de 3000 meeste gebruikte woorden in de engelse taal · de 3000 meeste gebruikte woorden in de...

of 66 /66
1 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate De 3000 meeste gebruikte woorden in de Engelse taal 1 a een 2 abandon in de steek laten 3 ability vermogen 4 able in staat 5 abortion abortus 6 about over 7 above bovenstaand 8 abroad Buitenland 9 absence afwezigheid 10 absolute absoluut 11 absolutely Absoluut 12 absorb absorberen 13 abuse misbruik 14 academic academische 15 accept aanvaarden 16 access toegang 17 accident ongeval 18 accompany begeleiden 19 accomplish bereiken 20 according volgens 21 account account 22 accurate accuraat 23 accuse beschuldigen 24 achieve bereiken 25 achievement prestatie 26 acid zuur 27 acknowledge erkennen 28 acquire verkrijgen 29 across aan de overkant 30 act handelen 31 action actie 32 active actief 33 activist activist 34 activity activiteit 35 actor acteur 36 actress actrice 37 actual werkelijk 38 actually werkelijk 39 ad advertentie 40 adapt zich aanpassen 41 add toevoegen 42 addition toevoeging 43 additional extra 44 address adres

Upload: others

Post on 10-Feb-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  De 3000 meeste gebruikte woorden in de Engelse taal

  1 a een 2 abandon in de steek laten 3 ability vermogen 4 able in staat 5 abortion abortus 6 about over 7 above bovenstaand 8 abroad Buitenland 9 absence afwezigheid

  10 absolute absoluut

  11 absolutely Absoluut 12 absorb absorberen 13 abuse misbruik 14 academic academische 15 accept aanvaarden

  16 access toegang 17 accident ongeval 18 accompany begeleiden 19 accomplish bereiken 20 according volgens 21 account account 22 accurate accuraat

  23 accuse beschuldigen 24 achieve bereiken 25 achievement prestatie 26 acid zuur 27 acknowledge erkennen 28 acquire verkrijgen 29 across aan de overkant 30 act handelen 31 action actie 32 active actief 33 activist activist

  34 activity activiteit 35 actor acteur 36 actress actrice 37 actual werkelijk 38 actually werkelijk 39 ad advertentie 40 adapt zich aanpassen 41 add toevoegen 42 addition toevoeging 43 additional extra 44 address adres

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 2 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  45 adequate voldoende

  46 adjust aanpassen 47 adjustment aanpassing 48 administration administratie 49 administrator beheerder 50 admire bewonderen 51 admission toelating 52 admit toegeven 53 adolescent puber 54 adopt adopteren 55 adult volwassen 56 advance van te voren

  57 advanced gevorderd 58 advantage voordeel 59 adventure avontuur 60 advertising reclame 61 advice advies 62 advise adviseren 63 adviser raadgever 64 advocate pleiten voor 65 affair affaire 66 affect aantasten 67 afford veroorloven 68 afraid bang

  69 African Afrikaanse 70 African-American Afro-Amerikaans 71 after na 72 afternoon middag 73 again nog een keer 74 against tegen 75 age leeftijd 76 agency agentschap 77 agenda agenda 78 agent agent 79 aggressive agressief

  80 ago geleden 81 agree mee eens 82 agreement overeenkomst 83 agricultural agrarisch 84 ah Ah 85 ahead verder 86 aid steun 87 aide assistent 88 AIDS AIDS 89 aim doel 90 air lucht

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 3 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  91 aircraft vliegtuig

  92 airline vliegmaatschappij 93 airport luchthaven 94 album album 95 alcohol alcohol 96 alive levend 97 all alle 98 alliance bondgenootschap 99 allow toestaan

  100 ally bondgenoot 101 almost bijna 102 alone alleen

  103 along langs 104 already nu al 105 also ook 106 alter wijzigen 107 alternative alternatief 108 although hoewel 109 always altijd 110 AM AM 111 amazing verbazingwekkend 112 American Amerikaans 113 among tussen 114 amount bedrag

  115 analysis analyse 116 analyst analyst 117 analyze analyseren 118 ancient oude 119 and en 120 anger boosheid 121 angle hoek 122 angry boos 123 animal dier 124 anniversary verjaardag 125 announce aankondigen

  126 annual jaar- 127 another een ander 128 answer antwoord 129 anticipate anticiperen 130 anxiety angst 131 any ieder 132 anybody iemand 133 anymore meer 134 anyone iedereen 135 anything iets 136 anyway hoe dan ook

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 4 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  137 anywhere overal

  138 apart deel 139 apartment appartement 140 apparent schijnbaar 141 apparently blijkbaar 142 appeal in beroep gaan 143 appear verschijnen 144 appearance uiterlijk 145 apple appel 146 application toepassing 147 apply van toepassing zijn 148 appoint aanstellen

  149 appointment afspraak 150 appreciate op prijs stellen 151 approach nadering 152 appropriate geschikt 153 approval goedkeuring 154 approve goedkeuren 155 approximately ongeveer 156 Arab Arabisch 157 architect architect 158 area Gebied 159 argue argumenteren 160 argument argument

  161 arise ontstaan 162 arm arm 163 armed gewapend 164 army leger 165 around in de omgeving van 166 arrange regelen 167 arrangement arrangement 168 arrest arresteren 169 arrival aankomst 170 arrive aankomen 171 art kunst

  172 article artikel 173 artist artiest 174 artistic artistiek 175 as als 176 Asian Aziatisch 177 aside terzijde 178 ask vragen 179 asleep in slaap 180 aspect aspect 181 assault aanval 182 assert beweren

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 5 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  183 assess schatten

  184 assessment beoordeling 185 asset aanwinst 186 assign toewijzen 187 assignment toewijzing 188 assist helpen 189 assistance bijstand 190 assistant assistent 191 associate associëren 192 association vereniging 193 assume uitgaan van 194 assumption veronderstelling

  195 assure verzekeren 196 at op 197 athlete atleet 198 athletic atletisch 199 atmosphere atmosfeer 200 attach hechten 201 attack aanval 202 attempt poging 203 attend bijwonen 204 attention aandacht 205 attitude houding 206 attorney advocaat

  207 attract aantrekken 208 attractive aantrekkelijk 209 attribute attribuut 210 audience publiek 211 author auteur 212 authority autoriteit 213 auto auto 214 available beschikbaar 215 average gemiddelde 216 avoid vermijden 217 award onderscheiding

  218 aware bewust 219 awareness bewustzijn 220 away weg 221 awful afschuwelijk 222 baby baby 223 back terug 224 background achtergrond 225 bad slecht 226 badly slecht 227 bag zak 228 bake bakken

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 6 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  229 balance balans

  230 ball bal 231 ban ban 232 band band 233 bank bank 234 bar bar 235 barely nauwelijks 236 barrel vat 237 barrier barrière 238 base baseren 239 baseball basketbal 240 basic basis-

  241 basically eigenlijk 242 basis basis 243 basket mand 244 basketball basketbal 245 bathroom badkamer 246 battery accu 247 battle strijd 248 be worden 249 beach strand 250 bean Boon 251 bear beer 252 beat overtreffen

  253 beautiful mooi 254 beauty schoonheid 255 because omdat 256 become worden 257 bed bed 258 bedroom slaapkamer 259 beer bier 260 before voor 261 begin beginnen 262 beginning begin 263 behavior gedrag

  264 behind achter 265 being wezen 266 belief geloof 267 believe geloven 268 bell klok 269 belong behoren 270 below beneden 271 belt riem 272 bench bank 273 bend bocht 274 beneath onder

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 7 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  275 benefit voordeel

  276 beside naast 277 besides behalve 278 best het beste 279 bet inzet 280 better beter 281 between tussen 282 beyond voorbij 283 Bible Bijbel 284 big groot 285 bike fiets 286 bill Bill

  287 billion miljard 288 bind binden 289 biological biologisch 290 bird vogel 291 birth geboorte 292 birthday verjaardag 293 bit beetje 294 bite beet 295 black zwart 296 blade blad 297 blame de schuld geven 298 blanket deken

  299 blind Blind 300 block blok 301 blood bloed 302 blow blazen 303 blue blauw 304 board boord 305 boat boot 306 body lichaam 307 bomb bom 308 bombing bombardement 309 bond obligatie

  310 bone bot 311 book boek 312 boom boom 313 boot bagageruimte 314 border grens 315 born geboren 316 borrow lenen 317 boss baas 318 both beide 319 bother dwars zitten 320 bottle fles

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 8 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  321 bottom bodem

  322 boundary grens 323 bowl kom 324 box doos 325 boy jongen 326 boyfriend vriendje 327 brain hersenen 328 branch tak 329 brand merk 330 bread brood 331 break breken 332 breakfast ontbijt

  333 breast borst 334 breath adem 335 breathe ademen 336 brick steen 337 bridge brug 338 brief kort 339 briefly kort 340 bright helder 341 brilliant briljant 342 bring brengen 343 British Brits 344 broad breed

  345 broken gebroken 346 brother broer 347 brown bruin 348 brush borstel 349 buck reebok 350 budget begroting 351 build bouwen 352 building gebouw 353 bullet kogel 354 bunch bos 355 burden last

