capitolul vi capitolul vi sfecla.pdfsfecla

of 15 /15
255 CAPITOLUL VI VI. MAùINI DE RECOLTAT SFECLĂ DE ZAHĂR VI..1. ConsideraĠii generale VI. 1.1. Domeniul de utilizare úi clasificarea maúinilor de recoltat sfeclă de zahăr Recoltarea sfeclei de zahăr se realizează, prin efectuarea următoarelor operaĠii: dislocarea úi extragerea (scoaterea) răGăcinilor de sfeclă din sol, tăierea frunzelor úi coletelor (decoletarea răGăcinilor), curăĠirea răGăcinilor de sfeclă decoletate, colectarea separată a răGăcinilor úi a coletelor cu frunze. Decoletarea răGăcinilor de sfeclă se poate executa înainte de scoaterea UăGăcinilor din sol sau după dislocarea úi scoaterea acestora din sol. Recoltarea sfeclei de zahăr se poate face folosind fie diferite maúini care efectuează parĠial sau total operaĠiile enumerate, fie combine, în primul caz se folosesc maúini de decoletat úi maúini de recoltat răGăcini de sfeclă, în cel de al doilea caz, la o trecere, combina efectuează toate operaĠiile necesare — decoletarea răGăcinilor, dislocarea úi scoaterea răGăcinilor din sol, curăĠirea UăGăcinilor úi colectarea separată a frunzelor úi a răGăcinilor în remorci sau colectoare. În funcĠie de operaĠiile tehnologice pe care le execută, maúinile folosite pentru recoltarea sfeclei de zahăr se pot clasifica în următoarele grupuri: - maúini de decoletat sfecl ă, care efectuează tăierea coletelor cu frunze de pe răGăcinile de sfeclă, când acestea se găsesc în sol úi colectarea frunzelor în remorci sau lăsarea coletelor cu frunze pe sol; - maúini de recoltat (scos) răGăcini de sfeclă, care efectuează dislocarea úi scoaterea răGăcinilor de sfeclă din sol, curăĠirea acestora úi colectarea lor în colectoare sau remorci; - maúini de dislocat sfeclă (denumite dislocatoare de sfecl ă), care efectuează numai operaĠia de dislocare a răGăcinilor de sfeclă din sol, celelalte operaĠii - scoaterea (smulgerea) sfeclei din sol, decoletarea úi curăĠirea UăGăcinilor - f ăcându-se manual; - combine de recoltat sfeclă, care execut ă toate operaĠiile impuse în cadrul recoltării: decoletarea, dislocarea úi scoaterea răGăcinilor din sol, curăĠirea răGăcinilor úi colectarea separată a răGăcinilor úi coletelor cu frunze; - maúini de adunat úi încărcat răGăcini de sfeclă, care efectuează ridicarea răGăcinilor, curăĠirea acestora úi încărcarea lor în remorci; aceste

Author: petrisor-alexandru

Post on 10-Aug-2015

64 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Capitolul VI sfecla.pdf

TRANSCRIPT

255CAPITOLUL VIVI. MAINI DE RECOLTAT SFECL DE ZAHRVI..1. Consideraii generaleVI. 1.1.Domeniuldeutilizareiclasificareamainilorderecoltatsfecl de zahrRecoltareasfecleidezahrse realizeaz, prinefectuareaurmtoareloroperatii: dislocarea si extragerea (scoaterea) rdcinilor de sfecl din sol, tiereafrunzelorsicoletelor(decoletareardcinilor),curtireardcinilordesfecldecoletate, colectarea separat a rdcinilor si a coletelor cu frunze. Decoletareardcinilordesfeclsepoateexecutanaintedescoatereardcinilor din sol sau dup dislocarea si scoaterea acestora din sol.Recoltarea sfeclei de zahr se poate face folosind fie diferite masini careefectueazpartialsautotaloperatiileenumerate,fiecombine,nprimulcazsefolosesc masini dedecoletat simasinide recoltatrdcinide