departamento transportes, movilidad y ... ... 06. garraioak, mugikortasuna eta lurraldearen kohesioa

Download DEPARTAMENTO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ... ... 06. Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa

Post on 17-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 2018

  GARRAIOAK, MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA SAILA

  DEPARTAMENTO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN

  DEL TERRITORIO

 • Papel extra blanco de alta calidad con certificado FSC

  Ogasuna eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas

  © BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

  Capuchinos de Basurto K/2-4.zbk.

  C/ Capuchinos de Basurto 2-4

  48013 Bilbao

  Telf.: 901 50 2000

  Internet: www.bizkaia.eus

  Posta elektronikoa/Correo electrónico: ogasuna@bizkai a.eus

  Lege Gordailua/Depósito Legal: BI-1658-2017

  Inprimatzailea/Impresión: PRINTHAUS, SL

  Ctra. Bilbao-Galdakao, 18 - 48004 Bilbao (Bizkaia)

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  Aurkibidea Indice

  2018

  Or. / Pág. Txostena Memoria .................................................................................................................................................................................................... 4

  Sarreren aurrekontua Presupuesto de Ingresos − Aurrekontuen erkaketa kapituluka

  Comparación de Presupuestos por Capítulos ......................................................................................................................... 10

  − Sailaren ekonomi Garapena Desarrollo Económico del Departamento ................................................................................................................................ 12

  Gastuen aurrekontua Presupuesto de Gastos − Sailaren egitura organikoa

  Estructura Orgánica del Departamento .................................................................................................................................. 15

  − Sailaren eginkizunen araberako egitura Estructura Funcional del Departamento ................................................................................................................................. 17

  − Aurrekontuen erkaketa kapituluka Comparación de Presupuestos por Capítulos ........................................................................................................................ 19

  − Sailaren aurrekontuen erkaketa Comparación de Presupuestos del Departamento ............................................................................................................... 21

  − Sailaren aurrekontua, gastu arloen eta programen arabera Presupuesto del Departamento por Area de Gasto y Programa ........................................................................................ 27

  − Zainkepeta izendunak Consignaciones Nominativas ...................................................................................................................................................... 29

  − Sailaren ekonomi garapena Desarrollo económico del Departamento ................................................................................................................................ 33

  − Garapena egitarauen arabera Desarrollo por Programas ............................................................................................................................................................ 38

  − Transferentzia Arruntak Transferencias Corrientes ............................................................................................................................................................ 89

  − Inbertsio Errealak, Capital Transferentziak eta Urteaniztun Programak Inversiones Reales, Transferencias de Capital y Programas plurianuales ...................................................................... 91

  3

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  TXOSTENA MEMORIA

  2018

  4

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

  Sail Txostena - GASTUAK Memoria Departamento - GASTOS

  06. Garraioak, Mugikortasuna eta

  Lurraldearen Kohesioa 06. Transportes, Movilidad y Cohesión

  del Territorio

  2018

  Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailaren eginkizunak honako hauek dira: garraio sistema ona lortzea da; mugikortasun jasangarria sustatzea, bere udalerrien hiri kalitatea eta lurralde oreka bideratzea, eta ingurumenaren errespetua eta herritarren ongizatea eta segurtasuna zaintzea.

  El Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio tiene como misión a consecución de un buen Sistema de Transporte, el fomento de la movilidad sostenible; la calidad urbana y el equilibrio territorial de sus municipios, el respeto medioambiental y el bienestar y seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas.

  Horretarako, bi zuzendaritza nagusitan banatzen da. Beraien helburua da bidaiarien eta merkantzien garraio sistema eta lurralde antolaketa eta hiri plangintza , eta informazio geografikoa optimizatzeko eta eraginkor egiteko jarduketa guztiak artikulatzea .

  Para ello se divide en dos Direcciones Generales cuyos objetivos son el articular todas las actuaciones encaminadas a la optimización y eficiencia del sistema de Transporte de Viajeros y de mercancías , la Ordenación Territorial y Planificación Urbana, asi como la información geográfica

  I ) Helburu estrategikoak. I ) Objetivos estratégicos.

