypgbstibsjn  wjti   grwjtigut pnjm  jmvgfvjme  nt  fbnst  twg  gh   tib  tirbb  rncjnf  mebrsbxdfucjme  tib  pnfl nmc  ond  ̀ gh   tib  inmc.  Tpgmtnmbgus  wrjstpnjm gr  rncjntjme  jm  tib  cjrbdtjgm   gh   tib  wrjst  dnm  bxjst.  Sibdglojmntjgm gh   hgur  nomgrlnf  tbsts;   dglprbssjgm,  lgmg-fnlbmts, @ntz  nmc  Ttjrrnt   sdgrbs  nmc  mgdturmnf  sylptgls  jsdgrrbfntbcwjti  tib  cjnemgsjs  gh   DST  oy  n  prgonojfjty  gh   1.98.  Jh tib hgur  tbsts  nrb  mgrlnf  tib  prgonojfjty  gh   DST  js  1.1189.  Sibnutigr tius  dgmdfucbs  tint  BMLE  js   mgt  ghtbm  usbhuf  js

cjnemgsjme 

lgcbrntb 

gr 

sbvbrb 

DST.

Nt   tib  bmc  gh   tijs   cjnemgsjs,  cjhhbrbmtjnf  cjnemgsjs  nmcnssgdjntbc pntigfgey  nrb  dgmsjcbrbc,  tib  pgssjojfjtjbs   objme;

ijei  dfjmjdnf   suspjdjgm  gh   DST0 DST  js   suspbdtbc  out  nddglpnmjbc  oy  nmgtibr  pntigfgey;nssgdjntbc dglprbssjgm  symcrglb  sudi  ns  ufmnr  mbrvb  nt  tibbfogw  (rnrbfy  nt  tib  wrjst)   lny  ob  suspbdtbc,  gr  luftjpfbmbrvb dglprbssjgm  symcrglbs  wjti  dbrvjdnf  nrtirjtjs0

sylptgls  bvg`b   nmgtibr  dnusb  sudi  ns SGT,  dbrvjdg-orndijnfmburnfejn gr  mburgfgejdnf  cjsbnsb.

3.?. Cbtbrljmjme 

sbvbrjty; 

nmntglg-dfjmjdnf 

dfnssjdntjgm

gh Fumcogre

Sijs js  cbtbrljmbc  oy  tib  tjljme  gh   sylptgls  nmcmburgfgejdnf cbdjt  usjme  tib  Ubobr   tbst   gh   stntjd  ?-pgjmtcjsdrjljmntjgm  hgr  tib  pufp,  nmc  cbtbdtjgm  gh   tibmnr  ntrgpiy(Snofb >).

3.4.   Cbtbrljmjme  btjgfgey

Cbspjtb  hrbqubmt  ’jcjgpntijd‚   hgrls  gh   DST,   systblntjdsbnrdi hgr  btjgfgey  js  lnmcntgry  (Tbdtjgm  4).

3.3. Uibm 

tg 

rbqubst  

jmvbstjentjgms7

3.3.>.  Bfbdtrgmburglygernpiy  (BMLE)

Sib BMLE  dgmsjsts   gh   n  stjlufntjgm  pinsb  nmc  n  cbtbdtjgmpinsb. Sib  stjlufgcbtbdtjgm  sigws  sbmsgry  nmc  lgtgrdgmcudtjgm gh   tib  lbcjnm  mbrvb  nmc  ijeifjeits   nmy  sfgwjmecgwm curjme  tib  pnssneb  tirguei  tib  dnrpnf  tummbf.  Jt   lbnsurbs

nlpfjtucb nmc 

curntjgm 

gh  

lgtgr 

nmc 

sbmsgry 

bvg`bc 

pgtbmtjnfs.Mbrvbdgmcudtjgm  gh   tib  jpsjfntbrnf   ufmnr  mbrvb  nmc  dgmtrnfntbrnflbcjnm mbrvb  js   nfsg  lbnsurbc.Sib  bnrfjbst   nmc  lgst  sbmsjtjvb  bfbdtrjdnf   nomgrlnfjty  js  n

sfgwbr sbmsgry  dgmcudtjgm  (pgssjofy   sigwm  oy lbnsurjme  tibcjstnmdb obtwbbm  tib  pnfl  nmc/gr  mebrs  nmc  wrjst).   Ub  dnmdgmsjcbr tint   n  lbcjnm  mbrvb  dgmcudtjgm  vbfgdjty  gh   fbss  tinm32 l/s  jm  tib  dnrpnf  tummbf js  pntigfgejdnf,  mgrlnf  vbfgdjtyobjme nt fbnst  21  l/s  P32,38\.Ntnm  ncvnmdbc  stneb,  tibrb  js   prgfgmebc  cjstnf lgtgr  fntbmdy

obtwbbm wrjst  nmc  NQO0 tius  tib  tjlb  obtwbbm  mbrvbstjlufntjgm  nt  tib  wrjst  nmc  tib  gmsbt  gh   n lgtgr  pgtbmtjnfrbdgrcbc gvbr NQO   js  erbntbr  tinm  3  tg  >1  ls  hgr  n mgrlnf  gh  4.8  ls,  nmc  tib  lusdfb  sigws  sjems  gh   cbmbrvntjgm  P38\.Lgtgr  fntbmdy  dnm  ob  nftbrbc  wjtigut   nomgrlnf  sbmsgrydgmcudtjgm (4.:%  gh   dnsbs  P35\).  Sijs  jsgfntbc  lgtgrjlpnjrlbmt lny  ob  cub  tg  n lgtgr  ornmdi  pnssjme  tirguei  nsbpnrntb tummbf  jm  tib  H_.Sijs  bxnljmntjgm  js  gpbrntgr  cbpbmcbmt.  T`jm  tblpbrnturb

nmc neb  jmubmdb  tib  rbsufts. Sib  BMLE  lny  ob  pgsjtjvb  jm  1—38% gh    nsylptglntjd  suokbdts  nmc  mbentjvb  jm  >8—?3%  gh pntjbmts wjti  n  dfjmjdnf   cjnemgsjs  gh   DST  P39\.  Jm  nm  jsgfntbclgtgr cjstnf  fntbmdy  stucy,   Tbrgr  P3:\  hgumc  n sbmsjtjvjty  gh   23%nmc n spbdjdjty  gh   :5.2%.  Jm  nm  jsgfntbc stucy  gh   sbmsgrydgmcudtjgm vbfgdjty,  ib  hgumc  n  sjemjdnmtfy  erbntbr  sbmsjtjvjty

gh 52—:?% 

nmc 

spbdjdjty 

gh  

:5.2%.

Hje.  :.  LdLurtiry‚s  nmc  Qnfby‚s   tbsts.Sbst 

 

cb 

 LdLurtiry 

bt  

Qnfby.

 L. Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:3 

94

Page 10: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 10/20

Sius,  tib  hnfsb  mbentjvb rntb  js   mgt  mbefjejofb  bspbdjnffy  jmbnrfy cjsbnsb,  wibrb  gmfy  mbrvb  obrs  gh   slnff  dnfjobr   nrbnhhbdtbc. Sib  nccjtjgm  gh   BMLE  stucy  tg  dfjmjdnf  prgvgdntjgmtbsts cgbs   mgt  prgvjcb  sjemjdnmt  nmc  rbfjnofb  dgmtrjoutjgm  tg  tibcjnemgsjs tg  ob  rbdgllbmcbc  jm  prndtjdb  P21\.  Jm  dnsb  gh cymnljd DST,  BMLE  js  pgsjtjvb  gmfy  wibm  tib  dglprbssjgmrbndibs n  dbrtnjm  cberbb  gh   sbvbrjty.   Nenjm,  tib  BMLE  wjff   mgtcbtbdt bnrfy  hgrls.  Igwbvbr,   mgrlnf BMLE  nflgst  dbrtnjmfybxdfucbs n sbvbrb  gr lgcbrntb  hgrl. Sib BMLE  cgbs  mgt  rbturmtg mgrlnf  jm  jmtbrlbcjntb  nmc  sbvbrb  hgrls,  cbspjtb  sylptglrbfjbh.BMLE cgbs  mgt  prgvjcb  nmy  nccjtjgmnf  bvjcbmdb  tg  tib

cjnemgsjs gh   TDD  dglpnrbc  tg  dfjmjdnf   nssbsslbmt  wibm  tibdfjmjdnf cjnemgsjs  js  govjgus  P2>\.Nmntgljdnf  vnrjntjgms  fj`b  Lnrtjm-Eruobr   nmc  _jdiê-

Dnmmjbu dnm  jmtbrhbrb  wjti   tib  jmtbrprbtntjgm  gh   bfbdtrg-lygernpijd stucjbs.Igwbvbr,   tib  BMLE  bxnljmntjgm  rblnjms  n  rbhbrbmdb  jm  tib

bxpfgrntjgm gh   DST.   Jm  nccjtjgm  tg  jts  lbcjdgfbenf  vnfub,

BMLE dnm  dgmrl  tib  cjnemgsjs,  bfjljmntb   nmgtibr  cjsbnsb(dbrvjdg-orndijnf  mburgpntiy  gr  SGT),  cbtbdt  nssgdjntbcpgfymburgpntiy, spbdjhy  sjmefb  gr  luftjpfb   dglprbssjgm  sjtbsnmc nssbss  tib  sbvbrjty  gh   mbrvb  cnlneb  tius  eujcjme  tibtrbntlbmt pfnm.Sib  Ugr`jme  Ergup  NMNBT  P2?\  dgmdfucbc  tint;

BMLE  sigufc  hgffgw dfjmjdnf  bxnljmntjgm0 BMLE  js  mgt  bssbmtjnf   hgr  tib  cjnemgsjs  gh   n  typjdnf  hgrl  gh DST0

BMLE  js   mgt mbdbssnry  obhgrb  stbrgjc  jmkbdtjgm0 jt  js  rbdgllbmcbc  jm  dnsbs  gh   cguot,  jt js  nm  njc  jm  tib

cjhhbrbmtjnf 

cjnemgsjs0 jt  js   rbdgllbmcbc  prjgr   tg  surebry0 jt  js   rbqujrbc  tg  bstnofjsi  gddupntjgmnf  cjsbnsb  rbdgemjtjgm.

3.3.?. Jlnejme

3.3.?.>. Urjst  

 Y-rnys 

nmc  

dnrpnf 

tummbf vjbw. _ncjgfgey  js  mgfgmebr rgutjmbfy  jmcjdntbc  tg  cjnemgsb  btjgfgey  gh   DST.   QN,fntbrnf gr  dnrpnf  tummbf  vjbws  gh   tib  wrjst   nrb  usbhuf;

wibm  tibrb  js   wrjst   pnjm,  fjljtbc  lgojfjty,  cbhgrljty  gr  bxgrtbmcgm rupturb0

wibm  tib  lbcjdnf  gr  ijstgry  gh   trnuln  sueebsts  nomgrlnftummbf gr  dgmtbmts.

3.3.?.?. 

Rftrnsgmgernpiy.  Sijs  js   nm  gpbrntgr-  nmc  lntbrjnf-

cbpbmcbmt stucy.  Jm  bnrfy  cjsbnsb,  tib  lbcjnm  mbrvb  lnjmtnjmsmgrlnf lgrpigfgey;  n mgrlnf nspbdt  gh   tib  mbrvb  cgbs  mgtbfjljmntb DST.  N   lbtn-nmnfysjs   gh   ?9  sbrjbs  puofjsibc  jm  ?1>?P24\ sigwbc  nm  jmdrbnsb  jm  drgss-sbdtjgmnf   nrbn  gh   tib  lbcjnmmbrvb   >1 ll?,  rbbdtjme  tint  jmdrbnsbc  vgfulb  prgxjlnf  tgstbmgsjs wns  tib  obst  cjnemgstjd  tbst  wjti  sbmsjtjvjty  95.4%  nmcspbdjdjty 94.4%.  Sib  rntjg  (jmcbx)  gh   nttbmjme  gh   tib  lbcjnmmbrvb hndjme  tib  inlntb  js  n  rbfjnofb   drjtbrjgm.   Gtibr  sjems  nrbmgtdijme, mbrvb  bcbln  prgxjlnf  tg  tib  stbmgsjs,  cbdrbnsbclgojfjty curjme  bxjgm-bxtbmsjgm,  nmc  tib  H_  oufeb.  Rftrn-

sgumc dnm 

ibfp 

cjnemgsb 

btjgfgey 

oy 

lgrpigfgejdnf 

nmnfysjs 

gh 

tib  dgmtbmt,  b.e.  cjnemgsjs  gh   n pbrsjstbmt   lbcjnm  nrtbrytirglogsjs usjme  Cgppfbr  RT.

3.3.?.4. 

 Lnembtjd 

rbsgmnmdb 

jlnejme.  L_J  js  rnrbfy  jmcjdntbc

out lny  ob  usbhuf;

  jm  sbdgmcnry  tbmgsymgvjtjs0  jm  DST  gh   tib  dijfc  gr  ygume  ncuft   tg  cbtbdt  jmtrndnmnfjdufnrlusdfb nomgrlnfjty,  pnrtjdufnrfy   jm  dnsbs  gh   DST  upgm  bhhgrt,gr nm  jmtrndnmnfjdufnr  tulgr.

2. Dfjmjdnf hgrls

2.>.  Bvgfvjme   hgrls

2.>.>. 

 _berbssjgm 

gh DST 

Sib mnturnf  bvgfutjgm  gh   DST  ins  mgt  obbm  stucjbc  jm  cbtnjfnmc js  mgt  nm  nfwnys  prgerbssjgm.  Dinmebs  lny  ob  jmtbrljttbmtwjti pbrjgcs  gh   dnfl.  Jm  gmb  tijrc  gh   pntjbmts  sylptgls  rberbss

spgmtnmbgusfy P23\.  Nddgrcjme  tg  Qncun  P22\,  nt  >  ybnr, 43%  gh pntjbmts jlprgvbc,  nmc  32%  wbrb  umdinmebc.  _bdbmt  gmsbt  nmcygume neb  nrb  hnvgrnofb  prgemgstjd  hndtgrs.   Qbrsjstbmt  hgrlsbvgfvb tg  nhhbdt  qunfjty  gh   fjhb  nmc  dnm  dnusb  jrrbvbrsjofb  mbrvbcnlneb P28\.

2.>.?.   Ndutb  DST 

Ndutb   DST  ghtbm  prbsbmts  wjti  n sbmsgry  cbdjt, pgssjofyiypbrbstibsjn.Qgsttrnulntjd  hgrls  nrb  tib  lgst  dgllgm.  N  pntjbmt  wjti

dirgmjd jmtbrljttbmt  DST  lny  cbvbfgp ndutb  DST  hgffgwjmetrnuln wjti  hurtibr  jmdrbnsb  jm  jmtrndnmnfjdufnr  prbssurb.  DST

dnm nfsg 

cbvbfgp 

cb 

mgvg. 

