chubb in poland

Download Chubb in Poland

Post on 11-Jan-2017

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ACE TECH PRO

 • 2

  ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddzia w Polsce, ul. Krlewska 16, 00-103 Warszawa, Sd Rejonowy dla m.st W-wy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, NIP 1080001001, REGON 140121695, KRS 0000233686, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego, dziaajcy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, Londyn EC2R 6DA Wielka Brytania, ktry to organ sprawuje rwnie nadzr nad jego dziaalnoci. Wysoko kapitau zakadowego ACE European Group Limited: 544 741 144 GBP.

  www.acegroup.com/pl

  Spis treci:

  Skorowidz informacja do OWU ...................................................................................................................... 3

  1. Przedmiot Ubezpieczenia ........................................................................................................................ 4

  1.1 Odpowiedzialno z tytuu wiadczenia usug Technologii Informacyjnej ................................................ 4 1.2 Poufno, Prywatno i Public Relations .............................................................................................. 4 1.3 Odpowiedzialno za bezpieczestwo sieci ......................................................................................... 4 1.4 Odpowiedzialno zwizana z prywatnoci ........................................................................................ 4

  2. Rozszerzenia ........................................................................................................................................... 4

  2.1. Nowe Podmioty Zalene .......................................................................................................................... 4 2.2. Koszty Stawiennictwa Sdowego ........................................................................................................... 5 2.3. Koszty Public relations, zarzdzania kryzysowego oraz wycofania treci ........................................... 5 2.4. Nieuczciwo Pracownikw ..................................................................................................................... 5 2.5. Automatyczny i Dodatkowy Przeduony Okres Zgaszania Roszcze ............................................... 5

  3 Definicje ................................................................................................................................................... 6

  4. Wyczenia .............................................................................................................................................. 8

  5. Postanowienia Oglne............................................................................................................................. 10

  5.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia ........................................................................................................... 10 5.2 Suma Ubezpieczenia ............................................................................................................................ 10 5.3 Postanowienia dotyczce zgaszania roszcze .................................................................................... 11 5.4 Obowizki Ubezpieczajcego i Ubezpieczonego ................................................................................. 11 5.5 Obowizki Ubezpieczyciela ................................................................................................................... 11 5.6 Data Retroaktywna ................................................................................................................................ 12 5.7 Prba wyudzenia .................................................................................................................................. 12 5.8 Inne Ubezpieczenia ................................................................................................................................ 12 5.9 Prawo waciwe i rozwizywanie sporw ............................................................................................... 12 5.10 Skadka .................................................................................................................................................. 13 5.11 Zakres Terytorialny ............................................................................................................................... 13 5.12 Regres .................................................................................................................................................... 13 5.13 Forma Pisemna .......................................................................................................................................13 5.14 Wyganicie ochrony ubezpieczeniowej ............................................................................................... 13 5.15 Fuzje i Przejcia .................................................................................................................................... 13 5.16 Cesja praw i obowizkw ...................................................................................................................... 14 5.17 Liczba mnoga i tytuy ............................................................................................................................. 14 5.18 Klauzula Sankcji ..................................................................................................................................... 14

 • 3

  RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA UMOWNEGO

  1.Przesanki, ktrych zaistnienie zobowizuje zakad ubezpiecze do wypaty wiadczenia lub wartoci wykupu ubezpieczenia.

  ust. 1. przedmiot ubezpieczenia,

  ust. 2. rozszerzeniaust. 5.2 suma ubezpieczenia

  ust. 5.3 - Postanowienia dotyczce zgaszania

  roszczeust. 5.5 Obowizki

  Ubezpieczyciela, pkt 1) wypata Odszkodowania

  ust. 5.6 Data retroaktywna

  2. Ograniczenia oraz wyczenia odpowiedzialnoci zakadu ubezpiecze uprawniajce do odmowy wypaty odszkodowaniai innych wiadcze lub ich obnienia.

  ust. 4. Wyczeniaust. 5.2 suma ubezpieczenia

  ust. 5.4 - Obowizki Ubezpieczajcego i

  Ubezpieczonegoust. 5.7 - Prba Wyudzeniaust. 5.8 - Inne ubezpieczeniaust. 5.11 zakres terytorialnyust. 5.15 Fuzje i Przejciaust. 5.18 Klauzula Sankcji

 • 4

  Niniejsze Warunki wchodz w ycie z dniem1 stycznia 2016 i bd miay zastosowanie do umw ubezpieczenia zawieranych po tym terminie.

