de sneuper nummer 32, juni 1995

Click here to load reader

Post on 04-Aug-2015

166 views

Category:

Education

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. WAARSCHUWING !!!!! Bijgaande tekst is gescand vanuit een getypte tekst, is daarna wel gecorrigeerd op layout, dus de juiste namen bij de juiste bladzijden, maar niet op de juiste tekst. ER KUNNEN ZICH DUS TIKFOUTEN IN DE TEKST VOORDOEN. OVERZICHT GENEALOGISCHE GEGEVENS aanwezig op het Streekarchivariaat te Dokkum "De Sneuper" nummer 32,mrt 1995 Uitgave van de Vereniging van Archief- onderzoekers te Dokkum Adres: Postbus 361, 9100 AJ Dokkum Samenstelling: Henk Aartsma Typewerk: Tom Zijlstra Layout + druk: R. Tolsma .....Prijs: f 5,- Voor overname kontakt opnemen met de vereniging!! Ten geleide Enkele jaren geleden, in oktober 1988, publiceerde Henk Aartsma een "Overzicht" waarin alle inventarissen, klappers, DTB's, kranten enz. die op het Streekarchivariaat aanwezig waren,, systematisch stonden vermeld. Dit overzicht is veel gebruikt door beginnende onderzoekers of mensen die voor het eerst het Streekarchivariaat te Dokkum bezochten. Het viel Aartsma toen op dat verreweg de meeste bezoekers op zoek waren naar genealogische gegevens. Daardoor vatte hij het plan op om alle genealogische gegevens die al op het Streek-archivariaat aanwezig waren eveneens in een "Overzicht" op te nemen. Dit om te voorkomen dat mensen, die soms van ver komen waardoor tijd toch al kostbaar is, werk doen dat reeds door anderen is gedaan. Door thuis het "Overzicht" te bestuderen, kan op het Streekarchivariaat veel gerichter en sneller gewerkt worden. Het leek de redaktie van De Sneuper, Orgaan van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum, een heel goed idee toe en zo ontstond de voorliggende uitgave. Wij danken Henk Aartsma voor het vele werk dat hij voor deze uitgave heeft verricht en hopen dat de tientallen uren die hij eraan heeft besteed, terugverdiend kunnen worden door vele gebruikers. De Redaktie Verantwoording Bij de samenstelling van dit overzicht ben ik van twee criteria uitgegaan: 1. de genealogische gegevens moeten betrekking hebben op de regio Dokkum, 2. de gegevens moeten meerdere generaties bestrijken. Het eerste punt heeft te maken met de doelstelling van de vereniging en het tweede met de (on)eindigheid van het toch al vele werk. De overzichten lijken mij voor de hand te liggen. Op het alfabet staan de familienamen vermeld. Per naam is het oudste gegeven dat uit de genoemde bron gehaald kan worden, vermeld. Een nummer verwijst naar de vindplaats. Voor de vindplaats op de studiezaal of in de kluis kan het personeel op het Streekarchivariaat van dienst zijn. Ik spreek de hoop uit dat dit "Overzicht" in een behoefte voorziet en dat het veel geraadpleegd zal worden. Tom Zijlstra dank ik voor het vele typewerk. Henk Aartsma 2. INHOUDSOPGAVE 1. Ten geleide Verantwoording 2. Archief van de vereniging van Archiefonderzoekers 5. Genealogyske Jierboekjes 11. De Sneuper 17. Genealogische Verzameling 23. Genealogische Correspondentie 32. Bibliotheek 50. Gens Nostra INHOUD DE SNEUPER 32 GENEALOGISCHE REGISTERS DOOR HENK AARTSMA PAADWIZER H. AARTSMA De onderstaande gegevens heb ik verzameld uit de op het Streekarchivariaat aanwezige correspondentie betreffende inlichtingen voor familieonderzoek. Deze correspondentie is ontstaan door de beantwoording van verzoeken