casebook bioscenter

Click here to load reader

Post on 18-Dec-2014

531 views

Category:

Design

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Een uitgewerkt concept voor BioSCENTer in Leuven, gericht op jongeren van 16-18 jaar.

TRANSCRIPT

  • 1. BioSCENTer CASEBOOK Anneleen Vaes Tim Vrijsen1 Jan Dekeyzer
  • 2. VOOrwOOrDDe MAD-faculty gaf ons, premasterstudentenCommunicatie- & Multimediadesign, de kans omeen unieke ervaring op te doen binnen het ProjectLab.Graag richten we hiervoor een woord van dank aanons begeleidend docententeam dat ons op regel-matige basis bruikbare feedback en tips heeftgegeven.Daarnaast kregen we ook belangrijke input vanhet BioSCENTer zelf. Zij hebben ons meermaalsontvangen en voorzien van de nodige uitleg eninhoud, waarvoor hartelijk dank.
  • 3. INHOUDSOPGAVE Abstract 4 Inleiding 5 Briefing 6 research 8 Marketingcommunicatieplan 10 Audiovisuele vormgeving 20 Grafische vormgeving 26 ICT 40 Usability testing 42 Content clusters 45 Besluit 48 Bibliografie 49 Bijlage 50
  • 4. ABSTrACTOm de doelstellingen van het project te bereiken, hebben weeen webplatform ontwikkeld om meer jongeren tusen 16 en18 jaar aan te trekken en vervolgens meer interesse krijgen inwetenschap en de bijhorende studies. Het platform noemt Ex-perience Lab en is het best te verklaren als een virtueel labowaarin interessante experimenten staan uitgelegd. De belev-ing staat er centraal.In de eerste plaats worden de jongeren aangetrokken dooreen offline campagne die online zal worden doorgetrokken.Via de KULeuven brochures en aanwezigheid op evenementenzoals de SID-in beurzen worden jongeren bewust gemaakt vanExperience Lab. Hierdoor worden ze getriggerd naar de face-bookpagina en bijgevolg naar de website van Experience Lab.Daar vinden ze het antwoord op een gestelde vraag, indienze het juiste antwoord via facebook geven, maken ze kans opleuke prijzen.4
  • 5. INLEIDINGIn het casebook staat een overzicht en een grondige uit-werking van alle stappen die gezet zijn om tot het conceptvan Experience Lab te komen.In het briefinggedeelte is omschreven wat er net gevraagdwerd, de klantwensen. Er wordt gekeken naar de huidigesituatie en de vooropgestelde doelstellingen.Dan vergelijken we reeds bestaande projecten aan de handvan een analyse van de concurrenten en hun gebruiktetechnieken.Vervolgens is er in het marketingcommunicatieplan meerinformatie te vinden over de markt en een grondige analy-ses over de sterkte en zwaktes van het BioSCENTer, deomgeving, de problemen en de doelgroep. Daarnaast ooknog een omschrijving van de communicatiedoelstellingen,de strategie, de planning en het budget.Daarna is het de beurt aan de audiovisuele vormgeving,ICT en een analyse van de gekozen grafische vormgeving.Verder staat er nog het gehele concept, de resultaten vanusability tests en toekomstmogelijkheden uitgelegd.5
  • 6. BrIEFING
  • 7. BioSCENTer is een virtuele organisatie, een associatie vanlaboratoria en werkt rond vier clusters van de wetenschappen, belang en het logo van BioSCENTer moet bijgevolg aanwezig namelijk BioMINT, Evolutionaire Biologie, Bio-Informatice enVirtual Life. BioSCENTer zou graag interactiviteit tussen declusters bekomen. Ook willen ze hun onderzoek transparant zijn op elke communicatie-uiting. In het huidige logo zitten heel veel wetenschappelijkemaken en dus naar buiten brengen om zo feedback te krijgen elementen, om eigenlijk alles waar BioSCENTer voor staatvan de mensen en eventueel in dialoog treden met hen. Zo te vertegenwoordigen. Zo worden de bankkaartstrepenwillen ze ook meer begrip voor gevoelige onderwerpen, zoals geassocieerd met Bio-Informatica, de spiraal met Evolutionairestamcelonderzoek, genetische manipulatie en dierenproeven Biologie en de moleculen verwijzen naar BioMINT. In het nieuwgenereren. logo zouden deze elementen niet zo zeer moeten voorkomen. wat echter wel een