carte tehnica - gfn+sun p7 +c3:sun p7 tehnica sun p7.pdf · pdf fileciti\i cu aten\ie...

Click here to load reader

Post on 29-Aug-2019

10 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SUN P7 ISO 9001>2000COMPANIA CERTIFICATOARE

  INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE

 • Citi\i cu aten\ie instruc\iunile cuprinse `nacest manual de utilizare, deoarece acesteafurnizeaz[ indica\ii importante cu privire lasiguran\a de instalare, exploatare ;i`ntre\inere.

  Manualul de instruc\iuni constituie parte inte-grant[ ;i esen\ial[ a produsului ;i trebuiep[strat cu aten\ie de c[tre utilizator `n ved-erea consult[rii ulterioare.

  Instalarea ;i `ntre\inerea trebuie s[ fie efectu-ate respect]nd normele `n vigoare, conforminstruc\iunilor produc[torului ;i numai dec[tre personal calificat.

  O instalare incorect[ sau o `ntre\inerenecorespunz[toare poate cauza r[nirea per-soanelor, animalelor sau pagube materiale.Produc[torul nu este responsabil pentrudaunele cauzate de instalarea ;i exploatareanecorespunz[toare sau, din cauza nere-spect[rii instruc\iunilor furnizate deproduc[tor.

  nainte de a efectua orice opera\iuni decur[\are ;i `ntre\inere, `ntrerupe\i alimentareacu energie electric[ prin intermediul `ntre-rup[torului instala\iei ;i/sau a elementelor deseparare din instala\ie.

  n caz de defectare ;i/sau func\ionarenecorespunz[toare a aparatului, opri\i-l ;i nu`ncerca\i s[-l repara\i personal sau s[ inter-veni\i direct asupra acestuia. Apela\i la per-sonalul calificat pentru aceste opera\iuni.

  Dup[ `ndep[rtarea ambalajului, asigura\i-v[de integritatea con\inutului.

  Elementele ambalajului nu trebuie l[sate la`ndem]na copiilor, deoarece pot constituieventuale surse de pericol.

  Acest simbol `nseamn[ Aten\ie ;i este aplicat `n leg[tur[ cu toate avertismentele cu privire lasiguran\[. Respecta\i cu stricte\e aceste prevederi pentru a evita pericole ;i r[niri ale persoanelor,animalelor ;i pagubele materiale.

  Acest simbol atrage aten\ia asupra unei observa\ii sau a unui avertisment important.

  CertificareMarcajul CE atest[ faptul c[ aparatele Ferroli respect[ prevederile directivelor europene aplicabile.Acest aparat este conform `n special cu urm[toarele directive CEE>

  Directiva 92/42 privind cerin\ele de randament pentru cazanele noi de ap[ cald[ cu combustibil lichidsau gazos adoptat[ prin DPR 15.11.96 nr. 660.

  Directiva 73/23 privind echipamentele electrice destinate utiliz[rii `n cadrul unor anumite limite de tensi-une (modificat[ prin Directiva 93/68)

  Directiva 89/336 privind compatibilitatea electromagnetic[ (modificat[ prin Directiva 93/68) adoptat[ prinDPR 15.11.96 nr. 615

 • SUN P7

  1

  CUPRINS

  1. Instruc\iuni de folosire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73. Service ;i `ntre\inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104. Caracteristici ;i date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

 • 1. Instruc\iuni de folosire1.1 Prezentare

  Stimate Client,V[ mul\umim c[ a\i ales SUN P7, arz[tor Ferroli de concep\ie avansat[, tehnologie de ultim[ genera\ie, dinpunct de vedere al concep\iei.

  SUN P7 este un arz[tor de pele\i, a c[rui capacitate ridicat[ ;i design original `l recomand[ pentru mareamajoritate a centralelor termice pe combustibil solid prezente pe pia\[. Aten\ia la detalii din timpul proiect[rii;i `n produc\ia industrial[ a permis crearea unui aparat bine echilibrat, cu randament ridicat, nivel sc[zut deemisii de CO ;i noxe ;i o ardere extrem de silen\ioas[.

  1.2 Panoul de comand[

  2

  SUN P7

  figura 1 - Panoul de comand[

  LEGEND{1. Buton setare zi/ora2. Buton de selectare a modului de func\ionare3. Buton func\ie Override4. Buton +5. Buton de programare6. Buton -7. Afi;aj8. Simbol Func\ionare automat[9. Simbol Meniu de programare

  10. Simbol pentru cererea de aprindere a arz[torului11. Nu este utilizat12. Simbol multifunc\ional>

  `n modul de func\ionare automat[, indic[ atuncic]nd ceasul programator se afl[ `n zona decerere

  dac[ nu a fost selectat modul de func\ionareautomat[, indic[ activarea modului defunc\ionare manual[

  13. Simbol Override14. Simbol Zi15. Simbol Setare16. Ora curent[17. Minutele curente18. Ziua din s[pt[m]n[19. Indicator arz[tor aprins

 • Indica\ii `n timpul utiliz[rii

  Cererea de aprindere (generat[ la `nchiderea contactului la bornele 7-8 (fig. 9), `n condi\ii de setare ini\ial[)este indicat[ la activarea simbolului radiatorului (part. 10 fig. 1).

  1.3. Aprinderea

  Conecta\i aparatul la re\eaua de alimentare cu energie electric[>- n primele 10 secunde pe afi;aj apare mesajul NO CU.- n urm[toarele 180 de secunde, arz[torul efectueaz[ o pre-ventilare a camerei de combustie.- La sf]r;itul acestei perioade, arz[torul va fi preg[tit pentru func\ionare.

