citotig dc ii 2015 cz · l 2015 citotig ii dc ... 4.0 mm 5.0 mm 6.0 mm ro zm ry (d x š x v) zdroj...

of 5 /5
N E W E A S Y F R O N T P A N E L 2015 2015 2015 2015 A A E A N CITOTIG II DC PrĤmyslová Ĝada Nejlepší invertory pro prĥmyslové svaĝování metodou TIG.

Author: others

Post on 19-May-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NE

  W EASY FRON

  T

  PAN

  EL

  20152015

  2015

  2015

  AA

  E

  A

  N

  CITOTIG II DC

  Pr myslová ada

  Nejlepší invertory pro pr myslové

  sva ování metodou TIG.

 • 2011-1

  03201

  1-101

  2011-1

  05

  355

  1-0

  09

  W42 4 W3Si1 (EN ISO 636-A)CARBOROD 1

  1.6 mm W000383322

  2.0 mm W000383323

  2.4 mm W000383324

  3.2 mm W000383325

  ER 308L (AWS A 5-9)

  W19 9 L (EN ISO 14343-A)INERTROD 308L

  1.6 mm W000283415

  2.0 mm W000283416

  2.4 mm W000283417

  3.2 mm W000283418

  ER 316L (AWS A 5-9)

  W19 12 3 L (EN ISO 14343-A)INERTROD 316L

  1.6 mm W000283451

  2.0 mm W000283452

  2.4 mm W000283453

  3.2 mm W000283454

  20

  10-8

  35

  CITOTIG II DC

  20

  01-3

  16

  20

  01-3

  17

  2008-7

  60

  201

  0-8

  10

  CITOTIG II DC Pr myslová adaVynikající sva ování za všech podmínek.

  • Pro nejnáro n jší

  pr myslové aplikace

  Potrubní systémy

  Výroba kotl Petrochemie

  Lodní pr mysl

  • Vysoká kvalita

  svar uhlíkové

  a nerezové

  oceli a lehkých

  slitin.

  Offshore

  P ídavné sva ovacímateriály

  V katalogu p ídavných materiál

  naleznete i TIG ty inky pro

  v tšinu používaných aplikací. K

  dispozici jsou další typy ocelí i

  slitin. V p ípad pot eby nás

  kontaktujte.

  Uhlíková ocel ER 70S-6 (AWS A 5-18)

  Nerezová ocel

  Aplikace Klasifikace Název Pr m r Obj. íslo

  Vyrobené s cílem splnit požadavky v tšiny profesionálních

  svá e . Sva ovací zdroje CITOTIG II DC byly vyvinuty v souladu s

  nov vznikajícími požadavky. Zajiš ují optimální sva ovací vlastnosti a

  odolnost nutnou pro každodenní práci jak v díln , tak i venku. Jsou

  vybaveny kompletním sva ovacím cyklem, v etn možnosti volby

  2 hladin sva ovacího proudu funkcí CITOSTEP ve verzi

  ADVANCED a jednoduchým sva ovacím cyklem ve verzi EASY.

 • 7

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  8

  9

  10

  11

  12

  20

  14-6

  37

  201

  1-1

  16

  10

  9

  1

  2 3

  5

  6

  7

  8

  12

  20

  11-1

  17

  10

  9

  1

  2 3

  4

  5

  6

  7

  8

  11 12

  2011-1

  16

  Options and accessories for CITOTIG II DC

  5 m W000263311

  10 m W000270324

  2006-6

  49

  2006-6

  51 2010-2

  70

  Pomocí funkce CITOSTEP dostupné ve verzi ADVANCED lze nastavit

  dv úrovn proudu, sva ovací proud a základní proud. Pomocí

  spína e lze rychle m nit hladiny proudu. Funkce CITOSTEP pomáhá

  ovlivnit okamžité vnesené teplo p i zm n sva ovací polohy a nebo p i

  dopl ování p ídavného materiálu bez nutnosti p erušit sva ovací

  proces.