  356 burn brandwond 357 bury begraven 358 bus bus 359 business bedrijf 360 busy bezig 361 but maar 362 butter boter 363 button knop 364 buy kopen 365 buyer koper 366 by door

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 9 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  367 cabin cabine

  368 cabinet kabinet 369 cable kabel 370 cake cake 371 calculate berekenen 372 call telefoontje 373 camera camera 374 camp kamp 375 campaign campagne 376 campus campus 377 can kan 378 Canadian Canadees

  379 cancer kanker 380 candidate kandidaat 381 cap pet 382 capability geschiktheid 383 capable in staat 384 capacity capaciteit 385 capital hoofdstad 386 captain gezagvoerder 387 capture gevangen nemen 388 car auto 389 carbon koolstof 390 card kaart

  391 care zorg 392 career carrière 393 careful voorzichtig 394 carefully voorzichtig 395 carrier carrier 396 carry dragen 397 case geval 398 cash contant geld 399 cast gegoten 400 cat kat 401 catch vangst

  402 category categorie 403 Catholic Katholiek 404 cause oorzaak 405 ceiling plafond 406 celebrate vieren 407 celebration viering 408 celebrity beroemdheid 409 cell cel 410 center centrum 411 central centraal 412 century eeuw

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 10 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  413 CEO Directeur

  414 ceremony ceremonie 415 certain zeker 416 certainly zeker 417 chain keten 418 chair stoel 419 chairman Voorzitter 420 challenge uitdaging 421 chamber kamer 422 champion kampioen 423 championship kampioenschap 424 chance kans

  425 change verandering 426 changing veranderen 427 channel kanaal 428 chapter hoofdstuk 429 character karakter 430 characteristic karakteristiek 431 characterize karakteriseren 432 charge in rekening brengen 433 charity goed doel 434 chart tabel 435 chase jacht 436 cheap goedkoop

  437 check controleren 438 cheek wang 439 cheese kaas 440 chef chef 441 chemical chemisch 442 chest borst 443 chicken kip 444 chief chef 445 child kind 446 childhood kinderjaren 447 Chinese Chinese

  448 chip spaander 449 chocolate chocola 450 choice keuze 451 cholesterol cholesterol 452 choose Kiezen 453 Christian Christelijk 454 Christmas Kerstmis- 455 church kerk 456 cigarette sigaret 457 circle cirkel 458 circumstance omstandigheid

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 11 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  459 cite citeren

  460 citizen inwoner 461 city stad 462 civil civiel 463 civilian civiel 464 claim vordering 465 class klasse 466 classic klassiek 467 classroom klas 468 clean schoon 469 clear duidelijk 470 clearly duidelijk

  471 client cliënt 472 climate klimaat 473 climb beklimmen 474 clinic kliniek 475 clinical klinisch 476 clock klok 477 close dichtbij 478 closely van nabij 479 closer dichterbij 480 clothes kleren 481 clothing kleding 482 cloud wolk

  483 club club 484 clue aanwijzing 485 cluster tros 486 coach trainer 487 coal steenkool 488 coalition coalitie 489 coast kust 490 coat jas 491 code code 492 coffee koffie 493 cognitive cognitieve

  494 cold koude 495 collapse ineenstorting 496 colleague collega 497 collect verzamelen 498 collection verzameling 499 collective collectief 500 college college 501 colonial koloniaal 502 color kleur 503 column kolom 504 combination combinatie

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 12 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  505 combine combineren

  506 come komen 507 comedy komedie 508 comfort comfort 509 comfortable comfortabel 510 command opdracht 511 commander commandant 512 comment commentaar 513 commercial commercieel 514 commission commissie 515 commit plegen 516 commitment inzet

  517 committee commissie 518 common gemeenschappelijk 519 communicate communiceren 520 communication communicatie 521 community gemeenschap 522 company bedrijf 523 compare vergelijken 524 comparison vergelijking 525 compete concurreren 526 competition wedstrijd 527 competitive competitief 528 competitor concurrent

  529 complain klagen 530 complaint klacht 531 complete compleet 532 completely helemaal 533 complex complex 534 complicated ingewikkeld 535 component bestanddeel 536 compose componeren 537 composition samenstelling 538 comprehensive uitgebreid 539 computer computer

  540 concentrate concentreren 541 concentration concentratie 542 concept concept 543 concern bezorgdheid 544 concerned bezorgd 545 concert concert 546 conclude concluderen 547 conclusion conclusie 548 concrete beton 549 condition staat 550 conduct gedrag

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 13 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  551 conference conferentie

  552 confidence vertrouwen 553 confident zelfverzekerd 554 confirm bevestigen 555 conflict conflict 556 confront confronteren 557 confusion verwarring 558 Congress Congres 559 congressional congres 560 connect aansluiten 561 connection verbinding 562 consciousness bewustzijn

  563 consensus overeenstemming 564 consequence gevolg 565 conservative conservatief 566 consider overwegen 567 considerable aanzienlijk 568 consideration overweging 569 consist bestaan uit 570 consistent consequent 571 constant constante 572 constantly voortdurend 573 constitute vormen 574 constitutional grondwettelijk

  575 construct construeren 576 construction bouw 577 consultant consultant 578 consume consumeren 579 consumer klant 580 consumption consumptie 581 contact contact 582 contain bevatten 583 container houder 584 contemporary tijdgenoot 585 content inhoud

  586 contest wedstrijd 587 context context 588 continue doorgaan met 589 continued vervolgd 590 contract contract 591 contrast contrast 592 contribute bijdragen 593 contribution bijdrage 594 control controle 595 controversial controversieel 596 controversy controverse

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 14 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  597 convention conventie

  598 conventional conventioneel 599 conversation gesprek 600 convert converteren 601 conviction overtuiging 602 convince overtuigen 603 cook koken 604 cookie koekje 605 cooking koken 606 cool koel 607 cooperation samenwerking 608 cop politieagent

  609 cope het hoofd te bieden 610 copy kopiëren 611 core kern 612 corn maïs 613 corner hoek 614 corporate zakelijke 615 corporation corporatie 616 correct correct 617 correspondent correspondent 618 cost kosten 619 cotton katoen 620 couch bank

  621 could kon 622 council raad 623 counselor raadgever 624 count tellen 625 counter teller 626 country land 627 county provincie 628 couple paar 629 courage moed 630 course Cursus 631 court rechtbank

  632 cousin neef 633 cover deksel 634 coverage dekking 635 cow koe 636 crack barst 637 craft ambacht 638 crash neerstorten 639 crazy gek 640 cream room 641 create creëren 642 creation schepping

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 15 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  643 creative creatief

  644 creature schepsel 645 credit credit 646 crew bemanning 647 crime misdrijf 648 criminal crimineel 649 crisis crisis 650 criteria criteria 651 critic criticus 652 critical kritisch 653 criticism kritiek 654 criticize bekritiseren

  655 crop gewas 656 cross kruis 657 crowd menigte 658 crucial beslissend 659 cry huilen 660 cultural cultureel 661 culture cultuur 662 cup kop 663 curious nieuwsgierig 664 current actueel 665 currently momenteel 666 curriculum leerplan

  667 custom gewoonte 668 customer klant 669 cut besnoeiing 670 cycle fiets 671 dad pa 672 daily dagelijks 673 damage schade 674 dance dans 675 danger Gevaar 676 dangerous gevaarlijk 677 dare durven

  678 dark donker 679 darkness duisternis 680 data gegevens 681 date datum 682 daughter dochter 683 day dag 684 dead dood 685 deal transactie 686 dealer handelaar 687 dear Geachte 688 death dood

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 16 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  689 debate debat

  690 debt schuld 691 decade decennium 692 decide besluiten 693 decision besluit 694 deck dek 695 declare verklaren 696 decline afwijzen 697 decrease kleiner worden 698 deep diep 699 deeply diep 700 deer hert

  701 defeat nederlaag 702 defend verdedigen 703 defendant verweerder 704 defense verdediging 705 defensive defensief 706 deficit tekort 707 define bepalen 708 definitely definitief 709 definition definitie 710 degree mate 711 delay vertraging 712 deliver leveren

  713 delivery levering 714 demand vraag naar 715 democracy democratie 716 Democrat Democraat 717 democratic democratisch 718 demonstrate demonstreren 719 demonstration demonstratie 720 deny ontkennen 721 department afdeling 722 depend afhangen 723 dependent afhankelijk

  724 depending afhankelijk 725 depict verbeelden 726 depression depressie 727 depth diepte 728 deputy plaatsvervanger 729 derive afleiden 730 describe beschrijven 731 description beschrijving 732 desert woestijn 733 deserve verdienen 734 design ontwerp

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 17 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  735 designer ontwerper

  736 desire verlangen 737 desk bureau 738 desperate ten einde raad 739 despite ondanks 740 destroy vernietigen 741 destruction verwoesting 742 detail detail- 743 detailed gedetailleerd 744 detect opsporen 745 determine bepalen 746 develop ontwikkelen