sfecl,n celde aldoileacaz,laotrecere,combinaefectueaztoateoperatiilenecesaredecoletareardcinilor,dislocareasiscoatereardcinilordinsol,curtireardcinilorsicolectareaseparatafrunzelorsiardcinilornremorcisaucolectoare.n funcie de operaiile tehnologice pe care le execut, masinile folositepentru recoltarea sfeclei de zahr se pot clasifica n urmtoarele grupuri:-masinidedecoletatsfecl,careefectueaz tiereacoletelorcufrunzede pe rdcinile de sfecl, cnd acestea se gsesc n sol si colectarea frunzelor nremorci sau lsarea coletelor cu frunze pe sol;- masini de recoltat (scos) rdcini de sfecl, care efectueazdislocareasiscoatereardcinilordesfecldin sol,curtireaacestorasicolectarea lorncolectoare sau remorci;- masini dedislocat sfecl (denumitedislocatoaredesfecl), careefectueaznumaioperatiadedislocareardcinilorde sfecldin sol,celelalteoperatii-scoaterea(smulgerea)sfecleidinsol,decoletareasicurtireardcinilor - fcndu-se manual;-combinederecoltatsfecl,careexecuttoateoperatiileimpusencadrulrecoltrii:decoletarea,dislocareasiscoatereardcinilordinsol,curtirea rdcinilor si colectarea separat a rdcinilor si coletelor cu frunze;-masinideadunatsincrcatrdcinidesfecl,careefectueazridicareardcinilor,curtireaacestorasincrcarealornremorci;aceste256masinisuntfolosite n specialncadrul tehnologieiderecoltaredivizat n treifaze.nprezent,datoritdiferitelorconditiideclimsisolnzoneledecultivareasfeclei,amoduluidedezvoltareardcinilorctsiaconditiilorncarearelocrecoltareasfecleisefolosescdiferitetipuridemasiniderecoltat,existndtendintadeaseconstruimasinicultimidelucrumari,caresrecolteze la o trecere 36 rnduri.Masinilederecoltatsfeclpotfitractatesauautopropulsate.Disloca-toarele de sfecl folosite n prezent sunt purtate.VI. 2. Componena mainilor de recoltat sfecl de zahr.VI. 2.1Maini de decoletat sfecl. Aceste masini includ n componentalor aparatede decoletat sitransportoare defrunze,montate peun cadru sustinutpe roti. Unele masini de decoletat sunt prevzute cu sisteme de dirijare automatpe rnd a masinii.nfigura VI.1, a searatschemauneimasinitractatededecoletat,formatdintr-uncadrusustinutperoti(dourotiprincipalesidourotidecopiere), pe care sunt montate aparatele de decoletat (fiecare aparat fiind formatdinpalpatorul7sicutitul 2), transportorullongitudinal 3 sitransportorultransversal 4. Coletele tiate de pe rdcini sunt aruncate pe transportorul 3 carele transport spre partea posterioar, transmitndu-le la transportorul transversal4, care le descarc ntr-o remorcce se deplaseaz paralelcu masina.De parteaposterioar a masinii este cuplat cadrul de sustinere a rotorului cu palete elastice5careefectueazcurtireardcinilordecoletate.Rotindu-se,acestrotorndeprteazfrunzelesialteresturivegetale.Laparteasuperioaratransportoarelor 3 si 4 sunt prevzute uniformizatoarele 6 si respectiv 7. n figura16.1, b se arat schema unei alte masini de decoletat. n acest caz, coletele tiatedecutitul7sunttransmisedetamburulpalpator2(careprimestemiscarederotatie) la tamburul 3, cu gheare escamotabile,de unde prin intermediul valtului4 ajunglamelcul5.Melcul5deplaseazcoletelespreuntransportordedescrcare 6, careefectueazdescrcareacoletelortiatenremorc.Transportoruldedescrcarepoateficuracletisaucuventilatorarunctor.Launelemasinideacesttip,preluareafrunzelordelaaparatelededecoletaresefacedeuntransportorlongitudinalcaretransmitefrunzelelatransportoruldedescrcare.257Fig. VI..1 