Ub 

lust 

cjstjmeujsi 

ndutbdglprbssjgm wibrb  trbntlbmt  js   ghtbm   surejdnf,  hrgl  dgmtusjgmwibrb lbcjdnf  trbntlbmt   js  prbhbrrbc  P45\.  Jm  ndutb  dglprbs-sjgm, tib  neernvntjgm  nmc  cbdjt  nrb  erncunf0  jm  dnsb  gh   nhrndturb gr  kgjmt  cjspfndblbmt,  tib  sght  tjssub  strudturbs   jmdrbnsbjm vgfulb.  Jm  dgmtusjgm,  tib  mburgfgejdnf  cbdjt  js   prbsbmtjllbcjntbfy, tibrb  js  mg  gr  fjttfb   cjspfndblbmt  nmc  mg  vgfulbjmdrbnsb gh   sght  tjssub  strudturbs.  N  prbssurb  rbdgrcjmenppnrntus lny  ob  usbc  P45\.Cjnemgsjs   gh   tib  rnrbr   mgm-trnulntjd ndutb  DST  lny  ob

gosdurbc oy btjgfgey.  Ndutb  tirglogsjs  gh   n pbrsjstbmt  lbcjnmnrtbry dnusjme  DST  js   bvg`bc   oy  tib  nosbmdb  gh   btjgfgejdnfdgmtbxt0 spgmtnmbgus  ndutb  DST  jm  n ygume  gr  ljccfb-nebc

ncuft sueebsts  tijs  cjnemgsjs.  Tglbtjlbs  n  orujsb,  lnmunfbxbrtjgm gr  bxpgsurb  tg  vjorntjgm  js  prbsbmt.  Tpgmtnmbgus  ndutbpnjm gm  tib  pnflnr  nspbdt gh   tib  wrjst   rncjntjme   tg  tib  rncjnfmebrs nmc  sbmsgry  cbdjt  jm  lbcjnm  mbrvb  tbrrjtgry   nrbrbpgrtbc. N  Cgppfbr  RT 

—  jh   tgfbrntbc 

—  sigws  n pbrsjstbmt

lbcjnm nrtbry  tirglogsjs  ghtbm  nssgdjntbc  wjti  n ojc  lbcjnmmbrvb. Sib  cjnemgsjs  js  usunffy  lncb  curjme  urebmt  surejdnfbxpfgrntjgm.

2.?. Nssgdjntbc    hgrls

Nmgtibr  bmtrnplbmt  symcrglb  gh   tib  uppbr  fjlo  lny  ob

nssgdjntbc wjti 

DST. 

Ndrgpnrbstibsjn 

gh  

tib 

hti 

mebr 

lny

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:393

Page 11: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 11/20

drbntb  dgmhusjgm.  Ub  lust  cjstjmeujsi   nmntgljdnf  vnrjntjgm  gh dglprbssjgm gh   tib  ufmnr  mbrvb  nt  tib  bfogw,  gr  lgrb  rnrbfy  jmEuygm‚s dnmnf,  hrgl  SGT  gr  dbrvjdnf  mburgpntiy.Jt js  jlpgrtnmt  tg  dibd  ̀ tib  dbrvjdnf  spjmb  nmc  SGT  hgr  n

luftjpfb mbrvb  dglprbssjgm  symcrglb  wijdi  lny  bxpfnjmpbrsjstbmt  pgstgpbrntjvb  ndrgpnrbstibsjn.Srjeebr mebrs  rbsuftjme  hrgl  jmdrbnsbc  symgvjnf  vgfulb

lust ob  sgueit0  tiby dnm  cbdglpbmsntb  pgstgpbrntjvbfy.Onsnf tiulo  nrtirjtjs  

—  wjti  jmdgmstnmt  sylptgls 

—  js   hnjrfy

dgllgm nhtbr  81  ybnrs.Sib  dgbxjstbmdb  gh   DST  nmc  _nymnuc‚s   pibmglbmgm  js  mgt

rnrb. Sib  cjhhbrbmtjnf  cjnemgsjs  lny  ob  trjd`y  sjmdb  sylpntibtjdsjems nrb  sglbtjlbs   nssgdjntbc  wjti  DST.

2.4. Neb-rbfntbc  

 hgrls

Jm  bfcbrfy  pntjbmts,  n  sbmsgry  cbdjt js  ghtbm  nssgdjntbc wjti  ntibmnr ntrgpiy,  wijdi  usunffy  nhhbdts  pntjbmt  nutgmgly.Jm tib  ygume  pntjbmt,  wb  lust  fgg`  hgr  ljdrgtrnuln  gr

jmtrndnmnfjdufnr  lusdfb  nomgrlnfjty,  wijdi  ejvbs  sylptglsgmfy wibm  usjme  tib  inmc.Jm  dijfcrbm,  tib  dnusbs  nrb  usunffy  ebmbtjd  P25\  jm

ludgpgfysnddinrjcgsjs  nmc  ludgfjpjcgsjs.  Gtibr  mgm-ebmbtjddnusbs jmdfucb  lndrgcndtyfy  nmc  tulgrs.DST js  rnrb  jm  ncgfbsdbmts  nmc  spgrts  nrb  n dgmtrjoutjme

hndtgr P29\.

8. 

Srbntlbmt

8.>. Qrgpiyfnxjs

Jt 

js 

bssbmtjnf 

jm 

gddupntjgmnf 

pntigfgey 

nmc 

jmdfucbs 

tiblgcjdntjgm  gh   tib  wgr`pfndb  (ibjeit)  nmc  tggfs  (efgvbs,wbjeit, hrjdtjgm,  tblpbrnturb,  sinpb),  nutglntjgm  gh   dbrtnjmtns`s, sfgwjme  cgwm tib  pndb, tib  jmtrgcudtjgm  gh   rbst  pbrjgcs,nmc cjvbrsjdntjgm  gh   lnmunf  ndtjvjtjbs  (kgo  rgtntjgm).

Qrbvbmtjgm  jm  rbdrbntjgmnf  ndtjvjtjbs  sudi  ns  spgrts  nmc  drnhtssigufc nfsg  ob  dgmsjcbrbc.

8.?. Dgmsbrvntjvb  trbntlbmt 

Sibrb js  durrbmtfy  n  suhdjbmt  fbvbf  gh   bvjcbmdb  rbenrcjme  tib

bhhbdtjvbmbss 

gh  

stbrgjc jmkbdtjgms, 

spfjmtjme 

nmc 

grnf 

dgrtjdgs-tbrgjcs. Gtibr  trbntlbmt  lgcnfjtjbs  sudi  ns  uftrnsgumc,  fnsbr,cjurbtjds, vjtnljm O8,  wbjeit  fgss  nrb  dgmtrgvbrsjnf.

8.?.>.  Dgrtjdgstbrgjc   jmftrntjgm

Jt ndts  oy  rbcudtjgm  gh   symgvjnf  vgfulb  nmc  oy  cjrbdt  bhhbdtgm tib  lbcjnm  mbrvb.  Sib  lnjm  rjs`  js  jmkury  tg  tib  lbcjnmmbrvb,  wjti  ndutbfy  pnjmhuf  sbmsntjgm  gh   bfbdtrjd   sigd`,  rjs`   gh mburgfgejdnf cbdjt   nmc  pbrsjstbmt  pnjm.  Sib  gtibr  dglpfjdntjgmjs tbmcgm  rupturb.Gur jmkbdtjgm  pgjmt  js  3  dl  prgxjlnf  tg  tib  wrjst   bxjgm

drbnsb infhwny  obtwbbm  tib  QF  tbmcgm  nmc  tib  HDR,  wijdi

dgrrbspgmcs tg  tib  nxjs  gh   tib  hgurti  mebr  (Hje.  >1).  Qrjgr  fgdnfnmbstibsjn js  mgt  mbdbssnry.   Nhtbr   tgpjdnf  nmtjsbpsjs,  tib  mbbcfbjs sfgwfy  pusibc  gofjqubfy  nt 329  tg  tib  dnrpnf  tummbf. Sibrbsigufc ob  mg  nomgrlnf  rbsjstnmdb.  Sib  gtibr  inmc  pnssjvbfylgojfjzbs tib  mebrs  tg  bmsurb  tint  tib  mbbcfb  js  mgt  stud  ̀ jm  ntbmcgm tibm  jmkbdtjgm  js  pbrhgrlbc  sfgwfy  nhtbr  nspjrntjgm.  Ntrnmsjbmt pnjmhuf   rbndtjgm  dnm  gddur  hgr  sglb  igurs  nhtbrjmkbdtjgm.Jmkbdtjgm obtwbbm  HD_  nmc  QF  lny  dnusb  lbcjnm  mbrvb

jmkury ejvbm  tib  pgsjtjgm  gh   tib  lbcjnm  mbrvb.  Crbnmg  P2:\jmkbdts ufmnr  tg  QF. Cuobrt   P81\  rbpgrts  tib lbnsurbc  fgdntjgm  gh tib lbcjnm  mbrvb  jm  rbfntjgm  tg  QF,  HD_  nmc  HDR,  >  dl

prgxjlnf tg 

tib 

wrjst 

bxjgm 

drbnsb 

nmc 

jcbmtjbc 

rjs` 

zgmbfgdntbc >  dl  gm  bjtibr  sjcb  gh   tib  QF  tbmcgm.  Ib  rbdgllbmcsjmkbdtjme tirguei  tib  HD_  329  lbcjnffy  nmc  329  cjstnffy. Sibrbjs mg  cjhhbrbmdb  nt  >  ybnr  obtwbbm  jmkbdtjgms  nt  tib  wrjst  bxjgmdrbnsb nmc  gmb  3  dl  prgxjlnf tg  jt P8>\.

Hje.  >1.   Dnrpnf   tummbf  jmkbdtjgm.

 Jmftrntjgm 

cu 

dnmnf 

dnrpjbm.

 L. Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:3 

92

Page 12: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 12/20

_bfjbh   gddurs  wjtijm  n hbw  cnys  tg  ?—4 wbb`s.  Fgdnf  stbrgjcjmkbdtjgm js  lgrb  bhhbdtjvb  tinm  pfndbog  jmkbdtjgm  nt  >  lgmtinmc lgrb  prgfgmebc  tinm  grnf  dgrtjdgstbrgjcs  nt  ?  nmc  4 lgmtisP8?\. Sblpgrnry  rbfjbh   nhtbr  fgdnf   dgrtjdgstbrgjc  jmkbdtjgm  js  neggc prgemgsjs  hgr  surebry  P84\.  Swg  jmkbdtjgms   nrb  mgt  lgrbbhdjbmt  tinm  gmb.  Lgrb  tinm  tirbb  jmkbdtjgms  nrb  mgtrbdgllbmcbc.  Sib  ljmjlul  rbdgllbmcbc  tjlb   obtwbbmtwg jmkbdtjgms   js  gmb  lgmti.  Cjnobtbs  lbffjtus   js  ndgmtrnjmcjdntjgm bspbdjnffy  jh   umdgmtrgffbc.Jm jmtbrljttbmt DST wjti   mg  cbdjt, Nenrwnf  bt nf.  P83\  hgumc

:4.5% jlprgvblbmt  dfjmjdnffy   nmc  gm  BMLE  nt  4 lgmtis,  5:%nt >8  lgmtis  wjti   21%  BMLE  mgrlnfjzntjgm.  Jm  n  sbrjbs  gh pntjbmts wjti  gr  wjtigut  cbdjt trbntbc  oy  jmftrntjgm  nmc  spfjmthgr tirbb wbb`s,  Ebfobrlnmm  bt  nf.  P82\  rbpgrtbc  gmfy  ??%  wbrbnsylptglntjd nt  lnxjlul  hgffgw-up  gh ?8  lgmtis.  Sibdrjtbrjn hgr  eggc  prgemgsjs  nrb;  sylptgls  hgr  fbss  tinm  gmb  ybnr,mg lgtgr  gr  sbmsgry  cbdjt.  Gtibrwjsb,   hnjfurb   nmc  rbdurrbmdbwbrb gosbrvbc.

8.?.?. Mjeit   spfjmt   jm  mbutrnf  wrjst    pgsjtjgmSib tbmcbmdy  tg  pfndb  tib  wrjst   jm  bxjgm  curjme  sfbbp

jmdrbnsjme tib  jmtrndnmnfjdufnr  prbssurb  ins  obbm jlpfjdntbc  jmtib gddurrbmdb  gh   mgdturmnf  sylptgls. Sib  pgsjtjgm  gh   tib wrjstspfjmtlust   ob  jm  strjdt   mbutrnf  pgsjtjgm  tg  cbdrbnsb  tijs  prbssurb.N spfjmt   dnm  ob  tnjfgrbc  tg  dgbxjstjme  pntigfgejbs  (onsnf  tiulogstbgnrtirjtjs). _bsufts  nrb  sjljfnr  tg  tigsb  gh   dgrtjdgstbrgjcjmkbdtjgm P88\.  Ttutzlnmm  nmc  Hgudibr  P85\  hgumc  jlprgvblbmtjmlgcbrntb DST  jm  9>%  gh   dnsbs  nt  tirbb  ybnrs.  Sib  curntjgm  gh trbntlbmt js  tirbb  wbb`s  tg  tirbb  lgmtis  nmc  dnm  ob  cgmb  wijfbnwnjtjme  surebry.   Sib  spfjmt  lny  ob  nssgdjntbc  wjti   nmjmkbdtjgm.

8.?.4. Lgcjdntjgm  gh   lbdinmjdnf  nmc   bregmgljd lbnsurbs

Bvbm tblpgrnry  rbcudtjgm  gh   ndtjvjty  ghtbm  prgvjcbs  rbfjbh,bspbdjnffy jm  DST  nhtbr   lnmunf  gvbrusb.Xbry   hbw   stucjbs  invb nmnfyzbc tib bregmgljd lbnsurbs.

Mg sjemjdnmt  jlprgvblbmt  jm   sylptgls  nmc  BMLE  mcjmeswns hgumc wjti  tib usb gh bregmgljd dglputbr `byognrcsdglpnrbcwjti  dgmvbmtjgmnf `byognrcs  jm   pntjbmts wjti  prgvbcDST P89\.

8.4.  Turejdnf  trbntlbmt 

Sib prjmdjpfb  gh   surejdnf trbntlbmt  js  tg  gotnjm  n  rbcudtjgm  jmjmtrndnmnfjdufnr prbssurb  oy  jmdrbnsjme  tib  vgfulb  gh   tib  dnrpnftummbf cub  tg  tib  sbdtjgm  gh   tib  H_.  Sijs  js  usunffy  pbrhgrlbc  nscny dnsb  surebry  usjme  n  tgurmjqubt.  Sib  gpbrntjgm  js  usunffyumjfntbrnf. Sirbb  tbdimjqubs  nrb  durrbmtfy  usbc;  gpbm0tbdimjqubs  `mgwm  ns  ’’ljmj-gpbm‚‚0   nmc  bmcgsdgpjd  tbdimjqubs.Turebry wjti  uftrnsgumc  eujcnmdb  js  umcbr  cbvbfgplbmt  nmcbvnfuntjgm P8:\.  Uintbvbr  tib  tbdimjqub,  tib  prgdbcurb  lust  obntrnulntjd nmc  dnrb lust  ob  tn`bm  mgt  tg  pfndb  tib lbcjnm  mbrvbjm tib  bxtbmsjgm  gh   tib  sdnr  jmdjsjgm tg  ljmjljzb  pgstgpbrntjvbbpjmburnf ncibsjgms.

8.4.>. Nmbstibsjn  nmc   dnrpnf  tummbf surebry

Dnrpnf tummbf  surebry  dnm ob cgmb  umcbr   fgdnf, fgdgrbejgmnf  grebmbrnf nmbstibsjn.  Jm  cjstnf  nmbstibsjn,  tgurmjqubt  tgfbrnmdb  jstib lnjm fjljtjme  hndtgr.  _bejgmnf lbcjnm,  ufmnr  nmc  lusdufg-dutnmbgus ofgd`  js   pggrfy   tgfbrntbc dglpnrbc  tg  wrjst  ofgd`.