  747 developing ontwikkelen 748 development ontwikkeling 749 device apparaat 750 devote wijden 751 dialogue dialoog 752 die dood gaan 753 diet dieet 754 differ verschillen 755 difference verschil 756 different verschillend 757 differently anders 758 difficult moeilijk

  759 difficulty moeilijkheid 760 dig graven 761 digital digitaal 762 dimension dimensie 763 dining dining 764 dinner avondeten 765 direct direct 766 direction richting 767 directly direct 768 director regisseur 769 dirt vuil

  770 dirty vuil 771 disability onbekwaamheid 772 disagree het oneens zijn 773 disappear verdwijnen 774 disaster ramp 775 discipline discipline 776 discourse redevoering 777 discover ontdekken 778 discovery ontdekking 779 discrimination discriminatie 780 discuss bespreken

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 18 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  781 discussion discussie

  782 disease ziekte 783 dish schotel 784 dismiss ontslaan 785 disorder wanorde 786 display tonen 787 dispute geschil 788 distance afstand 789 distant afgelegen 790 distinct onderscheiden 791 distinction onderscheid 792 distinguish onderscheiden

  793 distribute verdelen 794 distribution distributie 795 district wijk 796 diverse verschillend 797 diversity verscheidenheid 798 divide verdelen 799 division afdeling 800 divorce scheiden 801 DNA DNA 802 do do 803 doctor doctor 804 document document

  805 dog hond 806 domestic huiselijk 807 dominant dominant 808 dominate heersen 809 door deur- 810 double dubbele 811 doubt twijfel 812 down naar beneden 813 downtown downtown 814 dozen dozijn 815 draft droogte

  816 drag slepen 817 drama drama 818 dramatic dramatisch 819 dramatically dramatisch 820 draw trek 821 drawing tekening 822 dream droom 823 dress jurk 824 drink drinken 825 drive rijden 826 driver bestuurder

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 19 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  827 drop laten vallen

  828 drug drug 829 dry droog 830 due ten gevolge 831 during gedurende 832 dust stof 833 duty plicht 834 each elk 835 eager gretig 836 ear oor 837 early vroeg 838 earn verdienen

  839 earnings verdiensten 840 earth aarde 841 ease gemak 842 easily gemakkelijk 843 east oosten- 844 eastern oostelijk 845 easy gemakkelijk 846 eat eten 847 economic economisch 848 economics economie 849 economist econoom 850 economy economie

  851 edge rand 852 edition editie 853 editor editor 854 educate onderwijzen 855 education onderwijs 856 educational leerzaam 857 educator opvoeder 858 effect effect 859 effective effectief 860 effectively effectief 861 efficiency rendement

  862 efficient doeltreffend 863 effort inspanning 864 egg ei 865 eight acht 866 either een van beide 867 elderly ouderen 868 elect kiezen 869 election verkiezing 870 electric elektrisch 871 electricity elektriciteit 872 electronic elektronisch

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 20 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  873 element element

  874 elementary elementair 875 eliminate elimineren 876 elite de elite 877 else anders 878 elsewhere ergens anders 879 e-mail e-mail 880 embrace omhelzing 881 emerge opduiken 882 emergency noodgeval 883 emission emissie 884 emotion emotie

  885 emotional emotioneel 886 emphasis nadruk 887 emphasize benadrukken 888 employ dienst 889 employee werknemer 890 employer werkgever 891 employment werk 892 empty leeg 893 enable in staat stellen 894 encounter stuiten op 895 encourage aanmoedigen 896 end einde

  897 enemy vijand 898 energy energie 899 enforcement handhaving 900 engage bezighouden 901 engine motor 902 engineer ingenieur 903 engineering bouwkunde 904 English Engels 905 enhance verbeteren 906 enjoy genieten 907 enormous enorm

  908 enough genoeg 909 ensure ervoor zorgen 910 enter invoeren 911 enterprise onderneming 912 entertainment vermaak 913 entire geheel 914 entirely geheel 915 entrance Ingang 916 entry binnenkomst 917 environment milieu 918 environmental milieu

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 21 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  919 episode aflevering

  920 equal Gelijk 921 equally even 922 equipment uitrusting 923 era tijdperk 924 error fout 925 escape ontsnappen 926 especially vooral 927 essay opstel 928 essential essentieel 929 essentially in wezen 930 establish tot stand brengen

  931 establishment etablissement 932 estate landgoed 933 estimate schatting 934 etc enz 935 ethics ethiek 936 ethnic etnisch 937 European Europese 938 evaluate schatten 939 evaluation evaluatie 940 even zelfs 941 evening avond 942 event evenement

  943 eventually tenslotte 944 ever ooit 945 every elk 946 everybody iedereen 947 everyday elke dag 948 everyone iedereen 949 everything alles 950 everywhere overal 951 evidence bewijsmateriaal 952 evolution evolutie 953 evolve evolueren

  954 exact exact 955 exactly precies 956 examination examen 957 examine onderzoeken 958 example voorbeeld 959 exceed overtreffen 960 excellent uitstekend 961 except behalve 962 exception uitzondering 963 exchange uitwisseling 964 exciting opwindend

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 22 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  965 executive uitvoerend

  966 exercise oefening 967 exhibit tentoonstellen 968 exhibition tentoonstelling 969 exist bestaan 970 existence bestaan 971 existing bestaand 972 expand uitbreiden 973 expansion uitbreiding 974 expect verwachten 975 expectation verwachting 976 expense kosten

  977 expensive duur 978 experience ervaring 979 experiment experiment 980 expert deskundige 981 explain leg uit 982 explanation uitleg 983 explode ontploffen 984 explore onderzoeken 985 explosion explosie 986 expose blootstellen 987 exposure blootstelling 988 express uitdrukken

  989 expression uitdrukking 990 extend uitbreiden 991 extension uitbreiding 992 extensive uitgebreid 993 extent omvang 994 external extern 995 extra extra 996 extraordinary buitengewoon 997 extreme extreem 998 extremely uiterst 999 eye oog

  1000 fabric kleding stof 1001 face gezicht 1002 facility faciliteit 1003 fact feit 1004 factor factor 1005 factory fabriek 1006 faculty faculteit 1007 fade vervagen 1008 fail mislukken 1009 failure mislukking 1010 fair eerlijk

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 23 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1011 fairly tamelijk

  1012 faith geloof 1013 fall vallen 1014 false vals 1015 familiar vertrouwd 1016 family familie 1017 famous beroemd 1018 fan ventilator 1019 fantasy fantasie 1020 far ver 1021 farm farm 1022 farmer boer

  1023 fashion mode 1024 fast snel 1025 fat dik 1026 fate lot 1027 father vader 1028 fault fout 1029 favor gunst 1030 favorite favoriete 1031 fear angst 1032 feature voorzien zijn van 1033 federal federaal 1034 fee honorarium

  1035 feed eten geven 1036 feel voelen 1037 feeling gevoel 1038 fellow kameraad 1039 female vrouw 1040 fence hek 1041 few weinig 1042 fewer minder 1043 fiber vezel 1044 fiction fictie 1045 field veld-

  1046 fifteen vijftien 1047 fifth vijfde 1048 fifty vijftig 1049 fight strijd 1050 fighter vechter 1051 fighting vechten 1052 figure figuur 1053 file het dossier 1054 fill vullen 1055 film film 1056 final laatste

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 24 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1057 finally Tenslotte

  1058 finance financiën 1059 financial financieel 1060 find vind 1061 finding bevinding 1062 fine fijn 1063 finger vinger 1064 finish af hebben 1065 fire brand 1066 firm firma 1067 first eerste 1068 fish vis

  1069 fishing visvangst 1070 fit passen 1071 fitness geschiktheid 1072 five vijf 1073 fix repareren 1074 flag vlag 1075 flame vlam 1076 flat vlak 1077 flavor smaak 1078 flee vluchten 1079 flesh vlees 1080 flight vlucht

  1081 float vlotter 1082 floor verdieping 1083 flow stroom 1084 flower bloem 1085 fly vlieg 1086 focus focus 1087 folk mensen 1088 follow volgen 1089 following als vervolg op 1090 food eten 1091 foot voet

  1092 football voetbal 1093 for voor 1094 force dwingen 1095 foreign buitenlands 1096 forest Bos 1097 forever voor altijd 1098 forget vergeten 1099 form het formulier 1100 formal formeel 1101 formation vorming 1102 former voormalig

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 25 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1103 formula formule

  1104 forth voort 1105 fortune fortuin 1106 forward vooruit 1107 found gevonden 1108 foundation fundament 1109 founder oprichter 1110 four vier 1111 fourth vierde 1112 frame montuur 1113 framework kader 1114 free gratis

  1115 freedom vrijheid 1116 freeze bevriezen 1117 French Frans 1118 frequency frequentie 1119 frequent veel voorkomend 1120 frequently vaak 1121 fresh vers 1122 friend vriend 1123 friendly vriendelijk 1124 friendship vriendschap 1125 from van 1126 front voorkant

  1127 fruit fruit 1128 frustration frustratie 1129 fuel brandstof 1130 full vol 1131 fully geheel 1132 fun pret 1133 function functie 1134 fund fonds 1135 fundamental fundamenteel 1136 funding financiering 1137 funeral begrafenis

