dbozz 20140119

Click here to load reader

Post on 18-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  B E R G E N O P Z O O M S EWEEKENDEDITIE19 JANUARI 2014WEEK 3

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 2 9 . 8 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @BergseBode

  BERGEN OP ZOOM - Voor de heropening van het Zorg- en Veiligheidshuis bracht minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten een bezoek aan Bergen op Zoom. Hij wist de betrokkenen bij de instelling te boeien met een verhaal waarin het belang van veiligheidshuizen goed naar voren kwam. Dit soort initiatieven maken het werk van een minister een stuk makkelijker. FOTO MERIJN SITSEN

  DOOR THIJMEN ALLEMAN

  In de nieuwe structuur worden een aantal taken die normaal gesproken onder het pastorale team vallen, overgenomen door vrijwilligers in werkgroepen. Hooijschuur ligt dat besluit toe. Het pastorale team bestaat uit de pastoor en zijn ondersteu-nende staf. Die groep is ingekrompen naar 2,6 fulltime medewerkers. Al het werk dat gedaan moet worden, is teveel voor hen. Dus hebben we afgesproken dat een aantal taken door vrijwilligers en werkgroepen worden overgenomen.

  VrijwilligersEen jaar lang zijn we gemiddeld vier dagen per week bezig geweest met de

  reorganisatie, rekent Withagen na. In die periode hebben wij een vijftigtal ge-sprekken gevoerd met betrokken vrijwil-ligers en werkgroepen om een nieuwe organisatiestructuur te bepalen. We hebben geprobeerd om zoveel mo-gelijk draagvlak onder de vrijwilligers te krijgen. Helaas is een tiental van hen boos bij de kerk weggelopen vanwege de sluitingen. Gelukkig pakt de meerder-heid het juist heel goed op, vervolgt hij. Hooijschuur stelt dat de komende maan-den zwaar worden voor die vrijwilligers. We hebben in totaal 700 taken die door 400 mensen gedaan moeten worden. Tot 1 april werken we door in het oude sys-teem om dan over te schakelen op het nieuwe systeem.

  Mensen moeten zich dus het nieuwe systeem eigen maken, terwijl ze hun werkzaamheden voortzetten. Daarom zijn we blij dat velen het goed oppakken en ermee aan de slag gaan.

  BestemmingVoor de twee kerken die gesloten wor-den, wordt gezocht naar een alternatieve bestemming. De Heilige Hartkerk wordt een depot voor kerkelijke kunst. Lijkt mij een mooie nieuwe functie, zo stelt Hooijschuur. Voor de Goddeljke Voorzie-nigheid is nog geen nieuwe bestemming gevonden. De gebouwencommissie is daar druk mee bezig, geeft Withagen aan. Maar helaas speelt er nog niks con-creets.

  Parochie krijgt nieuwe organisatieHeil ige Hartkerk en Goddel i jke Voorzienigheid per 1 apri l d icht

  BERGEN OP ZOOM De reorganisatie die binnen de katholieke Lieve Vrouwe Parochie noodzakelijk is, ver-loopt voorspoedig. Dat zeggen Leo Withagen en Nico Hooijschuur, die de nieuwe organisatie vorm moeten geven. Eind 2012 werd bekend dat vanwege de nancile situatie er gezocht moest worden naar manieren om geld te besparen. Destijds werd besloten de Heilige Hartkerk en de Goddelijke Voorzienigheid te sluiten. Op 1 april is de sluiting een feit. Wij gaan van een parochie met vier kerken, naar een nieuw systeem voor slechts twee kerken, omschrijven Withagen en Hooijschuur hun opdracht.

  HALSTEREN - De toekomst van zwembad De Melanen en omgeving lijkt voor de ge-meenteraadsverkiezingen al veilig gesteld te worden. Zowel Lijst Linssen als het CDA kondigen aan deze maand nog met een motie te komen voor het behoud van het Halsterse openluchtzwembad. Lijst Lins-sen roept de fracties in de raad op om zich uit te spreken tegen sluiting van het zwembad om een einde te maken aan de onzekerheid over de toekomst, terwijl het CDA er zorg voor wil dragen dat de omge-ving van De Melanen als openbaar gebied toegankelijk blijft. Beide moties worden in-gediend in de gemeenteraadsvergadering van 30 januari.

  Politiek wil toekomst Melanen veilig stellen

  BERGEN OP ZOOM - De vertraagde aanleg van de A4 kost de gemeente Steenbergen ruim 1,5 miljoen euro. Dat blijkt uit bere-keningen, waarin de gemeente alle extra kosten en misgelopen inkomsten bij elkaar heeft opgeteld. Doordat de nieuwe snel-weg tussen Bergen op Zoom en Dinteloord nog ruim een jaar op zich laat wachten, loopt de verkoop van beschikbare bouw-gronden achter. Goed voor een bedrag van 1.506.400 euro. Daarnaast heeft de gemeente Steenbergen 66.880 euro extra aan ambtelijke kosten gemaakt. De ge-meente Bergen op Zoom is de kosten nog aan het berekenen. Beide gemeenten wil-len de kosten declareren bij het Rijk.

  Vertraging A4 kost noorderburen geld

  BERGEN OP ZOOM - De bewoners van de Parallelweg in Bergen op Zoom zijn niet gelukkig met de planten die ProRail heeft herplant. Vorig jaar werden de bosschages langs het Recent heeft ProRail gerooid, omdat het allemaal te kolossaal werd en de veiligheid rondom het spoor in het ge-drang kwam. De herstelbeplanting is nu afgerond, maar de buurtbewoners zijn er niet tevreden over. Dat zegt BSD-raadslid Louis van der Kallen. Volgens proRail is een en ander volgens afspraak met het col-lege gebeurd, maar omwonenden zijn te-leurgesteld ten aanzien van het resultaat, zegt Van der Kallen die wil weten of het college wel tevreden is.

  Onvrede over herstelbeplanting

  BERGEN OP ZOOM - De antikraak-bewo-ners van de huizen aan de Vijverberg heb-ben ten onrechte een brief gekregen dat ze voor 1 maart het veld moesten ruimen. Dat zegt Bert Janssen, woordvoerder van Stadlander. Die staan als eerste op de planning om in Gageldonk West aange-pakt te worden, eind tweede kwartaal gaan we wellicht beginnen, maar het be-drijf dat de anti-kraak regelt had begrepen dat de woningen per 1 maart al opgeleverd moesten worden. Inmiddels is er een brief uitgegaan naar de anti-kraakbewoners dat ze voorlopig gewoon kunnen blijven zitten. Liefst tot bij wijze van spreken de dag van de sloop. Daar is iedereen bij gebaat.

  Woningen Vijverberg voorlopig anti-kraak

  BERGEN OP ZOOM - De wijkcommissie van de Bergse Plaat houdt op 6 maart een politiek forum over de toekomst van de Binnenschelde. De gemeente Bergen op Zoom wil de komende jaren ink investe-ren in het binnenwater en omgeving door de Binnenschelde toeristisch aantrekke-lijker te maken. Omdat de plannen heel wat losmaakten bij omwonenden, heeft de wijkcommissie besloten om de politieke partijen uit te nodigen voor een discus-sieavond. Het forum vindt plaats tijdens de jaarvergadering van het bewonersplatform in het wijkgebouw aan de Ooitas 3. De discussie start naar verwachting om 20.30 uur.

  Forum over toekomst Binnenschelde

  BERGEN OP ZOOM - Vanaf maandag 20 januari hoeven aanvragers van een iden-titeitskaart geen vingerafdrukken meer af te staan. Bij de aanvraag van een paspoort worden voortaan twee in plaats van vier vingerafdrukken afgenomen. Daarnaast krijgen paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen een geldigheidsduur van tien jaar. Op dit moment is een pas-poort vijf jaar geldig. Met de uitgave van de nieuwe reisdocumenten veranderen ook de maximale tarieven. Een paspoort voor volwassenen kost maximaal 66,96 euro. Een identiteitskaart bedraagt 52,95 euro. Tegenover de hogere kosten staat een langere geldigheidsduur.

  Geen vingerafdrukmeer op id-kaart

  BERGEN OP ZOOM - Twee Bergse scho-len komen voor in de lijst van excellente scholen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft gepubli-ceerd. De Grebbe en het Kwadrant mogen zich scharen tussen de 76 scholen die het predicaat mogen dragen. Staatsecretaris Sander Dekker van onderwijs maakte dit maandagmiddag bekend. Dit jaar mochten voor het eerst scholen die speciaal onder-wijs aanbieden meedoen. Doel van het pu-bliceren van de lijst is meer duidelijkheid te geven over de kwaliteit van het onder-wijs, zodat ouders bewust een keuze kun-nen maken qua school. De volledige lijst staat op de website van het ministerie.

  Grebbe en Kwadrant excellente scholen

  MINISTER OPSTELTEN HEROPENT

  VEILIGHEIDSHUIS

  BERGEN OP ZOOM - Tegen het besluit van de burgemeester waardoor Troy n maand lang tot maximaal 24.00 uur geopend zou mogen blijven, heeft Troy een kort geding aange-spannen. De rechter heeft deze voorlopig in het gelijk gesteld en Troy mag van de rech-ter in ieder geval open blijven tot zes weken nadat de burgemeester op het bezwaarschrift van Troy heeft beslist. Op dit moment buigt de adviescommissie van de gemeente zich over het bezwaarschrift. Pas nadat de adviescom-missie een advies heeft opgesteld, zal de bur-gemeester besluiten op het bezwaarschrift. De Troy is dus voorlopig gewoon geopend van maandag tot en met donderdag tot 2:00 uur en in het weekend tot 5:30 uur.

  Rechter stelt Troy in het gelijk

  KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

  ...VOOR

  HET LAATSTE

  ACTUELE LOKALE

  NIEUWS...

  LOODS HEMI-TERREIN WORDT TYPISCHE

  LIDL WINKEL

  LEARN DUTCH NOW!Beginnersgroup starting

  22 Januarywww.ebc.nl

 • ONROEREND GOED

  Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrij-willigers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?

  Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63.

  Ga mee als vakantievrijwilliger!

  Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

  Geert, deelnemer vakantiereizenGeert, deelnemer vakantiereizen

  gratis advertentie

  Wilt u snel zekerheid en geen dubbele hypotheeklasten?

  Bel ons voor een direct bod op uw woning.

  Wij zijn bereikbaar op: 06 - 10 91 67 49ZZZZLMNRSHQGLUHFWXZZRQLQJQO

  Dd

  Zs

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Blijf op de hoogte van het

  lokale nieuws www.internetbode.nl

  ww

  w.i

  nte

  rnet

  bo

  de.

  nl

  U kunt uw advertentie opgeven via de button

  Advertentie aanleveren

  Redactie kunt uaanleveren via de buttonRedactie aanleveren

  Volg ons op Twitter: @BergseBode.

  DOOR THIJMEN ALLEMAN

  Het Zorg- en Veiligheidshuis was oor-spronkelijk een initiatief van het Openbaar Ministerie. In de instelling zitten inmiddels alle partijen die betrokken zijn bij het be-strijden van misdaad en de zorg achteraf. Het doel is om mensen zo adequaat en snel mogelijk te helpen met het voorko-men van misdaad en daarnaast mensen die te maken hebben gehad met misdaad goed te begeleiden. In het gebouw aan Plein XIII zitten zorginstellingen en politie naast elkaar. Dat initiatief stamt uit 2006, ver voordat de op handen zijnde decentra-lisatie van zorgtaken naar gemeenten van groot belang was.