Fgdnf nmbstibsjn  jmftrntjgm   jmtg  tib  dnrpnf  tummbf  nssgdjntbcwjti suodutnmbgus  jmkbdtjgm  nt  tib  jmdjsjgm  (Nftjssjlj   nmcLnmdjmj tbdimjqub  P51\)  ejvbs  lgrb  pgstgpbrntjvb  rbfjbh   tinmtib suodutnmbgus  jmftrntjgm  nfgmb  P5>\.  Sib  tgurmjqubt  jsjmntbc  nhtbr  jmkbdtjgm.   Fgdnf  nmbstibsjn  cgbs  mgt  dgvbr  bxgrtbmcgm symgvbdtgly.  Fgdnf  vnsgdgmstrjdtjgm  oy  bpjmbpirjmb  jmtib fgdnf  nmbstibtjd  nvgjcs usb  gh   n  tgurmjqubt.Hgr  bmcgsdgpjd  surebry,   cjstnf  lbcjnm,  ufmnr  nmc  lusdufg-

dutnmbgus  mbrvb  ofgd`s  wibm  cgmb  8  dl  prgxjlnf tg  tib  wrjstbxjgm drbnsb,  nvgjc sght  tjssub  jmftrntjgm,  wijdi  js   n  mujsnmdbhgr bmcgsdgpy.  Nddgrcjme  tg  Cbfnumny  P5?\,  nhtbr  >1  ljm,  :%nmc 4?%  gh   pntjbmts  rbqujrbc  nccjtjgmnf  nmbstibsjn  tg  tib

lbcjnm nmc 

ufmnr 

mbrvbs 

rbspbdtjvbfy. 

Mg 

pgstgpbrntjvbmburgfgejdnf cbdjt   wns  hgumc.  Jh   usbc,  fgdnf  nmbstibsjn  sigufcob jmkbdtbc  ?1 ljmutbs  prjgr tg  bmcgsdgpjd  surebry  tg  nvgjc sghttjssub jmftrntjgm.

8.4.?.  Sib  gpbm  tbdimjqub

8.4.?.>.   Onsjd   prgdbcurb.  Sijs  js  tib  gfcbst  tbdimjqub.  Nmjmdjsjgm 4  tg  3  dl  fgme  hrgl  tib wrjst   drbnsb  js  lncb  jm  tib  nxjsgh tib  rncjnf  ogrcbr  gh   tib  rjme  mebr  (Hje. >>)  cgwm tg  tib

Hje.  >>.   Turejdnf  npprgndibs   hgr   dgmvbmtjgmnf  gpbm   surebry  (N)   nmc   cjstnf  ljmj-gpbm   (O).

Xgjbs 

c‚nogrc  

dijrurejb 

á 

djbf 

guvbrt  

dfnssjqub 

(N) 

bt  

ljmj-gpbm 

cjstnf 

(O).

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:398

Page 13: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 13/20

dnrcjmnf  fjmb  gh  @npfnm. Sib lbcjnf  hnt  pnc  js  rbtrndtbc   nmc  fntbrrbpgsjtjgmbc P54\  tg  sbpnrntb  tib  s`jm  hrgl  tib  H_  nhtbr  surebry.Sib pnflnr  hnsdjn  js  tibm  bjtibr  jmdjsbc  gr  rbtrndtbc  fntbrnffy.Tuodutnmbgus  cjssbdtjgm   tg  prbsbrvb  tib  sbmsgry  ornmdibs  lnydrbntb pgstgpbrntjvb  pnjm  nmc  ins  mgt  obbm  prgvbm  supbrjgr  tg  ncjrbdt jmdjsjgm  gh   tib  H_  P53\.  Iblgstnsjs   usjme  ojpgfnrdgneufntjgm js  pbrhgrlbc  jh   mbbcbc.H_ js  bxpgsbc  usjme  rbtrndtgrs.  Sib  igg`  gh   tib  inlntb  js

jcbmtjbc.  H_  js   jmdjsbc  jm  jts  ufmnr  ljccfb  pgrtjgm  jm  tib  nxjs  gh tib hgurti  mebr  tius  prgvjcjme  nm  ufmnr  ogrcbr  tg  fjljtsuofuxntjgm gh   tib  bxgr  tbmcgms.  Sib  sbdtjgm  gh   H_  jsdnutjgusfy  dgmtjmubc  cjstnffy,  eujcbc  oy  tib  sbpnrntjgm  gh   tibbcebs up  tg  tib  hnt  tint  prgtbdts  tib  supbrdjnf  pnflnr  nrdi  nmctib dgllumjdntjme  ornmdi  gh   Obrrbtjmj.  Qrgxjlnffy,  tib  H_  jscjssbdtbc  hrgl  bxgr  symgvjul  usjme  sdjssgrs,  nmc  n  erggvbcprgob js  jmtrgcudbc  nfgme  tib  nxjs  gh   tib  hgurti  mebr  nmc  tint  gh tib hgrbnrl  tg  prgtbdt  dnrpnf  tummbf dgmtbmts.  Tupbrdjnffy,  tibH_ nmc  tib  cjstnf hgrbnrl  hnsdjn  nrb  sbpnrntbc  hrgl  tibsuodutnmbgus tjssub  nfgme  tib  erggvb.  Sib  s`jm  js   rbtrndtbc.

Cjssbdtjme sdjssgrs  nrb  pusibc  sfjeitfy   gpbm,  umcbr  vjsjgm,eujcbc oy  tib  erggvb  tg  jmdjsb  tib  rblnjmjme  prgxjlnf  pgrtjgmgh tib  H_  nmc  tib  nckndbmt  pnrt  gh   tib  nmtborndijnf  hnsdjn.Dglpfbtb  sbdtjgm  js   dibd`bc  oy  pusijme  tib  prgob  up nenjmsttib s`jm  wijfb  wjticrnwjme  jt.  Sib  rncjnf  np  gh   tib  H_  lust  obdnrbhuffy fjhtbc  wjti   n igg  ̀ tg  sbb  tib  lbcjnm  mbrvb,  wijdi  jstib lgst  supbrdjnf  nmc  rncjnf  strudturb.  Sib  dgmtbmt  gh   tibdnrpnf tummbf js  dibd`bc  hgr  lusdfb  nomgrlnfjty  nmc  nspbdt gh tib symgvjul.  Sib  bxgr  tbmcgms  nrb  rbtrndtbc  fntbrnffy  tgdibd` tib  ggr  gh   tib  tummbf.  T`jm  js   dfgsbc  wjtigut  crnjmneb,umfbss mbdbssnry.  Dglhgrtnofb  crbssjme  js  pfndbc.

8.4.?.?. Nssgdjntbc  

 prgdbcurbsHfbxgr  symgvbdtgly  js   mg  fgmebr  systblntjd.  N  ojgpsy  js kustjbc jh   sbdgmcnry  symgvjtjs  js  suspbdtbc.  Jh   bxtbmsjvbsymgvbdtgly  js  mbbcbc,  tib  jmdjsjgm  js   bxtbmcbc  prgxjlnffy  tgtib cjstnf  hgrbnrl  wjti  n  igg` jm  tib  wrjst   bxjgm  drbnsb.Bpjmburgtgly gh   tib  lbcjnm  mbrvb  js  mg  fgmebr  rbdgl-

lbmcbc bvbm  jm  dnsbs  wjti  cbdjt.  Jt   dnm  ob  n sgurdb gh  pgstgpbrntjvb  ncibsjgms.  N  prjlnry  bmcgmburgfysjs  js   mgtrbdgllbmcbc obdnusb  gh   tib  rjs`  gh   ncibsjgms  nmc  cbvnsdu-fnrjzntjgm.8.4.?.?.>. Bxpfgrntjgm

 

gh  

tib 

tibmnr  

ornmdi.  Jm  prjlnry

surebry tijs  js  kustjbc  gmfy  jm  bxtbmsjvb  symgvbdtgly,   fgg`jmehgr nmntgljdnf  vnrjntjgms,  gr  jsgfntbc  gr  prbcgljmnmt  lgtgr

cbdjt wibrb  rnrb  spbdjd  dglprbssjgm  gh   tijs  ornmdi  jssuspbdtbc.Euygm‚s dnmnf  rbfbnsb  jm  ndrgpnrbstibsjn  gh   tib  2ti  mebr  js

mgt rbdgllbmcbc  jm  tib  nosbmdb  gh   dfjmjdnf  nmc  BMLE  prgvbmufmnr mbrvb  dglprbssjgm  nt  tib  wrjst.   Tbmsgry  lbcjnm-ufmnrornmdibs  lny  ob  jlpfjdntbc  jh   tibrb  js  mg  dglprbssjgm  gh   tibufmnr mbrvb  nt  tib  bfogw  gr  prgxjlnf  cjsbnsb  (dbrvjdnf  spjmb,SGT, spjmnf  dgrc).  Dnrpnf  tummbf  surebry  ejvbs  rbfjbh   gh sylptgls P52\0  nhtbr  gpbm  gr  bmcgsdgpjd  surebry,   tib  prbssurbjm tib  Euygm‚s   dnmnf  cbdrbnsbs  oy  twg-tijrcs   P58\.8.4.?.?.?. _bdgmstrudtjgm  gh   tib  H_.  Sib  gokbdtjvb  js   tg

rbcudb tib  curntjgm  gh   pgstgpbrntjvb  fgss  gh   strbmeti,  tib  rjs`  gh 

suofuxntjgm gh  

tib 

mebr 

bxgr 

tbmcgms 

nmc 

’’pjffnr 

pnjm‚‚.

Xnrjgus  tbdimjqubs  invb obbm  prgpgsbc  P55\;  [-pfnsty,   XZ,zjezne jmdjsjgm  wjti  suturb  gh   tib  nmefbs,  rncjnf  ogrcbr  np  wjtiprgxjlnf pbcjdfb  gr  tib  Kn`no  pfnsty,   prbhbrrbc  oy  Hgudibr  P59\wibrb tib  npjdbs  gh n cjstnf  rncjnffy  onsbc  np  nmc  n prgxjlnfnp wjti  ufmnr  pbcjdfb  nrb  suturbc,  cguofb  orbnstjme  gh   tib  H_.Lgst gh   tibsb  jmtbrvbmtjgms  nrb  mgt  usbc  nmc  tibjr  supbrjgrjtyins mgt  obbm  prgvbm  (sbrjbs  wjti   lbtigcgfgejdnf  ojns). Gmblbtigcgfgejdnffy  sntjshndtgry   puofjdntjgm  gh   pntjbmts  wjtiojfntbrnf DST,  wibrb  gmb  sjcb  wns  gpbrntbc  dgmvbmtjgmnffy  nmctib gtibr  wjti  H_  prgfgmentjgm,  sigwbc  mg  cjhhbrbmdb  P5:\.Lgrb  rbdbmtfy,   n sjfjdgmb  jlpfnmt nmc  pgfybtiyfbmb  tbrbpi-tinfntb suturbc  tg  tib  bcebs  gh   tib  H_  ins  obbm  prgpgsbc0  tibnutigrs dglpnrbc  twg  ergups  gh   311  pntjbmts,  nmc  hgumc  hnstbrrbdgvbry gh   hgrdb  jm  tib  jlpfnmt  ergup  P91\,  wjti   vb  jlpfnmtsinvjme inc  tg  ob  rblgvbc.8.4.?.?.4.

 

Srnmshbr  

gh  

tiulo 

gppgsjtjgm.  Jm  ntrgpijd  hgrls

wjti cbdjt gh   gppgsjtjgm,  tib  rbfbnsb  gh   tib  lbcjnm  mbrvb  jsnssgdjntbc wjti  gppgsjtjgm  trnmshbr.  Jt  js  rnrbfy   jmcjdntbcobdnusb tib  HQO  rbdbjvbs  ufmnr  jmmbrvntjgm,  wijdi  prgvjcbs

suhdjbmt  gppgsjtjgm  cbspjtb  nm  govjgus  tibmnr  ntrgpiy.   Jh   tibgppgsjtjgm js  wbn`,  tib  pnflnrjs  fgmeus,  prgfgmebc  oy  n pnrt  gh tib pnflnr  hnsdjn,  dnm  ob  usbc  ns  trnmshbr  gmtg  tib  NQO  usjmetib Dnljtz  tbdimjqub  P9>\.

8.4.4. 

Sib 

’’ljmj-gpbm‚‚ 

tbdimjqub

Sibsb tbdimjqubs  blpfgy  jmdjsjgm  jm  tib  snhbty   zgmbrbenrcjme  sbmsgry  ornmdibs  gh   tib  lbcjnm  mbrvb  nmc  tib  ufmnrmbrvb.  Xnrjgus  tbdimjqubs  invb   obbm  prgpgsbc;

ljmj-gpbm  jmdjsjgm  gvbr tib  H_  P9?,94\;  N  >  tg  >.2  dl  s`jmjmdjsjgm js  lncb  nt  tib  cjstnf  pnrt  gh   tib  H_  hrgl  tib  dnrcjmnf

fjmb gh  

@npfnm 

jm 

tib 

nxjs 

gh  

tib 

rncjnf 

ogrcbr 

gh  

tib 

rjme 

mebr(Hje. >>). Sib  H_  js  tibm  jmdjsbc  hrgl  cjstnf   tg  prgxjlnf  usjmesdjssgrs umcbr  rbtrndtjgm.  N  sbrjbs  puofjsibc  jm  ?114  rbpgrtbcrbsufts tint  wbrb  mg  obttbr  tinm  tigsb  wjti   gtibr  tbdimjqubs,wjti mg  rbpgrtbc  dglpfjdntjgms  P9?\0

ljmj-gpbm  wjti   n sjmefb  jmdjsjgm  jm  tib  wrjst   bxjgm  drbnsb;H_ js  mgt  sbbm  nmc  tib  nosbmdb  gh   jmtbrpgsjtjgm  obnrs  tib  rjs`gh jntrgebmjd  cnlneb  nmc/gr  tib  jmdglpfbtb  sbdtjgm  gh   tib  H_.Qnjmb P93\  usbs  n ’’rbtjmndufgtglb‚‚   tg  prgtbdt  tib  dgmtbmts  gh tib dnrpnf  tummbf.  Curnmcbnu  usbs  n erggvbc  prgob,  ln`jmetijs ijs prbhbrrbc  tbdimjqub  P92\0

  ljmj-gpbm  wjti   n  cguofb  npprgndi,  wjti  n  cjstnf  jmdjsjgm   tgprgtbdt tib  mburgvnsdufnr  bfblbmts;   nenjm, tib  H_  js  mgt  sbbm

curjme jts  sbdtjgm.  Sibsb  jmdfucb  tib  tbdimjqubs  gh   DinjsbP98\ nmc  Ogwbrs  djtbc  oy  Obd`bmonuei  P95\,  wjti  nmnccjtjgmnf prgxjlnf  jmdjsjgm,   n  cjstnf  jmdjsjgm  >  dl  cgwm-strbnl gh   tib  igg  ̀ gh   inlntb  usjme n  rbtrndtgr   hgr  prgtbdtjgm.Fbb nmc  Ttrjd`fnmc  P99\  usb  n spbdjnf   `mjhb  wjti   trnmsjffulj-mntjgm.

8.4.3. Bmcgsdgpjd 

dnrpnf 

tummbf 

surebry

Sijs  surebry  wns  jmtrgcudbc  jm  Knpnm  oy  G`utsu  P9:\  nmc  jmtib Rmjtbc  Ttntbs  oy  Digw P:1\.  Sib  Digw   tbdimjqub  jmdfucbstwg surejdnf  jmdjsjgms.  Dglpfjdntjgms  jmibrbmt  tg  tib  cjstnfnpprgndi invb  fjljtbc  jts  usb  jm  hnvgr  gh   tib  sjmefb  npprgndi

Nebb tbdimjqub 

P:>\ 

(LjdrgNjrb), 

Dbmtbrfjmb>

(Nrtirbx).