om inlichtingen; n exemplaar van het antwoord bleef op het Streekarchivariaat. Ik heb alleen die correspondentie opgenomen die gegevens van minstens drie generaties bevatten. Op de studiezaal is de algehele index op de correspondentie aanwezig waar ook verzoeken om n gegeven of n fotocopie in is verwerkt. Tevens bevinden zich hierin stukken die ontstaan zijn n.a.v. een vraag om andere historische inlichtingen (huizen, instellingen, enz.) Via de studiezaalmedewerker is hieruit informatie te verkrijgen. Adressen worden niet verstrekt met het oog op de privacy. In onderstaande lijst zijn de volgende gegevens opgenomen: Kolom 1 de betreffende familie Kolom 2 korte omschrijving van de oudst genoemde personen Kolom 3 het correspondentienummer FAMILIENAAM GEGEVENS NUM Aalzum, van---------- Pijtter Lieuwes en 569 Aafke Gerrijts Aartsma Folkert Dircks gehuwd 20111669 706 Ee met Sepk Tieerdts Folkert Dircks hertrouwde op 1041676 te Ee met Saackjen Pijtters Adema Eesge Andries gehuwd met 702 3. Antje Pieters Adema Oege Willems geb. 1784 t 661 Hantumeruitburen, ovl. 1849 te Holwerd, gehuwd 1808 te Holwerd met Aaltje Jans Sipma, geb. 1789 te Ternaard, ovl. 1867 te Holwerd Bandstra Jan Jans Bandstra geb. 2101846 te 301 Anjum, ovl. 3171942 te Anjum gehuwd 1651873 met Lieuwkje Wijma geb. 781849 te Nes, ovl. 31101923 te Anjum. Barends Joseph Barend 684 en Rijkje Arents Draeijer Beer, de Poppe de Beer geb. Ca. 1750 680 gehuwd met Eelkje Gerrits de Vries 419 Beer, de Gerrit Poppe de Beer geb. 12-9-1776 492 ovl. 9-12-1840, gehuwd met Romkje Gosses geb. Ca. 1776, ovl. 11-6-1823 Bleeker Jacob Pieters Bleeker geb. Ca. 554 1782 te Dokkum, ovl. 16-11-1857 te Dokkum, gehuwd 1-6-1806 te Dokkum met Elske Klases van der Schaaf, geb. Ca. 1780 te Dokkum Boersma Douwe Freerks Boersma geb. 29-3-1732 688 gehuwd met Grietje Jacobs Bokma Auke Jan 735 gehuwd met Japke Jacobs Boorsma Jacob Nanning 595 gehuwd met Froukje Lieuwes Bosklopper Harmen Bosklopper geb. 20-4-1826 te 339 Marum, ovl.8-4-1917 te Nes (WD) gehuwd met Dieuke de Vries geb. 4-2-1825 te Marum, ovl. 19-3-1917 te Nes Botma Ype Kornelis Botma geb. 18-9-1795 592 te Ee, ovl. 7-1-1884 te Dokkum, gehuwd 6-6-1818 te Kollum met Aaltje Jans Helder geb. 20-2-1793 te Westergeest, ovl. 9-8-1868 te Hantum Braak, de Jarig Jurjen de Braak geb. 8-11-1838 263 ovl. 9-7-1919, gehuwd met Hiltje D. Sijtsma geb. 21-1-1839. ovl. 26-1-1924 Braaksma Lubbert Roelofs, gehuwd met Goiskje 582 Geerts, in leven echtelieden te Lippenhuizen in de gemeente Opsterland Calsbeek Robertus Anthony Calsbeek, gehuwd 451 1641 te Sneek met Tryntje Hotses Cleiterp Jan Luitjen Cleiterp, gehuwd 353 met Ocke Piers Crans Jan Crans geb. 14-10-1777 te Frane 580 ker, gehuwd 10-1-1802 te Morra met Dieuke Folkerts Botma, 2e huwelijk Lijsbet Ypes Humalda 10-2-1811 te Morra Cupery Klaas Ypes Cupery, gehuwd 323 met Gerrit Sipkes Sipkes Dees Pieter Dees, gehuwd 466 met Catharina Alvarez 4. Donga Jan (Minnes?) Donga, gehuwd 275 met Trijntje Minnes, geb. 1758 Douma Hendrik Lazes Douma geb. Ca. 1796 596 te Lemmer, gehuwd met Sybrigje Heres Kampstra geb. Ca. 1797 te Brantgum Douma Sible Sijbrens Douma 542 en Mentha Carolina Sluiterman Dijkstra Andries Andries Dijkstra geb.1799 557 gehuwd met Riemke Simons de Jong, geb. 1800 Dijkstra Gerrit Walings Dijkstra geb. 667 20101791 te Vrouwenparochie, ovl. 1541833 te Spannum, gehuwd met Antje Keimpes Koopmans