Schema unei maini tractate de decoletatUnele masinide decoletatefectueaz decoletarea fr a colectafrunzele,nacestcaz,coletelesuntdescrcatepesolsubformaunorbrazdesausuntmprstiate.Existsimasinidedecoletatlacaredecoletareasefacesubactiuneaadourotoare(unulcucutitesialtulcupaleteelastice)siaunuicutitdedecoletare. Rotoarele efectueaz tierea sindeprtarea frunzelor de pe rdcin,cutitulrealiznd tierea prtii superioare ardcinii.Att frunzelect sicoletulrmn n acest caz pe sol.VI.2.2.Mainiderecoltatrcini de sfecl.Aceste masiniefectueazdislocarea rdcinilor de sfecl, decoletate n prealabil, scoaterea acestora din solsi curtirea lor. Rdcinile curtate sunt ncrcate n remorci.nfigura VI..2searatschemauneimasiniautopropulsatederecoltatrdcinide sfecl. Dislocarea si scoaterea rdcinilorde sfecl de pe un rnd sefac cu dou discuri de dislocare 1, rdcinile de sfecl fiind transmise cu ajutorulrotorului cu palete 2 la primul grup de organe de curtire format din dou perechidevalturimelcate 3si 4. Deplasndu-sepevalturilemelcateserealizeazcurtireardcinilordesfecldepmnt,trecereadelaungrupdevalturimelcate la cellalt fiind realizat cu ajutorul valtului 5.De la valturile melcate rdcinile curtate, prin intermediul valtului 6 si258a axului cu rozete hexagonale 7, sunt transmise la elevatorul longitudinal 8, carele transport n buncrul 9. Pe fundul acestui buncr este prevzut transportorul10 care poate dirija rdcinile de sfeclfie spre transportorulde descrcare 11(cndnmasaderdcininusuntbulgri),fiespretransportorulzdrobitordebulgri 12. Acest transportor este format din trei axe pe care sunt montate rozetesiunaxcudiscuri,ntimpuldeplasriimaterialuluipetransportorul12,serealizeaz sfrmarea bulgrilor, rdcinile fiind transmise spre transportorul dedescrcare 17.Fig. VI..2 Schema mainii autopropulsate de recoltat rcini de sfeclFig. VI..3 Schema mainii tractate de recoltat rcini de sfecl259nfigura VI..3se aratschema uneimasinitractatede recoltatrdcinidesfecl.Dislocareasiscoatereasfecleloresteefectuatdediscurilededislocare1,rdciniledesfeclfiindtransmiseprinintermediulrotorului2latransportorul 3, deundesuntpreluatederozeteledecurtire 4 sitransmiselaelevatorul cu racleti 5. n partea superioar rdcinile sunt descrcate pe valturile6 carerealizeazcurtireaacestora.Depevalturi,rdcinilecurtatesunttransmisenbuncrul7.Descrcareabuncruluisefaceprinintermediultransportorului8siaunuitransportordedescrcare(nuestereprezentatpefigur), montat n partea lateral a masinii.Masinilede recoltatrdcinide sfeclefectueazcolectareardcinilordirect n remorci sau n buncre cu capacitatea de 2,5 ... 5 m3. Ele se constru-iesc cu ltimi de lucru diferite, efectund la o trecere recoltarea a 2 ... 