  1138 funny grappig 1139 furniture meubilair 1140 furthermore voorts 1141 future toekomst 1142 gain krijgen 1143 galaxy melkweg 1144 gallery galerij 1145 game spel 1146 gang bende 1147 gap kloof 1148 garage garage

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 26 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1149 garden tuin-

  1150 garlic knoflook 1151 gas gas- 1152 gate poort 1153 gather verzamelen 1154 gay homoseksueel 1155 gaze staren 1156 gear versnelling 1157 gender geslacht 1158 gene gen 1159 general algemeen 1160 generally over het algemeen

  1161 generate voortbrengen 1162 generation generatie 1163 genetic genetisch 1164 gentleman heer 1165 gently voorzichtig 1166 German Duitse 1167 gesture gebaar 1168 get krijgen 1169 ghost geest 1170 giant reusachtig 1171 gift gift 1172 gifted begaafd

  1173 girl meisje 1174 girlfriend vriendin 1175 give geven 1176 given gegeven 1177 glad blij 1178 glance oogopslag 1179 glass glas 1180 global globaal 1181 glove handschoen 1182 go Gaan 1183 goal doel

  1184 God God 1185 gold goud 1186 golden gouden 1187 golf golf 1188 good goed 1189 government regering 1190 governor gouverneur 1191 grab grijpen 1192 grade rang 1193 gradually geleidelijk 1194 graduate afstuderen

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 27 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1195 grain graan

  1196 grand groots 1197 grandfather grootvader 1198 grandmother grootmoeder 1199 grant verlenen 1200 grass gras 1201 grave graf 1202 gray grijs 1203 great Super goed 1204 greatest beste 1205 green groen 1206 grocery kruidenierswinkel

  1207 ground grond 1208 group groep 1209 grow groeien 1210 growing groeiend 1211 growth groei 1212 guarantee garantie 1213 guard bewaker 1214 guess raden 1215 guest gast 1216 guide gids 1217 guideline richtlijn 1218 guilty schuldig

  1219 gun geweer 1220 guy kerel 1221 habit gewoonte 1222 habitat leefgebied 1223 hair haar- 1224 half voor de helft 1225 hall hal 1226 hand hand- 1227 handful handvol 1228 handle handvat 1229 hang hangen

  1230 happen gebeuren 1231 happy gelukkig 1232 hard hard 1233 hardly nauwelijks 1234 hat hoed 1235 hate een hekel hebben aan 1236 have hebben 1237 he hij 1238 head hoofd 1239 headline opschrift 1240 headquarters hoofdkwartier

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 28 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1241 health Gezondheid

  1242 healthy gezond 1243 hear horen 1244 hearing gehoor 1245 heart hart- 1246 heat warmte 1247 heaven hemel 1248 heavily hard 1249 heavy zwaar 1250 heel hiel- 1251 height hoogte 1252 helicopter helikopter

  1253 hell hel 1254 hello Hallo 1255 help helpen 1256 helpful nuttig 1257 her haar 1258 here hier 1259 heritage erfgoed 1260 hero held 1261 herself zichzelf 1262 hey Hallo 1263 hi Hoi 1264 hide verbergen

  1265 high hoog 1266 highlight hoogtepunt 1267 highly zeer 1268 highway snelweg 1269 hill heuvel 1270 him hem 1271 himself zichzelf 1272 hip heup 1273 hire huren 1274 his zijn 1275 historian geschiedschrijver

  1276 historic historisch 1277 historical historisch 1278 history geschiedenis 1279 hit raken 1280 hold houden 1281 hole gat 1282 holiday vakantie 1283 holy heilig 1284 home huis 1285 homeless dakloos 1286 honest eerlijk

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 29 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1287 honey honing

  1288 honor eer 1289 hope hoop 1290 horizon horizon 1291 horror verschrikking 1292 horse paard 1293 hospital ziekenhuis 1294 host gastheer 1295 hot warm 1296 hotel hotel 1297 hour uur 1298 house huis

  1299 household huishouden 1300 housing huisvesting 1301 how hoe 1302 however echter 1303 huge reusachtig 1304 human menselijk 1305 humor humor 1306 hundred honderd 1307 hungry hongerig 1308 hunter jager 1309 hunting jacht- 1310 hurt pijn doen

  1311 husband man 1312 hypothesis hypothese 1313 I ik 1314 ice ijs- 1315 idea idee 1316 ideal ideaal 1317 identification identificatie 1318 identify identificeren 1319 identity identiteit 1320 ie d.w.z 1321 if als

  1322 ignore negeren 1323 ill ziek 1324 illegal onwettig 1325 illness ziekte 1326 illustrate illustreren 1327 image beeld 1328 imagination verbeelding 1329 imagine stel je voor 1330 immediate onmiddellijk 1331 immediately per direct 1332 immigrant immigrant

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 30 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1333 immigration immigratie

  1334 impact botsing 1335 implement uitvoeren 1336 implication implicatie 1337 imply impliceren 1338 importance belang 1339 important belangrijk 1340 impose opleggen 1341 impossible onmogelijk 1342 impress indruk maken 1343 impression indruk 1344 impressive indrukwekkend

  1345 improve verbeteren 1346 improvement verbetering 1347 in in 1348 incentive aansporing 1349 incident incident 1350 include omvatten 1351 including inclusief 1352 income inkomen 1353 incorporate nemen 1354 increase toename 1355 increased is gestegen 1356 increasing toenemend

  1357 increasingly in toenemende mate 1358 incredible ongelooflijk 1359 indeed inderdaad 1360 independence onafhankelijkheid 1361 independent onafhankelijk 1362 index inhoudsopgave 1363 Indian Indiaas 1364 indicate aangeven 1365 indication aanwijzing 1366 individual individu 1367 industrial industrieel

  1368 industry industrie 1369 infant zuigeling 1370 infection infectie 1371 inflation inflatie 1372 influence invloed 1373 inform informeren 1374 information informatie 1375 ingredient ingrediënt 1376 initial eerste 1377 initially eerste 1378 initiative initiatief

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 31 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1379 injury letsel

  1380 inner binnenste 1381 innocent onschuldig 1382 inquiry onderzoek 1383 inside binnen 1384 insight in zicht 1385 insist aandringen 1386 inspire inspireren 1387 install installeren 1388 instance aanleg 1389 instead in plaats daarvan 1390 institution instelling

  1391 institutional institutionele 1392 instruction instructie 1393 instructor instructeur 1394 instrument instrument 1395 insurance verzekering 1396 intellectual intellectueel 1397 intelligence intelligentie- 1398 intend van plan zijn 1399 intense intens 1400 intensity intensiteit 1401 intention intentie 1402 interaction wisselwerking

  1403 interest interesseren 1404 interested geïnteresseerd 1405 interesting interessant 1406 internal intern 1407 international Internationale 1408 Internet internet 1409 interpret interpreteren 1410 interpretation interpretatie 1411 intervention interventie 1412 interview interview 1413 into in

  1414 introduce voorstellen 1415 introduction invoering 1416 invasion invasie 1417 invest investeren 1418 investigate onderzoeken 1419 investigation onderzoek 1420 investigator onderzoeker 1421 investment investering 1422 investor investeerder 1423 invite nodig uit 1424 involve betrekken bij

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 32 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1425 involved betrokken

  1426 involvement betrokkenheid 1427 Iraqi Iraaks 1428 Irish Iers 1429 iron ijzer 1430 Islamic islamitisch 1431 island eiland 1432 Israeli Israëlisch 1433 issue kwestie 1434 it het 1435 Italian Italiaans 1436 item item

  1437 its haar 1438 itself zelf 1439 jacket jas 1440 jail gevangenis 1441 Japanese Japans 1442 jet Jet 1443 Jew Jood 1444 Jewish Jewish 1445 job baan 1446 join toetreden 1447 joint gewricht 1448 joke grap

  1449 journal dagboek 1450 journalist journalist 1451 journey reis 1452 joy vreugde 1453 judge rechter 1454 judgment oordeel 1455 juice sap 1456 jump springen 1457 junior junior 1458 jury jury 1459 just net

  1460 justice gerechtigheid 1461 justify rechtvaardigen 1462 keep houden 1463 key sleutel 1464 kick trap 1465 kid kind 1466 kill doden 1467 killer moordenaar 1468 killing doden 1469 kind soort 1470 king koning

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 33 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1471 kiss kus

  1472 kitchen keuken- 1473 knee knie 1474 knife mes 1475 knock klop 1476 know weten 1477 knowledge kennis 1478 lab laboratorium 1479 label etiket 1480 labor arbeid 1481 laboratory laboratorium 1482 lack gebrek

  1483 lady dame 1484 lake meer 1485 land land- 1486 landscape landschap 1487 language taal 1488 lap ronde 1489 large groot 1490 largely grotendeels 1491 last laatste 1492 late laat 1493 later later 1494 Latin Latijns

  1495 latter laatstgenoemde 1496 laugh lach 1497 launch lancering 1498 law wet 1499 lawn gazon 1500 lawsuit rechtszaak 1501 lawyer advocaat 1502 lay leggen 1503 layer laag 1504 lead lood 1505 leader leider

