carinski zakon - b92 blog

of 140 /140
CARINSKI ZAKON D E O P R V I OSNOVNE ODREDBE GLAVA I PRIMENA I DEFINICIJE POJMOVA ^lan 1. (1) Ovim zakonom ure|uju se carinsko podru~je, carinski pograni~ni pojas, carinski prelaz, carinska roba, carinski nadzor i kontrola, carinske povlastice, carinska vrednost, carinski postupak koji se primenjuje na uvoz robe u Republiku Srbiju (u daljem tekstu: Srbija), izvoz robe iz Srbije i tranzit robe preko njene teritorije, prava i obaveze lica koja u~estvuju u carinskom postupku, kao i prava i obaveze carinskog organa u carinskom postupku. (2) Ovim zakonom utvr|uje se nadle`nost Uprave carina i drugih organa za sprovo|enje odredaba ovog zakona, kao i drugih zakona ~ije je sprovo|enje povereno Upravi carina, odnosno drugim organima. (3) Ovim zakonom ure|uje se i organizacija, obavljanje poslova i upravljanje Upravom carina, ovla{}enja lica zaposlenih u Upravi carina, ovla{}enja i odgovornosti u prikupljanju, evidentiranju, obradi i za{titi podataka u vezi sa poslovima Uprave carina, kao i postupak prijema radnika, raspore|ivanja, napredovanja u slu`bi, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Upravi carina. (4) Ovaj zakon primenjuje se na celom carinskom podru~ju Srbije. ^lan 2. Carinski postupci propisani ovim zakonom sprovode se u skladu sa principima slobodne trgovine, uz obezbe|enje efikasne carinske kontrole i uva`avanje principa procene rizika i njegovim upravljanjem. ^lan 3. (1) Carinski organi primenjuju informacione tehnologije kada je to isplativo i efikasno za Upravu carina, kao i za privredu uop{te. Direktor Uprave carina (u daljem tekstu: direktor) odre|uje uslove pod kojim privredni subjekti mogu da se obra}aju Upravi carina elektronskim putem.

Author: others

Post on 12-Feb-2022

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ZAKONOSNOVNE ODREDBE
GLAVA I
^lan 1.
(1) Ovim zakonom ure|uju se carinsko podru~je, carinski pograni~ni pojas, carinski prelaz, carinska roba, carinski nadzor i kontrola, carinske povlastice, carinska vrednost, carinski postupak koji se primenjuje na uvoz robe u Republiku Srbiju (u daljem tekstu: Srbija), izvoz robe iz Srbije i tranzit robe preko njene teritorije, prava i obaveze lica koja u~estvuju u carinskom postupku, kao i prava i obaveze carinskog organa u carinskom postupku.
(2) Ovim zakonom utvr|uje se nadle`nost Uprave carina i drugih organa za sprovo|enje odredaba ovog zakona, kao i drugih zakona ~ije je sprovo|enje povereno Upravi carina, odnosno drugim organima.
(3) Ovim zakonom ure|uje se i organizacija, obavljanje poslova i upravljanje Upravom carina, ovla{}enja lica zaposlenih u Upravi carina, ovla{}enja i odgovornosti u prikupljanju, evidentiranju, obradi i za{titi podataka u vezi sa poslovima Uprave carina, kao i postupak prijema radnika, raspore|ivanja, napredovanja u slu`bi, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Upravi carina.
(4) Ovaj zakon primenjuje se na celom carinskom podru~ju Srbije.
^lan 2.
Carinski postupci propisani ovim zakonom sprovode se u skladu sa principima slobodne trgovine, uz obezbe|enje efikasne carinske kontrole i uva`avanje principa procene rizika i njegovim upravljanjem.
^lan 3.
(1) Carinski organi primenjuju informacione tehnologije kada je to isplativo i efikasno za Upravu carina, kao i za privredu uop{te. Direktor Uprave carina (u daljem tekstu: direktor) odre|uje uslove pod kojim privredni subjekti mogu da se obra}aju Upravi carina elektronskim putem.
- 2 -
(2) Pri uvo|enju informacione tehnologije carinski organi primenjiva}e me|unarodno prihva}ene standarde.
(3) Informaciona tehnologija podrazumeva i:
1) metode elektronske trgovine kao alternativu metodama zasnovanim na dokumentaciji;
2) elektronske metode za utvr|ivanje ispravnosti, kao i metode zasnovane na dokumentaciji;
3) pravo carinskih organa da zadr`e informaciju za sopstvenu upotrebu, i da razmene takvu informaciju sa drugim carinskim upravama i svim drugim pravno zainteresovanim stranama uz upotrebu metoda elektronske trgovine.
^lan 4.
Zakoni, drugi propisi, odluke i mere u vezi sa carinom, osim u slu`benom glasilu, mogu se objavljivati i u drugim sredstvima informisanja, uklju~uju}i i elektronska sredstva.
1. DEFINICIJE
^lan 5.
(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju slede}a zna~enja:
1) lice je fizi~ko ili pravno lice ili drugo lice predvi|eno va`e}im propisima, koje ima prebivali{te, odnosno sedi{te u Srbiji;
2) lice koje ima prebivali{te, odnosno sedi{te u Srbiji je:
− fizi~ko lice koje ima prebivali{te na teritoriji Srbije;
− pravno lice koje ima sedi{te, registrovano predstavni{tvo ili stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Srbije;
3) carinski organ je nadle`na organizaciona jedinica ili ovla{}eni slu`benik Uprave carina;
4) carinarnica je organizacioni, odnosno podru~ni organ u strukturi Uprave carina gde se u celini ili delimi~no mogu sprovesti sve ili pojedine carinske radnje utvr|ene carinskim propisima;
5) carinski status je status robe u carinskom postupku, kao doma}e ili strane;
6) doma}a roba je:
− roba u celini dobijena ili proizvedena u carinskom podru~ju u skladu sa ~lanom 37. ovog zakona;
- 3 -
− roba uvezena iz drugih dr`ava koja je stavljena u slobodan promet;
− roba dobijena ili proizvedena u carinskom podru~ju, ako je dobijena ili proizvedena od robe uvezene iz drugih dr`ava koja je stavljena u slobodan promet ili koja je u celini dobijena ili proizvedena u carinskom podru~ju, a koja sadr`i robu uvezenu iz drugih dr`ava koja je stavljena u slobodan promet;
7) strana roba je roba koja nije definisana kao doma}a roba, kao i doma}a roba koja je izneta iz carinskog podru~ja, osim u slu~aju primene odredaba ~l. 124. i 125. ovog zakona;
8) mere komercijalne politike su mere koje propisuju dr`avni organi, koje nisu utvr|ene Carinskom tarifom i koje uti~u na izvoz i uvoz robe, uklju~uju}i za{titne mere, kvantitativna ograni~enja i zabrane;
9) carinski dug je obaveza lica da plati iznos carine i drugih uvoznih da`bina za odre|enu robu u skladu sa propisima;
10) uvozne da`bine su carina i druge da`bine koje se pla}aju pri uvozu robe;
11) carinski nadzor je skup op{tih mera i radnji Uprave carina u cilju sprovo|enja carinskih i drugih propisa u odnosu na robu koja podle`e carinskom nadzoru, uklju~uju}i mere za obezbe|enje istovetnosti robe od prispe}a na carinsko podru~je do okon~anja carinskog postupka (pra}enje i ~uvanje carinske robe, uzimanje uzoraka, prospekata, fotografija ili drugih podataka), stavljanje carinskih obele`ja i overu propisanih dokumenata;
12) carinska kontrola je preduzimanje pojedinih radnji od strane Uprave carina, kao {to su: pregled robe, uzimanje uzoraka, kontrola postojanja i autenti~nosti dokumentacije, pregled knjigovodstvenih i drugih dokumenata, pregled prevoznih sredstava, pregled prtljaga i druge robe koju jedno lice nosi sa sobom ili na sebi i sprovo|enje slu`benih provera i sli~nih radnji u cilju obezbe|ivanja pravilne primene carinskih i drugih propisa;
13) carinski dozvoljeno postupanje sa robom i upotreba je stavljanje robe u carinski postupak, uno{enje robe u slobodnu zonu, ponovni izvoz robe iz carinskog podru~ja, uni{tenje i ustupanje robe u korist dr`ave;
14) pu{tanje robe je odluka carinskog organa kojom se odobrava kori{}enje robe u svrhe navedene u carinskom postupku sprovedenom nad robom;
15) carinski postupak je postupak stavljanja robe u slobodan promet, postupak tranzita, postupak carinskog skladi{tenja, postupak aktivnog oplemenjivanja, postupak prerade pod
- 4 -
carinskom kontrolom, postupak privremenog uvoza, postupak pasivnog oplemenjivanja i postupak izvoza, gde u~esnici u postupku sti~u prava i obaveze vezane za robu;
16) carinski agent je fizi~ko lice zaposleno u pravnom licu registrovanom za obavljanje delatnosti me|unarodne {pedicije, ovla{}eno od strane Uprave carina za sprovo|enje radnji u carinskom postupku ili u vezi sa tim postupkom;
17) deklarisanje je radnja kojom lice od carinskog organa zahteva, u propisanoj formi i na propisani na~in, sprovo|enje odgovaraju}eg carinskog postupka nad robom;
18) podnosilac deklaracije-deklarant je lice koje podnosi deklaraciju u svoje ime ili lice u ~ije ime se podnosi deklaracija;
19) nosilac odobrenja je lice koje je dobilo odre|eno odobrenje u carinskom postupku;
20) krijum~arenje je kretanje robe preko carinske linije na skriven na~in i uz izbegavanje mera carinskog nadzora, pri ~emu se izbegava, delimi~no ili u celini, pla}anje uvoznih da`bina, primena zabrana, odnosno ograni~enja ili se pribavljaju pogodnosti protivno odredbama ovog zakona ili drugih zakona koje primenjuju carinski organi;
21) skrivena roba je roba koja nije prijavljena carinskom organu koja se prenosi ili prevozi tako da spre~ava ili ote`ava prepoznavanje ili otkrivanje prilikom uobi~ajenog pregleda carinskog organa;
22) prevozno sredstvo je sredstvo koje se koristi za prevoz, odnosno prenos lica ili robe kopnom, vodom ili vazduhom;
23) linijski rukovodilac je rukovodilac koji je u direktnoj liniji nadgledanja i upravljanja nad pojedincem u hijerarhijskoj strukturi organa;
24) ovla{}eni carinski slu`benik je lice zaposleno u Upravi carina koje obavlja poslove u skladu sa odredbama ovog i drugih zakona, kao i u skladu sa ovla{}enjima prenetim od direktora.
(2) Pojedini pojmovi upotrebljeni u ~l. 139. do 152. ovog zakona imaju slede}a zna~enja:
1) dobijeni proizvodi su svi proizvodi koji se dobijaju kao rezultat oplemenjivanja;
2) ekvivalentna roba je doma}a roba koja se koristi umesto uvozne robe u procesu oplemenjivanja;
3) normativ je koli~ina ili procenat proizvoda koji se dobijaju oplemenjivanjem odre|ene koli~ine uvezene robe.
- 5 -
(3) Pojedini pojmovi upotrebljeni u ~l. 167. do 181. ovog zakona imaju slede}a zna~enja:
1) privremeni izvoz robe je stavljanje robe u postupak pasivnog oplemenjivanja;
2) proces oplemenjivanja je proces iz ~lana 139. stav 2. ovog zakona;
3) dobijeni proizvodi su proizvodi nastali kao rezultat procesa oplemenjivanja;
4) normativ je koli~ina ili procenat dobijenih proizvoda nastalih oplemenjivanjem odre|ene koli~ine privremeno izvezene robe.
2. CARINSKO PODRU^JE
^lan 6.
(1) Carinsko podru~je Srbije (u daljem tekstu: carinsko podru~je) obuhvata teritoriju, teritorijalne vode i vazdu{ni prostor iznad Srbije.
(2) Carinsko podru~je je ograni~eno carinskom linijom koja je istovetna sa granicom Srbije.
3. CARINSKI POGRANI^NI POJAS
^lan 7.
(1) Carinski pograni~ni pojas na kopnu obuhvata deo carinskog podru~ja u {irini 15 km od carinske linije Srbije.
(2) Odredba stava 1. ovog ~lana primenjuje se i kad carinska linija prelazi grani~nom rekom.
(3) Carinski pograni~ni pojas na grani~nom jezeru obuhvata deo carinskog podru~ja Srbije od carinske linije na jezeru i do 5 km kopna od obale jezera.
(4) Kad carinski pograni~ni pojas obuhvata deo naselja, smatra se da je celo naselje u okviru tog pojasa.
(5) Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) utvr|uje liniju carinskog pograni~nog pojasa, posebna prava i obaveze lica koja `ive u carinskom pograni~nom pojasu.
(6) Ovla{}eni carinski slu`benik mo`e da proveri identitet lica koje se kre}e u carinskom pograni~nom pojasu, kao i da zahteva od takvog lica da doka`e da je roba koju nosi ili prevozi nabavljena u carinskom podru~ju, da je uvezena, ili da sa robom postupa u skladu sa propisima.
- 6 -
(7) Ako se ne obezbede dokazi iz stava 6. ovog ~lana, nad robom se sprovodi postupak u skladu sa odredbama ovog zakona.
4. CARINSKI PRELAZ
^lan 8.