6 rnduri.Pentrudirijareamasiniide-alungulrndurilorderdcini,masinilederecoltatrdcini, construite n prezent, se prevd cu sisteme automate de dirijare.VI.2.3.Combinederecoltatsfecl.Combinelederecoltatsfeclseconstruiesc dup diferite scheme tehnologice,efectund recoltareacu decoletareprealabilardcinilordesfeclsaucudislocaresiextragere(smulgere)prealabilaacestora.Combineleincludncomponentalorattorganededecoletare,organededislocaresiscoatereardcinilor,organedecurtireardcinilorct si transportoare de frunze si transportoare de rdcini. Colectareafrunzelorsiardcinilorrecoltatesefacenbuncre,cucareseprevdunelecombine, sau n remorci - una cuplat n spatele masinii, iar a doua se deplaseazparalel cu masina.Fig. VI..4 Schema combinei de recoltatsfecl, cudecoletare prealabil260nfigura VI..4searatschematehnologicauneicombinederecoltatsfecldezahr,cudecoletareprealabilardcinilor,operatieefectuatdeaparatuldedecoletatformatdintamburulpalpator1sicutitul2.Frunzeledesfeclsunttransmiselatransportorulcuracleti 3 siapoisuntpreluatedetransportorultransversal 4sitransportatenbuncruldefrunze5,montatnpartealateralamasinii.Descrcareaperiodicabuncruluisefaceprinrabatereacapaculuiacestuia.Dupdecoletaresefacecurtireacapetelorrdcinilor cu ajutorul rotoarelor cu palete elastice 6.Dislocareasiscoatereardcinilor din sol,de pefiecare rnd,sefaccudoudiscuri7,rdcinilefiindtransmiseprinintermediulrotoruluicupaletearticulate 8 petransportoruldecurtire 9. Depeacesttransportor,prinintermediulaxuluicudiscuriptrate 10, rdcinile sunttransmiselaelevatorulcuracleti 11 de pecare ajung pe transportorul 12 fiindaruncate n buncrul 13.Descrcareabuncruluisefaceprinintermediultransportoruluitransversal 14dispus pe fundul buncrului si a transportorului de descrcare 15.Lacombinelederecoltatsfeclcudislocaresiscoatereprealabildinsolardcinilor,dupoperatiadedislocareefectuatdebrzdareseexecutscoaterea (smulgerea) rdcinilor din sol, cu ajutorul aparatelor de smuls si apoidecoletarea rdcinilor si curtirea acestora.VI.3.Construciaorganelorcomponentealemainilorderecoltat sfecl de zahrVI.3.1. Aparate de decoletareVI.3.1.1. Construciaaparatelorde decoletareGeneraliti.Aparatelededecoletare,folositenconstructiamasinilordedecoletatsauacombinelorderecoltatsfeclcudecoletareaprealabilfunctioneaz pe acelasi principiu, fiind formate dintr-un palpator si un cutit.261Fig, VI.5 Aparat de decoletare, cu cuit fixPalpatorulare rolul de aurmri nltimeadedispunere a rdcinilordesfecl,pentruaseputearealizatiereacoletelorlaaceleasidistantefatdeparteasuperioarardcinii.Palpatoarelefolositenconstructiaaparatelordedecoletatpotfipasive,realizatesubformaunorpatinesaubratesiactiverealizate subforma unor tambure cu discuri zimtate sau a unor transportoare curacleti care primesc miscare de rotatie n timpul lucrului.Cutitelefolositenconstructiaaparatelordedecoletarepotfipasive,formate dintr-o lam cu tis drept sau cu tis curbat si active realizate sub formaunordiscuriceprimescmiscarederotatiedenumitecutiterotative.Cutitelerotativepotfirealizatesubformaunordiscuriplatesausfericecumuchiiascutite sau sub forma unor discuri prevzute cu lame de tiere.Aparatededecoletarecupalpatoarecutambure.Laacesteaparate(fig. VI..5, a) tamburul de palpare 1 poate oscila n plan vertical, suportul 2 fiindarticulat decadrulmasinii sieste prevzutcu arcul 3. Aceste aparate seprevdcu cutite fixe (pasive). Tamburul 1 deplasndu-se pe rndul de rdcini de sfecl,urmrestenltimeadedispunereardcinilor,cutitul 4 efectundtiereacoletului.Diametrultamburuluisealege astfelnctsasigurepalpareatuturorsfeclelor,indiferentdedistantantre sfeclepe rndsinltimeadedispunerea262acestora fat de suprafata solului.Diametrultamburuluidepalpareeste Dp= 