clara parochie uitgave juni 2012

of 26 /26
SAMEN stromen Maandelijks katholiek infoblad Sacramentsdag: Zondag van de Diaconie Gaat u mee op Bedevaart? Kennismaking met pater Dirk Koster Aarlanderveen Langeraar Nieuwkoop Nieuwveen Noorden Zevenhoven Hoogmade/Woubrugge Leimuiden/Rijnsaterwoude Oud Ade/Rijpwetering Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen JAARGANG 2 NUMMER 5 • juni 2012

Upload: oic-media-company

Post on 13-Mar-2016

240 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Samenstromen, nummer 5

TRANSCRIPT

Page 1: Clara parochie uitgave juni 2012

SAMENstromenMaandelij ks katholiek infoblad

Sacramentsdag: Zondag van de Diaconie

Gaat u mee op Bedevaart?

Kennismaking met pater Dirk Koster

Aarlanderveen Langeraar Nieuwkoop Nieuwveen Noorden Zevenhoven

Hoogmade/Woubrugge Leimuiden/Rij nsaterwoude Oud Ade/Rij pwetering Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

JAARGANG 2 • NUMMER 5 • juni 2012

Page 2: Clara parochie uitgave juni 2012

2

De chirurg Cees Dekker liep de ziekenka-mer binnen, waar mevrouw Driessen lag te slapen. Toen hij haar zag, wist hij het weer. Alvleesklierkanker, een uitzichtloos geval. Anke Driessen werd wakker, zag de dokter en keek hem hulpeloos aan. Ze is pas 45, berekende hij snel, heeft jonge kinderen. Genezing is niet meer mogelij k, maar een operatie kan haar verlichting geven. Maar heeft het wel zin? De dokter sprak haar aan, aarzelde nog even en beloofde toen te overleggen over een operatie. Hij zag haar ogen dankbaar oplichten.

Anke Driessen was moe. Haar ziekte sloopte haar, ze voelde het. Al vier weken lag ze in het ziekenhuis, onderwierp zich lusteloos aan proeven en onderzoe-ken. Het ging niet goed. Ze zag zich al afscheid nemen van haar Ilse en Wim en van haar trouwe man Koos. Steken van intens verdriet gingen door haar heen. Te-gelij k voelde ze dat ze naar het afscheid toe groeide. Maar het bezoek van de dokter had haar hoop gegeven. Ze voelde de onrust groter worden.

’s Avonds kwam haar man op bezoek, met Ilse en Wim. Koos zag al langer hoe de kanker haar sloopte en had nauwelij ks hoop meer. Onder zij n werk had hij be-dacht dat ze misschien wel de ziekenzal-ving zou willen ontvangen. Dat zou haar wat rust kunnen geven voor het komende afscheid. Maar Anke begon meteen over het doktersbezoek en dat ze misschien toch een operatie wilden proberen. Anke

keek hem twij felend aan. Koos voelde de onrust eronder.

Cees Dekker reed naar huis en kwam in de avondfi le terecht. Hij dacht terug aan mevrouw Driessen en voelde zich onzeker. Heb ik haar te gemakkelij k hoop gegeven? Had ik niet een openhartig gesprek met haar moeten aangaan? Maar ja, ik kij k eerder of er nog een medische ingreep mogelij k is, hoe onzeker en kostbaar die ook zij n. Dat is nu eenmaal mij n vak. De weg was weer vrij . Cees Dekker zette vaart. Hij had behoefte aan een glas wij n.

Dirk Koster osfs

Juni. Een rustige maand in de kerk. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren liggen achter ons. We vieren nog wel het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid en het Hoogfeest van het Heilig Sacrament. In de parochie van de Heilige Clara staat deze laatste feestdag (weekend van 9/10 juni) in het teken van diaconie. De tweede collecte die dag is bestemd voor de Voedselbank Alkemade. In de Jacobuskerk te Oude Wetering wordt op zaterdag 7 juli een rommelmarkt gehouden ter ondersteuning van de musical Joseph.Vanaf nu komen de vakanties in zicht. Velen van u zullen al plannen hebben, de één gaat weg, de ander blij� thuis. In dit nummer vindt u ook nog veel mogelijkheden om met de parochiegemeenschap op pad te gaan. Meerdaagse bedevaarten, dagtrips, het kan allemaal. Wij wensen u veel leesplezier en spreken de hoop uit dat u dit blad lekker buiten, in het zonnetje, kunt lezen.

De centrale redacteuren van deze uitgave, Harry Veenman en Bep Verdel

Van de redactie

Clara & Franciscus federatie

De dokter en zijn patiënt

I N H O U D FEDERATIENIEUWS

Van de Redactie

Stroomopwaarts

Overweging Pastoraal

Pastorale Noten

Maandkalender

Een Ontmoeting Met

PAROCHIENIEUWS

Nieuws uit de verschillende kernen

VERDER FEDERATIE

Spraakwater Vraag aan God Bedevaarten

Leesrooster Kerkrooster Samen onderweg Jongeren

Fotografi e: PJG Design.nlPatrick Deters / Saskia van der MeerCoverfoto: Begraafplaats Petruskerk Roelofarendsveen

gesprek met haar moeten aangaan? Maar ja, ik kij k eerder of er nog een medische ingreep mogelij k is, hoe onzeker en kostbaar die ook zij n. Dat is nu eenmaal mij n vak. De weg was weer vrij . Cees Dekker zette vaart. Hij had behoefte aan een glas wij n.

Dirk Koster osfs

Page 3: Clara parochie uitgave juni 2012

3SAMENstromen • juni 2012

OVERWEGING Pastoraal

Vriendschap De website Facebook is naar de beurs gegaan… De aandelen zij n verkocht en als de voorspellingen uitkomen, is de sociale internetsite meer dan 104 miljard waard. Wat ooit begon als een internetplek waar studenten elkaar kon-den ontmoeten, is nu een wereldwij d netwerk waar zo’n zeshonderd miljoen (!) mensen aan deelnemen. Voor bedrij ven en reclamemakers een interessante plaats voor advertenties.Via Facebook hebben vrienden, col-lega’s, studiegenoten en kennissen contact met elkaar. Mensen melden er met berichtjes en foto’s wat ze meema-ken en belangrij k vinden en vrienden en kennissen kunnen meekij ken en meele-zen. Over en weer wordt er gereageerd op de belevenissen van elkaar en wordt er informatie uitgewisseld. Je zou het kunnen vergelij ken met een receptie waar je vrienden, kennissen ontmoet en belevenissen uitwisselt.

Als kind had ik een facebook op papier, mij n poëziealbum! We zeiden toen poesiealbum, ach, wisten wij veel van poëzie? Maar intussen schreven we wel allerlei gedichtjes ter herinnering in elkaars album. Vriendinnetjes, klasge-nootjes, ooms en tantes, en natuurlij k de juf! Ik heb er twee vol laten schrij -ven en nog steeds bewaard. Intussen is er een hele generatie opgegroeid met vriendenboekjes, maar volgens de boekhandel in Alblasserdam is het poë-ziealbum bezig aan een comeback!

Of het nu Facebook is, een poëziealbum of vriendenboekje, elk is een weer-gave van het netwerk waar jezelf ook deel van uit maakt. Wij zij n met elkaar verbonden langs lij nen van familie, het werk wat je doet, de kerk waar je bij hoort, gedeelde interesse, vakman-schap, opleiding, enz. Maar de mensen die je kent uit zo’n netwerk zij n eerder te omschrij ven als ‘handig’ voor je dan dat ze vrienden zij n. Je maakt gebruik van elkaar, wisselt diensten uit.

Met vrienden is het anders. Vrienden zij n thuis bij elkaar, gastvrij tegenover elkaar, schenken elkaar royaal wat ge-deeld kan worden, vriendschap vraagt niets terug. Vrienden zoeken elkaar op in tij d van vreugde, niet alleen in tij d van nood. Kerkvader Augustinus(354-430) zegt daarover: “…dat je vrienden bent omdat je verlangt naar elkaars aanwe-zigheid, zonder meer en zonder bij be-doelingen. Als het goed is ervaren we

een vorm van hartelij kheid die we horen in de klank van de stem, die we voelen in de omhelzing, indrukken die onze harten dicht bij elkaar brengen.” De kern van vriendschap is onbaatzuch-tigheid, elkaar het goede gunnen zonder dat je vindt dat het iets kost.

Waarom is iemand je beste vriend? Waarom niet een ander? Wij weten dat niet, het is een mysterie en dat maakt des te meer duidelij k dat vriendschap in de grond van God afkomstig is. Augus-tinus stelt dat wij door echte vriend-schappen met mensen aan te gaan, vrienden worden van God.

Pastor Marjo Hoogenbosch

nootjes, ooms en tantes, en natuurlij k de juf! Ik heb er twee vol laten schrij -ven en nog steeds bewaard. Intussen is er een hele generatie opgegroeid met vriendenboekjes, maar volgens de boekhandel in Alblasserdam is het poë-ziealbum bezig aan een comeback!

SAMENstromen • juni 2012

zegt daarover: “…dat je vrienden bent omdat je verlangt naar elkaars aanwe-zigheid, zonder meer en zonder bij be-doelingen. Als het goed is ervaren we

de grond van God afkomstig is. Augus-tinus stelt dat wij door echte vriend-schappen met mensen aan te gaan, vrienden worden van God.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Page 4: Clara parochie uitgave juni 2012

4

Clara & Franciscus federatie

Pastorale NOTEN

Eerste Heilige CommunieApril en mei zij n meestal de maanden, waarin in onze kerken de eerste com-munie gevierd wordt. De meeste kerken hebben het feest inmiddels weer achter de rug; enkele kerken volgen nog. De vieringen die al geweest zij n waren overal weer feestelij k, vaak speelde het weer mee en als er dan zo’n groep kinderen voor de eerste keer meedoet met de eucharistie zie je mensen hier en daar een traantje wegpinken.

Of er nu een grote groep staat zoals in Nieuwkoop en Roelofarendsveen of slechts een handvol zoals in Zevenho-ven, het is altij d mooi om te zien dat er weer een groep kinderen is die er nu volledig bij hoort. Wij hopen deze kin-deren en hun ouders nog vaak terug te zien, zeker bij de gezins- of familievie-ringen die er in iedere kerk soms zij n.

Studiedag pastoraal teamJe moet je tegenwoordig altij d blij ven scholen of bij scholen. Dat geldt niet alleen in het ‘gewone’ leven, het geldt ook voor pastores. Er gebeurt zoveel in onze grote wereldkerk, er zij n zo-veel nieuwe ontwikkelingen en nieuwe gedachten, dat het goed is dat pastores zich soms even terugtrekken om over al die zaken na te denken. Dat heeft ons pastoraal team ook gedaan. Op 29 mei waren we een dagje te gast op Vro-nesteyn in Voorburg om na te denken over de participatie van jongeren en jong-volwassenen in onze kerk. Modern onderzoek vertelt ons namelij k dat jong-volwassenen veel geloviger zij n dan wij doorgaans denken. Hoe kunnen wij als kerk iets voor hun geloof betekenen? Die vraag stond deze dag centraal. Rommelmarkt voor de musicalSinds 13 mei repeteert een grote groep mensen iedere zondagavond vanaf 19.00 uur in de Jacobuskerk in Oude Wetering voor de musical Joseph op 8, 9 en 10 november a.s. Nog niets van gehoord of gelezen? Kom langs en doe mee. Maar wees snel, want de belang-stelling is groot!

Om (een deel van) de kosten voor de musical bij een te brengen, houdt de Jacobuskerk een:

GROTE ROMMELMARKT

op zaterdag 7 juli van 10.00 tot 15.00 uur.

Te zij ner tij d welkom, maar nu kunt u alvast spullen daarvoor inleveren bij de Jacobuskerk op dinsdag- en vrij dag-morgen van 9.30 tot 11.00 uur (geen kleding en grote zaken als meubelen, witgoed, apparatuur). Dus als u dezer dagen aan de schoonmaak begint …

FederatieweekHet seizoen nadert zij n einde en dan kij k je ook alvast weer vooruit naar het nieuwe seizoen. Daar zij n we als pastoraal team ook al weer druk mee bezig. We heb-ben gekeken naar de liturgie en de catechese voor het komende jaar en ook naar het eerstvol-gende verjaardagsfeestje van onze federatie. In oktober vierden we dat voor de hele federatie in Lan-geraar. Nu doen we dat voor de twee parochies apart: 7 oktober in Langeraar en 14 oktober in de Ja-cobuskerk in Oude Wetering. Tus-sen die twee vieringen in komen wel een aantal activiteiten voor de hele federatie. Een werkgroep is druk bezig met het uitwerken van een programma. Er komen waarschij nlij k drie activiteiten: iets voor iedereen, iets voor jongeren en iets voor kinderen. U leest er in september meer over.

Page 5: Clara parochie uitgave juni 2012

5SAMENstromen • juni 2012

Sacramentsdag: Zondag van de DiaconieAl een aantal jaren is het in de kernen van de Claraparochie gebruikelij k Sa-cramentsdag te vieren als ‘Zondag van de Diaconie’. Op deze manier wordt het belang van de diaconie voor het leven van de geloofsgemeenschap nog eens duidelij k gemaakt. Het is een bij zondere dag: Sacramentsdag is tenslotte het feest van het Lichaam en Bloed van Christus. Hij geeft zichzelf aan ons in de eucharistie. Op die manier zij n we met Hem verbonden maar ook met elkaar! En wat is onze reactie daarop? Hij geeft zichzelf aan ons, zouden wij ook niet iets van onszelf met anderen kunnen delen?