(1) Carinski prelaz je mesto odre|eno za uvoz, izvoz i tranzit robe, kao i za prelaz lica i prevoznih sredstava preko carinske linije na grani~nom prelazu.
(2) Carinski prelaz mo`e biti me|unarodni i pograni~ni.
(3) Vlada utvr|uje carinske prelaze i njihovu kategorizaciju.
(4) Projektovanje, izgradnja, odnosno rekonstrukcija grani~nog prelaza za deo koji je odre|en za sprovo|enje carinskog nadzora i carinskog postupka, vr{e se na osnovu saglasnosti direktora.
^lan 9.
(1) Preko pograni~nih carinskih prelaza mogu prelaziti i prenositi carinsku robu lica koja to pravo imaju na osnovu zakona ili me|unarodnog ugovora.
(2) Preko pograni~nih carinskih prelaza dvovlasnici mogu prenositi stvari potrebne za obra|ivanje njihovih imanja, kao i druge stvari koje mogu prenositi na osnovu me|unarodnog ugovora.
(3) Lekari, veterinari i drugo medicinsko osoblje koji imaju boravi{te u carinskom pograni~nom pojasu u slu~aju hitne potrebe mogu prenositi instrumente i lekove potrebne za obavljanje svoje delatnosti preko pograni~nih carinskih prelaza.
(4) Vatrogasci, odnosno druga lica koja u~estvuju u spasavanju ljudi i imovine mogu prenositi potrebnu opremu i ostala tehni~ka sredstva preko svih carinskih prelaza.
^lan 10.
Direktor odre|uje vreme u kome roba mo`e biti uneta ili izneta iz carinskog podru~ja.
^lan 11.
Roba koja podle`e grani~nim inspekcijskim kontrolama (sanitarna, fito-sanitarna, veterinarska i dr.) prevozi se, odnosno prenosi preko carinskih prelaza koji su odre|eni propisima koji ure|uju vr{enje tih kontrola.
- 7 -
^lan 12.
(1) Carinska roba je roba koja se uvozi, odnosno unosi ili prima u carinsko podru~je, koja se iz tog podru~ja izvozi, odnosno iznosi ili {alje ili je preko tog podru~ja u tranzitu, odnosno pronosi se preko carinskog podru~ja.
(2) Carinskom robom, u smislu stava 1. ovog ~lana, smatraju se i:
1) `ive `ivotinje koje se uvoze, izvoze ili su u tranzitu;
2) elektri~na energija, gas ili te~nost koji se elektri~nim vodovima, cevovodima ili na drugi na~in uvoze, izvoze ili su u tranzitu;
3) prevozna sredstva kojima se roba i putnici prevoze preko carinske linije, ili koja su namenjena za prevoz robe i putnika preko carinske linije;
4) brodovi i avioni koji se nabavljaju u inostranstvu, ako se po~nu privredno iskori{}avati pre prelaska carinske linije;
5) stvari koje su na carinsko podru~je dospele na drugi na~in;
6) doma}a roba u tranzitu iz jednog mesta u drugo mesto u carinskom podru~ju preko stranog carinskog podru~ja.
(3) Carinskom robom, u smislu stava 1. ovog ~lana, ne smatraju se:
1) javne isprave;
2) po{tanske po{iljke koje ne sadr`e carinsku robu;
3) trgova~ka korespondencija, poslovne knjige i robna, pravna i finansijska dokumentacija;
4) ~ekovi, menice, obveznice, akcije i efektivni novac.
6. OBAVE[TAVANJE O CARINSKOJ ROBI
^lan 13.
(1) Dr`avni organi (sudovi, inspekcijski organi, organi unutra{njih poslova i dr.) du`ni su da najbli`em carinskom organu prijave svu robu i prevozna sredstva koja se kod njih nalaze, koja su od strane tih organa privremeno zadr`ana ili kona~no oduzeta, a postoji osnovana sumnja da je to carinska roba nad kojom nije sproveden carinski postupak u skladu sa odredbama ovog zakona.
(2) Roba i prevozna sredstva iz stava 1. ovog ~lana ne mogu se predati drugom licu pre nego {to se plate uvozne da`bine. Dr`avni organi iz stava 1. ovog ~lana du`ni su da uplate uvozne
- 8 -
da`bine pre predaje carinske robe kupcu ili drugom licu kome su robu ustupili.
(3) Uvozne da`bine pla}aju se po podmirivanju tro{kova nastalih u vezi sa robom iz stava 2. ovog ~lana (tro{kovi ~uvanja, prodaje i sl.).
7. CARINSKI NADZOR I KONTROLA
^lan 14.
Carinski organi mogu, u skladu sa propisima, preduzimati i sprovoditi mere carinskog nadzora i kontrole koje smatraju neophodnim za primenu carinskih i drugih propisa.
^lan 15.
(1) Carinski nadzor i kontrola obuhvataju mere za spre~avanje neovla{}enog postupanja sa carinskom robom.
(2) Zabranjeno je skrivanje ili la`no prikazivanje carinske robe radi izbegavanja carinskog nadzora i kontrole.
^lan 16.
(1) Carinskom nadzoru odnosno kontroli podle`u roba, putnici i ~lanovi posade koji se iskrcavaju, odnosno ukrcavaju na brodove i vazduhoplove iz stava 2. ta~. 1, 3. i 4. ovog ~lana, kao i saobra}aj izme|u brodova i obale.
(2) Carinskom nadzoru i kontroli ne podle`u:
1) doma}i i strani vojni brodovi;
2) brodovi dok plove na delovima grani~nih reka na kojima se po me|unarodnim ugovorima ne mo`e vr{iti carinski nadzor;
3) brodovi i vazduhoplovi organa unutra{njih poslova;
4) doma}i i strani vojni vazduhoplovi.
(3) Lica iz stava 1. ovog ~lana du`na su da carinsku robu prijave carinskom organu radi sprovo|enja carinskog postupka.
^lan 17.
(1) Pored mera utvr|enih ovim zakonom Vlada mo`e propisati i posebne mere carinskog nadzora i kontrole.
(2) Propisom iz stava 1. ovog ~lana mogu se utvrditi i posebni uslovi za tranzit odre|ene akcizne robe, uklju~uju}i i:
1) grani~ne prelaze preko kojih se obavlja tranzit;
2) vreme u kome se mora obaviti tranzit;
- 9 -
3) putni pravac kojim se mo`e vr{iti tranzit;
4) obavezu opremanja prevoznih sredstava elektronskim ili drugim ure|ajima koji obezbe|uju pra}enje dok su u tranzitu;
5) obavezu posebne registracije za tranzit takve robe.
(3) Direktor propisuje vrstu i tip carinskih obele`ja i na~in njihove upotrebe.
(4) Carinska obele`ja iz stava 3. ovog ~lana moraju ostati istovetna kao u momentu stavljanja, dok ih nadle`ni carinski organ ne skine, osim ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno.
8. OBAVEZA PLA]ANJA UVOZNIH [email protected]
^lan 18.
(1) Roba koja se uvozi podle`e pla}anju uvoznih da`bina, osim ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno.
(2) Pla}anju uvoznih da`bina ne podle`e:
1) roba u tranzitu preko carinskog podru~ja;
2) izvezena doma}a roba koja se u zemlju vra}a neprodata ili se vra}a zato {to ne odgovara obavezama koje proizlaze iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kog je bila izvezena;
3) roba koju su doma}i dr`avljani prijavili prilikom izlaska iz zemlje koja se vra}a iz inostranstva;
4) dokumentacija koja se {alje u vezi sa me|unarodnim licitacijama i konkursima;
5) {tampani ili snimljeni materijal iz oblasti kulture, prosvete i nauke, kao i dokumentacija koju lica primaju na osnovu me|unarodnih ugovora;
6) televizijske, filmske ili na drugi na~in snimljene vesti ili slike i programski prilozi za direktnu emisiju sredstvima javnog informisanja;
7) potro{ni materijal koji se besplatno prima iz inostranstva, a koji je namenjen u~esnicima me|unarodnih simpozijuma, konferencija i sli~nih sastanaka koji se odr`avaju u Srbiji;
8) poljoprivredni proizvodi koji ostaju u Srbiji kao rezultat umno`avanja u procesu proizvodnje semenske robe od privremeno uvezenog semenskog materijala.
- 10 -
^lan 19.
(1) Iznos uvoznih da`bina za robu za koju je nastala obaveza pla}anja tih da`bina utvr|uje se prema stanju robe i u skladu sa propisima koji va`e:
1) za robu koja se uvozi- na dan prihvatanja deklaracije;
2) za robu koju putnici sobom nose- na dan carinjenja;
3) za avione i brodove kupljene u inostranstvu ako se privredno iskori{}avaju pre prelaska carinske linije- na dan dobijanja privremenog plovidbenog lista;
4) za robu sme{tenu u konsignacionom skladi{tu- na dan kad je kupac preuzeo robu sa konsignacionog skladi{ta;
5) za robu koja je bila privremeno uvezena u carinsko podru~je- na dan prihvatanja deklaracije za kona~no carinjenje, odnosno na dan dono{enja odluke o obra~unu i naplati;
6) za robu i prevozna sredstva iz ~lana 13. ovog zakona- na dan izvr{nosti odluke organa kojom je roba ili prevozno sredstvo oduzeto, odnosno na dan dono{enja odluke o dozvoli izvr{enja;
7) za robu koja se iz konsignacionog skladi{ta prenosi u carinsko skladi{te- na dan prihvatanja deklaracije;
8) za tranzitnu robu koja je na carinskom podru~ju zadr`ana radi uvoza- na dan prihvatanja deklaracije za carinjenje te robe, a ako deklaracija nije podnesena - na dan dono{enja odluke o naplati uvoznih da`bina;
9) za robu koja se carini po slu`benoj du`nosti- na dan dono{enja odluke o naplati uvoznih da`bina.
(2) Iznos uvoznih da`bina za robu proizvedenu ili oplemenjenu u slobodnoj zoni koja se stavlja u promet na doma}em tr`i{tu utvr|uje se po propisima koji va`e na dan prihvatanja deklaracije.
(3) Ako je osnov za nastanak obaveze pla}anja uvoznih da`bina razli~it od osnova iz st. 1. i 2. ovog ~lana, iznos uvoznih da`bina utvr|uje se prema stanju robe i u skladu sa propisima koji va`e u vreme kada je najranije bilo mogu}e utvrditi postojanje obaveze pla}anja uvoznih da`bina.
^lan 20.
Ako roba koja se uvozi bude uni{tena dok se nalazi pod carinskim nadzorom, prestaje obaveza pla}anja uvoznih da`bina.
- 11 -
1. PRIMENA ME\UNARODNIH UGOVORA
^lan 21.
Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na pla}anje uvoznih da`bina za robu koja se uvozi, kao i na sprovo|enje carinskog postupka, ako je to druk~ije ure|eno me|unarodnim ugovorom.
2. VO\ENJE UPRAVNOG POSTUPKA
^lan 22.
Na postupak pred carinskim organima primenjuju se odredbe zakona koji ure|uje op{ti upravni postupak, osim ako ovim zakonom nije druk~ije predvi|eno.
^lan 23.
(1) Lice koje od carinskog organa zahteva dono{enje odre|ene odluke, mora izneti sve ~injenice i okolnosti i podneti isprave i druge dokaze zna~ajne za dono{enje odluke.
(2) Odluka se donosi bez odlaganja, a najkasnije u roku predvi|enom odredbama zakona koji ure|uje op{ti upravni postupak.
(3) Ako carinski organ u carinskom postupku u celini prihvati zahtev, mo`e odluku po zahtevu dati u vidu zabele{ke na samom zahtevu. Na zahtev podnosioca, carinski organ }e izdati odluku u pisanoj formi.
^lan 24.
(1) Protiv prvostepene odluke koju u upravnom postupku donese carinski organ mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe Uprave carina. @alba ne zadr`ava izvr{enje odluke.
(2) Komisija iz stava 1. ovog ~lana ima pet ~lanova iz reda slu`benika Uprave carina, koje na predlog direktora imenuje funkcioner koji rukovodi organom dr`avne uprave nadle`nim za poslove finansija i ekonomije (u daljem tekstu: ministar). Komisija donosi poslovnik o svom radu.
- 12 -
^lan 25.
Protiv drugostepene odluke koja je doneta u upravnom postupku mo`e se, u skladu sa odredbama Zakona o upravnim sporovima, pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom.
3. PRAVO ZASTUPANJA
^lan 26.
(1) Lice o ~ijim pravima i obavezama se odlu~uje mo`e odrediti zastupnika za preduzimanje svih ili samo nekih radnji u postupku koji vodi carinski organ. Zastupnik mora imati sedi{te, odnosno boravi{te u Srbiji.
(2) Zastupanje mo`e biti:
1) neposredno, ako zastupnik istupa u ime i za ra~un drugog lica, ili
2) posredno, ako zastupnik istupa u svoje ime, a za ra~un drugog lica.
(3) Posredni zastupnik je pravno lice registrovano za poslove me|unarodne {pedicije i upisano u poseban registar zastupnika kod Uprave carina. Posredni zastupnik je du`an da vodi evidenciju o svim radnjama koje preduzima kao posredni zastupnik pred carinskim organima, a na na~in koji odredi Uprava carina.
