deník metro 19.4.2011

of 20 /20
PRAHA Úterý, 19. dubna 2011 Č. 77 , www.metro.cz Min. 17 0 Max. 21 0 Německé dálnice: za 250 Kč? Němečtí politici chtějí zpoplatnit uží- vání dálnic To by se týkalo i průjezdu přes tuto zemi De- setidenní známka by stála minimálně 250 Kč (strana 8) Grapefruit léčí vředy Vědci zjistili, že problémy s žalud- kem pomáhají řešit jadérka grapefrui- tu. V dnešním téma- tu o zdraví se rov- něž dozvíte něco víc o trávení. (strana 17) Svátek slaví: Rostislav Pád ze skály kvůli infarktu řidiče? Tragická bilance nehody na pražském Zličíně: 1 mrtvý, 13 zraněných Havaroval zde autobus s lidmi cestujícími do nákupního centra (strana 2) Uvnitř čísla ČTK – VÍT ŠIMÁNEK Angličtina Učte se s British Council (strana 16) Řecko bankrotuje Nezvládá dluh (strana 8) Záchranáři pod skálou na místě nehody JAMIE BELL OD BILLYHO ELLIOTA K DRSNÉMU OTROKOVI ROZHOVOR (strana 11) inzerce

Author: metro-cr-as

Post on 09-Mar-2016

223 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

deník METRO ze dne 19.4.2011

TRANSCRIPT

 • PRAHAter, 19. dubna 2011. 77 , www.metro.cz

  Min. 170

  Max. 210

  Nmeckdlnice:za 250 K?Nmet politici

  chtj zpoplatnit u-vn dlnic To byse tkalo i prjezdupes tuto zemi De-setidenn znmkaby stla minimln250 K (strana 8)

  Grapefruitl vedyVdci zjistili, eproblmy s alud-kem pomhaj eitjadrka grapefrui-tu. V dnenm tma-tu o zdrav se rov-n dozvte nco vco trven. (strana 17)

  Svtek slav: Rostislav

  Pd ze skly kvliinfarktu idie?Tragick bilance nehody na praskm Zlin: 1 mrtv, 13 zrannchHavaroval zde autobus s lidmi cestujcmi do nkupnho centra (strana 2)

  Uvnit sla

  TK VT IMNEK

  AnglitinaUte se s British

  Council (strana 16)

  ecko bankrotujeNezvld dluh (strana 8)

  Zchrani pod sklou na mst nehody

  JAMIE BELLOD BILLYHO ELLIOTAK DRSNMU OTROKOVIROZHOVOR (strana 11)

  inzerce

 • 02 praha www.metro.czTER, 19. DUBNA 2011 19

  Dvanctimetrov autobusMercedes le zaboen u-mkem v hln, bokem seopr o pskovcovou sklupod nkupnm centremGlo-bus na Zlin. Kolem zasa-huj destky policist, z-chran a hasi s tkoutechnikou, se kterou se sna- ocelov kolos spustit bez-pen na zem.Tinct cestujcch z auto-

  busu je u v tuto chvli v ne-mocnicch. Na mst zst-v jen mrtv idi autobu-su. Chvli po poledni si protlo edestiletho muepijd vz pohebn slu-by.V podstat u pi naem

  pjezdu byli lid z autobu-su venku, pomohli jim civi-list. idie jsme vyproo-vali, ekl o zsahu velitelhasi Pavel Hoek.Jak k hrzn nehod v-

  bec dolo? Podle nkterchinformac idie pepadlmi-krospnek,mohl pr ale do-stat tak infarkt. Na rovnsilnici pak vjel do protism-ru, prorazil svodidla a skon-

  il zhruba dvacet metrne ve srzu.Piny nehody jsou za-

  tm neznm a policist jivyetuj, ekla policejnmluv Jana Rslerov.Neobvykl nehoda tak

  pilkala destky zvdavc.Nic jsem neslyela, nkdotu byl a ekl, co se stalo, takjsem se la podvat, eklaMetru pracovnice kavrnyv nkupnm centru.

  Pina netst sevyetuje. Policistvyslechnou cestujcz autobusu, ptt sebudou mimo jin nachovn idie pednehodou.Podle nkterchspekulac mohly nehoduzpsobit zdravotnpote idie. Pi zenmohl napklad dostatinfarkt.

  MHD pojedejako o vkendu

  Mstsk hromadn dopravapojede ve tvrtek a v ptekv przdninovm reimu.Kvli kolnm przdninmse oekv men poet ces-tujcch. V dob pepravnpiky vyjede asi o patnctprocent mn spoj, eklamluv Dopravnho podni-ku Ilona Vysoudilov.

  Srka tramvaj seobela bez zrann

  Na Palackho n-mst se veraodpoledne srazi-ly dv tramva-je. Pi neho-

  d se nikdo nezranil, dopra-va v centru ale pln zkola-bovala. Nsledky nehody sepolicii podailo odstranit povce ne hodin.

  Na nov festivalm The Hives

  Dal zahranin hvzdouhudebnho festivalu PragueCity Festival, jeho prvnronk se odehraje 23. erv-na na praskm Vstaviti,budou vdt The Hivesv ele s frontmanem a zp-vkem Pellem Almqvistem

  (na snmku). Kapelanahrad skupinuBlink-182, kteroznmila, e kv-li zpodn sv-

  ho alba pe-souv sv ev-ropsk tur-n na ptrok. TK

  [email protected]

  TK VT IMNEK

  Zprvystrun

  Krtce

  Prask magistrt od-mtl, e by bylo mon manipulovat s automo-bilovmi registranmi znakami. Jeho vlastn audit ale podle Hospo-dskch novin prokzal, e nkter sla se vbec nedvala do evidence.Dokument z roku 2009 si vydal Jakub Sedlek (na snmku), mstu kvli nmu hrozila exekuce.

  Co se stalo

  Autobus skonil v hroziv poloze.

  MOOV CESTY AKUTN! !" # $"% %&' ( %) " % '

  Podcenn pot se toti nevyplc. Zanedban infekce me zashnout ledviny nebo pejt do chronickho stadia. Nej-lep je infekci nedostat. Proto je teba dodrovat nkolik dleitch pra-videl: pt dostatek teku-tin, nezadrovat mo, brnit se prochladnut, dodrovat zsady hygie-ny. V ppad pot vak musme vas zvolit rych-lou a souasn etrnou pomoc. Prv takov inek pi akutnch obt-ch moovho mche

  pin UROVAL mano-sa AKUT. Tato novinka obsahuje brusinkov extrakt s nejvy kon-centrac inn sloky a D-manosu, kter dok-e rychle a efektivn za-shnout proti patogen-nm bakterim. Spolen psoben tchto in-nch ltek pak pispv k rychlmu odstrann obt. S UROVAL mano-sa AKUT lze prvn zlep-en zaznamenat obvyk-le ji bhem 24 hodin.* Tento doplnk stravy psob i pi opakujcch

  se potch moovch cest a nem dn ne-douc inky. Podrob-n informace o tomto ppravku je mon zskat na bezplatn in-folince 800 17 16 17, kde na prvnch dvacet volajcch ek balen UROVAL manosa AKUT zdarma. Vce informac naleznete tak na www.uroval.cz. Doporuen cena v lkrn je 145,- K.

