dac universal polska - ?· kompatybilność elektromagnetyczna ze względu na zagroŜenia...

Download DAC Universal polska - ?· Kompatybilność elektromagnetyczna Ze względu na zagroŜenia związane…

Post on 27-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SIRONA The Dental Company

DAC Universal Instrukcja obsugi

DAC Universal - Instrukcja obsugi

2

DAC Universal - Instrukcja obsugi

3

Spis treci 1.1 Oglne informacje o bezpieczestwie 5 1.2 Ochrona przed wyadowaniami elektrostatycznymi 6 1.3 Fizyczne wasnoci naadowania elektrostatycznego 6 2. Informacje techniczne 8 2.1 Opis techniczny 8 3. Kompatybilno elektromagnetyczna 9 3.1 Emisje elektromagnetyczne 9 3.2 Oporno na zakcenia 10 3.3 Odlegoci robocze 12 4. DAC Universal - informacje oglne 13 4.1 Zasada dziaania 13 4.2 Czyszczenie 13 4.3 Smarowanie 13 4.4 Sterylizacja 14 5. Monta urzdzenia DAC Universal 15 5.1 Wymagania dotyczce miejsca montau 15 5.2 Monta 15 5.3 Przed uyciem autoklawu - wane uwagi! 17 5.4 Nagrzewanie autoklawu 18 6. Obsuga urzdzenia DAC Universal 20 6.1 Uywanie koszyka 21 6.2 Wybieranie programw 22 6.3 Programy specjalne 22 6.4 Rutynowa kontrola 22 6.5 Odczyty na wywietlaczu 23 6.6 Uywanie menu 23 7. Bdy 25 8. Raporty 28 9. Czyszczenie i konserwacja 29 91 Monta adapterw 33 9.2 Przenoszenie urzdzenia DAC Universal 34 10. Bezpieczestwo, serwis i gwarancja 35 10.1 Bezpieczestwo 35 10.2 Serwis 35 10.3 Gwarancja 35

DAC Universal - Instrukcja obsugi

4

Zacznik 1: DAC Universal z opisem 37 Zacznik 2: Wywietlacz urzdzenia DAC Universal 38 Zacznik 3: Podczanie do zewntrznego systemu uzdatniania wody 39 Objanienie symboli 40 Producent urzdzenia DAC Universal 41

DAC Universal - Instrukcja obsugi

5

1. Ostrzeenia i informacje o bezpieczestwie 1.1 Oglne informacje o bezpieczestwie Przechowywanie dokumentacji Bardzo wane jest przechowywanie niniejszej instrukcji razem z urzdzeniem tak, aby w przyszoci bya ona zawsze dostpna. W razie sprzeday lub przeniesienia prawa do uytkowania urzdzenia na innego waciciela instrukcja powinna by nadal przechowywana w pobliu urzdzenia. Nowy uytkownik musi mie moliwo prawidowego uywania urzdzenia i dostpu do wszystkich niezbdnych informacji. Przeczytaj uwanie przed rozpoczciem pracy! Niniejsze informacje maj suy bezpieczestwu. Naley si z nimi dokadnie zapozna przed montaem i rozpoczciem eksploatacji urzdzenia. Ten symbol znajduje si na tabliczce znamionowej i przypomina uytkownikowi o przestrzeganiu zalece podanych w niniejszej instrukcji. Medyczne urzdzenia elektryczne mog by uywane wycznie z uwzgldnieniem niebezpieczestwa poraenia prdem, poaru i zagroe mechanicznych zgodnie z norm IEC 60601-1. Przeznaczenie DAC Universal jest to elektryczny cyfrowy system sterowania do endodoncji. Moe by uywany wycznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny. Zastrzeenie Producent nie ponosi odpowiedzialnoci w nastpujcych przypadkach: Obsug lub napraw urzdzenia zajmuje si personel, ktry nie jest upowaniony przez producenta lub importera. Urzdzenie jest uywane do celw, ktre nie s wymienione w niniejszej instrukcji. Uywane s nieoryginalne czci lub elementy, ktre nie s wymienione w punkcie Lista czci. Kompatybilno elektromagnetyczna Ze wzgldu na zagroenia zwizane z ewentualnymi zakceniami elektromagnetycznymi w pobliu urzdzenia SIROEndo nie naley uywa innych elektrycznych urzdze medycznych i innych. Urzdzenie spenia wymagania aktualnie obowizujcych dyrektyw dotyczcych kompatybilnoci elektromagnetycznej (IEC 60601-1-2). Do urzdzenia SIROEndo mog by podczane tylko urzdzenia zgodne z norm IEC 60601-1. Ewentualne urzdzenia medyczne podczone do tego urzdzenia musz rwnie by zgodne z norm IEC 60601-1-1 dla urzdze medycznych.