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:3 

95

Page 14: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 14/20

Hurtibrlgrb,  pfndjme  tib  wrjst   jm  iypbrbxtbmsjgm  jm  tib  Digwtbdimjqub  jmdrbnsbs  jmtrncudtnf  prbssurb,  wijdi  dnm  dnusb  ndutbjmtrngpbrntjvb dglprbssjgm  gh tib  lbcjnm  mbrvb.  Bmcgsdgpjdtbdimjqubs rbqujrb  n fgmebr  fbnrmjme  durvb  nmc  lbtjdufgustbdimjqub  dglpnrbc  tg  gpbm  surebry.Sbdimjqub gh   Nebb;  lgst   ghtbm  umcbr  rbejgmnf  nmbstibsjn,  n

> dl  jmdjsjgm  js   lncb  1.2  tg  >  dl  prgxjlnf tg  tib  wrjst   bxjgmdrbnsb gm  tib  ufmnr  sjcb  gh   tib  QF  gr  tib  ljccfb  gh   tib  wrjst(Hje.  >?).  Sib  suodutnmbgus  cjssbdtjgm  tgeefbs  obtwbbm  vbjms tgbxpgsb tib  hgrbnrl  hnsdjn  usjme  twg   s`jm  igg`s.  Dnrb  js  tn`bmmgt tg  orbndi  tib  hnsdjn  sg  ns  mgt  tg  jmkurb  tib  lbcjnm  mbrvb.Cjssbdtjme  sdjssgrs  nrb  pfndbc  umcbr  tib  hnsdjn  nmc  tib  prgxjlnf

pgrtjgm gh  

tib 

H_ 

nrbn. 

Sib 

sdjssgrs 

nrb 

sprbnc 

nmc 

n cjstnfypbcjdfbc np  hrgl  tib  H_  gh   rbdtnmeufnr  sinpb  js   bfbvntbc.  Ns j̀m igg  ̀ nppfjbc  gm  tijs  np  js  usbc  tg  hndjfjtntb   bxpgsurb  nmcsigw tint  tib  npprgndi  js   mgt jm  tib  Euygm‚s   dnmnf.  Sib  cbbpsurhndb gh   H_  js  rnspbc  tg  jts   ufmnr  infh. Dnrb lust  ob  tn`bm  tg  obbxtrnoursnf. Sib  prgtuobrnmdb  gh   tib  igg  ̀ gh   inlntb  js   hbft  jmtib tummbf nmc  tib  trnmsvbrsb  strjntjgms   gh   H_  nrb  jcbmtjbc.  Sibcjstnf bceb  gh   tib  H_  js  rnspbc.  Jmdrbnsjme  cjfntgrs  nrbjmtrgcudbc jmtg  tib  dnrpnf  tummbf.  Sib  cjspgsnofb  `mjhb  jslgumtbc. Ttbrjfb  nmtj-hge   prgcudt  dnm  ob  pfndbc  gm  tibbmcgsdgpb.  Sib  `mjhb  js  fuorjdntbc  gm  jts  cbbp  surhndb  tghndjfjtntb jts  bmtry. Curjme  tib  sfgw   prgerbss  umcbr  bmcgsdgpjddgmtrgf, tib  `mjhb  js  prbssbc  nenjmst  tib  cbbp  surhndb  gh   H_

dinrndtbrjzbc  oy  jts   strjntjgms   — usbc  tg  dgmrl  eggc  pgsjtjgm._nspjme sigufc  ob  rbpbntbc  umtjf  tibrb  js  mg  jmtbrpgsjtjgm.  Jh vjbwjme js  mgt  eggc  gr  tib  jmtrgcudtjgm  gh   jmstrulbmt  jscjhduft, tib  prgdbcurb  lust   ob  dgmvbrtbc  tg  gpbm,  nmc  tibpntjbmt lust  ob  jmhgrlbc  gh   tijs  pgssjojfjty   obhgrb  tib  surebry.Hgrwnrc prgerbssjgm  stgps  wibm  tib  cjstnf  ncjpgsb  tjssub  jsvjsjofb. Sib  H_  sbdtjgm  stnrts   cjstnffy   dfgsb  tg  tib  ncjpgsb  tjssub.Uibm ogti  bcebs  gh   H_  rbdbcb,  tib  prgxjlnf H_  np  js  dut.  Sib`mjhb js wjticrnwm  nmc  n  rbtrndtgr  lny  ob  usbc  tg  fjht   tib  hnt  tintjmvnejmntbs  obtwbbm  tib  bcebs  gh   tib  H_,  wijdi  lust  obpnrnffbf. Sib  H_  np  js  rbsbdtbc.  Unsi  gut,  nmc  s`jm  js  dfgsbcusjme suturb  gr  Ttbrjstrjp> wjtigut  crnjmneb.  Dglhgrtnofb

crbssjme js 

pfndbc.

8.4.2.  Qgstgpbrntjvb

Uintbvbr  tib  tbdimjqub,  cjejtnf lgojfjzntjgm  js   pgssjofbjllbcjntbfy pgstgpbrntjvbfy. Sib  stjtdibs  nrb  rblgvbc  hrgl  tib>2ti cny.  Ttrbmeti  ndtjvjtjbs  nrb  rbjmtrgcudbc  nhtbr  tirbb  wbb`snmc huffy  rbsulbc  nt  8  tg  9  wbb`s.  Tglb  nutigrs  rbdgllbmc  npgstgpbrntjvb spfjmt  hgr  twg  gr  tirbb  wbb`s  tg  cbdrbnsb  ’’pjffnrpnjm‚‚ P:?\  nmc  jlprgvb  H_  ibnfjme.  Gm  tib  gtibr  inmc,jllgojfjzntjgm lny  prglgtb  pgstgpbrntjvb  bpjmburnf  ncib-sjgms nmc  fjljt  lgojfjty   gh   tib  lbcjnm  mbrvb  nt tib  wrjst.Dgmtrnry tg  Dinjsb  P:4\,  mg  supbrjgrjty  tg  spfjmtjme  ins obbmcblgmstrntbc oy  Hjmsbm  P:3\  nmc  Oury  P:2\.

8.4.8. _bsufts 

gh  

dnrpnf 

tummbf 

surebry

8.4.8.>.  Eggc   gutdglb.  Jm  lgst  dnsbs,  tib  gutdglb  js   eggcwjti cjsnppbnrnmdb  gh   pnjm  drjsbs  nmc  mgdturmnf  pnrbstibsjnsjllbcjntbfy pgstgpbrntjvb  (bnrfy  stneb  gh  Fumcogre).  Jm  dnsb  gh lybfjm sibnti  nftbrntjgms   (jmtbrlbcjntb  stneb),   jmtbrljttbmtpnrbstibsjn  lny  pbrsjst  n  hbw  cnys  curjme  tib  pbrjgc  gh   rbpnjr  gh tib sibnti.  Jh   tibrb wns  n  prbgpbrntjvb  cbdjt  (ncvnmdbc  stneb),

tib cjsdrjljmntjvb  sbmsjtjvjty tn`bs  nhbw  wbb`s  tg  nhbw lgmtistg rbdgvbr  cbpbmcjme  gm  tib  sbvbrjty,   wibrbns  pufp  cysbstibsjnwjti dgmtndt  pbrsjsts   tirgueigut  tijs   rbdgvbry  pbrjgc.  Lgtgrnmc ntrgpiy  rbdgvbry  js  rnmcgl  nmc  usunffy  nosbmt jm  bfcbrfypntjbmts.Curjme H_  ibnfjme,  pnjm  nmc  bcbln jm  tib  nrbn  hndjme  tib  H_

sbdtjgm rberbssbs  gvbr 3  tg  9 wbb`s  nmc  hgrdb  js   rbdgvbrbc  jm  twggr tirbb  lgmtis.  Sib  cjsdglhgrt   js  bvbm  lgrb  lnr`bc  wibm  tibpntjbmt pbrhgrls  lnmunf  hgrdbhuf  fnogr.Sib tjlb  ghh  wgr`  vnrjbs  nddgrcjme  tg  tib  typb  gh   ndtjvjty  nmc

tib surejdnf  tbdimjqub.  Jm  ?11>,  Dinjsb  P98\  bvnfuntbc  tib  tjlbghh wgr  ̀ nhtbr  dnrpnf  tummbf surebry  usjme  twg  jmdjsjgms  wjtigut

bmcgsdgpy nmc 

pgstgpbrntjvb 

jllgojfjzntjgm 

gh  

?> 

cnys. 

Hgrmgm-blpfgybc, tib  nvbrnebwns  >5  cnys,  hgr  tigsb  jm  tib  prjvntbsbdtgr 42  cnys,  hgr  puofjd  sbdtgr  28  cnys.  Hgr  pntjbmts  wjti   sjd`fbnvb, tjlb  ghh   wgr`  wns  4?  cnys  nmc  hgr  tigsb  cjnemgsbc  nsgddupntjgmnf cjsbnsbs  3:  cnys.  Lnmunf  wgr`brs  inc  ?:  cnys  ghh jh mgm-blpfgybc,  3?  cnys  hgr  tib  prjvntb  sbdtgr  nmc  84  cnys  hgrtib puofjd  sbdtgr.

8.4.8.?.  Qrgemgstjd  hndtgrs.  Hrgl  nm  nmnfysjs   gh   tib  fjtbrnturb,Surmbr bt  nf.  P:8\  dgmdfucbc  tint  tib wgrst   rbsufts  wbrb  gosbrvbcjm dnsb  gh;

cjnobtbs  lbffjtus   jmdfucjme  pgfymburgpntiy  nmc  jlpnjrbc

ebmbrnf dgmcjtjgm0  nfdgigf  nmc  tgonddg0 mgrlnf  prbgpbrntjvb  BMLE0 gddupntjgmnf  cjsbnsb0 tibmnr  ntrgpiy0 luftjpfb  mbrvb  dglprbssjgm0  fbmeti  gh   sylptgls.

Neb  js  mgt  dgmsjcbrbc  n  pggr  prgemgstjd  hndtgr  out  rntibrnssgdjntbc wjti  sfgw   bvgfutjgm.

8.4.8.4. 

Dglpnrjme 

gpbm, 

ljmj-gpbm 

nmc  

bmcgsdgpjd 

surebr-

 y. Gpbm 

gr 

bmcgsdgpjd 

surebry 

js 

wjcbfy 

usbc. 

Sib 

vgfulb

Hje.  >?.   Bmcgsdgpjd  surebry  tirguei   n  sjmefb   jmdjsjgm  (Nebb   tbdimjqub).Dijrurejb

 

bmcgsdgpjqub 

á 

umb 

vgjb 

c‚nogrc  

(tbdimjqub 

c‚Nebb).

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:399

Page 15: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 15/20

jmdrbnsb  jm  tib  dnrpnf  tummbf  js  mgtbc  rbenrcfbss  gh   tib  tbdimjqubusbc tg  dut  tib  H_.  Nhtbr  gpbm  surebry,   nm  jmdrbnsb  jm  vgfulb  gh ?3.?   >>.8%  wns  mgtbc  wjti  pnflnr  cjspfndblbmt  gh   dgmtbmts4.2   >.:  ll  P:5\.  Nhtbr   bmcgsdgpjd  surebry,   jmdrbnsbc  drgss-sbdtjgmnf nrbn  wns  lbnsurbc  nt  44    >2% P:9\  (Hje.  >4).Tnhbty,   bhdndy,   lgrojcjty,   dgst,  nmc  tjlb   tg  rbturm  tg

prbgpbrntjvb ndtjvjtjbs  wbrb  dglpnrbc.  Sib  fbnrmjme  durvb  jsfgmebr hgr  bmcgsdgpjd  surebry.   Mg  cjhhbrbmdb  wns  hgumcobtwbbm tib  twg  tbdimjqubs  nt gmb  ybnr pgstgpbrntjvbfy  P::\.Igwbvbr,   n mulobr  gh   stucjbs  invb  sigwm  tint  bmcgsdgpjdsurebry  nffgwbc  bnrfjbr  humdtjgmnf  rbdgvbry  bspbdjnffy  jm  tib

rst tirbb  lgmtis  P59,>11—>14\. Fgdnf  pnjm  wns  fbss  mgtbc  nhtbrbmcgsdgpy  P>13,>12\. Bjeit  gh   >3  stucjbs  sigwbc  n hnstbr  rbturmtg wgr`  nhtbr  bmcgsdgpy  wjti  n cjhhbrbmdb  obtwbbm  8  nmc  ?2cnys P>18\.  Igwbvbr,   tijs  rblnjms  dgmtrgvbrsjnf,  gtibr  stucjbsinvjme sigwm  mg  supbrjgrjty  hgr  bjtibr  tbdimjqub  P>15\.Hbw stucjbs  dglpnrbc  bmcgsdgpy  tg  ljmj-gpbm  surebry0

rbsufts wbrb  bjtibr  jcbmtjdnf  gr  hnvgrbc  bmcgsdgpjd  surebryrbenrcjme pgstgpbrntjvb  pnjm  P>18\.  Sg  Ugme  P>19\,  tibtbdimjqub  gh   Fbb  nmc  Ttrjd`fnmc  P99\  sbbls  tg  ob nssgdjntbcwjti fbss  pgstgpbrntjvb  pnjm  tinm  tib  bmcgsdgpjd  tbdimjqub  gh Digw.Dgmvbmtjgmnf nmc  ljmj-gpbm  surebry  nfsg  sigw  vbry  fjttfb

cjhhbrbmdb jm 

rbsufts 

wjti 

gddnsjgmnf 

sigrt-tbrl 

cjhhbrbmdbs 

jm

hnvgr  gh   ljmj-gpbm  P>18\.  Sib  rjs`  gh   jmdglpfbtb  sbdtjgm   gh   H_js ijeibr  jm  tib  ljmj-gpbm  P>1:\.Sib digjdb  gh   gpbm,  ljmj-gpbm  gr  bmcgsdgpjd  surebry

tibrbhgrb cbpbmcs  gm  tib  digjdbs  nmc  prbhbrbmdbs  gh   tib  surebgmP>>1\, tib  jmhgrlntjgm   gh   tib  pntjbmt,  tib  typb  gh   DST,  jtsbtjgfgey nmc  nvnjfnojfjty  gh   bqujplbmt.

8.4.5. Dglpfjdntjgms  gh   surejdnf  trbntlbmt   gh   DST 

8.4.5.>. Ljmgr  

dglpfjdntjgms

8.4.5.>.>.   Mburgpntijd  sdnr    pnjm.  Sib  hgur  mbrvb  ornmdibsjmvgfvbc jm  tib  jmmbrvntjgm  gh   tib  pnfl  (pnflnr  ornmdi  gh   tiblbcjnm mbrvb,  pnflnr  ornmdi  gh   tib  ufmnr  mbrvb,  mbrvb  gh  Ibmfb,pnflnr  trnmsvbrsb  ornmdibs  gh   tib  ufmnr  mbrvb)  (Hje.  8) lny  obncvbrsbfy nhhbdtbc  oy  tib  jmdjsjgm, rbsuftjme  jm  sdnr  pnjm  gr  nmburgln hgrlntjgm.  Sijs  js   mgt  gosbrvbc  nhtbr  bmcgsdgpjdsurebry.   Hgr  gpbm  surebry,   bvbm   hgr  tib  dfnssjd  rbdgllbmcbcbxtbmsjgm gh   tib  jmdjsjgm  nfgme  tib  rncjnf  sjcb  gh   tib  3ti  mebr,tibrb js  mg  zgmb  gh   nosgfutb  snhbty,   ejvbm   tib  gvbrfnp  gh   mbrvbtbrrjtgrjbs   P>?,>>>\. Gzdnmfj  kustjbs  tib ljmj-gpbm  wjti  n cjstnf

jmdjsjgm obtwbbm  tib  supbrdjnf  pnflnr  nrdi  nmc  tib  cjstnftbrrjtgry gh   tib  pnflnr  ornmdi gh   tib  lbcjnm  mbrvb,  wijdiprbsbmts fbss   rjs`  gh   cnlneb  tg  tib  supbrdjnf  mbrvb  ornmdibsP>>?\. Igwbvbr,  jt ins  mgt  obbm  cblgmstrntbc  tint  tib  jmdjsjgmhgr ljmj-gpbm  js   hrbb  gh   sudi  dglpfjdntjgms  P9?\.8.4.5.>.?.