  * I.Motl, Klinick studie Uroval manosa, 2005

  inzerce

  Pejel do protismrua spadl ze srzu. Infarkt?Pi dsiv nehod autobusu na Zlin zahynul edestilet idiTinct cestujcch se zranilo Hasii nasadili tkou techniku

  udlosti

  GETTY DARREN CARROLL

  Kean pekonalrekord v maratonu

  Kesk vytrvalec GeoffreyMutai zabhl vera v Bosto-nu nov svtov rekordv maratonu a zlepil jej t-m o minutu na as2:03:02 hodiny. Na tradinrychl trati a za idelnchpovtrnostnch podmnekpokoil dosavadnho rekord-mana, slavnho EtiopanaHaileho Gebrselassieho, o57 sekund. Gebrselassievedl tabulky od z 2008.

  Hokejista Dudav Chomutov kon

  Hokejov tonk RadekDuda nebude pokraovatv angam v prvoligovmChomutov. Ambiciznklub, kter v uplynul sezo-

  n nedokzal sportovn ces-tou postoupit do extraligy,na svm oficilnm webuoznmil, e s hrem, jehokariru provz ada extem-pore, nadle nepot.

  Ve Stuttgartuafov dohrla

  Lucie afov, je vkendo-v Fed Cup pro zrann ne-hrla, vera podlehla na an-tukovm turnaji ve Stuttgar-tu domc Nmce KristinBarroisov po hodin atvrt 1:6 a 4:6. Hrdinka se-mifinlovho vtzstv veFed Cupu Petra Kvitov seodhlsila. TK

  A do noci slavily esk te-nistky postup do finle FedCupu, kter v nedli vybojo-valy a v zvren tyhe.Postup si tmuval. Po ty-he se slavilo na dvorci,v atn a poslze v restaura-ci La Bruxellaise. Bylo tonron, sml se vera popletu kapitn Petr Pla.Pomalu pichzm o

  hlas, jak jsme vykien, -kala Beneov po druh ho-din rno ve videu pi dko-vace fanoukm eskhofedcupovho tmu na soci-ln sti Facebook.esk kvarteto Petra Kvi-

  tov, Barbora Zhlavo-v-Strcov, Iveta Beneova Lucie Hradeck spolens kapitnem neetilo opti-mismem. My ten Fed Cup

  stejn vyhrajem! zpvalytenistky.J doufm, e jsme jet

  neekli letos posledn slovoa v listopadu v Rusku vyhra-jeme. Te si ale uvme po-stup do finle, prohlsilPla.Stejn jako pedloni te-

  nist budou hrt i tenistkyo titul mimo esko.Je to z marketingovho

  hlediska nejdra destina-ce, ekl Miroslav erno-ek, f spolenosti esksportovn, kter pro teniso-v svaz soute drustev za-jiuje. RB a TK

  Na PGA zvtzil novekOsmadvacetilet golfista Brendan Steele je sice na americkmokruhu PGA novkem, o vkendu vak na hiti v San Antoniuprokzal pevn nervy. V zvrenm kole udrel tsn nskoka pipsal si premirov vtzstv, ocenn prmi 1,16 milionudolar (asi 19,6 milionu korun).

  TK MICHAL KRUMPHANZL

  inzerce

  Brendan Steele se raduje ze sv prvn trofeje na okruhu.

  Zprvystrun

  Vtzn sestava

  Premira. I novek me vyhrt

  Vtzky slavilyesk tenistky se dlouho do noci radovaly z vhry

  v Belgii Vera se vrtily dom Na Rusko si v

 • 18 sport www.metro.czTER, 19. DUBNA 2011 03

  VIZUALIZACE TK

  Nvtvnci velikononchtrh na Staromstskm n-mst se mohou u ztraastnit pokusu o nov sv-tov rekord. Souasn dri-telka nkolika prvenstvv malovn na tlo HanaHornychov se spolu se sv-mi asistentkami pokus na-kreslit co nejvce lidem naobliej velikonon motiv.Konen poet pomalova-nch obliej bude vyhl-en na konci dne.Akce se uskuten odpo-

  ledne od dvou hodin na p-diu Staromstskho nms-t a v jeho okol pod taktov-kou agentury Dobr denz Pelhimova. Ta zde po-d kadoron Den rekor-d a kuriozit.Npad vznikl proto, aby-

  chom opt nvtvnky

  trh pobavili a navc je za-pojili do pokusu o rekord.Vymysleli jsme jednodu-chou vc tak, aby se dala vy-svtlit tak cizincm, ktejsou astmi hosty trh,k Josef Vank z agenturyDobr den.Hana Hornychov m za

  sebou u nejvce namalova-nch o, kvtin, budknebo teba cihel na lidskmtle. Te mm v plnukraslice, pomlzky i dalvelikonon motivy, kHornychov. MET

  Vinohrady

  stav byty

  samotm

  Namst prvorepubli-kov tovrniky na li-va na Vinohradechvznikaj luxusn bytypro singles, tedy prolidi v mladm a sted-nm vku bez partneraa dt. Stavba 21 bytbude stt 60 milionkorun.

  MAFA

  Ve u je nazdoben.

  Tak to bude vypadat.

  Z Florence naPalmovku beztramvaje

  inzerce

  Lid se rdi necha-j pemluvit k blz-nivinm a majz toho radost.

  H. HORNYCHOV, BODYPAINTERKA

  ijete sami? Kupte byt

  Kvli oprav tramvajovtrati nepojedou od stedy27. dubna tramvaje meziPalmovkou a Florenc.Linky 8, 24 a 52 budou

  v seku Bl labu Palmov-ka odklonny pes zastvkyVltavsk, Maniny a Libe-sk most, informuje mluv- dopravnho podniku Ilo-na Vysoudilov.Na peruen trati cestuj-

  cm zajist dopravu nhrad-n autobusov linky X8.V noci se na Palmovku do-stanete autobusemX52, kte-r bude jezdit pes Lazar-skou, Vclavsk nmst aFlorenc.Pro speciln linku 1 pro

  vozke bude ve smru odernho Mostu zruena za-stvka Invalidovna, dod-v Vysoudilov.Na obvyklou trasu se

  tramvaje opt vrt v sobo-tu 30. dubna. AV

  Nechte se zmalovatVelikonon trhy chtj bhem ztka pekonat

  rekord v bodypaintingu Obrzek mete mt i vy

  Verej souboj soused v ta-bulce, destho Slovcka ajedenct Slavie, vyznlmnohem lpe pro praskcelek. Ten byl v prbhu ce-lho utkn aktivnj, cose tak podepsalo na vsled-ku 2:0 pro domc.Jako prvn pekonal hla-

  vikou po standardn situa-ci Miroslava Filipka obrn-ce Josef Kaufman. To belana asome dest minuta.Akoliv Slavia i nadle od-

  vn toila, skre se po-druh, a tak naposledy,mnilo a ve druhm polo-ase. To se z pmho koputrefil Luk Jarolm.Slavia byla lepm t-

  mem, mla vc ze hry, pi-znal po zpase trenr hostMiroslav Soukup. Ani jehotm ale nebyl zcela bez an-