(4) Licu zaposlenom kod posrednog zastupnika, Uprava carina }e izdati dozvolu da radi kao carinski agent ako:
1) polo`i ispit posle obuke koju organizuje i ~iji program utvr|uje Uprava carina;
2) nije zaposlen u Upravi carina ili nije ~lan u`e porodice lica zaposlenog u Upravi carina; i
3) nije pravnosna`no osu|ivano ili ka`njavano za krivi~na dela ili prekr{aje spoljnotrgovinskih, deviznih, carinskih ili poreskih propisa, ili za druga dela ili prekr{aje nespojive sa polo`ajem carinskog agenta.
(5) Carinski agent mo`e poveriti drugom licu zaposlenom kod posrednog zastupnika izvr{enje pojedinih radnji u carinskom postupku. Carinski agent je odgovoran za radnje tog lica.
(6) Uprava carina vodi registar carinskih agenata. Carinskim agentima upisanim u registar dodeljuje se poseban identifikacioni broj, identifikaciona kartica i li~ni pe~at. Oblik i sadr`inu identifikacionog broja, identifikacione kartice i li~nog pe~ata propisuje direktor Uprave carina.
- 13 -
(7) Tro{kove polaganja ispita i izdavanja identifikacionog broja, identifikacione kartice i li~nog pe~ata snosi carinski agent.
(8) Uprava carina mo`e privremeno, najdu`e {est meseci, oduzeti dozvolu carinskom agentu ako ne plati carinski dug ili ako ne postupa u skladu sa obavezama utvr|enim odredbama ovog zakona.
(9) Uprava carina mo`e trajno oduzeti dozvolu carinskom agentu ako posle izdavanja dozvole nastupe okolnosti iz stava 4. ta~. 2. i 3. ovog ~lana. Ponovni zahtev za izdavanje dozvole ne mo`e se podneti pre isteka roka od tri godine od dana pravnosna`nosti odluke o oduzimanju dozvole.
(10) Zastupnik se mora izjasniti o tome koga zastupa, da li je zastupanje neposredno ili posredno, a na zahtev carinskog organa mora podneti i verodostojnu ispravu sa ovla{}enjem za zastupanje.
(11) Smatra}e se da istupa u svoje ime i za svoj ra~un lice koje se ne izjasni da istupa u ime ili za ra~un drugog lica ili se izjasni da istupa u ime i za ra~un drugog lica ali ne mo`e o tome podneti verodostojnu ispravu.
4. OP[TA OBAVE[TENJA O PRIMENI CARINSKIH PROPISA
^lan 27.
(1) Lice koje uvozi ili izvozi robu ili zainteresovano lice mo`e, bez naknade, zahtevati od carinskog organa obave{tenje o primeni carinskih propisa.
(2) Naknada se mo`e zahtevati ako za carinski organ nastanu tro{kovi u vezi sa analizom ili ve{ta~enjem robe na koju se zahtev za davanje obave{tenja odnosi, kao i u vezi izrade izve{taja ili vra}anja robe podnosiocu zahteva.
(3) Carinski organ je du`an da odgovori na sva pitanja u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, pod uslovom da informacije koje predstavljaju tajnu ili informacije koje se odnose na tre}a lica smatra poverljivim.
5. OBAVEZUJU]A OBAVE[TENJA
^lan 28.
(1) Na osnovu pisanog zahteva podnosioca, Uprava carina izdaje:
1) obavezuju}e obave{tenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi;
2) obavezuju}e obave{tenje o poreklu robe.
- 14 -
(2) Obavezuju}e obave{tenje iz stava 1. ovog ~lana ima dejstvo odluke donete u upravnom postupku.
(3) Obavezuju}e obave{tenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi i obavezuju}e obave{tenje o poreklu robe iz stava 1. ovog ~lana obavezuje carinski organ prema licu kome je dato u pogledu svrstavanja robe po Carinskoj tarifi za robu za koju se carinski postupak sprovodi posle datuma izdavanja tog obavezuju}eg obave{tenja. Obavezuju}e obave{tenje o poreklu robe obavezuje carinski organ prema licu kome je dato za onu robu za koju je postupak utvr|ivanja porekla robe, u skladu sa ovim zakonom, sproveden posle datuma izdavanja tog obavezuju}eg obave{tenja.
(4) Lice koje se poziva na obave{tenje iz stava 1. ovog ~lana mora dokazati:
1) u slu~aju obavezuju}eg obave{tenja o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi - da roba koju deklari{e u svim elementima odgovara robi koja je opisana u obave{tenju;
2) u slu~aju obavezuju}eg obave{tenja o poreklu robe - da roba i okolnosti na osnovu kojih se odre|uje poreklo robe u svim elementima odgovara robi i okolnostima koje su opisane u obave{tenju.
(5) Obavezuju}e obave{tenje iz stava 1. ovog ~lana Uprava carina }e poni{titi, ako se zasniva na neistinitim ili nepotpunim podacima koje je dao podnosilac zahteva.
(6) Obavezuju}e obave{tenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi prestaje da va`i:
1) ako zbog izmene propisa obavezuju}e obave{tenje nije u skladu sa va`e}im propisima;
2) ako obavezuju}e obave{tenje nije u skladu sa odlukom nadle`nog suda ili obavezuju}im odlukama me|unarodnih organizacija;
3) kad je obavezuju}e obave{tenje poni{teno ili ukinuto, o ~emu mora biti obave{teno lice kome je dato.
(7) U slu~ajevima iz stava 6. ta~. 1. i 2. ovog ~lana dato obave{tenje prestaje da va`i na dan po~etka primene donetog propisa ili odluke.
(8) Obavezuju}e obave{tenje o poreklu robe prestaje da va`i:
1) ako zbog izmene propisa ili zaklju~enja me|unarodnog ugovora, obavezuju}e obave{tenje nije u skladu sa propisima, odnosno me|unarodnim ugovorom;
2) ako obavezuju}e obave{tenje nije u skladu sa obavezuju}im pravilima me|unarodnih organizacija o poreklu robe;
- 15 -
3) ako je obavezuju}e obave{tenje poni{teno, ukinuto ili izmenjeno u skladu sa ovim zakonom, o ~emu mora biti obave{teno lice kome je dato.
(9) U slu~ajevima iz stava 8. ta~. 1. i 2. ovog ~lana obavezuju}e obave{tenje prestaje da va`i na dan stupanja na snagu, odnosno danom po~etka primene donetog propisa, me|unarodnog ugovora ili odluke.
(10) Lice kome je dato obavezuju}e obave{tenje iz stava 1. ovog ~lana koje je prestalo da va`i, mo`e se pozivati na to obave{tenje najdu`e tri meseca od dana prestanka njegove va`nosti, ako je pre prestanka njegovog va`enja zaklju~ilo kupoprodajni ugovor za odre|enu robu na osnovu tog obavezuju}eg obave{tenja.
(11) Izuzetno od odredbe stava 10. ovog ~lana, u slu~ajevima iz stava 6. ta~. 1. i 2. i stava 8. ta~. 1. i 2. ovog ~lana propisom, me|unarodnim ugovorom, odnosno odlukom mo`e se odrediti du`i rok za kori{}enje datog obave{tenja.
(12) Obavezuju}e obave{tenje iz stava 1. ovog ~lana mo`e se upotrebiti za odre|ivanje uvoznih da`bina, odnosno za odre|ivanje visine izvoznih nadoknada ili povra}aja.
^lan 29.
(1) Vlada mo`e propisati obavezu pla}anja posebne naknade za obave{tenja iz ~lana 28. ovog zakona, visinu i na~in pla}anja te naknade.
(2) Pla}anje naknade iz stava 1. ovog ~lana ne isklju~uje obavezu pla}anja administrativne takse.
6. OSTALE ODREDBE O VO\ENJU UPRAVNOG POSTUPKA
^lan 30.
Lica koja u~estvuju ili su u vezi sa spoljnotrgovinskim prometom, du`na su da na zahtev carinskog organa stave na raspolaganje sva potrebna dokumenta i podatke, bez obzira na kori{}eni medij, i pru`e drugu pomo} potrebnu za primenu propisa.
^lan 31.
(1) Podaci koji su poverljivi ili su pribavljeni na na~in iz ~lana 30. ovog zakona, smatraju se slu`benom tajnom i ne smeju se od strane carinskih organa dalje saop{tavati bez pisane saglasnosti lica ili ovla{}enog organa koji ih je dao.
- 16 -
(2) Saop{tavanje poverljivih podataka dozvoljeno je u slu~ajevima kad je carinski organ, u skladu sa propisima, du`an ili ovla{}en da to u~ini.
^lan 32.
(1) Radi sprovo|enja carinskog nadzora ili kontrole, u~esnici u spoljnotrgovinskom prometu koji raspola`u ispravama ili podacima iz ~lana 30. ovog zakona du`ni su da ih ~uvaju pet kalendarskih godina.
(2) Rok iz stava 1. ovog ~lana po~inje da te~e poslednjeg dana kalendarske godine u kojoj je:
1) prihva}ena deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet ili prihva}ena izvozna deklaracija;
2) okon~an carinski nadzor nad robom koja je na osnovu njene upotrebe (u posebne svrhe) stavljena u slobodan promet uz povoljnije uvozne da`bine;
3) okon~an drugi carinski postupak za robu koja je stavljena u taj carinski postupak;
4) korisniku slobodne zone prestao taj status, za robu koja je bila sme{tena u slobodnoj zoni.
^lan 33.
Evidenciju o obimu, vrednosti i strukturi izvoza i uvoza robe, o carinskim du`nicima, nastanku, iznosu i pla}anju carinskog duga, kao i druge evidencije iz svoje nadle`nosti vodi Uprava carina.
D E O D R U G I
UVOZNE [email protected]
GLAVA I
1. CARINSKA TARIFA
^lan 34.
(1) Na robu koja se uvozi u carinsko podru~je pla}a se carina po stopama utvr|enim Carinskom tarifom.
- 17 -
(2) Carinska tarifa propisana je Zakonom o Carinskoj tarifi.
(3) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ~lana, roba namenjena za kori{}enje u sopstvenom doma}instvu koju fizi~ka lica unose u putni~kom prometu ili primaju iz inostranstva u po{tanskom saobra}aju, osim robe koja je u skladu sa odredbama ovog zakona oslobo|ena obaveze pla}anja uvoznih da`bina, carini se po jedinstvenoj carinskoj stopi u visini od 10%.
(4) Vlada utvr|uje vrednost robe na koju se primenjuje jedinstvena carinska stopa iz stava 3. ovog ~lana.
2. DRUGE UVOZNE [email protected]
^lan 35.
Na robu koja se uvozi, carinski organi napla}uju i druge uvozne da`bine, kao i poreze i akcize u skladu sa zakonima koji ure|uju ta pitanja ili propisima donetim na osnovu tih zakona.
3. POREKLO ROBE
(1) Nepreferencijalno poreklo robe propisuje se ovim zakonom radi:
1) primene Carinske tarife, osim u slu~ajevima predvi|enim ~lanom 21. ovog zakona;
2) primene mera komercijalne politike;
3) izdavanja uverenja o poreklu robe.
(2) Robom poreklom iz odre|ene dr`ave, odnosno zajednice dr`ava (u daljem tekstu: dr`ava), u skladu sa ovim zakonom smatra se:
1) roba u celini proizvedena u toj dr`avi;
2) roba koja je u dovoljnoj meri prera|ena u toj dr`avi.
(3) Vlada propisuje uslove i na~in dokazivanja porekla robe iz st. 1. i 2. ovog ~lana u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije i preporukama Svetske carinske organizacije.
^lan 37.
Robom iz ~lana 36. stav 2. ovog zakona, smatraju se:
1) mineralni proizvodi izva|eni iz zemlji{ta u toj dr`avi;
2) biljni proizvodi uzgojeni ili ubrani u toj dr`avi;
- 18 -
3) priplodi `ivotinja ro|enih i uzgojenih u toj dr`avi;
4) proizvodi dobijeni od `ivih `ivotinja uzgojenih u toj dr`avi;
5) proizvodi dobijeni lovom i ribolovom u toj dr`avi;
6) proizvodi dobijeni od riba uzgojenih u toj dr`avi;
7) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi izva|eni iz mora izvan teritorijalnih voda te dr`ave, plovnim objektima registrovanim u toj dr`avi koji plove pod njenom zastavom;
8) roba dobijena ili proizvedena na brodovima- fabrikama isklju~ivo od proizvoda izva|enih iz mora izvan teritorijalnih voda, pod uslovom da su takvi brodovi - fabrike registrovani u toj dr`avi i da plove pod njenom zastavom;
9) proizvodi uzeti sa morskog dna izvan teritorijalnih voda te dr`ave, pod uslovom da ona ima isklju~ivo pravo na eksploataciju morskog dna i tla pod njim;
10) ostaci i otpaci proizvoda dobijeni iz proizvodnih delatnosti ili upotrebljavanih predmeta, ako su u toj dr`avi prikupljeni i ako su pogodni samo za ponovno dobijanje sirovine;
11) druga roba koja je proizvedena u toj dr`avi isklju~ivo od robe navedene u ta~. 1. do 10. stava 1. ovog ~lana ili od njenih derivata, nezavisno od stepena obrade.
^lan 38.