  1506 leadership leiderschap 1507 leading leidend 1508 leaf blad 1509 league liga 1510 lean mager 1511 learn leren 1512 learning aan het leren 1513 least minst 1514 leather leer 1515 leave het verlof 1516 left links

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 34 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1517 leg been

  1518 legacy nalatenschap 1519 legal wettelijk 1520 legend legende 1521 legislation wetgeving 1522 legitimate rechtmatig 1523 lemon citroen 1524 length lengte 1525 less minder 1526 lesson les 1527 let laat 1528 letter brief

  1529 level niveau 1530 liberal liberaal 1531 library bibliotheek 1532 license licentie 1533 lie liggen 1534 life leven 1535 lifestyle levensstijl 1536 lifetime levenslang 1537 lift lift 1538 light licht 1539 like graag willen 1540 likely waarschijnlijk

  1541 limit begrenzing 1542 limitation beperking 1543 limited beperkt 1544 line lijn 1545 link link 1546 lip lip- 1547 list lijst 1548 listen luister 1549 literally letterlijk 1550 literary literair 1551 literature literatuur

  1552 little weinig 1553 live leven 1554 living leven 1555 load laden 1556 loan lening 1557 local lokaal 1558 locate bevind zich 1559 location plaats 1560 lock slot 1561 long lang 1562 long-term langetermijn

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 35 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1563 look kijken

  1564 loose los 1565 lose verliezen 1566 loss verlies 1567 lost verloren 1568 lot lot 1569 lots veel 1570 loud luid 1571 love liefde 1572 lovely heerlijk 1573 lover minnaar 1574 low laag

  1575 lower lager 1576 luck geluk 1577 lucky Lucky 1578 lunch lunch 1579 lung long 1580 machine machine 1581 mad boos 1582 magazine tijdschrift 1583 mail mail 1584 main hoofd 1585 mainly hoofdzakelijk 1586 maintain in stand houden

  1587 maintenance onderhoud 1588 major groot 1589 majority meerderheid 1590 make maken 1591 maker maker 1592 makeup bedenken 1593 male mannetje 1594 mall winkelcentrum 1595 man man 1596 manage beheren 1597 management beheer

  1598 manager manager 1599 manner manier 1600 manufacturer fabrikant 1601 manufacturing fabricage 1602 many veel 1603 map kaart 1604 margin marge 1605 mark Mark 1606 market markt 1607 marketing afzet 1608 marriage huwelijk

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 36 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1609 married getrouwd

  1610 marry trouwen 1611 mask masker 1612 mass massa- 1613 massive massief 1614 master meester 1615 match bij elkaar passen 1616 material materiaal 1617 math wiskunde 1618 matter er toe doen 1619 may mei 1620 maybe kan zijn

  1621 mayor burgemeester 1622 me me 1623 meal maaltijd 1624 mean gemiddelde 1625 meaning betekenis 1626 meanwhile ondertussen 1627 measure maatregel 1628 measurement meting 1629 meat vlees 1630 mechanism mechanisme 1631 media media 1632 medical medisch

  1633 medication geneesmiddel 1634 medicine geneeskunde 1635 medium medium 1636 meet ontmoeten 1637 meeting vergadering 1638 member lid 1639 membership lidmaatschap 1640 memory geheugen 1641 mental geestelijk 1642 mention noemen 1643 menu menu

  1644 mere louter 1645 merely alleen 1646 mess knoeien 1647 message bericht 1648 metal metaal 1649 meter meter 1650 method methode 1651 Mexican Mexicaans- 1652 middle midden- 1653 might macht 1654 military leger

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 37 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1655 milk melk

  1656 million miljoen 1657 mind geest 1658 mine de mijne 1659 minister minister 1660 minor mineur 1661 minority minderheid 1662 minute minuut 1663 miracle wonder 1664 mirror spiegel 1665 miss missen 1666 missile raket

  1667 mission missie 1668 mistake vergissing 1669 mix mengen 1670 mixture mengsel 1671 mm-hmm mm-hmm 1672 mode mode 1673 model model- 1674 moderate matig 1675 modern modern 1676 modest bescheiden 1677 mom mam 1678 moment moment

  1679 money geld 1680 monitor monitor 1681 month maand 1682 mood humeur 1683 moon maan 1684 moral Moreel 1685 more meer 1686 moreover bovendien 1687 morning ochtend- 1688 mortgage hypotheek 1689 most meest

  1690 mostly meestal 1691 mother moeder 1692 motion beweging 1693 motivation motivatie 1694 motor motor 1695 mount berg 1696 mountain berg- 1697 mouse muis 1698 mouth mond 1699 move verhuizing 1700 movement beweging

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 38 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1701 movie film

  1702 Mr Dhr 1703 Mrs Mvr 1704 Ms Mevrouw 1705 much veel 1706 multiple meerdere 1707 murder moord 1708 muscle spier 1709 museum museum 1710 music muziek- 1711 musical musical 1712 musician musicus

  1713 Muslim moslim 1714 must moet 1715 mutual wederzijds 1716 my mijn 1717 myself mezelf 1718 mystery mysterie 1719 myth mythe 1720 naked naakt 1721 name naam 1722 narrative verhaal 1723 narrow smal 1724 nation natie

  1725 national nationaal 1726 native inheems 1727 natural natuurlijk 1728 naturally van nature 1729 nature natuur 1730 near in de buurt 1731 nearby nabijgelegen 1732 nearly bijna 1733 necessarily nodig 1734 necessary noodzakelijk 1735 neck nek

  1736 need nodig hebben 1737 negative negatief 1738 negotiate onderhandelen 1739 negotiation onderhandeling 1740 neighbor buurman 1741 neighborhood buurt 1742 neither geen van beide 1743 nerve zenuw 1744 nervous nerveus 1745 net netto- 1746 network netwerk

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 39 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1747 never nooit

  1748 nevertheless niettemin 1749 new nieuwe 1750 newly onlangs 1751 news nieuws 1752 newspaper krant- 1753 next volgende 1754 nice leuk 1755 night nacht 1756 nine negen 1757 no Nee 1758 nobody niemand

  1759 nod knikken 1760 noise lawaai 1761 nomination voordracht 1762 none geen 1763 nonetheless niettemin 1764 nor noch 1765 normal normaal 1766 normally normaal gesproken 1767 north noorden 1768 northern noordelijk 1769 nose neus- 1770 not niet

  1771 note Notitie 1772 nothing niets 1773 notice merk op 1774 notion begrip 1775 novel roman 1776 now nu 1777 nowhere nergens 1778 n't niet 1779 nuclear nucleair 1780 number aantal 1781 numerous talrijk

  1782 nurse verpleegster 1783 nut moer 1784 object voorwerp 1785 objective doelstelling 1786 obligation verplichting 1787 observation observatie 1788 observe waarnemen 1789 observer waarnemer 1790 obtain verkrijgen 1791 obvious voor de hand liggend 1792 obviously duidelijk

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 40 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1793 occasion gelegenheid

  1794 occasionally af en toe 1795 occupation bezetting 1796 occupy bezetten 1797 occur voorkomen 1798 ocean oceaan 1799 odd vreemd 1800 odds kansen 1801 of van 1802 off uit 1803 offense overtreding 1804 offensive aanvallend

  1805 offer aanbod 1806 office kantoor 1807 officer officier 1808 official officieel 1809 often vaak 1810 oh Oh 1811 oil olie- 1812 ok OK 1813 okay oke 1814 old oud 1815 Olympic Olympisch 1816 on op

  1817 once een keer 1818 one een 1819 ongoing voortdurende 1820 onion ui 1821 online online 1822 only enkel en alleen 1823 onto naar 1824 open Open 1825 opening opening 1826 operate bedienen 1827 operating bedrijfs-

  1828 operation operatie 1829 operator operator 1830 opinion mening 1831 opponent tegenstander 1832 opportunity kans 1833 oppose zich verzetten tegen 1834 opposite tegenover 1835 opposition oppositie 1836 option keuze 1837 or of 1838 orange oranje

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 41 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1839 order bestellen

  1840 ordinary gewoon 1841 organic biologisch 1842 organization organisatie 1843 organize organiseren 1844 orientation oriëntering 1845 origin oorsprong 1846 original origineel 1847 originally oorspronkelijk 1848 other anders 1849 others anderen 1850 otherwise anders-

  1851 ought moeten 1852 our onze 1853 ourselves onszelf 1854 out uit 1855 outcome resultaat 1856 outside buiten 1857 oven oven 1858 over over- 1859 overall globaal 1860 overcome overwinnen 1861 overlook overzien 1862 owe te danken hebben

  1863 own eigen 1864 owner eigenaar 1865 pace tempo 1866 pack pak 1867 package pakket 1868 page pagina 1869 pain pijn 1870 painful pijnlijk 1871 paint verf 1872 painter schilder 1873 painting schilderij

  1874 pair paar- 1875 pale verbleken 1876 Palestinian Palestijns 1877 palm palm 1878 pan pan 1879 panel paneel 1880 pant hijgen 1881 paper papier 1882 parent ouder 1883 park park 1884 parking parkeren

