curs handbal 4 (1)

Download Curs Handbal 4 (1)

Post on 08-Apr-2018

234 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Curs Handbal 4 (1)

  1/19

  IVIV.. ELEMENTEELEMENTE TEHNICOTEHNICO--TACTICETACTICE DEDE BAZBAZALEALE JOCULULUIJOCULULUI DEDE HANDBALHANDBAL

  IVIV.. 11.. DefinireaDefinirea termenilortermenilor ii precizareaprecizareaconinutuluiconinutului tehnicotehnico--tactictactic alal joculuijocului dede handbalhandbal..

  TehnicaTehnica jocului jocului dede handbalhandbal reprezintreprezint ununansambluansamblu dede deprinderideprinderi motricemotrice specificespecifice carecare vizeazvizeazmanevrareamanevrarea mingii,mingii, precumprecum ii deplasriledeplasrile juctorilor juctorilor nnvedereavederea acesteiacestei manevrri,manevrri, n n scopulscopul realizriirealizriirandamentuluirandamentului maximmaxim (Teodorescu(Teodorescu Leon)Leon).. Aceasta Aceasta nunupoatepoate fifi conceputconceput caca unun scopscop n n sine,sine, cici n n strnsstrnslegturlegtur cucu tacticatactica ii esteeste condiionatcondiionat dede regulamentulregulamentuldede joc joc carecare delimiteazdelimiteaz unun cadrucadru precisprecis n n executareaexecutarea

  procedeelorprocedeelor tehnicetehnice..

 • 8/6/2019 Curs Handbal 4 (1)

  2/19

  ElementeleElementele tehniciitehnicii reprezintreprezint formeforme generalegenerale alealedeprinderilordeprinderilor motricemotrice specifice,specifice, avndavnd unun caractercaracterabstractabstract.. UtilizareaUtilizarea noiuniinoiunii dede elementelement tehnictehnic survinesurvine

  dindin necesitateanecesitatea dede aa grupagrupa ii clasificaclasifica aciunileaciunile motricemotriceconcreteconcrete carecare sese executexecut nn timpultimpul joculuijocului.. CeiCei maimai mulimuliautoriautori romniromni prezintprezint urmtoareleurmtoarele elementeelemente tehnicetehnice::poziiapoziia fundamental,fundamental, micareamicarea nn teren,teren, inereainerea mingii,mingii,prindereaprinderea mingii,mingii, aruncareaaruncarea (pasarea)(pasarea) mingii,mingii, driblingul,driblingul,fenta,fenta, aruncareaaruncarea lala poart,poart, scoatereascoaterea mingiimingii dede lalaadversar,adversar, blocareablocarea aruncriloraruncrilor lala poart,poart, elementeelemente dedetehnictehnic aa juctoruluijuctorului pivotpivot..

  PentruPentru acestacest curscurs propunempropunem oo prezentareprezentare aaelementelorelementelor tehnicetehnice carecare ss re levereleve maimai pregnantpregnantimportanaimportana joculuijocului n n fazafaza dede aprareaprare;; pentrupentru fiecarefiecare

  elementelement tehnictehnicalal atacantuluiatacantului vomvom prezentaprezenta ii elementulelementultehnictehnic prinprin carecareaprtorulaprtorul sese opuneaopunea acestuiaacestuia:: PoziiaPoziia fundamentalfundamental (n(natacatac ii nnaprare)aprare) MicareaMicarea nnterenteren (n(natacatac ii nnaprare)aprare)

 • 8/6/2019 Curs Handbal 4 (1)

  3/19

  inerea,inerea, prinderea,prinderea, pasareapasarea mingiimingii -- scoatereascoaterea mingiimingiiinuteinute dindin driblingdribling ConducereaConducerea mingiimingii (driblingul)(driblingul) -- scoatereascoaterea mingiimingii dindindriblingdribling DepirileDepirile (micrile(micrile neltoare)neltoare) -- contracarareacontracarareadepirilordepirilor AruncareaAruncarea lala poartpoart -- blocareablocarea aruncriloraruncrilor lala poartpoart TehnicaTehnica juctoruluijuctorului pivotpivot TehnicaTehnica juctoruluijuctorului portarportar