 

Qjffnr  

 pnjm 

P:?\. Qgstgpbrntjvb  pnjm  jm  tibiypgtibmnr bljmbmdb  nmc  tibmnr  js  tib  rufb  jm  tib  jmjtjnfpinsb. Sibrb  js  dgmdgljtnmt  bcbln  nrgumc  tib  H_.  Qbrsjstbmtfgss gh    strbmeti   js  hgrtumntbfy  fbss  dgllgm  (>%  tg  48%)P:?,>>4\ nmc  lny  gddur  rbenrcfbss  gh   tib  typb  gh   surebryP9?,>>4\. Jt  js  rbfntbc  tg  pnjm  gm  hgrdbc  lnmunf  ndtjvjtjbs  nt  tibjmsbrtjgms gh   iypgtibmnr  nmc  tibmnr  lusdfbs,  tib  bcebs  gh   H_

nmc/gr nt tib 

pjsg-trjqubtrnf 

 kgjmt. 

_bsgfutjgm 

gh  

bcbln nt 

tib 

dutH_ dgjmdjcbs  wjti  rbfjbh   gh   pjffnr   pnjm.  Jt   ins  mgt  obbmcblgmstrntbc tint  pgstgpbrntjvb  jllgojfjzntjgm  prbvbmts  tijsdglpfjdntjgm  P:3,:2\.  Srbntlbmt  jmdfucbs  jllgojfjzntjgm,rbcudbc ndtjvjtjbs  nmc  sylptglntjd  trbntlbmt   gr  dgrtjdgstbrgjcjmkbdtjgm.8.4.5.>.4. Dglpfbx  rbejgmnf    pnjm  symcrglb   typb  >.  Jt  js

fbss dgllgm  obdnusb  gh   prgerbss  jm  nmbstibtjd  nmc  nmnfebsjdtbdimjqubs.  Sib  sbvbrbst  hgrls  dnm  ob  sbbm  nhtbr  dgmtusjgm  grndutb jmtrngpbrntjvb  dglprbssjgm  gh tib  lbcjnm  mbrvb.8.4.5.>.3. Jmstnojfjty

 

gh  

ufmnr  

 bxgr  

tbmcgms 

tirguei 

tib 

dut 

H_. Sijs  js  lnmjhbstbc  oy  n  sinrp  pnjm  jm  tib  ufmnr  tummbfrncjntjme tg  tib  hgrbnrl  nfgme  tib  ufmnr  bxgr  tbmcgms.  N  tno  gh 

tib _H  lny  ob  fbht  gm  tib  igg`  gh   tib  inlntb  tg  rbcudb tibhrbqubmdy. Qbrsjstbmdb  js  rnrb.  Jt  js  bxdbptjgmnffy  gosbrvbc  nhtbrbmcgsdgpjd surebry  obdnusb  gh   tib  sjzb  gh   tib  bmcgsdgpb  wijdifbnvbs nm  ufmnr  bceb  gh   tib  H_.  H_  rbdgmstrudtjgm   tibgrbtjdnffynvgjcs tijs  nmc  lny  ob  tib  trbntlbmt   jh   dgmrlbc  gm  jlnejme.

8.4.5.?. Lnkgr  

dglpfjdntjgms

Sibsb  nrb  rnrb   out  sbrjgus,  nmc  bvbm  lgrb  sg  sjmdb  tijssurebry js  dgllgm  nmc  drbcjtbc wjti  vbry  sntjshndtgry  rbsufts   jmtib ljmcs  gh   tib  ebmbrnf  puofjd.  Jm  n rbvjbw  gh   tib  fjtbrnturbhrgl >:88 tg  ?11>  hgr  gpbm  surebry  nmc  >:9:—?11> hgrbmcgsdgpjd surebry  Obmsgm  bt  nf.  P>>3\  rbpgrtbc  1.3:%  sbrjgus

dglpfjdntjgms 

hgr 

gpbm 

surebry 

nmc 

1.>:% 

hgr 

bmcgsdgpjd

Hje.  >4.   DS  vjbw  gh   rbtrndtjgm   gh   tib  bcebs   gh   tib  H_   nhtbr  bmcgsdgpjd   dnrpnftummbf

 

rbfbnsb.Xub

 

tglgcbmsjtglêtrjqub 

cb 

f‚nuelbmtntjgm 

cb 

cjstnmdb 

cbs 

obrebs 

cu 

dnmnf

dnrpjbm 

nprés 

dijrurejb 

bmcgsdgpjqub.

 L. Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:3 

9:

Page 16: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 16/20

surebry.   Qrbvbmtjgm  sigufc  ob  blpinsjzbc,  pnrtjdufnrfy   jmbmcgsdgpjd gr  ljmj-gpbm  surebry.8.4.5.?.>.   Mbrvb  dglpfjdntjgms.  Srnmsjbmt  mburnprnxjn

lny gddur  (>.32%   nhtbr  bmcgsdgpy  nmc  1.2%   nhtbr  gpbm),  nhtbrpnrtjnf gr  tgtnf  lbcjnm gr  ufmnr  mbrvb sbdtjgm (1.>3%  hgrbmcgsdgpy  nmc  1.>>   hgr  gpbm)  gr  tibjr  ornmdibs   (1.14%   hgrbmcgsdgpy  nmc  1.4:%  hgr  gpbm)  P>>3\.  Sib  dgllgm  pnflnrcjejtnf mbrvb  gh   tib  4rc  spndb  nmc  tib  dutnmbgus  ornmdibs   gh   tibdgllgm  pnflnr  cjejtnf mbrvbs  gh   tib  4rc  nmc  3ti  spndbs   lny obnhhbdtbcbspbdjnffy  jm  tib  cguofb  npprgndi   bmcgsdgpjd   surebry  grtibljmj-gpbm. Sijs   dutnmbgus  ornmdi   js   obtwbbm ?.4  nmc  >1  llhrgl tib  cjstnf  bceb  gh   tib  H_  P>>2\.  Jm  dnsb  gh   tgtnf  gr  pnrtjnfmbrvb sbdtjgm, tib  rbsufts  gh   surejdnf   rbpnjr 

—  wijdi  lust  ob

bnrfy — nrb  jmdglpfbtb,  sglbtjlbs  wjti  rbsjcunf   pbrlnmbmtsbvbrb pnjm.8.4.5.?.?.

 

 Jmkury 

tg 

tib 

supbrdjnf 

 pnflnr  

nrdi.  Jt  js

rbpgrtbc jm  1.1?%  gh   dnsbs  P>>3\.  Sib  supbrdjnf  pnflnr  nrdijs dfgsb  tg  tib  cjstnf  bceb  gh   tib  H_. Sijs lny  ob  nssgdjntbc wjtijmkury gh   dgllumjdntjme  ornmdi  gh   Obrrbtjmj  gr  dgllgm

pnflnr cjejtnf mbrvb  gh   tib  4rc  spndb. Sib  Dgoo  gr  tib  @npfnmlbtigc lny  ob  usbc  hgr  jts  jcbmtjdntjgm  (Hje. 5).8.4.5.?.4. Tbdtjgm

 

gh  

tib 

 bxgr tbmcgms 

gh  

tib 

 mebrs.  Sibsb

invb obbm  rbpgrtbc  gmfy   nhtbr bmcgsdgpjd  surebry  (1.119%)P>>3\.

8.4.9. Jmhgrlntjgm 

 hgr  

 pntjbmts

Qrbgpbrntjvb   jmhgrlntjgm js  n  fbenf  mbdbssjty,  bvbm  jh   jt  js  mgtwbff rbejstbrbc  oy  tib  pntjbmt. Sijs  lny ob  grnf,  out cjhduft  tgvbrjhy, sg  tib  obst  js  grnf nmc  n  wrjttbm  hgrl  suppfyjmejmhgrlntjgm nmc  jmhgrlbc  dgmsbmt  nmc  jmdfucjme  bvbm  bxdbptjg-mnfdglpfjdntjgms.  N  sullnry gh   tib `by bfblbmts tg  jmdfucb wns

prgpgsbc oy 

Eguojbr 

jm 

?118 

P>>8\.Kuffjnrc   P>>5\,  jm  ijs  bxpbrt  bxpbrjbmdb,  mgtbc  tint  mbnrfytirbb qunrtbrs  gh   trjnfs   wbrb  cub  tg  umlbcjtntbc,  pnssjgmntb  grjmnpprgprjntb dgllbmts  nlgmest  dgffbneubs  gr  ljslnmneb-lbmt gh    n  drjsjs   sjtuntjgm  wjti  tib  pntjbmt.  N  qunrtbr  gh prgdbcurbs wbrb  onrbfy  kustjbc  oy  tbdimjdnf  hnufts;  sbdtjgm  gh tib mbrvb,  jmhbdtjgm,  ummbdbssnry  prgdbcurb.  .  .

8.3. Sibrnpbutjd  jmcjdntjgms  jm  DST 

8.3.>. Ndutb 

DST 

8.3.>.>. Qgsttrnulntjd  DST. 

prgerbssjvb 

dglprbssjgm 

hgf-fgwjme dgmtusjgm  wjti  sylptgls   nt  gmsbt  nmc  fjttfb   bcbln, jsmgt jm  prjmdjpfb  surejdnf  nmc  lust  ob  cjstjmeujsibc.  Jm  dnsb  gh dglprbssjgm wjtigut  cbdjt  tib  urebmt,  sjlpfb rbcudtjgm  jsghtbm bmguei  tg  rbfjbvb  sylptgls,  tg  ob  vbrjbc  oy  n dnrbhufdfjmjdnf lgmjtgrjme  wjti  fjlo  bfbvntjgm.  Jm  dnsb  gh   dglprbssjgmwjti cbdjt gr   sjemjdnmt  bcbln  wjtigut   cbdjt,  blbrebmdygpbm surebry  js  mbdbssnry.   Tigrtbr  gpbrntjme  tjlb  js   nssgdjntbcwjti hnstbr  rbdgvbry  P45\.

8.3.>.?.   Mgm-trnulntjd  DST.  Rrebmt  gpbm  surejdnf  cbdgl-prbssjgm js  rbqujrbc,  wjti  nm  jmdjsjgm  tint  lny  ob  bxtbmcbc  tg

tib hgrbnrl, 

nmc 

trbntlbmt 

gh  

btjgfgey. 

Jm 

dnsb 

gh  

ndutb

tirglogsjs  gh   n pbrsjstbmt  lbcjnm  nrtbry,   tib  nrtbry  js  bxdjsbcnhtbr rbfbnsb  gh nm  ghtbm  ojc  lbcjnm  mbrvb.

8.3.?. Tuondutb 

gr  

dirgmjd DST 

Lbcjdnf trbntlbmt  js  tib  rst  fjmb  jm  bnrfy  hgrls.Jt js  fbss  bhhbdtjvb  jm  jmtbrlbcjntb  hgrls  wjti   mgdturmnf  nmc

cjurmnf ndrgpnrbstibsjn  wjti   rjs`  gh   cbvbfgplbmt  gh   n cbdjt. Jtdnm ob  trjbc  rst  gr  jllbcjntb  surejdnf  trbntlbmt  dnm  ob  ghhbrbccbpbmcjme gm  tib  dgmtbxt.Turebry  js   jmcjdntbc  hgr  rbsjstnmt  hgrls  nmc  ncvnmdbc  hgrls

wjti cbdjt.Sib  dgmtrn-jmcjdntjgms  hgr  bmcgsdgpjd  surebry  jmdfucb

P>>9\;

jsgfntbc  lgtgr  hgrl0 ndutb  DST0 iypbrtrgpijd  symgvjnf  pntigfgey  rbqujrjme  bxtbmsjvb  symg-vbdtgly0

jmtrndnmnfjdufnr  tulgr0

  pggr  vjsjojfjty0 sbdgmcnry  surebry0 slnff  wrjst   wjti  cbdjt (rjs̀   gh   jmtrngpbrntjvb  dglprbssjgm).

8.2. Qbrsjstbmdb   gh   sylptgls,  rbdurrbmdb   gr   mbw  sylptgls

Jm n rbdbmt  nmnfysjs  gh   tib  dnusbs gh   sbdgmcnry  surebry  hgr?11dnsbs  gpbrntbc  gvbr n pbrjgc  gh   ?8lgmtis,  Ttötz  bt  nf.  P>>:\hgumc jmdglpfbtb  sbdtjgm  gh   H_  jm  23%  gh   dnsbs  nmc  pbrjmburnforgsjs jm  4?%  gh   dnsbs  (nmtbrjgr  sdnr  ncibsjgm  jm  ?4%  nmcdjrdulhbrbmtjnf  orgsjs  jm  :%)  nmc  jntrgebmjd  mbrvb  jmkury  jm8% gh    dnsbs.

Jm 

tib 

nosbmdb 

gh  

n prgxjlnf dnusb, rbgpbrntjgm 

js 

jmcjdntbcjm tirbb  dfjmjdnf  pjdturbs  wjti  n  hrbqubmdy  vnryjme  hrgl  1.4  tg>?% P>?1\  (Hje. >3);

pbrsjstbmdb  gh   sylptgls.  Sijs  js   tib  dgllgmbst  dglpfjdn-tjgm nhtbr  DST  surebry,   lnjmfy cub  tg  nm  jmdglpfbtb  sbdtjgmgh H_,  lgst  ghtbm  jm  tib  cjstnf  pgrtjgm.  Sib  nosbmdb  gh   nsylptgl-hrbb  jmtbrvnf,  tib  pbrsjstbmdb  gh   sylptgls  nmcpgsjtjvb prgvgdntjgm  tbsts  nrb  sueebstjvb.  BMLE  nomgrlnfj-tjbs lny  pbrsjst  cbspjtb  bhhbdtjvb  rbfbnsb.  Igwbvbr,   n  mgrlnfBMLE bfjljmntbs  pbrsjstbmt  dglprbssjgm.  Gpbm  rbvjsjgmsurebry js   kustjbc  wjtigut   tib  mbbc  hgr  lgcjdntjgm  gh lbcjnm mbrvb  surrgumcjmes0

rbdurrbmdb  gh   sylptgls. Nhtbr   n hrbb  jmtbrvnf  gh   tirbb lgmtis,sylptgls lny  rbdur  cub  tg  n prgerbssjvb  bmtrnplbmt  nhtbrH_ sdnrrjme  wjti  orgus  pbrjmburnf  ncibsjgms,  dnusjme  n’’trndtjgm mburgpntiy‚‚   (Iumtbr‚s  symcrglb)  P>?>\.  _bdur-rbmdb gh    sylptgls  nmc  n pgsjtjvb  dfjmjdnf  bxnljmntjgmsueebst  n  symcrglb  gh   bpjmburnf  ncibsjgms.  Nenjm   BMLElny ob  hnufty.   Qrgdbcurbs  tg  rbstgrb  efjcjme  obtwbbm  tiblbcjnm mbrvb  nmc  jts  surrgumcjmes  nrb  ghtbm  rbqujrbc0bxnlpfbs nrb  symgvjnf  np  P>??\,  iypgtibmnr  hnt  np  P>?4\,pbcjdfb nps  P>?3\,  ojglntbrjnfs   P91\  gr  nmtj-ncibsjgms  ebfP>?1\0

nppbnrnmdb  gh   mbw sylptgls.  Sibsb  nrb  lgstfy  sbdgmcnry  tg

jmtrngpbrntjvb 

jntrgebmjd 

fbsjgms 

gh  

tib 

lbcjnm 

mbrvb 

trum`,

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:3:1

Page 17: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 17/20

tib  tibmnr  (rbdurrbmt)   ornmdi,  pnflnr  cjejtnf  mbrvbs,  tibsupbrdjnf pnflnr  ornmdi  gr tbmcgms.  Sibsb  dglpfjdntjgmsdnm gddur  nfgmb  gr  dglojmbc  wjti   gmb  gh tib  nogvb  dfjmjdnfprbsbmtntjgms. Mbrvb  rbpnjr  gh   tib  tbrljmnf  ornmdibs  njls  tg

rbdgvbr sbmsjtjvjty 

nmc 

rbcudb mburgpntijd 

pnjm. 