500600mm.ntimpullucruluitamburul primeste miscare de rotatie efectund n afar de operatia de palpare sioperatiadetransportacoletelorcufrunzespreparteaposterioaramasinii.Vitezaperifericapalpatoruluieste v= (1,1...1,2) vm,vmfiindvitezadenaintare a masinii.Aparatededecoletarecupalpatoarecupatine.nfigura VI..7searatschemaunuiaparatdeacesttipprevzutcucutitrotativ.Patina1depalpareestemontatsubununghifatdeorizontalprinintermediulunuimecanismcuparalelogramdeformabil,prevzutcuunarc.Cutitul2estedeforma unui disc prevzut la periferie cu lame de tiere. Cutitul n timpul lucruluiprimeste miscare de rotatie prin intermediul arborelui 3.n timpullucrului,patina palpeaz nltimeade dispunere a rdcinilorde sfecl, ridicnd sau cobornd cutitul,prin intermediul prghiilor 4, 5, 6 si7,prghia 5 fiindreglabil.Departeasuperioaradisculuisuntfixatepaletele 8de aruncare a frunzelor.Fig. VI..7 Aparate de decoletare cu palpatoare cu patinePrin aceasta se asigur tierea pe orizontal si a coletelor rdcinilor dediametrumic si dispuse ladistante dr si nltimi mici. Diametrul discurilor estede 385400 mm. Cutitele rotative functioneaz cu viteze periferice de 1015m/s.263VI.3.2. Organe de dislocat i scos rcini de sfeclVI..3.2.1. GeneralitiAcesteorganeefectueazdislocareardcinilordesfecl,scoatereaacestoradinsolsitransmitereardcinilorscoasepeorganeledecurtiresitransport.Launelemasini,acesteorganeefectueaznumaidislocareardcinilordinsol,scoatereaacestoradinsolfcndu-semanual(cazuldis-locatoarelordesfecl)saucuaparatedesmuls(cazulcombinelorderecoltatsfeclcuextragereprealabilardcinilor).Organelededislocatsiscosrdcinidesfecl,constructivpotfirealizatesubformdebrzdare,furcisaudiscuri.VI.3.2.2. Brzdare i furci de dislocat i scos rcinin figura 6.10 sunt artate diferite tipuri de organe de dislocat si scos subforma de brzdare si furci.Organelededislocatsubformdebrzdaresefolosescnconstructiadislocatoarelordesfecl(fig. VI..10, a)siacombinelorderecoltatsfecl,cuextragereaprealabilardcinilor(fig. VI..10, b). Acestebrzdarelucreazlaadncimeade1825cm.Lamaacestorbrzdare sedispunefatde orizontalsub un unghi u = 1520.Organele de dislocat si scos sub form de brzdare (fig. VI..10, c si d) sefolosesclamasiniderecoltatrdcinidesfecl,nacestcaz,douorganedelucruactioneazdeopartesidealtaardcinilordesfecl.Unghiul2dedispunere a muchiilor celor dou organe de lucru, este de 28...30, iar unghiul uestecuprinsntre10si15(cazulbrzdarelordinfigur VI..10, c) si15...25(cazulbrzdarelordinfig. VI..10, d). Pentruaserealizaconcomitentcudislocareasiscoatereasfeclei,nplantransversallamelebrzdarelorsedispunsub un unghi = 5065.Organelededislocatsiscossubformadefurci(fig.VI..10,e)sefolosesc launelemasinidestinate ngenerala lucransoluriusoare.Lafurcilede dislocat si scos u = 1525, iar 2 = 1825.264Fig. VI..10 Brzdar de dislocat i scos rciniLtimeastratuluidesol b supusactiuniiorganelordedislocatsiscosrdcini este de 160...200 mm. Distanta minim ntre dou organe de lucru de peun rnd este de 25...40 mm.Adncimeade lucru a organelorde dislocat si scos,subformdebrzdaresifurciestede8...12cm.Pentrulimitareazoneidemobilizare a solului, precum si pentru tierea vegetatiei, n general aceste organese prevdcu doudiscuri,dispusede o parte sialtaa