catia eitim catia-v5_02-sketcher

Download catia eitim catia-v5_02-sketcher

Post on 13-Jun-2015

206 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

uploaded by eren

TRANSCRIPT

1sketcherCATIA V5SKETCHER2sketcherCadem CATIA KitabCadem CAD/CAM Destek Merkezi A..nin sertifikal CATIA uzmanlartarafndan hazrlanmtr.Kitaptan azami seviyede yararlanlmas amacyla Cadem CATIA Kitab Trk CAD/CAM dnyasna cretsiz olarak sunulmaktadr. Cadem CATIA Kitab izinsiz olarak oaltlamaz, satlamaz ve baka bir dkman ierisindeyazl izin alnmadan kullanlamaz.Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A..General Ali Rza Grcan Cad. No. 32 Metropol Center K.13 D. 52 Merter / ST.+90 212 481 75 09www.cadem.com.trcatiakitabi@cadem.com.trCATIA Dassault Systemes firmasnn tescilli rndr.3sketcher1.BLMSAYFA NOSketcher workbench'ine ulastm ve workbench' in tantttlmast 4-52.BLMGeometrinin taslak olarak olusturulmast2.1 Profil ara ubugu2.1.1 Profile 62.1.2 Predefined profile ara ubugu 72.1.2 Circle ara ubuguS2.1.2 Spline , Connect 92.1.2 Conic ara ubugu102.1.2 Line ara ubugu112.1.2 Point ara ubugu 122.2 Geometrik sartlara giris 13-142.3 Sketch tools ara ubugu152.4 Operations ara ubugu2.4.1 Corner 162.4.2 Chamfer 172.4.3 Trim , Break 1S2.4.4 Ouick Trim 192.4.5 Close Complement202.4.6 Mirror Symmetry 212.4.7 Translation 222.4.S Rotate 232.4.9 Scale 242.4.10 Offset25-262.5 Projection,intersection,silhouette komutlart27NDEKLER4sketcherNDEKLER3 - BLM SAYFA NO3.1 Geometrik sartlar 3.1.1 Constraints Defined in Dialog Box2S3.2 lsel sartlar3.2.1 Constraint293.2.2 Contact Constraint303.2.3 Auto Constraint313.2.4 Animate Constraint324 - BLM Sketch'inanalizi33-345 - BLM 5.1 Sketch with absolute axis defination355.2 Change sketch support365.3 Cut part by sketch plane376 - BLM izim strastnda nerilen islem basamaklart 3S5sketcher1-Yeni bir sketch altsma sayfast amak iin Standart men ubugundaki New ikonuna bastn.2-Atlan New penceresinde Part veya Shape seenegini seerek OKtusuna bastn.3-Atlan sayfadan sketch ikonu seilerek altsmak istenilen dzlem seilir.Karstntza 2 boyutta absolute eksen taktm olan H ve V eksenleri gelir.Benzer sekildeStart mens Mechanical Design'danSketcher seilebilir.Start mensnden sketcher'a ulasttgtntzda sketcher ikonu aktif oldugundan dzlemi semeniz yeterli olacakttr.1.BLM : Sketcher workbench'ine ulastmVeya Customize ile Sketcher't favorilere eklediyseniz start'tn alttndan ulasabilirsiniz.6sketcherSketcher'da izimimizi bitirdikten sonra Exitikonuna ile altsttgtmtz alana geri dneriz.Profil ara ubugu ile geometri olusturulur.Tools ara ubugu. Yaptlan izimlerin analizinde kullantltr.Olusturulan sayfa ve grnslerin yer aldtgt agayaptst.SketchPartBody'nin alttnda olusurizim alantAtlan sketchersayfastntn genel grns ve ikon yerlesimi asagtdaki gibi olacakttr.Sketch tools ile izim ile ilgili ayarlar bulunur.llendirme ve sart atama fonksiyonlartntieren ara ubugu. Operations ara ubugu ile geometri zerindetrim,corner,symetry gibi operasyonlar yaptlabilir.Workbench'in tantttlmastView ara ubugu ile geometride ynlendirmeler, grnsler ve grnr-grnmez alana geis kontrol edilebilir.Standard ara ubugu ile yeni dosya ama,kaydetme tkttalma gibi standart islemler yaptlabilir.7sketcher2.1- Profil ara ubuguLine isaretli iken eklemeli dogrular olusturulabilir.Three Points Arc ile noktadan geen yay izilebilir.Tangent arc seildiginde(veya mouse'un sol tusu bastltyken srklenerek} dogru veya egri parastna teget yay olusturulabilir.Profile komutunu kullanarak Line ikonu seiliyken dogru, mouse sol tusu bastp srklenerek veyasketch tools'danTangent Arc seiliyken teget yay, Three Points Arc seiliyken noktadan geen yay izilebilir. 