To urzdzenie nie jest rdem adnych szkodliwych zakce. Moe jednak przejmowa zakcenia z innych urzdze wcznie z zakceniami powodujcymi nieprawidowe dziaanie.

rodowisko pracy Nie wolno uywa urzdzenia w obecnoci atwopalnych rodkw znieczulajcych zmieszanych z powietrzem, tlenem lub azotem. Przegldy i serwisowanie Nie s wymagane przegldy prewencyjne ani serwisowanie. Zasilanie elektryczne Urzdzenie DAC Universal jest zasilane napiciem 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz.

Firma Sirona Dental Systems GmbH jako producent na pisemne danie moe wysa wykwalifikowany personel techniczny, schematy elektryczne, listy czci i inne przydatne informacje na temat naprawiania i konserwacji tych elementw, ktre producent uzna za dajce si naprawi.

DAC Universal - Instrukcja obsugi

6

Usuwanie zuytego sprztu Generalnie po zakoczeniu okresu eksploatacji produkt naley zutylizowa zgodnie z przepisami obowizujcymi w danym kraju. Dlatego naley postpowa zgodnie z lokalnymi przepisami. Na obszarze Europejskiej Wsplnoty Gospodarczej, dyrektywa Rady 2002/96/UE (WEEE) wymaga zgodnego z przepisami ochrony rodowiska recyklingu/utylizowania urzdze elektrycznych i elektronicznych.

Produkt jest oznakowany odpowiednim symbolem. Wyrzucanie produktu razem z domowymi odpadami nie jest zgodne z zasadami ochrony rodowiska i recyklingu/utylizacji. Czarny pasek pod pojemnikiem na odpady oznacza wprowadzenie do obrotu po 13 sierpnia 2005 r. (patrz EN 50419:2005) Produkt ten podlega pod postanowienia dyrektywy Rady 2002/96/UE (WEEE) oraz odpowiednie przepisy krajowe i musi by poddany recyklingowi lub utylizacji w sposb przyjazny dla rodowiska.

W sprawie ostatecznej utylizacji zuytego produktu prosimy kontaktowa si ze sprzedawc. 1.2 Ochrona przed wyadowaniami elektrostatycznymi

UWAGA: Nie wolno dotyka ani przecza zestykw zczy bez odpowiednich zabezpiecze przed wyadowaniem elektrostatycznym. Zabezpieczenia takie obejmuj: Procedury zapobiegania naadowaniu elektrostatycznemu (np. klimatyzacja powietrza, nawilanie powietrza, wykadziny podogowe z przewodzcych materiaw i niesyntetyczne ubrania) Wyadowanie adunku elektrostatycznego ciaa czowieka do ramy urzdzenia, uziemienia ochronnego oraz duych przedmiotw z metalu Podczenie wasnego ciaa za pomoc opaski na nadgarstku. Dlatego zalecane jest, aby wszystkie osoby pracujce przy tym urzdzeniu zostay pouczone o znaczeniu tabliczek ostrzegawczych. Ponadto osoby te powinny by przeszkolone w zakresie fizycznych zjawisk, jakie mog wystpowa w praktyce podczas wyadowa elektrostatycznych, a take o moliwoci zniszczenia elementw elektronicznych w razie ich dotknicia przez uytkownikw naadowanych adunkiem elektrostatycznym. Zawarto takiego szkolenia jest opisana w punkcie 1.3.