Jm 

dnsb 

gh mburgln gh   tib  pnflnr  ornmdi,  n  cbsbmsjtjzntjgm   js  jmcjdntbcnmc, jh    umsuddbsshuf,  ourjnf.  _bpnjr  gh   tibmnr  ornmdi  jsjmcjdntbc cbpbmcjme  gm  tib  prbsbmdb  gh   humdtjgmnf  jl-pnjrlbmt, neb  nmc  tib  pgtbmtjnf  hgr  rbebmbrntjgm  nmc  tib  sjtb   gh tib fbsjgm.  Gtibrwjsb   pnffjntjvb  tbmcgm  trnmshbr  surebry  jsprgpgsbc.

Cjsdfgsurb gh   jmtbrbst

Sib nutigr  cbdfnrbs  tint  ib  ins  mg  dgmjdts  gh   jmtbrbstdgmdbrmjme tijs  nrtjdfb.

_bhbrbmdbs

P>\  Nlncjg   QD.  Sib  rst   dnrpnf   tummbf  rbfbnsb7  K   Inmc   Ture   Or  >::20?1;31—>.

P?\  Ntrgsij   J,   Eullbssgm   D,  Kgimssgm   _,  Grmstbjm   B,  _nmstnl   K,  bt  nf.Qrbvnfbmdb  gh   dnrpnf  tummbf  symcrglb   jm  n  ebmbrnf   pgpufntjgm.   KNLN>:::0?9?;>24—9.

P4\ 

Suppjm 

Q, 

Ofgtjbrb 

QG, 

Ubjff 

N, 

_jdgrcbnu 

Q, 

Nffblnmc 

I. 

Tymcrglb 

cudnmnf

 

dnrpjbm 

gpbrb 

bm 

Hrnmdb 

bm 

?119 

dnrndtbrjstjqubs 

cbs 

lnfncbs 

btcb  fbur  prjsb   bm  dinreb.  _bv  Mburgf   (Qnrjs)  ?1>>0>85;:12—>2.

P3\  Hgmtnjmb  D.  Nmntgljb   bt  ojglêdnmjqub  cbs  dnmnux   gstêg-orbux   pnf-lnjrbs

 

cu 

pgjembt. 

Jm; 

Dnijbr 

c‚bmsbjemblbmt 

cb 

fn 

Tgdjêtê 

hrnmånjsb 

cbdijrurejb

 

cb 

fn 

lnjm 

(Lgmgernpijb 

cu 

EBL), 

mg 5. 

Qnrjs; 

Bfsbvjbr0 

>::2;55—:>.

P2\  Dgoo   S@,   Cnffby  O@,   Qgstbrnrg   _I,   Fbwjs  _D.  Nmntgly   gh   tib  bxgrrbtjmnduful.

 

Inmc 

Ture 

Nl 

>::40>9;:>—:.P8\  @fjmb   TD,   Lggrb  K_.   Sib   trnmsvbrsb  dnrpnf  fjenlbmt.   Nm   jlpgrtnmt

dglpgmbmt 

gh  

tib 

cjejtnf 

bxgr 

puffby 

systbl. 

Ogmb 

Kgjmt 

Ture 

Nl>::?053;>359—92.

P5\ 

Ljtdibff 

_, Dibsmby N, Tbnf T, 

[email protected] 

F, Sigln 

N. 

Nmntgljdnfvnrjntjgms  gh   tib dnrpnf  tummbf  strudturbs. Dnm K   Qfnst Ture  ?11:0>5;b4—5.

P9\ 

Fnmz 

R. 

Nmntgljdnf 

vnrjntjgms 

gh  

tib 

lbcjnm 

mbrvb 

jm 

tib 

dnrpnf 

tummbf. 

KInmc

 

Ture 

Nl 

>:550?;33—24.P:\  @gzjm  TI.   Sib  nmntgly  gh   tib  rbdurrbmt   ornmdi   gh   tib  lbcjnm  mbrvb.  K

Inmc   Ture   Nl  >::90?4;92?—9.P>1\

 

Lnd`jmmgm 

TB, 

Cbffgm 

NF. 

Nmntgljd 

jmvbstjentjgms 

gh  

mbrvbs 

nt 

tibwrjst;   J.  Grjbmtntjgm   gh   tib  lgtgr   hnsdjdfb  gh   tib  lbcjnm   mbrvb  jm  tibdnrpnf   tummbf.   Nmm  Qfnst   Ture   >:990?>;4?—2.

P>>\  Lbnfs _N,  Tinmbr  L. Xnrjntjgms   jm  cjejtnf  sbmsgry   pnttbrms;  n  stucy   gh   tibufmnr

 

mbrvb-lbcjnm 

mbrvb 

pnflnr 

dgllumjdntjme 

ornmdi. 

Inmc 

TureNl   >:9409;3>>—3.

P>?\ 

Cgyfb 

K_, 

Ogttb 

LK. 

Turejdnf 

nmntgly 

gh  

tib 

inmc 

nmc 

uppbr 

bxtrbljty.Qijfncbfpijn;   Fjppjmdgtt,  Ujffjnls  &  Ujf`jms0  ?114;  5?>.

P>4\ 

Cgm 

Erjgt 

KQ, 

Xnm 

@ggtbm 

BG, 

[ujcnl 

KL, 

Qrgsb 

FQ, 

Ineb 

KK. 

Jmtbrmnfnmntgly   gh   tib  dgllumjdntjme   ornmdi   obtwbbm  tib  ufmnr  nmc  lbcjnmmbrvbs

 

jm 

tib 

inmc 

nmc 

jts 

rbfbvnmdb 

tg 

vgfnr 

cjejtnf 

sbmsjojfjty. 

InmcTure  Nl   ?11?0?5;>34—8.

P>3\ 

Fjmcfby 

TE, 

@fbjmbrt 

KL. 

Qrbvnfbmdb 

gh  

nmntgljd 

vnrjntjgms 

bmdgumtbrbcjm   bfbdtjvb  dnrpnf   tummbf   rbfbnsb.  K  Inmc   Ture   Nl   ?1140?9;93:—22.

P>2\  Enssmbr   BL,  Tdigd`b   L,  Qbbr  T,  Tdiwnobeebr  N,   Knsdi`b  U,  bt  nf.Qbrsjstbmt   lbcjnm   nrtbry  jm   tib  dnrpnf   tummbf;  dgfgr   Cgppfbr   uftrnsgmg-ernpijd

 

mcjmes. 

Rftrnsgumc 

Lbc 

?11?0?>;322—8>.P>8\  _npp   B.  Nmglnfjbs   lusdufnjrbs  bt  symcrglbs   dnmnfnjrbs   cu   lblorb

supêrjbur.  Dijr  Lnjm  ?1130?4;T>99—:9.P>5\  Igftzinusbm   FL,  Dgmstnmt   C,  cb   Knebr   U. Sib  prbvnfbmdb  gh   bxgr

cjejtgrul 

supbrdjnfjs 

nmc 

prghumcus 

lusdfb 

obffjbs 

obygmc 

tib 

prgxj-lnf

 

fjljt 

gh  

tib 

dnrpnf 

tummbf; 

dncnvbrjd 

stucy. 

Inmc 

Ture 

Nl>::90?4;4?—5.

Nomgrlnf sylptgls nbr dnrpnf tummbf rbfbnsb

Mg sylptgl-hrbb jmtbrvnfTylptgl-hrbb jmtbrvnf

Qrgxjlnf sjems (++) gr

sjems jm gtibr

mbrvgustbrrjtgry

-Mbenvb prgvgdngm

tbsts

-Mbenvb BMLE

Fgdnf sjems (++)

Qbrsjstbmdb gh 

sylptgls

-Qgsjvb

prgvgdngm

tbsts

-Qgsjvb

BMLE

Mbw sylptgls

-Mbw gr 

jlpnjrbc

mburgfgejd cbdjt

-Tylptgls gh mburgln

-Qrgvgdngm tbsts +/-

-BMLE +/-

Qgstgpbrnvb ncibsjgm wjti

bpjmburnf +/- jmtbrhnsdjdufnr orgsjsnbr nousjvb mburgfysjs

-Tigrt hrbb jmtbrvnf

-Qrgvgdngm tbsts +/-

-Qnjm nmc ndrgpnrbstibsjns wijfb wrjst

bxjgm-bxtbmsjgm

-BMLE +/-

Srub rbdurrbmdb

-Jmjnf rbdgvbry

-Qgsjvb prgvgdngm tbsts

-Nomgrlnf BMLE

-Lufpfb drusi symcrglb

-Cjnemgsd ljstn`b; gtibr

mburgpntiy 

jmvgfvjme

spjmnf, rncjdufnr gr

trumdufnr strudturb

Jmdglpfbtb

sbdgm gh 

bxgr

rbmnduful

Gpbrnvb fbsjgm 

gh lbcjnm

mbrvb gr jts ornmdi(bs)

(dgmtusjgm, sbdgm)

Hje. 

>3. 

Srbntlbmt 

nfegrjtil 

jm 

dnsbs 

gh  

rbdurrbmdb, 

pbrsjstbmdb, 

gr 

nppbnrnmdb 

gh  

mbw 

sylptgls 

nhtbr 

dnrpnf 

tummbf 

surebry. Nfegrjtilb

 

cêdjsjgmmbf 

cnms 

fbs 

dns 

cb 

rêdjcjvb, 

 pbrsjstnmdb 

gu 

mguvbnux 

sylptólbs 

nprés 

dijrurejb 

cu 

dnmnf 

dnrpjbm.

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:3 

:>

Page 18: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 18/20

P>9\   Qnmdinf  NQ,  Srzbdjn  ̀ LN.  Sib   dfjmjdnf  nppfjdntjgm  gh   @npfnm‚s  dnrcjmnffjmb  ns   n  surhndb   lnr`br  hgr  tib  supbrdjnf   pnflnr  nrdi.  Inmc   (M   Z)?11:02;>22—:.

P>:\   Dgoo  S@,  Dggmby UQ, @nj-Mnm  N.  _bfntjgmsijp  gh   cbbp   strudturbs   gh   tibinmc

 

nmc 

wrjst 

tg 

tgpgernpijdnf 

fnmclnr`s. 

Dfjm 

Nmnt 

>::408;411—5.P?1\   Dgoo   S@,   @mucsgm   EN,   Dggmby  UQ.  Sib  usb  gh   tgpgernpijdnf   fnmc-

lnr`s 

tg 

jlprgvb 

tib 

gutdglb 

gh  

Nebb 

bmcgsdgpjd 

dnrpnf 

tummbf 

rbfbnsb.Nrtirgsdgpy   >::20>>;>82—5?.

P?>\   Ljffbsj  I,  [gdi  E,  _nti  S. Sib  efjcjme   nppnrntus   gh   pbrjpibrnf  mbrvb  nmcjts  dfjmjdnf  sjemjdnmdb.   Nmm   Dijr  Lnjm  Lblo  Tupbr   >::10:;95—:5.

P??\ 

Tznog 

_L, 

Ony 

O@, 

Tinr`by 

MN, Enut 

D. 

Lbcjnm 

mbrvb 

cjspfndblbmttirguei   tib  dnrpnf  dnmnf.  K   Inmc   Ture  Nl   >::30>:;:1>—8.

P?4\   Urjeit   SU,  Efgwdzbws`jb  H, Uibbfbr   CN.  Bxdursjgm   nmc  strnjm  gh   tiblbcjnm   mbrvb.  K  Ogmb   Kgjmt   Ture   Nl  >::8059;>9:5—:14.

P?3\ 

Mn`nljdij 

@, 

Sndijonmn 

T. 

Srnmsvbrsb 

sfjcjme 

gh  

tib 

lbcjnm 

mbrvbobmbnti   tib  bxgr  rbtjmnduful.  K  Inmc  Ture   Or  >::?0>5;?>4—8.

P?2\   Fumcogre   E.  Mbrvb  jmkury   nmc  rbpnjr.  Fgmcgm;   Diurdijff   Fjvjmestgmb0>:99.

P?8\ 

Dinllns 

L, 

Ogusqubt 

Q, 

_bmnrc 

B, 

Qgjrjbr 

KF, 

Knhgf 

D, 

bt 

nf. 

Cupuy-trbm‚s  cjsbnsb,   dnrpnf   tummbf  symcrglb,   trjeebr  mebr,  nmc   cjnobtbslbffjtus.   K  Inmc   Ture  Nl   >::20?1;>1:—>3.

P?5\ 

Rptgm 

N_, 

LdDglns 

NK. 

Sib 

cguofb 

drusi 

jm 

mbrvb 

bmtrnplbmtsymcrglbs.

 

Fnmdbt 

>:540?;42:—8?.

P?9\   Ljdibfsbm  I,  Qgsmbr   LN.  Lbcjdnf  ijstgry  gh   dnrpnf  tummbf   symcrglb.Inmc   Dfjm  ?11?0>9;?25—89.

P?:\ 

Tdiujmc 

H, Xbmturn 

L, 

Qnstbbfs 

KF. 

Jcjgpntijd 

dnrpnf 

tummbf 

symcrglb;ijstgfgejd   stucy   gh   bxgr  tbmcgm   symgvjul.  K   Inmc   Ture   Nl>::10>2;3:5—214.

P41\   Fgznmg-Dnfcbrgm   T,   Nmtigmy  T,   _jme  C.   Sib  qunfjty   nmc   strbmeti   gh bvjcbmdb

 

hgr 

btjgfgey; 

bxnlpfb 

gh  

dnrpnf 

tummbf 

symcrglb. 

Inmc 

TureNl   ?119044;2?2—49.

P4>\ 

Ttgfp-Tljti 

@N, 

Qnsdgb 

L@, 

Geourm 

Kr 

QF. 

Dnrpnf 

tummbf 

symcrglb 

jmprbemnmdy;  hrbqubmdy,  sbvbrjty,   nmc   prgemgsjs.  Nrdi   Qiys   Lbc  _binojf>::905:;>?92—5.

P4?\   L‚Onppê  Q.   Dglpfjdntjgms   mburgfgejqubs  cb  fn  ergssbssb   (sdjntjqubbxdfub).

 

_bv 

_iul 

Bc 

Hr 

?11205?;5>:—?3.P44\   Qnrjs   L,  Qnsqujbr   D,  Fjobrt  O.  Tnfnrjês  gpêrês   cu  dnmnf  dnrpjbm  ;  sujvj

prghbssjgmmbf 

pbmcnmt 

nms. 

Cgdulbmts 

pgur 

fb 

lêcbdjm 

cu 

trnvnjf

?1>1084—52.P43\

 

Lnd`jmmgm 

TB. 

Qntigpiysjgfgey 

gh  

mbrvb 

dglprbssjgm. 

Inmc 

Dfjm?11?0>9;?4>—3>.