(1) Roba u ~iju je proizvodnju uklju~eno vi{e od jedne dr`ave, smatra}e se poreklom iz dr`ave u kojoj je pro{la poslednju bitnu, ekonomski opravdanu obradu ili preradu, pod uslovom da je ta prerada obavljena u pogonu opremljenom za tu namenu i da dovodi do zna~ajnih promena proizvoda ili do potpuno novog proizvoda.
(2) Prilikom odre|ivanja porekla robe u skladu sa odredbom stava 1. ovog ~lana, koriste se slede}i kriterijumi:
1) izmena tarifne oznake iz Carinske tarife;
2) kriterijum vrednosti (ad valorem);
3) kriterijum obrade ili prerade.
(3) Vlada propisuje uslove za primenu kriterijuma iz stava 2. ovog ~lana u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije i preporukama Svetske carinske organizacije, u skladu sa odredbama ~lana 40. ovog zakona.
^lan 39.
Obrada ili prerada na osnovu koje se dobijeni proizvod svrstava u tarifnu oznaku razli~itu od oznake za kori{}ene materijale smatra}e se kompletnim procesom iz ~lana 38. stav 1. ovog zakona.
- 19 -
^lan 40.
Pri odre|ivanju porekla uvezene robe, nezavisno od toga da li je izmenjena tarifna oznaka te robe, ne uzimaju se u obzir slede}e radnje:
1) postupanje neophodno za o~uvanje svojstava proizvoda prilikom prevoza ili uskladi{tenja;
2) radnje koje slu`e za olak{avanje otpreme ili transporta robe;
3) radnje koje se odnose na pakovanje ili pripremu robe za prodaju;
4) jednostavni postupci sa robom, naro~ito: ventilacija, distribucija, su{enje, hla|enje, otklanjanje o{te}enih delova, otklanjanje masno}e i r|e, farbanje radi za{tite od prirodnih uticaja, uklanjanje r|e, pranje, ~i{}enje, prosejavanje ili pokrivanje, sortiranje, odvajanje ili razvrstavanje, merenje, testiranje ili ba`darenje, pakovanje ili raspakivanje zajedno spakovanih paketa ili prepakivanje, deljenje tereta, obele`avanje, etiketiranje i drugi znakovi razlikovanja, rastvaranje u vodi ili nekoj drugoj te~noj supstanci, jonizacija, soljenje, lju{}enje, drobljenje, uklanjanje semena iz vo}a, klanje `ivotinja;
5) jednostavno sklapanje delova proizvoda u celovit proizvod;
6) bilo koja kombinacija postupanja, odnosno radnji iz ta~.1. do 5. stava 1. ovog ~lana.
^lan 41.
Prerada ili obrada robe za koju se utvrdi da je njen jedini cilj izbegavanje primene odredaba koje se u Srbiji primenjuju na robu iz odre|enih dr`ava, ne}e se smatrati dovoljnom da takvoj robi obezbedi status robe proizvedene u dr`avi u kojoj je takva radnja izvedena.
^lan 42.
(1) Carinskim ili drugim propisima mo`e se propisati podno{enje isprave za dokazivanje porekla robe.
(2) Pored isprave iz stava 1. ovog ~lana carinski organ mo`e, u slu~aju osnovane sumnje, zahtevati i dodatni dokaz o poreklu robe.
2) Preferencijalno poreklo robe
^lan 43.
Pravila o preferencijalnom poreklu koja robi u carinskom postupku obezbe|uju povoljniji tretman iz ~lana 21. ovog zakona, utvr|uju se me|unarodnim ugovorima, odnosno u skladu sa autonomnim preferencijalima
- 20 -
ili carinskim merama sa odlaganjem koje obezbe|uju smanjenje uvoznih da`bina ili oslobo|enje od pla}anja uvoznih da`bina za odre|ene robe.
3) Zajedni~ke odredbe za preferencijalno i nepreferencijalno poreklo robe
^lan 44.
(1) Uprava carina du`na je da obavezuju}e obave{tenje iz ~lana 28. ovog zakona izda u najkra}em roku, a najkasnije u roku od 150 dana od dana podno{enja zahteva.
(2) Obavezuju}e obave{tenje iz stava 1. ovog ~lana va`i tri godine od dana izdavanja pod uslovom da ~injenice na kojoj je zasnovano, uklju~uju}i i pravila o poreklu robe koja su va`ila u vreme odlu~ivanja, ostanu uporedive.
(3) Ako u postupku ocene obavezuju}eg obave{tenja iz stava 1. ovog ~lana Uprava carina donese druk~iju odluku, poni{tava obavezuju}e obave{tenje iz stava 1. ovog ~lana, pod uslovom da zainteresovano lice unapred obavesti o tome.
GLAVA II
CARINSKA VREDNOST
^lan 45.
Odredbama ~l. 46. do 62. ovog zakona utvr|uje se carinska vrednost robe radi primene stopa iz Carinske tarife i obra~una ostalih uvoznih da`bina, kao i primene netarifnih mera u skladu sa propisima kojima se ure|uje spoljnotrgovinski promet.
^lan 46.
(1) Carinska vrednost uvezene robe je njena transakcijska vrednost, koju ~ini stvarno pla}ena cena ili cena koju treba platiti za robu koja se prodaje radi izvoza u Srbiju, uve}ana, ako je neophodno, u skladu sa odredbom ~lana 54. ovog zakona, pod uslovom da:
1) za kupca nema ograni~enja u raspolaganju ili upotrebi robe, osim ograni~enja koja:
− predvi|aju propisi ili pojedina~ni akti doneti na osnovu tih propisa,
− ograni~avaju geografsko podru~je gde roba mo`e da se preproda, ili
- 21 -
− bitno ne uti~u na vrednost robe;
2) prodaja ili cena robe ne podle`u uslovu ili naknadi ~ija se vrednost ne mo`e utvrditi u odnosu na vrednost robe koja se vrednuje;
3) nijedan deo prihoda od kasnije preprodaje, raspolaganja robom ili upotrebe robe posredno ili neposredno ne pripada prodavcu, osim ako se odgovaraju}e uskla|ivanje mo`e izvr{iti u skladu sa odredbama ~lana 54. ovog zakona;
4) kupac i prodavac nisu me|usobno povezani ili, ako jesu, da je transakcijska vrednost prihvatljiva za carinske svrhe, u skladu sa odredbom stava 3. ovog ~lana.
(2) Dva lica se smatraju me|usobno povezanim, ako:
1) jedno lice pripada grupi ovla{}enih lica ili je direktor drugog i obrnuto;
2) su pravno priznati partneri u poslu;
3) su u odnosu poslodavca i zaposlenog;
4) je jedno od njih vlasnik ili kontroli{e ili poseduje 5% ili vi{e akcija sa pravom glasa, odnosno upravlja~kih prava u oba lica;
5) jedno od njih kontroli{e drugo;
6) su posredno ili neposredno pod kontrolom tre}eg lica;
7) zajedno, kontroli{u tre}e lice;
8) su me|usobno:
− u srodstvu u pobo~noj liniji do drugog stepena;
− u tazbinskom srodstvu do drugog stepena.
(3) Lica koja su me|usobno poslovno povezana, na na~in da je jedno od njih isklju~ivi zastupnik, isklju~ivi distributer ili isklju~ivi koncesionar drugog, smatra}e se povezanim ako je ispunjen neki od kriterijuma iz stava 2. ovog ~lana.
(4) U postupku procene prihvatljivosti transakcijske vrednosti u skladu sa odredbama stava 1. ovog ~lana okolnost da su kupac i prodavac povezana lica nije dovoljan razlog da se ne prihvati odre|ena transakcijska vrednost.
(5) Ako je to neophodno, carinski organ utvrdi}e okolnosti kupoprodaje i prihvatiti transakcijsku vrednost, pod uslovom da postoje}a povezanost nije uticala na cenu robe.
(6) Ako carinski organ ima razloga da na osnovu obave{tenja dobijenih od uvoznika ili na drugi na~in posumnja da je postoje}a povezanost uticala na cenu robe, du`an je da o tome
- 22 -
obavesti uvoznika i pru`i mu mogu}nost za odgovor. Na zahtev uvoznika, carinski organ o razlozima za sumnju obave{tava uvoznika u pisanom obliku.
(7) U slu~aju kupoprodaje izme|u povezanih lica, transakcijska vrednost se uvek prihvata i roba vrednuje u skladu sa odredbom stava 1. ovog ~lana, kad uvoznik doka`e da je takva vrednost utvr|ena u isto ili pribli`no isto vreme, pribli`no jednaka:
1) transakcijskoj vrednosti prilikom prodaje izme|u nepovezanih lica za identi~nu ili sli~nu robu namenjenu za izvoz u Srbiju;
2) carinskoj vrednosti identi~ne ili sli~ne robe utvr|enoj u skladu sa odredbama ~lana 51. ovog zakona;
3) carinskoj vrednosti identi~ne ili sli~ne robe utvr|enoj u skladu sa odredbama ~lana 52. ovog zakona.
(8) Prilikom pore|enja treba uzeti u obzir o~ite razlike u komercijalnim nivoima i koli~inama, elementima iz ~lana 54. ovog zakona i tro{kovima koje je imao prodavac pri prodaji u kojoj prodavac i kupac nisu povezani, a kojih nema pri prodaji u kojoj su prodavac i kupac povezani.
(9) Pore|enje iz stava 7. ovog ~lana vr{i se na zahtev uvoznika i slu`i samo za potrebe pore|enja.
(10) Smatra se da u skladu sa odredbom stava 1. ta~ka 2. ovog ~lana, prodaja ili cena robe podle`e uslovu ili naknadi ~ija se vrednost ne mo`e utvrditi i u slu~aju ako:
1) prodavac utvr|uje cenu uvezene robe pod uslovom da kupac kupi i drugu robu u odre|enim koli~inama;
2) cena uvezene robe zavisi od cene ili cena po kojima kupac uvezene robe prodaje drugu robu prodavcu uvezene robe;
3) se cena utvr|uje na osnovu na~ina pla}anja koji nije u vezi sa uvezenom robom (kada je uvezena roba poluproizvod koji prodavac obezbe|uje, pod uslovom da }e prodavac primiti odre|enu koli~inu gotove robe).
^lan 47.
(1) Stvarno pla}ena cena ili cena koju treba platiti je ukupno izvr{eno pla}anje ili pla}anje koje treba izvr{iti od strane kupca prodavcu ili u njegovu korist, za prodatu uvezenu robu ili pla}anje od strane kupca tre}em licu da bi se izmirila obaveza prodavca.
(2) Pla}anje iz stava 1. ovog ~lana mo`e se izvr{iti gotovim novcem, akreditivom ili drugim dogovorenim instrumentom pla}anja.
- 23 -
(3) Radnje koje preduzima kupac o sopstvenom tro{ku, osim radnji ~lana 54. ovog zakona, za koje je potrebno izvr{iti uskla|ivanje vrednosti, ne}e se smatrati posrednim pla}anjem prodavcu, i u slu~aju kad su bile preduzete u korist prodavca, i njihov tro{ak se prilikom utvr|ivanja carinske vrednosti uvezene robe ne}e dodavati stvarno pla}enoj ceni, odnosno ceni koju treba platiti.
^lan 48.
(1) Carinska vrednost za uvezenu robu koja se ne mo`e odrediti u skladu sa odredbama ~lana 46. ovog zakona, odre|uje se kao transakcijska vrednost identi~ne robe prodate za izvoz u Srbiju i izvezene u isto ili pribli`no isto vreme kao i roba koja se vrednuje.
(2) Za odre|ivanje carinske vrednosti iz stava 1. ovog ~lana primenjuje se transakcijska vrednost identi~ne robe prodate na istom komercijalnom nivou i u pribli`no istoj koli~ini kao i roba koja se vrednuje. Kad nema takve prodaje, mo`e se koristiti transakcijska vrednost identi~ne robe prodate na razli~itoj komercijalnoj osnovi, odnosno u razli~itim koli~inama, uz potrebna uskla|ivanja razlika koje proisti~u iz komercijalnih osnova ili koli~ine, pod uslovom da se takva uskla|ivanja mogu sprovesti na osnovu podnesenih dokaza koji jasno pokazuju primerenost i ta~nost uskla|ivanja, nezavisno od toga da li uskla|ivanje dovodi do porasta ili smanjenja vrednosti.
(3) Kad su tro{kovi i pla}anja iz ~lana 54. stav 1. ta~ka 1. alineje 4, 5. i 6. ovog zakona uklju~eni u transakcijsku vrednost, uskla|ivanje se vr{i na osnovu razlika u tim tro{kovima i cenama izme|u uvezene robe i identi~ne robe koje mogu nastati zbog razlika u udaljenosti i vrsti prevoza.
(4) Ako se u slu~ajevima iz st. 1. do 3. ovog ~lana utvrdi da postoji vi{e od jedne transakcijske vrednosti za identi~nu robu, za odre|ivanje carinske vrednosti primenjuje se najni`a od postoje}ih vrednosti.
^lan 49.
(1) Carinska vrednost za uvezenu robu koja se ne mo`e odrediti u skladu sa odredbama ~l. 46. i 48. ovog zakona, odre|uje se kao transakcijska vrednost sli~ne robe prodate za izvoz u Srbiju i izvezene u isto ili pribli`no isto vreme kao i roba koja se vrednuje.
