copy of home learning tips for students infographic€¦ · title: copy of home learning tips for...

of 1 /1
.א" בת פרטית בקליניקה ומבוגרים ילדים עם עובד, קליני פסיכולוג, נחום אוהדר" ד טיפולית במסגרת החדשה הסמכות עקרונות ויישום הורים בהדרכת עוסק להעצמה במרכז מייסד חבר.( חינוך ומוסדותספר-בתי) קהילתיות ובמסגרות. עומר חיים' פרופ של בגישתו הורים והדרכת משפחתי טיפול מעניק אשר, הורית החדשה הסמכות עקרונות יישום בנושא ובעולם בארץ מגוונים בפרומים מרצה. תפקודית ונסיגה תובענית תלות, חרדה הפרעות, התנהגות הפרעות של במקרים אודות המנחה ראשון ימי26/4 ;19/4 ; 12/4 20:30-22:00 השעות בין מועדי המפגשים וההתנגדות החדשה הסמכות ויישומם בסיסיים עקרונות: אלימה- הלא(WEBINAR) וירטואלי סמינר חי מפגש באמצעות יועבר הסמינרZOOM- ה תוכנת באמצעות וירטואלי( משתתפים4 עד) קטנה לימוד קבוצת אשר מצגת בשילוב תועבר הרצאה למשתתפים תשלח אופנויות למידה. החדשה הסמכות עקרונות עם הכרות מציעה אשר השונים הכלים מגוון לגבי הבנה רכישת. הגישה למקרים הנרכשים הכלים של והתאמה יישום יכולת תובענית תלות, חרדה, התנהגותהפרעות) שונים.( תפקודית ונסיגה מטרות הסמינרי" ע פותחהאלימה- הלא וההתנגדות החדשה הסמכות גישת להתמודד להורים לסייע במטרה, ותלמידיו עומר חיים' פרופ ההורה את גוררות אשר ילדים של קשות התנהגויות עם מיואש, אונים חסר אותו ומותירות ויתור או הסלמה של למעגל על ומתבססת ייעוצית הינה הגישה. ההורי מתפקודו ומתוסכל בסיטואציות שונות מהיר ליישום הניתנים פשוטים עקרונות. וקהילתיות חינוכיות, משפחתיות במערכות גישת הסמכות החדשה054-6999409 [email protected] לפרטים והרשמה

Upload: others

Post on 18-Oct-2020

20 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Copy of Home Learning Tips for Students Infographic€¦ · Title: Copy of Home Learning Tips for Students Infographic Author: ohadnahum Keywords: DAD4AcfRglU,BABBgyPiUKY Created

ד"ר אוהד נחום, פסיכולוג קליני, עובד עם ילדים ומבוגרים בקליניקה פרטית בת"א.עוסק בהדרכת הורים ויישום עקרונות הסמכות החדשה במסגרת טיפולית

ובמסגרות קהילתיות (בתי-ספר ומוסדות חינוך). חבר מייסד במרכז להעצמההורית, אשר מעניק טיפול משפחתי והדרכת הורים בגישתו של פרופ' חיים עומר.מרצה בפרומים מגוונים בארץ ובעולם בנושא יישום עקרונות הסמכות החדשה

במקרים של הפרעות התנהגות, הפרעות חרדה, תלות תובענית ונסיגה תפקודית.

המנחה דות או

ימי ראשון

26/4 ;19/4 ; 12/4

בין השעות 20:30-22:00

המפגשים י עד מו

הסמכות החדשה וההתנגדותהלא-אלימה: עקרונות בסיסיים ויישומם

(WEBINAR) סמינר וירטואלי

הסמינר יועבר באמצעות מפגש חי ZOOM-וירטואלי באמצעות תוכנת ה

קבוצת לימוד קטנה (עד 4 משתתפים)

הרצאה תועבר בשילוב מצגת אשרתשלח למשתתפים

למידה ות י ו פנ או

הכרות עם עקרונות הסמכות החדשה.

רכישת הבנה לגבי מגוון הכלים השונים אשר מציעההגישה.

יכולת יישום והתאמה של הכלים הנרכשים למקריםשונים (הפרעות התנהגות, חרדה, תלות תובענית

ונסיגה תפקודית).

נר הסמי מטרות

גישת הסמכות החדשה וההתנגדות הלא-אלימה פותחה ע"י

פרופ' חיים עומר ותלמידיו, במטרה לסייע להורים להתמודד

עם התנהגויות קשות של ילדים אשר גוררות את ההורה

למעגל של הסלמה או ויתור ומותירות אותו חסר אונים, מיואש

ומתוסכל מתפקודו ההורי. הגישה הינה ייעוצית ומתבססת על

עקרונות פשוטים הניתנים ליישום מהיר בסיטואציות שונות

במערכות משפחתיות, חינוכיות וקהילתיות.

החדשה הסמכות גישת

054-6999409

[email protected]

והרשמה לפרטים