  c. Tu nejvt ml v 58. mi-nut zkuen Petr vanca-ra, kter utekl slvistickmobrncm. Martina Vani-

  aka ale ani on nepekonal,a tak vyel jeho tm ze ve-rejho men sil steleckynaprzdno. Akoliv si Sla-

  via v boji o zchranu v-hrou hodn pomohla,nem jet stle zcela vyhr-no. ROMANA BARBOKOV

  esk hokejov reprezenta-ce vera v Brn zahjila dal- st ppravy na blc semistrovstv svta. TrenrAlois Hadamczik na trnin-ku v hale Rondo pivtalhlavn hvzdu tmu Jarom-ra Jgra, ptici posil ze z-mosk NHL v ele s Marti-nem Havltem a OndejemPavelcem i dvojici aduj-cch extraligovch mistrLuke Krajka a MartinaRiku.ampiont na Slovensku

  zan pt ptek. TK

  2

  1. Plze 24 18 4 2 59:21 582. Sparta 24 17 1 6 39:15 523. Jablonec 24 14 5 5 51:22 474. Olomouc 24 12 5 7 42:21 415. Boleslav 24 11 7 6 41:29 406. Boh. 1905 24 10 6 8 27:24 367. Teplice 24 10 5 9 33:35 358. Liberec 24 9 6 9 32:27 339. Hr. Krlov 24 8 7 9 21:30 31

  10. Slavia 24 6 10 8 27:29 2811. Slovcko 24 7 5 12 23:37 2612. Ostrava 24 6 6 12 21:33 2413. Budjovice 24 5 9 10 19:40 2414. Pbram 24 5 7 12 13:28 2215. Brno 24 6 1 17 26:47 1916. st n/L 24 3 6 15 16:52 15

  Branky: 10. Kaufman,48. L. JarolmRozhod: Adam Chytil,VyslouilDivci: 5742

  TK JAN KOLLER

  TK MICHAL DOLEAL

  Fotbalov Slavia popela in-formace verejho vydndenku Sport, podle kter-ho jej hri kvli nevypla-cenm mzdm za prvn timsce letonho roku uva-

  uj o bojkotu duelu 25. ligo-vho kola v Plzni. Souas-nou situaci jsme samozej-m v kabin eili. Chtlijsme, aby se njakm zpso-bem pohnuly ledy. O tom,

  e bychom na protest nena-stoupili k utkn, jsme alerozhodn neuvaovali.Klub bychom tm stranpokodili, ekl brankMartin Vaniak. Klub dlu

  hrm tm deset milio-n korun, a pokud stkunestihne sehnat do koncedubna, hroz mu, e nedo-stane profesionln licencipro pt sezonu. TK

  SlaviaPraha

  Glman Slovcka Filipko se vera zapotil.

  Agentuedali vpov

  Vtz a poraen

  Gareth BaleOfenzivn zlonk z Tottenhamu byl zvolen nejlepm hrem roku v Anglii na zklad hlasovn samotnch fotbalist. Jednadvacetilet Bale upoutal pozornost fotbalovho svta pedevm v zpasech Ligy mistr, kdy nap-klad hattrickem zniil obhjce trofeje Inter Miln jet v zkladn skupin soute.

  Dominik Haek Nov kou hokejist moskevskho Spartaku Viktor Pakalin po-tvrdil, e klub v pt sezon Kontinentln ligy ji nepot se slubami eskho bran-ke Dominika Haka. estatyicetilet le-gend vypr na konci dubna ron kontrakt a veden Spartaku o jeho prodlouen neuvauje.

  Tabulka po 24. kole

  0

  Tady budou et hokejist v Bratislav bydlet.

  Za hrub nsil na fanouko-vi domcho celku v prb-hu nedlnho prvoligovhoutkn fotbalist ZbrojovkyBrno se Slovanem Liberecdostala bezpenostn agen-tura One Security vpov.Podle veden brnnskhoklubu byl zkrok proti div-km nepimen a nepro-fesionln. Pi ostr diskusijeden z pracovnk agentu-ry udeil prudce pst do ob-lieje Deana Galeho. Tomuklub nabdl celoivotn per-manentku. TK

  Slavia zskaladleit bodyV poslednm duelu 24. kola porazila Slavia souseda

  v tabulce Slovcko Tm jej peskoila a je dest

  O bojkotu neuvaujeme

  sport

  V Brn jsou u i hvzdy

  1. FCSlovcko

 • www.metro.czTER, 19. DUBNA 2011

  04 praha www.metro.czTER, 19. DUBNA 2011 17zdrav

  Do kvtna roku 2013vyroste v Brn 111metr vysokmrakodrap AZ Tower.Stavba bude sttpiblin 800 milionkorun.Budova bude mt 32podla a svou vkoupekon i dosavadn

  nejvy budovu v zemi,pankrckou City Tower.Nejvy budovou by AZTower nemla btdlouho.V Brnm toti donkolika let vyrst 117metr vysok PalcHerpick navrenarchitektkou EvouJiinou.

  Pokud ve pjde podlepln, pak se budoumoci nejvy budovouv zemi chlubit obyvatelJinho Msta v Praze.V tsn blzkosti stanicemetra Hje m toti doroku 2015 vyrst 120metr vysok budova.Ta vznikne v rmci

  obchodn-administrativ-nho komplexu PortoHje.Stavba o 31 podlachbude zhruba o 60 metrpevyovat okolnpanelovou zstavbu.Zmr se nelb radniciPrahy 11, kter je prosnen plnovan vkybudovy.

  Nejvy budovou eskaje u desetiletpankrck City Tower sesvmi 109 metry.Mrakodrap, jehostavba byla zahjenav roce 1983, ml btpvodn sdlemeskoslovenskhorozhlasu.V roce 1993, kdy bylastavba zkolaudovna,byla ji budova prorozhlas zastaral aesk rozhlas ji prodal.

  818Tolika metr dosahujenejvy budova svtaBurd Dubaj ve Spoje-nch arabskch emir-tech. Pi porovnn s Pe-tnskou rozhlednou jetedy 14krt vy. Dru-hou nejvy budovousvta je 509 metr vyso-k Tchaj-pej 101 naTchaj-wanu.

  Nov zchranka?