8sketcherRectangle ile baslangt ve bitis noktalart verilerek dikdrtgen olusturulur.Oriented Regtangle ile baslangt ve bitis dogrultusu belirtilen atlt dikdrtgen izilebilir.Parallelogram ile kenar dogrultulartnt belirterek paralel kenar olusturulabilir.Elongated hole ile baslangt bitis noktalart ve yartap belirtilerek dogrusal,Yay merkezi baslangt ve bitis noktalart ve yartap belirtilerek sylindrical elongated hole olusturulabilir.Keyhole profile ile kk dairenin merkez noktast,byk dairenin merkezi,kk dairenin yartsapt ve byk dairenin yartapt belirtilerek anahtar deligi.Hegzagon ile merkez noktast,dogrultusu belirtilen alttgen olusturulabilir.Centered regtangle ile merkezi belli dikdrtgen.Centeredparalellogram ile iki dogruya paralel olan paralel kenar olusturulabilir.Predifined profileara ubugu9sketcherArc ile merkez ,baslangt ve bitis noktalart seilen yay olusturulabilir.Creating three points arcs using limits ile baslangt bitis noktalart ve yartapt girilerek yay olusturulabilir.Three point arc ile noktadan geen ember yayt olusturulabilir.Three-targent circle ile dogruya teget ember olusturulabilir.Circle using coordinates ile kartezyen veya kutupsal koordinatlartnt girilerek ember olusturulabilir.Three point circle ile noktadan geen ember olusturulabilir.Circle ile merkezi ve yartapt belli ember olusturulabilir.Circle ara ubugu10sketcherSpline belirli kontrol noktalartndan geen teget ve egrisel sreklilige sahip zel egrilerdir.Close spline ile egriyi kapatabilir targency ile kontrol noktalartnda bir dogru veya egriye gre tegetlik sartt verebilir ve egrilik yartaptnt ayarlayabilirsiniz.Kontrol noktalartna ift ytklayarak yerlerini degistirebilirsiniz.Connect ile baslangt noktalartndaniki egriye noktasal,teget ve egrisel sreklilige sahip bir baglantt egrisi olusturulabilir.Srekliligin seimi continuity penceresinden yaptlabilir.Tension ile teget ve egrisel geislerde egrilik degeri artttrtlabilir.Spline, Connect11sketcherMerkez noktast , uzun eksen ve geecegi bir nokta seerek Ellipseolusturulabilir.Odak noktast , tepe noktast , baslangt ve bitis noktalart girilerekParabolaolusturulabilir.Odak noktast, istediginiz merkez,tepe noktast,baslangt ve bitis noktalartnt seerekHyperbola olusturulabilir.ki,drt ve bes noktadan geen baslangt ve bitis noktalartna veya kesisim noktalartna teget Conicizilebilir.12312341234Conicara ubugu( konik kesitler } Ellipse olusturma Hiperbol olusturmaKonik olusturmaParabol olusturma12sketcherInfinite line ile yatay,dikey veya iki noktadan geen sonsuz izgi izebilirizBi-tangent line ile farklt iki egriye tegetizgi izilebilir.Bisecting line ile seilen iki dogrununkenarortayt izilebilir.Line normal to curve ile seilen herhangi bir noktadan egriye dik dogru izilebilir.Lineara ubugu13sketcherPoint by using coordinates ile V ve Heksen taktmtnda bu eksenlere saytsal olarak uzakltklart belirtilen nokta olusturulabilir. Equidistant pointpoints&length egri zerine esit araltklarla istenilen saytda nokta,points&spacing ile mesafe belirtilerekspacing&length egri boyunca verilenmesafede nokta olusturulabilir. Intersection pointile iki egrinin kesisim noktalartnda noktalar