De PCI-en (Parochiële Caritas Instel-lingen) van de Claraparochie maken het deze zondag voor ons mogelij k om daar werkelij k mee aan de slag te gaan. Dit jaar is er voor gekozen om de voedsel-bank te ondersteunen. De voedselbank verstrekt in onze regio per week ruim 140 voedselpakketten aan mensen die deze pakketten goed kunnen gebruiken. We weten het van het nieuws: de nood stij gt terwij l het aanbod van artikelen juist vermindert. Uw bij drage in de vorm van houdbare artikelen of geld is dan ook zeer welkom! In de viering van Sacramentsdag (weekend van 9/10 juni) komt er daarom een collectebus en boodschappenwagentje in de kerken van de Claraparochie te staan. Ze blij ven dan een week staan. Van harte aanbevolen!

KALENDER Juni

Woe 6 Schriftinstuif, H. Adrianuskerk Langeraar 19.30 uur

Di 12 Schriftinstuif, Petruskerk Roelofarendsveen 19.30 uur

Zo 17 50-jarig priesterjubileum M. Jagerman 10.00 uur Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk te Rij pwetering

Di 19 Schriftinstuif, Petruskerk Roelofarendsveen 19.30 uur

Di 26 Schriftinstuif, Petruskerk Roelofarendsveen 19.30 uur

Iedere dinsdag: Stille meditatie in de Jozefzaal in Noorden (van 19.15 tot 19.45 uur)

Ook in de Pastorale Noten staat informatie en op de pagina’s van de parochiekernen. Kij k achterop voor jongerennieuws. Ook kunt u bellen naar het secretariaat of kij ken op de website.

� eologie studeren: iets voor jou?Ervaar het zelf en kom naar een Open College Avond. Kom naar een gratis Open College Avond van de Tilburg School of Ca-tholic Theology in Utrecht en krij g een voorproefje van een les zoals dat op de universiteit gegeven wordt. Tij dens die Open College Avond geeft een docent college en er is ruimte voor het stellen van vragen en discussie met elkaar. Daarnaast is er voor wie dat wil informa-tie over de studie verkrij gbaar.

Theologen kom je tegen als diaken, priester, pastoraal werker of jongeren-werker in een parochie. Maar ook als gevangenispastor, legeraalmoezenier, leraar Godsdienst/levensbeschouwing of geestelij k verzorger in de gezond-heidszorg. Daarnaast vind je theologen ook in de journalistiek, bij voorbeeld als verslaggever of redacteur. Ook kun je als beleidsmedewerker bij de overheid of bij een (inter)nationale NGO aan de slag.

De laatste Open College Avond van dit voorjaar is op 28 juni. Kij k voor de meest recente informatie op www.tilburguniversity.edu/OCA2012

Page 6: Clara parochie uitgave juni 2012

66

Clara & Franciscus federatie

Pater Koster ontvangt mij in de pastorie, waar hij de eerste verdieping bewoont. Hij vertelt nog altij d goed naar zij n zin te wonen. Ondanks zij n pensionering gaat hij bij na wekelij ks voor in een viering. Dat doet hij graag, samenkomen met anderen om het geloof te beleven en elkaar te bemoedigen. “Maar ik heb ook mij n stiltemomenten nodig. Elke dag mediteer ik, een vast ritueel dat ik heb moeten leren.”

Net als Frans van Sales heeft pater Koster een grote liefde voor God. “De twee dingen die mij het meest boeien zij n de ontmoetingen met mensen en mij n ontmoetingen met God. God is overal, ik ontmoet Hem elke dag en elke keer is het weer anders. Dat wil ik graag met anderen delen.” Als vanzelf komt zij n passie voor schrij ven ter sprake. In zij n schrij ftalent kan Dirk Koster zij n gevoel goed kwij t. “Het is een manier om de dingen op artistiek mooie wij ze te zeggen. Daar kan ik van genieten.”

Pater Koster groeide op in Bovenkarspel in een gezin van zes kinderen. In de voetsporen van zij n vader, die bloembollenkweker was, wilde hij niet treden. Hij volgde zij n avontuurlij ke geest en wist op zij n twaalfde dat hij missionaris wilde worden. “Tot spij t van de kapelaan die mij graag priester zag worden. Hij zei: “Dan ga je maar naar de oblaten” en dat is gebeurd.” Gaandeweg zij n opleiding ontdekte pater Koster dat het missiewerk niet was wat hij ervan verwachtte.

“Ik wilde dieper gaan, mij n innerlij k met anderen delen. De ontmoetingen met mensen in hun diepste wezen hebben mij altij d erg geboeid, op het ontroerende af.” Hij rondde zij n opleiding met succes af en ging theologie studeren. Werd tot priester gewij d en ging aansluitend Nederlands studeren in Groningen. In 1967 werd Dirk Koster studentenpastor van de Oblaten. “Ik verhuisde naar Amsterdam. Had een heerlij ke tij d in een prachtige stad en ik genoot van de ontwikkelingen die die tij d bracht. Vier jaar later werd de opleiding opgeheven en werd ik pastoor in Amsterdam.”

Twintig jaar geleden verhuisde pater Dirk Koster naar Noorden. In deze parochie kon hij zij n pastorale werk goed combineren met zij n werkzaamheden voor de Oblaten van Sint Franciscus van Sales. Eerste Pinksterdag vierde pater Koster zij n 55-jarig priesterfeest in de Martinuskerk. Tij dens de plechtige Hoogmis kreeg hij een Koninklij ke Onderscheiding uitgereikt.

Na zeven jaar verliet pater Koster Amsterdam om zich te vestigen in Oegstgeest. Mooie jaren had hij daar. In 1992 verhuist hij naar Noorden waar hij met pastor Marjo Hoogenbosch al 20 jaar een team vormt. Eerste Pinksterdag gingen zij samen voor tij dens de plechtige Hoogmis. Ten tij de van het gesprek was de uitreiking van de onderscheiding pater Koster niet bekend.

De koffi e is op en we nemen afscheid. “Heb je de nieuwe Mariakapel al gezien?” vraagt pater Koster terwij l we naar buiten lopen. We bezoeken de kapel. Een aanwinst, getuige de mooie woorden die bezoekers achterlaten.

Franka Vaneman

Een ontmoeting metpater Dirk Koster

Wim, Liesbeth, pater Koster en Robina Zuij dervliet

Page 7: Clara parochie uitgave juni 2012

7SAMENstromen • juni 2012SAMENstromen • juni 2012

Herinnering actie kerkbalansBegin dit jaar hee� u allemaal weer de brief ontvangen met het verzoek mee te doen met de actie ‘kerkbalans’. Velen van u heb-ben hieraan gehoor gegeven en hen willen we dan ook hartelijk bedanken voor de bijdrage. Wellicht is bij u de actie kerkba-lans er door omstandigheden bij ingescho-ten of ‘gewoon’ blijven liggen. Begrijpelijk, we hebben het immers druk en veel aan ons hoofd of zijn geneigd zoiets op de lange baan te schuiven. Vandaar dit extra geheugensteuntje van onze kant. Denkt u ook nog eens na over een schenking via een notariële akte. Beste mensen, de slogan is: ”Wat is de kerk mij waard?”. Maak uw bijdrage alstublie� alsnog over op bankre-keningnummer: 3003.17.220. Alvast onze gemeende hartelijke dank.

Petra Mesman, penningmeester BCP

AfscheidNa de viering van zondag 29 april werd er een bescheiden afscheidsfeestje gevierd in de pastorie. De pastoraatgroep en de beheerscommissie namen afscheid van Martin van Dam en Anneke van Dijk, beiden voormalig bestuurslid van de BCP. Er was koffi e met wat lekkers, een hapje en een drankje en een gezellige babbel. Brigitta Aartman overhandigde Martin en Anneke bloemen en een mandje met allerlei lekkers als dank voor de vele uren die zij beiden hebben besteed aan het werk binnen de BCP van onze parochiekern. Martin en Anneke, nogmaals bedankt hiervoor namens alle parochianen. Tot ieders verrassing had Anneke tot slot nog een cadeautje voor de BCP en de pastoraat-groep, namelijk een klokje dat hen eraan kan herinneren dat vergaderingen niet te lang moeten duren. Maar met een over-volle agenda lukt dat niet altijd. We zullen het gaan uitproberen!

Ans Hijman, voorzitter BCP

Aarlanderveen

Petrus en PauluszondagOp zondag 24 juni vieren we Petrus en Paulusdag. Dit jaar iets soberder dan voor-gaande jaren. Maar wellicht kunnen we dan samen feestvieren bij de opening van het Achterom, later in dit jaar. U bent allen hartelijk welkom op 24 juni, als het weer het toelaat, buiten voor de pastorie. Brengt u weer uw stoel mee? Na afl oop drinken we buiten koffi e en thee, daarna ook nog een glaasje van het een of ander. Dit jaar geen andere activiteiten erbij en we zijn ook niet achter in de tuin in verband met de bouw-werkzaamheden. Graag tot 24 juni!

KidsclubOp 4 juni is de laatste kidsclubavond van dit seizoen. Op 30 juni gaan de kinderen, die het hele jaar al op de kidsclub zaten, uit. We gaan weer naar Amsterdam! U leest erover in de Samenstromen na de zomer. En dan start het nieuwe seizoen weer op maandag 3 september. Zet deze datum alvast maar op de kalender.

KinderkerkOp de laatste dag van juni, de 30ste, is de laatste kinderkerk van dit schooljaar.

Het is tijdens de viering ‘s avonds om 19.00 uur. Dat maken we natuurlijk speciaal. Niet missen!! Tot dan.

Werkgroep Kinderkerk

PeutervieringOp zondag 1 juli is er een peuterviering, bedoeld voor ouders met kinderen in de lee� ijd van 3 tot 6 jaar. Tot dan!!

In memoriam, Ineke VorkOp 9 mei is Ineke Vork te Noordwijker-hout in ‘De Hoefakker’, een thuis voor mensen met een verstandelijke beperking, overleden. Als kind hee� ze lang thuis gewoond en reed ze veel op haar step door Korteraar en Aarlanderveen. De laatste 22 jaar woonde ze met haar medebewoners en verzorgsters heel plezierig in Noordwij-kerhout. Ineke gaf veel liefde en warmte. Het leven werd wat zwaarder voor haar en ze is in de vroege morgen van 9 mei rustig ingeslapen in de lee� ijd van 70 jaar. Na een mooie uitvaartviering, voorgegaan door Pastor Janssen van ‘De Hoefakker’ hebben we haar begeleid naar haar laatste rust-plaats op het parochiekerkhof.

H. Clara parochie

Eerste Heilige CommunieU hee� nog een foto tegoed van de communicanten van dit jaar. Kijk ze eens stralen! De werkgroep evalueert alle gebeurtenissen van dit seizoen en neemt alle opmerkingen mee in de voorbereiding naar de Eerste Heilige Communie van 2013.

Page 8: Clara parochie uitgave juni 2012

8

Langeraar

Bloemengroep zoekt versterkingIn onze kerk worden de bloemen en planten verzorgd door de mensen van de bloemengroep. Zij verzorgen ze niet alleen, maar schikken ook de mooie bloemstukken. Iedere week kunt u hiervan genieten tijdens de vieringen. Bij speciale gelegenheden zoals Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel en Kerstmis maken zij er extra werk van om de vieringen een feestelijk karakter te geven. Ook bij een avondwake, uit-vaart of bruilo� zorgen zij voor passend bloemwerk. Onze bloemengroep doet dit werk met veel enthousiasme. Nu is de groep te klein geworden en zou het fi jn zijn als er een aantal nieuwe mensen bij zou komen. U hoe� echt geen groene vingers te hebben om mee te doen! Het belangrijkste is dat u enthousiast bent om met bloemen te werken. Als u nu denkt “Dat is echt iets voor mij”, neem dan eens contact op met Kees Borst (0172) 60 44 33 of met het secretariaat (0172) 60 21 30.

Meeleven met…

GetrouwdOp zaterdag 12 mei is het huwelijk van Charlie Egberts en Annemieke Mank ingezegend. Van harte gefeliciteerd.

OverledenOp 1 mei is op 76-jarige lee� ijd Jacobus van Kessel overleden. Koos hield van het leven en van alles wat het leven hem bood. Hij hield zielsveel van zijn vrouw Tinie waar hij bijna 49 jaar mee getrouwd was. Zij kregen samen drie dochters en één zoon. Later kwa-men daar de partners bij en de klein-kinderen waar Koos zo trots op was. Koos hield van de natuur en maakte van zijn hobby zijn werk. Het kweken van bloemen en later groenten was zijn lust en zijn leven. Meer dan 25 jaar was Koos actief in het Oranjecomité. Ook biljarten was een grote passie.

Tijdens de wake lazen we uit het bijbel-boek Prediker: Alles hee� zijn tijd, alles hee� zin in een mensenleven en niets gaat verloren. Mag Koos zo verder leven in de herinnering van allen die hem zo lief en dierbaar waren.

Vanaf de Adrianustoren• In de maanden juli en augustus is onze kerk elke middag, behalve op

maandag, open voor bezoekers van 13.30 uur tot 16.00 uur. Dank aan alle gastheren en gastvrouwen die dit mogelijk maken.

• Wilt u tijdens de braderie uw kerststalletje tentoonstellen? Laat het weten aan iemand van de pastoraatgroep. Verleden jaar was de expositie van doopjurkjes een groot succes. Wat zou het mooi zijn als dit jaar veel mensen hun kerststalletje komen brengen.