  CITOTIG II EASY ovládací panel

  CITOTIG II ADVANCED ovládací panel

  Pulzní TIG and “synergický”

  pulzní TIG (dostupné u verze

  ADVANCED)

  Vzhledem k tomu, že lze nastavit všechny

  parametry pulzu, umož uje proces pulzní

  TIG lepší kontrolu tavné lázn . Pro

  zjednodušení nastavení je zdroj vybaven

  p ídavným procesem synergickým pulzním

  TIG. Se synergickým pulzním systémem

  není t eba nastavovat sva ovací proud nebo

  další parametry pulzu, protože jsou

  p edprogramovány. Pulzní frekvence

  umož uje vysoce koncentrovaný oblouk a

  zvýšenou sva ovací rychlost.

  TIG volba zapálení oblouku HF nebo LiftIndikátor tepelného

  p etížení

  Indikátor poruchy

  napájení

  Pulzní TIG/ synergický

  pulzní TIG / bodování TIG

  - verze ADVANCED

  Nastavení dofuku plynu

  Nastavení sva ovacích

  parametr

  Displej

  Klí e výb ru sva ovacích

  parametr

  2T/4T/CITOSTEP - verze

  ADVANCED

  Volba MMA

  Výb r pam ti

  Volba dálkového ovládání

  Nožní pedál FP1Dálkové ovládání Vozík T3

  Objednací ísla Objednací ísla

  Vozík pro snadnou manipulaci s:

  • CITOTIG II

  • COOLERTIG II chlazení

  • Tlaková láhev (B20 max.) •

  Ho ák a ostatní p íslušenství

  RC1 FP1 5 m W000263313

  Objednací ísla

  Vozík T3 W000277087

 • 1

  2

  3

  4

  2011-0

  05

  2010-9

  48

  20

  11-0

  07

  200

  0-1

  73

  CITORCH T NG 20

  RL C5B

  CITORCH T NG 40

  RL C5B

  CITORCH T NG 10W

  RL C5B

  5 m: W000278890

  8 m: W000278991

  5 m: W000278992

  8 m: W000278993

  5 m: W000278994

  8 m: W000278995

  W000306442 W000306444 W000306441 W000306444

  20

  10-6

  43

  2010-6

  68 2

  010-9

  49

  2011-0

  07

  CITORCH T NG 20

  EB C5B

  CITORCH T NG 40

  EB C5B

  CITORCH T NG 10W

  EB C5B

  5 m: W000278386

  8 m: W000278387

  5 m: W000278388

  8 m: W000278389

  5 m: W000278390

  8 m: W000278391

  W000306442 W000306444 W000306441 W000306444

  1 2 3 4

  TIG ho áky

  Nová ada ho ák CITORCH T TIG perfektn odpovídá kvalit

  poskytované zdroji CITOTIG AC/DC.

  Vhodné modely jsou CITORCH T20, 40, 10W nebo

  35 W (plynem nebo vodou chlazené ho áky).

  Vybrat si lze:

  • model RL se spínací pá kou

  • model EB se spínání tla ítkem

  Kompletní adu naleznete v prospektu CITORCH T NG

  Modulární systém:Všechny ho áky jsou dodávány s

  jednotla ítkovým modulem. V p ípad , že

  chcete jiný ovládací prvek, je nutné

  jej objednat zvláš . Na obrázku jsou

  všechny dostupné typy ovládání.

  Vodorovný potenciometr - W000279370

  Svislý potenciometr - W000279246

  Dvoutla ítko - W000279242

  Pá ka - W000279245

  Pro modely s potenciometrem je nutné upravit zapojení do sva ovacího zdroje pomocí 7 pinové zástr ky - W000271826

  Vyberte si dle Vašich pot eb t lo a

  hlavu a sestavte si ho ák "na míru".

  Plynem chlazené t lo - W000279381

  Vodou chlazené t lo - W000279382 (1)

  Hlava:

  CITORCH T NG 10 (2) - W000279383CITORCH T NG 20 (3) - W000279384(1): dovolené zatížení: 220 A p i100%

  (2): dovolené zatížení: 125 A p i 35%

  (3): dovolené zatížení: 145 A p i 35%

  CITORCH T NG 35W

  RL C5B

  Chlazení Plyn Voda

  Dovolené zatížení 150 A p i 35%

  100 A p i 60%

  250 A p i 35%

  200 A p i 60%250 A p i 100% 350 A p i 100%

  Obj. .5 m: W000278986

  8 m: W000278987

  Kufr s díly pro údržbu

  RL: Pá ka

  CITORCH T NG 35W

  EB C5B

  Chlazení Plyn Voda

  Dovolené zatížení 150 A p i 35%100 A p i 60%

  250 A p i 35%200 A p i 60% 250 A p i 100%

  350 A p i 100%

  Obj. .5 m: W000278382

  8 m: W000278383

  Kufr s díly pro údržbu

  EB: Jednotla ítko

  Volitelné: nastavitelné hlavyJako volitelný dopln k jsou dostupná

  nastavitelná t la ho ák . Usnad ují

  sva ování v h e dostupných místech. Lzesi vybrat ze dvou hlav, malé a velké, které

  lze použít se vzuchem nebo vodou

  chlazeným t lem.