P42\ 

@bjr 

QK, 

Ondi 

KL. 

Hfbxgr 

lusdfb 

jmdursjgm 

jmtg 

tib 

dnrpnf 

tummbf; 

nlbdinmjsl

 

hgr 

jmdrbnsbc 

dnrpnf 

tummbf 

prbssurb7 

Dfjm 

Ojglbdi 

(OrjstgfNvgm)  ?1110>2;41>—2.

P48\   Nmcbrsbm   KI,   Hnffbmtjm  M,   Siglsbm   KH, Lj`̀ bfsbm  T.  _js  ̀ hndtgrs  hgrmbd`

 

nmc 

uppbr 

bxtrbljty 

cjsgrcbrs 

nlgme 

dglputbrs 

usbrs 

nmc 

tib 

bhhbdtgh 

 

jmtbrvbmtjgms; 

nm 

gvbrvjbw 

gh  

systblntjd 

rbvjbws. 

QFgT 

Gmb?1>>08;b>:8:>.

P45\   Tdimbtzfbr   @N.  Ndutb  dnrpnf  tummbf   symcrglb.   K  Nl   Ndnc  Grtigp   Ture?1190>8;?58—9?.

P49\ 

Hgudibr 

E, 

Oudi 

M. 

Tymcrglb 

cu 

dnmnf 

dnrpjbm. 

BLD 

Nppnrbjf 

fgdg-lgtbur.  Qnrjs;  Bfsbvjbr  Lnssgm  TNT0   >::9,   >3-18:-N->1.

P4:\   Qrysb-Qijffjps   UB.  Xnfjcntjgm   gh   n  cjnemgstjd   sjem   jm  dnrpnf  tummbf

symcrglb.   K   Mburgf   Mburgsure   Qsydijntry   >:93035;951—?.P31\

 

Qnfulog 

DH, 

Tznog 

_L. 

Bxnljmntjgm 

gh  

pntjbmts 

hgr 

dnrpnf 

tummbfsymcrglb   sbmsjojfjty,  prgvgdntjvb,  nmc  lgtgr  tbstjme.   Inmc   Dfjm  ?11?0>9;?8:—55. 

vj.P3>\   Oudi-Knbebr   M,   Hgudibr  E.  Dgrrbfntjgm   gh   dfjmjdnf  sjems   wjti   mbrvb

dgmcudtjgm 

tbsts 

jm 

tib 

cjnemgsjs 

gh  

dnrpnf 

tummbf 

symcrglb. 

Inmc 

TureOr   >::30>:;5?1—3.

P3?\ 

Qnfby 

C, 

LdLurtiry 

_Z. 

Lbcjnm 

mbrvb 

dglprbssjgm 

tbst 

jm 

dnrpnf 

tummbfsymcrglb   cjnemgsjs   rbprgcudbs   sjems  nmc   sylptgls  jm   nhhbdtbc  wrjst.Grtigp

 

_bv 

>:920>3;3>—2.P34\   Cur`nm   KN.  N   mbw  cjnemgstjd   tbst  hgr   dnrpnf  tummbf   symcrglb.   K  Ogmb

Kgjmt   Ture   Nl  >::>054;242—9.P33\   Sbtrg  NL, Bvnmghh  ON, Igffstjbm  TO, Ebfobrlnm  _I.  N  mbw  prgvgdntjvb

tbst 

hgr 

dnrpnf 

tummbf 

symcrglb. 

Nssbsslbmt 

gh  

wrjst 

bxjgm 

nmc 

mbrvbdglprbssjgm.   K   Ogmb  Kgjmt   Ture  Or  >::9091;3:4—9.

P32\  Ogudib   Q.  Jm;   Dfjmjqub  B,   bcjtgr.  Bmdydfgpêcjb  Lêcjdg-dijrurejdnfb.Qnrjs;  Bfsbvjbr  Lnssgm   TNT0   ?119.   >5-141-N->1.

P38\ 

Dgrfgoê 

Q. 

F‚êfbdtrglygernllb 

cbs 

symcrglbs 

dnmnfnjrbs. 

Dijr 

Lnjm?1130?4;T3—>3.

P35\ 

@jlurn 

J, 

Nyynr 

C_. 

Sib 

dnrpnf 

tummbf 

symcrglb; 

bfbdtrgpiysjgfgejdnfnspbdts   gh   84:  sylptglntjd   bxtrbljtjbs.  Bfbdtrglyger   Dfjm  Mburgpiy-sjgf

 

>:920?2;>2>—83.P39\  Ujtt   KD,  Ibmtz  KE,   Ttbvbms  KD.   Dnrpnf  tummbf  symcrglb   wjti   mgrlnf

mbrvb  dgmcudtjgm   stucjbs.   Lusdfb  Mbrvb  ?1130?:;2>2—??.P3:\  Tbrgr  Q. Tgmgernpiy nmc  bfbdtrgcjnemgsjs  jm   dnrpnf tummbf symcrglb

cjnemgsjs, nm 

nmnfysjs 

gh  

tib 

fjtbrnturb. Bur 

_ncjgf 

?119085;>38—2?.P21\  Dfjhhgrc  KD,  Jsrnbfs  I.   Qrgvgdntjvb  bxbrdjsb  lnmbuvbr;  jts  bhhbdt  gm  mbrvb

dgmcudtjgm   stucjbs   jm  pntjbmts  wjti   dnrpnf   tummbf  symcrglb.   Nrdi  QiysLbc  _binojf  >::3052;9—>>.

P2>\ 

Erninl 

O. 

Sib 

vnfub 

nccbc 

oy 

bfbdtrgcjnemgstjd 

tbstjme 

jm 

tib 

cjnemgsjsgh   dnrpnf  tummbf  symcrglb.   K  Ogmb   Kgjmt  Ture   Nl   ?1190:1;?295—:4.

P2?\  NMNBT.  Ttrntêejb  cbs   bxnlbms  pnrndfjmjqubs   bt  cbs  jmcjdntjgms   tiêrn-pbutjqubs   cnms   fb  symcrglb  cu   dnmnf  dnrpjbm0  >::9.

P24\ 

Snj 

SU, 

Uu DZ, 

Tu 

HD, 

Dibrm 

SD, 

Kgu 

JL. 

Rftrnsgmgernpiy 

hgrcjnemgsjme   dnrpnf  tummbf   symcrglb;   n  lbtn-nmnfysjs  gh   cjnemgstjd   tbstnddurndy.  Rftrnsgumc   Lbc  Ojgf  ?1>?049;>>?>—9.

P23\ 

G‚Dgmmgr 

C, 

Lnrsinff 

T, 

Lnssy-Ubstrgpp 

M. 

Mgm-surejdnf 

trbntlbmt(gtibr

 

tinm 

stbrgjc 

jmkbdtjgm) 

hgr 

dnrpnf 

tummbf 

symcrglb. 

Dgdirnmb

Cntnonsb   Tyst   _bv  ?11405;DC114?>:.P22\  Qncun  F,  Qncun  _,   Nprjfb  J,  Qnsqunfbttj  Q,  Sgmnfj   Q.  Luftjpbrspbdtjvb

hgffgw-up 

gh  

umtrbntbc 

dnrpnf 

tummbf 

symcrglb; 

luftjdbmtbr 

stucy.Mburgfgey   ?11>028;>32:—88.

P28\ 

Ebfobrlnm 

_I, 

_ycbvj ̀

OF, 

Qbss 

EL, 

Tznog 

_L, 

Fumcogre 

E. 

Dnrpnftummbf   symcrglb.   N   sdjbmtjd   onsjs   hgr  dfjmjdnf  dnrb.  Grtigp   Dfjm  MgrtiNl

 

>:990>:;>>2—?3.P25\  Xnm  Lbjr  M,   Cb  Tlbt  F.  Dnrpnf  tummbf   symcrglb   jm  dijfcrbm.   Ndtn

Grtigp 

Obfe 

?11408:;495—:2.P29\  Srgpbt  Z,  Orjbmtjmj   KL,  Lgmmjbr  E,  Xjdinrc  Q.  Tymcrglb   cu  dnmnf

dnrpjbm 

nvnmt 

?1 

nms. 

Á 

prgpgs 

cb 

sbpt 

gosbrvntjgms. 

Nmm 

Dijr 

LnjmLblo  Tupbr   >::10:;?:—4>.

P2:\ 

Crbnmg 

S, Nfobrt 

KC, 

Lnrjm 

H, Tnufbnu 

Q. 

Tymcrglb 

cu 

dnmnf 

dnrpjbm.BLD  Nppnrbjf  fgdglgtbur.  Qnrjs;  Bfsbvjbr  Lnssgm  TNT0   ?1>>,  >3-18:-N->1.

P81\  Cuobrt   S, _ndnsnm  G.  N  rbfjnofb   tbdimjqub   hgr  nvgjcjme  tib lbcjnm   mbrvbcurjme

 

dnrpnf 

tummbf 

jmkbdtjgms. 

Kgjmt 

Ogmb 

Tpjmb 

?118054;55—:.P8>\  Tbvjl  T,  Cgeu   G,  Dnlcbvjrbm  I,   @nfbnensj   I,  Nrnf  L,  bt  nf.  Fgme-tbrl

bhhbdtjvbmbss 

gh  

stbrgjc 

jmkbdtjgms 

nmc 

spfjmtjme 

jm 

ljfc 

nmc 

lgcbrntbdnrpnf

 

tummbf 

symcrglb. 

Mburgf 

Tdj 

?1130?2;39—2?.P8?\  Lnrsinff  T,  Snrcjh   E,  Nsiwgrti   M.   Fgdnf  dgrtjdgstbrgjc  jmkbdtjgm

hgr   dnrpnf  tummbf   symcrglb.   Dgdirnmb   Cntnonsb   Tyst   _bv  ?1150DC11>223.

P84\ 

Bcebff 

TB, 

LdDnob 

TK, 

Orbjcbmondi 

UD, 

FnKgjb 

NT, 

Nobff 

SC. 

Qrb-cjdtjme   tib  gutdglb   gh   dnrpnf   tummbf  rbfbnsb.  K   Inmc   Ture  Nl?1140?9(>);?22—8>.

P83\ 

Nenrwnf 

X, 

Tjmei 

_, 

Tndicbv 

N, 

Ujdfnhh, 

Tib`inr 

T, 

bt 

nf. 

prgspbdtjvbstucy

 

gh  

tib 

fgme-tbrl 

bhdndy 

gh  

fgdnf 

lbtiyf 

prbcmjsgfgmb 

ndbtntbjmkbdtjgm   jm  tib  lnmneblbmt   gh   ljfc   dnrpnf  tummbf  symcrglb.   _ibuln-tgfgey   ?112033;835—21.

P82\  Ebfobrlnm   _I,   Nrgmsgm   C,   Ubjslnm   LI.  Dnrpnf   tummbf  symcrglb._bsufts

 

gh  

prgspbdtjvb 

trjnf 

gh  

stbrgjc 

jmkbdtjgm 

nmc 

spfjmtjme. 

OgmbKgjmt   Ture   Nl  >:9108?;>>9>—3.

P88\ 

Qneb 

LK, 

Lnssy-Ubstrgpp 

M, 

G‚Dgmmgr 

C, 

Qjtt 

X. Tpfjmtjme 

hgr 

dnrpnftummbf   symcrglb.  Dgdirnmb   Cntnonsb   Tyst  _bv  ?1>?05;DC1>1114.

P85\ 

Ttutzlnmm 

T, 

Oudi-Knbebr 

M, 

Hgudibr 

E. 

Tymcrglb 

cu 

dnmnf 

dnrpjbm._êsuftnts   cu   trnjtblbmt  dgmsbrvntbur  pnr  grtiésb   cb  rbpgs   mgdturmb   surlbsurb.

 

Lnjm 

>::904;?14—>1.P89\  G‚Dgmmgr   C,  Qneb   LK,  Lnrsinff  TD,   Lnssy-Ubstrgpp  M.  Bregmgljd

pgsjtjgmjme 

gr 

bqujplbmt 

hgr 

trbntjme 

dnrpnf 

tummbf 

symcrglb. 

DgdirnmbCntnonsb   Tyst   _bv  ?1>?0>;DC11:811.

P8:\  Mn`nljdij  @, Sndijonmn  T,   Znlnlgtg  T,   Jcn   L. Qbrdutnmbgusdnrpnf  tummbf rbfbnsb  dglpnrbc  wjti  ljmj-gpbm  rbfbnsb  usjme uftrnsg-mgernpijd eujcnmdb

 

hgr 

ogti 

tbdimjqubs. K 

Inmc Ture 

Nl 

?1>1042;345—32.

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:3:?

Page 19: Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

7/23/2019 Canal Carpien- Chammas- Chir Main 2014

http://slidepdf.com/reader/full/canal-carpien-chammas-chir-main-2014 19/20

P51\  Nftjssjlj   L,  Lnmdjmj  EO.   Turejdnf  rbfbnsb   gh   tib  lbcjnm  mbrvb  umcbrfgdnf  nmnbstibsjn  hgr   dnrpnf  tummbf   symcrglb.  K  Inmc   Ture   Or>:990>4;4:2—8.

P5>\  Qntjf  T,   _nln`rjsimnm   L,  Ttgtinrc   K.  Fgdnf  nmnbstibsjn   hgr   dnrpnf   tummbfcbdglprbssjgm;

 

dglpnrjsgm 

gh  

twg 

tbdimjqubs. 

Inmc 

Ture 

Or?11804>;894—8.

P5?\ 

Cbfnumny 

F, 

Dibffy 

KB. 

Ofgd`s 

nt 

tib 

wrjst 

prgvjcb 

bhhbdtjvb 

nmbstibsjnhgr   dnrpnf   tummbf  rbfbnsb.  Dnm   K  Nmnbsti   ?11>039;828—81.

P54\  _gurb   Q,  Lnsqubfbt  ND.  Êtucb   nmntgljqub  cu  dgussjm   ernjssbux   sus-rbtjmndufnjrb  ;  nppfjdntjgm  n  f‚nogrc  dijrurejdnf  cu   dnmnf  dnrpjbm.   DijrLnjm

 

?11>0?1;?95—:4.P53\  Tjbelbti  NU, Igp`jmsgm-Uggffby  KN.  Ttnmcnrc   gpbm   cbdglprbssjgm   jm

dnrpnf   tummbf  symcrglb  dglpnrbc   wjti  n  lgcjbc   gpbm  tbdimjqubprbsbrvjme   tib  supbrdjnf   s`jm   mbrvbs;  n  prgspbdtjvb  rnmcgljzbc   stucy.K

 

Inmc 

Ture 

Nl 

?11804>;>394—:.P52\  Tjfvbr  LN,  Ebfobrlnm  _I,   Ebfflnm   I,   _igncbs   DB.  Dnrpnf  tummbf

symcrglb;   nssgdjntbc  nomgrlnfjtjbs   jm   ufmnr   mbrvb  humdtjgm   nmc   tib  bhhbdtgh   dnrpnf  tummbf  rbfbnsb   gm  tibsb   nomgrlnfjtjbs.   K  Inmc   Ture   Nl  >:920>1;5>1—4.

P58\  Nofgvb _I,  Lgy GK,  Qbjlbr  DN,  Uibbfbr C_,  Cjng B. Qrbssurb   dinmebsjm  Euygm‚s  dnmnf  nhtbr  dnrpnf  tummbf   rbfbnsb.  K  Inmc   Ture   Or>::80?>;883—2.

P55\ 

Tnvgrmjm 

D, 

Ognojeij 

N, 

Sdibmjg 

Q, 

_njlobnu 

E, 

Hguqub 

Q, 

bt 

nf. 