  VoorloperDe rol van het OM is behoorlijk veranderd sinds het begin. We hadden eerst een trekkende rol, maar zijn nu een van de vele partners aan tafel, licht ofcier van justitie John Remmerswaal toe. In het be-gin waren alleen de gemeente Bergen op Zoom en enkele lokale instanties betrok-ken. Nu zijn er in totaal 28 partijen betrok-ken bij het veiligheidshuis, waaronder acht

  gemeenten uit West-Brabant. Dat aantal partijen is geleidelijk toegenomen, nadat meer en meer instanties en gemeenten doorkregen wat een belangrijke functie het veiligheidshuis inneemt, vertelt Kees Jongmans, als wethouder van de gemeen-te Roosendaal betrokken bij dit project. Door al in 2006 te beginnen met dit initi-atief, lopen we nu voor op veiligheidshui-zen in de rest van Nederland. Hier is geen sprake van gedwongen samenwerken door decentralisatie. Nee, hier is sprake van goed overleg om samen de situatie te verbeteren.

  RegieDe oorzaak voor die goede samenwerking is volgens burgemeester Frank Petter te vinden in de mentaliteit van mensen. Er heerst hier een West-Brabantse mentali-teit. De handen uit de mouwen steken en tegelijkertijd goed nadenken over wat we doen. Daarnaast lijkt het me goed om aan te stippen dat wij zo goed functioneren door de betrokkenheid van de medewer-kers. Dat maakt het verschil in het werk-veld. Opstelten ziet de manier van werken van de gemeenten als belangrijke factor.

  Zij nemen de regie over het project, maar bieden de professionals de ruimte. Dat straalt wederzijds vertrouwen uit. Voor zijn bezoek was de minister een beetje sceptisch over wat de betrokken partijen van het veiligheidshuis vonden. Ik open veel van dit soort huizen en ik hoor overal dat ze zichzelf de beste vinden. Maar u hoeft het nu niet meer alleen te zeggen.

  Ik zal het ook voor u zeggen, want in de gesprekken die ik heb gevoerd, ben ik en-thousiast gemaakt over hoe het er hier aan toegaat.

  BestrijdenOndanks de vele lovende woorden, zagen een aantal betrokkenen ook nog verbeter-punten, zoals burgemeester Petter: We

  zijn nu met name bezig met de situatie na een eerste delict. Dat wil zeggen dat we pas nadat er iets gebeurd is, betrokken raken. Ik hoop dat door een nog betere samenwerking en kortere lijnen tussen de verschillende deelnemers van dit project we aan de voorkant van de problematiek te-recht komen. Naast het bestrijden van mis-daad kunnen we zo nog meer voorkomen.

  Niets dan lof voor Zorg- en Veiligheidshuis De MarkiezatenEen histor ische naam, maar met een bl ik op de toekomst

  Bij de heropening waren ook wethouders en burgemeester uit de deelnemende gemeenten aanwezig. FOTO MERIJN SITSEN

  BERGEN OP ZOOM U noemt zichzelf de beste en ik kan dat nu beamen, waren de lovende woorden die Ivo Opstelten over had voor het Zorg- en Veiligheidshuis in Bergen op Zoom. Woensdag werd het huis ofcieel her-opend, na een verhuizing naar de nieuwe locatie aan Plein XIII. Naast de minister van Veiligheid en Justitie waren veel betrokken partijen van de instelling aanwezig. Tijdens de heropening werd er alleen maar positief gesproken over de samenwerking.

  DOOR MARJET LUBBERS

  Nu de verkeersintensiteit op de Steen-bergseweg door de aanleg van de A4 is

  afgenomen, is het mogelijk om een extra ontsluiting te maken richting de nieuwe supermarkt voor zowel snel als langzaam verkeer. De aanwezige etsstructuur met

  aan beide zijden van de Steenbergseweg een etspad, wil de gemeente vervangen door een breed etspad in twee richtin-gen. Dit om het oversteken van de Steen-

  bergseweg te voorkomen, het etspad sluit voor langzaam verkeer ook beter aan op de woonwijk De Schans.

  Veilig etsenDe nieuwe verkeerssituatie op de hoek Steenbergseweg/Nijverheidsweg leidde wel tot indringende vragen. Is een dub-bel etspad wel veilig genoeg? Afslaande autos zijn vaak niet bedacht op etsers uit beide richtingen, vroegen twee bezorgde dames zich af. Portefeuillehouder Ton Linssen, tevens regionaal verkeersveilig-heidambassadeur, had een zware dobber aan het overtuigen van deze dames. Zij lieten zich echter niet ompraten, ondanks zijn toezeggingen over borden, verlichting en haaientanden. De in- en uitrijdende be-voorradingsvrachtwagens waren ook een zorg. Deze kunnen het etspad blokkeren indien zij niet meteen de Steenbergseweg kunnen oprijden, volgens de bezorgde dames.

  LeefbaarDe dorpsraad Halsteren wierp ook een blik op de plannen. Wat ons betreft is het prima en wij weten ook dat ondernemers geen bezwaren zien, liet vicevoorzitter Wim Stassen weten. Wij hopen wel dat men nu werk maakt van een nieuw bestemmingsplan voor lo-catie De Poelekes. Hierop rust nog altijd de bestemming detailhandel, meer super-markten in Halsteren zijn niet gewenst. Als Lidl een nieuw pand heeft, zullen zij hopelijk meewerken aan een bestem-mingsplanwijziging. Het is een van de

  plekken die aangepakt moeten worden om Halsteren leefbaar te houden.

  UitstralingDe beeldkwaliteit van het betreffende ge-deelte Steenbergseweg gaat er op vooruit. Lidl breekt eerst het achterste deel van de Hemi loods af en zet daar een typische Lidl supermarkt neer, een grijs-wit gebouw met blauwe kozijnen en een opvallend geel logo. De huidige winkelloods vervangt Lidl, na verhuizing naar het nieuwe pand, door een parkeerterrein met 141 parkeerplaat-sen met tussen de Steenbergseweg en het parkeerterrein een brede groenstrook met bomen. Het winkeloppervlak verandert niet veel ten opzichte van de huidige op-pervlakte. De oppervlakte gaat van 1500 m2 naar 1900 m2 maar deze extra ruimte gebruiken we vooral opslag en extra vries-installaties, laat de woordvoerder van Lidl weten.

  SteentijdDe plannen liggen momenteel ter inzage op het gemeentehuis en tot 17 februari is het mogelijk om bezwaren en zienswijzen in te dienen. Het plangebied heeft een voorgeschiedenis als agrarisch terrein, het maakt deel uit van de oudste agrarische gronden buiten de stad. Ruim 600 meter buiten het plangebied zijn vindplaatsen uit de Nieuwe Steentijd bekend. Tijdens de afbraak van de huidige bebouwing zal daarom een archeoloog meekijken. Een woordvoerder van de gemeente liet we-ten dat de kans klein is dat er waardevolle vondsten boven komen.

  Loods Hemi-terrein wordt typische Lidl winkelRedeli jk bezochte informatieavond over plannen Halsteren

  Medewerkers van de gemeente en wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen (rechtsvoor) beantwoorden vragen van inwoners over de plannen voor het Hemi terrein waar Lidl zich permanent zal vestigen. FOTO MARJET LUBBERS

  HALSTEREN - Lidl is bijna uit de brand geholpen. Na het afbranden van hun supermarkt in 2012 op locatie De Poelekes verhuisde zij naar een loods op het Hemi terrein waar zij zich nu blijvend zal vestigen. Het is niet waar-schijnlijk dat hiertegen nog grote bezwaren rijzen. Belangstellenden die op de informatieavond over de plannen afkwamen waren vooral nieuwsgierig naar het ontwerp van de winkel en de nieuwe ontsluiting vanaf de Steen-bergseweg.

 • De Raad van Bestuur van beide ziekenhuizen bestaat nu uit: vlnr: Jan van den Brand, Ineke Smalbraak, Janneke van Vliet en Hans Ensing.

  COLOFON Deze pagina is een gezamenlijke uitgave van het Franciscus ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis. De redactie wordt gevormd door de stafafdelingen

  PR & Communicatie.

  Correspondentie naar: [email protected] of [email protected]

  Franciscus ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal Tel. (0165) 588000www.franciscusziekenhuis.nl

  Lievensberg ziekenhuisBoerhaaveplein 14624 VT Bergen op Zoom Tel. (0164) 278000www.lievensbergziekenhuis.nl

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 5

  Puzzel week 3De oplossing van deze puzzel is in week 4 te vinden op www.internetbode.nl

  www.sudokusite.eu

  ColofonKantoor regio West-BrabantSint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

  HoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

  Bergse Bode

  Bergse Bode

  Redactie Vera de Geus, Ria van MeirCorrespondenten Marjet Lubbers, Merijn Sitsen, Robby van der ZandeAcquisitie Leo ElenbaasDruk Drukkerij Vorsselmans SluittijdenAdvertenties donderdag 10.00 uur.Verenigingsnieuws en lezersfotos donderdag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

  Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

  W E E K B L A D

  DOOR THIJMEN ALLEMAN

  Wim de Haan van IVN Groene Zoom licht

  de reden voor het opzetten van de cur-sussen toe. We verwachten dat als dit gebied goed op de kaart wordt gezet, dat

  veel mensen hier een kijkje komen nemen. Die bezoekers moeten allemaal rondgeleid worden en daar zijn gidsen voor nodig.

  Meer dan we er nu hebben.

  GidsenMomenteel heeft Groene Zoom vijftien gidsen en Brabants Landschap tien, maar dat zijn vaak dezelfde personen die voor beide actief zijn. De gidsencursus heeft wat vertraging opgelopen volgens De Haan. Eigenlijk zou deze cursus eerder van start gaan, maar dat kregen we niet op tijd geregeld. Daarom is de cursus ver-plaatst naar maart. Er is inmiddels be-hoorlijk wat belangstelling. We hebben 45 belangstellenden gehad. Daar zullen nog wat mensen van wegvallen. Dat zijn mensen die informeren, maar het dan toch niet iets voor hen vinden. Dat snap ik heel goed want het is nogal en intensief pro-gramma dat je moet afdraaien. Cursisten krijgen in totaal twaalf avonden les over het gebied en over bepaalde technieken die zijn kunnen toepassen. Daarnaast zijn er elf zaterdagen waarop zij op pad gaan in het gebied. Die veldwerkdagen zijn er om van elkaar te leren en aan elkaar te leren.

  GenietenDe twee partners hebben meerdere cur-sussen opgezet samen, zoals ook die tot jeugdbegeleider. De eerste groep is inmid-dels klaar en al bezig met het aansturen van activiteitendagen voor kleuters. Het is ontzettend leuk om die kleuters te zien genieten, zegt Leo den Heijer. Hij is co-ordinator van het bezoekerscentrum op de

  Kraaijenberg. Kinderen van School Oost uit Bergen op Zoom komen hier op bezoek. Zij doen mee met een pilot om te kijken of ons activiteitenprogramma goed loopt. Insteek van de middagen is hoofd, hart en handen. Ze kunnen nadenken over na-tuur, ervaren hoe leuk het is en vooral veel dingen aanraken. Voor de kinderen is een programma opgezet in en rond het bezoe-kerscentrum. We beginnen met een les over de natuur, gevolgd door een wande-ling of speurtocht door de bossen. Daarna gaan de kinderen pindas rijgen en wordt er afgesloten met een lekker bekertje warme chocomelk.

  SamenwerkingVolgens zowel De Haan als Den Heijer ver-loopt de samenwerking tussen de twee in-stanties prima. Je moet het zo zien, zegt Den Heijer, Wij leveren de locatie waar de cursus wordt gegeven. Wij zorgen voor eten en drinken voor de cursisten en nu voor de kinderen die deelnemen. De Haan vult aan: En wij zorgen voor de kennis, een programma voor de cursus en de nieu-we gidsen en begeleiders. Niet alleen de allerkleinsten kunnen genieten van het programma in de natuur. Den Heijer legt uit dat er meer programmas opgezet wor-den. We zijn bezig met een lesprogramma voor basisscholen. Daarnaast kunnen ook volwassenen een mooie tocht maken door de natuur. Wij willen iedereen kennis laten maken met de natuur.