  1.4. Reglaje

  Pornirea ceasului

  1. Ap[sa\i butonul de setare zi/or[ (part. 1 fig. 1).2. Pe afi;aj (part. 7 fig. 1), pictogramele CEAS (part 8 fig. 1) ;i DAY (part 14 fig. 1) lumineaz[ intermitent>

  selecta\i ziua curent[ din s[pt[m]n[ cu ajutorul tastelor + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1), lu]nd `n considerarefaptul c[ 1 = luni, 7 = duminic[. Confirma\i ziua prin ap[sarea butonului de setare zi/or[ (part. 1 fig. 1).

  3. Pe afi;aj (part. 7 fig. 1), cele dou[ cifre care formeaz[ ORA CURENT{ ;i pictograma CEAS lumineaz[intermitent> selecta\i ora exact[ cu ajutorul tastelor + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1), de la 00 la 23. Confirma\iora prin ap[sarea butonului de setare zi/ora (part. 1 fig. 1).

  4. Pe afi;aj (part. 7 fig. 1), cele dou[ cifre care formeaz[ MINUTELE CURENTE ;i pictograma CEASlumineaz[ intermitent> selecta\i minutele exacte cu ajutorul tastelor + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1), de la 00 la59. Confirma\i minutele prin ap[sarea butonului de setare zi / or[ (part. 1 fig. 1). Func\ionare nc[lzireAutomat[, Activare Mod Manual, Dezactivare Mod Manual.

  Ap[s]nd butonul de selectare a modului de func\ionare (part. 2 fig. 1) este posibil[ setarea>1. n modul de func\ionare automat[, pe afi;aj (part. 7 fig. 1) apare pictograma CEAS. Cererea de activare

  ;i de dezactivare a arz[torului depinde de programul s[pt[m]nal impus. n zona de afi;are a orei la cares-a produs cererea, afi;ajul (part. 7 fig. 1) indic[, de asemenea, pictograma ON (Activare).

  2. n modul de func\ionare manual[ activat[, pe ecran (part. 7 fig. 1) apare numai pictograma ON (Activare).Arz[torul se afl[ `n continuare `n modul cerere.

  Programul s[pt[m]nal selectat este ignorat.

  3. n modul de func\ionare manual[ dezactivat[, pe ecran (part. 7 fig. 1) nu apar pictogramele ON (Activare);i CEAS. Arz[torul este `nchis.

  Programul s[pt[m]nal selectat este ignorat.

  figura 2

  figura 3

  3

  SUN P7

 • Programul s[pt[m]nal presetat (din fabric[)

  06>30 08>3012>00 14>3016>30 22>30Programul s[pt[m]nal este pre-selectat cu 3 zone orare pentru modul ON (Activat) ;i 3 zone orare pentrumodul OFF (Dezactivat) egale pentru fiecare zi din s[pt[m]n[. n zona orar[ de cerere, pe ecran (part. 7 fig. 1) apare pictograma ON (Activare).

  Aten\ie> a se verifica metodologia func\ion[rii arz[torului, par. 3.1.

  Modificarea programului s[pt[m]nal

  1. Ap[sa\i butonul Programare P (part. 5 fig. 1) Simbolurile Day 1 (Ziua 1) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent > programare `nc[lzire> Luni. Simbolurile Day 2 (Ziua 2) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire> Mar\i. Simbolurile Day 3 (Ziua 3) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire> Miercuri. Simbolurile Day 4 (Ziua 4) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire> Joi. Simbolurile Day 5 (Ziua 5) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire> Vineri. Simbolurile Day 6 (Ziua 6) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> S]mb[t[. Simbolurile Day 7 (Ziua 7) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire> Duminic[. Simbolurile Day 15 (Ziua 15) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire perioada Luni

  Vineri. Simbolurile Day 67 (Ziua 67) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire perioada

  S]mb[t[ Duminic[. Simbolurile Day 16 (Ziua 16) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire perioada Luni

  S]mb[t[. Simbolurile Day 17 (Ziua 17) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire perioada Luni

  Duminic[. Simbolurile Day 17 (Ziua 17) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> nu este utilizat.

  3. Ap[sa\i butonul Programare P (part. 5 fig. 1)>4. 06>30 ;i Radiator lumineaz[ intermitent, modul ON (Activat), 1.4.1. Utiliza\i tastele + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1) pentru a modifica `nceputul primei zone orare din modul ON

  (Activare)< exemplu 06>00Ap[sa\i butonul Programare P (part. 5 fig. 1).5. 08>30 ;i Radiator lumineaz[ intermitent, 25.1. Utiliza\i tastele + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1) pentru a modifica sf]r;itul primei zone orare din modul OFF

  (Dezactivare)< exemplu 09>00Ap[sa\i butonul Programare P (part. 5 fig. 1).6. 12>00 ;i Radiator lumineaz[ intermitent, modul ON, 36.1. Utiliza\i tastele + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1) pentru a modifica `nceputul celei de-a doua zone orare a

  modului ON< exemplu 12>30Ap[sa\i butonul Programare P (part. 5 fig. 1).7. 12>00 ;i Radiator lumineaz[ intermitent, 47.1. Utiliza\i tastele + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1) pentru a modifica sf]r;itul celei de-a doua zone orare a

  modului OFF< exem

View more