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 42 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1885 part een deel

  1886 participant deelnemer 1887 participate deelnemen 1888 participation deelname 1889 particular bijzonder 1890 particularly vooral 1891 partly gedeeltelijk 1892 partner partner 1893 partnership vennootschap 1894 party feest 1895 pass slagen voor 1896 passage passage

  1897 passenger passagier 1898 passion passie 1899 past Verleden 1900 patch lap 1901 path pad 1902 patient geduldig 1903 pattern patroon 1904 pause pauze 1905 pay betalen 1906 payment betaling 1907 PC PC 1908 peace vrede

  1909 peak hoogtepunt 1910 peer turen 1911 penalty boete 1912 people mensen 1913 pepper peper 1914 per per 1915 perceive waarnemen 1916 percentage percentage 1917 perception perceptie 1918 perfect perfect 1919 perfectly volmaakt

  1920 perform uitvoeren 1921 performance prestatie 1922 perhaps misschien 1923 period periode 1924 permanent blijvend 1925 permission toestemming 1926 permit toestaan 1927 person persoon 1928 personal persoonlijk 1929 personality persoonlijkheid 1930 personally persoonlijk

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 43 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1931 personnel personeel

  1932 perspective perspectief 1933 persuade overhalen 1934 pet huisdier 1935 phase fase 1936 phenomenon fenomeen 1937 philosophy filosofie 1938 phone telefoon 1939 photo foto 1940 photograph fotograaf 1941 photographer fotograaf 1942 phrase uitdrukking

  1943 physical fysiek 1944 physically fysiek 1945 physician arts 1946 piano piano 1947 pick plukken 1948 picture afbeelding 1949 pie taart 1950 piece stuk 1951 pile stapel 1952 pilot piloot 1953 pine pijnboom 1954 pink roze

  1955 pipe pijp 1956 pitch toonhoogte 1957 place plaats 1958 plan plan 1959 plane vlak 1960 planet planeet 1961 planning planning 1962 plant fabriek 1963 plastic plastic 1964 plate bord 1965 platform platform

  1966 play spelen 1967 player speler 1968 please alsjeblieft 1969 pleasure genoegen 1970 plenty overvloed 1971 plot plot 1972 plus plus 1973 PM P.M 1974 pocket zak- 1975 poem gedicht 1976 poet dichter

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 44 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  1977 poetry poëzie

  1978 point punt 1979 pole pool 1980 police Politie 1981 policy het beleid 1982 political politiek 1983 politically politiek 1984 politician politicus 1985 politics politiek 1986 poll poll 1987 pollution verontreiniging 1988 pool zwembad

  1989 poor arm 1990 pop knal 1991 popular populair 1992 population bevolking 1993 porch veranda 1994 port haven 1995 portion deel 1996 portrait portret 1997 portray portretteren 1998 pose pose 1999 position positie 2000 positive positief

  2001 possess bezitten 2002 possibility mogelijkheid 2003 possible mogelijk 2004 possibly mogelijk 2005 post post 2006 pot pot 2007 potato aardappel 2008 potential potentieel 2009 potentially mogelijk 2010 pound pond 2011 pour gieten

  2012 poverty armoede 2013 powder poeder 2014 power macht 2015 powerful krachtig 2016 practical praktisch 2017 practice praktijk 2018 pray bidden 2019 prayer gebed 2020 precisely precies 2021 predict voorspellen 2022 prefer verkiezen

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 45 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2023 preference voorkeur

  2024 pregnancy zwangerschap 2025 pregnant zwanger 2026 preparation voorbereiding 2027 prepare bereiden 2028 prescription voorschrift 2029 presence aanwezigheid 2030 present aanwezig 2031 presentation presentatie 2032 preserve behouden 2033 president president 2034 presidential presidents-

  2035 press druk op 2036 pressure druk 2037 pretend doen alsof 2038 pretty mooi 2039 prevent voorkomen 2040 previous voorgaand 2041 previously eerder 2042 price prijs 2043 pride trots 2044 priest priester 2045 primarily allereerst 2046 primary primair

  2047 prime eerste 2048 principal principaal 2049 principle beginsel 2050 print afdrukken 2051 prior voorafgaand 2052 priority prioriteit 2053 prison gevangenis 2054 prisoner gevangene 2055 privacy privacy 2056 private privaat 2057 probably waarschijnlijk

  2058 problem probleem 2059 procedure procedure 2060 proceed doorgaan 2061 process werkwijze 2062 produce produceren 2063 producer producent 2064 product artikel 2065 production productie 2066 profession beroep 2067 professional professioneel 2068 professor professor

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 46 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2069 profile profiel

  2070 profit winst 2071 program programma 2072 progress vooruitgang 2073 project project 2074 prominent vooraanstaand 2075 promise belofte 2076 promote promoten 2077 prompt prompt 2078 proof bewijs 2079 proper gepast 2080 properly naar behoren

  2081 property eigendom 2082 proportion proportie 2083 proposal voorstel 2084 propose voorstellen 2085 proposed voorgestelde 2086 prosecutor aanklager 2087 prospect vooruitzicht 2088 protect beschermen 2089 protection bescherming 2090 protein eiwit 2091 protest protest 2092 proud trots

  2093 prove bewijzen 2094 provide voorzien 2095 provider leverancier 2096 province provincie 2097 provision voorziening 2098 psychological psychologisch 2099 psychologist psycholoog 2100 psychology psychologie 2101 public openbaar 2102 publication publicatie 2103 publicly in het openbaar

  2104 publish publiceren 2105 publisher uitgever 2106 pull Trekken 2107 punishment straf 2108 purchase aankoop 2109 pure zuiver 2110 purpose doel 2111 pursue na te streven 2112 push Duwen 2113 put leggen 2114 qualify kwalificeren

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 47 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2115 quality kwaliteit

  2116 quarter kwartaal 2117 quarterback quarterback 2118 question vraag 2119 quick snel 2120 quickly snel 2121 quiet rustig 2122 quietly zachtjes 2123 quit ophouden 2124 quite heel 2125 quote citaat 2126 race race

  2127 racial ras- 2128 radical radicaal 2129 radio radio- 2130 rail het spoor 2131 rain regen 2132 raise verhogen 2133 range reeks 2134 rank rang 2135 rapid snel 2136 rapidly snel 2137 rare zeldzaam 2138 rarely zelden

  2139 rate tarief 2140 rather liever 2141 rating beoordeling 2142 ratio verhouding 2143 raw rauw 2144 reach bereiken 2145 react Reageer 2146 reaction reactie 2147 read lezen 2148 reader lezer 2149 reading lezing

  2150 ready klaar 2151 real echt 2152 reality realiteit 2153 realize realiseren 2154 really werkelijk 2155 reason reden 2156 reasonable redelijk 2157 recall terugroepen 2158 receive te ontvangen 2159 recent recent 2160 recently kort geleden

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 48 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2161 recipe recept

  2162 recognition erkenning 2163 recognize herken 2164 recommend adviseren 2165 recommendation aanbeveling 2166 record record 2167 recording opname 2168 recover herstellen 2169 recovery herstel 2170 recruit rekruut 2171 red rood 2172 reduce verminderen

  2173 reduction vermindering 2174 refer verwijzen 2175 reference referentie 2176 reflect reflecteren 2177 reflection reflectie 2178 reform hervorming 2179 refugee vluchteling 2180 refuse weigeren 2181 regard beschouwen 2182 regarding met betrekking tot 2183 regardless achteloos 2184 regime regime

  2185 region regio 2186 regional regionaal 2187 register registreren 2188 regular regelmatig 2189 regularly regelmatig 2190 regulate reguleren 2191 regulation regulatie 2192 reinforce versterken 2193 reject afwijzen 2194 relate betrekking hebben 2195 relation relatie

  2196 relationship verhouding 2197 relative familielid 2198 relatively naar verhouding 2199 relax kom tot rust 2200 release vrijlating 2201 relevant relevant 2202 relief reliëf 2203 religion religie 2204 religious religieus 2205 rely vertrouwen 2206 remain blijven

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 49 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2207 remaining overblijvende

  2208 remarkable opmerkelijk 2209 remember onthouden 2210 remind herinneren 2211 remote afgelegen 2212 remove verwijderen 2213 repeat herhaling 2214 repeatedly herhaaldelijk 2215 replace vervangen 2216 reply antwoord 2217 report verslag doen van 2218 reporter verslaggever

  2219 represent vertegenwoordigen 2220 representation vertegenwoordiging 2221 representative vertegenwoordiger 2222 Republican Republikeins 2223 reputation reputatie 2224 request verzoek 2225 require vereisen 2226 requirement eis 2227 research Onderzoek 2228 researcher onderzoeker 2229 resemble lijken op 2230 reservation reservering

  2231 resident inwoner 2232 resist weerstand bieden 2233 resistance weerstand 2234 resolution resolutie 2235 resolve oplossen 2236 resort toevlucht 2237 resource hulpbron 2238 respect eerbied 2239 respond reageren 2240 respondent respondent 2241 response antwoord