(2) Za odre|ivanje carinske vrednosti iz stava 1. ovog ~lana primenjuje se transakcijska vrednost sli~ne robe prodate na istom komercijalnom nivou i u pribli`no istoj koli~ini kao i roba koja se vrednuje. Kad nema takve prodaje, mo`e se koristiti transakcijska vrednost sli~ne robe prodate na razli~itim komercijalnim osnovima, odnosno u razli~itim koli~inama, uz
- 24 -
potrebna uskla|ivanja razlika koje proisti~u iz komercijalnih osnova, odnosno koli~ine, pod uslovom da se takva uskla|ivanja mogu sprovesti na osnovu podnesenih dokaza koji dokazuju primerenost i ta~nost uskla|ivanja, nezavisno od toga da li to uskla|ivanje dovodi do porasta ili smanjenja vrednosti.
(3) Kad su tro{kovi i pla}anja iz ~lana 54. stav 1. ta~ka 1. alineje 4, 5. i 6. ovog zakona uklju~eni u transakcijsku vrednost, uskla|ivanje se vr{i na osnovu razlika u tim tro{kovima i cenama izme|u uvezene robe i sli~ne robe koje mogu nastati zbog razlika u udaljenosti i vrsti prevoza.
(4) Ako se u slu~ajevima iz st. 1. do 3. ovog ~lana utvrdi da postoji vi{e od jedne transakcijske vrednosti za sli~nu robu, za utvr|ivanje carinske vrednosti primeni}e se najni`a od postoje}ih vrednosti.
^lan 50.
(1) Kad se carinska vrednost uvezene robe ne mo`e utvrditi u skladu sa odredbama ~l. 46, 48. i 49. ovog zakona, carinska vrednost se utvr|uje u skladu sa odredbama ~lana 51. ovog zakona.
(2) Ako se carinska vrednost ne mo`e utvrditi u skladu sa odredbama ~lana 51. ovog zakona, primenjuju se odredbe ~lana 52. ovog zakona, a na zahtev uvoznika mo`e se zameniti redosled primene odredaba ~l. 51. i 52. ovog zakona.
^lan 51.
(1) Ako se identi~na ili sli~na uvezena roba prodaje u Srbiji u istom stanju u kakvom je uvezena, carinska vrednost robe koja se vrednuje utvr|uje se na osnovu jedini~ne cene po kojoj se najve}i broj jedinica identi~ne ili sli~ne uvezene robe prodaje u isto ili pribli`no isto vreme kao i roba koja se vrednuje, i to licima koja nisu povezana sa licima od kojih tu robu kupuju, pod uslovom da se cena umanji za iznos:
1) uobi~ajene provizije koja je pla}ena ili koju treba platiti ili uobi~ajenog uve}anja radi ostvarivanja dobiti i pokri}a op{tih tro{kova prodaje u Srbiji koji nastaju za uvezenu robu iste vrste ili grupe proizvoda;
2) uobi~ajenih tro{kova prevoza i osiguranja robe i drugih prate}ih tro{kova koji nastaju u Srbiji;
3) uvoznih i drugih da`bina koje se pla}aju u Srbiji prilikom uvoza ili prodaje robe.
(2) Ako se u isto ili pribli`no isto vreme uvoza robe koja se procenjuje ne prodaje niti identi~na niti sli~na uvezena roba, carinska vrednost se utvr|uje prema jedini~noj ceni po kojoj se identi~na ili sli~na roba prodaje u Srbiji u istom stanju u kakvom
- 25 -
je i uvezena, i to u najkra}em roku posle uvoza robe koja se vrednuje, pri ~emu taj rok ne mo`e biti du`i od 90 dana od dana uvoza.
(3) Ako se u Srbiji ne prodaje identi~na ili sli~na uvezena roba u istom stanju u kakvom je uvezena, carinska vrednost, ako to uvoznik zahteva, utvr|uje se prema jedini~noj ceni po kojoj se uvezena roba posle dalje prerade prodaje u najve}oj ukupnoj koli~ini licima u Srbiji koja nisu povezana sa licima od kojih kupuju takvu robu, s tim {to se uzima u obzir vrednost koja je dodata preradom i odbici iz stava 1. ovog ~lana.
^lan 52.
(1) Carinska vrednost uvezene robe, u skladu sa odredbama ovog ~lana, utvr|uje se na osnovu obra~unate vrednosti, koja predstavlja zbir slede}ih elemenata:
1) vrednosti materijala upotrebljenog u proizvodnji ili drugoj vrsti prerade, kao i tro{kova proizvodnje, odnosno druge vrste prerade uvezene robe;
2) iznosa dobiti i op{tih tro{kova koji odgovara uobi~ajenom iznosu koji se ostvaruje pri prodaji robe iste vrste ili grupe kao {to je roba koja se vrednuje i koju je proizveo proizvo|a~ u zemlji izvoza za izvoz u Srbiju;
3) tro{kova i davanja iz ~lana 54. stav 1. ta~ka 1. alineje 4, 5. i 6. ovog zakona.
(2) Lice koje nema sedi{te ili prebivali{te na teritoriji Srbije nije du`no da omogu}i pregled ili dozvoli pristup bilo kom ra~unu ili drugoj evidenciji radi odre|ivanja obra~unate vrednosti.
(3) Carinski organ mo`e, radi utvr|ivanja carinske vrednosti u drugoj dr`avi, proveravati obave{tenja dobijena od proizvo|a~a robe uz njegov pristanak, pod uslovom da je vlada te dr`ave blagovremeno obave{tena i da ne spre~ava proveru.
^lan 53.
(1) Carinska vrednost uvezene robe koja se ne mo`e utvrditi u skladu sa odredbama ~l. 46. do 52. ovog zakona, utvr|uje se na osnovu raspolo`ivih podataka u Srbiji, uz primenu metoda uskla|enih sa principima i odredbama:
1) Sporazuma o primeni ~lana VII Op{teg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. godine;
2) ~lana VII Op{teg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. godine;
3) ovog zakona.
- 26 -
(2) Carinska vrednost, u skladu sa odredbama ovog ~lana, ne}e se odre|ivati prema:
1) prodajnoj ceni robe koja se proizvodi u Srbiji;
2) sistemu koji omogu}uje da se u carinske svrhe prihvati vi{a od dve mogu}e vrednosti;
3) ceni robe na doma}em tr`i{tu zemlje izvoznice;
4) tro{kovima proizvodnje, osim obra~unate vrednosti koja se utvr|uje za identi~nu ili sli~nu robu u skladu sa odredbama ~lana 52. ovog zakona;
5) ceni robe namenjene izvozu u drugu dr`avu, a ne za tr`i{te Srbije;
6) minimalnim vrednostima;
^lan 54.
(1) U postupku utvr|ivanja carinske vrednosti, u skladu sa odredbama ~lana 46. ovog zakona, ceni koja je stvarno pla}ena ili koju treba platiti (transakcijska vrednost) za uvezenu robu dodaju se:
1) tro{kovi do iznosa koji snosi kupac, a nisu uklju~eni u stvarno pla}enu cenu ili cenu koju treba platiti za robu, i to:
− provizije i naknade posredovanja, osim kupovne provizije;
− ambala`e, koja se radi carinjenja smatra jedinstvenim delom predmetne robe;
− pakovanja (radna snaga i materijal);
− prevoza uvezene robe do luke ili mesta ulaska u carinsko podru~je Srbije;
− utovara, istovara i tro{kova rukovanja koji su povezani sa prevozom uvezene robe do luke ili do mesta ulaska u carinsko podru~je;
− tro{kovi osiguranja;
2) odgovaraju}i deo vrednosti roba i usluga koje je kupac isporu~io, bez naplate ili po sni`enoj ceni, radi upotrebe u proizvodnji i prodaji uvezene robe radi izvoza do stepena do koga ta vrednost nije uklju~ena u stvarno pla}enu cenu ili cenu koju treba platiti:
− materijala, komponenata, delova i sl. sadr`anih u uvezenoj robi;
− alata, matrica, kalupa i sl. kori{}enih u proizvodnji uvezene robe;
- 27 -
− drugih materijala utro{enih u proizvodnji uvezene robe;
− projektovanja, razvoja, umetni~kog rada, oblikovanja, planova i crte`a ura|enih izvan Srbije neophodnih za proizvodnju uvezene robe;
3) naknade za kori{}enje prava intelektualne svojine, uklju~uju}i naknadu za licence za robu koja se vrednuje koje kupac pla}a kao uslov za prodaju robe koja se procenjuje, ako takve naknade nisu uklju~ene u stvarno pla}enu cenu ili cenu koju treba platiti, osim pla}anja za dobijanje prava za reprodukciju uvezene robe;
4) deo iznosa ostvaren daljom prodajom, ustupanjem ili upotrebom uvezene robe koji se pla}a prodavcu, osim pla}anja kupca za dobijanje prava za distribuciju i preprodaju uvezene robe, ako ta pla}anja nisu uslov prodaje za izvoz u Srbiju.
(2) Cena koja je stvarno pla}ena ili cena koju treba platiti, uve}ava se u skladu sa odredbama ovog ~lana na osnovu merljivih podataka.
(3) U postupku utvr|ivanja carinske vrednosti nisu dozvoljena druga uve}anja stvarno pla}ene cene ili cene koju treba platiti, osim onih koja su propisana ovim ~lanom.
^lan 55.
Carinska vrednost robe ne obuhvata pla}anja i tro{kove koji nisu ura~unati u stvarno pla}enu cenu ili cenu koju treba platiti, pod uslovom da su posebno iskazani, a odnose se na:
1) izgradnju, monta`u, podizanje, odr`avanje ili tehni~ku pomo} koji su obavljeni ili }e biti obavljeni posle uvoza industrijskih postrojenja, ma{ina ili opreme;
2) prevoz robe posle njenog ulaska u carinsko podru~je Srbije;
3) kamate koje proisti~u iz finansijskog sporazuma koji je zaklju~io kupac, a koje se odnose na kupovinu uvezene robe, nezavisno od toga da li je finansiranje obezbedio prodavac, banka ili drugo lice, pod uslovom da je finansijski sporazum sa~injen u pisanoj formi i da, kada se zahteva, kupac mo`e dokazati:
− da deklarisana cena robe odgovara stvarno pla}enoj ceni ili ceni koju treba platiti;
− da kamatna stopa ne prelazi uobi~ajenu visinu za takve transakcije u vreme i u dr`avi u kojoj je finansiranje obezbe|eno.
- 28 -
^lan 56.
U postupku utvr|ivanja carinske vrednosti prihvataju se sve vrste sni`enja cena i gotovinskih popusta koja su uobi~ajena za uvezenu identi~nu ili sli~nu robu, ako su ugovoreni pre obavljenog uvoza i ostvareni u ugovorenom roku.
^lan 57.
(1) Carinska vrednost robe koja nije prodata radi izvoza u Srbiju i carinska vrednost robe koja se privremeno uvozi, utvr|uju se u skladu sa odredbama ~l. 48. do 53. ovog zakona.
(2) Ako se za robu koja se uvozi po osnovu zakupa ili lizinga carinska vrednost ne mo`e utvrditi u skladu sa odredbom stava 1. ovog ~lana i za koju ugovorom nije predvi|ena mogu}nost kupovine, carinska vrednost je iznos zakupnine za ugovoreni period zakupa, odnosno lizinga, uve}an ako je neophodno, u skladu sa odredbom ~lana 54. ovog zakona.
(3) Carinska vrednost robe koja se o{teti pre pu{tanja robe podnosiocu deklaracije, utvr|uje se na osnovu odgovaraju}e ugovorene cene umanjene za procenat o{te}enja.
(4) Procenat o{te}enja utvr|uje carinski organ.
(5) Ako je u toku carinskog postupka ugovorena nova cena koja odgovara uslovima iz ~lana 46. ovog zakona, ta cena predstavlja novu carinsku vrednost.
(6) Ako je roba deklarisana za slobodan promet deo ve}e koli~ine iste robe kupljene u okviru jedne transakcije, stvarno pla}ena cena ili cena koju treba platiti u skladu sa odredbom ~lana 46. stav 1. ovog zakona je deo ukupne cene koji odgovara deklarisanoj koli~ini. Stvarno pla}ena cena ili cena koju treba platiti na isti na~in se utvr|uje i u slu~aju propasti ili o{te}enja dela isporu~ene robe nastalog pre stavljanja slobodan promet.
(7) Ako je posle stavljanja robe u slobodan promet prodavac umanjio stvarno pla}enu cenu ili cenu koju treba platiti, tako umanjena cena }e biti uzeta u obzir prilikom utvr|ivanja carinske vrednosti u skladu sa odredbom ~lana 46. ovog zakona ako carinski organ utvrdi da:
1) je roba imala nedostatke u vreme prihvatanja deklaracije za stavljanje u slobodan promet;
2) je prodavac umanjio cenu u vezi sa izvr{enjem garantne obaveze predvi|ene ugovorom o prodaji robe zaklju~enim pre stavljanja robe u slobodan promet;
3) nedostatak robe nije uzet u obzir prilikom zaklju~enja ugovora o prodaji robe.
- 29 -
(8) Stvarno pla}ena cena ili cena koju treba platiti umanjena u skladu sa odredbama stava 6. ovog ~lana, mo`e se uzeti u obzir prilikom odre|ivanja carinske vrednosti ako je do promene do{lo najkasnije 12 meseci od dana prihvatanja deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet.
^lan 58.