geb. 141791 te St. Annaparochie, ovl. 2721859 te Franeker Dijkstra Willem Dijkstra, gehuwd 1865 te 317 Metslawier met Sijke Terpstra, ovl. 2421916 te Anjum. Sijke Terpstra hertrouwt met Jan Botes Bandstra Eisenga/Eizenga Jacob Klazes gehuwd 282 van met Gertje Geerts Elzinga Geert Elzinga geb. 651867 714 ovl. 1942, gehuwd met Harmke Broeksma 18671953 Gleijstra Albert Gleijstra gehuwd 433 met Antje Symens Gorter Klaas Lous Gorter gehuwd 2611749 563 te Kollum met Tjitske Romkes, ged. 1651728 te Kollum Haima Jacob Jacobs van Sexbierum gehuwd 291 met Trijntje Gerlofs Jansma Hannema Johan Gosses geb. te Brantgum 291 gehuwd met Antje Willems Hattinga Thiaerdt Krijnsz. gehuwd met 479 Remck Hittziedr. Zij hertrouwde later met Jelle Sybesz. Heeringa Jacob Gosses Heeringa geb. 1011804 304 te Dokkum, gehuwd 461840 te Dokkum met Martha Land geb. Ca. 1809 te Leeuwarden Hekstra Ebele Wiebes Hekstra 294 en Taetske de Jong Helder Jan Jans Helder gehuwd 312 met Grietje Wepkes Wiersma Hermanides Johannes Hermanides geb. 1798 te 313 Dokkum, ovl. 1111888 te Dokkum, gehuwd met Marijke Veltkamp geb. 1793 te Ziegenwoud, ovl. 1321865 te Dokkum Hiemstra Jan Martens Hiemstra 552 en Trijntje Jans Hoekstra Gerlof Foppes Hoekstra geb. Ca. 702 5. 1755 te Onder Nes, ovl. 1921840 te Onder Nes, gehuwd met Aafke Nuttes Visser geb. Ca. 1757 te Paesens ovl. 551835 te Onder Nes Holwerda Hans Jacobs gehuwd 161732 t 713 Paesens met Minke Jans Holwerda Jan Saake 300 en Lysbet Kornelis Holwerda Marten Dirks Holwerd 623 en Sjoerdtje Louws de Wal Hoogstra Pieter Jantjes Hoogstra geb. Ca. 695 1804 te Hiaure, ovl. 1811848 te Aalzum, gehuwd 561830 te Metslawier met Tryntje Wytzes Talsma geb. Ca. 1807 onder Oostrum, ovl. 491837 te Metslawier. Pieter Jantjes Hoogstra hertrouwt op 451839 te Metslawier met Sijtske Pieters Reitsma geb. 2821804 te 0.Nijkerk, ovl.1821875 te 0.Nijkerk Houtman Harke Sipkes Houtma 662 en Rixtje Gerbens Lautenbach Huizinga Jildert Theunis Huizinga geb. 701 731783 te 0.Nijkerk, ovl. 2231844 te 0.Nijkerk, gehuwd 751812 te Metslawier met Johanna Oenes Bottema geb. 15111791 te Oudkerk, ovl. 1371853 te 0.Nijkerk Huizinga Sij vert Jans geb. ca. 1730 440 gehuwd met Evertje Jans Jansma Jan Harmen 654 en Eelkje Douwes Jong, de Sipke Freerks 702 en Doetje Thijssens Joustra Jan Joustra geb. 1809 te Aalzum 317 gehuwd 731886 te Dokkum met Uilkje Viersen geb. 21111816 te Hantum, ovl. 2461909 te Dokkum Kampstra Rense Jans Kampstra geb. Ca. 1799 567 te Ternaard, ovl. 2631863 te Ternaard gehuwd 951822 te Ternaard met Foekje Tjallings Koopmans geb. Ca. 1803 te Onder Holwerd, ovl. 1181825 te Ter naard. 2e huwelijk 851827 te Ter naard met Wytske Gerks Huizinga geb. Ca. 1807 te Ternaard/Hantum, ovl. 821879 te Ternaard. Kempenaar Gerben Heines Kempenaar gehuwd 348 met Grijttje Jacobs Kienstra Frans Kienstra 626 en Barbara Flierl Klaasesz. Jan Klazes geb. 1775 te Holwerd 350 gehuwd met Rinske Boekhout, 6. geb. ca. 1789 te Dokkum Knijff, van Petrus Jaeobus van Knijff 355 geb. 1796 te Ferwerd, gehuwd met Sietske de Cock, geb. 1801 te Kollum Koerkamp Feije Claesen getrouwd ca. 1720 356 met Geertruida Remts Koopman Harmen Tjerks 686 en Geertje Sybouts Koopman Sieds Harmens 674 en Trijntje Hendriks Kortrijk Hieltje Germens Kortrijk 626 en Jelske Mins Berima Koster Siebe Lourens Koster gehuwd 694 met Dieuke Willems van Wiggen Kreeft Johannes Bonifacius Kreeft gehuwd 631 met