1.3 Fizyczne wasnoci naadowania elektrostatycznego Wyadowanie elektrostatyczne musi by poprzedzone naadowaniem elektrostatycznym.

Naadowanie adunkiem elektrostatycznym powstaje generalnie wtedy, gdy dwa ciaa s pocierane o siebie, np. podczas chodzenia (podeszwy butw od podog) lub jazdy pojazdem (opony o nawierzchni drogi). Ilo adunku zaley od kilku czynnikw: Naadowanie jest wiksze w rodowisku o niskiej wilgotnoci powietrza, ni w rodowisku, w ktrym wilgotno jest wysoka, a take wysze w przypadku materiaw syntetycznych, ni naturalnych (odzie, wykadziny podogowe).

Ponisza, przybliona regua moe by stosowana do oceny przepi wynikajcych z wyadowa elektrostatycznych. Wyadowanie elektrostatyczne jest: zauwaalne na poziomie 3.000 V lub wyszym syszalne na poziomie 5.000 V lub wyszym (trzaskanie) widzialne na poziomie 10.000 V lub wyszym (przeskok uku)

DAC Universal - Instrukcja obsugi

7

1 nanosekunda = 1 / 1,000,000,000 sekundy = 1 miliardowa cz sekundy Prd wynikajcy z tych wyadowa ma warto 10 A. Nie jest on grony dla czowieka, poniewa trwa tylko kilka nanosekund. Rnice potencjaw sigajce 30.000 V na centymetr mog prowadzi do przeskoku adunku (wyadowanie elektrostatyczne, byskawica, przebicie ukowe). Ukady scalone (logiczne i mikroprocesory) s wykorzystywane do wprowadzania szerokiej palety funkcji w systemach stomatologicznych /rentgenowskich/CEREC. Obwody te musz by w bardzo wysokim stopniu zminiaturyzowane, poniewa musz pomieci jak najwiksz ilo funkcji. Dlatego grubo tych struktur siga kilku tysicznym milimetra.

Dlatego jest faktem oczywistym, e ukady scalone podczone do gniazdek prowadzcych na zewntrz urzdzenia przez kable s wraliwe na wyadowania elektrostatyczne. Nawet napicia niewykrywalne dla uytkownika mog by przyczyn awarii struktur. Prd wyadowania powoduje topienie si ukadu scalonego w miejscu, w ktrym nastpuje jego przepyw. Uszkodzenie jednego ukadu scalonego moe spowodowa nieprawidowe dziaanie lub awari caego systemu. Aby temu zapobiec, tabliczka obok gniazdka ostrzega przed niebezpieczestwami zwizanymi z wyadowaniami elektrostatycznymi.

DAC Universal - Instrukcja obsugi

8

2. Informacje techniczne 2.1 Opis techniczny Producent: Sirona Dental Systems GmbH

Model: DAC Universal

Wymiary: 60 cm (H otw.), 35 cm (H zamkn.), 36 cm (szer.), 37 cm (g.)

Materia: Pokrywa

anodyzowane aluminium i plastik

Masa: 25 kg

Poziom haasu:

DAC Universal - Instrukcja obsugi

9

3. Kompatybilno elektromagnetyczna 3.1 Emisje elektromagnetyczne URZDZENIE jest przeznaczone do pracy w niej opisanym rodowisku elektromagnetycznym. Klient lub uytkownik tego urzdzenia powinien zapewni takie warunki pracy. Pomiar emisji

Zgodno

Wytyczne ws. rodowiska elektromagnetycznego

Emisje w.cz. wg CISPR 11

Grupa 1

URZDZENIE wykorzystuje energi w.cz. tylko do swoich funkcji wewntrznych. Dlatego emisje w. cz. s bardzo niskie i nie ma realnego zagroenia, e urzdzenia elektroniczne znajdujce si w pobliu mog by zakcane

Emisje w.cz. wg CISPR 11

Klasa B

Harmoniczne wg IEC 61000-3-2

nie dotyczy Moc wyjciowa < 50 W