Ako je u postupku utvr|ivanja carinske vrednosti uvezene robe neophodno odlo`iti kona~no utvr|ivanje carinske vrednosti, roba se mo`e predati podnosiocu deklaracije pod uslovom da polo`i obezbe|enje u visini mogu}eg iznosa carinskog duga.
^lan 59.
(1) Pri utvr|ivanju carinske vrednosti nosa~a podataka koji sadr`e podatke ili programska uputstva za upotrebu opreme za obradu podataka (u daljem tekstu: programska podr{ka) ne ura~unava se cena ili vrednost programske podr{ke, pod uslovom da je ta vrednost ili cena iskazana odvojeno od vrednosti nosa~a podataka.
(2) Nosa~em podataka iz stava 1. ovog ~lana ne smatraju se uklju~eni sklopovi, integrisana kola, poluprovodnici i sli~ni ure|aji ili proizvodi koji sadr`e takve uklju~ene sklopove ili ure|aje.
(3) Podacima i programskim uputstvima iz stava 1. ovog ~lana ne smatraju se zvu~ni, kinematografski ili video snimci ili uputstva.
^lan 60.
(1) Carinski organ mo`e da zahteva od deklaranta da podnese sve isprave i podatke koji su potrebni za utvr|ivanje carinske vrednosti u skladu sa odredbama ~l. 46. do 53. ovog zakona.
(2) Odredbe ~l. 54. do 62. ovog zakona ne ograni~avaju pravo carinskih organa da utvrde istinitost i ispravnost izjave, isprave ili deklaracije podnete radi utvr|ivanja carinske vrednosti.
^lan 61.
Carinski organ je du`an da uvoznika, na njegov zahtev, u pisanoj formi obavesti o carinskoj vrednosti koja je utvr|ena u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i o metodu koji je primenjen prilikom utvr|ivanja te vrednosti.
- 30 -
^lan 62.
Ako su elementi za utvr|ivanje carinske vrednosti robe izra`eni u stranoj valuti, strana valuta prera~unava se u dinare po zvani~nom kursu va`e}em na dan utvr|ivanja iznosa uvoznih da`bina.
D E O T R E ] I
STATUS ROBE OD ULASKA U CARINSKO PODRU^JE DO ODRE\IVANjA CARINSKI DOZVOLjENOG
POSTUPANjA ILI UPOTREBE
^lan 63.
(1) Roba koja ulazi u carinsko podru~je od trenutka ulaska podle`e merama carinskog nadzora, a po potrebi i merama carinske kontrole, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.
(2) Roba ostaje pod carinskim nadzorom dok se ne utvrdi carinski status robe, dok se njen carinski status ne promeni, odnosno dok se roba ne smesti u slobodnu zonu, ponovo izveze ili uni{ti u skladu sa odredbama ~lana 188. ovog zakona.
^lan 64.
(1) Lice koje unosi robu u carinsko podru~je du`no je da robu prijavi i bez odlaganja preveze putem, na na~in i u roku koji odredi carinski organ do carinarnice ili do drugog mesta koje odredi ili odobri carinski organ, ili u slobodnu zonu.
(2) Lice koje preuzme odgovornost za prevoz robe posle uno{enja u carinsko podru~je odgovorno je za izvr{avanje obaveza iz stava 1. ovog ~lana.
(3) Zapovednik broda koji sti`e u carinsko podru~je ili drugo odgovorno lice, i zapovednik vazduhoplova koji sti`e u carinsko podru~je ili lice koje je taj zapovednik ovlastio, odmah po dolasku, a pre istovara robe, podnosi carinskom organu manifest za svu robu koja se prevozi kao teret tim brodom ili vazduhoplovom.
- 31 -
(4) Brod ili vazduhoplov ne mogu napustiti carinsko podru~je luku, odnosno aerodrom bez odobrenja carinskog organa. Zapovednik broda koji napu{ta carinsko podru~je ili drugo odgovorno lice, i zapovednik vazduhoplova koji napu{ta carinsko podru~je ili lice koje je taj zapovednik ovlastio, pre odlaska podnosi carinarnici manifest za svu robu koja se prevozi kao teret tim brodom ili vazduhoplovom.
(5) Forma i sadr`ina manifesta za vazduhoplove mora biti u skladu sa standardima Me|unarodnog udru`enja za vazdu{ni saobra}aj (IATA).
(6) Zapovednik broda ili vazduhoplova ili ovla{}eno lice u Srbiji, mora da potvrdi da manifest sadr`i kompletne, istinite i ta~ne podatke o robi koja se prevozi tim brodom ili vazduhoplovom.
(7) Odredbe stava 1. ovog ~lana ne isklju~uju primenu propisa iz oblasti putni~kog, pograni~nog ili po{tanskog saobra}aja, pod uslovom da se primenom tih propisa ne spre~ava carinski nadzor i kontrola.
(8) Vlada mo`e propisati posebne uslove za uvoz, odnosno tranzit putem dalekovoda i cevovoda.
^lan 65.
(1) Kad zbog nepredvi|enih okolnosti ili vi{e sile nije mogu}e ispuniti obaveze iz ~lana 64. stav 1. ovog zakona, lice koje je du`no da ispuni te obaveze ili drugo lice koje je preuzelo ispunjenje obaveza, mora odmah da o tome obavesti nadle`ni carinski organ.
(2) Kada zbog nepredvi|enih okolnosti ili vi{e sile nije do{lo do potpunog gubitka robe, lice koje je du`no da tu obavezu ispuni ili drugo lice koje je preuzelo ispunjenje obaveze, mora odmah da obavesti najbli`i carinski organ i o mestu gde je roba sme{tena.
(3) Carinski organ utvr|uje mere koje }e se preduzeti da bi se omogu}io carinski nadzor nad robom iz stava 2. ovog ~lana.
^lan 66.
(1) Kad je brod ili vazduhoplov iz ~lana 64. ovog zakona primoran da se zbog nepredvi|enih okolnosti ili vi{e sile zaustavi ili privremeno zadr`i na carinskom podru~ju, a da pri tom nije mogu}e ispuniti obaveze iz ~lana 65. stav 2. ovog zakona, zapovednik broda ili vazduhoplova ili lice koje postupa umesto njega, du`no je da odmah o tome obavesti carinski organ.
(2) Carinski organ utvr|uje mere koje treba preduzeti da bi se omogu}io carinski nadzor nad robom iz stava 1. ovog ~lana.
- 32 -
^lan 67.
Vlada propisuje posebne mere carinskog nadzora i carinski postupak koji se primenjuju u putni~kom prometu, kao i u razli~itim vidovima saobra}aja (drumski, `elezni~ki, vazdu{ni, re~ni i po{tanski).
GLAVA II
DEKLARISANJE ROBE
^lan 68.
Robu koja je u skladu sa odredbama ~lana 64. ovog zakona dopremljena carinskom organu ili do drugog mesta koje je carinski organ odredio ili odobrio, deklari{e lice koje je unelo robu u carinsko podru~je ili lice koje je preuzelo odgovornost za robu posle njenog ulaska, ili od njih ovla{}eno lice.
^lan 69.
1) robu koju unose putnici;
2) robu stavljenu u carinski postupak bez predaje carinskom organu.
^lan 70.
(1) Po dopremi robe, a pre deklarisanja, uz odobrenje carinarnice, roba se mo`e pregledati i mogu se uzeti uzorci radi odre|ivanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe.
(2) Odobrenje za dalje carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu robe daje se na zahtev lica koje je ovla{}eno da nad robom sprovede carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu.
GLAVA III
^lan 71.
(1) Roba dopremljena carinskom organu u skladu sa odredbom ~lana 64. ovog zakona, mora biti obuhva}ena sa`etom deklaracijom.
- 33 -
(2) Sa`eta deklaracija podnosi se odmah po dopremi robe carinskom organu.
(3) Carinski organ mo`e produ`iti rok za podno{enje sa`ete deklaracije, a najdu`e do isteka prvog radnog dana posle dopreme robe.
(4) Sa`eta deklaracija podnosi se na obrascu koji propisuje ministar.
(5) Carinski organ mo`e odobriti kori{}enje komercijalnih i transpornih isprava (faktura, paking lista, specifikacija, tovarni list, manifest, teretnica, konosman i sl.) kao sa`ete deklaracije, pod uslovom da sadr`e podatke neohodne za identifikovanje robe.
^lan 72.
Sa`etu deklaraciju podnosi:
1) lice koje je robu unelo u carinsko podru~je, ili lice koje je preuzelo odgovornost za robu posle njenog ulaska, ili
2) lice koje postupa u ime lica iz ta~ke 1. ovog stava.
^lan 73.
(1) U slu~aju redovnog prevoza iste robe istim prevoznim sredstvima od strane istog lica, carinski organ mo`e dozvoliti da se za takvu robu i prevozna sredstva koja prelaze preko carinske linije u odre|enom vremenskom periodu podnese jedna deklaracija (periodi~na deklaracija).
(2) Na zahtev deklaranta, carinski organ mo`e odobriti prethodno deklarisanje robe, ako je takav zahtev podnet najkasnije tri dana pre dopreme robe.
(3) Ministar propisuje uslove za periodi~no i prethodno deklarisanje robe.
^lan 74.
Sa`eta deklaracija ne podnosi se u pisanoj formi za robu koju uvoze putnici, za pismonosne po{iljke i po{tanske pakete, ako se time ne spre~ava sprovo|enje mera carinskog nadzora i sprovo|enje zahtevanog i dozvoljenog carinskog postupka.
^lan 75.
(1) Roba se mo`e istovariti ili pretovariti iz prevoznih sredstava na osnovu odobrenja carinskog organa, i to na mestu i u vreme koje je za to odredio, odnosno odobrio taj organ.
- 34 -
(2) Odobrenje iz stava 1. ovog ~lana nije potrebno u slu~aju neposredne opasnosti koja uslovljava da se roba ili deo robe odmah istovari, o ~emu carinski organ mora biti obave{ten bez odlaganja.
(3) Radi pregleda robe i prevoznih sredstava kojima se ona prevozi, carinski organ mo`e u svakom trenutku zahtevati da se roba istovari, odnosno raspakuje.
^lan 76.
Roba se ne sme preme{tati sa mesta na koje je prvobitno sme{tena bez odobrenja carinskog organa.
GLAVA IV
OBAVEZA DA SE ZA ROBU ODREDI CARINSKI DOZVOLJENO POSTUPANJE ILI UPOTREBA
^lan 77.
Carinski organ odre|uje carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu za robu koja mu je dopremljena.
^lan 78.
(1) Radnje koje su potrebne da se za robu obuhva}enu sa`etom deklaracijom, odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba, moraju da se obave u roku od:
1) 45 dana od dana podno{enja sa`ete deklaracije za robu dopremljenu vodenim putem, ili
2) 20 dana od dana podno{enja sa`ete deklaracije za robu dopremljenu na drugi na~in.
(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ~lana, u zavisnosti od okolnosti, carinski organ mo`e odrediti kra}e rokove ili odobriti produ`enje rokova iz tog stava.
- 35 -
^lan 79.
Roba dopremljena carinskom organu ima status robe u privremenom sme{taju sve dok joj se ne odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba.
^lan 80.
(1) Roba u privremenom sme{taju mo`e biti sme{tena na mestu i pod uslovima koje je odobrio carinski organ.
(2) Carinski organ mo`e da zahteva od dr`aoca robe da polo`i obezbe|enje za naplatu carinskog duga koji mo`e nastati u skladu sa odredbama ovog zakona.
^lan 81.
Nad robom u privremenom sme{taju mogu se preduzimati radnje neophodne za o~uvanje u nepromenjenom stanju, odnosno radnje kojima se ne menja njen izgled i bitna svojstva.
^lan 82.
(1) Ako u rokovima utvr|enim ~lanom 78. ovog zakona nisu sprovedene neophodne radnje radi odobravanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe, carinski organ bez odlaganja preduzima neophodne mere za odre|ivanje statusa robe, uklju~uju}i i njenu prodaju.
(2) Dok se ne odredi status robe, carinski organ mo`e, na rizik i o tro{ku dr`aoca robe, da premesti robu na drugo mesto pod nadzorom tog organa.
GLAVA VI
^lan 83.
(1) Na robu koja je u postupku tranzita pri unosu u carinsko podru~je ne primenjuju se odredbe ~lana 64, osim st. 1. i 2, kao ni odredbe ~l. 65. do 82. ovog zakona.
- 36 -
(2) Kad roba koja je u postupku tranzita stigne na odredi{te u carinskom podru~ju i bude dopremljena carinskom organu, primenjuju se odredbe ~l. 70. do 82. ovog zakona.
GLAVA VII
OSTALE ODREDBE
^lan 84.
(1) U slu~aju opasnosti po `ivot i zdravlje ljudi ili opasnosti od zaga|enja, carinski organ mo`e preduzeti mere radi otklanjanja opasnosti, uklju~uju}i i uni{tenje dopremljene robe, o ~emu je du`an da obavesti dr`aoca robe.
(2) Tro{kove preduzetih mera, uklju~uju}i i tro{kove uni{tenja robe, snosi dr`alac robe.
^lan 85.
Ako carinski organ utvrdi da je roba neovla{}eno uneta u carinsko podru~je ili da roba nije stavljena pod carinski nadzor, preduze}e neophodne mere radi odre|ivanja statusa robe, uklju~uju}i i njenu prodaju.
D E O ^ E T V R T I
CARINSKI DOZVOLjENO POSTUPANjE ILI UPOTREBA ROBE
GLAVA I
^lan 86.