  Prat radn by se dnesmli zabvat mimo jinzmnou zemnho plnu,kter umon vstavbu no-vho sdla zchrann slu-by. eit budou tak opra-vu Karlova mostu a Pr-myslovho palce. MET

  PROPERITY

  Z historick budovy Nrod-nho muzea ve tvrtek zmi-z za psnch bezpenost-nch opaten posledn nej-vzcnj exponty.Mezi n pat teba slav-

  n Keltsk hlava z Mec-kch ehrovic. Nrodnmu-zeum se tak chyst na uza-ven objektu nad Vclav-

  skm nmstm. Ve tvr-tek zane odpotvn 77dn, kter budou zbvat do7. 7., kdy se muzeum uza-ve na pt let veejnosti,oznmila Markta Fingero-v z Nrodnho muzea.Budova je v havarijnm

  stavu, a pokud by brzy neza-ala jej obnova, hrozilo by

  j uzaven z bezpenost-nch dvod. Na hladk pr-bh vzcnho transportubude dohlet policejntvar rychlho nasazen.Ve tvrtek tak budou

  mimo informac o sthov-n a uzaven budovy zveej-nny akce a pekvapen pronvtvnky. DAV

  NM

  [email protected]

  HELIKA

  Brno, AZ Tower, 111 metr

  CENTRAL GROUP ECM REAL ESTATE INVESTMENT

  A budete v Brn kdekoliv,uvidte ji. Takov jsou pl-ny na nejvy budovu vzemi, jej zkladn kmenbude ztra poloen. Sto jede-nct metr vysok AZTower vyroste do kvtnaroku 2013. Zatraktivn po-dobu celho Brna, pochva-luje si primtor Brna Ro-man Onderka.AZ Tower si vak pozici

  nejvy stavby v zemi dlou-ho neudr. Do ty let mtoti v Praze u stanice met-ra Hje vyrst 120metr vy-sokmrakodrap v rmci ob-chodn-administrativnhocentra Porto Hje. Ten se osv prvenstv jet utk s Pa-lcem Herpick architekt-ky Evy Jiin. I ten m vy-rst nikde jinde ne v Brn.V Praze nyn finiuje stav-

  ba 104metr vysokho pan-krckho mrakodrapu CityEpoque i Praskch v veStodlkch (viz foto).

  Nejvy: Brno proti PrazeHlavn msto pijde o sv prvenstv Brno od ztra stav nejvy budovu v zemi Bude

  o 2 metry metry vy ne City Tower na Pankrci Tm ale boj o nejvy stavbu nekon

  Hlava odjede, zane odpoetZprvastrun

  AZ Tower

  Praha, Porto Hje, 120 metr

  Porto Hje

  Pankrc

  Praha, Stodlky, 65 m Praha, Pankrc, 104 m

  Keltsk hlava

  Bol vs po jdle bicho? Plvs v krku, asto zvractea chce se vm pod spt?Pak utkejte k doktorovi,

  protoe je mon, e mtealuden vedy.Ty vyvolv bakterie, kte-

  r zpsob znt sliznice a-ludku, m se naru jehostna. aluden vedy mo-hou vzniknout pi dlouho-dobm stresu, pi vnchzrannch nebo rozshlchpopleninch a k jejichvzniku pispv i nadmrnkonzumace kvy a alkoho-lu a kouen.K jejich len se pouva-

  j lky blokujc produkov-n kyseliny chlorovodkovv aludku a antibiotika li-kvidujc bakterie, je ve-dy zpsobuj. Nyn vak pi-li lkai s novm objevem.Polt vdci zjistili, e ex-

  trakt z jadrek grapefruituvrazn ovlivuje tvorbuamnostv aluden kyseli-ny a ukliduje sliznici a-ludku postienou zntemi vedovm onemocn-nm, popisuje Andrea N-mekov ze spolenosti

  HBA Comunications. Ex-trakt z jadrek grapefruituzmruje i dal nepjem-n trvic, aluden a stev-n pote. K dostn je v p-pravku s nzvem Citrovitalv kad lkrn.

  Zklademspchuvtakz jad-rek gra-pefruitu jevysok obsahprodnch flavonoid.

  Ty ulehuj trven,oiuj organismus,posiluj odolnost,pedchzej nachlazen,infekcm a zpalm,zlepuj krevn obh azvyuj odolnost sliznic.Nemocn krysy, ktermvdci vtaek dvali,produkovaly mnaluden kyseliny.

  Jak bylinky pomohouna zcpu, prozrazuje by-linkka Lenka Pomnn-ka Kolov.

  Zcpa je chronick nebodoasn. Pokud mmechronickou, je lpe ji eits lkaem. Pokud ale n-kdo trp doasnou, kterse vyskytne pi cestovn,tak dobe pomh koktejlz aloe very, kter pomese zcpou a souasn vyis-t cel organismus. Pom-h tak lnn semnkonebo semeno jitrocele.Ob tato semena zmkujstevn obsah a tlo se paklpe vyprazduje.

  Co jst pi zcp? Me-me teba sladk?Pokud mte zcpu, tak senedoporuuje jst sladk.Naopak se doporuuje jsterstv hok byliny. Na-pklad smetnku lka-skou nebo ovk. Obsahujltky, kter pomohou a-ludku vyluovat vce trvi-cch v, a tm lpe zpra-covat stolici a pustit ji rych-le ven.

  Poad Zdravse vysl kadou nedli v 5.40a v 15.40 na Rdiu Impuls.

  [email protected]

  www.probiotika.cz

  Pharma Agency s.r.o., Zelen pruh 1091 Praha 4, tel.: 296 781 305, www.pharmaagency.cz

  Infants DophilusObsahuje 6 probiotickch kultur a 500 milion ivch bakteri v 1g. Pro uvn batolat a dt v rannm vku je v prkov form. ObsahujeBifidobakterium Infantis, nejdleitj mikroorganismus v tlustmstev batolete. Psob proti prjmm, posiluje imunitn systm, obnovuje stevn mikroflru pi lb antibiotiky.

  Adults DophilusSedm vybranch kmen bakteri mlnho kvaen urench dosplm

  pro optimln sloen stevn mikroflry. V ppravku Adults Dophilus jsou vyuity specifick kmeny bakteri tak, aby v optimln kombinaci

  a mnostv, garantovaly dosplmu lovku maximln inek, pi nastolen rovnovhy zavacho traktu a poslen imunitnho systmu.

  Kad kapsle v dob vroby garantuje 2 miliardy ivch bakteri.Ppravek je vhodn pi lb antibiotiky, lb a prevenci prjm

  a pro prevenci nkterch trvicch nebo zavacch obt.

  inzerce

  Impulspro Metro

  Jak pomhaj

  Kva

  Pivo Likry

  Liv ajeTi lky denn je pimen mnostv, kter by zdravmu lovku nemlo ublit. Kva mimo jin podporuje trven, protoe kofein v n obsaen povzbuzuje produkci alude-nch v a lui. Pozor by si

  vak mli dt lid trpc

  nemo-cemi

  trvicho stroj.

  M podle lka v rozumn me dobr vliv na kardiovas-kulrn systm, pomh tr-vit, ukliduje, zsobuje tlo vitaminem B a obsahuje tak

  antioxidanty, kter zabrauj pedas-

  nmu strnut. Vyhnout by se mu vak mli lid s onemoc-

  nnm slinivky, jater a lunku.

  Bylinn likry usnaduj trven a jsou nejlep po jdle. Bylinky zlepuj funkci dchacch cest. Napklad becherovka se pvodn pro-dvala jako aluden kapky.

  Dky vyluhovanm ltkm z livch rostlin toti zvyuje vyluovn

  aludench v, kter povzbuzuj trven.

  Pozitivn vliv na trvic stroj maj bylinky jako napklad kmn i fenykl. Blahodrn inky m i rozmarn, kter funguje i proti nadmn. L-bu zavacch pot podporu-je i sirup ze alvje lkask

  neboli babskho ucha, kter zabrauje i nadmr-

  nmu pocen.