  Egiteko programatiko hori helburu estrategiko hauen bidez gauzatzen da:

  La concreción de esta Misión programática se materializa en los siguientes Objetivos Estratégicos:

  • Bidaiarien garraio sistema hobetzen eta eraginkor egiten laguntzea

  • Contribuir a la optimización y eficiencia del Sistema de Transporte de viajeros

  • Merkatugaien garraioa hobetzen eta modernizatzen laguntzea.

  • Favorecer la mejora y modernización del transporte de mercancias

  • Lurralde historikoan mugikortasun jasangarria laguntzea.

  • Favorecer la movilidad sostenible en el territorio historico

  • Bizkaiko Mugikortasunerako Agintaritzaren jarduera sustatzea

  • Promover la actividad de la Autoridad de Movilidad de Bizkaia

  • Bizkaiko lurralde antolamendua garatzea. • Desarrollar la ordenación del territorio de Bizkaia.

  • 7000 biztanle baino gutxiago dauzkaten udalerrietako hirigintza-planeamendua behin betiko onartu eta horri buruzko aholkua eta informazioa ematea.

  • Aprobar definitivamente, asesorar e informar sobre el planeamiento urbanístico de municipios menores de 7000 habitantes.

  • Bizkaiko Lurralde Historikoko informazio geografikoa eta kartografiakoa.

  • La información Geográfica y Cartográfica del Territorio Histórico de Bizkaia.

  5

 • Sail Txostena - GASTUAK Memoria Departamento - GASTOS

  06. Garraioak, Mugikortasuna eta

  Lurraldearen Kohesioa 06. Transportes, Movilidad y Cohesión

  del Territorio

  Garraioaren eta mugikortasunaren arloan xedea barne hartzen dituen garraio mota ezberdinak (hiriko eta hiriarteko autobusa, metroa, tranbia eta trena) integratzen dituen garraio publikoen sarea lortzea da; eta era berean, banakako garraiotik kolektibora erraz igarotzea ahalbidetzen duten azpiegiturak sortzea.

  En materia de transporte y movilidad, la meta es lograr una red de transporte público integrando sus diferentes modos (autobús urbano e interurbano, metro, tranvía y tren), y a su vez dotándole de infraestructuras que permitan el paso con facilidad del transporte individual al colectivo.

  Azken finean, xedea garraioaren modalitate guztiak jarduteko esparru erkide baten inguruan biltzea da, taxia ere garraioaren katera erakartzeko helburuagaz, eta horrela garraio publikoak sare moduan jardutea, hau da, herritarrari mugitzeko askatasun osoa emango diona.

  Se pretende, en suma, reunir todas las modalidades de transporte en un entorno de funcionamiento común, incluido el objetivo de incorporar al taxi en la cadena de transporte, de forma que el transporte público se comporte como una auténtica red por la que pueda moverse libremente el ciudadano.

  • Merkatugaien errepideko garraioa • Transporte de Mercancías por Carretera

  Sailaren ekintzaren xedean bi ardatz nagusi daude: eragiketen arloa eta azpiegiturena.

  La acción del Departamento se encamina a dos aspectos primordiales: el operacional y el de infraestructuras.

  II) Lurraldearen kohesioa II) Cohesión del Territorio

  Lurralde antolamenduaren arloak honako xede hauek dauzka:

  El área de Ordenación Territorial tiene los siguientes objetivos:

  - Lurraldearen antolaketarako tresnak sortzea, honako hauen babesean: Eusko Legebiltzarraren 4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Lurralde Antolakuntzari buruzkoa, ingurumen-eraginaren arloan indarrean dagoen araudia eta legez ezarrita dauden herritarrek parte hartzeko bideak.

  - La elaboración de instrumentos de ordenación del territorio, al amparo de la Ley del Parlamento Vasco 4/1990, de 31 de mayo de Ordenación del Territorio, la normativa vigente en materia de impacto ambiental y los cauces de participación ciudadana establecidos legalmente.

  - Bizkaiko lurralde osoko antolaketaren egoeraren informaz

View more >