  Meer gidsen nodig voor bezoekers Brabantse WalBetrokken instant ies verwachten meer mensen door promotie

  Kinderen van School Oost gelden als proefkonijnen voor de begeleiders en zijn zelf ook op zoek naar een konijn. FOTO LEO DEN HEIJER

  BERGEN OP ZOOM De gemeente Bergen op Zoom is druk bezig met het op de kaart zetten van de Brabantse Wal als natuurgebied. Daarvoor komt er een ontmoetingscentrum bij de Stayokay, waarvandaan mensen rondleidin-gen door de natuur kunnen volgend. Daar zijn natuurlijk wel gidsen voor nodig. Daarom zijn Brabants Landschap en IVN Groene Zoom begonnen met het opzetten van cursussen die nieuwe gidsen en begeleiders moeten ople-veren. Inmiddels is een groep jeugdbegeleiders klaar met de cursus en begonnen met leuke en leerzame dagen voor kleuters.

  DOOR ROBBY VAN DER ZANDE

  Molens en klompen was haar idee van ons land, maar dat bleek na een korte ken-nismaking toch iets af te wijken. Koud en etsen, lacht ze als er gevraagd wordt naar dingen die cht Nederlands zijn. Het zijn twee begrippen die voor haar centraal staan als het om ons land gaat, al maakte Benz ook kennis met vele andere Neder-landse zaken. Zoals kerst vieren hier, heel anders dan in Thailand. Al vind ik Sinter-klaas veel leuker, nou ja Zwarte Piet dan vooral. Een foto op de Grote Markt met drie pieten is daarvan de stille getuige. In korte tijd deed ze veel kennis van onze sa-menleving op. Niet alleen door te kijken en proeven bij bijvoorbeeld feesten in de de-cembermaand, maar ook door zelf aan de slag te gaan. Dat deed ze op verschillende manieren. Via haar school t Roncalli, op de ets haar buurt verkennen, of met de trein kriskras door het land om verschil-lende plekken te bezoeken. Ook heeft ze in Tholen n in Utrecht een Thaise vriendin.

  GemisIk mis de taal en het eten, maar vooral mijn ouders. Haar Nederlandse naam zal ook even wennen geweest zijn, want in Thailand gaat ze door het leven als Panalee Lucksabasomboon, maar Benz genoemd worden is hier praktischer. Spijt van haar komst heeft ze allerminst. Ik was in het begin best bang om te gaan, maar het was ook gewoon spannend. De keuze voor Nederland is een opvallende. Ik vond Nederland interessanter dan andere lan-den. Molens, bloemen, klompen, maar ook de cultuur. Amsterdam stond daarbij hoog op haar lijstje van bezienswaardigheden van ons land. Ik wil de kanalen zien en de stad. En , klinkt het giechelend: Het Red Light District en wiet. Daarbij ligt

  overigens wel de nadruk op er rondkijken. Een jointje zal ze niet snel doen, zo blijkt uit het gesprek.

  StroopwafelsAls Thaise is ze een beetje verlegen, maar ook de taalbarrire maakt het moeilijk alles goed uit te leggen. Toch vindt alle communicatie in het Nederlands plaats en oefent ze hard op nieuwe woordjes en zinnen. Nieuwsgierigheid is dan ook iets wat de uitwisselingsstudente eigen is. Naar onze cultuur en taal, maar ook naar Nederlandse producten. Mmm stroop-wafels. Maar ook hagelslag of draadjes-vlees. Het gastgezin op de Bergse Plaat, waar ze verblijft geniet op haar beurt van Thaise hapjes en maaltijden. Over het al-

  gemeen wordt het lekker gevonden, alleen de dochter des huizes vindt het maar niks. Veel te pittig Haar smaak en die van Benz komen niet overheen als het om eten gaat, maar de twee zijn wel goede vrien-dinnen en etsen regelmatig naar t Ron-calli waar ze beide les hebben.

  GezochtHet gezin waar Benz verblijft heeft zich vrijwillig als gastgezin opgegeven. Via, via hoorde ze over het onderwerp en zochten ze contact met de vrijwilligersorganisatie AFS. Die zoekt voor maart en september weer gastgezinnen in Nederland die uit-wisselingsstudenten kunnen huisvesten. Van die uitwisselingen kunnen beide par-tijen iets leren, verzekert Benz.

  Benz (17) liet Thailand achter om een jaar in Bergen op Zoom te studeren

  Thaise wil kennis maken met Nederlandse cul tuur

  Benz is fan van ons land en de Nederlandse producten FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

  BERGEN OP ZOOM - Uitwisselingsprojecten en studies in het buitenland zijn helemaal hot, maar een zestien-jarige die naar de andere kant van de wereld reist om daar een jaar van de middelbare school ervaring opdoet is een heel ander verhaal. Benz, inmiddels zeventien en in september vanuit Thailand gekomen om in Bergen op Zoom 4 VWO te volgen, heeft dan ook genoeg bijzondere indrukken verwerkt. Al liep het in het begin iets anders dan ze verwacht had.

 • PAGINA 6

  Zwemstudio Linda & Ingrid - Lambertijnenhof 200 - 06 47 19 72 64 - www.zwemstudiolindaeningrid.nl

  BERGEN OP ZOOM - Bij Zwemstudio Linda & Ingrid krijgt iedere leerling in-tensieve en persoonlijke begeleiding bij de zwemles. Eigenaressen Linda Scheurkogel en Ingrid Bugday willen in hun kleinschalige zwemschool een gezellige sfeer neerzetten met wei-nig prikkels en spanningen. Onze zwemschool is speciaal opgezet voor kinderen die om uiteenlopende rede-nen moeite hebben met zwemles, aldus de zwemleraressen. Uiteraard zijn alle kinderen bij ons welkom, maar ook vrouwen die vanwege reli-gieuze redenen niet gemengd kunnen gaan zwemmen. Zij kunnen ook bij de Zwemstudio terecht voor les, maar ook om baantjes te trekken.

  DOOR MERIJN SITSEN

  Linda Scheurkogel en Ingrid Bugday heb-ben allebei kinderen en hebben zodoende

  lang genoeg op scholen en in zwembaden rondgelopen om te weten hoe vervelend zwemles voor sommige kinderen kan zijn. Je pikt regelmatig signalen op dat leren zwemmen voor bepaalde kinderen hele-maal niet prettig is, zegt Bugday. Hoewel zwemles voor velen erg leuk is omdat je lekker gaat zwemmen, kleurtjes verdient en diplomas haalt, zijn er ook kinderen bij wie het niet zo makkelijk gaat.

  ErvaringScheurkogel en Bugday hebben samen tientallen jaren aan ervaring als zwemdo-cent. Toen ze elkaar ontmoetten, was er meteen de klik. Ze dachten ook hetzelfde over de manier hoe een zwemschool eruit moest zien. Uiteindelijk heeft dit er voor gezorgd dat ze samen een zwemstudio zijn begonnen. Tijdens hun lessen, die een half uur du-ren, worden twee groepjes van drie vier kinderen begeleid door twee leraressen.

  Als een verhindering op tijd wordt door-gegeven, mag de les ingehaald worden zonder dat er extra kosten moeten worden gemaakt. Maar continuteit is volgens de leraressen voor de kinderen natuurlijk het beste.

  BelonenBij de zwemschool van Linda en Ingrid krijgt ieder kind regelmatig een beloning. De zwemleraressen leggen uit dat ze hier-mee zoveel mogelijk de druk van het pres-teren wegnemen bij de leerlingen. Het behalen van een kleurtje of andere onderscheiding is natuurlijk erg leuk, maar het niet behalen van deze beloning werkt juist averechts, aldus Scheurkogel. Op deze manier kunnen leerlingen gedemoti-veerd raken of erger nog; angstig worden om te zwemmen. Daarom krijgt bij ons iedereen regelmatig een leuke beloning, zeggen de eigenaressen van de zwemstu-dio.

  DiplomasDiplomazwemmen gebeurt bij ons ge-woon onder de zwemles. Je wil niet weten hoeveel mensen dit als prettig ervaren, vertellen de zwemleraressen. Ze geven aan dat het diplomazwemmen enorm veel druk op kinderen kan leggen. De ouders krijgen te horen dat hun kind kan afzwemmen en het is hun keus of ze dat aan hun kind gaan vertellen of juist

  niet. Kinderen krijgen van te voren dus niet te horen dat ze aan het afzwemmen zijn voor een diploma. De diplomas zijn erkende nationale zwemdiplomas van de ENVOZ. Linda en Ingrid geven zwemles in het bad aan de Lambertijnenhof 200 in Bergen op Zoom. Iedereen die interesse heeft, is van harte welkom. De kofe en thee staan altijd klaar bij ons, besluiten Linda en Ingrid.

  Persoonlijke begeleiding bij nieuwe Zwemstudio Linda & Ingrid

  Vei l igheid , p lezier en weinig pr ikkels pr ior i tei ten van deze kleinschal ige zwemschool BEDRIJVIG NIEUWS

  Kinderen krijgen bij zwemstudio Linda & Ingrid intieme begeleiding van twee ervaren zwemleraressen. FOTO ZWEMSTUDIO LINDA & INGRID

  BERGEN OP ZOOM - Het veldteken is te koop vanaf vrijdag 17 januari.

  Op die dag zet de Stichting Vastenavend honderden veldtekens uit bij winkeliers en horeca in Bergen op Zoom. Zon 30 winkels en meer dan 50 cafs doen mee als verkooppunt. Vanaf het Neu-zebal (2 februari) verkopen ook Boerinne veldtekens. Een bijzonder onderdeel van het veldteken 2014 is het zogenoemde bloemenkaartje. Hierop staat op de voor-zijde het Bergse stadswapen en het jaar-tal 2014 en op de achterzijde 2 potische regels van een vier-regelig gedicht over

  het motto. Daarom zijn er 2 verschillende versies in omloop en om het gedicht com-pleet te hebben, moet men dus over 2 veldtekens beschikken. De 4 regels van het gedicht zijn de winnende regels van de dichtregelwedstrijd die kort na 11 novem-ber 2013 was uitgezet. De verkoop van het veldteken wordt ondersteund door de pos-tercampagne Eddem al om? Want nog be-langrijker dan de opbrengsten uit verkoop is de symbolische waarde van het veldte-ken. Met een veldteken om je nek hoor je er echt bij, maak je deel uit van de Bergse vastenavend gemeenschap, waarin ieder-een gelijkwaardig is. Bergenaren begrijpen

  dit als geen ander, het is diep geworteld in de cultuur van hun stad en maakt deel uit van de Bergse vastenavend identiteit. Zo betuigen Bergenaren, met het veldte-ken dicht bij hun hart, hun steun aan hun Vastenavend. Daarom de retorische vraag op de poster: Eddem al om? Het veldte-ken neemt in de Bergse Vastenavend een belangrijke plaats in. Sinds 1946 is er al een motto-uiting in de vorm van een veld-teken. Eerst van papier gemaakt, later van gips, plastic en zelfs kunststof. Toch is het gips als materiaal het langst in gebruik. De Financile Commissie van de Stichting Vastenavend produceert zelf de meer dan 12.000 veldtekens. De veldtekens worden verkocht en de opbrengst uit de verkoop wordt direct gebruikt voor de evenemen-ten als de Intocht, Kindervastenavend en Optocht.

  Het nieuwe veldteken 2014Symbool van motto en saamhorigheid

  Ontwerp Eric Elich

  DOOR VERA DE GEUS

  Het gaat om cijfers van het laatste kwar-taal van 2013 vergeleken met een jaar eerder. Landelijk bleef de huizenprijs juist dalen met een gemiddelde van 1,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De regionale verschillen zijn groot. In de meeste regios dalen de huizenprijzen nog steeds, maar wel minder hard.