vereiste is, zijn de kleuren van de soortenBioSCENTer schuift zelf enkele sterke punten naar voren. biologie. Groen staat voor landbouw en voeding, rood voor mensIn de eerste plaats hebben ze alle middelen ter beschikking en gezondheid en wit voor industrie. Momenteel mist ecologiebinnen de KULeuven. Bovendien verzamelt het een groot aantal nog in het rijtje en deze zou er ook wel in moeten.proffen, post-docs en PhDs van diverse achtergronden enwordt er eveneens veel waarde gehecht aan cross-disciplinaire Voor het communicatieluik wil BioSCENTer graag eenteams. Zoals eerder al aangehaald werkt BioSCENTer webplatform waar ze zowel het brede publiek als jongeren meeeveneens in 4 grote domeinen. Ook de hoge kwaliteit van het kunnen bereiken, omdat ze momenteel moeilijk aansluitingonderzoek en de perspectieven voor wetenschap en valorisatie vinden met beide doelgroepen. Om dit te kunnen, is het vanzijn unique selling propositions. Ten slotte heeft BioSCENTer belang dat de wetenschappen geconcretiseerd worden. Vooreen goede profilering in Europa en de wereld en staat het het breed publiek mag het nog wat speelser met spelletjes eninternationaal dus sterk. filmpjes. Enkele verplichte onderdelen van de website zijn de activiteiten, nieuws en een registratiemodule. De boodschapWat zijn nu concreet hun vereisten naar ons toe? Wat grafische moet de ideologie van BioSCENTer op een creatieve maniervormgeving betreft moet het design catchy zijn, maar het blauw naar buiten brengen, het moet uitdagend zijn en anderenen het logo van de KULeuven moeten doorgetrokken worden. aanzetten tot creativiteit, dus out of the box-denken is eenToch krijgen we hier een zekere vrijheid in. Indien de grafische must.stijl en het concept erg leuk zijn, wil BioSCENTer dit wel aan deman brengen bij de KULeuven. Verder is herkenbaarheid van7
  • 8. rESEArCH
  • 9. Alvorens te beginnen aan het uitdenken van een concept ishet uiteraard belangrijk om eens te kijken wat er nu reeds Kijken we echter naar wetenschappelijke sites die zich is. Momenteel is de website van BioSCENTer weinig visueelaantrekkelijk. Daarenboven zijn de teksten in het Engels richten op een jongere leeftijd, dan moeten we besluiten dat men er vaak wel in slaagt om de doelgroep aan te sprekenen zijn ze ook vrij moeilijk en doorspekt van vakjargon. op een goede manier. Desondanks het grote gemis aan klareDe combinatie van deze factoren maakt dat de site op dit taal in de wetenschappen voor jongeren van een iets ouderemoment nog niet aantrekkelijk is voor jongeren of het brede leeftijd, zien we op dit vlak nog potentieel.publiek. Concreet willen wij deze behoefte opvangen met ons concept,Hierna zijn we gaan kijken naar de websites van gelijkaardige waar beleving voor jongeren van 16-18 jaar centraal moetinstellingen als BioSCENTer. wat meteen opviel, was dat ook staan. Zo kunnen we jongeren op een leuke manier warmhet merendeel van deze websites volstaan met ellenlange maken voor wetenschappen. tekst. wetenschap is op zich al vrij moeilijk en saai voorde meeste mensen, maar door zo een lange teksten wordt Aan de ene kant kiezen we hiervoor,omdat beleving de laatstehet nog minder aantrekkelijk. Bovendien wordt er moeilijk tijd echt een hot topics. Aan de andere kant moet je jongerentaalgebruik en zelden werkt men met highlighted keywords, ook op een andere manier aantrekken, daar ze meestalwat eveneens de leesbaarheid doet dalen. tekst diagonaal lezen en al heel wat visueel geweld op vlak van websites hebben gezien. Daar onze bedoeling is om deVervolgens zijn we op zoek gegaan naar publicaties van aandacht te trekken van die jongeren, moeten we proberenonderzoeken van deze instellingen en eigenlijk vonden we om BioSCENTer te onderscheiden van de rest. Het is dan ookbitter weinig. Deze websites concentreren zich dan ook een must dat de communicatie-uitingen aansluiten bij d