  Przemysaw Owczarek,Dyrektor OddziauACE European Group Ltd. Sp. z o.o. Oddzia w Polsce

  Sowa i frazy wystpujce w niniejszych Warunkach pogrubionym drukiem maj szczeglne znaczenie okrelone w ust. 3. Definicje.

  1. Przedmiot Ubezpieczenia

  Ubezpieczyciel wypaci Ubezpieczonemu lub w imieniu Ubezpieczonego wszelkie kwoty z tytuu Odszkodowania lub Kosztw Obrony wynikajce z jakiegokolwiek Roszczenia bdcego konsekwencj:

  1.1 Odpowiedzialno z tytuu wiadczenia usug Technologii Informacyjnej

  1) jakiegokolwiek zaniedbania, bdu, zaniechania, zafaszowania lub naruszenia zobowizania:

  a) dokonanego przez Ubezpieczonego w ramach wiadczenia lub braku wiadczenia Usug Technologicznych, lub

  b) polegajcego na niespenieniu funkcji lub celu przez Produkty Technologiczne Ubezpieczonego;

  2) naruszenia gwarancji spjnoci Usug Technologicznych lub Produktw Technologicznych z pisemnymi specyfikacjami zawartymi w odpowiedniej umowie dotyczcej wiadczenia Usug Technologicznych lub Produktw Technologicznych;

  3) braku spenienia przez Produkty Technologiczne warunkw naoonych przez odpowiednie przepisy prawa dotyczce jakoci, przydatnoci dla danego celu oraz bezpieczestwa;

  1.2. Poufno, Prywatno i Public Relations

  1) jakiegokolwiek niezamierzonego zniesawienia w tym naruszenia dbr osobistych, godnoci czy dobrego imienia innego podmiotu;

  2) naruszenia zasad uczciwej konkurencji,

  w tym zamania zasad reklamy porwnawczej;3) nieumylnego naruszenia poufnoci;

  4) nieumylnego Naruszenia Praw Wasnoci Intelektualnej, wczajc Cybersquatting;

  5) nieumylnego zniszczenia, uszkodzenia, znieksztacenia, zgubienia, lub utracie Dokumentw;

  pod warunkiem e Roszczenie takie zwizane jest z oferowaniem Produktw Technologicznych lub wiadczeniem Usug Technologicznych.

  1.3. Odpowiedzialno za bezpieczestwo sieci

  1) przesyania Wirusw Komputerowych;

  2) Braku Dostpu do Usugi;

  3) Cyberataku;

  1.4. Odpowiedzialno zwizana z prywatnoci

  1) jakiegokolwiek naruszczenia lub ingerencji w jakiekolwiek prawa do prywatnoci lub jawnoci, w tym kade naruszenie przepisw o ochronie danych;

  pod warunkiem, e ktrekolwiek takie Roszczenie, byo po raz pierwszy podniesione przeciwko Ubezpieczonemu w Okresie Ubezpieczenia i zostao pisemnie zgoszone Ubezpieczycielowi w Okresie Ubezpieczenia lub w automatycznym lub w dodatkowym, przeduonym okresie zgaszania roszcze (jeeli taki ma zastosowanie).Roszczenia wymienione w ust. 1 Przedmiot Ubezpieczenia bd objte ochron rwnie w przypaku dopuszczenia si przez Ubezpieczonego racego niedbalstwa.

  2. Rozszerzenia

  Bez uszczerbku dla pozostaych postanowie niniejszych Warunkw zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o:

  2.1. Nowe Podmioty Zalene

  1) Jeeli w Okresie Ubezpieczenia Spka przejmie lub utworzy podmiot, ktry stanie si Podmiotem Zalenym i ktrego przychd nie spowoduje conajmniej 20%-owego wzrostu przychodu Spki zadeklarowanego na najbliszy rok obrotowy we wniosku zoonym Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczajcego, wwczas zakres ochrony ubezpieczeniowej ulegnie automatycznemu rozszerzeniu na dany

 • 5

  Podmiot Zaleny od dnia, w ktrym dany podmiot sta si Podmiotem Zalenym, bez koniecznoci powiadomienia Ubezpieczyciela ani zapaty dodatkowej skadki.

  2) Ochrona ubezpieczeniowa moe zosta rozszerzona na

View more