  Dat is ook het geval in Bergen op Zoom. Ten aanzien van vorig jaar is de gemiddel-de huizenprijs met 0,4 procent gedaald. Positief is wel dat de kwartaalcijfers van Bergen op Zoom een plus van 3,7 procent laat zien.

  VertrouwenEr signalen zijn dat de huizenmarkt weer wat begint te sprankelen. Het laatste kwartaal was namelijk het beste kwar-

  taal sinds het moment dat de crisis eind 2008 begon. Positief teken is ook dat hui-zen nu ook sneller weer verkocht worden. Minister Stef Blok van Wonen zei onlangs tevreden te zijn met de gestegen verkoop van woningen: De positieve cijfers tonen nadrukkelijk dat het vertrouwen in de wo-ningmarkt terugkomt, zo zei hij. Maar de tijd van voor de crisis op de huizenmarkt is zoals verwacht nog niet terug.

  Huizenprijzen sinds kort in de liftIn Bergen op Zoom kwartaalst i jging van 3 ,7 procent

  BERGEN OP ZOOM - De huizenprijzen in de gemeente Bergen op Zoom zitten in de lift. Tenminste, in vergelijking tot het vorige kwartaal is er een stijging van 3,7 procent. In vergelijking tot vorig jaar is er echter een lichte da-ling van 0,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsorganisatie NVM die RTL Nieuws op een rijtje heeft gezet.

  www.stadsmakelaarboz.n

  BERGEN OP ZOOM - Op dinsdag 21 januari 2014 houdt de Stadsmakelaar van de gemeente Bergen op Zoom de tweede editie van de woonbeurs: Van Kavel tot Woonhuis.

  Dit is een vervolg van de succesvolle eerste editie van de woonbeurs, afgelopen april. Tijdens deze avond kunt u zich laten informeren over het aanbod van bouwkavels voor de realisatie van een vrijstaande woning. Op de diverse locaties in de Markiezaten, Schel-deVesting en het Groene Gordijn in Bergen op Zoom en Bloemendaal in Lepelstraat heeft de gemeente Bergen op Zoom mooie bouwkavels beschikbaar. Naast de gemeente zullen o.a. Helmig Makelaardij, Breemaat Makelaardij, Feneli BV., architect Arjan Welschot, architect Aerlant Clon, Brummelhuis, ZeeBraBouw, Kuipers assurantie, de Rabobank Het Markiezaat en DLB notarissen aanwezig zijn om uw vragen op hun specieke vakgebieden te beantwoorden. U bent op 21 januari 2014 van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur (vrije inloop) bij de gemeente Bergen op Zoom aan de Jacob Obrechtlaan 4.Voor meer informatie over de onze beschikbare kavels en bestaande objecten kunt u de website www.stadsmakelaarboz.nl bezoeken. Onder de aanwezigen zullen vijf Bergse Monopoly spellen worden verloot!

  Tweede editie woonbeurs Van kavel tot woonhuis

  KORT BEDRIJVIG

  BERGEN OP ZOOM - De Jeugdraad is een adviesorgaan dat de gemeen-teraad van Bergen op Zoom adviseert over zaken die jongeren aangaan.

  Op de agenda staat nu een advies over het bestemmingsplan van de Grote Melanen. Hiervoor wil de Jeugdraad de hulp inscha-kelen van jongeren die hier ideen over hebben! Daarom zijn wij op zoek naar jongeren tus-

  sen de 12 en 23 jaar die tussen februari en april tijd hebben om mee te praten over de Grote Melanen. Aanmelden kan tot 1 februari bij onze se-cretaris via het e-mailadres [email protected] Vermeld bij je aanmelding je naam, leeftijd, woonplaats en globaal wat jouw idee over de Grote Melanen is. Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een bijeenkomst waar we de plannen zullen bespreken.

  Denk mee over de Grote Melanen

  > Vervanging

  > Service

  > Onderhoud

  www.warm in huis.nl

  Bel (0165) 54 40 55

  CV-ketelstoring?

  24SERVIC

  EUURS

 • Meer dan een half miljoen

  Bodes elke week!

  DE SCHANS TUINSCHERMENbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

  Zanco Mode Kortemeestraat 9 (in t Vierkantje)

  Bergen op Zoom 0164-263485

  Totale leegverkoop nog 9 weken

  50% KORTING

  Stoffering E.F. de BruijnBoutershemstraat 1BoZ tel. 23 77 60

  www.stofferingdebruijn.nl

  Alles in huis voor dedoe-het-zelf-stoffeerder

  Bijenwas

  AANHANGWAGENSPAARDENTRAILERS

  www.betanco.nl

  TE KOOP: Duitse herderpupsmet stamboom RvB, zwart en wolfsgrauw, ingent en

  ontwormd, groeien opin huiselijke omgeving.

  voor meer info tel: 0165 342630

  D.I.O.DrogisterijZonneplein 5-7

  Huid en HaarstudioFor You D&H

  FashionDames- en Herenmodevoor jong en oud

  Zonneplein 2

  Tel.: 0164 - 26 34 28

  KapsalonHem & HaarZonneplein 11

  Zonneplein 13, Bergen op Zoom

  VERSHOF ZONNEPLEINTel.: 0164 - 258569

  Alle ondernemers heten u van harte welkom!

  ALLES WAT JE ECHT NODIG HEBT VIND JE HIER! ONZE SERVICE N PRIJZEN ZIJN VRIENDELIJK.

  CAFETARIAZONNEPLEIN

  Lg

  J.A. GEILINGSverstand van lekker eten

  Maak kans op een cadeaubon van 60!Elke week worden er 4 cadeaubonnen verloot.

  STEMPELACTIEBij besteding van 5,- of meer, krijg je een stempel.Bij 5 stempels is de kaart vol.

  Lever deze in bij eenvan de deelnemende winkeliers op het Zonneplein.

  Iedere deelnemer maakt kans op de hoofdprijs:een LUCHTBALLONVAART

  voor 2 personen!

  Zonneplein

  U I T V E R K O O Pbij HEBBUS EN NOGGUSTOT 50% KORTING

  Op VASTENAVEND / CARNAVALS k led ingTevens nieuwe voorjaarscol lect ie 2014

  "/.4*!33%.s5.)&/2-%.s3/,%8*!33%.s3#(/24%.%.(/%$%.-",/--%,!4$%6!34%.!6%.$-!2+/--%

  Open: di t/m za van 10.00 / 17.00 uurAdres: Blauwehandstraat 10 Bergen op Zoom

  Huijbergen

  Je hebt een verstandelijke beperking en zoekt een fijne plek om te wonen. Maar zon grote, reguliere instelling vind je niks. Je woont liever in een gewoon huis met een paar vertrouwde huisgenoten die er voor je zijn. Gewoon een thuis. Want juist als je een tikje anders bent, is het fijn als alles om je heen gewoon is. Peter en Martinique Oppenneer en hun gezin hebben nog plaats voor 2 volwassenen in Thomashuis Huijbergen.

  Meer weten?Bel 0164 - 652 864mobiel 06 523 68 339 en 06 319 96 601of mail naar [email protected]

  Thomashuis Huijbergen zoekt huisgenoten

  Huisgenotengezocht!

  d^Roolandsedijk 2 | 4691 PR Tholen

  Tel. 0166-612027 van ma. t/m za. tussen 11-12 en 13-15 uur! Geopend van maandag t/m zaterdag tussen 11 en 15 uur.

  s

  MOLLEN-BESTRIJDINGBastiaansenTevens uw adres voor gehele ongediertebestrijding

  Tel. 076-5968279www.bastiaansenloonwerken.nl

 • PAGINA 8

  Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

  www. internetbode.nlvoor het (gratis)

  aanleveren van al uw nieuws

  www.brabantwerkt.nlVacatures bij jou in de

  buurt

  BERGEN OP ZOOM - Vastenavend komt er aan en de kunstenaars bereiden nu hun exposities voor. Op verschillende plaatsen in de stad zullen er weer ex-posities en etalages te bekijken zijn. Lekker leutkieken dus.

  Vastenavend in Krabbegat, jaarlijks kijken de liefhebbers er naar uit. Gezellig een pilsje pakken in een van de vele cafs en dan dweilen naar de volgende. Overal is wel een bekende om een praatje mee te maken en nog wat te drinken. De deuntjes van dweilor-kesten en de dampende gezelligheid vormen het behang. Voor kunstenaar Hendrik Boot is het een onuitputtelijke inspiratiebron. Jaar-lijks gaat hij op pad om nieuwe indrukken op te doen en later in zijn atelier uit te werken. Ook dit jaar toont hij op de expositie bij ga-lerie/lijstenmakerij Art & Frame weer de re-sultaten in een serie schilderijen, aquarellen en tekeningen.

  Hendrik heeft zijn atelier Kunst48, Steen-bergsestraat 48, samen met een aantal andere kunstenaars. Een gezellig, sfeervol pand in het hartje van de stad met leuke eta-lages. Helaas is het pand verkocht en zijn ze op zoek naar een andere locatie, alle tips zijn welkom! In het atelier hangen de wanden vol met de nieuwste werken. Als je ze ziet

  kom je helemaal in de stemming. Sfeervolle beelden van dweilende krabben in de stra-ten van Krabbegat, volle cafs, dweilbands, alles is gevangen in verf. Boot vertelt dat hij telkens weer op zoek gaat naar kenmer-kende beelden die een stukje van het ver-haal vertellen wat het feest zo uniek maakt. Niet alleen de schetterende muziek en het massale maar ook de verstilde beelden van krabben op weg naar door de bijna lege stra-ten. Maar ook de optocht met spuit 11 en de Blauwe schuit zijn in een pakkende impressi-onistische stijl geschilderd. Hendrik gebruikt zijn fotos, gemaakt op de studiereizen, door combineren en fantaseren ontstaat zo een eigen kijk. En dat is goed gelukt. Veel herkenbare momenten van ellef ellef tot het vallen van de kraai.

  Opening door prins NillesOp 9 februari, de zondag na het neuzenbal, komt Prins Nilles persoonlijk de expositie bij Art & Frame, Potterstraat 34 te Bergen op Zoom, openen. Het werk is er te zien tot 9 maart. Geopend van woensdag t/m vrijdag 11-17 uur, zaterdags van 13-17 uur en zon-dags van 14 tot 17 uur.Een voorproefje is te zien tijdens de atelier-route Bergen Kunst op de koopzondag 2 fe-bruari in atelier Kunst 48, Steenbergsestraat 48 van 13.30 tot 16.30 uur.

  Leutkrabbels en LentekriebelsVastenavendexposi t ie van Hendrik Boot bi j Ar t & Frame

  Spuit 11, schilderij Hendrik Boot.

  KRABBEGAT - Gin snuw mir, gin miezerege mist mir en gin kouwe tocht in oew nek. En ginniemand mir moei of sjaggerijneg. Da zijn me nouw onderand zat!

  Want kek: nt op tijd is dr de Vastenavend, ons fst van t Voorjaar. Lekker dweile messenalle, de Lente tegemoet. Weg mette Winter, leve de LEUT. El de boel aan kant, want ons Krabbegat kreg n frisse Vastenavend-voorjaarsbeurt. Drom valle de vroege vogels van de ICeeBee binnekort bij oe op de klep. Zurregt dagge oew gewaardeerde bijdrage dan bij dand et, want enkelt de Vastenavend breng dn zonneke onder de mense. Lat die leut mar komme: k Eb `t voorjaar in mn kop.