  2242 responsibility verantwoordelijkheid 2243 responsible verantwoordelijk 2244 rest rust uit 2245 restaurant restaurant 2246 restore herstellen 2247 restriction beperking 2248 result resultaat 2249 retain behouden 2250 retire met pensioen gaan 2251 retirement pensioen 2252 return terugkeer

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 50 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2253 reveal onthullen

  2254 revenue omzet 2255 review beoordeling 2256 revolution revolutie 2257 rhythm ritme 2258 rice rijst 2259 rich rijk 2260 rid bevrijden 2261 ride rijden 2262 rifle geweer- 2263 right rechts 2264 ring ring

  2265 rise stijgen 2266 risk risico 2267 river rivier- 2268 road weg 2269 rock rots 2270 role rol 2271 roll rollen 2272 romantic romantisch 2273 roof dak 2274 room kamer 2275 root wortel 2276 rope touw

  2277 rose roos 2278 rough ruw 2279 roughly ongeveer 2280 round ronde 2281 route route 2282 routine routine- 2283 row rij 2284 rub wrijven 2285 rule regel 2286 run rennen 2287 running lopend

  2288 rural landelijk 2289 rush stormloop 2290 Russian Russisch 2291 sacred heilig 2292 sad verdrietig 2293 safe veilig 2294 safety veiligheid 2295 sake sake 2296 salad salade 2297 salary salaris 2298 sale verkoop

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 51 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2299 sales verkoop

  2300 salt zout 2301 same dezelfde 2302 sample monster 2303 sanction sanctie 2304 sand zand 2305 satellite satelliet 2306 satisfaction tevredenheid 2307 satisfy voldoen 2308 sauce saus 2309 save opslaan 2310 saving besparing

  2311 say zeggen 2312 scale schaal 2313 scandal schandaal 2314 scared bang 2315 scenario scenario 2316 scene tafereel 2317 schedule planning 2318 scheme schema 2319 scholar geleerde 2320 scholarship beurs 2321 school school- 2322 science wetenschap

  2323 scientific wetenschappelijk 2324 scientist wetenschapper 2325 scope strekking 2326 score partituur 2327 scream schreeuw 2328 screen scherm 2329 script script 2330 sea zee 2331 search zoeken 2332 season seizoen 2333 seat stoel

  2334 second tweede 2335 secret geheim 2336 secretary secretaris 2337 section sectie 2338 sector sector 2339 secure beveiligen 2340 security veiligheid 2341 see zien 2342 seed zaad 2343 seek zoeken 2344 seem lijken

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 52 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2345 segment segment

  2346 seize beslag leggen op 2347 select kiezen 2348 selection selectie 2349 self zelf 2350 sell verkopen 2351 Senate Senaat 2352 senator senator 2353 send sturen 2354 senior senior 2355 sense zin 2356 sensitive gevoelig

  2357 sentence zin 2358 separate scheiden 2359 sequence volgorde 2360 series serie 2361 serious ernstig 2362 seriously ernstig 2363 serve dienen 2364 service service 2365 session sessie 2366 set reeks 2367 setting omgeving 2368 settle vestigen

  2369 settlement nederzetting 2370 seven zeven 2371 several verscheidene 2372 severe erge, ernstige 2373 sex seks 2374 sexual seksueel 2375 shade schaduw 2376 shadow schaduw 2377 shake schudden 2378 shall zal 2379 shape vorm

  2380 share delen 2381 sharp scherp 2382 she ze 2383 sheet vel 2384 shelf plank 2385 shell schelp 2386 shelter schuilplaats 2387 shift verschuiving 2388 shine schijnen 2389 ship schip 2390 shirt overhemd

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 53 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2391 shit stront

  2392 shock schok 2393 shoe schoen 2394 shoot schieten 2395 shooting het schieten 2396 shop winkel 2397 shopping boodschappen doen 2398 shore kust- 2399 short kort 2400 shortly binnenkort 2401 shot schot 2402 should moeten

  2403 shoulder schouder 2404 shout roepen 2405 show laten zien 2406 shower douche 2407 shrug de schouders ophalen 2408 shut gesloten 2409 sick ziek 2410 side kant 2411 sigh zucht 2412 sight zicht 2413 sign teken 2414 signal signaal

  2415 significance betekenis 2416 significant significant 2417 significantly aanzienlijk 2418 silence stilte 2419 silent stil 2420 silver zilver 2421 similar soortgelijk 2422 similarly evenzo 2423 simple eenvoudig 2424 simply eenvoudigweg 2425 sin zonde

  2426 since sinds 2427 sing zingen 2428 singer zanger 2429 single single 2430 sink wastafel 2431 sir mijnheer 2432 sister zus 2433 sit zitten 2434 site plaats 2435 situation situatie 2436 six zes

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 54 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2437 size grootte

  2438 ski ski 2439 skill bekwaamheid 2440 skin huid 2441 sky hemel 2442 slave slaaf 2443 sleep slaap 2444 slice plak 2445 slide glijbaan 2446 slight gering 2447 slightly licht 2448 slip uitglijden

  2449 slow langzaam 2450 slowly langzaam 2451 small klein 2452 smart slim 2453 smell geur 2454 smile glimlach 2455 smoke rook 2456 smooth glad 2457 snap breuk 2458 snow sneeuw 2459 so zo 2460 so-called zogenaamd

  2461 soccer voetbal 2462 social sociaal 2463 society maatschappij 2464 soft zacht 2465 software software 2466 soil bodem 2467 solar zonne- 2468 soldier soldaat 2469 solid solide 2470 solution oplossing 2471 solve oplossen

  2472 some sommige 2473 somebody iemand 2474 somehow hoe dan ook 2475 someone iemand 2476 something iets 2477 sometimes soms 2478 somewhat iets 2479 somewhere ergens 2480 son zoon 2481 song lied 2482 soon spoedig

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 55 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2483 sophisticated geavanceerde

  2484 sorry Sorry 2485 sort soort 2486 soul ziel 2487 sound geluid 2488 soup soep 2489 source bron 2490 south zuiden 2491 southern zuidelijk 2492 Soviet Sovjet- 2493 space ruimte 2494 Spanish Spaans

  2495 speak spreken 2496 speaker spreker 2497 special speciaal 2498 specialist specialist 2499 species soorten 2500 specific specifiek 2501 specifically specifiek 2502 speech toespraak 2503 speed snelheid 2504 spend besteden 2505 spending uitgaven 2506 spin spinnen

  2507 spirit geest 2508 spiritual geestelijk 2509 split spleet 2510 spokesman woordvoerder 2511 sport sport 2512 spot plek 2513 spread verspreiding 2514 spring de lente 2515 square plein 2516 squeeze knijpen 2517 stability stabiliteit

  2518 stable stal 2519 staff personeel 2520 stage stadium 2521 stair trap 2522 stake inzet 2523 stand stand 2524 standard standaard- 2525 standing staand 2526 star ster 2527 stare staren 2528 start begin

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 56 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2529 state staat

  2530 statement uitspraak 2531 station station 2532 statistics statistieken 2533 status staat 2534 stay blijven 2535 steady vast 2536 steal stelen 2537 steel staal 2538 step stap 2539 stick stok 2540 still nog steeds

  2541 stir roeren 2542 stock voorraad 2543 stomach maag 2544 stone steen 2545 stop hou op 2546 storage opslagruimte 2547 store op te slaan 2548 storm storm 2549 story verhaal 2550 straight recht 2551 strange vreemd 2552 stranger vreemdeling

  2553 strategic strategisch 2554 strategy strategie 2555 stream stroom 2556 street straat 2557 strength kracht 2558 strengthen versterken 2559 stress spanning 2560 stretch rekken 2561 strike staking 2562 string draad 2563 strip strip

  2564 stroke beroerte 2565 strong sterk 2566 strongly sterk 2567 structure structuur 2568 struggle worstelen 2569 student student 2570 studio studio 2571 study studie 2572 stuff spul 2573 stupid dom 2574 style stijl

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 57 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2575 subject onderwerpen

  2576 submit voorleggen 2577 subsequent volgend 2578 substance stof 2579 substantial wezenlijk 2580 succeed slagen 2581 success succes 2582 successful geslaagd 2583 successfully met succes 2584 such zodanig 2585 sudden plotseling 2586 suddenly plotseling

  2587 sue vervolgen 2588 suffer lijden 2589 sufficient voldoende 2590 sugar suiker 2591 suggest stel voor 2592 suggestion suggestie 2593 suicide zelfmoord 2594 suit pak 2595 summer zomer 2596 summit top 2597 sun zon 2598 super super

  2599 supply levering 2600 support ondersteuning 2601 supporter supporter 2602 suppose veronderstellen 2603 supposed vermeend 2604 Supreme opperst 2605 sure zeker 2606 surely zeker 2607 surface oppervlakte 2608 surgery chirurgie 2609 surprise verrassing

  2610 surprised verwonderd 2611 surprising verrassend 2612 surprisingly verrassend genoeg 2613 surround omringen 2614 survey enquête 2615 survival overleving 2616 survive overleven 2617 survivor overlevende 2618 suspect verdachte 2619 sustain volhouden 2620 swear zweer

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 58 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2621 sweep vegen