brzdarelordedislocatsiscos.Acestediscuriaudiametrulde400...600mm,lucreazlaadncimeade8...12cmsisuntactionate.Vitezaperifericadiscurilor va=(1,1...1,2)vm,vmfiind viteza de naintare a masinii.Rezistentalatractiuneopusdeungrupdeorganededislocatsiscosrdcini pe un rnd este de 150...200 daN, n cazul solurilor usoare si mijlocii side 250...300 daN n cazul solurilor grele.VI.3.2.3. Discuri de dislocat i scos rciniConstructiadiscurilordedislocat.Organuldedislocatcudiscuri(fig.VI..11)esteformatdindoudiscurisiunrotorcupalete.Celedoudiscuriformeaz ntreeleununghiu.Discurile dedislocatpotfilibere,cnd se rotescdatorit contactului cu solul sau unul din discuri poate fi antrenat, solutie folositfrecventnprezent.Ladiscurileantrenate,vitezaperifericaacestoraestede2,5...3,5 m/s.Marginile discurilor potfi netede,pot fiprevzute cu proeminentesau pot fi dintate.265Fig. VI. 11 Organ de dislocat cu discuriRotoarelecupaleteseprevdcupaleterigide(metalice)saucupaletearticulate(dincauciuc).Diametrulrotoarelorcupaleteestede550...650mm.Vitezaperifericapaletelorrotoarelorestede1,3...3,5m/sncazulpaletelormetalice si de 8...12 m/s n cazul paletelor de cauciuc.Discurile de dislocare intrnd n sol, preseaz asupra straturilor de sol sica urmare a efectului de pan creat efectueaz dislocarea rdcinilor (distrugerealegturilorntresolsirdcini).Extragereasfecleidinsolserealizeazattdatorit efectului de pan ct si datorit rotirii discurilor.ntructnprocesuldedislocareardcinilordesfecl,caurmareaefectuluide pan,suntantrenate sicantittimaride sol,discurile se prevdcufante radiale prin care solul este evacuat din spatiul dintre discuri.VI.3.3. Organe de curire a rcinilor de sfeclCurtireardcinilordesfeclnprocesulrecoltriisefaceattdupdecoletareaacestoractsidupdislocareasiscoatereaacestoradinsol.Dupdecoletare se efectueaz curtirea capetelor rdcinilor, nainte ca acestea s fieextrasedinsol.Dupdislocareasiscoatereardcinilordinsolseefectueazcurtirea acestora de particule de sol.Pentrucurtireacapetelorrdcinilordecoletate sefolosescrotoarecupaletedincauciuc.Acesterotoaresuntmontatenspateleaparatelordedecoletat,deasuprarndurilordesfecldecoletate.Rotindu-secuvitezeperi-fericemari(12...20m/s),paleteleefectueazndeprtareadeperdciniafrunzelornetiate,precumsindeprtareade pe rndulderdciniafrunzelortiate si a resturilor vegetale.Organelefolositepentrucurtireardcinilorscoasedesolsiresturivegetale,sunttransportoarecuvergele,transportoarecuracleti,valturidecurtire si transportoare separatoare cu rozete.Transportoarelecuvergelesautransportoarelecuracleti,ntimpulpreluriisitransportuluirdcinilorsiafractiunilorde solsiresturivegetaleefectueazsi266separareaacestorfractiuni.Elengeneralfunctioneazcuvitezede1,2...1,5m/s.Valturiledecurtire(fig. VI.13)suntreprezentatedincilindrimetalicipecaresuntmontateelice,cuacelasisensdenfsurare(fig. VI.13, a) saucusensuri de nfsurareinverse (fig VI.13, b), n ultimul caz, valturile realizeazsingustareacircuitului.Deplasndrdciniledesfeclde-alungullor,valturile efectueaz desprinderea solului aderent de pe rdcini.Valturiledecurtireseconstruiesccudiametrulde100...230mm,pasuleliceifiind de 160...250mm.nltimeaelicei este de 10...25 mm. Valturile de curtirefunctioneazcuvitezeperifericede1,5...3m/s.Lungimeavalturilordecurtireeste de 1,5...2,5 m, n functie de ltimea de lucru a masinii