  Weg mette winter!Schooibrief val t weer in de bus

  REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN* brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen* knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging* kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden* winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellenVervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleurUNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

  Unileder Henk van RooijenLeer en kunstleerreparatiesook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer

  ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KK OP MAROS.NL

  BESTEL VIA INTERNET MET MOGELKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NLE

  11.80

  04

  SURIMI- SALADE

  100GR 1.20SCHWEINE HACKSEP.ST. 3.99

  PALING- WORST

  150GR 1.15 KUIKENBOUT 3KGVARKENSCHNITZELS KGPAARDENBIEFSTUK KGVARKENSHAAS KGFRICANDEAU VD HAM KG 3.99RUNDER- RIBLAPPEN KG 5.75 HACHEE- ,TARTAAR-, SOEPVLEES KG 5.75 PAARDENKOGEL- BIEFSTUK KG 2.99 GEPANEERDE SCHNITZELS KG 3.99

  4.99

  Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

  TE KOOP:Bestratingsmaterialen

  en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

  Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

  VERHUUR:Afvalcontainers

  van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

  GSM 06 - 53937700

  Stoppen ! met rokenLasertherapie

  De behandeling wordt vergoed.www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

  Afslanken met succes!Lasertherapie

  DE BEHANDELING WORDT VERGOEDwww.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

  - bouw en sloopafval 220,-- puin 100,-- A-B hout 100,-

  Prijzen zijnincl. BTW

  Het goedkoopst in container-verhuur

  Bespaar snel en installeer onze app via

  www.euromilieu.nl

  6 m3 Container voor :

  6WUXLNKHL9&6SUXQGHO7HO

  auto / caravan / camper en boot

  stallingJaarcontract vanaf 175,-

  Onze website www.bootencaravanstallingzeeland.nl

  Locatie: Oud VossemeerTel. info: 06 12864807

  Kies nu voor een SNS Hypotheek met NHGGa je een huis kopen of heb je verhuisplannen? Kies dan voor eenSNS Hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Als je voor 4 april 2014 een SNS Hypotheek aanvraagt, krijg je korting op de hypotheekrente.

  Maak daarom nu een afspraak meteen SNS Adviseur. Het eerste kennis-makingsgesprek is op onze kosten.Bel 030 - 633 30 00 of ga naar een SNS Winkel bij jou in de buurt.

  Vraag voor

  4 april 2014aan en

  proteer

  *RXYHUQHPHQWVSOHLQ3;%HUJHQRS=RRP

  Infra & verhuur

  GROND- ENSLOOPWERKEN

  Tel. 0165 303332 www.vanewouw.nl

  Graag verwelkomen wij u op onze kleinschalige zwemschool. Gelegen aan Lambertijnenhof 200In Bergen op Zoom, wijk Meilust.

  U bent bij ons op het juiste adres voor: Zwemles ABC (groepsgrootte +/- 3 kinderen) Priv zwemles Natte gymles (vanaf 4 jaar) Snorkelen Zwemmen voor alleen vrouwen MBVO ( meer bewegen voor ouderen) Aquavaria Survival zwemmen

  Inlichtingen bij: Linda Scheurkogel 06 148 080 26 Ingrid Bugday 06 471 972 64

  www.zwemstudiolindaeningrid.nlwww.facebook.com/zwemspeciaallindaeningrid

  [email protected]

  Tegen inlevering van deze advertentie, krijgt u eenmalig een gratis proefles.

  deze actie is geldig tot 01-03-2014

  De revolutionaire figuur-studio uit Scandinavi& gezichtsbehandeling op natuurlijke basis.

  Kade 9, Roosendaal, Tel. 0165 - 394302E-mail: [email protected]

  Een mooier figuur met minder moeite.

  Henny de GroenGastelseweg 208

  4704 RT Roosendaal06 5703 5772

  Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan!

 • Bezoekadres:Jacob Obrechtlaan 4Postbus 354600 AA, Bergen op ZoomTelefoonnummer 140164Fax: 245 356

  Website: www.bergenopzoom.nlE-mail: [email protected] overlast of klacht: [email protected] u een melding over de openbare ruimte?Deze kunt u doorgeven via: www.bergenopzoom.nl/digitaal_loket

  of via App: http://www.buitenbeter.nl/apps

  Overige contactgegevens:Anonieme Tiplijn: 0164-277158Drugsoverlast: 0800-2255888 [email protected]

  Openingstijden: Maandag tot en met donderdag 09.00 uur tot 17.00 uurVrijdagochtend 09.00 uur tot 13.00 uur

  Openingstijden centrale balie: Maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 13.00 uur vrije inloopMaandag t/m donderdag 13.00 uur tot 16.00 uur op afspraakDonderdagavond 18.00 uur tot 20.00 uur vrije inloopAlleen voor aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, verklaring omtrent het gedrag en verhuizingen.

  Stadsmakelaar:www.stadsmakelaarboz.nlTelefoonnummer 140164Jacob Obrechtlaan 4

  Sociale zaken: ISD Brabantse Wal:Jacob Obrechtlaan 4, Bergen op Zoom

  Klantinformatie:Dagelijks voor klanten telefonisch bereikbaar via 140164 van 9.00 tot 10.00 uur. U kunt alleen op afspraak of tijdens het tele-fonisch spreekuur terecht bij uw klantmanager.Openingstijden:Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 13.00 uur Vrijdag: 09.00 tot 13.00 uurMaandag t/m donderdag: 13.00 tot 17.00 uur (alleen op afspraak)

  Bezorgklachten Bergen op Zoomse Bode:Uitgeverij de Bode bv, Zundert (076) 599 8111

  Eindredactie:Communicatie en bestuursondersteuning

  Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 T 140164 F (0164) 24 53 56 E [email protected] 19 januari 2014 www.bergenopzoom.nl

  Stadskantoor Bergen op Zoom

  In Bergen op Zoom zijn twee nieuwe ondergrondse milieuparken aangelegd. U kunt deze hier vinden:s 0ARKEERPLAATSEN+ORENBERG.OORDGEESTSUPERMARKT$IRKVD"ROEKs !NTWERPSESTRAATWEGSUPERMARKT.ETTORAMA

  Bestaand ondergronds milieupark met perscontainers /OITASPARKEERTERREIN7INKELCENTRUMT+OMPAS"ERGSE0LAAT

  Nieuwe ondergrondse milieuparken met gewone ondergrondse containers s 2IJTUIGWEG:UIDTERHOOGTEVANDE)NFANTERIESTRAATs 7EVERSKAT.OORDSINGEL

  .IEUWELOCATIESONDERGRONDSEPERSCONTAINERSvoor plastic verpakkingsmateriaal

  Op de eerste drie locaties zijn ondergrondse perscontainers geplaatst speciaal voor plastic verpakkingsmateriaal. Deze perscontainers vervangen de bovengrondse oranje containers. Ze hebben tien keer zo veel capaciteit omdat de inhoud samengeperst wordt. Ook voor textiel en glas kunt u terecht op de milieuparkjes. Hiervoor zijn even-eens ondergrondse containers geplaatst die de oude bovengrondse containers vervangen.

  Besparing op uw afvalstoffenheffingSinds de invoering van Diftar en de campagne over het scheiden van huishoudelijk afval wordt veel meer plastic verpakkingsmateriaal gescheiden aangeleverd. Hierdoor kunt u minder restafval aanbie-den. Zo bespaart u op uw afvalstoffenheffing.

  Let op: de bovengrondse oranje kunststofcontainers verdwijnen binnenkortU kunt in het vervolg onbeperkt gebruik maken van de ondergrondse containers.

  Let op: neem uw Saverpas mee als u plastic aanbiedt bij een ondergrondse perscontainerVanuit veiligheidsoverwegingen is de container voorzien van een paslezer en heeft u uw Saverpas nodig om deze te openen. Er wor-den hierbij geen tikken van uw pas afgeschreven. U kunt hiervoor bij elke ondergrondse perscontainer terecht.

  StoringBij de Ooitas op de Bergse Plaat is een half jaar geleden al een ondergrondse perscontainer voor plastic verpakkingsmateriaal geplaatst. Een paar keer is het voorgekomen dat naast deze contai-ner een berg zakken ontstond, omdat de trommel niet kon worden geopend. Deze storing lag niet aan de persinstallatie zelf of omdat de container vol was, maar had te maken met een storing aan het toegangssysteem. Inmiddels is dit probleem opgelost.

  Voorgenomen plaatsingEr zijn nog meer locaties die vanwege de hoeveelheid ingezameld plastic in aanmerking komen voor een ondergrondse perscontainer. Als het zover is zal hierover worden gecommuniceerd.

  Besluit ambtshalve wijziging adresgegevensUit onderzoek van team Publieksdiensten is gebleken dat bepaalde personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basis-REGISTRATIE 0ERSONEN "20 STAAN INGESCHREVEN (ET COLLEGE VANburgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maakt bekend dat besloten is de bijhouding van de persoonslijsten van deze per-sonen op te schorten. Dit betekent dat zij vanaf het moment waarop het voornemen aan hen is verstuurd, niet meer op het adres staan ingeschreven en zijn uitgeschreven naar land onbekend. De namen van deze personen staan vermeld op de website van de gemeente Bergen op Zoom.

  U en eventueel andere belanghebbenden kunnen tegen deze beslui-ten binnen zes weken na datum van publicatie (19 januari 2014) gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Vermeld hierin uw naam en adres, dagtekening, vermelding van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en de gronden van het bezwaar. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Indien bezwaar is ingesteld kunnen u en eventueel andere belanghebbenden de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek wordt griffierecht geheven.

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. M.T. van der Meer, telefoonnummer 0164 27 76 59 of via [email protected]

  nieu

  w

  s Bekendmaking ingevolge DE"20

  Publieksdie

  nsten

  Voornemen BekendmakingHet college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom is voornemens de volgende verkeersmaatregel(en) te treffen: - Verboden te parkeren op de aangewezen gehandicaptenparkeer-

  plaats op het parkeervak van de parkeerstrook voor Lupineveld 10, behalve voor de gehandicapte bewoner van Lupineveld 10;

  - Verboden te parkeren op de aangewezen gehandicaptenpar-keerplaats op het parkeervak van de parkeerstrook voor Mer-curiusstraat-Zuid 3, behalve voor de gehandicapte bewoner van Mercuriusstraat-Zuid 3;

  - Verboden te parkeren op de aangewezen gehandicaptenparkeer-plaats op het parkeervak van de parkeerstrook nabij de (achter)INGANGVAN2IJNLAANBEHALVEVOORDEGEHANDICAPTEBEWONERVAN2IJNLAAN

  Het ontwerp verkeersbesluit ligt vanaf 20 januari 2014 gedurende vier weken voor belanghebbenden ter inzage in het stadskantoor. Tijdens deze termijn kunnen zij schriftelijk hun zienswijze over het ontwerp verkeersbesluit kenbaar maken. De zienswijze kan gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

  BekendmakingHet college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft de volgende verkeersmaatregel(en) getroffen: - Opheffing van de aangewezen gehandicaptenparkeerplaats nabij

  van der Goesstraat 102.

  Het verkeersbesluit ligt vanaf 20 januari 2014 gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage in het stadskantoor. Tijdens deze termijn kunnen zij schriftelijk hun bezwaar over het verkeersbesluit kenbaar maken. Het bezwaar kan gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

  Parkeerbeheer

 • Vaststelling nieuwe Beleidsregels Braderien enBijzonder Markten 2014

  Gelet op artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ber-gen op Zoom 2012 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college van B&W de nieuwe Beleidsregels Braderien en Bijzonder Markten Bergen op Zoom 2014 vastgesteld.

  s Definitiebepallingen Braderie:Markt of een door winkeliers georganiseerde straatverkoop met een breed aanbod aan producten, ondersteund met muziekoptredens en ander entertainment (feestelijke markt). Snuffelmarkten, rom-melmarkten en jaarmarkten vallen ook onder de noemer braderie.

  Bijzondere markt:Markt met n brancheproduct. Als bijzondere markt merken we bijvoorbeeld aan: Stoffenmarkt, brocant-, curiosa- en antiekmarkt, markt met foodproducten uit de eigen streek, markten met typische Nederlandse en Europese foodproducten, kunstmarkt (artisanaten), boekenmarkt, moestuinmarkt, en verzamelobjectenmarkt.