(1) Za robu mo`e da se, u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom, odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba bez obzira na njenu vrstu ili koli~inu, poreklo, odredi{te ili na~in otpreme, ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno.
(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ~lana, carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba ne}e se odrediti ako je to u suprotnosti sa merama za{tite javnog morala, za{tite zdravlja i `ivota ljudi, `ivotinja ili bilja, za{tite nacionalnog blaga istorijske, umetni~ke
- 37 -
ili arheolo{ke vrednosti ili za{tite prava intelektualne svojine i sl., utvr|ene propisima koji ure|uju te oblasti.
GLAVA II
CARINSKI POSTUPCI
^lan 87.
(1) Roba nad kojom treba da se sprovede carinski postupak mora da bude obuhva}ena deklaracijom za taj carinski postupak.
(2) Doma}a roba prijavljena za izvoz, pasivno oplemenjivanje, postupak tranzita ili postupak carinskog skladi{tenja nalazi se pod carinskim nadzorom od trenutka prihvatanja deklaracije do trenutka napu{tanja carinskog podru~ja, uni{tenja, odnosno do razdu`enja deklaracije.
(3) Direktor mo`e odrediti pojedine carinarnice ili njihove organizacione jedinice za carinjenje odre|ene robe i sprovo|enje odre|enih postupaka, odnosno odrediti carinarnice ili njihove organizacione jedinice koje ne mogu cariniti odre|enu robu i sprovoditi odre|ene postupke.
^lan 88.
(1) Deklaracija se podnosi:
1) u pisanoj formi;
2) elektronskom razmenom podataka, ako to dopu{taju tehni~ke mogu}nosti i ako upotrebu elektronskih sredstava odobri direktor;
3) drugim radnjama kojima dr`alac robe zahteva stavljanje robe u carinski postupak, kada je takva mogu}nost predvi|ena propisima.
(2) Ministar propisuje oblik, sadr`inu i na~in podno{enja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku.
- 38 -
Redovna deklaracija
^lan 89.
(1) Deklaracija u pisanoj formi podnosi se na propisanom obrascu, mora da bude potpisana od njenog podnosioca, kao i da sadr`i sve podatke neophodne za primenu propisa kojima je ure|en carinski postupak za koji se roba prijavljuje.
(2) Uz deklaraciju se prila`u isprave potrebne radi primene propisa carinskog postupka za koji se roba prijavljuje.
^lan 90.
Carinski organ }e odmah prihvatiti deklaraciju koja je podneta u skladu sa odredbom ~lana 89. ovog zakona, pod uslovom da je roba obuhva}ena deklaracijom dopremljena carinarnici.
^lan 91.
Deklaraciju sa ispravama potrebnim radi primene propisa kojima je ure|en postupak za koji je roba prijavljena, mo`e da podnese uvoznik, odnosno izvoznik ili lice koje on ovlasti u skladu sa odredbom ~lana 26. ovog zakona.
^lan 92.
(1) Posle prihvatanja deklaracije deklarant mo`e na sopstveni zahtev, uz odobrenje carinskog organa, da izmeni ili dopuni jedan ili vi{e podataka u deklaraciji, s tim da se izmene i dopune odnose samo na robu koja je prvobitno bila obuhva}ena tom deklaracijom.
(2) Carinski organ ne}e odobriti izmene i dopune iz stava 1. ovog ~lana ako je zahtev za izmenu, odnosno dopunu podnet nakon {to je:
1) obavestio deklaranta da namerava da pregleda robu,
2) utvrdio da su podaci neta~ni, ili
3) pustio robu deklarantu.
^lan 93.
(1) Carinski organ, na zahtev deklaranta, poni{ti}e prihva}enu deklaraciju ako deklarant dostavi dokaze da je roba gre{kom prijavljena za carinski postupak obuhva}en tom deklaracijom ili da zbog posebnih uslova sprovo|enje carinskog postupka nad robom za koji je ta roba prijavljena nije vi{e opravdano.
- 39 -
(2) Ako je carinski organ obavestio deklaranta da }e da izvr{i pregled robe, zahtev za poni{tenje deklaracije ne}e biti prihva}en dok se pregled ne izvr{i.
(3) Deklaracija se ne mo`e poni{titi posle stavljanja robe u slobodan promet, osim ako propisima nije druk~ije predvi|eno.
(4) Poni{tenje deklaracije ne spre~ava primenu kaznenih odredaba ovog zakona.
^lan 94.
U sprovo|enju carinskog postupka za koji je roba deklarisana primenjuju se propisi koji va`e na dan prihvatanja deklaracije, ako nije druk~ije propisano.
^lan 95.
Carinski organ mo`e, radi kontrole prihva}ene deklaracije da:
1) izvr{i pregled isprava koje su prilo`ene uz deklaraciju;
2) zahteva da mu deklarant dostavi i druge isprave kako bi utvrdio ta~nost podataka navedenih u deklaraciji;
3) izvr{i pregled robe ili uzme uzorke radi analize i ispitivanja robe.
^lan 96.
(1) Prevoz robe do mesta gde }e se izvr{iti njen pregled ili uzimanje uzoraka, kao i postupanje sa robom neophodno za pregled ili uzimanje uzoraka, obavlja deklarant, ili se obavlja na njegovu odgovornost. Tro{kove koji iz toga nastanu snosi deklarant.
(2) Deklarant ima pravo da prisustvuje pregledu robe ili uzimanju uzoraka.
(3) Carinski organ mo`e da zahteva da deklarant ili njegov zastupnik prisustvuje pregledu robe ili uzimanju uzoraka, na mestu i u vreme koje odredi carinski organ, kako bi pru`io neophodnu pomo} radi olak{avanja pregleda ili uzimanja uzorka.
(4) Za uzorke uzete u skladu sa va`e}im propisima, carinski organ nije u obavezi da plati naknadu. Tro{kove analize i pregleda snosi carinski organ.
^lan 97.
(1) U slu~aju kad je pregledan deo robe koja je obuhva}ena deklaracijom, rezultat delimi~nog pregleda primenjuje se na svu robu obuhva}enu tom deklaracijom.
- 40 -
(2) Deklarant mo`e da zatra`i ponovni pregled robe ako smatra da rezultat delimi~nog pregleda nije odgovaraju}i za preostalu prijavljenu robu.
(3) Kad deklaracija obuhvata dva ili vi{e naimenovanja, smatra se da podaci koji se odnose na svako naimenovanje predstavljaju posebnu deklaraciju.
^lan 98.
(1) Ako je deklaracija kontrolisana, rezultati kontrole, kao i druge utvr|ene ~injenice su osnov za primenu propisa koji ure|uju carinski postupak u koji je roba stavljena.
(2) Ako deklaracija nije kontrolisana, podaci koje je deklarant naveo u deklaraciji su osnov za primenu propisa koji ure|uju carinski postupak u koji je roba stavljena.
^lan 99.
(1) Carinski organ du`an je da preduzme mere potrebne za identifikaciju robe, ako je identifikacija neophodna za sprovo|enje carinskog postupka za koji je roba deklarisana.
(2) Carinska obele`ja stavljena na robu ili prevozna sredstva mo`e ukloniti ili uni{titi carinski organ ili se to mo`e u~initi uz odobrenje tog organa, osim u slu~ajevima kad je zbog nepredvi|enih okolnosti ili vi{e sile njihovo uklanjanje ili uni{tenje neophodno radi za{tite robe ili prevoznog sredstva.
^lan 100.
(1) Carinski organ }e pustiti robu deklarantu ako su ispunjeni uslovi za stavljanje robe u odre|eni carinski postupak i ako roba nije predmet mera ograni~enja ili zabrana, kad podatke u deklaraciji proveri i prihvati, ili ih prihvati bez kontrole.
(2) U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana primenjiva}e se odredba ~lana 101. ovog zakona.
(3) Carinski organ }e pustiti robu deklarantu i u slu~aju kad se kontrola deklaracije ne mo`e zavr{iti u primerenom roku i kada radi kontrole deklaracije nije neophodno da roba bude na mestu gde se vr{i kontrola deklaracije.
(4) Roba obuhva}ena jednom deklaracijom pu{ta se istovremeno.
(5) U slu~aju iz stava 3. ovog ~lana, ako je deklaracijom obuhva}eno vi{e vrsta robe, smatra}e se da je za svaku vrstu robe podneta posebna deklaracija.
- 41 -
^lan 101.
(1) Ako prihvatanjem deklaracije nastane carinski dug, roba }e biti pu{tena deklarantu posle pla}anja iznosa carinskog duga ili posle polaganja obezbe|enja u tom iznosu.
(2) Odredba stava 1. ovog ~lana ne primenjuje se na postupak privremenog uvoza sa delimi~nim oslobo|enjem od pla}anja uvoznih da`bina.
(3) Kad carinski organ, u skladu sa odredbama ovog zakona kojima je ure|en postupak za koji je roba deklarisana zahteva polaganje obezbe|enja, takva roba }e biti pu{tena kad bude polo`eno obezbe|enje.
^lan 102.
Carinski organ mo`e preduzeti potrebne mere, uklju~uju}i vra}anje robe u inostranstvo, oduzimanje robe i njenu prodaju, ako:
1) roba ne mo`e biti ocarinjena jer:
− nije bilo mogu}e po~eti ili nastaviti sa pregledom robe u roku koji je odredio carinski organ iz razloga koje je prouzrokovao deklarant, ili
− nisu bile podnete isprave potrebne da bi se roba stavila u odre|eni carinski postupak, ili
− carinski dug nije pla}en, odnosno nije dato obezbe|enje za pla}anje tog duga u propisanom roku, ili
− je roba predmet zabrana i ograni~enja.
2) roba nije u propisanom roku preuzeta nakon {to je ocarinjena.
Pojednostavljena deklaracija
^lan 103.
(1) Carinski organ, u slu~ajevima i na na~in koje propisuje Vlada, radi pojednostavljenja postupka, odobri}e:
1) da deklaracija ne sadr`i neke od podataka ili da se uz nju ne prila`u neke od isprava iz ~lana 89. ovog zakona;
2) da neka od komercijalnih ili slu`benih isprava prilo`enih uz zahtev za stavljanje robe u carinski postupak zameni deklaraciju;
3) da se roba stavi u odre|eni postupak na osnovu knjigovodstvene isprave, u kom slu~aju carinski organ mo`e deklaranta osloboditi obaveze dopremanja robe;
- 42 -
(2) Pojednostavljena deklaracija, komercijalna, slu`bena ili knjigovodstvena isprava moraju sadr`ati podatke neophodne za identifikaciju robe. Knjigovodstvena isprava mora sadr`ati datum uno{enja.
(3) Deklarant je du`an da, u roku koji odredi carinski organ, podnese dopunsku deklaraciju koja mo`e biti op{ta, periodi~na ili zbirna.
(4) Vlada mo`e propisati slu~ajeve u kojim se ne}e podnositi dopunska deklaracija.
(5) Dopunska deklaracija i pojednostavljena deklaracija ~ine celinu na koju se primenjuju propisi koji va`e na dan prihvatanja pojednostavljene deklaracije.
(6) Prihvatanje knjigovodstvene isprave iz stava 1. ta~ka 3. ovog ~lana ima isto pravno dejstvo kao i prihvatanje deklaracije iz ~lana 89. ovog zakona.
(7) Vlada mo`e propisati pojednostavljen postupak, u smislu odredaba st. 1. do 6. ovog ~lana za tranzit robe.
Ostale deklaracije
^lan 104.
(1) Kad se deklaracija podnosi elektronskom razmenom podataka, usmeno ili na drugi na~in, shodno }e se primenjivati odredbe ~l. 89. do 103. ovog zakona.
(2) Kad se deklaracija podnosi elektronskom razmenom podataka, carinski organ mo`e odobriti da se uz deklaraciju ne podnose isprave iz ~lana 89. stav 2. ovog zakona, s tim da su te isprave dostupne carinskom organu.
2) Naknadna kontrola deklaracije
^lan 105.
(1) Carinski organ mo`e, po slu`benoj du`nosti ili na zahtev deklaranta, proveravati ispravnost deklaracije i posle pu{tanja robe.
(2) Carinski organ mo`e posle pu{tanja robe, radi provere ta~nosti podataka navedenih u deklaraciji, da izvr{i kontrolu komercijalnih dokumenata i podataka u vezi sa uvozom i izvozom te robe ili u vezi sa naknadnim komercijalnim poslovima sa tom robom.
(3) Kontrola mo`e da se obavi u prostorijama deklaranta, u prostorijama drugog lica koje je uklju~eno u poslovni odnos,
- 43 -
odnosno u prostorijama lica koje poseduje isprave i podatke iz stava 2. ovog ~lana.
(4) Carinski organ mo`e, pored radnji iz st. 1. do 3. ovog ~lana, da izvr{i i pregled robe, ako je roba jo{ uvek dostupna.
(5) Ako se naknadnom proverom deklaracije utvrdi da su propisi koji ure|uju carinski postupak primenjeni na osnovu neistinitih ili nepotpunih podataka, carinski organ }e, u skladu sa propisima, preduzeti potrebne mere za pravilno sprovo|enje postupka, u skladu sa novim okolnostima.