  ProcedeulProcedeul tehnictehnic reprezintreprezint modulmodul concretconcret dedeexecuieexecuie aa elementelorelementelor tehnicetehnice.. DeDe exempluexemplu:: elementulelementultehnictehnic aruncarearuncare presupunepresupune aciuneaaciunea motricmotric aa

  juctoruluijuctorului prinprin carecareacestaacesta ncearcncearc ss nscrienscrie unun punctpunct

  nn poartapoarta advers,advers, frfr ss precizmprecizm felulfelul nn carecare seserealizeazrealizeaz acestacest lucrulucru.. PrecizareaPrecizarea moduluimodului nn carecare seseexecutexecut aruncareaaruncarea (din(din alergare,alergare, dindin sritur,sritur, cucuplonjon,plonjon, cucu bolt,bolt, etc)etc) definetedefinete procedeulprocedeul tehnictehnic cecefaceface parteparte dindin categoriacategoria elementuluielementului aruncarearuncare..

 • 8/6/2019 Curs Handbal 4 (1)

  4/19

  TehnicaTehnica joculuijocului dede handbalhandbal nunu reprezintreprezint unun scopscopnn sine,sine, cici esteeste nn strnsstrns legturlegtur cucu tacticatactica joculuijocului..

  ProcedeeleProcedeele tehnice,tehnice, deidei sese potpot nvanva ii nn condiiicondiiiizolateizolate dede joc,joc, auau unun bogatbogat coninutconinut tactic,tactic, execuiaexecuia lorlorsubordonndusubordonndu--sese relaieirelaiei fafa de de posesiaposesia mingii,mingii,coechipiericoechipieri ii adversariadversari..

  TacticaTactica joculuijocului dedehandbalhandbal reprezintreprezint organizareaorganizarea

  ii coordonareacoordonarea aciuniloraciunilor propriilorpropriilor juctori,juctori, valorificndvalorificndcalitilecalitile ii particularitileparticularitileacestoraacestora precumprecum ii lipsurilelipsurile nnpregtirepregtireaa adversariloradversarilor nn vedereavederea realizriirealizrii cucu successucces aasarcinilorsarcinilor dede jocjoc.. ToateToate acesteaacestea vorvor f ifi nsoitensoite dedepreocupareapreocuparea permanentpermanent de de respe ctarerespectare aa

  regulamentuluiregulamentului ii aa moraleimoralei sportivesportive.. NoiuneaNoiunea dedetactictactic vava cuprindecuprinde totalitateatotalitatea principiilorprincipiilor ii regulilorregulilordupdup carecare acioneazacioneaz juctoriijuctorii uneiunei echipeechipe nnatac/aprareatac/aprare nn vedereavederea realizriirealizrii unuiunui jocjoc coordonatcoordonatunitarunitar mpotrivampotriva sistemuluisistemului dede jocjoc adversadvers..

 • 8/6/2019 Curs Handbal 4 (1)

  5/19

  LaLa bazabaza combinaiilorcombinaiilor dintredintre juctorijuctori staustauaciunileaciunile tacticetactice individualeindividuale..

  PrincipiilePrincipiile tacticiitacticii nn atacatac ii nn aprareaprare suntsuntnormenormefundamentalefundamentale pepe carecare trebuietrebuie ss le le respecterespecte toitoijuctoriijuctorii ii carecare trebuietrebuie ss steastea lala bazabaza pregtiriipregtiriiechipelorechipelor..

  PrincipiilePrincipiile tacticiitacticii nn atacatac suntsunt:: asigurareaasigurarea posesieiposesiei

  mingii,mingii, atacareaatacarea permanentapermanenta aa poriiporii adverse,adverse, variaiivariaii dederitmritm nn circulaiacirculaia mingiimingii ii aa juctorilor,juctorilor, alternareaalternareaaciuniloraciunilor tehnicotehnico--tactice,tactice, respectarearespectarea posturilorposturilor ii aasarcinilorsarcinilor specificespecifice acestora,acestora, schimbareaschimbarea joculuijocului dede pepe ooparteparte pepealtaalta aa terenului,terenului, etcetc..