olusturulabilir. Projection pointile seilen bir noktadan egri zerinde izdsm olannokta olusturulabilir. Point ara ubuguPoint by clicking ile sketch dzlemi zerinde ttklantlan yerde nokta olusrulabilir.14sketcherGeometri zerinde herhangi bir noktada ise sekli olusur.2.2- Geometrik sartlarCatia'da smart pick sayesinde izim esnastnda yatayltk ,dikeylik,orta nokta v.bgeometrik sartlar saglandtgtnda geometrinin rengini degistirerek bize haber verir.Eger izgi renginin degistigi bu durumlarda islem onaylantrsa istenilen geometrik sartlar yakalanmts olur.Buyakalanan sartlar,eleman zerinde ve agata sketch alttnda constraints ktsmtnda saklantr.izim esnastnda eleman zerinde ii dolu ember (}olusuyorsa ilgilielemantn end point, intersection veyamiddle point yakaladtgt anlamtna gelir.Eger geometrik lleriniz sart yakalandtgt halde olusmuyorsa ,sketch tools ara ubugundakigeometrical constraints ikonunun isaretli olup olmadtgtnt kontrol ediniz.(Bknz Syf 15}Eger izim esnastnda geometrik sartlartn olusmastnt istemiyorsantz klavyeden shift tusuna es zamanlt basarakIstenmeyen geometrik sartlart kontrol edebilirsiniz.15sketcherConstraint ara ubugundakiConstraints defined in dialog boxfonksiyonu ile setigimiz eleman veya elemanlara uygun geometrik sartlart olusturabiliriz.Equidistant point ile seilen elemanlart bir referans elemana gre simetrik yapabiliriz.Yapabilmek iin yukartda numaralandtrtlmts elemanlara,numara strastna gre ctrl tusuna bastltyken seipConstraints defined in dialog box 'danEquidistant point isaretlenir.Symmetry ilectrl tusuna bastltyken en son simetri ekseni seilerek elemanlart birbirine gre simetrik yapabiliriz.lk seilen eleman referans olur. 123Concentricity ile seilen elemanlart es merkezli yapabiliriz.targencyparalelismparallelismConstraint ara ubugu16sketcherSnap to point aktif ise izimi,grid noktalart yardtmt ile izebiliriz.Grid araltklartnt tools\options\mechanical design\sketch ktsmtndan ayarlanabilir.Seilen elemanlart konstrksiyon elemantna dnstrr.Bu yardtmct elemanlar sketch dtstnda grnmezler.Dimensionalconstraints aktif deilse izim srasnda lselartlar atanmaz. rnegin yandaki sekilde stteki radys , dimensional constraints aktif degilken yaptlmtsttr.NOT: Sketch tools ara ubugu seilen fonksiyona gre genisler rnegin corner ikonu ttklandtgtnda corner ile ilgili ikonlar eklenir.Sketch tools ara ubugu Geometrical constraints aktif degilse izim strastnda geometrik sartlar atanmaz.Sagdaki rnekte ktsa izgi geometrical constraints aktif olmadtgt iin sart atanmamtsttr. 17sketcherCorner ile yaptlan radius seilen kenarlara teget olur ve istenirse seilen kenarlar sketch tools'taradius komutu seildiginde yeni atlan ikonlar yardtmt ile farklt sekilde trimlenebilir.Standart lines trimseilirse trimlenen elemanlar standart linehalini altr.(Sekil 1'dekieksik izgilerin radys sonrast trimlendigine dikkat edelim.}Construction lines trim ile yaptlan radius'lerde trimlenen izgiler yardtmct izgi olur.Trim first elementseilirse seilen ilkeleman trimlenir.No trim ile trimyaptlmaz.Corner Operation ara ubuguSekil 118sketcherChamfer ile iki eleman arastna pah yaptlabilir.Sketch tools ara ubugundantrim ve llendirmeler iin uygun seenek seilebilir.ChamferPah isleminde llendirmeleri farklt sekilde yapabiliriz.At ve hipotens(sekil 1}, iki kenar uzunluklart ile(sekil 2}, at ve seilen ilk kenartn uzunlugu(sekil 3} seenekleri kullantlabilir.sekil 1sekil 2sekil 319s

View more >