• Woensdagavond 6 juni zijn alle kinderen van 7 t/m 12 jaar welkom in het Koetshuis bij Kicala. De avond begint om 18.45 uur. Daar mogen de kinde-ren iets voelen over wat wij als gelovige mens belangrijk vinden om door te geven.

• Op 9 juni vieren wij Sacramentsdag en is het de dag van diaconie. In het voorportaal staat een mand waar lang-houdbare levensmiddelen in gedepo-neerd kunnen worden. Deze worden dan naar de voedselbank in Alkemade gebracht.

• Er hebben zich nog geen enthousiaste jongeren aangemeld om misdienaar te worden. Toch vertrouwen we er op dat dit gaat lukken, dat jonge mensen door God geraakt worden.

• Als iemand, om wat voor reden dan ook, geen vervoer heeft om naar een viering in de kerk te komen, bel dan met ons secretariaat (0172) 60 21 30.

• Liefde maakt het onmogelijke mogelijk.

Page 9: Clara parochie uitgave juni 2012

9SAMENstromen • juni 2012

Nieuwkoop

Bericht van de pastoraatgroepOp zondag 6 mei was onze vrijwilligers-viering. Pastor Horsthuis ging ons voor en koor Allegro verzorgde het muzikale deel. Rondkijkend kon je vele vrijwilli-gers zien. Fantastisch dat al die mensen zich inzetten voor elkaar, voor onze pa-rochiekern. “Wat de een niet kan, kan de ander wel” stond er in de slotgedachte. En zo is het ook.

Na afl oop van de viering was er een gezellig samenzijn in het parochiehuis. Onder het genot van een kopje koffi e of thee en daarna van een hapje en een drankje werd er heel wat afgepraat. Er was een goede sfeer. Het is heel goed en fi jn dat je op zoveel mensen een beroep kunt doen.

Als je, dit lezende, op het idee komt dat je ook mee zou willen helpen in onze gemeenschap, aarzel dan niet en meld je bij de groep van je keuze, of bij de mensen van de pastoraatgroep (hier-onder vermeld). In het bijzonder zou het prettig zijn als er een paar nieuwe lectoren bij zouden komen. Dus: heb je een goede stem, kun je voorlezen en ben je niet bang om voor een microfoon te staan, neem dan eens contact op met Sjaak van der Vlist tel. (0172) 57 22 29.

De pastoraatgroepWilma de Pater, Irma van Eimeren,Hannie Meier, Charles Horsthuis enSjaak van der Vlist

- Lief en Leed -

Gedoopt:Zondag 22 april zijn gedoopt:Lizzy, dochter van Andrea en Maikel Raadschelders en Matthias, zoon van Saskia en Arjan Baas. Ouders en familie van harte gefeliciteerd.

Overleden: Clara van HoutenToen Clara na de oorlog Piet ontmoette en verliefd werd, wist ze één ding zeker: “Ik ga van hem houden en we zullen het goed hebben, en als we kinderen krijgen zal ik alles voor ze doen en we zullen gelukkig zijn.” En zo geschiedde! Ze kregen vier schatten van kinderen, die ze koesterde. Ze hadden het goed sa-men. De kinderen trokken het huis uit, en Piet stierf in 1996. Toen stortte even haar leven in. Maar ze bleef zorgzaam voor kinderen en kleinkinderen, voor buren en vrienden, stak een kaarsje voor ze op bij Maria en had thuis altijd eten klaar. Totdat ze zelf in het Koetshuis terecht kwam en tenslotte in het hos-pice waar ze kundig en liefdevol werd opgevangen. Na drie dagen sloot ze voorgoed haar ogen. Het was volbracht. We hebben haar leven met elkaar in dankbaarheid afgesloten en haar aan God toevertrouwd.

Op 19 april is plotseling overleden Gé den Beer. Dit was voor zijn vrouw en kinderen een grote schok en een zeer groot verlies van een lieve zorgzame man, vader en opa.Gé was een actief vrijwilliger bij onder andere natuurmonumenten, het zon-neveer en het IVN. Ook was hij met zijn echte basstem een enthousiast lid van het koor Pur Sang. Zij hebben tijdens de avondwake 2 prachtige liederen gezongen. Bovenaan het overlijdensbe-richt stond een gedicht waarin hij zich afvroeg hoe die allerlaatste reis naar de hemel zou zijn. We vertrouwen erop dat hij die reis goed hee� afgelegd en dat hij nu in vrede mag leven in de mooie hemeltuin bij vader God.

Na een kort ziekbed overleed Jan Kwakkenbos op 3 mei in het zie-kenhuis. Het ziek zijn viel hem zwaar. Hij was een doener die graag iets on-dernam samen met anderen. Zo hebben zijn vrouw en kinderen, zijn maatjes bij de voetbal en rond het erf van de kerk en begraafplaats hem gekend. Hij stond altijd klaar om aan te pakken. Voor je had bedacht dat er iets moest gebeuren, had Jan het al gedaan. Hij was een mens van duidelijkheid, dingen niet op de lange baan schuiven, maar a� andelen én opruimen. Jan was geen prater, maar velen herinneren zich zijn markante uit-spraken. Hij was een nuchter mens die zich alleen druk maakte over iets wat hij onrechtvaardig vond. Het vertrouwen dat God mensen nabij is, was een be-langrijk baken in zijn leven. Dat gaf zijn leven stevigte en kracht en maakt hem tot die rots in de branding die hij voor zijn vrouw en kinderen was.

Page 10: Clara parochie uitgave juni 2012

1010

H. Clara parochie

Cor Kasteleijns werd op 18 september 1928 geboren ‘onder de Westertoren’ in de Amsterdamse Jordaan. Daar groeide hij op in de moeilijke crisistijd en de latere oorlogsjaren. En meteen na de oorlog moest hij in dienst en werd uitgezonden naar het toenmalige Nederlandsch-Indië. Een onbezorgde jeugd was voor hem dus niet weggelegd. Maar terug in Nederland braken betere tijden aan. Tijdens een logeerpartij in Eindhoven ontmoette hij zijn aanstaande vrouw Annie. Zij verhuisde al snel naar Am-sterdam, waar zij trouwden en een gezin stichtten. Niet lang daarna verhuisden zij naar Nieuwkoop, waar zij gelukkig waren en al snel was Cor een vertrouwd gezicht in het lokale verenigingsleven. Vele gastkinderen uit Duitsland en Oost-Europa brachten gelukkige weken door in huize Kasteleijns. De laatste jaren van zijn leven waren moeilijk. De vergeetachtigheid van zijn vrouw Annie en haar opname in Aar en Amstel vielen hem zwaar. Na haar dood in 2005 liet zijn eigen gezondheid hem ook steeds meer in de steek en ook hij bracht zijn laatste levensjaren door in Aar en Amstel. Cor overleed op 10 april. Hij vertrouwde op een leven na de dood en daarom ‘zal de dood fantastisch zijn’ stond op zijn rouwkaart.

Vanuit de beheerscommissieDonderdag 19 april hebben wij afscheid genomen van de voorzitter, Arjan Baas en van de secretaris, Marjan Kempers-Bode-graven. Ondanks het gezellige samenzijn, was er toch een weemoedige gedachte. Hoe moet het nu verder? Wij gaan in kleine groep enthousiast door!De samenstelling van de beheers-commissie is nu als volgt:

Voorzitter: Diny Damen ([email protected]) tel. (0172) 57 32 33

Secretaris: Marian Nijbroek ([email protected])

Penningmeester: Charl van Veen ([email protected])

Gebouwenbeheer en kerkho� eheer: Wim Balvert ([email protected]) (06) 14 14 82 53

Om goed te kunnen praten over alle onderwerpen zou het prettig zijn als er minimaal twee personen de beheers-commissie komen versterken. Wilt u meepraten, meedenken over verschil-lende onderwerpen die de parochiekerk in Nieuwkoop aangaan, dan ligt hier uw kans! Hee� u nog vragen of wilt u zich aanmelden, dan kunt u terecht bij bovenstaande personen, telefonisch of per e-mail.

Namens de beheerscommissie,Diny Damen

Kinderen in de kerkGezinsviering in NieuwkoopDe werkgroep Gezinsvieringen Nieuw-koop nodigt iedereen uit om op zondag 3 juni naar de viering te komen. We vieren die dag het feest van de heilige Drieëen-heid. Jeugdkoor Flos Campi zal tijdens de viering weer mooie liedjes zingen. De viering begint om 10.00 uur.Wij hopen dat alle communicantjes deze keer ook van de partij zijn! Jullie hebben allemaal een uitnodiging ontvangen via de mail. Komen jullie je fruit ophalen?

Werkgroep Gezinsvieringen Nieuwkoop

Kinderwoorddienst NieuwkoopZondag 17 juni is de laatste kinder-woorddienst van dit seizoen. Het is die dag Vaderdag. Komen jullie allemaal weer meedoen? Wij zorgen weer voor een mooi verhaal en…..Het wordt vast weer gezellig! Dus: tot 17 juni tijdens de viering van 10.00 uur.

Werkgroep Kinderwoorddienst Nieuwkoop

Eerste Heilige CommunieZondag 22 april was het zover. Op deze dag deden 24 kinderen in onze kerk de Eerste Heilige Communie. Het was een mooie, sfeervolle viering in een mooi versierde kerk. De kinderen hadden zich goed voorbereid en dat was te merken! Jeugdkoor Flos Campi zong ook deze keer de sterren van de hemel.Op deze feestelijke dag werd ook aan anderen gedacht die het niet zo goed hebben. Tijdens de voorbereiding hadden de kinderen geld ingezameld voor het Liliane Fonds. Een mooi bedrag van bijna € 300,- is inmiddels overgemaakt. Hiervan kunnen 2 kinderen in de Derde Wereld goed geholpen worden. We hopen de communicantjes nog vaak te zien in een van de vieringen in onze kerk.

Werkgroep Eerste Communie Nieuwkoop

Koor De Horizon zingt door...Ook na de zomervakantie. En dan willen we ons koortje graag weer zien groeien! Iedereen is welkom bij ons. Van 12 tot … jaar. En als u het zelf niet ziet zitten, dan hee� u vast wel een buur-meisje, nichtje, collega of kennis die dit wel graag zou willen. Zegt het voort! De Horizon zoekt nieuwe leden!! Voor informatie kun je bellen met Carola (0172) 60 97 80.

Page 11: Clara parochie uitgave juni 2012

11SAMENstromen • juni 2012 11SAMENstromen • juni 2012

Nieuwveen

Heilig DoopselOp 22 april zijn in onze kerk gedoopt: Nina Olivia, dochter van Sebastiaan van den Berg en Corina van Smooren-burg, Naomi Corien, dochter van Ja-cobus van Koert en Simone van Smoor-enburg en Chris, zoon van Marinus Verhoeff en Maria van Diemen.Van harte gefeliciteerd.

Zondag 8 juli om 12.00 uur is er weer een gelegenheid tot dopen. De voorbe-reidingen hiertoe zijn in volle gang. De volgende doopvoorbereiding is dins-dagavond 28 augustus om 20.00 uur in Zevenhoven. Ouders, die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich hier-voor aanmelden bij het secretariaat.

KinderwoorddienstWe hebben de afgelopen periode weer fi jne bijeenkomsten gehad. De kinder-woorddiensten op Goede Vrijdag en Eerste Paasdag werden goed bezocht. Op zondag 17 juni is de laatste kinder-woorddienst van dit seizoen. De viering begint om 10.00 uur.Komen jullie dan ook weer allemaal? Fijn.

Werkgroep kinderwoorddienst,Ingrid, José, Karin, Ramona en Ans

AfscheidHet St. Caeciliakoor hee� afscheid ge-nomen van Tineke van Kempen-Duine. Zij is als organiste 19 jaar aan het koor verbonden geweest. Wij zijn haar heel dankbaar voor zoveel jaar trouwe inzet.

Bestuur St Caecilia-koorAns van Hameren

Ook namens de parochianen hartelijk dank voor je inzet Tineke; het ga je goed.(red.)

Vrij williger Op de parochieavond van 24 april is Will de Jong tot vrijwilliger van het jaar 2012 van onze parochie benoemd. Will hee� mede de pastoraatgroep opgericht en is daar 10 jaar lid van geweest, zingt al meer dan 40 jaar in het Caeciliakoor, zit in de Missie Ontwik-keling en Vastenactiegroep en in de ziekenbezoekgroep, coördineert het koffi edrinken achter in de kerk, valt in op het secretariaat en doet veel werk voor de ziekenzalving. Wim de Boer, voorzitter van het parochiekernbestuur

Eerste Heilige CommunieOp zondag 22 april hebben wij onze Eerste Heilige Communie gedaan. Onze terugkomviering is op zaterdag 9 juni om 19.00 uur. Ook komen we samen nog een keer bij elkaar om na te praten over de Communie. Dat doen wij op woens-dag 16 mei om 19.00 uur.

Demy, Lars, Nicky, Denise, Tom, Sterre, Danique, Faye, Luca, Renske, Natascha, Stefan en Meike

Page 12: Clara parochie uitgave juni 2012

12

verraste haar met de paaskaars, een boeket bloemen en een boek over onze patroonheilige Sint Nicolaas.

Will, nogmaals van harte gefeliciteerd.

Riet Spekman,secretaris parochiekernbestuur

TuinwerkgroepHierbij roepen wij mensen op met groene vingers (of juist niet) die het leuk vinden te helpen met planten, snoeien etc. in de nieuw aan te leggen tuin bij de pastorie.Je hoe� er geen verstand van te hebben, onze tuinman Henk Borst zorgt voor een goede begeleiding. Wil je (af en toe eens) helpen, schrijf dan je naam en telefoonnummer en/of e-mailadres op de lijst achter in de kerk, dan word je benaderd als er iets te doen is.Ook kun je je via e-mail aanmelden: [email protected] of bel met het secretariaat (0172) 53 81 25.