  Jadrka grapefruitupomhaj na vedyPolt vdci nedvno zjistili, e extrakt z jadrek grapefruitu pomh

  lit aluden vedy Ty zpsobuje i dlouhodob stres nebo kouen

 • www.metro.czTER, 19. DUBNA 2011

  16 english page www.metro.czTER, 19. DUBNA 2011 05domov

  Premir a pedseda ODSPetr Neas chce, aby ldrVc veejnch Radek Johnzstal ve vld, i kdy u ne-bude ministrem vnitra. V-konn rada obanskch de-mokrat se shodla, e stra-nam vyjednat takov ee-n vldn krize, kter zacho-v souasnou koalici ODS,TOP 09 a Vc veejnch.Je dobr, kdy se vichni

  pedsedov vldnch stranzastuj na vldn odpo-vdnosti, ekl Neas po jed-nn vkonn rady ODS.Premir pitom ji ped

  tdnem na Hrad donesl n-vrhy na odvoln ministravnitra Radka Johna a kol-

  stv Josefa Dobee spolus demis ministra dopravyVta Brty. Prezident VclavKlaus ale zatm Neasovmnvrhm nevyhovl.Hlavn boj v koalici se

  vede o pozici ministra vnit-

  ra. Zatmco ODS, ale i TOP09 zastvaj postoj, e by natoto keslo ml usednoutnestrank, vkai zatm tr-vali na Johnovi. Po posled-nm jednn poslaneckhoklubu to ale opakovat pe-stali. Jednou z dalch vari-ant je i to, e by John sice ne-vedl vnitro, ale byl by v Ne-asov vld vicepremi-rem pro boj s korupc.Sociln demokrat vera

  kvli vldn krizi podalipedsedkyni Snmovny Mi-roslav Nmcov dosto svoln mimodn sch-ze doln komory, na kterse bude hlasovat o vyslovennedvry vld. iDNES.cz

  Za dajn zfalovanpodpisy Jaroslava krkyna sponzorskchsmlouvch Vcveejnch je podlestrany zodpovdn smbval mstopedsedastrany.Vylouen poslanec toale odmt.

  Prask divadlo A Studio Ru-bn vera opt uvedlo sc-nick ten inspirovanskandlem kolem Vc ve-ejnch. Politickou satirupod nzvem Blonat bes-tie se tvrci rozhodli zopa-

  kovat po nedln premie,kter mla neekanspch. Nastudovna bylapodle pepisu nahrvky zesetkn bval fky po-slaneckho klubuVc veej-

  nch Kristny Ko se spo-lustranky. Zatm ale nenjasn, zda se scnick tenstane soust stlho reper-

  toru. TK

  TK MICHAL KRUMPHANZL

  Kristnu Ko hraje Barbora Polkov (uprosted).

  Neas: John mezstat ve vldf Vc veejnch me bt podle ODS vicepremir

  pro korupci SSD chce prosadit pedasn volby

  Faloval sm sebe

  Hra s Ko m spch

  Vocabulary gap fill. Usethe 3 words/phrasesto fill the gaps in thesentences below:

  1. There has been a. in marriagein Western Europe overthe last thirty years2. She had to sleep onanother room becausehe couldn't stop 3. An interesting involvinghaving no cars in thecity centres is becomingpopular in the UK.

  Decide whether thesestatements are TRUEor FALSE:

  1. The old peopleweren't looked afterproperly in the homethe writer'sgrandmother was in.2. The writer thinksthere is a major problemin society today invol-ving the breakdown ofthe extended family.3. Intergenerationalactivities are importantbecause old peopledon't like young people.

  Being old is when you know allthe answers but nobody asksyou the questions. (Anonymous)

  Sixmonths before she died,my grandmother movedinto an old people's homeand I visited her therewhen I was in Britain. Shewas sitting in the livingroom with about fifteenother residents, mostly wo-men, half of them asleep.The room was clean andwarm, with flowers andpictures, and the care as-sistants were kind and che-erful. The only sounds weresnoring and embarrassingdigestive noises. Peopleonly moved when they nee-ded to be helped to the ba-throom. It was depressing.Gran talked a lot about howmuch she missed seeing

  her grandchildren (my nie-ces aged 7 and 5), but Iknew from my sister thatthey hated going to visither there, and to be per-fectly honest, I couldn'twait to get away myself.So I was interested to

  read a newspaper articleabout a new concept in oldpeople's homes in France.The idea is simple, but revo-lutionary combining a re-sidential home for the elder-

  ly with a creche/nurseryschool in the samebuilding. The children andthe residents eat lunch toge-ther and share activitiessuch asmusic, painting, gar-dening, and caring for thepets which the residentsare encouraged to keep.The advantages are enor-

  mous for everyone concer-ned. The children are hap-py because they get a lotmore individual attention,and respond well becausesomeone has time forthem. They also learn thatold people are not 'diffe-rent' or frightening in anyway. And of course, theysee illness and death andlearn to accept them. Theresidents are happy becau-se they feel useful and nee-ded.Nowadays there is less

  and less contact betweenthe old the young. Thereare many reasons for this,including the breakdownof the extended family, wor-king parents with no timeto care for ageing relations,and smaller flats with noroom for grandparents. Butthe result is the same - incre-asing numbers of childrenwithout grandparents andold peoplewho have no con-tact with children. It's a ma-jor problem in many socie-ties. That's why intergenera-tional programmes, desi-gned to bring the old andthe young together, are

  growing in popularity allover the world, supportedby UNESCO and other localand international organisa-tions. There are examplesof successful initiatives allover the world. Usingyoung people to teach ITskills to older people is oneobvious example. Using oldpeople as volunteer as-sistants in schools is ano-ther.But it isn't only the indivi-

  duals concerned who gainfrom intergenerational acti-vities. The advantages to so-ciety are enormous too. In aworld where the number ofold people is increasing, weneed as much understan-ding and tolerance as possi-ble. And we can use thestrengths of one generationto help another. Then per-haps getting old won't besuch a depressing prospectafter all. DEVO FORBES

  PROFIMEDIA.CZ

  Learn more

  Exercise 1

  Key:

  Vocabulary

  Exercise 2

  1. breakdown

  2. snoring

  3. concept

  1. False

  2. True

  3. False

  1. SNORING: breathing noisily while sleeping

  2. BREAKDOWN: when a relationship or a system stops working

  3. CONCEPT: an abstract idea

  3 words/phrases from the text

  www.metro.cz

  Lesson No. 10

  There are a lot of children without grandparents today.

  Building bridgesMetro and the British Council in Prague bring you 30 lessons to

  improve your English Read an article about new kind of friendship

  plus

  Exercises

 • www.metro.czTER, 19. DUBNA 2011

  06 domov www.metro.czTER, 19. DUBNA 2011 15servis

  Koupit eura na dovolenoute, nebo jet pokat? Po-kud nehodlte rozmovatmiliony, tak nem cenu p-li lavrovat.

  Z dlouhodobho hledis-ka bude koruna dl posilo-vat, ale bhem tdn budeskkat nahoru a zase dol,upozoruje analytikaNext Finance Markta ich-taov.

  esk mna je nejsilnjod letonho nora, kdy sedostala pod hranici 24 ko-run za euro. Vera o ncoposlila a obchodovala se za24,24 koruny za euro.