  De donderdagse weekmarkt valt buiten het bereik van deze beleids-regel.

  s Gebied:Deze beleidsregel is van toepassing voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen op Zoom. In bijlage 1 wordt een onder-scheid gemaakt tussen de centra van de woonkernen, woonwijken, parken en het buitengebied van de gemeente Bergen op Zoom.

  s Braderien:Voor de volgende braderien kan vergunning worden aangevraagd:

  Krabbenfoor;twee stoffenmarkten in het centrum van Bergen op Zoom;Braderie Lepelstraat;Braderie Halsteren;Zomerfeesten Borgvliet;vrijmarkt tijdens Koningsdag in Halsteren;vrijmarkt tijdens Koningsdag in Lepelstraat;vrijmarkt tijdens Koningsdag in Bergen op Zoom;rommelmarktenreeks in Stadspark Kijk-in-de-Pot (incl. Kofferbak-verkoop);braderiereeks op de Boulevard.

  Ten aanzien van de rommelmarktenreeks in Stadspark Kijk-in-de-Pot (incl. Kofferbakverkoop) en de braderiereeks op de Boulevard geldt een sterfhuisbeleid. Wanneer deze braderien enig jaar niet meer worden georganiseerd, wordt een nieuwe aanvraag voor het organiseren van deze braderien niet gehonoreerd. s Bijzondere marktens "IJZONDEREMARKTENZIJNONDERDEHIERONDERWEERGEGEVENVOOR-

  waarden alleen toegestaan in de centrumgebieden van Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. Op basis van motieven van sociale samenhang, leefbaarheid, economie en cultuur kan in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken van deze regel. Voor-beelden zijn countryfairs en in andere delen van de gemeente georganiseerde evenementen waaraan beperkte verkoopacti-viteiten zijn verbonden, bijvoorbeeld paardenevenementen. De kwalitatieve vereisten als opgenomen in deze beleidsregel blijven bij de behandeling van de aanvraag onverminderd van kracht.

  s )NDECENTRUMGEBIEDENMOGENBIJZONDEREMARKTENPLAATSVINDENop de navolgende locaties: Grote Markt, Thaliaplein, Sint-Catha-rinaplein, Grote Binnenplaats en Achterplaats Markiezenhof, Korenbeursplein, Zuivelplein en Sint-Josephplein. Halsteren: ter-rein villa De Beek. Lepelstraat: Kerkplein. Aanvragen van andere evenementen die eerder zijn ingediend dan de aanvraag bijzon-dere markt of die deel uitmaken van het reguliere jaaraanbod aan evenementen hebben voorrang op de aanvraag bijzondere markt;

  s 0ER LOCATIE GELDT PER BIJZONDERE MARKT HET VOLGENDE MINIMUMaantal kramen/markavans: Grote Markt: 30, Thaliaplein: 15, Sint-Catharinaplein: 20, Grote Binnenplaats: 10 en Achterplaats Markiezenhof: 10, Korenbeursplein: 15, Zuivelplein: 5 en Sint-Josephplein: 15; terrein villa De Beek: 15; Kerkplein: 10;

  s 4ENMINSTEVANDEKRAAMBEZETTINGDIENTVERBANDTEHOUDENmet de branche van de bijzondere markt en overeenkomstig gevuld en bemenst te zijn. Het overige deel van de kramen mag ondersteunend zijn aan de hoofdactiviteit, bijvoorbeeld eettentjes en bijzondere presentaties;

  s Inwerkingtreding:Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Met inwerkingtreding van deze beleidsregel komt de bestaande Beleidsregel brade-rien Bergen op Zoom 2010 te vervallen.

  Burgemeester Frank Petter heeft het Burgerjaarverslag over 2013 uitgebracht. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari kondigde hij aan dat dit verslag te lezen is op de website van de gemeente Bergen op Zoom. Dit burgerverslag kunt u vinden onderwww.bergenopzoom/bestuur en organisatie/collegevanbenw.

  Burgemeester brengt Burgerjaarverslag 2013 uit

  nieuw

  s

  Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom maken bekend, dat ten behoeve van de volgende inrichting een melding is ontvan-gen en een maatwerkvoorschrift is gesteld: Activiteitenbesluit milieubeheer:s Lidl Nederland GmbH, GELEGEN AAN .IJVERHEIDSWEG TE

  Halsteren.

  Het maatwerkvoorschrift legt vast dat deze inrichting geen vetaf-scheider hoeft te plaatsen, vanwege de kleinschaligheid en aard van de keukenactiviteiten binnen deze inrichting.

  De beschikking ligt ter inzage en wel van 20 januari 2014 tot en met 4 februari 2014 bij de gemeente Bergen op Zoom tijdens openingstijden.

  Belanghebbende(n) kunnen tegen deze beschikking tot en met 4 februari 2014 een bezwaarschrift indienen. Bezwaarschrift dient schriftelijk te worden ingebracht en gezonden aan Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom. Dit laatste kan geschieden op grond van artikel 20.1 Wet milieubeheer juncto artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet op grond van

  artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht wor-den ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten:s NAAMENADRESINDIENERs DAGTEKENINGs EEN OMSCHRIJVING VAN HET BESLUIT WAARTEGEN HET BEZWAAR IS

  gericht;s DEGRONDENVANHETBEZWAAR

  De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde IN ARTIKEL VAN DE !LGEMENE WET BESTUURSRECHT GEDURENDEgenoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Het besluit wordt ingevolge artikel 20.3 van de Wet milieubeheer alsdan niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

  -ELDING!CTIVITEITENBESLUIT,IDL.IJVERHEIDSWEG(ALSTEREN

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;overwegende de integrale schuldhulpverlening voort te zetten op een wijze die verenigbaar is met het aanbestedingsrecht en in het belang van de burgers van Bergen op Zoom is;gelet op artikel 2, lid 2 en lid 3, artikel 3, artikel 10, lid 1 en artikel 11 van de Verordening alleenrecht voor de uitvoering van schuldhulp-verlening, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 oktober 2009;

  BESLUIT:1. De Kredietbank West-Brabant met ingang van 1 januari 2014

  voor een periode van drie jaar aan te wijzen en te belasten met de uitvoering van de schuldhulpverlening binnen de gemeente Bergen op Zoom.

  2. Te bepalen, dat de schuldhulpverlening in ieder geval omvat:

  a. behandeling van aanvragen om een minnelijk traject schuld-hulpverlening;

  b. ter beschikking stelling van kredieten; c. afgeven van verklaringen ten behoeve van verzoekschriften

  OMSCHULDSANERINGNATUURLIJKEPERSONENEXARTIKEL&AIL-lissementswet;

  d. budgetbeheer, te weten het beheren van een persoonlijke bankrekening ten behoeve van de clinten aan wie een min-nelijk traject schuldhulpverlening wordt verleend (in diverse varianten van ingrijpendheid);

  e. uitvoeren van heronderzoeken in verband met de schuldbe-middeling als onderdeel van een minnelijk traject schuldhulp-verlening;

  f. anticiperen op nieuwe wetgeving.3. Te bepalen, dat de aanwijzing niet overdraagbaar is.

  Aanwijzingsbesluit Kredietbank WB voor het jaar 2014

  Als inwoner of bedrijf wilt u zaken met de gemeente goed en gemak-kelijk regelen. Snel, op het moment en op de wijze dat het u het beste uitkomt. En ook de gemeente zelf is daarbij gebaat.

  Bergen op Zoom speelt in op deze behoefte en wil haar dienst-verlening verbeteren, onder andere door meer en betere online dienstverlening aan te bieden. Als inwoner kunt u altijd gebruik maken van elektronische dienstverlening, u bent niet gebonden aan openingstijden en er zijn geen wachttijden. Bovendien is online op een snelle en betrouwbare manier informatie te vinden. Het past bij het digitale tijdperk waarbij online melden de rol van de vertrouwde servicelijn gaat overnemen. Ook het gebruik van de BuitenBeter App is daar een goed voorbeeld van.Samen met inwoners werkt Bergen op Zoom aan het digitale meld-formulier Openbare Ruimte. Bij openbare ruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, parken, speelplaatsen, plantsoenen, voet- en fietspaden en winkelcentra. Met het digitale meldformulier wordt u stap voor stap naar de juiste antwoorden geleid of kan er een melding worden gemaakt van zaken die niet op orde zijn in de openbare ruimte.

  Degene die meldt ontvangt direct per mail een ontvangstbevestiging. De melding kan sneller worden verwerkt en doeltreffender worden opgelost, omdat de gegevens in n keer goed en volledig worden geregistreerd. Hierdoor kan de gemeente binnen 10 werkdagen de melding afhandelen. En mocht het binnen deze 10 werkdagen niet lukken, dan wordt u per mail op de hoogte gesteld van de reden en afhandeling. Als u geen computer of internet heeft, dan kunt u gebruik blijven maken van telefonische dienstverlening via het nummer 140164 waarop calamiteiten uiteraard altijd telefonisch gemeld worden.

  Met de inzet van een mix van kanalen (website, telefoon, balie en post) zoekt de gemeente Bergen op Zoom naar een balans tussen kostenefficintie en betrouwbare dienstverlening en zorgen we samen voor een prettige leefomgeving.

  Bergen op Zoom verbetert digitale dienstverlening

  Wilt u gratis advies over energiebesparing in uw woning? Meld u dan aan via de website www.energiemarktplaatswestbrabant.nl. U kunt op deze website een afspraak maken voor advies wanneer het u uitkomt. De Energieambassadeur komt bij u thuis en geeft een vrij-blijvend en gratis advies over mogelijke energiebesparende maatre-gelen in de woning. Ook krijgt u informatie over eventuele subsidies.

  Gratis Energieadvies

  Voor een adviesafspraak,meer informatie of andere zaken:

  website: www.energiemarktplaatswestbrabant.nl E-mail: [email protected]

  Gemeente Bergen op Zoom en het Netwerk Duurzaam Durven Doen ORGANISERENOPMAANDAG JANUARIVANTOTUURde Inspiratieavond Duurzaam Durven Doen, samen kansen pakken. Deze avond vindt plaats in theater De Maagd in Bergen op Zoom en wordt op duurzame wijze georganiseerd voor ondernemers, organi-saties en genteresseerden in de regio Bergen op Zoom. We kijken terug wat er sinds de eerste Inspiratieavond in 2012 met duurzaamheidsinitiatieven is gebeurd binnen de gemeente en we blikken vooruit naar initiatieven die op de planning staan.Ook willen we weten wat u verstaat onder duurzaamheid en welke rol daarin de politiek moet hebben. Laat u inspireren, zoek verbin-dingen en sluit bij ons aan! Voor meer informatie over de Inspiratie-avond, zie www.netwerkddd.nl.

  Inspiratieavond DuurzaamDurven Doen

 • Bekendmaking Beleidsregel Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Bergen op Zoom

  De burgemeester maakt bekend dat hij ter uitvoering van het artikel 35 Drank- en Horecawet, waarmee een ontheffing kan worden ver-leend van het gestelde in artikel 3 van die wet en dat aan die onthef-fing beperkingen en/of voorschriften kan verbinden, de beleidsregel artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Bergen op Zoom heeft vastgesteld.

  Op grond van dit besluit worden er nadere regels gesteld aan een verleende ontheffing in het kader van het tegengaan van het alco-holgebruik onder jongeren en de volksgezondheid.Het besluit ligt voor eenieder kosteloos ter inzage in de leeshoek van het Stadskantoor en eenieder kan van dit besluit een afschrift krijgen.

  BekendmakingHet college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan Islamitisch cultureel centrum, Wattweg onherroepelijk is geworden.

  Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Wattweg 7, kadastraal bekend: Bergen op Zoom, sectie C, nummer 3642 en het perceel Oude Stationsweg 37/37A, kadastraal bekend: Bergen op Zoom, sectie H, nummer 4762. Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de moskee, die nu nog gevestigd is aan de Oude Stationsweg 37/37A, naar het perceel aan de Wattweg 7 (voormalig distributiecentrum PostNL) mogelijk. Tegen het bestemmingsplan is geen beroep en/of voorlopige voor-ziening bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend, waardoor het plan op 31 december 2013 onherroepelijk is geworden. Het plan ligt ter inzage bij het team Ruimtelijke Ordening en Vergunningen en is tevens digitaal beschikbaar via de gemeente-lijke website www.bergenopzoom.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0748.BP0199-0401).

  Bestemmingsplannen

  bestemm

  ing

  splannen

  Rectificatie bekendmaking In de Bergen op Zoomse Bode van 12 januari 2014 werd op de gemeentepagina melding gemaakt van de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Langeweg 2012. In de bijbehorende publicatietekst was de beroepsclausule echter weggevallen. Voor de volledigheid staat hieronder de gehele publicatietekst inclusief beroepsclausule weergegeven. Om misverstanden te voorkomen wordt gemeld dat de beroepstermijn loopt van 13 januari 2014 tot en met 24 februari 2014.

  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Langeweg 2012Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 18 december 2013 het bestemmings-plan Langeweg 2012 met plannummer NL.IMRO.0748.BP0178-0302 gewijzigd heeft vastgesteld.

  PlangebiedHet plangebied van dit bestemmingsplan wordt in het oosten begrensd door de Antwerpsestraatweg. Aan de westkant wordt het plangebied begrensd door de spoorweg Bergen op Zoom-Vlissingen. Het plangebied loopt globaal vanaf de Stalen Brug naar het zuiden door tot aan de kruising Antwerpsestraatweg-Langeweg.

  DoelHet bestemmingsplan Langeweg 2012 is opgesteld in verband met de actualiseringsverplichting die volgt uit de Wet ruimtelijke ordening. Het onderhavig plan heeft tot doel om de in het plangebied aanwezige functies in n bestemmingsplan met n samenhan-gende en actuele juridisch-planologische regeling en onderbouwing onder te brengen. De onderhavige actualisatie is consoliderend van aard. Dit wil zeggen dat bij de wijze van bestemmen zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de feitelijke situatie en de mogelijkheden die in de voorheen geldende bestemmingsplanregelingen waren opgenomen.

  WijzigingenHet ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen voor-zag in de mogelijkheid van een woon-zorgcomplex op de locatie Van Kaam, gelegen op de hoek Antwerpsestraatweg / Laan van Borgvliet, kadastraal bekend: Bergen op Zoom, sectie F, nummers 6298 en 6303. Tegen deze ontwikkeling zijn een aantal zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen hebben er mede toe geleid dat deze ontwikkeling geen onderdeel meer uitmaakt van het bestemmingsplan Langeweg 2012. De locatie Van Kaam is uit het bestemmingsplan gehaald.

  Naast bovenstaande aanpassing, die voortvloeit uit de ingediende zienswijzen, zijn er enkele ambtshalve wijzingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben in de eerste plaats betrek-king op een tweetal bedrijfspercelen aan de Antwerpsestraatweg (nummers 262 en 372), waarop de nadere aanduiding specifieke vorm van detailhandel - detailhandel in autos en motorfietsen is opgenomen.Dit is in lijn met de bestaande activiteiten ter plaatse. In de tweede plaats gaat het om het opnemen van het radarverstoringsgebied van de vliegbasis Woensdrecht dat over het plangebied is gelegen. Tot slot is de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid bij de dubbelbestem-ming Leiding - Gas in verband met opmerkingen van de leiding-exploitant aangepast.

  InzageHet besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehoren-de stukken ligt met ingang van 13 januari 2014 gedurende 6 weken voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage in de leeshoek van het stadskantoor. Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens digitaal beschikbaar via onze gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0748.BP0178-0302).

  BeroepGedurende de genoemde periode van zes weken kan tegen het besluit van de gemeenteraad inzake de vaststelling van het bestem-mingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200019, 2500 EA s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belangheb-benden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, dan wel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben. Daarnaast kan eenieder beroep instellen tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld.

  InwerkingtredingHet besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift teven een verzoek is inge-diend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte-lijke Ordening en Vergunningen via telefoonnummer 0164 27 75 08.

  Bestemmingsplannen

  bestemm

  ing

  splannen

  De gemeenteraad heeft in juli 2004 besloten om het kapvergunningenstelsel af te schaffen. In het kader van werkzaamheden is het in sommige gevallen noodzakelijk dat kap-/verplantwerkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden. Zoals gemeld in de publicatie d.d. 9 januari 2005 betreffende Intrekking Boomverordening 2001 wordt melding gedaan van bomen die in het kader van werkzaamheden worden gekapt/ver-plant. Tegen de kap-/verplantwerkzaamheden kan geen bezwaar worden aangetekend.

  Kijk in de Pot/ZuidwestsingelIn verband met de aanleg van een vernieuwde aansluiting van het woongebied Kijk in de Pot/Zuidwestsingel vinder er wat wijzigingen plaats in het boombestand ter plaatse. Voor de vernieuwde aanslui-ting moeten namelijk 9 eiken verdwijnen. Om de bomen voor de omgeving te behouden is besloten deze te verplanten in het verleng-de van het Retranchement (het fiets-/voetpad door Kijk in de Pot).

  Op de bewuste locatie dienen daarvoor 3 esdoorns gekapt te worden om daar ruimte voor te maken. Deze esdoorns zijn kwalitatief niet zo sterk meer moeten vaak gesnoeid worden. De eiken die er komen zijn daarentegen weer erg sterke bomen die het groene beeld ter plaatse behouden.

  Gezien de voortgang van de werkzaamheden is besloten de uit-voering gefaseerd plaats te laten vinden. Er wordt op korte termijn gestart met de kap van 2 esdoorns en het verplanten van 5 eiken. De rest volgt in een later stadium.

  Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. Franken, telefoonnummer 27 75 87.

  Kap- / verplantmelding

  Omgevingsvergunningen voor de realisatie van een woning op de kavels 3, 4 en 7 aan de Heimolen in Bergen op Zoom Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij met toepassing van 2.12, eerste lid onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omge-vingsvergunningen hebben verleend voor de activiteiten bouwen in combinatie met planologisch strijdig gebruik:- De realisatie van een woning op het perceel Heimolen 76a (kavel

  3), kadastraal bekend: Bergen op Zoom, sectie N, nummer 646;- De realisatie van een woning op het perceel Heimolen 76 (kavel

  4), kadastraal bekend: Bergen op Zoom, sectie N, nummer 645;- De realisatie van een woning op het perceel Heimolen 74 (kavel

  7), kadastraal bekend: Bergen op Zoom, sectie N, nummer 642.

  Het college van burgemeester en wethouders maakt eveneens bekend dat zij ten behoeve van de voornoemde percelen een hogere waarde als bedoeld in artikel 59 van de Wet geluidhinder heeft vast-gesteld in verband met het industrielawaai van Fokkerservices BV en de Vliegbasis Woensdrecht.De omgevingsvergunningen en bijbehorende stukken inclusief de besluiten inzake het vaststellen van een hogere waarde als bedoeld in de Wet geluidhinder liggen met ingang van 20 januari 2014 gedu-rende 6 weken ter inzage tijdens kantooruren in het Stadskantoor, J. Obrechtlaan 4 te Bergen op Zoom. De stukken zijn tevens digitaal beschikbaar via onze gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl. De stukken zijn ook beschikbaar via de landelijke voorziening

  www.ruimtelijkeplannen.nl, (NL.IMRO.0748.OVHei-molenkavel3-0301, NL.IMRO.0748.OVHeimolenka-vel4-0301, NL.IMRO.0748.OVHeimolen74kvl7-0301). Vanaf de dag nadat de omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken ter inzage zijn gelegd, kan hiertegen gedurende een periode van zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Beroep kan worden ingesteld door belanghebben-den die tijdig een zienswijze bij het college hebben ingediend, dan wel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben.

  Het instellen van beroep schort de werking van de vergunningen niet op. De omgevingsvergunningen treden in werking met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de werking ervan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

  Rectificatie: Voor de eerste twee genoemde kavels (Heimolen 76a en 76) heeft bekendmaking van de verleende omgevingsvergunningen plaatsgevonden in de Bergen op Zoomse Bode van 15 december 2013. Hierbij is echter niet de juiste publicatietekst gebruikt. Via deze publicatie wordt dat gerectificeerd.

  Omgevingsvergunningen

  Omgevingsvergunningen

  Burgemeester Blomlaan: tussen Van Heelulaan en Beukenlaan afgesloten tot medio 2014 in verband met rioolvervanging. Sint Annastraatje: in verband met bouwwerkzaamheden is het Sint Annastraatje afgesloten tot februari 2014. Voor informatie per locatie: http://www.haalmeeruitdeweg.nl.

  Verkeersmaatregelen

  WelstandMonumentenCommissieDe WelstandMonumentenCommissie vergadert in principe om de twee weken op maandag. De eerstvolgende vergadering is maandag 20 januari 2014. Bent u genteresseerd in de bouwplannen die de commissie gaat behandelen, dan kunt u de agenda vanaf vrijdag voorafgaand aan de vergadering raadplegen op de gemeentelijke internetsite: www.bergenopzoom.nl/boz/welstand.

  Uittrekselbevolkingsadministratie (GBA) nodig?

  Via www.bergenopzoom.nl gaat het

  sneller n het is 1,50 goedkoper!

 • PAGINA 12

  STEELBRIDGE CLUB Wintercompetitie, 13 januari, A-lijn: 1. Henk de Rooy-Rene de Rooy 64,58%; 2. Joke Kalker-Jan Kalker 60,83%; 3. Wim Geers-Gerard Ubink en Jos Pijnenburg-Eef v. Hasselt 58,75%; 5. Adrie Koevoets-Le-nie in het Veld 55,83%.B-Lijn: 1. Adrie de Wit-Mia v.d. Wouw 58,82%; 2. Toon Maes-Rob Nederhof 58,33%; 3. An Oor-Hans Prince 52,57%; 4. Stef Meihuizen-Hans Keitz 52,17%; 5. Joke Claes-Marth Franken 50,72%.

  BRIDGECLUB BRIDGE BETERUitslag 11 januari, lijn A: 1. Conny Her-togs en Jaap Dekker 62,85%; 2. Henk v/d Velden en Piet Noordijk 56,94%; 3. Hans Graafmans en Willem Hesling 55,56%.Lijn B: 1. Jo Brouwers en Tieneke de Ko-ning 59,38%; 2. Bert en Nella Wittenberg 56,88%; 3. Janny Wijnands en Tilly Wer-ner 55,00%.

  Bridge Beter speelt op maandagavond in dHonneur. Info bij Paul Luyten, tel. 06-14677493.

  HALSTERSE BRIDGE CLUBUitslag dinsdagmiddag 14 januari, Lijn-A: 1. mevr. Riet Goosen-dhr. Hans v.d. Boom 68.06%, 2. dms. Alice Schoemaker-Marieke Emons 62.85%, 3. epr. An-Jos Oor 53.82%, 4. dhrn. Mat Schepers-Ton Thijs-sen 53.47%, 5. epr. Mia-Frie van Akkeren 51.39%.Lijn-B: 1. epr. Lucie-Chris Suijkerbuijk 61.98%, 2. epr. Paula-Piet Jacobs 59.90%, 3. mevr. Nel van Oorschot-dhr. Kees Fran-ken 58.85%, 4. dhrn. Rinus Luijks-Bert de Kok 52.08%, 5. epr. Zuz-Cor Keij 50.52%.

  BRIDGECLUB W.B.M.Familyland uitslag 13 januari, A-lijn: 1.

  M. van Giels-W.Verbeek 58,33%, 2./3. A. Borremans, J. Goossens, 3. P. Mattheus-sens, E. Jansma 54,17%.B-lijn: 1. echtpaar Van Duyvenbode 58,68%, 2. P. v.d. Poel-H. Eijkhout 57,64%, 3. echtpaar Van Poppelen 56,25%.