BegraafplaatsOp het moment dat dit geschreven wordt zijn de werkzaamheden aan het toegangspad naar de begraafplaats in volle gang. Er ligt al een mooi stuk pad vanaf het kruis tot aan het priestergraf. Dat ziet er al geweldig goed uit. Met plezier kijken we uit naar de afronding van het geheel. Tot die tijd zult u nog even wat hinder ondervinden, maar het komt goed!

Koninklij k onderscheidenOp 27 april hee� onze parochiaan, Ellie Egberts-van Egmond, een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nas-sau. Zij kreeg deze onderscheiding voor al haar activiteiten in onze parochie en daarbuiten. Zo is zij al jarenlang voorzitter van het St. Caeciliakoor en maakt zij mede het programma voor de vieringen. Ook bij avondwake en uitvaart is zij volop betrokken. Zij zit daarbij ook nog in verschillende werkgroepen zoals het vouw- en nietwerk voor boekjes voor de vieringen, het verzendklaar maken van het federatie-blad Samenstromen, het poetsen van het zilverwerk enzovoort. Naast het parochie-werk assisteert zij bij het volksdansen met de bewoners van Ipse de Bruggen en is zij op het sociaal/maat-schappelijk vlak heel actief.Ellie, dik verdiend en hartelijk gefeliciteerd.

Het parochiekern-bestuur

Herhaalde oproepIn verband met het vertrek van de huidige organist, na jarenlange trouwe dienst, is het gemengd koor St. Caecilia van Nieuwveen/Zevenhoven op zoek naar een organist. Het koor telt ruim 40 leden, waarvan de stemmen mooi verdeeld zijn en het repertoire afwisselend is. Wij zingen 2 à 3 keer per maand en de repetitie is op donderdagavond.

De dirigent is jong en enthousiast en weet zijn enthousiasme op de koorleden over te brengen. Zij zingen met veel plezier bekende en minder bekende liederen en motetten in het Nederlands, Latijns, Engels en andere talen.Door een tekort aan voorgangers wor-den er weinig complete missen meer gezongen, maar voor de dirigent is het een uitdaging om steeds weer mooie liederen te vinden en om de vieringen muzikaal op te luisteren.Wij zoeken een organist die net zo enthousiast is en die met regelmaat het koor kan begeleiden: tijdens vieringen en liefst iedere donderdag (eventueel om de week) tijdens de repetities. Wij bieden een gezellige sfeer, mooie mu-ziekstukken, salariëring volgens het bisdom en vooral een groep mensen die met plezier een stukje vakwerk brengen.

De twee kerken van deze parochie, waar bij afwisseling gezongen wordt, beschikken beide over een kerkorgel, dat achterin de kerk is geplaatst. Als u interesse hee� , het liefst reageren via e-mailadres: � [email protected] of neem een kijkje op onze website: www.cantaremijdrecht.nl.

H. Clara parochie

Page 13: Clara parochie uitgave juni 2012

13SAMENstromen • juni 2012 13SAMENstromen • juni 2012

Noorden

Sint Martinus deelt mee … We kijken terug op een drukke maand met verschillende hoogtepunten voor velen van ons. Met name het laatste weekend van mei was wel heel bijzon-der voor een aantal van ons. Zo heb-ben onze vormelingen na een gron-dige voorbereiding het sacrament van het Heilige Vormsel mogen ontvangen van onze bisschop. We hebben ook met zijn allen de viering rond Pink-steren mogen beleven, welke dit jaar specialer was dan anders, aangezien Pater Koster zijn 55 jarige jubileum als priester hee� gevierd met ons. We wil-len hem alsnog met dit heugelijke feest van harte feliciteren en hopen dat hij nog jaren voor ons zal voorgaan. Het feestweekend was dan ook helemaal compleet omdat in hetzelfde weekend er een doop was. Een mooiere afslui-ting van de paastijd kan men zich bijna niet wensen met al deze gebeur-tenissen samen.

Kijken we vooruit, dan wacht ons een veel rustiger maand. Naast de reguliere vieringen volgens het rooster, wat u achterin Samenstromen kunt vinden, sluiten we het seizoen af met een hele speciale viering op zondag 24 juni. Deze laatste viering zal buiten worden gehouden op het grasveld naast de kerk. Om het geheel nog mooier te maken zal het projectkoor de Mar-tientje acte de préséance geven om de viering op te luisteren. U begrijpt al: het gaat een mooie viering worden. We hopen dan ook dat u massaal met ons mee viert en daarmee gezamenlijk het seizoen symbolisch afsluiten, waarna het zomerrooster het overneemt en u kunt nadenken over, voorbereiden voor of misschien wel al pakken voor uw vakantie.

Gedurende de zomermaanden is de kerk open in juli en augustus van 14.00 uur tot en met 16.00 uur. Vorige maand hebben we u al geïnformeerd over het feit dat er gedurende deze pe-riode een Mariabeeldententoonstelling wordt gehouden. We willen een ieder bedanken die massaal hee� gereageerd op onze oproep om uw Mariabeeld uit te lenen voor deze tentoonstelling. De organisatie is hier dan ook heel blij mee. We gaan er nu voor zorgen dat elk beeld een mooie plaats krijgt binnen de kerk. Op dit moment zijn echter nog niet alle nissen gevuld, dus we zijn nog op zoek naar mensen die een Maria-beeld thuis hebben staan en deze graag willen laten zien aan alle bezoekers van onze kerk. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de organisatie: Wil Knaap ([email protected] (0172) 40 92 83) of Hein Wagenaar

([email protected] (0172) 74 27 58). Natuurlijk doen we ook een oproep aan mensen buiten Noorden die hun Mariabeeld willen tentoonstellen.

Namens de pastoraatgroep,Hein Wagenaar

Eerste Heilige CommunieNa enkele weken van voorbereiding was het zover. Onder leiding van Pater Koster hebben Sanne, Donna, Kristian, Denise, Kuba, Maud, Melle, Daan, Quinten L., Tijs, Roy en Quinten van Z. op zondag 15 april hun Eerste Heilige Communie ge-daan. Zoals één van de ouders mooi verwoordde: “Het was een erg mooie viering, alles liep prachtig relaxed, een mooie saamhorigheid onder de kin-deren en door een ieder super voorge-lezen. Vooral het intense bij de pater op het moment van de communie, zo samen met het gezin was erg mooi.” Kortom een geslaagde viering waar we met een goed gevoel op terug kun-nen kijken.

De kinderen gaven ook een reactie:Sanne: Ik vond de dag leuk en gezellig, vooral de liedjes. Vrijdag vond ik de

Page 14: Clara parochie uitgave juni 2012

14

patat lekker, de opdrachten vooraf-gaande aan de communie vond ik leuk om te doen. Melle: ik heb geleerd hoe je netjes in de kerk moet lopen en hoe je handen moet houden bij het krijgen van de hostie. Verder vond hij alles leuk! (al-leen het kaarsvet op zijn handen niet!) Nog een speciale dank aan Cora Raven, zij stopt na vele jaren met het begeleiden van de communicantjes.

De werkgroep

- Lief en Leed -

Op 18 april overleed vrij plotseling Maria Wilhelmina Blom-Luk.Marie Blom, werd geboren op 3 januari 1927, als oudste van een groot gezin. Geboren met een heupafwij-king, leerde zij al vroeg te leven met een lichamelijke beperking. Ze trouw-de met Jan Blom en samen kregen ze 5 kinderen. Oudste dochter Nel werd gehandicapt geboren en dat was een grote zorg. Sterk en zorgzaam als Ma-rie was, hee� zij samen met haar man en de kinderen, alle zorg voor Nel met liefde op zich genomen tot Nel in 2006 overleed. Het was goed zo.Ondanks het zorgen was er ook tijd om te genieten. Hun stekkie aan de Simon van Capelweg te Noorden, waar ze een prachtig uitzicht over de polder had, de aanloop van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, rummikuppen in de Rietzanger, de Zonnebloem-uitjes, een advocaatje

met slagroom of een ‘borreltje krent-jes’. Ze hield van gezelligheid. Marie Blom zal herinnerd worden als een lieve, zorgzame moeder en oma. Na een druk bezochte avondwake en indrukwekkende plechtigheid in het crematorium te Uithoorn hebben wij haar toevertrouwd aan haar Hemelse Vader in het vertrouwen dat zij nu weer herenigd is met haar geliefde man Jan en dochter Nel.

Lege handen‘Oma, wat wil je hebben voor je verjaardag volgende week?’ vraagt Ivo terwijl hij oma’s kopjes zorg-vuldig in kranten wikkelt en in een verhuisdoos doet. ‘Niks, kind,’ zegt oma. ‘Ah jawel, oma. Je wilt toch wel een cadeautje? Je wordt vijfen-tachtig!’ ‘Daarom juist,’ zegt oma. ‘Ik word vijfentachtig en ik verhuis naar een bejaardenwoning. Ik moet vooral veel kwijt, Ivo. En bedenk wel: wij hebben niets in deze we-reld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.’ ‘Dat staat zeker in de bijbel,’ zegt Ivo. ‘Je zegt het zo plechtig.’ ‘Ja ja,’ zegt oma, ‘maar het is de waarheid, jongen. Een mens ver-zamelt van alles tijdens zijn leven, maar je moet het straks allemaal achterlaten.’ ‘Oma!’ roept Ivo en gaat zitten, een half ingepakt kopje nog in zijn hand. ‘We hebben het over je verjaardag en jij praat over straks, als je, als je…’

Oma gaat ook zitten. ‘Ik ben opge-groeid in de crisisjaren, kind,’ zegt ze dan. ‘Mijn vader had al zijn geld belegd in aandelen, en ineens had hij niets meer. Sommige mensen werden daar heel somber van, maar hij niet. Dat zinnetje uit de Bijbel, dat komt van hem. Zo leefde hij en zo hee� hij ons ook opgevoed. “Je komt met lege handen, je gaat met lege handen,” zei hij als wij zeurden om iets dat we graag wilden heb-ben. Maar voor hem was dat een vrolijke gedachte. Hij gaf heel mak-kelijk weg wat hij had, en maakte zich geen zorgen als hij weer eens krap zat. Wij waren allemaal dol op hem.’ Oma staart in de verte. ‘Ik wil toch wel graag goed verdie-nen…,’ aarzelt Ivo. ‘Ja, jij bent nog jong,’ zegt oma, ‘maar later, als ik er niet meer ben, dan herinner je je vast nog wel eens wat ik nu zeg.’ ‘Oma, hou op,’ zegt Ivo.

Barbara de Beaufort

Page 15: Clara parochie uitgave juni 2012

15SAMENstromen • juni 2012SAMENstromen • juni 2012

Zevenhoven

LintjesregenOp vrijdag 27 april vond in onze kerk de jaarlijkse lintjes-regen plaats. Groot was de verrassing dat er 2 vrijwilligers van onze parochie een lintje ontvingen.

Toen de burgemeester in de bovenzaal bekend maakte dat zij onderdeel waren van alle feestelijkheden die dag, was de verbazing van hun gezichten te lezen. Ellie Egberts en Gerard van den Ham waren 2 van de 8 gedecoreerden uit de gemeente Nieuwkoop.

Na een persoonlijke toespraak van burgemeester Buijserd in de kerk kregen zij het lintje opgespeld. Ellie ontving het lintje voor het vele vrijwilligerswerk wat zij al jaren doet voor o.a. de Hartstichting, koor Caecilia, ouderen bezoeken en in het verleden Jeugdland en oudervereniging St Nico-laasschool. Gerard voor het vele jaren werken als koster, lector, bloemversierder, actief lid bij de MOV en Lourdes-groep, rondbrengen van Kerkbalans en parochieblad.

Fijn dat er zoveel belangstellenden in de kerk aanwezig wa-ren, het was geweldig druk. De complete kerk was gevuld met mensen, waarvan de gedecoreerden niets afwisten. Uitbundig werd het Wilhelmus meegezongen wat begeleid werd door mevrouw Jacobs op het orgel. Prachtig hoe dit klonk in de kerk, hier en daar pinkte men een traantje weg van ontroering. Na afl oop was er een oranjebitter of een glaasje sinaasappelsap en kon men de gedecoreerden feliciteren.

Voor Gerard had de beheerscommissie ook nog een lunch geregeld met zijn familieleden en vrienden. Wat genoot hij hiervan en dat was ook de bedoeling.

Zondag 29 april werd er bij het koffi e drinken na de viering ook nog even bij de lintjesregen stil gestaan. Dirk had nog een mooie speech voor Ellie en Gerard en op-nieuw werd het oranjebitter gedronken op deze bijzondere vrijwilligers.

BedankjeHierbij wil ik iedereen bedanken voor alle felicitaties in de vorm van een handdruk, kaarten, mailtjes en telefoontjes die ik in ontvangst mocht nemen, vanwege de decoratie met een lintje als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook een woord van dank aan de beheerscommissie voor de verzorgde broodmaaltijd in de Orangerie. Het was een bijzondere dag omdat de lintjesregen in eigen kerk werd verzorgd en er dan ook een lintje opgespeld te krijgen.