  PrincipiilePrincipiile tacticiitacticii nn aprareaprare suntsunt:: asigurareaasigurarea

  echilibruluiechilibrului defensiv,defensiv, repliereareplierea nn timptimp utilutil nn aprare,aprare,repartizarearepartizarea adversarilor,adversarilor, plasamentulplasamentul ntrentre adversaruladversarulcucu mingeminge ii propriapropria poart,poart, atacareaatacarea adversaruluiadversarului cucuminge,minge, acordareaacordarea ajutoruluiajutorului coechipieruluicoechipierului alturatalturat carecareseseaprapr lala atacantulatacantul cucu minge,minge, etcetc..

 • 8/6/2019 Curs Handbal 4 (1)

  6/19

  FazeleFazele jocului jocului dede handbalhandbal n n atacatac ii nnaprareaprare suntsunt::

  Atac Atac AprareAprare

  fazafaza II contraataculcontraatacul directdirect sausau cucu

  intermediar,intermediar, cucu unun vrfvrfsausau cucu doudou vrfurivrfuri

  repliereareplierea

  fazafaza aa IIII--aa contraataculcontraatacul susinutsusinut zonazonatemporartemporar

  fazafaza aaIIIIII--aa

  organizareaorganizarea ataculuiatacului organizareaorganizareaaprriiaprrii

  fazafaza aa IVIV--aa

  ataculatacul organizatorganizat aprareaaprareaorganizatorganizat

 • 8/6/2019 Curs Handbal 4 (1)

  7/19

  IVIV..22.. PoziiaPoziia fundamentalfundamentalnn atacatac sese nvanva odatodat cucuprindereaprinderea ii pasareapasarea mingiimingiiJuctorulJuctorul carecare urmeazurmeaz ssprimeascprimeasc mingeamingea esteeste orientatorientatcucu faafaa sprespre posesorulposesorul mingii,mingii,

  cucu braelebraele ndoitendoite dindin coatecoate iindreptatendreptate nn direciadirecia mingii,mingii,genunchiigenunchii uoruor flexai,flexai, trunchiultrunchiulpuinpuin ndoitndoit pepe bazinbazin ii spatelespateleuoruor rotunjitrotunjit AceastAceast poziiepoziie

  favorizeazfavorizeaz micrilemicrile nn teren,teren,prindereaprinderea mingii,mingii, depirea,depirea,aruncareaaruncarea lala poartpoart (fig(fig.. 11))

 • 8/6/2019 Curs Handbal 4 (1)

  8/19

  SeSe nvanva separatseparat ii sese perfecioneazperfecioneaz mpreunmpreuncucu celelaltecelelalte elementeelemente dede tehnictehnic nn atac,atac, fiindfiind bazabaza dede

  plecareplecare pentrupentru oricareoricare dintredintre eleele..PfPf 11.. CteCte doidoi fafa nn fa,fa, profesorulprofesorul descriedescrie ii

  demonstreazdemonstreaz poziiapoziia fundamentalfundamental nn atacatac ,ceilali,ceilali imitimitii sesecorecteazcorecteaz reciprocreciproc..

  PfPf 22 EleviiElevii sese deplaseazdeplaseaz nn teren,teren, lala semnalulsemnalulprofesoruluiprofesorului sese oprescopresc nn poziiepoziie fundamentalfundamental cucu faafaasprespreacestaacesta..

  PfPf.. 33 OriceOrice formaieformaie dede prindereprindere ii pasarepasare.. CndCnd

  trectrec lala coadacoada iruluiirului eleviielevii adoptadopt poziiapoziia fundamentalfundamental..

 • 8/6/2019 Curs Handbal 4 (1)

  9/19

  PoziiaPoziia fundamentalfundamental nn aprareaprare esteeste uoruor dedenvatnvat ii executatexecutat ncnc dede lala primeleprimele lecii,lecii, maimai difi