  Na maximech ale koru-na jet nen. V jnu 2008bylo euro za 23,70 K, kekonom SOB Jan Bure.

  Euro shazuj hlavn oba-vy z vvoje v zadluench ji-hoevropskch zemch.

  Pokud by hrozil ban-krot, vznikla by na svto-vch trzch panika a oslabi-ly by i stedoevropskmny, k ichtaov.

  Na slu koruny podle eko-nom nem vliv ani souas-n vldn krize. To jenomv ppad, e by se thlapli dlouho a vld-n reformy bybyly v ohro-en.

  Kado-pdn za-h r a n i n dovolenou siletos hodlaj

  ut desetitisce ech.Rok 2011 vy-

  pad velmislibn. Pod-

  le vehobude je-t lep

  ne nejsil-nj rok

  2008, ekl Metrumluv internetovho pro-

  dejce zjezd Invia.cz Mi-chal Tma. To potvrzuje

  tak Ale Ondrj ze StudentAgency: Je vidt, e eipekonali obdob krize a ku-puj vce dovolench.

  Pomalu se vrac tak d-vra v arabsk zem. DoEgypta se vrac trochu po-maleji, Tunisko prolo po-kojnj zmnou vldy,k Ondrj.

  TK IGOR ZEHL

  Dvod, pro evropskmna oslabuje, je podleekonom nkolik.

  Ten nejvt jsou obavyz vvoje v zadluenchjihoevropskch sttech,jako je ecko iPortugalsko, kterm bymohl hrozit bankrot.K nervozit pispltak vsledek finskchvoleb, kter vyhrlaeuroskeptick strana.

  TK DAVID VEIS

  Na maturitydohldne inspekce

  Dva tdny ped sputnmsttnch maturit odhaliloministerstvo kolstv desetstednch kol, kter bymohly mt se zkoukamiproblmy kvli patn spo-luprci s ministerstvem.Na tyto koly bude dohl-et koln inspekce.

  Levice me mtstavn vtinu

  SSD by ve Snmovn do-stala 92 a komunist 28mandt. Levice by takpodle przkumu STEM zs-kala nyn ve volbch nejts-nj monou stavn vti-nu. Przkum vznikl jetped vldn kriz. TK

  Na exponty se me i sahat

  [email protected]

  Na pohybech vy-dlaj jen velk fir-my. Kdy mnte200 eur, nem smy-sl taktizovat. Josobn bych si vza-la kartu a uetilana poplatcch.M. ICHTAOV, NEXT FINANCE

  Pipravovali

  se na jadern

  holocaust

  V Technickmmuzeu v Brn zaala vera interaktivn vstava Play, kter potrvti msce. Je zaloena na lidsk hravosti, fantazii a tvoivosti. Tvo ji expon-ty, kter nvtvnky vybzej k dotykm, he i aktivnmu dotven.

  Cvin jadern bombaje nyn poprv k vidnv leteckmmuzeuv Detn na Jindicho-hradecku. V 480 kilo-gram, jej dlka pesa-huje ti metry. Pumapvodn nesla pouzd-ra s ervenm fosfo-rem, trhavinu a destkylitr petroleje a pi ex-plozi vytvoila hib. Po-uvali ji sovtt letcik vcviku.

  Kolik stoj euro

  25,0 K

  24,0 K

  24,4 K

  24,5 K

  leden:

  nor:

  bezen:

  duben:

  Vvoj kurzu koruny k euru od 1. ledna 2011 (vdy k 1. dni v msci)

  Zdroj: Patria.cz

  Muzeum uke pumu.

  Expont Sloup od Ondeje Smeykala

  Mna oslabila

  Atom? Nekodn hib

  Za smrt Oty T.mohou dozorcive vznici

  Zprvystrun

  Muzeum hrou. spn vstava se pesunula do Brna

  Vzesk sluba pochybilapi ostraze Otakara T., pode-zelho z vrady Anny Janat-kov. Dozorce nedodrelasov interval, ve ktermho ml na cele kontrolo-vat, ekl vera ministr spra-vedlnosti Ji Pospil.

  Poaduje proto odchod e-ditele pankrck vazebnvznice Radka Kutie z ve-doucch funkc. Jeho peve-len povauje za nedostate-n. Pochyben ze strany vz-nice piznala vera i Vze-sk sluba.

  Pospil chce tak potres-tn zstupce editele pan-krck vznice, vedouchooddlen vkonu vazbya trestu a dozorce. TK

  Eura na dovolenou?Kupte si je u teKoruna je od nora nejsilnj, jej vvoj ale bude jako na houpaceei utrcej, prodej zjezd se vrac na pedkrizovou rove

  A Studio RubnAdresa: Malostransk nm. 919.30 Fotbal, m lska

  inohern klubAdresa: Ve Smekch 594/2619.30 Bh masakru

  DiskAdresa: Karlova 223/2619.30 Ubu Antikrist

  Divadlo ABCAdresa: Vodikova 699/2819.00 Holky z kalende

  Divadlo naVinohradechAdresa: nm. Mru 1450/719.00 Na flmu, 19.00Tanec smrti

  Divadlo NazbradlAdresa: Anensk nm. 209/519.00 Orestek

  Divadlo Spejblaa HurvnkaAdresa: Dejvick 919/3810.00 Hurvnkovodobrodrustv

  vandovo divadloAdresa: tefnikova 6/57

  20.00 Pt set milionan m na zpadhledat si nevsty

  Divadlo v CeletnAdresa: Celetn 595/1719.30 Don Juan v Soho

  Divadlo v DlouhAdresa: Dlouh 727/3919.00 Lka sv cti

  Nrodn divadloAdresa: Ostrovn 1289/119.00 Cyranoz Bergeracu

  RoxyAdresa: Dlouh 731/3320.00 Nezavrat

  SemaforAdresa: Dejvick 688/2719.00 Vechnoprty

  Studio YpsilonAdresa: Splen 75/1619.30 Rusalka nejen podleDvoka aneb Kdo je starHta?

  KINA

  AeroAdresa: Biskupcova 1733/3110.00 Erotikon,18.00 Biutiful,20.45 Odnikud nkam

  AtlasAdresa: Sokolovsk 371/120.00 ern labu, 18.00Jack se chyst vyplout,19.45 Den draka, 20.30Nesvatbov, 17.30 3

  Bio OkoAdresa: Frantika Kka 1510.00 Odnikud nkam,18.00 3, 20.30 Norskdevo

  EvaldAdresa: Nrodn 60/2817.00, 19.00, 21.00 3

  FrancouzskinstitutAdresa: tpnsk 644/3519.00 Lep svt

  Goethe-InstitutAdresa: Masarykovo nb. 3218.00 Po pt v pralese

  Institut CervantesAdresa: Na Rybnku 536/619.00 El verdugo

  Kino LucernaAdresa: Vodikova 704/3617.00 Dny evropskhofilmu Vyrobenov Dagenhamu, 19.00 Dnyevropskho filmu Otcvpozemek, 20.45 Dnyevropskho filmu Hon