Gerard van den Ham

Openluchtdienst Albrechtshof 10 juni 10.30 uurDe dienst wordt georganiseerd door de Protestantse en R.K. kerk van Zevenhoven. De voorgangers zijn Rik Mager en Adrie Stokman. Het thema van deze morgen is; ‘Het kwade door het goede overwinnen’. De muziek wordt verzorgd door De Plusband Zevenhoven en het koor Revival. Moment voor de kinderen wordt verzorgd door Elise Molenaar. De viering in de R.K. kerk komt hierdoor te vervallen.

Page 16: Clara parochie uitgave juni 2012

16

H. Clara parochie

Activiteit OrangerieOp donderdagmiddag 21 juni gaan we een stukje maken op betongaas. We starten om 14.00 uur met koffi e/thee en gaan daarna aan de slag. Er zullen allerlei materialen bevestigd gaan worden aan het gaas. Hee� u zelf nog attributen hiervoor, dan kunt u dit gerust meenemen.

Wilt u een knipschaartje/tang mee-nemen en een lijmpistool, wij zorgen voor de andere materialen. De kosten hiervoor zijn € 7,50. Graag opgeven bij Joke van Tol (0172) 53 97 48 of [email protected] zien wij u op de 21e.

Gerda, Joke en Gerda

Viering 10-jarig bestaan Stiltetuin op 24 juniTien jaar na de eerste vergadering, om te polsen of een Stiltetuin reali-seren en bijhouden met vrijwilligers haalbaar zou zijn, is de Stiltetuin in Noordeinde niet meer weg te denken. Het idee van de toenmalige pas-tor Leo Peeters, dat meer mensen moesten kunnen genieten van dit mooie stukje natuur, waar je rust kunt

vinden om even tot jezelf te komen, is verwezenlijkt. Dat dit tot gevolg had dat er ook een nieuw gebouw (Noorderlicht) zou komen had toen niemand kunnen denken. Een van de wensen van het eerste uur was om borden te plaatsen met teksten die mensen aan het denken zetten. Overwegingen, gedichten, inspire-rende teksten. Die lessenaars gaan er komen! In samenwerking met de Me-

taalvakschool en het Ashram College uit Nieuwkoop is een project gestart voor nieuwe bordjes met plantenna-men (de gele plastic bordjes hebben een korte levensduur en de teksten vervagen te snel) en 7 lessenaars. Leerlingen van het Ashram College maakten eerst ontwerpen die ze ons presenteerden en waaruit wij een keuze maakten. Andere leerlingen zijn bij de Metaalvakschool aan de slag gegaan om de bordjes te bewer-ken en aan de paaltjes te bevestigen. Het resultaat kunt u vanaf de ont-hulling op 24 juni bewonderen in de Stiltetuin. Die zondag vieren we om 10.00 uur in de kerk behalve het naamfeest van Joh. de Doper ook het 10-jarig bestaan van de Stiltetuin. Na afl oop zijn alle parochianen welkom in het Noorderlicht naast de kerk voor koffi e met wat lekkers. Daarna volgt buiten in de tuin de offi ciële onthulling van de lessenaars en bord-jes. Tenslotte is er een drankje om de feestelijkheden af te sluiten. Voor de kinderen organiseren we een speur-tocht. Natuurlijk hopen we op mooi weer zodat iedereen optimaal van de Stiltetuin kan genieten!

Joke van Tol

Page 17: Clara parochie uitgave juni 2012

17SAMENstromen • juni 2012 17SAMENstromen • juni 2012

H. Clara parochie

Bestuursnieuws parochie H. Clara

In deze lentemaanden wordt er veel vergaderd.Op 19 april hebben de voorzitters en secretarissen van de beheerscommissies met elkaar vergaderd. Het was een nuttige vergadering, waar veel zaken aan de orde kwamen.De medewerkers van de plaatselijke secretariaten en het cen-trale secretariaat zijn op 9 mei een middag bij elkaar geweest om kennis met elkaar te maken en de werkzaamheden met elkaar goed af te stemmen.Er is op 23 april een evaluatie-gesprek gehouden over het blad Samenstromen.Op zaterdag 30 juni wordt er een besturendag georganiseerd. Het Clarabestuur en de leden van de beheerscommissies van alle parochiekernen komen dan bij elkaar om over allerlei onderwerpen te praten.In juni zal ook nog een gesprek georganiseerd worden tussen het pastorale team en de bestuursleden van de Clara en van de Franciscus-parochie.Ook zal er weer met een werkgroep worden gestart die zich gaat buigen over het vrijwilligersbeleid.Wij als bestuur hopen dat al die vergaderingen de goede onder-linge samenwerking mag bevorderen.

De begroting 2012 is door het bisdom goedgekeurd. Deze begroting gee� aan dat we op een negatief saldo uit zullen komen. Dus we moeten zuiniger zijn, of hopen op gulle gaven van de parochianen. De brief waarin gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage voor het parochieblad Samenstromen is opgesteld. Binnenkort wordt deze verstuurd naar de paro-chianen. Het Clarabestuur hee� Hans Stoop en Ans Hijman benoemd tot leden van de beheerscommissie van de parochie-kern Aarlanderveen. De begrafenisreglementen zullen met medewerking van het bisdom geactualiseerd gaan worden.

Zaterdag 8 juni om 15.00 uur in Nieuwkoop: Marlies Brinks en Mathijs van der Veen

Huwelij ken juni 2012, Parochie H. ClaraIn de parochie H. Clara wordt de komende maand het

volgende huwelijk gesloten:

Wij wensen Marlies en Mathijs een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Impressie van het 1e overleg van de lokale secretariaten en het federatie secretariaat op 9 mei in Leimuiden. Aan de koffi e met heerlijke door Trees Zandvliet gebakken appeltaart.

Door het pastorale team wordt een collectebeleid opgesteld voor de gehele federatie. Er ligt een off erte voor bordjes op de kerken met naam federatie en naam parochiekern, maar er wordt toch eerst gekeken wat er nog meer op de markt is.

Bij diverse kerken wordt er hard gewerkt om de bouw- en on-derhoudsplannen tot uitvoering te brengen. In Zevenhoven is er een noodreparatie uitgevoerd aan het metselwerk. Een roestige stalen bint had het metselwerk naar buiten gedrukt. In Nieuw-koop zal de vernieuwing van de verwarmingsketel aangepakt gaan worden. De machtiging van het bisdom voor de verbou-wing van de pastorie in Langeraar is afgegeven.

In juni wordt bestuursvergadering van de H. Claraparochie gehouden op woensdag 20 juni.

Als u naar aanleiding hiervan wilt reageren of vragen hee� , dan beantwoorden wij deze graag. Zendt uw reactie aan: Centraal secretariaat, Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar of e-mail naar [email protected] ter attentie van het parochiebestuur.

Namens het parochiebestuur,Sjaak Leliveld

Page 18: Clara parochie uitgave juni 2012

18

VaderdagWaar de één zich druk maakt om het kopen van een origi-neel Vaderdagcadeautje, hee� de ander soms heel andere zorgen: het gemis van een vader die er niet meer is of die er nooit voor je was, de pijn van het verlies van een zoon of dochter, en de pijn van een echtscheiding of kinderloos huwelijk. Lang niet iedereen staat daar bij stil, laat staan bij het onzichtbare rouwen van een single zoals Laurens die dol-graag kinderen had gekregen.

Als iemand er al eens over nadenkt, krijgt hij meestal te horen: ‘Ach, je weet toch niet wat je mist en jij hebt alle tijd.’ Waarna er vervolgens een weekprogramma wordt opgesomd: zwemles, consultatiebureau, kinderpartijtje, sportwedstrijd, muziekuitvoering, en…Hierdoor hebben mensen over het algemeen ook geen oog voor de indirecte gevolgen van kinderloosheid: je moet vaak veel meer moeite doen om jeu aan je leven te geven.

Laurens laat het maar zo, weet immers zelf wat hij zoal naast zijn werk als ambulanceverpleegkundige doet: hij is jeugdouderling, trainer van de F-jes, en dat gaat verder dan het technische voetbalspel: hee� bijvoorbeeld een joch zijn moeder aan borstkanker verloren, dan praat of stoeit hij wat extra met hem.En elke woensdagmiddag gaat hij met Wessel, een autisti-sche jongen uit het dorp, op de markt stroopwafelkruimels kopen, daarna bij hem thuis de Donald Duck lezen en een spelletje doen. Dit gee� Wessel structuur en zijn ouders ruimte voor wat extra aandacht voor hun andere kinderen. Wie hem nodig hee� , weet Laurens’ deurbel bovendien steevast te vinden.

Maar op een dag is Laurens het zo beu dat zijn zussen altijd maar denken dat hij als vanzelfsprekend wel met hun ouders - die met hun gezondheid kwakkelen - naar het ziekenhuis zal gaan, en dat hij ook altijd maar op hun kinderen kan passen. ‘Want jij hebt toch alle tijd.’Hij doet het allemaal met liefde en blij� het ook zeker doen, maar dat pijnlijke zinnetje mogen ze voortaan wel weglaten. En dat zegt hij uiteindelijk ook tegen zijn jongste zus, die hem tot zijn verrassing volkomen begrijpt en beloo� het nooit meer in de mond te nemen.

Toevallig valt Laurens’ vij� igste verjaardag op Vaderdag. Als hij na de kerkdienst thuiskomt, staan er een heleboel kinderfi etsen voor zijn deur. Eenmaal binnen, ziet hij wat er is: zijn nichtjes en nee� es en Wessel zitten in de huis-kamer, rond een reuzentaart. ‘Omdat we reuze blij met je zijn, en je van uitdelen houdt.’Nog voordat Laurens iedereen kan bedanken, gee� de jongste hem een stuk, maar ze neemt eerst zelf een fl inke hap. Laurens schiet in de lach, en verbergt zo meteen zijn opkomende tranen: hij bese� meer dan ooit dat hij geen kinderen zal krijgen, geen vader zal worden, maar dankt zijn Vader voor een rijk gevuld leven en omdat hij toch een vruchtbaar mens kan zijn.

Page 19: Clara parochie uitgave juni 2012

19SAMENstromen • juni 2012

Spraakwater

Clara & Franciscus federatie

van en vóór ouder en kind

Vraag aan God:

Hoe word je een heilige?

We zeggen wel eens: hij is een heilig boontje en dan is dat meestal niet zo mooi. Dan doe je altij d alles wat je moeder van je vraagt en je doet bij na niets verkeerds. Heel braaf ben je dan!!Maar heilig betekent veel meer: hei-lig betekent heel. Heilige mensen zij n hele mensen. Mensen die met hun hele hart en leven Jezus wil-len volgen en zo het goede willen geven aan de wereld. En als je dat doet, dan ben je een goed voor-beeld voor je medemensen.En dat is niet altij d even gemak-kelij k. Maar weet: je hoeft het niet alleen te doen. Jezus heeft ons een helper gegeven: de heilige Geest. De Geest die je niet ziet maar er toch is, net als de wind, je ziet het niet maar is er wel. Kij k maar naar het bewegen van de bomen. De heilige Geest geeft jou kracht om als een heilige te leven. Bid maar om die Geest. ‘Kom heilige Geest, ga met mij mee want ik wil graag een heilige worden’.

Pastoor W. Broeders

Bidden voor het eten

Wij zij n blij met jouw kopij !Tips, ideeën en kopij voor deze

pagina zij n van harte welkom! Stuur ze naar [email protected]

o.v.v. Spraakwater.

PinksterpuzzelIn het verhaal over Pinksteren staat dat de leerlingen van Jezus elkaar opeens niet meer begrepen doordat ze in verschillende talen spraken. Hieronder zie je wat van die vreemde woorden, die je in eerste instantie niet begrij pt. Als je wat schuift met de letters, zie je wat er wordt bedoeld. Maak de puzzel en stuur je antwoord naar samen[email protected] met daarbij je naam, adres en leeftij d. Succes!

En de winnaar is...De 6-jarige Evy uit Roelofarendsveen!! De juiste oplossing van de Paaspuzzel van april was: Jezus is niet dood, hij leeft. Evy kan aan de slag met haar prij s: een doe-boek met stickers over Mozes in het mandje en een leuke pennenset. De winnaar(s) van de prij svraag van de maand mei, over de rozenkrans, zal/zullen in de volgende Samenstromen bekend worden gemaakt.

Op zoek naar een (ander) gebedje om te bidden voor het eten? Maak zelf een gebed-jesdobbelsteen met de materialen van de knutselpagina van www.kindengeloof.nl. Begrij pelij ke, korte gebedjes voor kinderen. Even gooien… bidden… en…Eet smakelij k!

Lieve Heer Jezus,Ik vind het zo fi jn,Dat U mij n vriend wilt zij n.

Dat ik tegen U praten mag,Op elk moment van de dag.

En dat U naast mij gaat staanAls de dingen even moeilij k gaan.

Maar ook als ik wil dansen en springenEn een mooi liedje voor U wil zingen

U bent altij d daar!

Lieve Heer Jezus, Het is zo fi jnDat U mij n vriend wilt zij n!

VAN: WWW.KINDENGELOOF.NL

D O N M

A V M L

N A E L T

T S E G E

Z S E U J

N S R K E P E

OPLOSSING:

3

1

5 7

4

6

2

1 2 3 4 5 6 7

Page 20: Clara parochie uitgave juni 2012

20

Clara & Franciscus federatie

Het oecumenisch beraad organiseert Pelgrims-(dag)tocht naar Museumpark OrientalisIn het meinummer heeft u hier uitgebreid over kunnen lezen. De tocht wordt gehouden op zaterdag 9 juni aanstaande. Om 9.00 uur is het vertrek vanaf de Watertoren in Roelof-arendsveen. De kosten voor deze dag bedragen € 52,50 (dit is inclusief bus, koffi e en diner, lunchpakket dient u zelf mee te nemen).