 • 257

  0-2

  1

  2011-1

  30

  MODULAR

  NE

  W EASY FRON

  T

  PAN

  EL

  20152015

  2015

  2015

  AA

  E

  A

  N

  CITOTIG II DC Pr myslová ada

  P enosné, jedno- nebo t ífázové,

  invertory pro vysoce kvalitní

  sva ování obalenou elektrodou a TIG

  DC nelegovaných i nerezových

  ocelí.

  CITOTIG II 200 DC, 300 DC (W), 400 DC (W)Redukovaná hmotnost a rozm ry, vysoce odolná sk í , maximální

  bezpe nost díky funkci VRD ( Voltage Reduction Device ), jednoduché

  p emíst ní pomocí dílenského vozíku. Sva ovací parametry lze nastavit

  pomocí dálkového ru ního i nožního ovládání, uživatelsky p íjemný elní

  panel má ochranu proti prachu a poškození rozst ikem.

  Výhody za ízení:

  • Multifunk ní: TIG DC, MMA (všechny typy elektrod)

  • Pr b žné sva ování, bodování, pulzní sva ování

  (verze ADVANCED)

  • Kompletní sva ovací cyklus s 2 hladinami proudu

  funkce CITOSTEP (verze ADVANCED)

  • HF nebo “kontaktní” zapálení oblouku

  • Synergický pulzní režim (verze ADVANCED)

  • Automatická funkce Hot start pro snazší zapálení ob-

  louku s ohledem na typ použité obalené elektrody

  • Nastavitelná dynamika oblouku s cílem optimalizovat ta-

  vení elektrody vzhledem k použitému typu (rutilová, bazic-

  ká nebo celulozová).

  • Modulární: plynem nebo vodou chlazené

  • Volitelná funkce VRD

  • HF zapálení

  • 2T / 4T

  • Nastavitelný p ed- a dofuk plynu

  • Nastavitelná dynamika oblouku

  Technické údajeCITOTIG II 200 DC CITOTIG II 300 DC (W) CITOTIG II 400 DC (W)

  Napájení 230 V 1f (+/-10%) 400 V 3f (+20% / -15%)

  P íkon p i maximálním proudu 6.5 kVA 8.4 kVA 13.8 kVA

  Nap tí naprázdno 80 V 80 V 80 V

  Dovol.zatíženíp i 40 °C

  p i 35% 200 A 300 A 400 A

  p i 60% 150 A 230 A 320 A

  p i 100% 130 A 200 A 270 A

  Rozsah sva .proudu 5 - 200 A 5 - 300 A 5 - 400 A

  Pr m r elektrod max. 4.0 mm 5.0 mm 6.0 mm

  Rozm ry

  (d x š x v)

  Zdroj 410 x 180 x 390 mm 500 x 180 x 390 mm

  Zdroj+chlazení - 500 x 180 x 650 mm

  Zdroj

  15 kg 22 kg 23 kg

  Zdroj+chlazení - 33 kg 34 kg

  Normy EN 60974-1 ; EN 60974-10

  Tato za ízení jsou ur ena pro pr myslové a profesionální využití a nespl ují požadavky normy EN 61000-3-2/12. Pokud jsou p ipojena k ve ejné síti s nízkým nap tím, je

  uživatel povinný informovat o tom provozovatele distribu ní sít . (Viz návod).

  Objednací ísla

  Zdroj verze EASY - W000379982 -verze ADVANCED W000279732 W000279733 W000279734

  P íslušenství

  COOLERTIG II DC W000279722Vozík T3 W000277087

  Dálkové ovládání

  5 m

  W000263311 (RC1)

  10 m

  W000270324 (RC1)Nožní dálkové ovládání W000263313 (FP1)

  Hmotnost