  2622 sweet zoet 2623 swim zwemmen 2624 swing schommel 2625 switch schakelaar 2626 symbol symbool 2627 symptom symptoom 2628 system systeem 2629 table tafel 2630 tablespoon eetlepel 2631 tactic tactiek 2632 tail staart

  2633 take nemen 2634 tale verhaal 2635 talent talent 2636 talk praten 2637 tall lang 2638 tank tank 2639 tap kraan 2640 tape band 2641 target doelwit 2642 task taak 2643 taste smaak 2644 tax belasting

  2645 taxpayer belastingbetaler 2646 tea thee 2647 teach onderwijzen 2648 teacher leraar 2649 teaching onderwijs 2650 team team 2651 tear scheur 2652 teaspoon theelepel 2653 technical technisch 2654 technique techniek 2655 technology technologie

  2656 teen tiener 2657 teenager tiener 2658 telephone telefoon 2659 telescope telescoop 2660 television televisie 2661 tell vertellen 2662 temperature temperatuur- 2663 temporary tijdelijk 2664 ten tien 2665 tend de neiging hebben 2666 tendency neiging

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 59 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2667 tennis tennis

  2668 tension spanning 2669 tent tent 2670 term termijn 2671 terms termen 2672 terrible verschrikkelijk 2673 territory gebied 2674 terror terreur 2675 terrorism terrorisme 2676 terrorist terrorist 2677 test test 2678 testify getuigen

  2679 testimony getuigenis 2680 testing testing 2681 text tekst 2682 than dan 2683 thank bedanken 2684 thanks bedankt 2685 that dat 2686 the de 2687 theater theater 2688 their hun 2689 them hen 2690 theme thema

  2691 themselves zich 2692 then dan 2693 theory theorie 2694 therapy behandeling 2695 there er 2696 therefore daarom 2697 these deze 2698 they ze 2699 thick dik 2700 thin dun 2701 thing ding

  2702 think denken 2703 thinking het denken 2704 third derde 2705 thirty dertig 2706 this deze 2707 those die 2708 though hoewel 2709 thought gedachte 2710 thousand duizend 2711 threat bedreiging 2712 threaten dreigen

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 60 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2713 three drie

  2714 throat keel 2715 through door 2716 throughout overal 2717 throw gooi 2718 thus dus 2719 ticket ticket 2720 tie binden 2721 tight strak 2722 time tijd 2723 tiny klein 2724 tip tip

  2725 tire band 2726 tired moe 2727 tissue zakdoek 2728 title titel 2729 to naar 2730 tobacco tabak- 2731 today vandaag 2732 toe teen 2733 together samen 2734 tomato tomaat 2735 tomorrow morgen 2736 tone toon

  2737 tongue tong 2738 tonight vanavond 2739 too te 2740 tool gereedschap 2741 tooth tand 2742 top top 2743 topic onderwerp 2744 toss toss 2745 total totaal 2746 totally helemaal 2747 touch aanraken

  2748 tough taai 2749 tour tour 2750 tourist toerist 2751 tournament toernooi 2752 toward in de richting van 2753 towards naar 2754 tower toren 2755 town stad- 2756 toy speelgoed- 2757 trace spoor 2758 track spoor

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 61 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2759 trade handel

  2760 tradition traditie 2761 traditional traditioneel 2762 traffic verkeer 2763 tragedy tragedie 2764 trail spoor 2765 train trein 2766 training opleiding 2767 transfer overdracht 2768 transform transformeren 2769 transformation transformatie 2770 transition overgang

  2771 translate vertalen 2772 transportation vervoer 2773 travel reizen 2774 treat traktatie 2775 treatment behandeling 2776 treaty verdrag 2777 tree boom 2778 tremendous enorme 2779 trend neiging 2780 trial proces 2781 tribe stam 2782 trick truc

  2783 trip reis 2784 troop troep 2785 trouble moeite 2786 truck vrachtauto 2787 true WAAR 2788 truly werkelijk 2789 trust vertrouwen 2790 truth waarheid 2791 try proberen 2792 tube buis 2793 tunnel tunnel

  2794 turn beurt 2795 TV TV 2796 twelve twaalf 2797 twenty twintig 2798 twice tweemaal 2799 twin tweeling 2800 two twee 2801 type type 2802 typical typisch 2803 typically typisch 2804 ugly lelijk

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 62 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2805 ultimate ultiem

  2806 ultimately tenslotte 2807 unable niet in staat 2808 uncle oom 2809 under onder 2810 undergo ondergaan 2811 understand begrijpen 2812 understanding begrip 2813 unfortunately helaas 2814 uniform uniform 2815 union unie 2816 unique uniek

  2817 unit eenheid 2818 United Verenigd 2819 universal universeel 2820 universe universum 2821 university Universiteit 2822 unknown onbekend 2823 unless tenzij 2824 unlike anders 2825 unlikely onwaarschijnlijk 2826 until tot 2827 unusual ongebruikelijk 2828 up omhoog

  2829 upon op 2830 upper bovenste 2831 urban stedelijk 2832 urge drang 2833 us ons 2834 use gebruik 2835 used gebruikt 2836 useful nuttig 2837 user gebruiker 2838 usual gebruikelijk 2839 usually doorgaans

  2840 utility nut 2841 vacation vakantie 2842 valley vallei 2843 valuable waardevol 2844 value waarde 2845 variable veranderlijk 2846 variation variatie 2847 variety verscheidenheid 2848 various divers 2849 vary variëren 2850 vast groot

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 63 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2851 vegetable groente

  2852 vehicle voertuig 2853 venture onderneming 2854 version versie 2855 versus versus 2856 very heel 2857 vessel vaartuig 2858 veteran veteraan 2859 via via 2860 victim slachtoffer 2861 victory zege 2862 video video-

  2863 view uitzicht 2864 viewer viewer 2865 village dorp 2866 violate schenden 2867 violation schending 2868 violence geweld 2869 violent gewelddadig 2870 virtually virtueel 2871 virtue deugd 2872 virus virus 2873 visible zichtbaar 2874 vision visie

  2875 visit bezoek 2876 visitor bezoeker 2877 visual zichtbaar 2878 vital vitaal 2879 voice stem 2880 volume volume 2881 volunteer vrijwilliger 2882 vote stemmen 2883 voter kiezer 2884 vs vs 2885 vulnerable kwetsbaar

  2886 wage voeren 2887 wait Wacht 2888 wake wekken 2889 walk lopen 2890 wall muur 2891 wander dwalen 2892 want willen 2893 war oorlog 2894 warm warm 2895 warn waarschuwen 2896 warning waarschuwing

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 64 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2897 wash wassen

  2898 waste verspilling 2899 watch kijk maar 2900 water water 2901 wave Golf 2902 way manier 2903 we wij 2904 weak zwak 2905 wealth rijkdom 2906 wealthy rijk 2907 weapon wapen 2908 wear slijtage

  2909 weather weer 2910 wedding huwelijk 2911 week week 2912 weekend weekend 2913 weekly wekelijks 2914 weigh wegen 2915 weight gewicht 2916 welcome welkom 2917 welfare welzijn 2918 well goed 2919 west westen 2920 western western

  2921 wet nat 2922 what wat 2923 whatever wat dan ook 2924 wheel wiel 2925 when wanneer 2926 whenever telkens als 2927 where WAAR 2928 whereas terwijl 2929 whether of 2930 which welke 2931 while terwijl

  2932 whisper fluisteren 2933 white wit 2934 who wie 2935 whole geheel 2936 whom wie 2937 whose van wie 2938 why waarom 2939 wide breed 2940 widely wijd 2941 widespread wijd verspreid 2942 wife vrouw

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 65 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2943 wild wild

  2944 will zullen 2945 willing gewillig 2946 win winnen 2947 wind wind 2948 window venster 2949 wine wijn 2950 wing vleugel 2951 winner winnaar 2952 winter winter 2953 wipe vegen 2954 wire draad

  2955 wisdom wijsheid 2956 wise wijs 2957 wish wens 2958 with met 2959 withdraw terugtrekken 2960 within binnen 2961 without zonder 2962 witness getuige 2963 woman vrouw 2964 wonder vraag me af 2965 wonderful prachtig 2966 wood hout

  2967 wooden houten 2968 word woord 2969 work werk 2970 worker arbeider 2971 working werkend 2972 works werken 2973 workshop werkplaats 2974 world wereld- 2975 worried bezorgd 2976 worry zich zorgen maken 2977 worth waard

  2978 would zou 2979 wound wond 2980 wrap inpakken 2981 write schrijven 2982 writer auteur 2983 writing schrift 2984 wrong fout 2985 yard werf 2986 yeah Ja 2987 year jaar 2988 yell Gil

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/

 • 66 Bron: https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/ Vertaald met: Google Translate

  2989 yellow geel

  2990 yes Ja 2991 yesterday gisteren 2992 yet nog 2993 yield opbrengst 2994 you u 2995 young jong 2996 your jouw 2997 yours de jouwe 2998 yourself jezelf 2999 youth jeugd 3000 zone zone

  https://www.ef.nl/leermiddelen-engels/engelse-woordenlijsten/