Hoofdgebouw Oriëntalis

U kunt zich opgeven bij : Anneke Rietbroek telefoon 071-3313057 Email: [email protected] Aanmelden uiterlij k tot en met 6 juni.

U kunt contant betalen, maar overmaken kan natuurlij k ook en wel op: Rekeningnummer 355959550 ten name van J.C.J.M. Rietbroek- de Jong te Roelofarendsveen o.v.v. Museum Orientalis en het aantal personen.

Ds. Martin van der Velden ; Ds. Eric Cossee; Pastor Jack Glas; gebedsleider Anneke Rietbroek.

Bedevaart naar Brielle op zaterdag 7 juliGetuigen van het geloof: voor velen onder ons niet altij d even gemakkelij k. Toch zij n er landen in de wereld waar dit nog veel moeilij ker is, waar mensen het met de dood moeten bekopen. Maar... ook in Nederland hebben we dat meegemaakt, een paar eeuwen geleden. De Martelaren van Gorcum hebben dit ondervonden: op 9 juli 1572 werden ze vanwege hun geloof gemarteld en uiteindelij k vermoord.

Nog altij d worden ze rond hun sterfdag herdacht. Ieder jaar trekken er mensen uit het hele land naar Brielle om hen te gedenken. Dit jaar willen we ons als Clara en Franciscus federatie bij deze bedevaart aansluiten. Op zaterdag 7 juli vertrekken we ‘s morgens om 9:00 uur vanaf de Noordhoek (bij de Watertoren) in Roelofarendsveen. Rond 18.00 uur ‘s avonds zullen we weer terug zij n. De kosten bedragen € 10,00. Neem wel zelf een lunchpakket mee, er is gelegen-heid om dit in het heiligdom te nuttigen. Koffi e, thee e.d. zij n wel aanwezig.

U kunt zich uiterlij k tot 1 juli aanmelden bij : Anneke Rietbroek tel. 071-3313057 e-mail [email protected] Graag bij de bus betalen.

Het heiligdom in Brielle is trouwens in de maanden juli en augustus overdag geopend. Op een aantal dagen in de week wordt er ‘s middags om 16:00 uur ook de Eucharistie gevierd. Voor info, zie: www.martelarenvangorcum.nl.

Pastor Jack Glas

Jubileumbedevaart naar Kevelaer Op 27, 28 en 29 augustus 2012 gaat de ‘Rij nlandse Proces-sie naar Kevelaer’ weer naar het Duitse bedevaartsoord. Een jubileumbedevaart, want de destij ds in de parochie van Sint-Petrus’ Banden te Roelofarendsveen opgerichte broe-derschap viert dit jaar haar eeuwfeest en dat betekent een bij zondere bedevaart waarbij de bisschop van Rotterdam, mgr. dr J. H. J. van den Hende aanwezig zal zij n. En er is de uitgave van een jubileumboek. Misschien is het honderdjarig bestaan aanleiding voor u om ook eens mee te gaan. Het zij n drie dagen van bezinning, maar zeker ook van gezelligheid, samen met bekenden uit uw eigen parochie of dorp.

De reis kost € 40,00 te maken per touringcar. Voor de twee overnachtingen en maaltij den in Kevelaer betaalt u ter plaat-se, maar de kosten zij n daar allerminst buitensporig. Als u er nog nooit geweest bent, is dat misschien reden om dat dit keer wel te doen. U kunt zich opgeven bij een plaatselij ke broedermeester. De adressen vindt u op het affi che achter in de kerken. Opgeven kan ook bij de secretariaten.

Broederschap der Rij nlandsche Processie naarOnze Lieve Vrouw van Kevelaer

Page 21: Clara parochie uitgave juni 2012

21SAMENstromen • juni 2012 21SAMENstromen • juni 2012

Wat wij lezen op de zondagen in juni

3 juni Hoogfeest van de heilige

Drie-eenheid

Deuteronomium 4,

32-34.39-40

Romeinen 8, 14-17

Matteüs 28, 16-20

10 juni Hoogfeest van het

heilig Sacrament

Exodus 24, 3-8

Hebreeën 9, 11-15

Marcus 14, 12-16.22-26

17 juni 11e Zondag door het jaar

Ezechiël 17, 22-24

2 Korintiërs 5, 6-10

Marcus 4, 26-34

24 juni Hoogfeest Geboorte

Johannes de Doper

Jesaja 49, 1-6

Handelingen 13, 22-26

Lucas 1, 57-66.80

Clara & Franciscus federatie

Rita’s ReisbureauNee, dit artikel is geen reclame-praatje van een commerciële vakantie-aanbieder. Het Interkerkelij k Diaconaal Wmo-platform Kaag en Braassem vraagt hier uw aandacht voor een bureau dat vakanties organiseert voor minima uit heel Zuid Holland. Via Rita’s Reisbureau kunnen mensen een weekje weg voor € 25,00 per persoon.Dit kan omdat eigenaren van vakan-tiehuisjes en caravans deze één of meerdere weken gratis ter beschik-king stellen. Daarnaast wordt heel veel werk door vrij willigers gedaan.De gasten die via Rita’s Reisbureau op vakantie gaan zij n mensen uit de provincie Zuid Holland, die (te) weinig geld hebben om op vakantie te gaan. Het kan hierbij gaan om bij stands-moeders of -vaders, alleenstaanden en ouderen. Zij worden aangemeld via contactpersonen. Dit zij n o.m. maatschappelij k- en pastoraal werk(st)ers, mensen die actief zij n

in de diaconie of bij voorbeeld bij voedselbanken. Voor alle duidelij k-heid: gasten kunnen zich dus niet zelf direct melden bij Rita’s Reisbureau. De aanmeldingen geschieden altij d via contactpersonen. Zij kennen de mensen. Zij doen de selectie en zij n, ook tij dens de vakantieperiode, bereikbaar. Gezocht wordt naar con-tactpersonen in elke plaats in Zuid Holland, die gasten willen aanmel-den. Interesse om te helpen of wilt u meer informatie?

Meer informatie kunt u vindenop de website van Rita: www.ritasreisbureau.nl ofu schrij ft, belt of e-mailt naar Rita’s Reisbureau, Hang 16, 3011 GG Rotterdam, telefoon 010-400028, e-mail: [email protected] aanbevolen door het Interker-kelij k Diaconaal Wmo-platform Kaag en Braassem.

Fried ElstgeestGratis kennismaken metInspiratie Magazine: Geloven met bezieling!

Inspiratie Magazine is een eigentij ds, katholiek blad dat gelovigen inspireert en bezielt met interviews, informatie en af en toe een knipoog. Inspiratie Magazine heeft speciale aandacht voor vragen waar gezinnen tegen aanlopen met artikelen door onder anderen psychologen en theologen.Inspiratie Magazine is uniek in het Ne-derlandstalig taalgebied en verschij nt 7 keer per jaar.

Recente prikkelende thema’s:Verslaving: ‘mij n kind doet zo iets niet’Grote gezinnen: voor of tegen?Nieuwe katholieken: berichten over misbruikschandalen houdt ze niet tegen.

U kunt vrij blij vend 2 proefnummers van Inspiratie Magazine aanvragen door te bellen naar: 073 – 613 67 05 of de gratis nummers aanvragen via www.inspiratiemagazine.nl

Vooraankondiging sponsorfi etstochtNa de start voor de inzameling voor het Ghana project: Herstel Community Cen-ter in Tetema, Ghana in 2011, met een opbrengst van bij na € 3.000,00 voor de verjaardagfeesten van pastor Horsthuis en pastoor Broeders, gaan wij nu voor het vervolg.Aangezien wij , Koos en Idi, beiden dit jaar bij zondere verjaardagen mogen vieren en daar heel dankbaar voor zij n, vinden we het ook weer tij d om iets te doen voor een goed doel en … dat is opnieuw ‘een sponsorfi etstocht’! Aangezien ook wij met het Ghana virus behept zij n, willen we zondag 1 juli vertrek-ken met als einddoel Fatima in Portugal en een mooi geldbedrag voor het Ghana project: Herstel Communitycenter in Tetema, Ghana. Vanuit Roelofarendsveen naar Fatima in Portugal fi etsen is ongeveer 3500 km en kan 8 à 9 weken duren. We hopen dat het ons gaat lukken!

U begrij pt het vast al, we hebben U en elkaar nodig, voor steun en gebed. En..... natuurlij k ook om een mooi sponsorbe-drag te kunnen verdienen voor het goede doel. U hoort en leest binnenkort meer van ons, o.a. in de media en volgende Samenstromen! U kunt ons sponseren, doet u weer mee?

Vriendelij ke groet, Koos en Idi van der Meer, email [email protected]

Page 22: Clara parochie uitgave juni 2012

Pastoor W. [email protected]. (071) 331 24 59

Pastor A. [email protected]. 06 107 433 94

Pastor G. [email protected]. 06 307 803 64

Pastor J. [email protected]. (0172) 508 304

Pastor M. Hoogenbosch[email protected]. (0172) 408 128of evt. 06 283 284 04

Pastor Ch. [email protected]. (0252) 372 597

Petrus en PauluskerkNoordeinde 26Aarlanderveen

AdrianuskerkLangeraarseweg 90Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35Nieuwkoop

NicolaaskerkDorpsstraat 41Nieuwveen

Martinuskerk Simon van Capelweg 62Noorden

Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28Zevenhoven

Sint Jan de Doperkerk W. v.d. VeldenwegLeimuiden

MariakerkPastoor Onelplein 1Roelofarendsveen

Petruskerk Noordeinde 187Roelofarendsveen

JacobuskerkMeerkreuk 3Oude Wetering

O.L.V. GeboortekerkPastoor van der Plaat-straat 17 Rij pwetering

BavokerkLeidseweg 4 Oud Ade

O.L.V. GeboortekerkKerkstraat 57Hoogmade

zaterdag 2 juni

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Lords Voice• Ch. Horsthuis

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• J. Glas

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• D. Koster

19.00 uur• Eucharistieviering• Cadans• A. Vij ftigschild

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• A. Beenakker

zaterdag 2 juni

zondag 3 juni

9.30 uur• Eucharistieviering• Spirit• Terugkomviering Eerste Communicantjes• W. Broeders

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Flos Campi • Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Caecilia• D. Koster

10.00 uur• Woord- & Communieviering• St. Caeciliakoor• Koffi edrinken• A. Beenakker

10.00 uur• Woord- & Communieviering• JUMP• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Dameskoor OA• A. Vij ftigschild

10.00 uur• Eucharistieviering• Cantoren• J. Glas

zondag 3 juni

zaterdag 9 juni

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Dameskoor• Diaconie• Parochiaan

19.00 uur• Eucharistieviering• Voorzanggroep• Diaconie• D. Koster

19.00 uur• Eucharistieviering• Regenboog• Terugkomviering Communicanten / Diaconie• W. Broeders

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• H. van Zoelen

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Dameskoor OA• G. Brink

zaterdag 9 juni

zondag 10 juni

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Kinderkoor• Diaconie• Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Gemengd Koor• Diaconie• D. Koster

10.30 uur• Oecumenische Viering (PKN)• Openluchtdienst Albrechtshof• R. Mager + A. Stokman

10.00 uur• Eucharistieviering• Kinder- & Tienerkoor• H. van Zoelen

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Petrus-Mariakoor• G. Brink

10.00 uur• Eucharistieviering• Little Stars• Terugkomviering Communicanten• W. Broeders

10.00 uur• Eucharistieviering• Jeugdkoor• Dankviering Eerste Communie / Crèche• M. Jagerman

10.00 uur• Eucharistieviering• Familiekoor Enjoy• Eerste Heilige Communie• J. Glas

zondag 10 juni

zaterdag 16 juni

19.00 uur• Eucharistieviering• Cantorij • T. van Steekelenburg

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• W. Broeders + M. Hoogenbosch

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Parochiaan

19.00 uur• Eucharistieviering• Cantor• A. Vij ftigschild

zaterdag 16 juni

zondag 17 juni

9.30 uur• Eucharistieviering• Cantors• T. van Steekelenburg

10.00 uur• Eucharistieviering• Allegro• W. Broeders

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Canta Libre• Kinderwoorddienst & Crèche• M. Hoogenbosch

10.00 uur• Eucharistieviering• St. Caeciliakoor• J. Glas

10.00 uur• Eucharistieviering• Jacobuskoor• A. Vij ftigschild

10.00 uur• Woord- & Communieviering• M25• Jongerenviering• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Eucharistieviering• Gemengde Koren OA & RW• M. Jagerman 50 jaar priester• M. Jagerman + Th. Dingjan

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Inspiratie• Parochiaan

zondag 17 juni

zaterdag 23 juni

19.00 uur• Eucharistieviering• Herenkoor• W. Broeders

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Voorzanggroep• M. Hoogenbosch

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

19.00 uur• Woord- & Communieviering• JUMP• G. Brink

19.00 uur• Eucharistieviering• Dameskoor OA• J. Glas

zaterdag 23 juni

zondag 24 juni

10.00 uur• Eucharistieviering• Alle koren• Patroonsfeest• J. Glas

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Martientjes• Parochiaan

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Caecilia + Revival• Patroonsfeest• M. Hoogenbosch

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Kinder- & Tienerkoor / St. Caeciliakoor• St. Jansfeest / Kinder- woorddienst / Crèche• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Eucharistieviering• Petrus-Mariakoor• H. van Zoelen

10.00 uur• Eucharistieviering• Jacobuskoor• W. Broeders

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Gemengd Koor RW• Koffi e na de viering• G. Brink