  BRIDGECLUB UP&DOWNUitslag dinsdag 14 januari, Lijn A: 1. Wies Petersen-Connie Spieker 57.64%, 2. Martha v.d. Berg-Liesbeth Hesling 56.94%, 3. Joke v.d. Boom-Diny Hagenaars 55.90%. Lijn B: 1. Lucie Disco-Leentje v.d. Broek 64.50%, 2. An Bierhuizen-Nel Bogers 60.25%, 3, Joke Claes-Rachel Wullfaert 56.00%. Zij bridgen iedere dinsdagmiddag om 13.30 uur in zaal Rozenoord.

  Nieuwe leden zijn welkom. Voor informa-tie: Joke Claes, tel. 0164-263136.

  BC FOUR ACESUitslag dinsdag 14 januari, Groep-A: 1. dms. Bea Demmers-Jennie Swaanen 54.69%, 2. dhrn. Chris Blankers-Jac Kil 54.17%, 3. dhrn. Joep Matthijssen-Peter Jansens 53,65%, 4. dhrn. Jan Deusing-Toon Verdult 53.13%, 5. mevr. Ankie Holt-zer-dhr. Jan Pigmans 52.60%.Groep-B: 1. dms. Truus Jansen-Christien Roelse 62.08%, 2. mevr. Julia van Dijk-van Bergen-dhr. Leo Timmermans 57.92%, 3. epr. Toos-Johan van Elsakker 55.83%, 4. dms. Ietje Hemsing-van Duijneveldt-Els t Hart-Boer 55.42%, 5. mevr. Annelies Tem-pelaars-van Poll-dhr. Ton Thijssen 54.17%.Groep-C: 1. dms. Nel Friedericy-Hamer-slag-Joke Goossens 62.92%, 2. dms. Ria van Diepenbeek-Truus Zandbergen 62.08%, 3. dhrn. Wim Hemsing-Soeter-broek 57.08%, 4. dms. Marita v/d Hoogte-Maria v.d. Poel 54.58%, 5. dms. Riet van Oorschot-de Wit-Ria Willems 50.00%.

  BC DE VIER WINDENUitslag 14 januari, A-Lijn: 1. Tineke Cru-sio-Gerard Crusio 62,08%, 2. Riet Maurer-Rinus Maurer 60,83%, 3. Wim Hopmans-Ben van Straaten 60,00%.B-Lijn: 1. Doortje v.d. Bersselaar-Wim v.d. Bersselaar 60,87%, 2. Rieky Corstia-nensen-Lien van Kuik 59,97%, 3. Sjoerdje Bosma-Ineke Raben 58,44%.C-Lijn: 1. Julie Huigen-Jan Huigen 62,17%, 2. Nel Borghstijn-Helene van Schie 61,88%, 3. Mechthild Orthofer-Wal-ter Berbers 56,82%. Zij spelen op dinsdagavond, aanvang 19.30 uur in Bridgecentrum dHonneur, Koepel-straat 103, Bergen op Zoom. Nieuwe leden zijn welkom. Inlichtingen bij de secretaris Gerda Klaassen, tel. 0164-683915. In janu-ari start er een beginnerscursus Bridge ge-geven door een docent van de Nederland-se Bridge Bond. Les thuis in eigen lokaal, geen horecabesteding. Info: 06-33722453, [email protected]

  BC DE WITTENHORSTUitslag woensdagmiddag 15 janu-ari: 1. mevr. Alice Schoemaker-dhr. Hans Handstede 65.83%, 2. dms. Jo Langen-berg-Corry v.d. Heuvel 62.85%, 3. dms. Dinny van Dijk-Corrie v.d. Schuit 61.25%, 4. epr. Rie-Jan Battek 56.67%, 5. dms. Wil v/d Molen-Ans Bakx 52.92%.

  BC ALERTUitslag woensdag 15 januari: 1. Isabel-Herman Albers 66,25%, 2. Lisbeth Hesling-Riet van Dijk 65,10%, 3. Betsy Doomen-Miriam Becht 55,73%, 4. Anne-Marie v.d. Beemt-Martha v.d. Berg 50,63%, 5. Jaap Dekker-Conny Hertogs 49,38%. BC Alert speelt op woensdagmiddag in de Zoomat. Info: Herman Albers, tel. 06-34304546.

  BRIDGE

  BERGEN OP ZOOMVogelbeurs: Zondag 19 januari houdt De Gekleurde Edelzanger de bekende vogelbeurs in de Kastanje, Kastanjelaan 164 van 09.30-12.00 uur.Het denkende hart: Bezinningsbijeenkomst bij het Rozenkruis. Steeds meer mensen ontdekken dat ze niet alleen hun hoofd, maar ook de intelligentie van hun hart nodig heb-ben om goed te kunnen functioneren in de huidige veranderende wereld. De bezinnings-bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 21 januari, Cromwielstraat 27, van 20.00-0.45 uur. Toegang gratis. Info: www.rozenkruis.nl of tel. 023-5186185.Hofzaallezingen: Voor de veertiende keer wordt een reeks van vier lezingen georgani-seerd over de cultuurhistorie rond Bergen op Zoom. De lezingen worden georganiseerd door De Geschiedkundige Kring, Heemkundekring Halchterth en Het Markiezenhof. Dins-dag 21 januari: Van klokken en orgels, zangers en snaren, toeters en trommels. Spreker: Koert Damveld. Locatie: Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8 van 20.00-22.00 uur, zaal open 19.30 uur. De deelnamekaarten zijn te koop aan de balie van Het Markiezenhof (di. t/m zo. van 11.00 tot 17.00 uur) en de andere organisaties.

  HALSTERENWandelen: Tijdens de wandeling met gids over Fort de Roovere worden wetenswaar-digheden verteld, zoals geschiedenis en bouw van het Fort . Eveneens komen systemen van verdediging en aanval aan de orde. Verzamelen zondag 19 januari om 12.45 uur bij het informatiebord t.o.v. de parkeerplaats, hoek Ligneweg/Schansbaan. Zorg wel voor goede kleding en schoenen.

  KORTE BERICHTEN

  Uitslag 12 januariBC Shot -Olympus 69 1-7BC De Zwaluwen -Olympus 69 U17 4-4BV Groene Ster -Olympus 69 U13 4-4Programma 19 januari

  Olympus 69 -BV Blauw Wit 10.00Olympus 67 U17 -TFS 57 10.00Olympus 69 U13 -BV Blauw Wit 10.00 Lid worden van oOlympus69 badminton? Kijk op www.olympus69.nl

  Olympus 69 badminton

  BERGEN OP ZOOM - Frans v.d. Bergh is na 40 jaar keurmeester te zijn ge-weest als parkieten keurmeester bij vogelvereniging De Gekleurde Edel-zanger gestopt als keurmeester.

  In die 40 jaar zijn er duizenden, zoniet tien-duizenden parkieten, door hem gekeurd. Veel vogelverenigingen hebben dan ook met lede ogen afscheid van hem genomen.

  Al ruim 40 jaar is hij een actief lid van de vereniging en kan men altijd een beroep op hem doen op welk gebied dan ook. Zijn grote vogelkennis is voor de vereniging heel waardevol en leerzaam.

  Frans, we hopen dat je nog lang bij onze vereniging lid mag blijven en onze kwekers nuttige tips kan blijven geven, vertelt de vogelvereniging.

  Afscheid Frans v.d. Bergh

  Wel winnen h!' gaat over hoe ouders ervoor kunnen zorgen dat het goed gaat met hun kind in de sport en het kind tijdens het sporten optimaal plezier kan beleven.

  Deze voorstelling wordt op 5 februari 2014 gespeeld in schouwburg de Maagd en is speciaal voor ouders van jeugdleden van sportclubs. Kaartjes zijn vanaf nu te koop via www.welwinnenhe.nl.

  Theatervoorstelling Wel winnen h! voor ouders sportende kinderen

  Omgevingsvergunningen

  Omgevingsvergunningen

  Wet elektronische bekendmakingVanaf 1 januari 2014 treedt een verordening niet meer in werking als er over deze verordening alleen een publicatie in de Bergen op Zoomse Bode heeft gestaan. Vanaf die datum is namelijk de Wet elektronische bekendmaking van kracht. De wet bepaalt dat veror-deningen digitaal moeten worden bekendgemaakt op de in die wet specifiek voorgeschreven wijze. Het gaat daarbij om de complete tekst van de verordening. U kunt deze voortaan vinden op http://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

  Overigens lopen er op dit moment nog twee systemen naast elkaar. De Gemeentewet bepaalt immers dat verordeningen ook in de Cen-trale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) moeten worden opgenomen. Ook via www.overheid.nl (verder onder lokale wet- en regelgeving) kunt u de verordeningen vinden. Het is de bedoeling dat de systemen op termijn aan elkaar worden gekoppeld.

  U kunt de verordeningen echter nog steeds in gedrukte vorm inzien in het stadskantoor.

  ONTVANGEN AANVRAGEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat het de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: Reguliere aanvraag omgevingsvergunningAanvraagnr. Ontvangstdatum Adres, ActiviteitWO/2014/003 08-01-2014 Zuidzijde Zoom 42 te Bergen op Zoom, het verplaatsen van

  een inritWO/2014/004 08-01-2014 Julianastraat 33 te Halsteren, het verbouwen en uitbreiden

  van een woningWO/2014/008 07-01-2014 Bernadettestraat 4 te Lepelstraat, het realiseren van een

  social restaurant in een voormalige school

  Op een reguliere aanvraag omgevingsvergunning moet binnen acht weken na ontvangst zijn beslist. Indien deze wordt overschreden, dan ontstaat een van rechtswege verleende vergunning.

  Uitgebreide aanvraag omgevingsvergunningAanvraagnr. Ontvangstdatum Adres, ActiviteitWO/2014/006 06-01-2014 Vierlinghweg 30 te Bergen op Zoom, het wijzigen van de

  opslag van gevaarlijke stoffen Op een uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning moet binnen 26 weken na ontvangst zijn beslist hierbij geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens de Algemene Wet Bestuursrecht.

  Wilt u aanvraag omgevingsvergunning komen inzien? Dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de centrale balie. Telefoonnummer 0164 27 74 91/27 75 55.

  BESLUITEN Verleende omgevingsvergunningenHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat onderstaande verleende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend:

  Aanvraagnr. Verzenddatum Adres, ActiviteitWO/2013/632 09-01-2014 Blankenweg 22-24 te Bergen op Zoom, het plaatsen van een

  tijdelijk kantoorgebouwWO/2013/576 14-01-2014 Lambertijnenhof 226 te Bergen op Zoom, het inpandig ver-

  bouwen van twee zorgwoningen (het maken van een portaal t.p.v. een draagmuur t.b.v. de vergroting van de zorgbadka-mers)

  WO/2013/614 13-01-2014 Fabrieksstraat 50 te Halsteren, het bouwen van een tuinkamer

  Bezwaar en voorlopige voorzieningIndienen bezwaarschriftIndien u het niet eens bent met het voornoemd besluit kunt u ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

  Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Indien bezwaar is gemaakt kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoe-ken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven.

  BeroepU kunt binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld kunnen u en eventueel andere belanghebbenden de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Zowel voor het in behandeling nemen van het beroep als het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

  Wilt u de verleende vergunningen komen inzien? Dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-werkers van de centrale balie. Telefoonnummer 0164-277491 / 277555.

  Bekendmaking

 • WINTERS VOORDEEL INWINKELSTADROOSENDAAL

  KOOPZONDAGZONDAG 26 JANUARI

  12-17 UUR

  BRABERSSTRAAT

  De Brabersstraat is met zijn specialistisch winkelaanbod een zeer aantrekkelijke verbindingsroute tussen oude en Nieuwe Markt. Gericht shoppen doet men dan ook in de Brabersstraat. Meerdere speciaalzake