si modul de dispunerea valturilor pe masin.Fig. VI.13 Valuri de curirePentrusfrmareabulgrilorsiseparareanacestfelardcinilordebulgrisefolosesctransportoareseparatoarecurozete(fig. VI.14).Acestetransportoare potavea rozete de forme diferite dispuse pe 3...9 axe, ce se rotescn acelasi sens.267Fig. VI.14 Transportoare separatoare cu rozetePrelundmaterialul,eleefectueazdestrmareaacestuiasisfrmareapartial sau total a bulgrilor. Fractiunile rezultate se separ prin spatiile dintrerozete. Diametrul rozetelor este de 180...300 mm, iar viteza periferic a acestorade1...2,5m/s.Acestetransportoareseparatoaresepotdispuneorizontalsaunclinat sub un unghi de 10...15.VI,3,.4.Sistemeautomatededirijareperndamainilorderecoltat sfecl de zahrPentruurmrirearndurilordeplantedectreorganeledelucrualemasinilorderecoltatsfecl,acesteasepotprevedeacusistemeautomatededirijare.Cuastfeldesistemeseprevdmasinilededecoletat,masinilederecoltat rdcini, precum si combinele de recoltat sfecl.n figura VI.15 se arat schema sistemului de dirijare automat pe rnd aunei masini tractate. Urmrirea rndului se realizeaz cu ajutorul palpatoarelor 1,caresesizeazdispunereardcinilordesfecl.Palpatoarelesuntmontatedecadrul masinii prin intermediul unor mecanisme cu paralelogram si se sprijin ntimpullucruluipe sol prin intermediul tlpilor 2. Palpatoarele potoscilaattnplanvertical(adaptndu-se ladenivelrile terenului)ctsin planorizontal,nfunctiedetraiectoriadedispunereardcinilordesfeclpernd.Celetreipalpatoare sunt legate ntre ele prin intermediul tijei 3.ntimpullucrului,palpatoarelesesiznddevierilernduluideplante,prinintermediultijei 3 deplaseaz ntr-un sens sau altulsertaruldistribuitoruluiD, uleiuldelapompa PH (fig. VI.15, b) fiinddirijatntr-opartesaualtaapistonuluicilindruluihidraulic CH, cealaltpartefiindpusnlegturcurezervorul R. Subactiuneapistonuluicilindrului CHse realizeazmodificarea268pozitieimasiniifatdebaradetractiune 4 (cuplatdetractornpunctul A),respectivadirectieide deplasare amasinii. Sertaruldistribuitorului D este adusnpozitianeutrusubactiuneaarcurilor 5, carereaducpalpatoarelenpozitieinitial.npozitianeutruasertarului,uleiuldebitatdepompestedirijatnrezervor.n figura VI.16 se arat schema sistemului dedirijare automat pe rndauneimasiniautopropulsate,nacestcaz,palpatoarele1sesiznddevierilernduluideplante,prinintermediultijei2deplaseazntr-unsenssaualtulsertarul distribuitorului D, uleiul debitat de pompa P H fiind dirijat n partea dinfat sau partea din spate a pistonului cilindrului hidraulic CH, cealalt parte (dinspatesaudinfat)fiindpusnlegturcurezervorul Rs. Pistonulcilindruluihidraulic actionnd asupramecanismuluide directie roteste rotile dedirectie nplanorizontal,ntr-unsenssaualtul,realizndastfelmodificareadirectieidedeplasare a masinii n functie de comanda dat de palpatoare.Fig. VI.15 Schema sistemului de dirijare pe rnd la maina tractatntimpulvirriirotilor,sertaruldistribuitorului,prinintermediulprghiilor 3 si 4, esteadusnpozitianeutru,dupces-afcutvirajulnecesar,cnd comanda primit de la palpatoare se anuleaz, n felul acesta, n functie dedevierilerndurilordeplante,serealizeaznpermanentdirijareaautomatamasinii de-a lungul acestora.269Fig. VI.16 Schema sistemului de dirijare automat pe rnd a unei mainiautopropulsate