Hnut-jf

rbdgmstrujrb   fb  rbtjmnduful  cbs  bdijssburs  (rbtjmnduful  bxgrul)  cnmsfb  dnmnf  dnrpjbm   7  Dijr  Lnjm  ?1>10?:;434—2>.

P59\ 

Hgudibr 

E, 

Xnm 

Gvbrstrnbtbm 

F, 

Ornen 

Cn 

Tjfvn 

K, 

Mgfbms 

M. 

Dinmebs 

jmerjp   strbmeti   jm  n  rnmcgljzbc   stucy   gh   dnrpnf  tummbf  rbfbnsb  oy  tirbbcjhhbrbmt

 

tbdimjqubs. 

Bur 

Grtigp 

Ture 

Srnulntgf 

>::808;>92—:.P5:\  Cjns   KK,   Oigwnf  O,   Ujfcjm  DK,  Siglpsgm   K_.   Dnrpnf   tummbf  cbdglprbs-

sjgm. 

Js 

fbmetibmjme 

gh  

tib 

bxgr 

rbtjmnduful 

obttbr 

tinm 

sjlpfb 

cjvjsjgm7K   Inmc  Ture   Or  ?1130?:;?5>—8.

P91\ 

Cudiê 

_, 

Srnobfsj 

N. 

Sib 

Dnmnfbttg(_) 

jlpfnmt 

hgr 

rbdgmstrudtjmetrnmsvbrsb   dnrpnf  fjenlbmt   jm  dnrpnf   tummbf  surebry.   Turejdnf  tbdimjqubnmc

 

dgigrt 

prgspbdtjvb 

stucy 

nogut 

311 

Dnmnfbttg 

dnsbs 

vbrsus 

311 

dnsbswjti   gpbm   dnrpnf  tummbf   surebry.   Dijr  Lnjm  ?1>10?:;42?—:.

P9>\ 

Fjttfbr 

KU, 

Fj 

DT. 

Qrjlnry 

rbstgrntjgm 

gh  

tiulo 

gppgsjtjgm 

wjti 

lbcjnmmbrvb  cbdglprbssjgm.   Qfnst  _bdgmstr   Ture   >:8504:;53—2.

P9?\ 

@fbjm 

_C, 

@gtsjs 

TX, 

Diume 

@D. 

Gpbm 

dnrpnf 

tummbf 

rbfbnsb 

usjme 

>-

dbmtjlbtbr   jmdjsjgm;   tbdimjqub  nmc  gutdglbs   hgr  >13   pntjbmts.   Qfnst_bdgmstr

 

Ture 

?1140>>>;>8>8—??.P94\  Orglfby  ET.   Ljmjlnf-jmdjsjgm  gpbm   dnrpnf  tummbf  cbdglprbssjgm.   K

Inmc 

Ture 

Nl 

>::30>:;>>:—?1.P93\

 

Qnjmb 

@U, 

Qgfyzgjcjs 

@T. 

Dnrpnf 

tummbf 

symcrglb. 

Cbdglprbssjgmusjme   tib  Qnjmb  rbtjmndufgtglb.   K  Mburgsure   >:9402:;>14>—8.

P92\  Curnmcbnu   N.  Tymcrglb   cu   dnmnf   dnrpjbm.   Dgmhêrbmdbs   c‚bmsbjebmblmtcb

 

fn 

Tgdjêtê 

hrnmånjsb 

cb 

dijrurejb 

grtigpêcjqub 

bt 

trnulntgfgejqub?119.

 

Qnrjs; 

Bfsbvjbr 

Lnssgm0 

?119; 

>32—81.P98\  Dinjsb   H, Obffblbrb  Q,  Hrjgf   KQ,  Enjsmb   B,  Qgjrjbr   Q,  bt  nf.  Jmtbrruptjgm

prghbssjgmmbffb   bt  dijrurejb  cbs   symcrglbs   cu   dnmnf   dnrpjbm.   _êsuftntsc‚umb

 

sbrjb 

prgspbdtjvb 

cb 

?44 

pntjbmts. 

Dijr 

Lnjm 

?11>0?1;>>5—?>.P95\

 

Obd`bmonuei 

_C. 

Dnrpnf 

tummbf 

symcrglb. 

Jm; 

Dggmby 

UQ, 

bcjtgr. 

Sibwrjst..   Qijfncbfpijn;   Ugftbrs   @fuwbr,  Fjppjmdgtt  Ujffjnls  &  Ujf`jms0?1>1.   p.  >>12—48.

P99\  Fbb  UQ,  Ttrjd`fnmc   KU.  Tnhb   dnrpnf  tummbf   rbfbnsb  vjn  n  fjljtbc  pnflnrjmdjsjgm.

 

Qfnst 

_bdgmstr 

Ture 

>::90>1>;3>9—?3 

Pcjsdussjgm 

?2—8\.P9:\  G`utsu   J,  Mjmgljyn   T,  Sn`ntgrj  Z, Renwn  Z. Bmcgsdgpjd  lnmneblbmt  gh 

dnrpnf 

tummbf 

symcrglb. 

Nrtirgsdgpy 

>:9:02;>>—9.P:1\  Digw  KD.  Bmcgsdgpjd   rbfbnsb  gh   tib  dnrpnf   fjenlbmt;   n  mbw  tbdimjqub  hgr

dnrpnf 

tummbf 

symcrglb. 

Nrtirgsdgpy 

>:9:02;>:—?3.P:>\  Nebb   KL,  LdDnrrgff  Kr   I_,   Sgrtgsn  _C,   Obrry  CN, Tznog  _L,  bt  nf.

Bmcgsdgpjd 

rbfbnsb 

gh  

tib 

dnrpnf 

tummbf; 

rnmcgljzbc 

prgspbdtjvbluftjdbmtbr   stucy.   K  Inmc  Ture   Nl   >::?0>5;:95—:2.

P:?\ 

Tbrnceb 

I, 

Tbrnceb 

B. 

Qjsg-trjqubtrnf 

pnjm 

symcrglb 

nhtbr 

dnrpnf 

tummbfrbfbnsb.   K   Inmc   Ture  Nl   >:9:0>3;929—8?.

P:4\  Dinjsb   H. Lgojfjsntjgm  ndtjvb  jllbcjntb  gu   jllgojfjsntjgm   pgstgpbrn-tgjrb   rjejcb   cu   pgjembt  cnms   fbs   symcrglbs   cu  dnmnf  dnrpjbm.  Nmnfysbdglpnrntjvb

 

sur 

umb 

sbrjb 

cb 

21 

pntjbmts. 

_bv 

_iul 

Lnf 

Gstbgnrtjd>::1025;342—:.

P:3\  Hjmsbm   X, Nmcbrsbm  @,   _usswurl   I.  Mg   ncvnmtneb  hrgl   spfjmtjme   tibwrjst   nhtbr  gpbm   dnrpnf  tummbf   rbfbnsb.  N  rnmcgljzbc   stucy   gh   9?   wrjsts.Ndtn

 

Grtigp 

Tdnmc 

>:::051;?99—:?.P:2\  Oury   SH,  N`bflnm  B,  Ubjss  NQ.  Qrgspbdtjvb,  rnmcgljzbc   trjnf  gh 

spfjmtjme 

nhtbr 

dnrpnf 

tummbf 

rbfbnsb. 

Nmm 

Qfnst 

Ture 

>::2042;>:—??.P:8\  Surmbr   N,   @jlofb  H, Eufyns  @,   Onff  K.  Dnm  tib  gutdglb  gh   gpbm  dnrpnf

tummbf 

rbfbnsb 

ob 

prbcjdtbc7; 

rbvjbw gh  

tib 

fjtbrnturb. 

NM[ 

Ture?1>1091;21—3.

P:5\  _jdilnm   KN,  Ebfobrlnm   _I,  _ycbvj`  OF,  Inkb`   QD,   Ornum   _L,  bt  nf.Dnrpnf   tummbf  symcrglb;  lgrpigfgejd  dinmebs   nhtbr  rbfbnsb  gh   tibtrnmsvbrsb

 

dnrpnf 

fjenlbmt. 

Inmc 

Ture 

Nl 

>:9:0>3;92?—5.P:9\  @ntg   S,  @urgsijln   M,  G`utsu   J,  Mjmgljyn   T.  Bhhbdts  gh   bmcgsdgpjd

rbfbnsb   gh   tib   trnmsvbrsb  dnrpnf   fjenlbmt   gm  dnrpnf   dnmnf  vgfulb.  K  InmcTure  Nl   >::30>:;3>8—:.

P::\ 

Ntrgsij 

J, 

Ighbr 

L, 

Fnrssgm 

ER, 

Grmstbjm 

B, 

Kgimssgm 

_, 

bt 

nf. 

Gpbmdglpnrbc  wjti  ?-pgrtnf  bmcgsdgpjd   dnrpnf   tummbf   rbfbnsb;   n  2-ybnrhgffgw-up  gh   n  rnmcgljzbc   dgmtrgffbc   trjnf.  K  Inmc   Ture   Nl?11:043;?88—5?.

P>11\ Srulofb SB, Cjng B, Nornls 

_N, 

Ejfobrt-Nmcbrsgm LL. Tjmefb-pgrtnf  bmcgsdgpjd  dnrpnf  tummbf rbfbnsb dglpnrbc  wjti  gpbm rbfbnsb;n  prgspbdtjvb,  rnmcgljzbc  trjnf.  K  Ogmb Kgjmt  Ture  Nl   ?11?093-N;>>15—>2.

P>1>\ 

Nornls 

_. 

Bmcgsdgpjd 

vbrsus 

gpbm 

dnrpnf 

tummbf 

rbfbnsb. 

Inmc 

Ture

Nl   ?11:043;242—:.P>1?\   Culgmtjbr   D,  Tg`gfgw  D,  Fbdfbrdq  D,   Dinuvjm   Q.  Bnrfy   rbsufts  gh 

dgmvbmtjgmnf 

vbrsus 

twg-pgrtnf 

bmcgsdgpjd 

dnrpnf 

tummbf 

rbfbnsb. 

Nprgspbdtjvb  stucy.   K  Inmc   Ture  Or  >::20?1;829—8?.

P>14\ 

Lndcbrljc 

KD, 

_jdinrcs 

_T, 

_gti 

KI, 

_gss 

CD, 

@jme 

EK. 

Bmcgsdgpjdvbrsus  gpbm  dnrpnf  tummbf  rbfbnsb;  n  rnmcgljzbc   trjnf.   K  Inmc   Ture  Nl?1140?9;352—91.

P>13\   Ntrgsij   J, Fnrssgm  ER,  Grmstbjm  B, Ighbr  L,  Kgimssgm  _,  bt  nf. Gutdglbsgh 

 

bmcgsdgpjd 

surebry 

dglpnrbc 

wjti 

gpbm 

surebry 

hgr 

dnrpnf 

tummbfsymcrglb   nlgme  blpfgybc   pntjbmts;   rnmcgljsbc  dgmtrgffbc   trjnf.  OLK?118044?;>354.

P>12\   @nme   IK,  @gi  JI,  Fbb  SK,   Digj  Z_.   Bmcgsdgpjd   dnrpnf  tummbf  rbfbnsb  jsprbhbrrbc

 

gvbr 

ljmj-gpbm 

cbspjtb 

sjljfnr 

gutdglb; 

rnmcgljzbc 

trjnf.Dfjm   Grtigp   _bfnt  _bs   ?1>4035>;>239—23.

P>18\ 

Tdigftbm 

_K, 

Ljm ̀

vnm 

cbr 

Lgfbm 

N, 

Rjtcbinne 

OL, 

Ogutbr 

FL, 

cb 

Xbt

ID.   Turejdnf  trbntlbmt  gptjgms   hgr  dnrpnf  tummbf  symcrglb.  DgdirnmbCntnonsb

 

Tyst 

_bv 

?11504;DC114:12.P>15\   Hbrcjmnmc   _C,   LndFbnm  KE.  Bmcgsdgpjd  vbrsus  gpbm  dnrpnf  tummbf

rbfbnsb 

jm 

ojfntbrnf 

dnrpnf 

tummbf 

symcrglb. 

prgspbdtjvb, 

rnmcgljsbc,ofjmcbc

 

nssbsslbmt. 

Ogmb 

Kgjmt 

Ture 

Or 

?11?093;452—:.P>19\   Ugme  @D,   Iume   F@,  Ig  QD,  Ugme  KL.  Dnrpnf   tummbf   rbfbnsb.  N

prgspbdtjvb,  rnmcgljsbc   stucy  gh   bmcgsdgpjd  vbrsus  fjljtbc  gpbmlbtigcs.

 

Ogmb 

Kgjmt 

Ture 

Or 

?114092;984—9.P>1:\

 

Dbffgddg 

Q, 

_gssj 

D, 

Ojzznrrj 

H, Qntrjzjg 

F, 

Dgstnmzg 

E. 

Ljmj-gpbm 

ofjmcprgdbcurb   vbrsus  fjljtbc  gpbm   tbdimjqub   hgr  dnrpnf   tummbf   rbfbnsb;  n  41-lgmti   hgffgw-up  stucy.   K  Inmc   Ture   Nl   ?112041;3:4—:.

P>>1\ 

Lgrbbf 

Q, 

Culgmtjbr 

D. 

Dijrurejb 

cbs 

symcrglbs 

dnmnfnjrbs 

cu 

pgjembt.BLD

 

Sbdimjqubs 

dijrurejdnfbs  —  

Grtigpêcjb-Srnulntgfgejb. 

Qnrjs; 

Bfsb-vjbr   Lnssgm   TNT0   ?115; 33—48?.

P>>>\   Lnrtjm  DI,   Tbjfbr  4rc   KE,   Fbsbsmb   KT.   Sib  dutnmbgus   jmmbrvntjgm  gh   tib

pnfl;   nm  nmntgljd  stucy   gh   tib  ufmnr  nmc lbcjnm  mbrvbs.  K Inmc  Ture  Nl>::80?>;843—9.

P>>?\   Gzdnmfj   I,   Dgs`um   M@,  Dbmejz   L,  Geuz   M,   Tjmcbf   L.  Cbmjtjgm   gh   nsnhb-zgmb

 

jm 

gpbm 

dnrpnf 

tummbf 

surebry; 

dncnvbr 

stucy. 

Ture 

_ncjgfNmnt   ?11:04?;?14—8.

P>>4\ 

Orgg`s 

KK, 

Tdijffbr 

K_, 

Nffbm 

TC, 

N`bflnm 

B. 

Ojglbdinmjdnf 

nmcnmntgljdnf  dgmsbqubmdbs   gh   dnrpnf  tummbf   rbfbnsb.  Dfjm  Ojglbdi   (OrjstgfNvgm)

 

?1140>9;892—:4.P>>3\   Obmsgm   FT,  Onrb  NN,   Mnefb   CK,   Inrcbr   XT,   Ujffjnls  DT,   bt  nf.

Dglpfjdntjgms 

gh  

bmcgsdgpjd 

nmc 

gpbm 

dnrpnf 

tummbf 

rbfbnsb. 

Nrtirgs-dgpy   ?1180??;:>:—?3   P?3  b>—?\.

P>>2\ Gfnvb B,Cbf Tgf L,Enorjbffp D,Lnmcjgfn  B,_gcrjeubs DH.Ojglbtrjdstucy  gh   tib rbfntjgmsijps  obtwbbm  pnflnr  mburgvnsdufnr  strudturbs,tib

 

bxgr 

rbtjmnduful 

nmc tib cjstnf wrjst 

drbnsb. 

Nmnt 

?11>0>:9;545—3>.

 L. 

Dinllns 

 /  

Dijrurejb 

cb 

fn 

lnjm 

44 

(?1>3) 

52—:3 

:4