  MatAdresa: Karlovo nm. 285/19

  20.30 Opravdov kur,17.00 Fimfrum Dotetice veho dobrho,18.30 Nevinnost

  Mstsk knihovnaAdresa: Marinsk nm. 98/116.00 3

  ModanskbiografAdresa: U Kina 44/117.30 Hezk vstvn,20.00 127 hodin

  PonrepoAdresa: Bartolomjsk 291/1114.45 Psycho, 17.30 Nechcinic slyet, 20.00 Kmenmudrc

  SvtozorAdresa: Vodikova 791/4116.00 Krlova e, 13.45Odnikud nkam, 16.15Tantra, 14.00 Odchzen,18.15 Jack se chystvyplout, 20.30 Dnyevropskho filmu Houseof Boys

  BalbnovapoetickhospdkaAdresa: Balbnova 323/620.00 Radim Hladk & BlueEfect

  Cross ClubAdresa: Plynrn 1096/2320.00 Crosska

  Divadlo PalaceTheatreAdresa: Vclavsk nm. 4319.30 The Backwards TheBeatles revival band

  Hudebn klubPalmovkaAdresa: Pod Hjkem 2204/120.00 Yo Yo Band

  Lucerna Music BarAdresa: Vodikova 704/3620.00 Prago Union Live

  Lucerna VelkslAdresa: Vodikova 704/3619.00 Benefin barovn seSandrou Novkovou

  MalostranskbesedaAdresa: Malostransk nm. 2120.30 Jan Splen & ASPM

  Palc AkropolisAdresa: Kubelkova 1548/2722.30 Wondah Owda, 22.30Riddimwise

  Rock CafAdresa: Nrodn 116/2020.30 FreeZone SimpleMuffin (kest CD) + host Black Roses

  Sluby - nabdka

  Vzdlvn - Kurzy nabd.

  Veern INTENZIVN 2-tdennKURZ ETNICTV a dan. Zvytesi kvalifikaci a tm i svj pjem. Tel:732 841 893, www.daupraha.cz,[email protected]

  Bible: dkazy, archeologie, logic-k mylen a dogmata, fakta vdya li ateist. Zdarma - dialog a pravdao Bohu. E-mai: [email protected],777630724

  Chcete zskat prci v ekono-mick profesi? ETN KUR-ZY, akredit. MMT, v cent-ru od 03/05/2011. Nabdkazamstnn. Tel.: 220921440,www.ucetnikurzy.cz

  MATURITA! SSO Profes oteveve k. r. 11/12 3let dlk. nst.stud. pro abs. 3let. ueb. obor.www.skolaprofes.cz t 241440857,603423715, 603481654

  KRUPIRSK rekvalifikanKURZY-6 tdn, pot prce zaji-tna v R a Anglii s dobrmi pla-tovmi podm. Cena 11.800 K.www.cgspraha.cz, tel.: 606226354

  Nemovitosti - poptvka

  I nvestor koup inovn dm,obchodn nebo skladov arelv Praze! Volejte 222 714 438,602 689 813!

  Byty - poptvkaPENZE IHNED za drustevn byt

  nebo byt v osobnm vlastn. v Prazedo 10 mil. K. Prvn servis ZDAR-MA a to i v ppad exekuce. Dku-ji. Tel: 777212134

  VOLEJTE ZDARMA, okamithotovost za Vai nemovitost v Pra-ze a okol. Pjka oproti zstavnemovitosti. Serizn jednn pod-mnkou. Tel: 800 499 401

  ZLOHA IHNED! Koupm bytv Praze v jakmkoliv stavu, neboRD v Praze a okol do 8 mil. Prvnservis nebo exekuce zadm. RKnevolat. Tel 775 432 964

  Koupm byt u majitele, obec-n ped privatizac i u njmudrustva. Platm v hotovosti. Prvnservis a sthovn, nhradn bylenzadm. 725805115

  Koupm 1 mal a 1 vt byt(i nezvisle na sob) v Prazev blzk. MHD - pro sebe a sv rodi-e (mono kad v jin lokalit). RKnevolat. t:724303888

  Rda bych koupila byt v Prazes dobrou dostupnost MHD. Rych-lost, platba v hotovosti. RK nevo-lat. Tel: 722 943 143

  FIRMA SONY koup ihned 3 bytyv Praze, garsonka a 3+1. Platmehotov. Tel.: 602 21 96 21

  Hledm OBECN BYT v Praze,zaplatm dluhy na njmu, exeku-c, i s vpovd, ped privatizac,zajistm nhradn byt, zloha. Tel.:773 907 134

  Koupm byt kdekoliv v Praze,dm okamitou zlohu, platbahotov, prvn zleitosti vydm.Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel.234095720, 720539665

  Pronjmy - nabdka

  Nebytov prostory Vrovice.Nabzme k pronjmu nebytovprostory o vmrch 43,98 m2

  a 28,67 m2. Nov zrekonstruov-no. Soust vybaven jsou kuchy-sk linky a koupelny. Monost iro-kho vyuit. Tel.: 725 180 449

  Pronajmu 2+kk po celkov rekon-strukci, Praha 8 - Doln Chabry,njem 9.000 K + sluby (450 K/osoba). Tel: 774 204 549

  Pronajmeme ve Vrovicchnjemn byty 2+1 (55 m2) po cel-kov rekonstrukci a byt 1+1. Za-zen kuchysk linka. Cena njmu11.800,- resp. 8.000 K/ms.+ sluby. Tel.: 725 180 449

  Pronjmy - poptvkaHLEDM PRO ZAMSTNAN-

  CE byty k pronjmu v Praze, prv-n servis zajitn. Dkuji. Tel.:274 78 44 28

  Hledme pronjem bytu v Pra-ze a okol do 15.000 K vetnvech poplatk dle velikosti, za-zen dohodou. Tel.: 605845088,220806245

  Nemovitosti - nabdka

  P RODEJ rodinn vily v obciLoue, okres Nymburk, v krs-nm prosted, v blzkosti zm-ku Loue. Informace na . Tel.:602338820.

  !" #$%

  $%

  &' & () *

  + ,-. /-0 1// /.0 230 310

  Kancel dkov inzerce: Na Florenci 19, 110 00 Praha 1po-t 800-1800, p 800-1700

  tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653servisDokonen ze strany 14

  KOUPELNYZ UMAKARTOV NOV

  ZA 2 DNY BEZ BOURNOBKLADOV DESKY

  V IMITACI OBKLADAEK CENA OD 20.000 K

  TEL 722 261 989 VANA+WC ZDARMA

  AKCE PLAT DO 31.5.2011

  !"# $%% &!& '() *+* +", --+

  ALUZIE, ROLETY

  ! !"#$ %& "'

  (") * +"!"# $

 • www.metro.czTER, 19. DUBNA 2011

  07svt

  Muhammad as-Senussi jeplnm protikladem sou-asnho libyjskho vdceMuammara Kaddfho mluv mrnm hlasem, p-sob uhlazenm dojmem,nos oblek a denn si chodzabhat. Po mnoho let sesnail vrtit do Libye, ale ni-kdy mu to nebylo umon-no. Kdyby se vrtil nyn,jeho ivot by byl v oblas-tech pod kontrolou Kaddf-ho v nebezpe. Nemmproti Kaddfmu nic osobn-ho, k pesto klidnmhlasem princ, kter nynije v exilu v Londn.