10.00 uur• Eucharistieviering• Ritmisch Koor• J. Velthuyse

zondag 24 juni

zaterdag 30 juni

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Cantorij • Kinderkerk• Ch. Horsthuis

19.00 uur• Eucharistieviering• Waimbaji• J. Glas

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• D. Koster

19.00 uur• Eucharistieviering• Petrus-Mariakoor• Patroonsfeest• W. Broeders

19.00 uur• Eucharistieviering• Jeugdkoor• J. Moons

zaterdag 30 juni

zondag 1 juli

9.30 uur• Eucharistieviering• Spirit• D. Koster

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Flos Campi • Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Caecilia• W. Broeders

10.00 uur• Eucharistieviering• Resonans• J. Moons

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Cadans• Parochiaan

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Faith + Little Stars• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Eucharistieviering• Joy• A. Vij ftigschild

10.00 uur• Eucharistieviering• Nederlandstalig Koor• J. Glas

zondag 1 juli

Wekelij ks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag (behalve de 2de van de maand) een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een viering om 9.30 uur in Gogherweide

Een keer per 2 weken een viering op dinsdag om 9.30 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

Wekelij ks

ROOSTER JUNI 2012 H. CLARA PAROCHIE

Uitzendingen kerkradio Aarlanderveen2 + 16 + 30 juni

Uitzendingen kerkradio Langeraar9 + 23 juni

Page 23: Clara parochie uitgave juni 2012

Petrus en PauluskerkNoordeinde 26Aarlanderveen

AdrianuskerkLangeraarseweg 90Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35Nieuwkoop

NicolaaskerkDorpsstraat 41Nieuwveen

Martinuskerk Simon van Capelweg 62Noorden

Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28Zevenhoven

Sint Jan de Doperkerk W. v.d. VeldenwegLeimuiden

MariakerkPastoor Onelplein 1Roelofarendsveen

Petruskerk Noordeinde 187Roelofarendsveen

JacobuskerkMeerkreuk 3Oude Wetering

O.L.V. GeboortekerkPastoor van der Plaat-straat 17 Rij pwetering

BavokerkLeidseweg 4 Oud Ade

O.L.V. GeboortekerkKerkstraat 57Hoogmade

zaterdag 2 juni

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Lords Voice• Ch. Horsthuis

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• J. Glas

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• D. Koster

19.00 uur• Eucharistieviering• Cadans• A. Vij ftigschild

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• A. Beenakker

zaterdag 2 juni

zondag 3 juni

9.30 uur• Eucharistieviering• Spirit• Terugkomviering Eerste Communicantjes• W. Broeders

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Flos Campi • Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Caecilia• D. Koster

10.00 uur• Woord- & Communieviering• St. Caeciliakoor• Koffi edrinken• A. Beenakker

10.00 uur• Woord- & Communieviering• JUMP• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Dameskoor OA• A. Vij ftigschild

10.00 uur• Eucharistieviering• Cantoren• J. Glas

zondag 3 juni

zaterdag 9 juni

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Dameskoor• Diaconie• Parochiaan

19.00 uur• Eucharistieviering• Voorzanggroep• Diaconie• D. Koster

19.00 uur• Eucharistieviering• Regenboog• Terugkomviering Communicanten / Diaconie• W. Broeders

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• H. van Zoelen

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Dameskoor OA• G. Brink

zaterdag 9 juni

zondag 10 juni

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Kinderkoor• Diaconie• Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Gemengd Koor• Diaconie• D. Koster

10.30 uur• Oecumenische Viering (PKN)• Openluchtdienst Albrechtshof• R. Mager + A. Stokman

10.00 uur• Eucharistieviering• Kinder- & Tienerkoor• H. van Zoelen

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Petrus-Mariakoor• G. Brink

10.00 uur• Eucharistieviering• Little Stars• Terugkomviering Communicanten• W. Broeders

10.00 uur• Eucharistieviering• Jeugdkoor• Dankviering Eerste Communie / Crèche• M. Jagerman

10.00 uur• Eucharistieviering• Familiekoor Enjoy• Eerste Heilige Communie• J. Glas

zondag 10 juni

zaterdag 16 juni

19.00 uur• Eucharistieviering• Cantorij • T. van Steekelenburg

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• W. Broeders + M. Hoogenbosch

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Parochiaan

19.00 uur• Eucharistieviering• Cantor• A. Vij ftigschild

zaterdag 16 juni

zondag 17 juni

9.30 uur• Eucharistieviering• Cantors• T. van Steekelenburg

10.00 uur• Eucharistieviering• Allegro• W. Broeders

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Canta Libre• Kinderwoorddienst & Crèche• M. Hoogenbosch

10.00 uur• Eucharistieviering• St. Caeciliakoor• J. Glas

10.00 uur• Eucharistieviering• Jacobuskoor• A. Vij ftigschild

10.00 uur• Woord- & Communieviering• M25• Jongerenviering• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Eucharistieviering• Gemengde Koren OA & RW• M. Jagerman 50 jaar priester• M. Jagerman + Th. Dingjan

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Inspiratie• Parochiaan

zondag 17 juni

zaterdag 23 juni

19.00 uur• Eucharistieviering• Herenkoor• W. Broeders

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Voorzanggroep• M. Hoogenbosch

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

19.00 uur• Woord- & Communieviering• JUMP• G. Brink

19.00 uur• Eucharistieviering• Dameskoor OA• J. Glas

zaterdag 23 juni

zondag 24 juni

10.00 uur• Eucharistieviering• Alle koren• Patroonsfeest• J. Glas

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Martientjes• Parochiaan

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Caecilia + Revival• Patroonsfeest• M. Hoogenbosch

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Kinder- & Tienerkoor / St. Caeciliakoor• St. Jansfeest / Kinder- woorddienst / Crèche• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Eucharistieviering• Petrus-Mariakoor• H. van Zoelen

10.00 uur• Eucharistieviering• Jacobuskoor• W. Broeders

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Gemengd Koor RW• Koffi e na de viering• G. Brink

10.00 uur• Eucharistieviering• Ritmisch Koor• J. Velthuyse

zondag 24 juni

zaterdag 30 juni

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Cantorij • Kinderkerk• Ch. Horsthuis

19.00 uur• Eucharistieviering• Waimbaji• J. Glas

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• D. Koster

19.00 uur• Eucharistieviering• Petrus-Mariakoor• Patroonsfeest• W. Broeders

19.00 uur• Eucharistieviering• Jeugdkoor• J. Moons

zaterdag 30 juni

zondag 1 juli

9.30 uur• Eucharistieviering• Spirit• D. Koster

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Flos Campi • Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Caecilia• W. Broeders

10.00 uur• Eucharistieviering• Resonans• J. Moons

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Cadans• Parochiaan

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Faith + Little Stars• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Eucharistieviering• Joy• A. Vij ftigschild

10.00 uur• Eucharistieviering• Nederlandstalig Koor• J. Glas

zondag 1 juli

Wekelij ks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag (behalve de 2de van de maand) een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een viering om 9.30 uur in Gogherweide

Een keer per 2 weken een viering op dinsdag om 9.30 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

Wekelij ks

ROOSTER JUNI 2012 H. CLARA PAROCHIE ROOSTER JUNI 2012 H. FRANCISCUS PAROCHIE

Petrus en PauluskerkNoordeinde 26Aarlanderveen

AdrianuskerkLangeraarseweg 90Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35Nieuwkoop

NicolaaskerkDorpsstraat 41Nieuwveen

Martinuskerk Simon van Capelweg 62Noorden

Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28Zevenhoven

Sint Jan de Doperkerk W. v.d. VeldenwegLeimuiden

MariakerkPastoor Onelplein 1Roelofarendsveen

Petruskerk Noordeinde 187Roelofarendsveen

JacobuskerkMeerkreuk 3Oude Wetering

O.L.V. GeboortekerkPastoor van der Plaat-straat 17 Rij pwetering

BavokerkLeidseweg 4 Oud Ade

O.L.V. GeboortekerkKerkstraat 57Hoogmade

zaterdag 2 juni

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Lords Voice• Ch. Horsthuis

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• J. Glas

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• D. Koster

19.00 uur• Eucharistieviering• Cadans• A. Vij ftigschild

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• A. Beenakker

zaterdag 2 juni

zondag 3 juni

9.30 uur• Eucharistieviering• Spirit• Terugkomviering Eerste Communicantjes• W. Broeders

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Flos Campi • Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Caecilia• D. Koster

10.00 uur• Woord- & Communieviering• St. Caeciliakoor• Koffi edrinken• A. Beenakker

10.00 uur• Woord- & Communieviering• JUMP• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Dameskoor OA• A. Vij ftigschild

10.00 uur• Eucharistieviering• Cantoren• J. Glas

zondag 3 juni

zaterdag 9 juni

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Dameskoor• Diaconie• Parochiaan

19.00 uur• Eucharistieviering• Voorzanggroep• Diaconie• D. Koster

19.00 uur• Eucharistieviering• Regenboog• Terugkomviering Communicanten / Diaconie• W. Broeders

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• H. van Zoelen

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Dameskoor OA• G. Brink

zaterdag 9 juni

zondag 10 juni

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Kinderkoor• Diaconie• Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Gemengd Koor• Diaconie• D. Koster

10.30 uur• Oecumenische Viering (PKN)• Openluchtdienst Albrechtshof• R. Mager + A. Stokman

10.00 uur• Eucharistieviering• Kinder- & Tienerkoor• H. van Zoelen

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Petrus-Mariakoor• G. Brink

10.00 uur• Eucharistieviering• Little Stars• Terugkomviering Communicanten• W. Broeders

10.00 uur• Eucharistieviering• Jeugdkoor• Dankviering Eerste Communie / Crèche• M. Jagerman

10.00 uur• Eucharistieviering• Familiekoor Enjoy• Eerste Heilige Communie• J. Glas

zondag 10 juni

zaterdag 16 juni

19.00 uur• Eucharistieviering• Cantorij • T. van Steekelenburg

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• W. Broeders + M. Hoogenbosch

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Parochiaan

19.00 uur• Eucharistieviering• Cantor• A. Vij ftigschild

zaterdag 16 juni

zondag 17 juni

9.30 uur• Eucharistieviering• Cantors• T. van Steekelenburg

10.00 uur• Eucharistieviering• Allegro• W. Broeders

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Canta Libre• Kinderwoorddienst & Crèche• M. Hoogenbosch

10.00 uur• Eucharistieviering• St. Caeciliakoor• J. Glas

10.00 uur• Eucharistieviering• Jacobuskoor• A. Vij ftigschild

10.00 uur• Woord- & Communieviering• M25• Jongerenviering• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Eucharistieviering• Gemengde Koren OA & RW• M. Jagerman 50 jaar priester• M. Jagerman + Th. Dingjan

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Inspiratie• Parochiaan

zondag 17 juni

zaterdag 23 juni

19.00 uur• Eucharistieviering• Herenkoor• W. Broeders

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Voorzanggroep• M. Hoogenbosch

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

19.00 uur• Woord- & Communieviering• JUMP• G. Brink

19.00 uur• Eucharistieviering• Dameskoor OA• J. Glas

zaterdag 23 juni

zondag 24 juni

10.00 uur• Eucharistieviering• Alle koren• Patroonsfeest• J. Glas

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Martientjes• Parochiaan

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Caecilia + Revival• Patroonsfeest• M. Hoogenbosch

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Kinder- & Tienerkoor / St. Caeciliakoor• St. Jansfeest / Kinder- woorddienst / Crèche• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Eucharistieviering• Petrus-Mariakoor• H. van Zoelen

10.00 uur• Eucharistieviering• Jacobuskoor• W. Broeders

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Gemengd Koor RW• Koffi e na de viering• G. Brink

10.00 uur• Eucharistieviering• Ritmisch Koor• J. Velthuyse

zondag 24 juni

zaterdag 30 juni

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Cantorij • Kinderkerk• Ch. Horsthuis

19.00 uur• Eucharistieviering• Waimbaji• J. Glas

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• D. Koster

19.00 uur• Eucharistieviering• Petrus-Mariakoor• Patroonsfeest• W. Broeders

19.00 uur• Eucharistieviering• Jeugdkoor• J. Moons

zaterdag 30 juni

zondag 1 juli

9.30 uur• Eucharistieviering• Spirit• D. Koster

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Flos Campi • Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Caecilia• W. Broeders

10.00 uur• Eucharistieviering• Resonans• J. Moons

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Cadans• Parochiaan

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Faith + Little Stars• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Eucharistieviering• Joy• A. Vij ftigschild

10.00 uur• Eucharistieviering• Nederlandstalig Koor• J. Glas

zondag 1 juli

Wekelij ks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag (behalve de 2de van de maand) een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een viering om 9.30 uur in Gogherweide

Een keer per 2 weken een viering op dinsdag om 9.30 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

Wekelij ks

ROOSTER JUNI 2012 H. FRANCISCUS PAROCHIE

Uitzendingen kerkradio Leimuiden10 juni

Uitzendingen kerkradio Hoogmade24 juni

Page 24: Clara parochie uitgave juni 2012

Petrus en PauluskerkNoordeinde 26Aarlanderveen

AdrianuskerkLangeraarseweg 90Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35Nieuwkoop

NicolaaskerkDorpsstraat 41Nieuwveen

Martinuskerk Simon van Capelweg 62Noorden

Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28Zevenhoven

Sint Jan de Doperkerk W. v.d. VeldenwegLeimuiden

MariakerkPastoor Onelplein 1Roelofarendsveen

Petruskerk Noordeinde 187Roelofarendsveen

JacobuskerkMeerkreuk 3Oude Wetering

O.L.V. GeboortekerkPastoor van der Plaat-straat 17 Rij pwetering

BavokerkLeidseweg 4 Oud Ade

O.L.V. GeboortekerkKerkstraat 57Hoogmade

zaterdag 2 juni

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Lords Voice• Ch. Horsthuis

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• J. Glas

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• D. Koster

19.00 uur• Eucharistieviering• Cadans• A. Vij ftigschild

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• A. Beenakker

zaterdag 2 juni

zondag 3 juni

9.30 uur• Eucharistieviering• Spirit• Terugkomviering Eerste Communicantjes• W. Broeders

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Flos Campi • Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Caecilia• D. Koster

10.00 uur• Woord- & Communieviering• St. Caeciliakoor• Koffi edrinken• A. Beenakker

10.00 uur• Woord- & Communieviering• JUMP• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Dameskoor OA• A. Vij ftigschild

10.00 uur• Eucharistieviering• Cantoren• J. Glas

zondag 3 juni

zaterdag 9 juni

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Dameskoor• Diaconie• Parochiaan

19.00 uur• Eucharistieviering• Voorzanggroep• Diaconie• D. Koster

19.00 uur• Eucharistieviering• Regenboog• Terugkomviering Communicanten / Diaconie• W. Broeders

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• H. van Zoelen

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Dameskoor OA• G. Brink

zaterdag 9 juni

zondag 10 juni

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Kinderkoor• Diaconie• Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Gemengd Koor• Diaconie• D. Koster

10.30 uur• Oecumenische Viering (PKN)• Openluchtdienst Albrechtshof• R. Mager + A. Stokman

10.00 uur• Eucharistieviering• Kinder- & Tienerkoor• H. van Zoelen

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Petrus-Mariakoor• G. Brink

10.00 uur• Eucharistieviering• Little Stars• Terugkomviering Communicanten• W. Broeders

10.00 uur• Eucharistieviering• Jeugdkoor• Dankviering Eerste Communie / Crèche• M. Jagerman

10.00 uur• Eucharistieviering• Familiekoor Enjoy• Eerste Heilige Communie• J. Glas

zondag 10 juni

zaterdag 16 juni

19.00 uur• Eucharistieviering• Cantorij • T. van Steekelenburg

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• W. Broeders + M. Hoogenbosch

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Parochiaan

19.00 uur• Eucharistieviering• Cantor• A. Vij ftigschild

zaterdag 16 juni

zondag 17 juni

9.30 uur• Eucharistieviering• Cantors• T. van Steekelenburg

10.00 uur• Eucharistieviering• Allegro• W. Broeders

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Canta Libre• Kinderwoorddienst & Crèche• M. Hoogenbosch

10.00 uur• Eucharistieviering• St. Caeciliakoor• J. Glas

10.00 uur• Eucharistieviering• Jacobuskoor• A. Vij ftigschild

10.00 uur• Woord- & Communieviering• M25• Jongerenviering• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Eucharistieviering• Gemengde Koren OA & RW• M. Jagerman 50 jaar priester• M. Jagerman + Th. Dingjan

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Inspiratie• Parochiaan

zondag 17 juni

zaterdag 23 juni

19.00 uur• Eucharistieviering• Herenkoor• W. Broeders

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Voorzanggroep• M. Hoogenbosch

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Samenzang• Parochiaan

19.00 uur• Woord- & Communieviering• JUMP• G. Brink

19.00 uur• Eucharistieviering• Dameskoor OA• J. Glas

zaterdag 23 juni

zondag 24 juni

10.00 uur• Eucharistieviering• Alle koren• Patroonsfeest• J. Glas

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Martientjes• Parochiaan

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Caecilia + Revival• Patroonsfeest• M. Hoogenbosch

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Kinder- & Tienerkoor / St. Caeciliakoor• St. Jansfeest / Kinder- woorddienst / Crèche• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Eucharistieviering• Petrus-Mariakoor• H. van Zoelen

10.00 uur• Eucharistieviering• Jacobuskoor• W. Broeders

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Gemengd Koor RW• Koffi e na de viering• G. Brink

10.00 uur• Eucharistieviering• Ritmisch Koor• J. Velthuyse

zondag 24 juni

zaterdag 30 juni

19.00 uur• Woord- & Communieviering• Cantorij • Kinderkerk• Ch. Horsthuis

19.00 uur• Eucharistieviering• Waimbaji• J. Glas

19.00 uur• Eucharistieviering• Samenzang• D. Koster

19.00 uur• Eucharistieviering• Petrus-Mariakoor• Patroonsfeest• W. Broeders

19.00 uur• Eucharistieviering• Jeugdkoor• J. Moons

zaterdag 30 juni

zondag 1 juli

9.30 uur• Eucharistieviering• Spirit• D. Koster

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Flos Campi • Parochiaan

10.00 uur• Eucharistieviering• Caecilia• W. Broeders

10.00 uur• Eucharistieviering• Resonans• J. Moons

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Cadans• Parochiaan

10.00 uur• Woord- & Communieviering• Faith + Little Stars• Ch. Horsthuis

10.00 uur• Eucharistieviering• Joy• A. Vij ftigschild

10.00 uur• Eucharistieviering• Nederlandstalig Koor• J. Glas

zondag 1 juli

Wekelij ks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag (behalve de 2de van de maand) een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een viering om 9.30 uur in Gogherweide

Een keer per 2 weken een viering op dinsdag om 9.30 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

Wekelij ks

ROOSTER JUNI 2012 H. FRANCISCUS PAROCHIE

Uitzendingen kerkradio Leimuiden10 juni

Uitzendingen kerkradio Hoogmade24 juni

Page 25: Clara parochie uitgave juni 2012

21

Clara en Franciscus federatieCentraal secretariaatLangeraarseweg 90, 2461 CL Langeraartel. (0172) 60 95 38inf[email protected]

Openingstij den: Maandag/dinsdag van 8.00 tot 13.00 uur.Donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Colofon

RedactieSamenstromen is een uitgave van de Clara en Franciscus federatie.Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara met parochiekernen in Aarlanderveen,Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven;en de parochie H. Franciscus met parochiekernen Hoogmade/Woubrugge; Leimuiden/Rij nsaterwoude; Oude- enNieuwe Wetering/Roelofarendsveen; Rij pwetering/Oud Ade.

Het blad verschij nt tien maal per jaar.Oplage: 11.250 exemplaren.Centrale redactie: Anja Niemöller-van Bentum, Harry Veenman,Sonja van Smoorenburg-Kuij f, Bep Verdel, Theo Nieuwenhuizen, Gerda Lieverse, Pater Dirk Koster en Jessica Keij zer.

Redactieadres: via de locale kerkkernredacties.Overkoepelend naar: [email protected]

De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop

Kopij voor nummer 6 kunt u uiterlij k op 11 juni aanleveren. Het blad verschij nt (een dubbel-nummer voor juli en augustus) omstreeks 29 juni 2012.

De e-mailadressen van de parochiekern-redacties staan vermeld op deze servicepagina.

parochiekernen H. Clara

Aarlanderveen - Petrus en Pauluskerk -Noordeinde 26, 2445 XE AarlanderveenSecretariaat:di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uurtel. (0172) 57 13 23 [email protected]: Gerda Baak, Mij sstraat 6, Ter Aartel. (0172) 60 43 95, [email protected]

Langeraar - Adrianuskerk -Langeraarseweg 90, 2461 CL LangeraarSecretariaat: R. van der Vlugt, di. t/m vrij . 9.00-12.00 uurtel. (0172) 60 21 [email protected]: C.M. Bakker en R. van der [email protected]

Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk -Dorpsstraat 35, 2421 AV NieuwkoopSecretariaat: di.- en do. 9.30-12.00 uur, wo. 19.00-21.00 uurtel. (0172) 57 11 01 [email protected]: I. Tensen, tel. (0172) 57 11 [email protected]

Nieuwveen - Nicolaaskerk -Dorpsstraat 41, 2441 CG NieuwveenSecretariaat: di.- en do. 09.30-11.00 uurtel. (0172) 53 81 [email protected]: J.P.A.M. van [email protected]

Noorden - Martinuskerk -Simon van Capelweg 62, 2431 AH NoordenSecretariaat: wo. t/m vrij . 9.30-12.00 uurtel. (0172) 40 81 [email protected]: J.J. Baas, tel. (0172) 40 81 [email protected]

Zevenhoven - Johannes Geboortekerk-Noordeinde 26/28, 2435 AG ZevenhovenSecretariaat: vrij . 9.00-11.00 uurtel. (0172) 53 82 91rk.parochi[email protected]: via het secretariaat

parochiekernen H. Franciscus

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe Wetering- Jacobuskerk - Meerkreuk 3, 2377 VA Oude WeteringSecretariaat:di. en vrij . 9.30-11.00 uurtel. (071) 331 22 [email protected]

- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1, 2371 EZ RoelofarendsveenSecretariaat:di. 9.00-10.30 uur en do. 14.00-16.00 uurtel. (071) 331 24 [email protected]

- Petruskerk - Noordeinde 187, 2371 CR RoelofarendsveenSecretariaat:ma. 14.00-16.00 uur en do. 9.30-10.45 uurtel. (071) 331 09 [email protected]

Parochiekernredactie:via secretariaat Petruskerk

Hoogmade/Woubrugge - OLV Geboortekerk - Kerkstraat 57, 2355 AG HoogmadeSecretariaat:do. 13.30-15.00 uurtel. (071) 501 82 37olvge[email protected]:via secretariaat

Leimuiden/Rij nsaterwoude- Jan de Doperkerk - W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB LeimuidenSecretariaat:do. 9.00-12.00 uurtel. (0172) 50 81 [email protected]:L. v.d. Meer-Hogeboom (tel (0172) 50 72 95)[email protected]

Rij pwetering/Oud Ade - OLV Geboortekerk en Bavokerk -Pastoor van der Plaatstraat 17, 2375 AE Rij pweteringSecretariaat:ma. en wo. 9.00-10.30 uurtel. (071) 501 82 78info@rkkerkrij pwetering.speedlinq.nlOud Ade, tel. (071) 501 82 19Parochiekernredactie:via secretariaat

SAMEN onderweg

Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara 06-11853352H. Franciscus 06-25447348

Page 26: Clara parochie uitgave juni 2012

jONgerEn

FRANS & KLAAR

Doo

r Le

en

diging gingen we naar de andere teams kij ken en keken we hoe iedereen speelde. Zo konden we ons voorbereiden voor de wed-strij djes die zouden komen. We verloren de eerste wedstrij den en soms gelij kspel maar we wonnen er ook 1. We hadden niet genoeg punten en konden niet doorgaan naar de fi nale. Na de fi nale en de afsluiting kregen we nog een leuk aandenken. Ondertussen hadden we wel trek gekregen en daarom gingen we langs de snackbar om wat te eten en lekker eventjes bij te kletsen. Daarna haalden we nog een ij sje bij de McDonald’s en reden we verder naar huis. Het was weer super! Bedankt BeBold!!

BeBold, Langeraar

Film- en SpelavondOp zaterdag 25 maart was de jaarlij kse fi lm -en spelavond van BeBold. Alle tieners en jongeren kwamen op de zolder van het Koetshuis bij een en na wat drin-ken begon de fi lm “In The Blink Of An Eye”. De fi lm ging over een

VolleybaltoernooiOp zondag 29 april was het lande-lij k volleybaltoernooi voor tiener- en jongerengroepen. Rond 9 uur waren we allemaal op het Kerk-plein. 2 weken ervoor hadden we al goed getraind met zíjn allen op een veldje in Langeraar. We vertrokken iets over 9 uur naar Leiden want de dag begon met een Heilige Mis in de Lodewij kkerk.

Het was een goede en leuke mis en na de zegen en de wens met sportiviteit gingen we naar sport-hal De Fluit. Iedereen had er zin in. Om 12:30 uur was de opening met een gebed en uitleg van de spelregels. Na een goede aanmoe-

echtpaar dat op vakantie gaat en onderweg verdwij nen er telkens een aantal mensen, het lij kt een nachtmerrie die zich 5 keer her-haalt en iedere keer probeert de man het verhaal te veranderen tot hij door heeft wat er gaande is. Het blij kt een soort einde van de wereld te zij n en iedereen die Jezus kent en van hem getuigt wordt gered. In de laatst keer leert hij Jezus ken-nen en getuigt hij ervan en wordt hij ook gered. Na de fi lm hebben we nog spelletjes met elkaar gedaan. Het was een gezellige avond.

BeBold, Langeraar

Koorkamp FaithIn het weekend van 12 en 13 mei hebben wij een koorkamp gehad om ons goed voor te bereiden op het korenfestival wat al over een paar weken is! We begonnen op zaterdagochtend in de Jacobus-kerk met een swingende warming-up waarna we aan de slag zij n gegaan met de nummers voor het festival.

Onder professioneel toezicht van Trea Kuij sten voor het koor en Govert van der Kolm voor de band hebben we hard gewerkt en na een intensieve oefenmiddag zij n we via een speur-tocht richting de Plus gegaan om daar te zingen voor het winkelend publiek. Aan het einde van de middag gingen we richting een scoutinggebouw in Sassenheim waar we, na een bonte avond met geweldige acts en een fantastisch feest, moe maar voldaan onze slaapzakken hebben opgezocht. De volgende dag hebben we op-getreden in de Agathakerk in Lisse en hierna zij n we terug gegaan naar het scoutinggebouw om nogmaals te repeteren, op te ruimen en terug te fi etsen naar de Jacobuskerk.

Jongerenkoor Faith,Oude Wetering