(6) Kontrole iz stava 1. ovog ~lana, uklju~uju}i i mere iz stava 5. ovog ~lana, mogu se sprovoditi do isteka roka od pet godina od dana prihvatanja deklaracije.
(7) Ministar propisuje na~in sprovo|enja radnji i mera iz ~lana 95. ovog zakona i stava 5. ovog ~lana.
2. STAVLJANJE ROBE U SLOBODAN PROMET
^lan 106.
Stavljanjem robe u slobodan promet ({to podrazumeva okon~anje propisanih postupaka u vezi sa uvozom robe, kao i naplatu svih propisanih uvoznih da`bina, poreza, akciza i drugih naknada) strana roba sti~e status doma}e robe.
^lan 107.
Ako se po{iljka sastoji od robe koja se svrstava u vi{e tarifnih oznaka, a svrstavanje robe i obrada deklaracije bi prouzrokovali rad i tro{kove nesrazmerne obra~unatoj carini, carinski organ mo`e, na zahtev deklaranta, dozvoliti da se carina za celu po{iljku obra~una na osnovu svrstavanja u tarifnu oznaku one robe ~ija je stopa carine najvi{a.
^lan 108.
(1) Roba stavljena u slobodan promet uz povoljniju stopu carine ili bez pla}anja carine, pod uslovom da se upotrebljava u odre|ene svrhe, ostaje pod carinskim nadzorom.
(2) Carinski nadzor prestaje kad prestanu i uslovi zbog kojih je odobrena povoljnija stopa carine, ili zbog kojih carina nije pla}ena, kad se roba izveze ili uni{ti ili kad je dopu{tena upotreba robe u druge svrhe od onih koje su propisane za primenu povoljnije stope carine, pod uslovom da su pla}ene uvozne da`bine.
(3) Na robu iz stava 1. ovog ~lana shodno se primenjuju odredbe ~l. 114. i 116. ovog zakona.
- 44 -
^lan 109.
(1) Roba stavljena u slobodan promet gubi status doma}e robe, ako je:
1) deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet poni{tena posle stavljanja robe u slobodan promet, ili
2) iznos uvoznih da`bina koji se za robu pla}a, vra}en:
− u postupku aktivnog oplemenjivanja uz primenu sistema povra}aja, ili
− ako roba ima nedostatke ili ne zadovoljava uslove iz ugovora u skladu sa kojim je uvezena, ili
− u slu~ajevima kad je povra}aj uvoznih da`bina uslovljen izvozom, odnosno ponovnim izvozom robe ili stavljanjem robe u neki drugi odgovaraju}i carinski dozvoljen postupak ili upotrebu.
3. POSEBNI POSTUPCI
^lan 110.
(1) Posebni postupci u smislu odredaba ~l. 111. do 115. ovog zakona su:
1) postupak tranzita;
3) postupak aktivnog oplemenjivanja uz primenu sistema odlaganja;
4) postupak pasivnog oplemenjivanja;
6) postupak privremenog uvoza.
(2) Uvozna roba u smislu odredaba ~l. 110. do 117. ovog zakona je roba stavljena u postupak sa odlaganjem i roba nad kojom je na osnovu postupka aktivnog oplemenjivanja uz primenu sistema povra}aja sproveden postupak stavljanja u slobodan promet, uz ispunjenje uslova iz ~lana 149. ovog zakona.
(3) Roba u nepromenjenom stanju je uvozna roba koja u postupku oplemenjivanja ili u postupku prerade pod carinskom kontrolom nije bila predmet obrade ili prerade.
- 45 -
^lan 111.
(1) Postupci iz ~lana 110. stav 1. ovog zakona mogu se primeniti na osnovu odobrenja carinskog organa.
(2) Vlada mo`e propisati uslove za sprovo|enje postupaka iz ~lana 110. stav 1. ovog zakona.
^lan 112.
Uz ispunjenje posebnih uslova koji se odnose na odre|eni postupak, odobrenje iz ~lana 111. i ~lana 128. stav 1. mo`e se izdati:
1) licu koje pru`i potrebne garancije za pravilnu primenu odobrenog postupka (u daljem tekstu: nosilac odobrenja);
2) u slu~ajevima kad carinski organ ima mogu}nost nadzora i kontrole nad odobrenim postupkom.
^lan 113.
(1) Odobrenje iz ~l. 111. i 112. ovog zakona mora da sadr`i uslove propisane za primenu odre|enog postupka.
(2) Nosilac odobrenja mora da obavesti carinski organ o svim ~injenicama koje nastanu posle izdavanja odobrenja koje uti~u na njegovu dalju primenu ili sadr`inu.
^lan 114.
(1) Nosilac odobrenja du`an je da polo`i odgovaraju}e obezbe|enje za pla}anje carinskog duga koji bi mogao nastati u vezi sa robom stavljenom u postupak iz ~lana 110. stav 1. ovog zakona.
(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ~lana, Vlada mo`e propisati uslove pod kojim se ne}e polagati obezbe|enje iz stava 1. ovog ~lana.
^lan 115.
(1) Postupak predvi|en odredbom ~lana 110. stav 1. ovog zakona smatra}e se okon~anim kad se odredi nov carinski dozvoljen postupak ili upotreba za robu koja je bila stavljena u taj postupak, ili za dobijene ili prera|ene proizvode posle oplemenjivanja.
(2) Carinski organ du`an je da preduzme neophodne mere u odnosu na robu za koju postupak nije zavr{en u skladu sa propisanim uslovima.
- 46 -
^lan 116.
Prava i obaveze nosioca odobrenja za neki od carinskih postupaka iz ~lana 110. ovog zakona mogu se, uz ispunjenje uslova koje odredi carinski organ, preneti na drugo lice koje ispunjava uslove za odgovaraju}i postupak.
^lan 117.
Uslovi u pogledu obezbe|ivanja prostora za rad carinskih radnika i opreme potrebne za sprovo|enje carinskog nadzora i odgovaraju}ih postupaka utvr|uju se ugovorom zaklju~enim izme|u carinskog organa i nosioca odobrenja.
2) Postupak tranzita
Op{te odredbe
^lan 118.
(1) Postupak tranzita je kretanje robe pod carinskim nadzorom izme|u dva mesta unutar carinskog podru~ja, i to:
1) strane robe koja pri tome ne podle`e naplati uvoznih i drugih da`bina ili merama komercijalne politike;
2) doma}e robe namenjene izvozu za koju je postupak izvoznog carinjenja sproveden u carinarnici u unutra{njosti zemlje.
(2) Kretanje robe iz stava 1. ovog ~lana mo`e biti:
1) u okviru postupka tranzita;
2) na osnovu TIR karneta, pod uslovom da to kretanje:
− po~inje ili se zavr{ava van carinskog podru~ja;
− odnosi se na isporuku robe koja mora biti istovarena u carinskom podru~ju a koja se transportuje sa robom koju treba istovariti u drugoj dr`avi;
3) na osnovu ATA karneta koji se koristi kao tranzitni dokument;
4) od jednog do drugog mesta u carinskom podru~ju;
5) putem po{te, uklju~uju}i i po{tanske pakete.
(3) Postupak tranzita po~inje deklarisanjem robe u ulaznoj grani~noj carinarnici ili carinarnici gde je roba prethodno deklarisana, a zavr{ava kad se roba, sa odgovaraju}im ispravama, dopremi odredi{noj carinarnici.
(4) Postupak tranzita mo`e se odobriti za robu ~iji uvoz nije zabranjen.
- 47 -
^lan 119.
Postupak tranzita sprovodi se bez obzira na posebne odredbe koje se primenjuju na prevoz robe stavljene u neki od carinskih postupaka iz ~lana 110. stav 1. ta~ke 2. do 6. ovog zakona.
^lan 120.
(1) Postupak tranzita zavr{ava se predajom robe i odgovaraju}ih tranzitnih dokumenata odredi{noj carinarnici u skladu sa odredbama ovog zakona.
(2) Carinski organ okon~a}e postupak kada je u mogu}nosti, da pore|enjem podataka koji su na raspolaganju kod ulazne i odredi{ne carinarnice, utvrdi da je postupak zavr{en na propisan na~in.
^lan 121.
(1) Lice koje je preuzelo odgovornost za robu u postupku tranzita odgovorno je za:
1) predaju robe odredi{noj carinarnici u nepromenjenom stanju, u roku i uz po{tovanje mera koje su preduzete radi obezbe|enja identi~nosti robe;
2) po{tovanje odredaba postupka tranzita.
(2) Pored obaveza lica iz stava 1. ovog ~lana, prevoznik ili primalac robe koji primi robu, a koji zna da je roba u postupku tranzita, odgovorni su za predaju robe odredi{noj carinarnici u nepromenjenom stanju i u roku koji odredi carinski organ, uz po{tovanje mera preduzetih radi utvr|ivanja istovetnosti robe.
Posebne odredbe za postupak tranzita
^lan 122.
(1) Lice iz ~lana 121. stav 1. ovog zakona du`no je da polo`i obezbe|enje za pla}anje carinskog duga ili drugih da`bina koje bi mogle nastati u vezi sa robom.
(2) Obezbe|enje mo`e da bude:
1) pojedina~no obezbe|enje - za jedan tranzitni postupak, ili
2) generalno obezbe|enje - za vi{e tranzitnih postupaka, uz odobrenje direktora.
(3) Odobrenje iz stava 2. ta~ka 2. ovog ~lana daje se licu:
1) koje ima sedi{te ili prebivali{te u carinskom podru~ju;
2) koje redovno koristi postupak tranzita i za koje je carinskom organu poznato da je u mogu}nosti da ispuni svoje obaveze u vezi sa postupcima tranzita;
- 48 -
3) koje nije izvr{ilo te`i prekr{aj carinskih propisa.
^lan 123.
Obezbe|enje iz ~lana 122. ovog zakona ne pola`e se u slu~aju:
1) prevoza po{tom ili vazdu{nim saobra}ajem;
2) prevoza `eleznicom;
^lan 124.
(1) Doma}a roba u postupku tranzita mo`e se, u skladu sa uslovima propisanim u stavu 2. ovog ~lana, kretati iz jednog mesta u drugo u carinskom podru~ju, sa prelaskom preko teritorije druge dr`ave, bez promene njenog carinskog statusa.
(2) Kretanje robe iz stava 1. ovog ~lana mo`e se obaviti:
1) pod uslovom da je takva mogu}nost predvi|ena me|unarodnim ugovorom;
2) na osnovu TIR karneta;
3) na osnovu ATA karneta koji se koristi kao tranzitni dokument;
4) po{tom, uklju~uju}i i po{tanske pakete.
(3) U slu~ajevima iz stava 2. ta~ka 1. ovog ~lana shodno }e se primenjivati odredbe ~l. 121. do 123. ovog zakona.
^lan 125.
Vlada propisuje uslove za tranzit robe bez sprovo|enja carinskog postupka iz jednog mesta u drugo u carinskom podru~ju, sa prelaskom preko teritorije druge dr`ave.
3) Postupak carinskog skladi{tenja
^lan 126.
(1) Postupak carinskog skladi{tenja mo`e se odobriti za sme{taj u carinsko skladi{te:
1) strane robe, koja u tom slu~aju ne podle`e pla}anju uvoznih da`bina i merama komercijalne politike;
2) doma}e robe namenjene izvozu, koja sme{tajem u carinsko skladi{te podle`e primeni mera koje se, u skladu sa propisima, primenjuju na izvoz te robe.
(2) Carinsko skladi{te je mesto gde se roba mo`e smestiti u skladu sa propisanim uslovima, koje odobri carinski organ i koje je pod carinskim nadzorom.
- 49 -
(3) Vlada propisuje slu~ajeve u kojima se roba iz stava 1. ovog ~lana, koja nije sme{tena u carinsko skladi{te, mo`e staviti u postupak carinskog skladi{tenja.
^lan 127.
(1) Carinsko skladi{te mo`e biti javno skladi{te ili privatno skladi{te.
(2) Javno skladi{te je carinsko skladi{te u kome lice mo`e skladi{titi robu.
(3) Privatno skladi{te je carinsko skladi{te namenjeno skladi{tenju robe dr`aoca skladi{ta.
(4) Dr`alac skladi{ta je lice kome je carinaranica odobrila da upravlja carinskim skladi{tem.
(5) Korisnik skladi{ta je lice koje je prema deklaraciji obavezno da stavi robu u postupak carinskog skladi{tenja ili lice na koje su prava i obaveze tog lica prenete.
^lan 128.
(1) Za upravljanje skladi{tem potrebno je odobrenje carinskog organa, osim u slu~aju kad carinski organ upravlja carinskim skladi{tem.
(2) Lice koje `eli da upravlja carinskim skladi{tem mora da carinarnici podnese pisani zahtev sa podacima potrebnim za davanje odobrenja, sa obrazlo`enjem ekonomske potrebe za skladi{tenjem robe. Odobrenje iz stava 1. ovog ~lana sadr`i uslove za upravljanje carinskim skladi{tem.
(3) Odobrenje za upravljanje carinskim skladi{tem mo`e se izdati licima sa sedi{tem ili prebivali{tem u Srbiji.
(4) Odobrenjem iz stava 1. ovog ~lana odre|uje se vrsta skladi{ta i uslovi pod kojima dr`alac upravlja skladi{tem, vrsta robe koja se mo`e smestiti u skladi{te i druge obaveze dr`aoca skladi{ta prema carinskom organu.
(5) Podnosilac zahteva prila`e