  Je Muammar Kaddf va-m neptelem?To vbec ne. Nemm protiKaddfmu nic osobnho.Co udlal proti m rodin,bylo patn, ale j neprah-nu po pomst.

  Jak byly vae pocity, kdyjste se poprv dozvdlo masivnch demonstra-cch?Byl jsem astn, protoe ty-hle akci dvaly lidem v Li-byi znovu nadji. Nejdlei-tj vc je te osvobodit Li-byi od Kaddfho. Na to sete musme soustedit.

  Pro se lid nepokusilio pevrat u dve?Kaddf ml na sv stranpenze, ropu amezinrodnpodporu. Ale nyn dky no-vm technologim lid v Li-byi vid, co se dje mimo je-jich zemi a co u nich. Te

  uzrl pesn ten prav asna revoluci. A samozejmKaddf nadil zabjen lidpmo na ulicch a ukazovaldrsn zbry v televizi, abylidi zastrail. V tomhle jeten lovk velice brutln.

  Kdy se ekne Libye, vti-na lid v Evrop si pedsta-v prv Kaddfho. Jak alepodle vs vypad typicklovk z Libye?Kaddf vdy reprezentovalsebe a ne lidi z Libye. Tojsou toti velmi prost lid.Pomohou rdi komukoli,kdo do jejich zem zavt.A nejsou to dn terorist.Chtj t jako kad jin n-rod. Chtj mt domov, dob-r vzdln a lep ivot. Ne-chtj dnou vlku.

  Co se podle vs te stanev Libyi?Kaddf a jeho rodina muszemi opustit. Jeho as u vy-prel. Kdy zstane, bude

  ve velkm nebezpe. Lidho chyt. A on vyhlsil vl-ku esti milionm lid.k, em spoustu pzniv-c, ale ve skutenosti ho ne-podporuje nikdo. Nemesm porazit est milionlid jen s najatmi oldky.

  Take co se s nm stane? P-jde podle vs ped soud?To je na prvncch. Alehlavn mus opustit zemi,a to co nejdv. Vechno tozabjen je kvli nmu.Kdy utee, nsil zejmskon.

  Jeho synov naznaili, eby ho mohli ve vedenzem nahradit. Je to provs provediteln een?To je pra jako uho. Kad-df se jen sna zskat as,ale nikdo umuneme v-it. Vdycky lidem jen lhal.

  Co se stane po jeho odcho-du?Prozatmn vlda, kterou se-stavili rebelov, by repre-zentovala celou Libyi amoh-la by zorganizovat svobod-n volby, v nich by si lidsami zvolili, jak systmvldnut chtj. Nemmeprvo zavdt hned republi-ku nebo hned monarchii.Mus rozhodnout lid.

  Jste v kontaktu s rebely?Ano, protoe jejich vldahj zjmy obyejnch lid.

  Jak v tom figurujete vy?Nae rodina se starala o lidi

  v Libyi dlouho a j bych vtom rd pokraoval, pokuddostanu pleitost. Kdybudou chtt lid zptky mo-narchii, jsem ochotn pe-vzt vldu. Kdy budouchtt radji republiku, prone? Budu respektovat jejichvolbu. Ctm se bt tako-vm sluebnkem Libye.Take nemohu lidi tlait ktomu, aby m pijali za sv-ho prvoplatnho krle.Ani mj prastrc je k nie-mu nenutil za krle si hozvolili.

  Je demokracie pro Libyisprvnou volbou?dn evropsk systm v Li-byi zavdt nememe. Tazem je moc odlin. Pote-bujeme takovou demokra-cii, kter je vhodn pro Blz-k vchod. Nepotebujemedikttora. Lid se musdoma ctit bezpen, mtdobr koly a nemocnice,stavu a svobodu slova.Kdy byl u moci mj pra-strc, mli jsme konstitunmonarchii a parlament. Sdobrm vzdlvacm syst-memmeme lidi opt nau-it rozumt demokracii.

  Take se Libye opt mestt demokratickm maj-kem v regionu?Libye je strategicky umst-n. Jsme velmi blzko Evro-py a zrove jsme branoudoAfriky. Mme ve poteb-n pro zahranin investo-ry. Mon je to ance vybu-dovat novou Libyi, kter by

  la ostatnm sttm pkla-dem.

  Kdy se do zem vrtte?Mohl bych u nyn, ale jetmusmnavtvit nkolik ev-ropskch a arabskch zema pimlouvat se u mstnchvdc za Libyi. A tak semusm ujistit, e je to prom bezpen.

  Co vm vdci kaj?Evropan i arabt vdcipodporuj obyejn lidia chtli by vidt demokra-tickou zemi. Nechtj, abyse Libye rozdlila.

  V z 1969 skupinavojenskch dstojnksesadila krle Idrse (nasnmku), do ela sttu sedostal Muammar Kaddf.Krlovskou rodinunechal Kaddf t, alev chudob. Jeden asbydleli v chatri.Korunn princ bylvyhotn v roce 1988.

  METRO

  Muhammad as-Senussi ije ve vyhnanstv Chcese ale vrtit do zem, kde Muammar Kaddfv roce 1969 pipravil o moc jeho prastrce KdyKaddf neodejde, Libyjci ho zabij, k princ

  LIBYJSKPRINCJSEM OCHOTNPEVZT VLDUKorunn princ hlad libyjskou vlajku.

  METRO

  ELISABETHBRAWMetro World News

  Kaddf nem-e vyhrt vlkuproti esti milio-nm lid jen s na-jatmi oldky.

  Pd monarchie

  Metrorozhovor

  Kancel dkov inzerce: Na Florenci 19, 110 00 Praha 1po-t 800-1800, p 800-1700

  tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653servis

  Vydejte se s nmi na

  POZNVACZJEZD pestr program zjezdu vysok kvalita slueb kvalikovan prvodci letecky i autokarem

  Monost zakoupen drkovch poukaz.

  www.fi rotour.cz | tel.: 210 000 210

  !"#$ %&' () )(' *+ ,&

  IST IVOTN STYLwww.chata-pohoda.cz

  STARTUJEME!!!Novinka 2011

  Hledme dravce na finannm trhu, kte

  maj zkuenosti se sovm prodejem a MLM marketingem. Nevhejte volejte,

  zmnme Vm ivot!!!774320531777718740724444888

  pijmeme ihned strn- mue a eny

  znalost PC, AJ, maturita,P sk.B - vtny

  CHCETE PJIT?50 a 250 000 K?

  100 tis. ji od 1449 K/msn200 tis. ji od 2898 K/msn

  RPSN ji od 11,26 %

  Pjky i pro klienty vregistrech, nezamstnan, OSV aeny na MD.

  Bez poplatk pedem.

  dn voln naplacen linky 900.

  Vyhodnocen dostanete ZDARMA ajetdnes!

  Je jenom na Vs, cospenzi udlte.

  Volejte ihned!

  491 619 888

  !

  " "!# $%& ' '$&

  !"#$% $ "&'

  () * +))!))),*- ./&0 & 12310

  %&&45.6 #$$789 88: 7+;

  !"#$ %#!!

  &'( %#!)* # +'%,*- . /-01000$.2

  #,%& "3!"4 " 45,5 # &* # 67/89 /:; -: