digital marketing report 2012

31
1 DIGITAL MARKETING REPORT 2012 PUBLISHED BY PRESENTED BY

Upload: evensys

Post on 12-Nov-2014

6.361 views

Category:

Documents


22 download

DESCRIPTION

Raportul anual dedicat age

TRANSCRIPT

Page 1: Digital Marketing Report 2012

1

DIGITALMARKETING REPORT2012

PUblished by Presented by

Page 2: Digital Marketing Report 2012

2

ONLINE ADvERTIsING

Dac` ar fi s` defini]i \ntr-o propozi]ie anul 2011 \n publicitatea online la noi, ce a]i spune?

Orlando Nicoar`: Anul trecut a fost caracterizat de

stagnarea investi]iilor \n publicitatea online.

Mihai Seceleanu: |n 2011 am v`zut tot mai aproape

lumini]a de la cap`tul tunelului, f`r` a reu[i \ns` s` ajungem

la cap`tul acestuia pân` la finalul anului.

C`lin Rot`ru[: din partea oamenilor de marketing

diversificare [i orientare spre eficien]`. din partea media

strategie pe termen scurt.

Care a fost valoarea pie]ei de publicitate online \n 2011? {i ce preconiza]i pentru 2012?

Orlando Nicoar`: estimez pentru acest an \n jur de 20

milioane de euro, f`r` investi]iile \n publicitatea pe Google.

Vom avea o cre[tere de 10%.

Val Voicu: Pia]a de publicitate online estimat` anul trecut

a fost de 22 milioane euro. Pentru 2012 pia]a va fi probabil la

acela[i nivel, maxim o cre[tere de 3-5%.

Drago[ Stanca: sumele nete ajunse \n pia]a local` .ro

nu au dep`[it 15 milioane de euro, \n opinia mea. O sum`

comparabil` a “plecat” spre .com. Mai ales spre Google, dar

[i Facebook \ncepe s` conteze tot mai mult.

Care au fost domeniile care au investit cel mai mult \n reclam` online anul trecut? Vede]i domenii noi care vor investi mai mult anul acesta?

TENDIN}ELE ANULUI2012 |N ONLINE20 speciali[ti din Internetul romånesc ofer` principalele tendin]e \n publicitatea online, marketing online [i social media pentru 2012.

Page 3: Digital Marketing Report 2012

3Cristian Costache: Cred c` telecom, financiar [i auto sunt

\n top pe 2011 dar cred c` vor veni \n online din ce \n ce mai

mul]i advertiseri din FMCG. Cred c` e un mare poten]ial de

cre[tere \n acest domeniu.

Val Voicu: it&C domeniul care a investit cel mai mult, iar

pe locul 2 este FMCG.

Drago[ Stanca: Clasicul “mix” finan]e-telecom-auto nu

s-a schimbat \n 2011 [i, probabil, nu se va schimba nici \n

2012. Anul acesta probabil vom mai avea “nout`]i” din zona

electoral`, \ns` banii cu pricina nu vor ap`rea prea des \n

raport`rile oficiale.

Numi]i cea mai important` tendin]` sau provocare pentru publicitatea online \n 2012?

Mihai Seceleanu: Cea mai important` provocare a lui

2012 este ca juc`torii locali s` dezvolte instrumente cu

ajutorul c`rora s` fac` fa]` mai bine celor interna]ionali, care

au tot câ[tigat \n ultimii ani cot` de pia]`.

Drago[ Stanca: Foarte practic: s` \[i men]in` cota pe care

o de]ine acum, procentual, din total bugete marketing online

versus banii aloca]i pentru social media [i search. Pu]in mai

“poetic”, cred c` publicitatea online trebuie s` \nve]e s` nu

mai fie publicitate, ci s` fie comunicare - a[a cum e, de fapt,

internetul \n esen]a lui: un mediu, nu “alt`” media.

MARKETING ONLINE

Dac` ar fi s` defini]i \ntr-o propozi]ie anul 2011 \n marketingul online (campanii, creativitate, complexitate proiecte etc.) la noi, ce a]i spune?

Marius Deak: A[ caracteriza anul 2011 prin: curaj. Curaj

din partea clien]ilor s` cear` lucruri interesante [i chiar

s` experimenteze. Curaj din partea agen]iilor s` propun`

proiecte out of the box [i s` le fac` s` se \ntâmple.

Alex Vi[a: digitalul a crescut \n 2011 din toate punctele

de vedere. tipurile de proiecte s-au diversificat, am \nceput

s` vorbim despre proiecte integrate Atl-Online-btl-Pr

construite \n jurul unor consumatori tot mai fragmentati [i din

ce \n ce mai pu]ini captivi \ntr-un singur mediu.

Mihai Dr`gan: Marketingul online \ncepe s` primeasc`

mai mult` influen]` \n mixul \n care se integreaz`.

Care sunt a[tept`rile clien]ilor de la agen]iile interactive? Care sunt noile forme de promovare \n online cerute / propuse?

Bogdan Ni]u: A[tept`rile clien]ilor sunt, \n continuare, de

implementare execu]ie [i nu de planning. de asemenea,

majoritatea agen]iilor de digital române[ti \nc` nu [tiu [i nu

pot s` fac` pasul la nivelul urm`tor, adic` la nivelul la care

ofer` \ntâi serviciul de gândire strategic` [i de-abia apoi pe

cel de implementare. Clien]ii pot spune c` nu au a[tept`ri de

planning pentru c` nu ofer` agen]iile iar agen]iile pot spune

c` nu ofer` pentru c` nu cer clien]ii.

Andy Li]`: nu cred c` s-a schimbat ceva. A[tept`rile sunt

- [i ar trebui s` fie - acelea[i, ca de la oricare alt` agen]ie,

[i anume s` venim cu solu]ii creative pentru comunicarea

m`rcii care s` aib` ca efect final o reac]ie pozitiv` (a se citi

achizi]ia produsului) din partea consumatorului.

Drago[ Novac: Cred c` principala a[teptare a clien]ilor

ar trebui s` fie s` \nve]e care sunt benchmarkurile reale

pentru businessurile lor. |n principiu clien]ii nu iau riscuri, nu

vor lucruri noi pentru c` sunt scumpe [i gândesc pe termen

scurt ajungându-se astfel la obiective de genul “s` avem mai

mul]i fani pe Facebook decât competi]ia”. Aici cred c` este

vina agen]iilor - lips` de studii de caz sau rezultatele foarte

slabe, din ce am jurizat la internetics cel pu]in, indic` faptul

c` \ntreaga industrie e la un nivel sub mediocru.

Trec agen]iile interactive printr-o transformare?

Mugur P`tra[cu: |ntreaga comunicare trece printr-o

transformare. tr`im o perioad` \n care constat`m o lips`

de identitate atât \n agen]ia clasic` cât [i \n cea digital`.

Comunicarea func]ioneaz` integrat la consumator dar

este \nc` separat` la cei ce o gândesc. |n faza actual`,

digitalul face eforturi s` \n]eleag` consumatorul, strategia de

comunicare, brandul iar Atl-ul \ncearc` s` \n]eleag` ce

\nseamn` online-ul. Ambele entit`]i fac eforturi s` lucreze

\mpreun` [i s` livreze un produs integrat dar la mijloc

sunt multe proceduri, orgolii [i desincroniz`ri la client [i

consumator.

Mihai Dr`gan: Pornind din zona de digital agen]iile

interactive \ncep s` integreze servicii de Pr, \n strâns`

leg`tur` cu social media. trecerea unor buni creativi [i

strategi din zona conven]ional` \n zona digital` a adus un

suflu nou [i o arie mai larg` de expertiz`, ceea ce \nseamn`

c` ideea principal`, conceptul, strategia poate porni acum

[i din agentiile interactive. de[i mobile-ul este o arie exotic`,

foarte interesant` pentru mine personal, nu cred c` 2012

este \nc` anul mobilului \n digital. social media \nc` domin`

\n preferin]ele imediate \n zona interactiv`.

Page 4: Digital Marketing Report 2012

4Cum st`m cu marketingul mobil?

Bogdan Ni]u: interesul clien]ilor \n ceea ce prive[te

dezvoltarea pe mobile e din ce \n ce mai mare. Pa[ii sunt,

pentru moment, timizi, dar inten]ie exist`. Odat` cu cre[terea

penetr`rii smartphone-urilor va cre[te atât num`rul cererilor

cât [i valoarea bugetelor investite. e nevoie de cât mai multe

studii despre suporturile mobile.

Alex Vi[a: Pia]a de mobile marketing este \n cre[tere

\n românia, iar estimarea noastr` este c` \[i va continua

trendul ascendent [i \n acest an. Cu 3-4 ani \n urm`,

sMs marketing era predominant [i, de multe ori, singura

component` a campaniilor de mobile marketing. M` a[tept

s` vedem din ce \n ce mai des campanii care integreaz`

aplica]ii de Augmented reality [i Qr Codes spre exemplu.

Cum privesc agen]iile interactive zona de social media? Cåt cånt`resc \n strategiile propuse, \n bugete chiar?

Radu Ionescu: Când ai un Facebook care ]ine captivi

câteva ore pe zi 1 din 2 utilizatori români de internet nu

po]i s` ignori social media aproape \n orice industrie ai fi.

Ponderea devine una important`, obiectivele \ncep s` se

schimbe u[or, activit`]ile chiar [i ‘cotidiene’ din social media

sunt la alt nivel decât erau acum 2-3 ani - [i da, bugetele

sunt din ce \n ce mai importante. sunt branduri medii-mari

care aloc` Facebook pân` la 80% din bugetul de online - [i

cu succes chiar.

Adrian Alexandrescu: Clien]ii au \mbr`]i[at destul de

bine aceast` zon`. Acum provocarea pentru agen]ii este s`

ias` acum din zona de proiecte cu re]et` fix` (d`-ne un like

[i... / \ncarc` o poz` cu tine [i produsul... / fii fanul nostru

[i te trimitem la Paris) [i s` gândeasc` proiecte \n care

s` atrag` organic fani (nu doar prin premii) [i mai ales s`

r`spund` coerent la \ntrebarea “Ce facem cu fanii strân[i?”.

Cred c` 2012 va fi anul \n care agen]iile trebuie s` aib` gata

r`spunsul la \ntreb`ri precum: „Cum facem dialog? Cum

cre[tem organic? Cum transform`m fanii \n vânz`ri?”.

Mihai Dr`gan: Comunicare \n social media este \n topul

recomand`rilor noastre pentru clien]i din diverse industrii.

Având \n vedere rata de adop]ie a acestui mediu, important`

pentru branduri [i interesul ar`tat de consumatori ar fi o

gre[eal` ignorarea social media.

Numi]i cea mai important` tendin]` sau provocare pentru marketingul interactiv \n 2012?

Radu Ionescu: 2012 este anul performan]ei \n media [i

crea]ie online - nu o s` mai vorbim doar de CPC vs CPM ci

din ce \n ce mai mult de m`surarea concret` a rezultatelor

campaniilor prin indicatori de business, nu de online. {i

clien]ii [i agen]iile vor ie[i u[or din zonele de confort (evident

diferite \ntre clien]i [i agen]ii!) [i va fi un an \n care se va

trece la atac, dar nu ca la rugby ci ca la [ah: calculat,

m`surat, etapizat.

Alex Vi[a: „Comunicare 360 de grade cu un nucleu

puternic digital” [i dovedirea rOi-ului direct produs de

comunicarea online. Comunicarea trebuie f`cut` acum \n

jurul comportamentului consumatorului [i pentru a putea

realiza acest lucru porne[ti de la online [i dezvol]i 360 \n Pr,

btl, Atl.

sOcIAL MEDIA

Dac` ar fi s` defini]i \ntr-o propozi]ie anul 2011 \n social media la noi, ce a]i spune?

Lauren]iu Dumitrescu: 2011 este anul \n care clien]ii

mari din românia au \n]eles c` social media este "the next

big thing” [i au \nceput s` ac]ioneze cu adev`rat \n acest

mediu.

Gabriel Nedelea: 2011 a fost un an cu o evolu]ie, \n mare

m`sur`, a[teptat` [i normal` \n social media: Facebook [i-a

continuat evolu]ia, ca [i twitter, dar \ntr-o mai mic` m`sur`,

f`r` a deveni o unealt` eficient` \n strategiile de comunicare

ale brandurilor. influen]a blogurilor a sc`zut u[or, datorit`

evolu]ie blogosferei spre volum [i mai pu]in spre calitate.

Cine nu trebuie s` lipseasc` din social media acum?

Costin Cocioab`: nimeni. Media social` este cel mai

rapid mediu prin care po]i promova serviciile [i produsele

oferite, ori ob]ine feedback direct de la consumatori. e ca

[i cum ai angaja o armat` de promoteri \n toat` ]ara, care

comunic` [i preiau reac]iile de la consumatori \n timp real.

Lauren]iu Dumitrescu: Cred c` afacerile de tipul b2C

(business-to-consumer) nu ar trebui s` lipseasc` din social

media. brandurile acestor tipuri de afaceri sunt subiectul

multor discu]ii din acest mediu.

Page 5: Digital Marketing Report 2012

5Cum vede]i evolu]ia pie]ei de social media \n 2012?

Costin Cocioab`: Facebook va \nghi]i mare parte din

bugetele din aceast` zon`, iar zona de video (youtube,

trilulilu) va cre[te ca urmare a diversific`rii campaniilor

[i dorin]a de a atinge cât mai mul]i români. Vor conta \n

continuare blogurile ale c`ror voci [tiu s` se fac` auzite,

\ns` cu atât mai mult cele care au influen]`, care au schimbat

[i pot schimba \n continuare lucruri \n offline.

Lauren]iu Dumitrescu: |n 2012 Facebook va domina

evident pia]a de social media din românia. Cred c` bugetele

pentru comunicarea pe twitter, bloguri [i youtube adunate

nu vor reu[i s` se apropie m`car de sumele alocate

Facebook-ului.

S-a schimbat ceva \n ultimul an \n cerin]ele clien]ilor fa]` de agen]ii, legat de social media fire[te?

Costin Radu: da, exist` clien]i care acum 1 an nu vroiau

sau nu puteau s` fie \n social media. Acum, au \nceput [i

s` vrea [i, din fericire, [i s` poat`. M` refer aici \n special la

branduri care global aveau restric]ii de a intra local \n social

media. Prin urmare, \nc` exist` foarte mul]i clien]i care p`[esc

pentru prima dat`.

Bobby Voicu: da, se cere mai mult` implicare din

partea bloggerilor, Facebook apare ca fiind o component`

important` de comunicare \n toate campaniile. nu neap`rat

componenta principal`, dar m`car una de sus]inere a

campaniilor \n desf`[urare.

Numi]i cea mai important` tendin]` sau provocare pentru pia]a social media \n 2012?

Costin Radu: Provocarea cea mai mare atât a clien]ilor, cât

[i a agen]iilor este s` \nve]e [i s` se adapteze regulilor scrise

[i nescrise din social media. Cu cât ele sunt \nv`]ate mai

repede, cu atât se vor vedea [i rezultatele. {i nu po]i

\nv`]a altfel decât experimentând [i \ncercând lucruri noi. din

fericire, social media nu este un teren b`t`torit de nimeni cu

adev`rat, iar exper]ii sunt, de fapt, cei care \nva]` \ncontinuu

f`când proiecte.

Bobby Voicu: Cred, \n continuare, c` cea mai mare

provocare va fi g`sirea de indicatori care s` fac` leg`tura

\ntre social media [i impactul de brand sau \n vânz`ri.

RADu IONeSCuManaging director, Kinecto

ALex VI{AManaging Partner, hyperactive

VAL VOICuManaging Partner, Adevolution

DRAGO{ NOVACCeO & Co-Founder, Metropotam

GABRIeL NeDeLeAManaging director,Metromind

MARIuS DeAkFounder & strategy director, Green Pixel

ORLANDO NICOAR~General Manager, MediaFax

ANDy LI}~business Unit director Ogilvyinteractive

LAuReN}Iu DuMITReSCuManaging director, digital star

DRAGO{ STANCAManaging director,Q2M

COSTIN COCIOAB~Owner,refresh.ro

BOBBy VOICuConsultant independent

MuGuR P~TRA{CuManaging director, ileo

ADRIAN ALexANDReSCu Managing Partner, interactions

MIhAI SeCeLeANuManaging Partner,internetCorp

CRISTIAN COSTAChehead of digital Media, Aegis Media romania

COSTIN RADu Managing Partner, the Geeks

BOGDAN NI}uGeneral Manager, Webstyler

C~LIN ROTARu{Managing director, ArbOinteractive

MIhAI DR~GANManaging Partner,Mb dragan

Au R~SPuNS LA |NTReB~RI

Page 6: Digital Marketing Report 2012

6

Page 7: Digital Marketing Report 2012

7

CUM se V~d brAndUrile Pe WebGemius Research [i Evensys au dezvoltat a 5-a edi]ie a studiului care are \n vedere prezen]a brandurilor \n mediul online pe pia]a din Romånia: Leading Brands by Romanian Internet Users 2012.

ce define[te prezen]a online a unui brand

cRITERIU PROcENT

2011 2012

Datele necesare despre produsele/serviciile sale [i datele de contact sunt disponibile online

42.1% 43.3%

Imaginea sa online site-ul web, bannerele, designul, grafica este impecabil` [i \ntr-o continu` \mbun`t`]ire

40.9% 34.6%

Comunic` online cu clien]ii s`i prin cât mai multe c`i disponibile – blog, newslettere, re]ele sociale etc...

26.5% 28.8%

Produsele/serviciile sale pot fi cump`rate pe Internet 30.6% 28.4%

Este promovat online intensiv (prin bannere, linkuri sponsorizate, contextual, etc.)

24.9% 24.5%

Este discutat intens de c`tre internau]i pe bloguri, forumurile online, chaturi [i re]ele sociale

13.9% 16.5%

Niciuna dintre caracteristicile de mai sus 2.7% 2.7%

cele mai de \ncredere branduri române[tiBRAND PROcENT

2011 2012

1 Dacia 26.5% 22.0%

2 Borsec 7.3% 13.8%

3 Ursus 5.1% 7.4%

4 Dorna 3.9% 5.6%

5 BcR 7.2% 5.6%

6 eMag 2.1% 5.6%

7 Gerovital (Ana Aslan) 3.1% 5.5%

8 ProTv/FM 3.0% 4.7%

9 Napolact 2.8% 3.9%

10 Poiana 3.0% 3.6%

cele mai prezente branduri române[ti pe InternetBRAND PROcENT

2011 2012

1 Dacia 33.1% 25.7%

2 Borsec 5.6% 11.3%

3 eMag 5.8% 9.8%

4 BcR 9.5% 7.2%

5 Ursus 5.6% 6.6%

6 ProTv/FM 4.4% 6.0%

7 Dorna 3.1% 4.6%

8 Petrom 4.6% 3.7%

9 Romtelcom 2.3% 3.2%

10 ciocolata cu Rom 2.7% 3.2%

cele mai populare branduri române[tiBRAND PROcENT

2011 2012

1 Dacia 30.0% 27.3%

2 Borsec 5.9% 13.3%

3 Ursus 7.3% 10.5%

4 ciocolata cu Rom 8.0% 6.0%

5 ProTv/FM 2.6% 4.6%

6 eMag 1.4% 4.0%

7 Arctic 0.0% 3.9%

8 Napolact 3.4% 3.7%

9 Timisoreana 2.9% 3.7%

10 Poiana 3.3% 3.6%

ce define[te un brand de succes

cRITERIU PROcENT

2011 2012

Are produse/servicii de \nalt` calitate 66.4% 66.9%

Este foarte cunoscut 37.3% 38.0%

Are produse/servicii care se vând foarte bine 31.7% 28.9%

Se diferen]iaz` de celelalte branduri 22.9% 21.0%

Produsele/serviciile sale sunt inovative 19.5% 20.2%

Are o mul]ime de fani 4.6% 6.4%

Niciuna dintre caracteristicile de mai sus 2.1% 1.1%

Gemius [i evensys au realizat a V-a edi]ie a studiului dedicat prezen]ei \n mediul online a brandurilor: leading brands

by romanian internet Users 2012. studiul are ca scop prezentarea informa]iilor actualizate despre cele mai vizibile branduri \n mediul

online din românia [i despre influen]a pe care o are mediul online asupra pozi]ion`rii brandurilor pe pia]`, \n viziunea utilizatorilor de internet. studiul prezint` cum percep utilizatorii români de internet caracteristicile unui brand de succes [i cum definesc ei prezen]a online a unui brand.

sunt investigate brandurile române[ti cele mai prezente pe internet, cele mai de \ncredere [i cele mai populare. Pe lâng` informa]ii despre notorietatea brandurilor românesti, studiul analizeaz` categoriile: Auto-Moto, |ngrijire Personal`, Finan]e-b`nci,telecom.

METODOLOGIE: Datele au fost ob]inute \n cadrul unui studiu gemiusAdHoc. Studiul a fost realizat folosind metodologia CAWI \n perioada 13.01 – 30.01.2012. Emisiile invita]iilor pentru completarea chestionarelor au fost sus]inute de Ejobs, Trilulilu, TPU, Imedia [i Rol.ro. |n urma cur`]`rii datelor [i reajust`rii e[antionului, baza final` cuprinde 2.057 de chestionare. Rezultatele sunt reprezentative pentru utilizatorii de Internet din România cu vârste cuprinse \ntre 18-45 de ani. Pentru a asigura reprezentativitatea datelor, rezultatele au fost ponderate pe baza structurii populatiei online, datele structurale provenind din studiul Mercury Omnibus.

Page 8: Digital Marketing Report 2012

8FINAN}E {I B~NcI

NOTORIETATE sPONTAN~ LEADING BRANDs INDEx PREzEN}~ ONLINE 2011 2012 2011 2012 2011 2012

BCR 59.6% 53.0% ING 0.367 0.339 ING 0.337 0.325BRD 36.0% 34.0% BRD 0.311 0.304 BCR 0.311 0.252

ING 33.4% 32.2% BCR 0.328 0.296 BRD 0.283 0.248Banca Transilvania 20.9% 19.1% Raiffeisen 0.252 0.234 Raiffeisen 0.271 0.208Astra 9.1% 12.7% Allianz-Tiriac 0.245 0.224 Banca Transilvania 0.180 0.176Unicredit-Tiriac / Tiriac 9.1% 12.0% Banca Transilvania 0.226 0.214 Allianz-Tiriac 0.187 0.174Raiffeisen 11.7% 11.8% CEC 0.227 0.187 Unicredit -Tiriac 0.140 0.138Asirom 7.0% 10.0% Unicredit -Tiriac 0.167 0.157 Omniasig 0.129 0.132Allianz-Tiriac 11.5% 8.1% Asirom 0.154 0.139 Astra 0.111 0.124CEC 7.0% 6.5% Generali 0.164 0.131 Asirom 0.107 0.119

|NGRIJIRE PERsONAL~

NOTORIETATE sPONTAN~ LEADING BRANDs INDEx PREzEN}~ ONLINE 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Nivea 25.6% 33.1% Gillette 0.416 0.399 Avon 0.337 0.353Avon 30.1% 27.4% Dove 0.417 0.390 Oriflame 0.261 0.277Gerovital/Aslavital/Ana Aslan 12.2% 16.9% Nivea 0.390 0.387 Gillette 0.228 0.250L’Oreal 19.1% 15.8% L’Oreal 0.391 0.349 Dove 0.206 0.243Oriflame 18.4% 14.9% Colgate 0.364 0.345 Nivea 0.214 0.242Farmec 15.0% 13.4% Avon 0.298 0.323 L’Oreal 0.272 0.236Dove 12.6% 12.1% Vichy 0.331 0.269 Colgate 0.209 0.232Garnier 5.5% 10.1% Rexona 0.228 0.267 Vichy 0.199 0.195Colgate 4.4% 6.5% Blend-a-med 0.281 0.252 Rexona 0.130 0.178Elmiplant 6.0% 6.3% Gerovital 0.250 0.244 Blend-a-med 0.151 0.174

AUTO & MOTO

NOTORIETATE sPONTAN~ LEADING BRANDs INDEx PREzEN}~ ONLINE 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Dacia 52.0% 56.8% BMW 0.539 0.533 Mercedes-Benz 0.293 0.349BMW 26.6% 30.2% Mercedes-Benz 0.537 0.518 BMW 0.314 0.333Audi 23.3% 27.6% Audi 0.479 0.441 Dacia 0.261 0.324Mercedes-Benz 25.5% 25.2% Volkswagen 0.439 0.384 Volkswagen 0.272 0.281Volkswagen 17.8% 19.3% Dacia 0.266 0.268 Audi 0.285 0.267Opel 14.4% 15.0% Ford 0.231 0.247 Skoda 0.180 0.197Ford 11.5% 12.8% Skoda 0.210 0.234 Opel 0.204 0.195Skoda 5.1% 10.3% Volvo 0.268 0.234 Ford 0.193 0.190Renault 21.0% 10.0% Toyota 0.253 0.232 Renault 0.195 0.179Peugeot 5.7% 4.5% Opel 0.257 0.217 Toyota 0.176 0.173

TELEcOM

NOTORIETATE sPONTAN~ LEADING BRANDs INDEx PREzEN}~ ONLINE 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Vodafone 75.1% 73.3% Orange 0.449 0.461 Vodafone 0.528 0.545Orange 79.2% 72.4% Vodafone 0.447 0.439 Orange 0.533 0.513Cosmote 66.7% 60.3% Cosmote 0.452 0.436 Cosmote 0.421 0.422Romtelecom 29.7% 30.0% RDS-RCS 0.259 0.279 Romtelecom 0.265 0.280RDS-RCS 10.1% 9.0% Romtelecom 0.276 0.255 RDS-RCS 0.212 0.259UPC 1.5% 1.8% UPC 0.122 0.135 UPC 0.151 0.173

leading brands index [i indicele de Prezen]` Online au fost crea]i pe baza caracteristicilor care intr` \n defini]ia unui brand de succes [i a prezen]ei online a unui brand. Pentru fiecare caracteristic` a fost calculat` o pondere direct propor]ional` cu procentajul responden]ilor care au indicat acea caracteristic` ca fiind una dintre cele mai importante pentru defini]ie. Ponderile au fost calculate pe baza tuturor responden]ilor. Valoarea indicilor este \ntre 0 [i 1. lista complet` a brandurilor din fiecare categorie este prezent` \n raportul final Gemius.

Page 9: Digital Marketing Report 2012

9

sAti: Cele MAi ViZitAte site-UriRomånii \[i men]in interesul pentru re]elele sociale, site-urile de [tiri [i video online. Printre cele mai vizitate site-uri ale momentului se num`r`: Realitatea.net, StirileProTV.ro, Trilulilu.ro, Adevarul.ro. |ntre preferin]ele romånilor se afl` site-urile de job-uri, [tiri sportive, lifestyle feminin [i portalurile [i motoarele de c`utare, conform studiului SATI din ianuarie 2012.

site clien]i unici vizite Afi[`ri

{TIRI GENERALE www.realitatea.net 2942398 11245944 35873954www.stirileprotv.ro 2892453 11043735 27709302www.adevarul.ro 2670791 8715798 26412601www.gandul.info 2381772 9122793 23484701www.ziare.com 2361588 6139260 23756044www.antena3.ro 2276480 8925662 36074767www.a1.ro 1751310 4024338 14881927www.evz.ro 1606177 6245012 19635779www.hotnews.ro 1555655 6532181 18002331www.jurnalul.ro 1466959 4315639 15567826www.mediafax.ro 1220050 7961501 3363412www.romanialibera.ro 775395 6498400 1782276www.9am.ro 644411 3268989 1359833www.agenda.ro 629706 2380923 1212558www.rtv.net 535856 3240131 1236651

LIFEsTYLE FEMININ www.eva.ro 1809192 3531294 16763702www.kudika.ro 1417084 3093213 12255460www.acasatv.ro 988434 2590091 9867336www.ele.ro 893109 1271605 3775621www.divahair.ro 861493 1616275 4392298www.perfecte.ro 814008 2173268 7727218www.unica.ro 760908 1265465 4541152www.garbo.ro 756226 1506990 5586185www.reteteculinare.ro 626332 920265 3518346www.flu.ro 391707 611590 2436598

sERvIcII WEB www.trilulilu.ro 2721456 7705006 40214590www.myvideo.ro 210289 281665 1164055www.gapo.ro 60464 69990 310839www.youthsms.ro 9493 35345 227117www.alonia.ro 8959 38774 133126

DIvERTIsMENT www.cinemagia.ro 2366605 5804109 39155958www.protv.ro 1773325 4218007 13291261www.peteava.ro 1706061 5363083 22502634www.cinemarx.ro 1118843 2033181 10995014www.versuri.ro 1082119 2621832 7361583www.procinema.ro 774742 1763399 4545357www.profm.ro 692245 2395109 7013703www.kissfm.ro 625031 1965657 3426016www.radiozu.ro 503915 1675745 3250254www.kanald.ro 501202 837587 3064981www.tare.ro 399449 1584705 647809www.radio21.ro 317247 1843416 901423

site clien]i unici vizite Afi[`ri

EcONOMIE {I FINAN}E www.avocatnet.ro 966605 2080417 5548595www.zf.ro 858910 2879772 8306728www.wall-street.ro 830683 1610593 4334975www.manager.ro 744602 1469249 3155791www.cursbnr.ro 709706 1900727 3074947www.capital.ro 604118 1794237 3519107www.money.ro 555146 1327271 2399475www.incont.ro 517967 1138931 2928007www.dailybusiness.ro 214557 342829 702124www.businessmagazin.ro 206344 305731 1380610www.iqads.ro 172839 598131 283977www.conta.ro 159492 621157 257933www.smartfinancial.ro 142652 224789 195490www.banknews.ro 140835 576499 296479www.doingbusiness.ro 140707 502382 233429

{TIRI LOcALE www.ziaruldeiasi.ro 454723 1099213 2915168www.citynews.ro 417966 982276 2500846www.emaramures.ro 335466 929109 5672729www.evenimentul.ro 246708 666167 3163088www.monitorulsv.ro 223079 742704 3804490www.tion.ro 206039 927716 4028769www.bucuresteni.ro 198823 272767 537129www.bihon.ro 162022 706586 3610194www.timisoreni.ro 160084 275130 642218www.aradon.ro 154369 658933 2299163

sPORT www.sport.ro 2157457 14980762 58864450www.gsp.ro 1916608 11065612 33561795www.prosport.ro 1895349 11764107 39019733www.onlinesport.ro 182662 565561 2152418www.pariori.ro 110312 302410 1096159www.sport365.ro 89665 162036 409194www.cuparomaniei.ro 2211 2366 4786

PORTALURI {I MOTOARE DE c~UTARE www.rol.ro 2124573 4557545 11892308www.bizoo.ro 1552085 2958574 17633044www.kappa.ro 1187380 2710477 6093643www.apropo.ro 1147442 2240214 5666939www.price.ro 878681 1582697 5406017www.roportal.ro 842824 1259652 2948346www.clubafaceri.ro 740134 1124500 3624597www.paginiaurii.ro 295620 428452 1869920www.mascus.ro 99280 183970 1995791www.paginialbe.ro 95170 129157 591191

Page 10: Digital Marketing Report 2012

10site clien]i unici vizite Afi[`ri

IMOBILIAREwww.imopedia.ro 190168 301817 1678153www.magazinuldecase.ro 155375 274120 2949777www.bizimobiliare.ro 152525 286057 2202000www.romimo.ro 136247 394148 1703497www.anunturiimobiliare.ro 86757 147419 979857

AUTO & MOTOwww.autovit.ro 1375206 5476997 115789179www.automarket.ro 676780 1380024 7407879www.promotor.ro 529719 975552 4574258www.bestauto.ro 499180 1196168 20338116www.masini.ro 180957 302236 863547www.topgear.ro 109603 185988 922160www.123auto.ro 70614 87422 447354www.autopro.ro 57587 81088 327568www.bestbike.ro 56950 108238 1500788www.incepator.ro 28137 40536 386739

TABLOIDE www.cancan.ro 2676818 13181629 46598395www.libertatea.ro 2585771 11817215 47651130www.click.ro 1966854 7776668 32624625www.showbiz.ro 756875 1622422 18554279www.crimetime.ro 108601 133585 474839

s~N~TATE {I |NGRIJIRE PERsONAL~ www.csid.ro 648376 930776 2085560www.anticonceptionale.ro 377533 543247 1461055www.sexgen.ro 313623 511508 1377219www.clicksanatate.ro 95227 130058 434553

LOcURI DE MUNc~ www.ejobs.ro 1838085 4789291 31829783www.bestjobs.ro 1419646 4118438 34304251www.locuridemunca.ro 149234 241809 747810

PROGRAME {I GHIDURI www.port.ro 721457 2773799 16474476www.protvmagazin.ro 360730 693891 3967978www.metropotam.ro 212333 285667 696431www.24fun.ro 193255 241687 429675www.bucharest-guide.ro 133640 164886 400256www.sapteseri.ro 110442 150400 477863www.tvmania.ro 82048 121037 253012www.vinsieu.ro 66646 83778 212112www.afterhours.ro 30584 36606 108791www.zilesinopti.ro 23571 29432 82374

LIFEsTYLE MAscULIN www.playboy.ro 107162 141517 1184367www.fhm.ro 59526 82209 472512

site clien]i unici vizite Afi[`ri

RE}ELE sOcIALE www.tpu.ro 107162 141517 1184367www.netlog.com 59526 82209 472512

FAMILIE {I cOPIIwww.desprecopii.com 1119750 2022795 6653459www.copilul.ro 741186 1276288 4654922www.depici.ro 441002 759468 1157137www.parinti.com 352385 523679 1139875www.utilecopii.ro 326753 505793 1335226www.mami.ro 194191 298472 844757www.babyonline.ro 65954 88461 277808www.urbankid.ro 54091 69373 130655www.superbebe.ro 38670 46575 84942

IT&c www.computergames.ro 1021853 2188404 10742035www.go4it.ro 922004 1450027 3804518www.vodafone.ro 849178 1821276 9359078www.chip.eu 658785 883055 3052562www.yoda.ro 361890 734798 1325095www.chip.ro 241787 333046 633414

cOMER} ONLINE www.orange.ro 1113657 2823868 18006496www.miniprix.ro 685946 1776199 33561575www.romtelecom.ro 440317 1019088 5401927www.allshops.ro 413652 589624 2185234www.totulredus.ro 171466 217488 1427891www.adevarulshop.ro 87445 123064 607239

HOBBY www.zooland.ro 289321 388061 1348256

www.animalutul.ro 110998 154189 393065www.aventurilapescuit.ro 39128 78404 293704

JOcURI www.ejocuri.ro 604209 1792785 9631571www.conquiztador.ro 476927 2590833 14211733www.pgl.ro 62989 211163 1584363www.level.ro 60401 143998 656298www.go4games.ro 57785 80182 243633

HOME & DEcO www.incasa.ro 245436 319158 1279923www.misiuneacasa.ro 209648 311429 1058539www.gradinamea.ro 192118 247194 668455www.casamea.ro 156391 213382 1517098www.casa-gradina.ro 25550 31995 100761www.ghid-constructii.ro 20298 29078 114769

sAti ofer` zilnic informa]ii de baz` despre traficul, audien]a [i profilul sociodemografic al site-urilor m`surate [i public` zilnic rezultatele de trafic ale studiului, pe baza urm`torilor indicatori: num`rul de afi[`ri, de vizite [i de clien]i unici pentru fiecare site m`surat. rezultatele sAti au fost publicate prima dat` \n septembrie 2007

[i au devenit un etalon \n tranzac]ionarea spa]iului publicitar din mediul online românesc.

Page 11: Digital Marketing Report 2012

11

GhidUl COMPAniilOr neW MediASec]iune ce ofer` un ghid util pentru oameni de marketing din companii, un instrument de cercetare [i evaluare \n selec]ia furnizorilor de servicii new media pe baz` de competen]e.

online publishers

ADEvARUL HOLDINGADREsA: {os. Fabrica de Glucoz`, nr. 21, sector 2, Bucure[tiTEL: 021/407.76.09, 0372.130.105WEB: adevarul.roANUL |NFIIN}~RII: 2006sITE-URI |N PORTOFOLIU: 14 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: adevarul.ro; click.ro; dilemaveche.ro; okmagazine.ro; historia.ro; clickpentrufemei.ro; clicksanatate.ro; adevarulshop.ro; forbes.ro; stiintasitehnica.comsALEs MANAGER: Drago[ StanEMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Peter L. ImreEMAIL: [email protected]

BLUE IDEAADREsA: Aleea Alexandru, nr. 9, mansard`, Sector 1, Bucure[tiTEL: 0744.582.736WEB: www.blueidea.ro NR. ANGAJA}I: 19ANUL |NFIIN}~RII: 2002sITE-URI |N PORTOFOLIU: 5TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: IQads.ro, SMARK.ro, ADfel.ro, TheCreator.ro, IQadsKadett.rosALEs MANAGER: Marin PredaEMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Marius CristeaEMAIL: [email protected]

EDITURA EvENIMENTUL zILEI {I cAPITALADREsA: Bd. Dimitrie Pompeiu 6, sector 2, Bucure[tisITE-URI IN PORTOFOLIU: 2TOP sITE-URI: www.capital.ro, www.evz.roGENERAL MANAGER: Claudiu {erbanONLINE BUsINEss MANAGER: Andrei Frunz`EMAIL: [email protected]

EJOBs GROUP ADREsA: Str. Pu]ul lui Zamfir, nr. 36, sector 1, Bucure[ti TEL: 0312.286.126 WEB: www.eJobs.ro NR. ANGAJA}I: 20 ANUL |NFIIN}~RII: 1999 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 1 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: ejobs.rosALEs MANAGER: Dana Marin

EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Mihai Bratu EMAIL: [email protected]

EUROPE DEvELOPPEMENT INTERNATIONAL - R ADREsA: Str. Horia M`celariu nr.36 – 38, Bucure[tiTEL: 0372.069.501 WEB: www.edi.ro NR. ANGAJA}I: 120ANUL |NFIIN}~RII: 1990 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 5 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.radio21.ro, www.europafm.ro, www.vibefm.ro, www.umornegru.ro, www.stiumuzica.rosALEs MANAGER: Claudiu Dumitrescu EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Cristina Zegheru EMAIL: [email protected]

HOTNEWs.ROADREsA: Calea Victoriei nr. 21-23, Etaj 4, Sector 3, Bucure[ti TEL: 0314.88.12 (14) WEB: 0314.88.15 NR. ANGAJA}I: 28 ANUL |NFIIN}~RII: 2004 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 9 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.HotNews.ro, www.SmartWoman.ro, www.DomnulePrimar.ro, www.MedLive.ro, www.Contributors.ro, www.StyleReport.ro, www.Euractiv.ro, www.webPR.ro, www.CampusNews.ro sALEs MANAGER: Gabriela Gârjoab` EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Diana S`li[tean EMAIL: [email protected]

IMEDIA PLUs GROUP s.A.ADREsA: Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 5, sector 2, Bucure[ti, 021901TEL: 031.805.74 / fax: 031.805.77.91 WEB: www.imedia.ro NR. ANGAJA}I: 50ANUL |NFIIN}~RII: 2000 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 7TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.cinemagia.ro, www.eva.ro, www.automarket.ro GENERAL MANAGER: Adrian CernescuEMAIL: [email protected]

INFORM MEDIAADREsA: Calea Torontalului, DN 6, km 5,7, Timi[oara, jud Timi[WEB: www.informmedia.ro

NR. ANGAJA}I: 300ANUL |NFIIN}~RII: 1999sITE-URI |N PORTOFOLIU: 40TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.roportal.ro; www.culinar.ro; www.agenda.ro; www.bestauto.ro; www.publi24.ro; www.anticonceptionale.ro; www.utilecopii.ro; www.mayra.ro; www.tion.ro sALEs MANAGER: Loredana GhejanEMAIL: [email protected] MANAGER: Monica Tru[c`EMAIL: [email protected]

INTAcT PUBLIsHINGADREsA: {oseaua Bucure[ti – Ploie[ti nr. 15, Sector 1, Bucure[tiTEL: 021.203.01.41.WEB: www.jurnalul.roANUL |NFIIN}~RII: 2011NUMAR TOTAL DE sITE-URI |N PORTOFOLIU: 4TOP 10 sITE-URI |N PORTOFOLIU (|N FUNc}IE DE TRAFIc): www.jurnalul.ro, www.sfin.ro, www.fin.ro, www.revistafelicia.rosALEs MANAGER: Marius CoteanuEMAIL: [email protected] MANAGER: George-Daniel Matiescu

INTERNET cORP ADREsA: Str. Pu]ul lui Zamfir nr. 28, sector 1, Bucure[ti TEL: 031/228.66.09 WEB: www.internetcorp.ro NR. ANGAJA}I: 70 ANUL |NFIIN}~RII: 2005 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 10 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: Ejobs.ro, Kudika.ro, Wall-Street.ro, Didactic.ro, Avocatnet.ro, Garbo.ro, 9am.ro, Envy.ro, Onlinesport.ro, Yuppy.ro sALEs MANAGER: Raluca Mateiu EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Mihai Seceleanu EMAIL: [email protected]

LEGALNET MEDIA ADREsA: Calea V`c`re[ti nr. 252, camerele 4-5, Bucure[tiTEL: 021.321.29.99WEB: www.avocatnet.roNR. ANGAJA}I: 11ANUL |NFIIN}~RII: 2001sITE-URI |N PORTOFOLIU: 1TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.avocatnet.rosALEs MANAGER: Mira NiculescuEMAIL: [email protected] MANAGER: Mihaela BogiuEMAIL: [email protected]

Page 12: Digital Marketing Report 2012

12

MEDIAFAx GROUPADREsA: Str. Aurel Vlaicu nr. 62 – 66, sector 2, Bucure[ti TEL: 0318256200 WEB: www.m.ro ANUL |NFIIN}~RII: 2010 (\n structura actual`)sITE-URI |N PORTOFOLIU: 23 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.prosport.ro , www.gandul.info, www.showbiz.ro, www.zf.ro, www.mediafax.ro, www.descopera.ro, www.apropo.ro, www.promotor.ro, www.protvmagazin.ro, www.go4it.ro sALEs MANAGER: Anca Toma EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Orlando Nicoar` EMAIL: [email protected]

PRO Tv s.A. ADREsA: Str. Fluierului nr. 24, Sector 2, Bucure[ti TEL: 021.825.05.60 WEB: www.internetprotv.ro ANUL |NFIIN}~RII: 2006 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 21 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.sport.ro, www.stirileprotv.ro, www.protv.ro, www.acasatv.ro, www.perfecte.ro; www.procinema.ro, www.profm.ro, www.incont.ro; www.conquiztador.ro; www.depici.ro; www.yoda.ro, www.mtv.ro; GENERAL DIREcTOR: Costi Mocanu EMAIL: [email protected] NEW MEDIA DIREcTOR: Felix Draghici EMAIL: [email protected] sALEs MANAGER: Cosmin Preda EMAIL: [email protected]

RINGIER ROMANIAADREsA: Bd Dimitrie Pompeiu nr.6, Sector 2, Bucure[tiWEB: www.ringier.roANUL |NFIIN}~RII: 1992sITE-URI |N PORTOFOLIU: 8TOP sITE-URI IN PORTOFOLIU: libertatea.ro, unica.ro, elle.ro, viva.ro, avantaje.ro, psychologies.ro, tvmania.ro, bravonet.roGENERAL MANAGER: Mihnea Vasiliu ONLINE BUsINEss MANAGER: Andrei FrunzaEMAIL: [email protected]

ROL ONLINE NETWORK ADREsA: Str. Constantin Aricescu, nr 15, sector 1, Bucure[tiTEL: 021.223.43.49WEB: www.rol.roNR. ANGAJA}I: 27ANUL |NFIIN}~RII: 2001sITE-URI |N PORTOFOLIU: 27TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.rol.ro, stiri.rol.ro, fastupload.ro, jocuri.rol.ro, vremea.rol.ro, tv.rol.ro, horoscop.rol.ro, femina.ro, felicitari.ro, bursa.rol.rosALEs MANAGER: Ioni]` RalucaEMAIL: [email protected] MANAGER: Daciana ParaschivEMAIL: [email protected]

sANOMA DIGITAL ROMANIA ADREsA: Str. Buze[ti nr. 85, Bucure[ti TEL: 031.225.8829 NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 1 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: Magazinuldecase.ro sALEs MANAGER: Mirela BogdanEMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Elisabeth Loesberg EMAIL: [email protected]

sANOMA HEARsT ROMANIA ADREsA: Str. Buze[ti, nr 85, Bucure[ti TEL: 031.225.8829 NR. ANGAJA}I: 158 ANUL |NFIIN}~RII: 1999 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 13 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: Miresici.ro, parinti.com, femeia.ro, cosmopolitan.ro, mami.ro, fhm.ro, ecuisine.ro, casa-gradina.ro, natgeo.ro, esquire.rosALEs MANAGER: Alexandru Dona EMAIL: [email protected] MANAGER: Elisabeth Loesberg EMAIL: [email protected]

sOFTWINADREsA: Bd. Dimitrie Pompeiu Nr.10A; Complex Conect Business Park; Cl`direa Conect 1, Et.1,TEL: 031.620.5500, 021.408.5600WEB: Softwin.com, Intuitext.ro NR. ANGAJA}I: >500ANUL |NFIIN}~RII: 1991sITE-URI |N PORTOFOLIU: 10TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: Didactic.ro > 800.000 vizitatori unici/luna; Olimpiade.ro > 120.000 vizitatori unici/luna; AdmitereLiceu.ro > 90.000 vizitatori unici/luna; SuntParinte.ro > 70.000 vizitatori unici/luna; ViitoriOlimpici.ro > 20.000 vizitatori unici/luna; CarePeCare.ro >10.000 vizitatori unici/lunasALEs MANAGER: Radu VorniceanuEMAIL: [email protected] MANAGER: Mariuca Talpe[

online brokers

AD.EvOLUTION ADREsA: {os. Vitan Bârze[ti nr. 7D-7E, Rin Grand Hotel, Sector 4, Bucure[tiTEL: 0751-018 303WEB: www.adevolution.roNR. ANGAJA}I: 12ANUL |NFIIN}~RII: 2006sITE-URI |N PORTOFOLIU: 93TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.regielive.ro, www.cinemarx.ro, www.versuri.ro, www.shopmania.ro, www.gsmarena.com, www.reno.ro, www.daciaclub.ro, www.kissfm.ro, www.romanialibera.ro, www,feminis.rosALEs MANAGER: Vlad {tef`nescuEMAIL:[email protected] MANAGER: Val VoicuEMAIL: [email protected]

publicitate online

ADTARGETADREsA: Str. Constantin Aricescu, nr.15, sector 1, Bucure[tiTEL: 021.223.43.49WEB: www.adtarget.roNR. ANGAJA}I: 8ANUL |NFIIN}~RII: 2005sITE-URI |N PORTOFOLIU: 48TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.rol.ro, jocuri12.com, varianteauto.ro, fastupload.ro, stiri.rol.ro, vremea.rol.ro, tv.rol.ro, horoscop.rol.ro, femina.ro, felicitari.ro sALEs MANAGER: Ioni]` RalucaEMAIL: [email protected] MANAGER: Daciana ParaschivEMAIL: [email protected]

DIGITAL4 ADREsA: Str Barajul Arge[ nr. 41D, ap 2, demisol, sector 1, Bucure[tiTEL: 0723.624.637 / 0722.421 713 WEB: www.digital4.ro NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 90 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: kappa.ro, reteteculinare.ro, teo’s kitchen, newz.ro, doingbusiness.ro, bucharest-guide.ro, peteava.ro, myvideo.ro, grooveshark.com, jocurilemele.ro, paginademedia.ro MANAGING PARTNER: Gabriel Boac` EMAIL: [email protected] MANAGING PARTNER: Magdalena Zander EMAIL: [email protected]

ETARGETADREsA: Blvd. Iancu de Hunedoara nr. 54B, Bucure[tiTEL: 031 81 07 440WEB: Etarget.roNR. ANGAJA}I: 12ANUL |NFIIN}~RII: 2006sITE-URI |N PORTOFOLIU: 800+TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: Realitatea.net, Libertatea.ro, CanCan.ro, Antena1.ro, Antena2.ro, Antena3.ro, Jurnalul.ro, Gsp.ro, Facebook (Api) vdtonline.ro sALEs MANAGER: Bianca BoariEMAIL: [email protected] MANAGER: Ivo BobalEMAIL: [email protected]

GOLDBAcH AUDIENcE ROMANIA ADREsA: Bd. Iuliu Maniu nr.7, Etaj 6, Sector 6, Bucure[tiTEL: 0372.111.777 WEB: www.goldbachaudience.ro NR. ANGAJA}I: 29 ANUL |NFIIN}~RII: 1995 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 150 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: forum.softpedia.com, cinemagia.ro, eva.ro, hotnews.ro, filebox.ro, autovit.ro, romedic.ro, divahair.ro, price.ro, retete-gustoase.ro

Page 13: Digital Marketing Report 2012

13sALEs MANAGER: Cosmin Otel EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: C`lin Rotaru[ EMAIL: [email protected]

HTTPOOL ROMANIAADREsA: Str. Panait Istrati nr. 55, Bucure[tiTEL: 021.665 .7599WEB: www.httpool.roNR. ANGAJA}I: 9ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 70TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: Gustos, Vodafone, Disney, Dolcesport, Romtelecom, Utv, Dcnews, Zilesinopti, Paginademedia, Newz, E-scoala, Vice etcGENERAL MANAGER: Cristian Marinescu EMAIL: [email protected]

INTAcT PUBLIsHINGADREsA: {oseaua Bucure[ti – Ploiesti nr. 15, Sector 1, Bucure[tiTEL: 021.203.0141ANUL |NFIIN}~RII: 2011NUMAR TOTAL DE sITE-URI |N PORTOFOLIU: 16TOP 10 sITE-URI |N PORTOFOLIU (|N FUNc}IE DE TRAFIc): Antena3.ro, jurnalul.ro, a1.ro, antena2.ro, fin.ro, euphoria.tv, revistafelicia.ro, sfin.ro, ghimpele.ro, theindustry.rosALEs MANAGER: Marius Coteanu EMAIL: [email protected] MANAGER: George-Daniel Matiescu

MEDIAFAx GROUPADREsA: Str. Aurel Vlaicu nr.62 – 66, sector 2, Bucure[ti TEL: 0318256200 WEB: www.m.ro NR. ANGAJA}I: ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 23 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.mobile.ro, www.cauta.romtelecom.ro, www.computergames.ro, www.zooland.ro, www.incasa.ro, www.urban.ro, www.gradinamea.ro, www.bilete.ro, www.dietetik.ro, www.startups.ro sALEs MANAGER: Anca Toma EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Orlando Nicoara EMAIL: [email protected]

Q2M INTERAcTIvE ADvERTIsING ADREsA: Str. Sevastopol nr. 17C, parter, apt. 01&02, sector 1, Bucure[tiTEL: 0721-147-190WEB: www.q2m.netNR. ANGAJA}I: 19ANUL |NFIIN}~RII: 2010sITE-URI IN PORTOFOLIU (2011): 43

TOP 10 sITE-URI DIN PORTOFOLIU: www.realitatea.net, www.tpu.ro, www.gustos.ro, www.netlog.com, www.money.ro, www.manager.ro, www.radiozu.ro, www.cotidianul.ro, www.rtv.net, www.b1.ro. cLIENT sERvIcE MANAGER: Andrei UrsuleanuEMAIL: [email protected] MANAGER: Drago[ Stanca EMAIL: [email protected]

RINGIER ROMANIAADREsA: Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6, Sector 2, Bucure[tiWEB: www.ringier.roANUL \NFIIN]`RII: 1992sITE-URI \N PORTOFOLIU: 36TOP sITE-URI IN PORTOFOLIU: evz.ro, capital.ro, libertatea.ro, unica.ro, elle.ro, viva.ro, avantaje.ro, psychologies.ro, tvmania.ro, bravonet.ro, etc.GENERAL MANAGER: Mihnea Vasiliu ONLINE BUsINEss MANAGER: Andrei Frunz`EMAIL: [email protected]

THINKDIGITAL INTERNET & ADvERTIsING ADREsA: Str. Dr. Staicovici, nr. 14, sector 5, Bucure[tiTEL: 021. 410. 10. 38WEB: www.thinkdigital.roNR. ANGAJA}I: 7ANUL |NFIIN}~RII: 2008NUMAR TOTAL DE sITE-URI |N PORTOFOLIU: 1129 site-uriTOP 10 sITE-URI |N PORTOFOLIU (|N FUNc}IE DE

TRAFIc): facebook, linkedin, minicup.com, hotmail.com, windows live messenger, qbebe, erd.ro, lumea retetelor, autobizz, zoopediasALEs & BUsINEss DEvELOPMENT: Mihaela GrafuEMAIL: [email protected]: Adrian St`nescuEMAIL: [email protected]

TRADEADs INTERAcTIvE ADREsA: Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 5, camerele 5M [i 5N, sector 2, Bucure[tiTEL: (021). 209.56.79 WEB: www.bursadereclama.ro NR. ANGAJA}I: 20 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 800 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: 4tuning.ro, www.ziare.com, www.220.ro, www.clopotel.ro, www.sentimente.ro, HotFiles.ro, www.sfatulmedicului.ro, www.findjob.ro, www.remi-online.ro, www.vintanclub.net sALEs MANAGER: Alin Z`inescu EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Valentin Oeru EMAIL: [email protected]

interactive agencies

ADvANcED IDEAs sTUDIO ADREsA: Str. F`inari nr. 25, sector 2, Bucure[ti TEL: 0752.242.360, 0752.242.360 WEB: www.advancedideas.ro NR. ANGAJA}I: 12 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sub numele actual, dar cu proiecte pornind din 2005 sub formatul Mainframe & NetaroundsERvIcII: crea]ie, strategie, web & mobile development, advergaming, SEO & SEM, Social Media cLIEN}I |N 2011: INNA, GSK, Netrisk, Albalact / Netalurgica, Simplus, Banca Transilvania / Netalurgica, JTI / FCB, Kandia / ActivAd, Revista Biz, Bucovina, eResearch Corp, CautaReduceri.ro cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Ia-m` de mân` (www.iamademana.ro) – Unopa, GSK; Bringthesuninmylife.com – INNA; Asigura.ro – Netrisk; Fulga – Aventura Spatiala (www.lumeafulga.ro) - Albalact / Netalurgica; Discount City (concurs.cautareduceri.ro) – CautaReduceri.ro; Discover Buenos Aires (www.access11.ro) – JTI / FCBcLIENT sERvIcE MANAGER: Alexandra S`nduleasa EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Adrian Ichim [i Adrian Apostol EMAIL: [email protected] [email protected]

BAKERs DIGITAL cOMMUNIcATIONADREsA: Str. Petofi Sandor nr. 10, Sector 1, Bucure[tiTEL: 021.231.91.95WEB: www.bakers.roNR. ANGAJA}I: 6ANUL |NFIIN}ARII: 2011sERvIcII: Performance Media (SEO and use of Google AdWords, Facebook Ads, Google Analytics, Google Website Optimizer), Digital Media (Display Media, Planning & Buying, Creative, Advertorial Campaigns), Digital Communication (Digital Communication Strategy,Digital Platforms Development, Sites Maintenance, Newsletters, Games), Online Reputation Management (Channels Creation, Social Media Management, Social Media Applications).cLIEN}I |N 2011: Kanal D, COSMOTE, Germanos, Kraft, IMPACT SA, TITAN, Wizrom, RoRec, Securitas, Delta Nature Resort.cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011 (cAMPANIE, BRAND): Expand the social media engagement – COSMOTE; }ine-]i via]a \n propriile mâini – Germanos; Lansarea noii grile de toamn` - Kanal D; Mic Dejun 2.0, belVita Start – Kraft Foods RomaniacLIENT sERvIcE MANAGER: Aela Cotabi]`EMAIL: [email protected] MANAGER: Costin CocioabaEMAIL: [email protected]

cARNATION GROUP ADREsA: Bd. Unirii nr. 4, bl. 8B, sc. 1, ap. 18, Sector 4, Bucure[ti TEL: 021.312.1575

Page 14: Digital Marketing Report 2012

14WEB: www.carnationgroup.comNR. ANGAJA}I: 5ANUL |NFIIN}~RII: 2008sERvIcII: design [i dezvoltare website/microsite, online media planning, dezvoltare de strategii de comunicare online, social media planning [i comunicare, concep]ie [i derulare de campanii media online, incluzând SEM [i SEO, mobile development, online researchcLIEN}I |N 2011: Accenture, Air France KLM, Coca-Cola, Delaco, Reckitt Benckiser, Österreich Werbung.cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Please take your seat, Air France; Invita]ie \n tara lalelelor, KLM; Salutul Fanta, Coca-Cola; Cea mai fericit` sticl` de Coca-Cola, Coca-ColacLIENT sERvIcE MANAGER: Stefan IarcaEMAIL: [email protected] cOUNTRY MANAGER: Adrian GhisaEMAIL: [email protected]

cOPIMAJADREsA: Str. Washington nr. 4, sector 1, Bucure[tiTEL: 0724 296 179WEB: www.copimaj.ro NR. ANGAJA}I: 5ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: solu]ii web de marketing [i strategie pentru companii medii [i mari care activeaz` \n comer]ul electronic din România; prezenta online: company web site, e-commerce web site, company blog, company email template, unique social media experience, branding; strategie online: SEO; SEM; Social Media Marketing; Email Marketing; Blog Marketing; Analytics Interpretation; e-Commerce Analytics Interperation; software: e-commerce software; content management system; email marketing software; blogging software; server mentenance cLIEN}I |N 2011: Cristallini, Tara Fashion, Mengotti, Bacania Veche, Tudor Tailor, Coco Rico, La Rosa, Ghesi, Agra Palace, Oktal, E-Sourcing, Alimente Phg, Ceva Aparte, Orac Décor, Atelier 507, Casual Wear, Livemag, Magazin Papetarie, Librex, cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Relansare “Fidelity Card” – Cristallini; Rebranding & Relansare “Tara Fashion”; Magazinul Designerilor Romania – Casual Wear; Valentine’s Day – Agra Palace cLIENT sERvIcE MANAGER & GENERAL MANAGER: Alex CirceiEMAIL: [email protected]

DIGITAL sTARADREsA: Str. Nicolae Iorga nr.13, Sector 1, Bucure[ti, 010432TEL: 021.201.6100 WEB: www.digitalstar.ro NR. ANGAJA}I: 11 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sERvIcII: strategie, crea]ie, social media, digital media, analytics cLIEN}I |N 2011: Samsung, Real Hypermarket, Milka, Jacobs, Poiana, Heineken, Fabryo, Uniqa, Renault, Avon, Coldrex, UniCredit Tiriac Bank, Piraeus Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Piraeus Broker, Nextebank cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Samsung - Galaxy TAB; Samsung - Galaxy SII; Samsung

smart TV; Revista BIZ - Augmented Reality; Uniqa - campania RCA; real- ursule]ii Paddington; real - american touristerGENERAL MANAGER: Lauren]iu DumitrescuEMAIL: [email protected]

FOURHOOKs ADREsA: Str. Mihai Voda nr. 1, ap. 6, sector 5, Bucure[ti TEL: 0757 999 339WEB: www.fourhooks.roNR. ANGAJA}I: 15ANUL |NFIIN}~RII: 2009sERvIcII: strategie de comunicare online, crea]ie, dezvoltare, content managementcLIEN}I |N 2011: Vodafone, Discovery Networks, Certinvest, Maguay, Microsoft, Golden Foods, Volksbank, Inmaxxa Netherlanden, Metropotam.cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: InvesTeam – Certinvest, Scoala Discovery – Discovery Distribution, RoBlogFest, TamTam Music Fest - Metropotam, Orasu’n Bucate – MetropotamcLIENT sERvIcE MANAGER: Maria StroeEMAIL: [email protected] MANAGER: Mihaela BârsanEMAIL: [email protected]

GREENPIxEL INTERAcTIvEADREsA: Intrarea Gala]i nr. 3, sector 2, Bucure[tiTEL: 02.211.5806 WEB: www.greenpixel.roNR. ANGAJA}I: 14ANUL |NFIIN}~RII: 1999sERvIcII: full-service: strategie, comunicare [i prezen]` online; strategie, design, branding, consultan]`, dezvoltare aplica]ii, portaluri, jocuri [i campaniicLIEN}I |N 2011: Fabryo Corporation, Unicef, Timisoreana, Vodafone, Grolsch, Nelson Hall, Pagini Aurii, Tarom, Banca Româneasc`, Ciuca[, Events. cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Bucharest by hand – Grolsch, Drumul Mingii – Timi[oreana, Culorile Anului – Fabryo Corporation, Serb`rile Timi[oreana – Timi[oreana, Suporterii câ[tiga –Timi[oreanacLIENT sERvIcE MANAGER: Ioana ProcaEMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Marius Deak EMAIL: [email protected]

HMEDIA ONLINE sTRATEGIsTsADREsA: Str. Panait Istrati nr. 39, Bucure[tiTEL: 021.314.42.82WEB: www.hmedia.roNR. ANGAJA}I: 8ANUL |NFIIN}~RII: 2008sERvIcII: full services digital advertising & online mediacLIEN}I |N 2011: Procter & Gamble, Unicredit, Intersport, Dr. Oetker, Discovery Channel, Turner, Pepsi, Qatar, Praktiker, New Yorker, Bayer, BWIN, Saxo Bank, Apple

cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Discovery Heroes, Pampers Golden Stars, Lenor Parfumelle Masquerade, etc.cLIENT sERvIcE MANAGER: Raluca GoiaEMAIL: [email protected] MANAGER: Bianca VlastonEMAIL: [email protected]

HIPPOsADREsA: Str.Vaselor nr. 60, et. 4, Sector 2, Bucure[tiTEL: 021.311.1192 WEB: www.hippos.roNR. ANGAJA}I: 20ANUL |NFIIN}~RII: 2005sERvIcII: marketing communication strategy, social media marketing, online campaigns, web design & development, mobile application development, email marketing, search engine marketing, media planning & buyingcLIEN}I |N 2011: Unilever, Danone, Vodafone, Maritimo, Adrem Invest, Augsburg, Link Resource, CBRE.cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Programul Activia, Danone, Activia; Zâmbet pentru Viitor, Danone, Programul Social Zâmbet pentru Viitor; Nutriday \]i d` idei, Danone, Nutriday; Maritimo Shopping Center; Circuitul Premiilor Augsburg, Augsburg InternationalcLIENT sERvIcE DIREcTOR: Oana Bra[oveanuEMAIL: [email protected] MANAGER: Emanuel ClondaEMAIL: [email protected]

HYPERAcTIvEADREsA: Str Ceasornicului nr. 17, sector 1, Bucure[tiTEL: 021.211.1525WEB: www.hyperactive.roNR. ANGAJA}I: 30 ANUL |NFIIN}~RII: 2008sERvIcII: solu]ii complete de comunicare [i marketing digital precum: strategie [i crea]ie online, dezvoltare [i management de platforme web, marketing online (optimizare & advertising pe motoarele de c`utare - SEO & Google AdWords, online advertising & PR, email marketing, viral marketing), mobile marketing, hosting [i proiecte interactive specialecLIEN}I |N 2011: Ferrero, Orange, UPC România, Farmaciile Dona, Johnson & Johnson, Forever Living Products, Unilever, BMW, Bayer cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: FreshComedy.ro – Ferrero, brandul Tic Tac; The Goodies Hunt – Orange; Povesteakindersurprise.ro – Ferrero, brandul Kinder Surprise; StellaArtois.ro – Stella Artois; Scoala Victorious, Business Mentor, Colec]ionarul - UPC România cLIENT sERvIcE DIREcTOR: Ionu] AndreiEMAIL: [email protected] cREATIvE DIREcTOR: Bogdan GheorghiuEMAIL: [email protected] MANAGING PARTNER: Alex Vi[aEMAIL: [email protected]

Page 15: Digital Marketing Report 2012

15

ILEO MARKETING INTERAcTIvADREsA: Str. Nicolae Iorga nr. 13, sector 1, Bucure[tiTEL: 021 201 61 00WEB: www.ileo.rowww.facebook.com/iLeo.RomaniaTWITTER: @LeoInteractiveNR. ANGAJA}I: 17ANUL |NFIIN}~RII: 2006sERvIcII: comunicare interactiv` de brand: realizarea strategiei, conceptului, solu]iilor creative, alegerea canalelor [i modalit`]ilor de comunicare [i implementare a conceptelor, produc]ie website-uri, bloguri, pagini pe re]elele sociale, bannere internet, emailuri promo]ionale [i ini]ierea campaniilor virale, ini]iere de contacte pe medii mobile [i platforme tehnologice. Realizarea strategiei cump`r`rii, implement`rii [i postevalu`rii de media, alte strategii [i comunic`ri c`tre baze de date, optimiz`ri \n motoare de c`utare; servicii de mentenan]`, generare de con]inut pe re]ele sociale, contact cu diver[i lideri de opinie pe acest mediu, lansarea [i \ntre]inerea de campanii de PR [i discu]ii pe acest mediu; servicii de audit online, evaluare [i consultan]` pe servicii [i produse online, monitorizare [i generare de con]inut pe domenii de interes.cLIEN}I |N 2011: Petrom, OMV, Bergenbier, P&G (Ariel, Always, Herbal Essences, Lenor, Head & Shoulders, Discreet, Blend-a-Med, Gillette, Wella), MEDAS, Auto Italia (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Infiniti, Iveco), Mercador, Colour cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Redescoper` România – Petrom; Ziua b`rb`tului – Bergenbier; Nefiltrat vs Fresh – Bergenbier; 28 de zile f`r` mituri – Always; Marea Infructare – Yoplait; Hunger Management – Tnuva; Rebranding – MEDAS; Giulietta Live test drive – Alfa Romeo; Oversell - MercadorcLIENT sERvIcE MANAGER: Anda Laz`rEMAIL: [email protected] MANAGER: Mugur Patra[cuEMAIL: [email protected]

INTERAcTIONs MARKETING ADREsA: Str. George Missail nr. 50, Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.224.3842WEB: www.interactions.roNR. ANGAJA}I: 13ANUL |NFIIN}~RII: 2009sERvIcII: eCRM, Interactive communication, social mediacLIEN}I |N 2011: Mega Image, Mobexpert, JOE, Maggi, Nescafe, Kit Kat, Clickshop, Porsche Bank, SEAT, Nesquik cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Product seeking owner (Clickshop), Minunile Planetei (Mega Image), SEAT Webshop, Dimine]i Câ[tig`toare (Nescafe)cLIENT sERvIcE MANAGER: Andreea StanEMAIL: [email protected] MANAGER: Adrian AlexandrescuEMAIL: [email protected]

KALEIDOscOPE ADREsA: Str. Iordache Golescu nr. 17, sector 1, Bucure[ti TEL: 021.211.7181 WEB: www.kaleidoscope.ro NR. ANGAJA}I: 17 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: campanii 360, analysis and strategy development, creative and efficient ideas, social media initiatives, multi-channel, cross-platform strategy for third party platforms, custom branded experiences, content management system, design and implementation, communication optimization and customer experience integration, mobile and tablets application development, SEO, interactive game, widget and custom application development, ecommerce storefrontscLIEN}I |N 2011: Renault România, Dacia, Skittles, British American Tobacco, UNIQA, Petrom, Pepsi, Bayer, Marionnaud, PhilipscAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: British American Tobacco – Fabrica de contrafacere; Petrom – Scoala Lui Andrei; Bayer – Din Experien]`; Skittles – Social Media Apps (Color the Rainbow, C`utam \notator \n nisip); Philips – Cenu[`reasa Moderna. cLIENT sERvIcE MANAGER: Miruna Ocn`rescu EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Cristian Pantazi EMAIL: [email protected]

KINEcTO INTERNATIONALADREsA: Str. Grigore Mora nr.11, Bucure[tiTEL: 021.231.2121WEB: www.kinecto.roNR. ANGAJA}I: 20ANUL |NFIIN}~RII: 2002sERvIcII: online full servicecLIEN}I |N 2011: BCR, Avon Cosmetics, LG Electronics, URBB, Avenir Telecom, Unilever, Michelin, Metro, Milupa, BDG, Funda]ia Pre]uie[te Via]a, World Vision. cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: BCR Pensii – Primul Salariu; LG Electronics – LG Cinema 3D; URBB – Tuborg Party Manager; URBB – Artmania; URBB – Peninsula; Michelin – 10 ani; Unilever – Coccolino FB; Funda]ia Pre]uie[te Via]a – {coala Mamelor; BDG - Jagermeister FBcLIENT sERvIcE MANAGER & GENERAL MANAGER: Carmen SimionEMAIL: [email protected]

KONDIMENT EGOv ADREsA: Str. Sevastopol, nr. 17C, Sector 1, Bucure[ti, TEL: 021.317.0134WEB: www.kondiment.ro/ www.kondiment.comNR. ANGAJA}I: 25-50ANUL |NFIIN}~RII: 2007sERvIcII: full service: strategie [i consultan]`, marketing digital [i comunicare (SEM, SEO, email marketing, social media marketing, display advertising, unconventional marketing, mobile marketing, campanii PPC), prezen]` online

(portaluri, e-commerce, website-uri, minisite-uri, social media, bloguri), dezvoltare de aplica]ii,mentenan]`, outsourcing, training (AdWords Seminar Leader, Introducere \n Marketing Online, SEM, Banner advertising, Email Marketing, Blog Marketing, Digital Guerilla, Google Analytics, E-commerce)cLIEN}I |N 2011: Vodafone, CEZ, Our Climate, Zepter, UniCredit Tiriac Bank, Exim Bank, CEC Bank, Transavia, daPhone, Future Marketing, Federa]ia Româna de Rugby, Fabryo, Adorama, Sensio, Newpon România, Auchan, HMX, Inmedio, Media Zoo, HD Zone, Hotel Epoque, The ShopPage, Satul Prunilor, Fashion TV, Tatiana Marinescu, Karisma Models, Professional Brands, Wella, Artrise, Blooms, Fairsolve, Posada Invest, Turbocim, DentAll Pro, Dental Plan, Ata[ Lighting, PowerdynecAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: maimultalumina.ro (campanie integrat` de CSR pentru CEZ România), Pixelmania (campanie integrat` de iarn` pentru Vodafone România), Noroco[ii la Paris (campanie integrat` pentru Newpon România), Cardul pentru Fapte Bune (campanie integrat` pentru UniCredit }iriac Bank [i UNICEF), campanie integrat` de branding [i promovare pentru lansarea brandului daPhone pe pia]a din RomâniacLIENT sERvIcE MANAGER: Radu PuchiuEMAIL: [email protected] MANAGER: Lucian DespoiuEMAIL: [email protected]

KUBIs INTERAcTIvEADREsA: Str. Sp`tarului nr. 7, sector 2, Bucure[tiTEL: 031.711.10.80WEB: www.kubisinteractive.com NR. ANGAJA}I: 35ANUL |NFIIN}~RII: 2008sERvIcII: web design, web development, web copywriting, social media marketing, web management, email marketing, mobile marketing, SEO, SEM, programare flash, corporate identity, web hostingcLIEN}I |N 2011: Citibank, URSUS, Grolsch, Peroni, Redds, Toyota, Sony Ericsson, Dove, Rexona, Clear, Dero, Carrefour Romania, DanoneGENERAL MANAGER: Vlad PopoviciEMAIL: [email protected]

MB DR~GANADREsA: Bd. M`r`[ti nr. 2A, et. 3&4, sector 1, Bucure[tiTEL: 0740.092.199WEB: www.mbdragan.com NR. ANGAJA}I: 30ANUL |NFIIN}~RII: 2007sERvIcII: online advertisingcLIEN}I |N 2011: HP (EMEA), Ursus Breweries, Adevarul Holding, Miniprix, Pagini Aurii, Kraft Foods Romania, Roton, Evolio etc. cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Ursus Breweries: aplica]ie WEB/SMS ZeroLaMie; Hai la Petre* - desprealcool.ro/petre, desprealcool.ro- Comunicare Social Media; Adev`rul Holding: wedesign, webwriting, back-end [i front-end

Page 16: Digital Marketing Report 2012

16development, aplica]ii Facebook [i mobil (IOS [i Android), implementare con]inut, email marketing, social media, consultan]` [i strategie online pentru: Adev`rul, Click, Forbes, Click S`n`tate, Click Poft` Bun`, Adev`rul Financiar, FWS, Ca]avencii, Blik Sport, Blik Cooking, Blik Health, Blik.ua, Blick Secret, Adev`rul Corporate [i Idei Libere; Miniprix: aplica]ie Facebook MyDressUp; Kraft: Milka- dovezidedragoste.ro cLIENT sERvIcE MANAGER: Sorana Chi]imiaEMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Mihai Dr`ganEMAIL: [email protected]

METROMIND MEDIAADREsA: Bd. M`r`[ti nr. 2A, etaj 3, sector 1, Bucure[tiTEL: 0756.159.767WEB: www.facebook.com/MetromindNR. ANGAJA}I: 10ANUL |NFIIN}~RII: 2004sERvIcII: consultan]` strategic`, online advertising SEM, SEO, campanii integrate, campanii virale, social media – planificare strategic`, web design [i dezvoltarecLIEN}I |N 2011: Vodafone, BCR, Garnier, Maybelline New York Romania, HP, PorscheInterAuto, La Roche Posay, Pay U, Unilever.cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Garnier: Cât dureaz` hidratarea, Racore[te-]i prietenii, Ai grij` de tenul t`u; HP: HP Events Manager; La Roche Posay: My teen Skin; Unilever: Knorr pentru Buc`tari; PayU: Pop By PayU; Vodafone: Cluj the movie, Blogul Anonimul, Voluntar de profesie, Gadgeteer, Concurs smartphone; BCR: Cel mai mare brad de s`rb`toricLIENT sERvIcE MANAGER: Manuela PonomarencoEMAIL: [email protected] MANAGER: Gabriel NedeleaEMAIL: [email protected]

NAvIDOO MEDIA, MEMBR~ A THEGROUPADREsA: Str. Praga nr. 3, Sector 1, Bucure[tiTEL: 021.206.22.00WEB: www.navidoo.ro NR. ANGAJA}I: 8ANUL |NFIIN}~RII: 2008sERvIcII: design [i dezvoltare web, servicii SEO, Social Media, dezvoltare [i management decon]inut web, strategie onlinecLIEN}I |N 2011: Lukoil, Musette, Cosmote, Agrana, Hochland, Intersnack, OTP Bank, Hyundai RomâniacAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Lansarea cartela Cosmote FrogcLIENT sERvIcE MANAGER: Marina Daniela IonescuEMAIL: [email protected] MANAGER: Vicki NicolaEMAIL: [email protected]

OGILvYINTERAcTIvEADREsA: Str. Grigore Alexandrescu nr. 86, Sector 1, Bucure[ti

TEL: 021.201.0100 WEB: www.ogilvy.ro NR. ANGAJA}I: 15 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: solu]ii complete de comunicare, de la strategie [i concept pân` la implementarea integral` a proiectului [i mentenan]`; principalele arii digitale acoperite: web, display, SEM, social media, mobile, e-CRMcLIEN}I |N 2011: Cosmote/Germanos, Unilever SCE, IBM, Millennium Bank, SEAT, Nestle, LG Electronics, Este’N’Est, Amex, Huawei, Transparency International, Nestle etc.cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE

|N 2011: Garajul lui Smiley – Cosmote; Johnnie Walker, J&B – Feel the Beat; Huawei – website; Transparency International – global website etc.BUsINEss UNIT DIREcTOR: Andy Li]`EMAIL: [email protected] MANAGER: Manuela NeculaEMAIL: [email protected]

PIcTAs ONLINEADREsA: Bd. Dacia nr. 99, Girexim Business Center, et. 6, Bucure[tiTEL: 021.312.6446; 021.212.2654WEB: www.pictas-online.comNR. ANGAJA}I: 280ANUL |NFIIN}~RII: 2000Servicii: web development, interactive development, Facebook development, mobile development, gamescLIEN}I |N 2011: RMS (Germania), Better Choices Health Coaching (USA), Nexplan (Germania), Grameen (Germania), GrupaDeal (România), i-Dezain (Olanda), MSF Global Services (USA), Curitiba (România) cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Lansare GrupaDeal.ro, GrupaDeal; Facebook apps & games, RMS; branding [i lansare online Better Choices Healh Coaching pe pia]a american`, BCHCGENERAL MANAGER: Oana Dereli EMAIL: [email protected]

PIxIO INTERAcTIvEADREsA: Str. Cornelia nr. 38, etaj 2, Sector 3, Bucure[tiTEL: 021.336.3723 WEB: www.pixio.ro NR. ANGAJA}I: 4ANUL |NFIIN}~RII: 1999sERvIcII: dezvoltare websites (de prezentare companie, de produs, promo]ii, microsite-uri dedicate unui proiect): strategie [i crea]ie, implementare, training, optimizare pentru motoare de c`utare (SEO); dezvoltare aplica]ii online: de gestiune, management, raportare; jocuri, anima]ii; magazine virtuale: prezentarea produselor, comand` online; gestionare campanii [i aplica]ii \n Social Media; strategii de comunicare online; copywriting; design grafic – online [i print; identitate de brand – logos, banners, posters, flyers; mentenan]` [i suport: hosting, mentenan]` tehnic`, monitorizare trafic, actualizare; marketing [i promovare: newsletter, bannere online

cLIEN}I |N 2011: PepsiCo – Gatorade – www.gatorade.ro, Prigat - www.prigat.com.ro; Angelli – www.angelli.ro; Iris Titan Shopping Center – www.iristitan.ro; Procer (Stafing Solutions) – www.procer.org; CMG Romania – www.magazinulprogresiv.ro; UPC (proiectul de Corporate Social Responsibility – Creste prin teatru) –www.cresteprinteatru.ro; Loco (agen]ie de branding [i comunicare) – www.locolocoloco.ro; Ascendis (proiectul We Know How – servicii de consultan]` de business [i evaluare personal) – www.weknowhow.ro; Clir Media – www.clirmedia.ro; Olympian Logistics Park - www.olympianparks.ro; Crosspoint (servicii imobiliare) – www.crosspoint.com.rocAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: crea]ie [i implementare websites, actualizare, redesenare: www.gatorade.ro; www.locoloco.ro; www.procer.org/skilltech/; Campanii \n social media: Rienergy – concurs pe pagina de Facebook a companiei, activat cu ocazia Valentine’s Day; Entran – administrare pagina de Facebook – cre[tere la 1000 de fani ai paginii, \n primele 2 luni; Campanie de email marketing – newsletter cu promo]ii si nout`]i pentru abona]ii Iris Titan Shopping Center; Campanii de print (creatie [i produc]ie postere, bannere) pentru D&D East Entertainment [i Sonisphere \n cadrul festivalului Rock the City [i pentru concertul Jon Bon Jovi \n RomâniacLIENT sERvIcE MANAGER: M`d`lina S`vulescuEMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Sorin VoicaEMAIL: [email protected]

PUBLYO WEB sTRATEGY ADREsA: Str. Sevastopol nr. 17C, et. 5, ap.15, Sector 1, Bucure[tiTEL: 0754.069.455WEB: www.publyo.com NR. ANGAJA}I: 10 ANUL |NFIIN}~RII: 2010sERvIcII: web design, web development, consultan]` strategic` \n mediul onlinecLIEN}I |N 2011: Ringier, Fashion TV Digital (www.ftv.com), Realitatea Media (www.realitatea.net), Televiziunea Român` – TVR.info, CanCan Media (www.revistaciao.ro, www.spy.ro), Tabula Publishing - Georgia, Adev`rul Holding (Stiintasitehnica.com), Radio Guerilla, www.eliberadion.ro; cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Ringier România (consultan]` strategie online, consultan]` M&A), web development www.Ftv.com, web design [i web development pentru TVR www.tvr.info, web design [i web development Adev`rul Holding www.stiintasitehnica.com, web development Radio Guerilla www.eliberadio.ro, web design [i web development pentru CanCan Media (www.revistaciao.ro, www.spy.ro)cLIENT sERvIcE MANAGER: Georgiana Doba EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Drago[ Stanca EMAIL: [email protected]

Q2M INTERAcTIvE ADvERTIsING ADREsA: Str. Sevastopol nr. 17C, parter, apt. 01 & 02, Sector 1, Bucure[ti

Page 17: Digital Marketing Report 2012

17TEL: 0721.147.190WEB: www.q2m.netNR. ANGAJA}I: 19ANUL |NFIIN}~RII: 2010sERvIcII: servicii complete de strategie [i management al campaniilor digitale, precum [i vânz`ri [i brokeraj de spa]ii publicitare [i solu]ii tehnice de maximizare a veniturilor din onlinecLIEN}I |N 2011: Microsoft România, OMV România, Idezio, Fairsolve, Romania TV, Österreich Werbung (austria.info) cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Idezio - identitate vizual` [i campanie de lansare; Black & White - primul proiect Facebook reality show din România; sunteuropean.ro, JTI - online & offline campaign management; Internet Hunt, Austria.info - online campaign management & Facebook app; Campanie anti-dezinformare, rtv.net - campania de lansare rtv.net; Greetings from România, Elena Udrea - Facebook app cLIENT sERvIcE MANAGER: Gabriela Bartic EMAIL: [email protected] MANAGER: Drago[ Stanca EMAIL: [email protected]

REPUBLIKA INTERAcTIvE ADREsA: Str. Pastorului nr. 56, sector 2, Bucure[ti TEL: 021 210 11 32 WEB: www.republika.ro NR. ANGAJA}I: 25 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: social media marketing, online advertising & strategy, web development, brand reputation management, SEM, PPC Marketing, Email Marketing, social media App Development, CMS Development cLIENTI IN 2010; Vodafone, Romtelecom, Bilbor, Farmec, Paralela 45 cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Marea Ie[eal` pe Hi5 – Client: Vodafone (dezvoltarea unei aplica]ii pentru hi5; promovarea aplica]ei prin campanie de tip display prin bannere targetate \n func]ie de profilul utilizatorilor având ca rezultat faptul c` 15.000 de utilizatori ai hi5.com au intrat \n contact cu aplica]ia “Marea Ie[eala”); Sucursala Online Romtelecom – Client: Romtelecom (crearea widgetului Romtelecom, un concept adaptat web 2.0: un banner interactiv, \n care utilizatorul poate vizualiza, alege [i cump`ra produsele Romtelecom direct din banner; distribu]ia acestuia pe cele mai mari bloguri din onlineul românesc, fiecare dintre acestea fiind personalizat cu numele blogului: rezultate: pe parcursul a cinci luni [i jum`tate au fost \nfiin]ate peste 50 de sucursale pe cele mai citite 50 de bloguri din România, adunând peste 5 milioane de vizite [i aproximativ 17 milioane de afi[`ri; Bilbor: Cea mai Pur` Regiune - Client: Regiunea Bilbor (campanie de promovare cu o component` puternic` de marketing online [i marketing pe re]ele sociale; dezvoltarea siteului regiuneabilbor.ro, completat de o pagin` de Facebook customizat` [i de dou` aplica]ii de Facebook; rezultate: desf`[urat` pe parcursul a 2 s`pt`mâni, campania a generat awareness pentru Regiunea Bilbor \n motorul de c`utare Google [i pe re]elele sociale Facebook [i Twitter, construind imaginea Bilborului drept cea mai pur` localitate

din România) Paralela 45: Primii 20 de ani – Client: Paralela 45 (siteul aniversar primii20deani.ro, jocul “|nconjurul lumii cu Paralela 45”, campania pe social media; Farmec.ro: Facelift – Client: Farmec (Concep]ie, dezvoltare [i implementare a portalului farmec.ro, o platform` complex` de prezentare a produselor care include site-ul mama farmec.ro, blogul farmec, seria de microsite-uri care prezint` \n detaliu produsele, Club Farmec (re]ea social` tematic`)cLIENT sERvIcE MANAGER: {tefania Kadima EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Justin Kadima EMAIL: [email protected]

ROMNET cREATIvE ADREsA: Str. Dr. Romniceanu nr.7, Sector 5, Bucure[ti TEL: 021.410.69.18 WEB: www.romnet.ro ANUL |NFIIN}~RII: 1998 sERvIcII: consultan]` online, crea]ie, design, webdevelopment [i mentenan]`, online advertising, social media strategy & management cLIEN}I |N 2011: MedLife, NauticLife, Electrolux, Torrex Chiesi, PeApa.roGENERAL MANAGER: Vlad Tocae EMAIL: [email protected]

sENIOR INTERAcTIvEADREsA: Str. Argentina nr.41, Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.410.2440 WEB: www.seniorinteractive.ro NR. ANGAJA}I: 41 ANUL |NFIIN}~RII: 2003 sERvIcII: strategie, crea]ie, account project management, dezvoltare, social activism, media, SEO, email marketing, e-commerce cLIEN}I |N 2011: A&D Pharma, Abbott Pharmaceuticals Romania, British American Tobacco, FrieslandCâmpina România, Heidi Chocholat România, Orange România, Oriflame România, Renault Technologie Roumanie, Unilever South Central Europe, Wrigley Balkan East.cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Orbit România (Facebook page) – Orbit; 5 Sessions - 5 Gum; Reset & move on – Airwaves; Heidi Sensess - Hedi Gourmette; www.istoriacomunismului.ro” Funda]iaSoros România, Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului [i Memoria Exilului Românesc; F`r` compromisuri” – Oriflame; Corul de mesaje” – Oriflame; Scrie pe cer – Orange; Orange Help – Orange; Milli are grij` s` câ[tigi 10000 Euro – Milli; www.napolact.ro - Napolact; www.cif.ro - Cif; www.domestos.ro - Domestos cLIENT sERvIcE MANAGER: Ximena Dr`gu[in EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Mihai T`taru EMAIL: [email protected]

sTRATEGADADREsA: Str. Delea Veche nr. 16-18, sector 2, Bucure[tiTEL: 0371.311.933WEB: www.strategad.com

NR. ANGAJA}I: 9ANUL |NFIIN}~RII: 2010sERvIcII: online reputation management; onlinemarketing ROI; online customer engagement cLIEN}I |N 2011: Anidor, Primola, Cremita, Love Plus, Kiwi Finance, Arabesque, MedLife, Eltrix, BCR Pensii, Cinema City, Porsche România, Apla, VacanteinBulgaria.rocAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Supreme Group - Primola – (Aplica]ie Facebook) Primola te simte - Online Customer Engagement; Supreme Group - Cremita – (Aplica]ie Facebook) Cremita te provoac` s`-]i ghice[ti prietenii – Online Customer Engagement; Supreme Group – Anidor – CinemaAnidor.ro - Online Customer Engagement; Love Plus – (Aplica]ie Facebook) Defini]ia \ncrederii - Online Customer Engagement; Altours – Vacan]e\n Bulgaria – Online Marketing ROI & Online Customer Engagement; Arabesque – Online Customer Engagement, Web Development; MedLife – Online Marketing ROI; Eltrix – Online Reputation Management; BCR Pensii – Web Development; Cinema City – Web Development; Porsche Romania – Online Marketing ROI; Apla – Online Customer EngagementcLIENT sERvIcE MANAGER: Cristi MihaiEMAIL: [email protected] MANAGER: Alin ChiriacEMAIL: [email protected]

THE GEEKs ADREsA: Str. Nicolae Iorga nr. 13, sector 1, Bucure[ti, 010432TEL: 021.201.6100WEB: www.thegeeks.roNR. ANGAJA}I: 12ANUL |NFIIN}~RII: iunie 2010sERvIcII: strategie [i crea]ie pentru campanii de comunicare de brand (produse [i servicii) \n medii digitale, social media & community management, dezvoltare aplica]ii, consultan]` business-uri online, web design, eCRM [.a. cLIEN}I IN 2011: Doncafe (Strauss), Lenor (Procter&Gamble), Forbes, Adev`rul (Adev`rul Holding), Hervis Sports, BCR, Pilot (Dacris), Zile [i Nop]i, Groupama Asigur`ri, Cashcow.ro, Audi (Porsche), Stalinskaya, Rose Mary (Prodal) cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Degust`tor de cafea – Doncafe, Testul de Risc – Groupama Asigur`ri, Lenor Masquerade – Lenor Parfumelle, Campania “Scrie, [terge, rescrie” – Pilot Frixion.cLIENT sERvIcE MANAGER: Vlad PetreEMAIL: [email protected] MANAGER: Costin RaduEMAIL: [email protected]

WEBsTYLER ADREsA: Str. Leonida nr. 19, Bucure[tiTEL: 021.23.31.00 WEB: www.webstyler.ro NR. ANGAJA}I: 30 ANUL |NFIIN}~RII: 2000 sERvIcII: planning (communication, engagement, media, user experience), creative, web development, search, social media (planning & implementation), digital relationship marketing (1 to 1, CRM, loyalty)

Page 18: Digital Marketing Report 2012

18cLIEN}I |N 2011: Romtelecom, Petrom, ING, GSK, Mitsubishi, Hyundai, Edenred, Arctic, MilkacAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Romtelecom - Christmas Campaign; Petrom - }ara lui Andrei; ING - Card Start campaign, Refinance campaign; Mitsubishi – ASX campaign, Lancer campaigncLIENT sERvIcE MANAGER: Georgiana CujbaEMAIL: [email protected] MANAGER: Bogdan Ni]uEMAIL: [email protected]

WEBTAILORs ADREsA: Bd. Ion Mihalache nr. 65, Bucure[tiTEL: 031.805.9000 WEB:

NR. ANGAJA}I: 21 ANUL |NFIIN}~RII: 2001 sERvIcII: full service interactive Agency (platforme interactive, activ`ri online, online media, social media, aplica]ii social media, aplica]ii mobile, platforme CRM, platforme online shopping)cLIEN}I |N 2011: Heineken, IKEA, McDonalds, Alexandrion Grup, OTP Bank, GTC, Galleria Mall, Scandia Foods, Interstar România, Repsol, Global EyecAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: UEFA Champions League – Heineken; Star World Tour – Heineken; Institutul de bere – Ciuc; FineDrinks – Alexandrion; Ve[tile bune circul` repede – McDonalds; Spa]ii Mici – IKEA; Summer – IKEA; Kitchen – IKEA; Catalog 2012 - IKEA MANAGING PARTNER: Liviu RedeleanuEMAIL: [email protected] MANAGER: Mihai R`ducanuEMAIL: [email protected]

WEBUzz cORP ADREsA: Str. Dimitrie Salmen nr. 20, sector 2, Bucure[ti TEL: 031 620 8729 WEB: www.webuzz.ro NR. ANGAJA}I: 12 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sERvIcII: social media marketing, brand community development & management, online brand reputation, games & applications, web developmentcLIEN}I |N 2011: Samsung Mobile, Radio Guerilla, Unica, New Kopel Group, Nalia Varam cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Samung Mob!lers – prima campanie de ambasadori de brand din Social Media \n România cLIENT sERvIcE MANAGER: Ioana Barbu EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Sorel Radu EMAIL: [email protected]

x3ADREsA: Str. Liviu Rebreanu nr. 30, Satu MareTEL: 0728.345.345 WEB: www.wearex3.com

NR. ANGAJA}I: 17ANUL |NFIIN}~RII: 2001sERvIcII: digital branding, interactive user experience, multimediacLIEN}I |N 2011: Microsoft, Wembrio, eRepublik, Diana Bobar Design, ModaTim Investments, Status Pimp, Au`leu Teatru, StarShiners, First Advertising, Horotan, Club30, D`arc, Codrina, HD Events, Liga AC, Inntec, Silver Oks, Grass Factory, MyGov.cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: How To Web 2011, Au`leu, Visual Freaks, Chemistry Brothers, Ctrl-D, Liga AC: Liga AC Labs, Status Pimp: Pimp Yourself.cLIENT sERvIcE MANAGER: Oana P\slaruEMAIL: [email protected] MANAGER: {tefan SzakalEMAIL: [email protected]

xPLAINADREsA: Str. C.A. Rosetti nr. 17, sector 2, Bucure[ti TEL: 031.810.7944 WEB: www.xplain.coNR. ANGAJA}I: 57ANUL |NFIIN}~RII: 2008sERvIcII: strategic social media marketing & activation, word of mouth (WOM) marketing, Social media advertising, online reputation management (ORM) and social media training servicescLIEN}I |N 2011: Pepsi România, Lipton Ice Tea Romania, Lay’s România, Mountain Dew România, Prigat România, Mirinda România, Krax România, Star România, Gatorade România, 7UP România, Lay’s Rumeni]i \n Cuptor RomâniacAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Pepsi România: Campania Pepsi Cola. {i Ieri. {i Azi.; Pepsi România Proiectul INNA Challenge "D` un Refresh Vie]ii de Clubber"; Pepsi România: Proiectul Pepsi Refresh “D` un Refresh Vie]ii Urbane”; Lipton Ice Tea România: Lipton Ice Tea “Ha Ha Virus”; Prigat România: Prigat Jocul Fructelor; Kraft Foods Hellas: Trident "G`se[te melcul \n bradul de Cr`ciun"; Piraeus Bank: Proiectul "Gande[te Verde"- Destina]ia mea "Verde", de iarn`!INTERNATIONAL BUsINEss DEvELOPMENT DIREcTOR: Chris LambrouEMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Mantikas Alexandros EMAIL: [email protected]

Mobile Marketing

GOLDBAcH AUDIENcE – MOBILE DEPARTMENTADREsA: Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, intrare 3, et 3, sector 6, Bucure[tiTEL: 0372.111.777WEB: www.goldbachaudience.roNR. ANGAJA}I: 29ANUL |NFIIN}~RII: 2008sERvIcII: mobile internet advertising, crea]ie mobile, mobile marketingcLIEN}I |N 2011: Vodafone, Toyota, Axxa, BCR, ING, Nestle, HeinekencELE MAI IMPORTANTE 5 cAMPANII / PROIEcTE |N 2011: Nesle, Heineken, Toyota

cLIENT sERvIcE MANAGER: Aurora EnghisEMAIL: [email protected] MANAGER: C`lin Rotaru[EMAIL: [email protected]

HIT MOBILE MARKETINGADREsA: Str. Pictor Iosif Iser nr. 19-21, Sector 1, Bucure[tiTEL: 021.224.4020WEB: www.hitmobile.roNR. ANGAJA}I: 2ANUL |NFIIN}~RII: 2006sERvIcII: design campanii integrate, servicii mobile marketing, dezvotare software campanii mobile marketingcLIENT sERvIcE MANAGER: C`t`lin CiurezuEMAIL: [email protected] MANAGER: C`t`lin CiurezuEMAIL: [email protected]

INTERTEL cOMMUNIcATIONs ADREsA: Str. Aurel Vlaicu nr. 152, sector 2, Bucure[tiTEL: 021.201.7529WEB: www.intertel.com.roNR. ANGAJA}I: 12ANUL |NFIIN}~RII: 2002sERvIcII: SMS push & pull, MMS, mobile marketing applications, mobile marketing concepts, mobile ticketing, couponing & redeeming, direct marketing campaign counseling, CRM integration of mobile services, online integration of mobile services, call center (inbound & outbound), VAS (value added services) & micro payment, database development, storage and management. cLIEN}I |N 2011: Coca-Cola HBC România, Unilever SCE, JTI, Oriflame, Metro, Real, Baby Expo, Baneasa Developments, Bilete.ro, Obi România, Petrom, Heineken (Desperados), Astra Zeneka, PolicolorcELE MAI IMPORTANTE 5 cAMPANII / PROIEcTE |N

2011 (DEscRIERE, cLIENT): Coca – Cola – Câ[tig` milioane de premii; Fanta – Fii urm`torul personaj Fanta; Policolor –Trafale[ti cu Spor, câ[tigi usor; Beck’s – Aplica]ie pentru eveniment – Promo]ie Augumented Reality; Beck’s – Interac]iune asistat` – Aplica]ii pentru interac]iune \n scopuri de Marketing Direct cLIENT sERvIcE MANAGER: Nicoleta BotanEMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Felician CheluEMAIL: [email protected]

MOBILE WORKsADREsA: Str. Ceasornicului nr.17, sector 1, Bucure[tiTEL: 021.211.1525WEB: www.mobileworks.ro NR. ANGAJA}I: 6 ANUL |NFIIN}~RII: 2012

Page 19: Digital Marketing Report 2012

19sERvIcII: strategie, planificare, crea]ie [i implementare de campanii integrate de comunicare pe telefonul mobil utilizând serviciile de comunicare ale operatorilor de telefonie mobil`, internetul mobil [i aplica]ii pentru smartphone folosind tehnologii precum: Augmented Reality, Coduri QR, Bluetooth, IVR, SMS [i MMS.cLIEN}I AcTUALI: Orange, BMW, kika, Stella Artois, Ferrero, Beck's, Bergenbier, Johnson&Johnson, Farmaciile DonaMANAGING DIREcTOR: Alex PutineanuEMAIL: [email protected]

NETOPIAADREsA: Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, et. 4, sect 2, Bucure[ti TEL: 021.527.7720WEB: www.web2sms.ro, www.mobilpay.roNR. ANGAJA}I: 16ANUL |NFIIN}~RII: 2003sERvIcII: marketing si comunicare prin SMS, pl`]i prin credit card [i SMScELE MAI IMPORTANTE 5 cAMPANII / PROIEcTE |N 2011:

lansarea unei noi versiuni web2sms; companiile au comunicat prin SMS [i au realizat concursuri, promo]ii, anuntând produse noi [i evenimente; la comunicarea cu clien]ii, pe lâng` notific`rile de plat` rate [i remindere, b`ncile au realizat campanii bidirec]ionale, asumându-[i costul [i pentru r`spunsul clientului; de asemenea, au dezvoltat aplica]ii care trimit token-urile prin SMS, notific`ri ale clien]ilor b`ncilor când se efectueaz` opera]iuni \n conturile acestora; clien]ii companiilor de paz` [i securitate primesc notific`ri prin SMS la oprirea unei alarme monitorizate; companiile de asigur`ri au setat \ntâlniri prin SMS, comunicand clientului detaliile \ntrevederii pentru consultan]`.cLIEN}I |N 2011: Romtelecom, UPC România, RBS Bank, Credit Europe Bank, GARANTI Bank, Avon Romania, OMV Petrom, Millenim Bank, Banca Transilvania, Volksbank, Banca Româneasc`, BRD Finance IFN, Romanian International Bank SA, Bancpost, Alico Asigur`ri România, Alico Pensii, Selgros România, Mol România, vola.ro, evomag.ro, 123flori.ro, Univer, Apollomod, Optiplazza, Anchor Plazza, G4S Security, British American Tabacco, Auto Cob`lcescu, Bitdefender , Elmec România, Steilmann, Volvo România, Internetcorp, Urgent Curier, Otto Expedi]ii cLIENT sERvIcE MANAGER: Liviu PandreaEMAIL: [email protected] MANAGER: Antonio EramEMAIL: [email protected]

sAATcHI & sAATcHI x PUBLIcITATEADREsA: Central Business Park, Str. Calea {erban Vod` nr. 133, Sector 4, Cl`direa D+E, parterTEL: 031.730.0601

NR. ANGAJA}I: 19 ANUL |NFIIN}~RII: 2005 sERvIcII: full service mobile marketing; strategie, design, execu]ie cLIEN}I |N 2011: Metro Cash&Carry, Petrom, AstraZeneca, BASF, Philip Morris, AXA Asigur`ri România, Raiffeisen Bank, Kraft PaintsHEAD OF MOBILE MARKETING: Gabriel Sora EMAIL: [email protected] MANAGING DIREcTIOR: Mona Opran EMAIL: [email protected]

sIMPLUsADREsA: Str Dâmbului nr. 96, Sector 4, Bucure[tiTEL: 021.589.0008WEB: www.simplus.ro NR. ANGAJA}I : 15ANUL |NFIIN}~RII: 2002sERvIcII: consultan]` marketing digital [i tehnologie, partener tehnologic pentru agen]iile digitale, consultan]`, creare [i management baze de date client, \nchiriere baze de date client pe diverse criterii, administrare, filtrare, prelucrare [i raportare content primit prin SMS, IVR-uri, micropl`]i prin SMS, Premium Voce [i Premium SMS, Push SMS (notific`ri, invita]ii, cupoane, coduri, bulk etc.), numere scurte format 1XXX [i 7XXX cu oferire acces voce pe ele din toate re]elele, Pull SMS (chestionare, \nscrieri, voting, feedback), ticketing, text2voice \n limba român`, integrare jocuri TV-mobil-online, voice changere, aplica]ii web [i mobil cLIEN}I |N 2011: Provident, Kanal D, Televiziunea Romana, Romtelecom, MRM Worldwide, Vodafone, Saatchi & Saatchi, Raiffeisen Bank, Prima TV, Libertatea, CanCan, PayU, autovit.ro cELE MAI IMPORTANTE 5 cAMPANII / PROIEcTE |N

2011: campanie lead generation pentru Provident; votingul pentru Eurovision pe voce [i SMS pentru Televiziunea Român`; interactivitate prin telefon (voce [i SMS) pentru “Vrei s` fii milionar” cu Virgil Ian]u [i alte programe de la KanalD; campanie QR Code pentru Saatchi & Saatchi, client Raiffeisen Bank, cu handset recognition [i landing page adecvat tipului de telefon; Code Generation [i trimitere prin SMS, integrare cu joc online cu streaming video pentru MRM Worldwide, client Vodafone Business, www.managersrl.ro; diverse concursuri cu \nscriere prin online [i/sau SMS, gen Nescafe cLIENT sERvIcE MANAGER: Andreea CosteaEMAIL: [email protected] MARKETING MANAGER: Andrei BradEMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Dan Boabe[EMAIL: [email protected]

sYscOM DIGITALADREsA: Str. General Ernest Bro[teanu nr. 33, Sector 1, Bucure[tiTEL: 021.528.88.00WEB: www.syscomdigital.ro

NR. ANGAJA}I: 28 (dintre care 4 \n Bulgaria, Serbia. Bosnia Herzegovina [ i R. Moldova)ANUL |NFIIN}~RII: 2002 sERvIcII: marketing interactiv - integrare medii digitale cu alte medii; campanii promo]ionale mobile, online [i offline - strategie, management [i logistic`; activ`ri [i reactiv`ri - mecanisme digitale de cre[tere a cererii/vânz`rilor [i activ`ri BTL; aplica]ii iPad, Iphone, Android, Symbian, Windows Mobile [i alte aplica]ii de content digital; mecanici de interactivitate \n timp real; marketing de proximitate; programe de loializare; management baze de date; marketing direct/Fulfillment; mix comunica]ional de tehnologii: SMS, MMS, WEB, M-WEB, Bluetooth, Barcode, Voce/IVR, Email; Content digital (audio-video, jocuri Java); Online Video Streaming; Campanii SMS Keyword; campanii de discount/cupoane digitale virtuale; logistic` interactiv` pentru evenimente; design & dezvoltare web; mass emailing; moderare \n mediu online; call-center/Infolines; Teleresearch; aplica]ii automatizate de voce; dezvoltare soft on-demand; dona]ii prin SMS; micropayment mobil; management [i logistic` premii.cLIEN}I |N 2011: Alexandrion, Coca-Cola (RO&R.Moldova), Flanco, FrieslandCampina, Groupama, LG, METRO, Murfatlar, Nestle, Prima TV, Procter & Gamble România, Radio 21, Bella Romania, HAME RO, Unilever SCE [i agen]ii digitale [i online ExEMPLE DE PROIEcTE |N 2011: Campania promo]ional` “Milli are grij` s` câ[tigi 10.000 Euro”; Campania promo]ional` “125 ani Coca-Cola”; Campania promo]ional` “Triumful cunoa[terii” Client – Unilever SCE; Campania promo]ional` “Voteaz` Anti-plictiseal`” Client – Nestle; “QR code digital networking” Client – Ro Direct 2011. MANAGING DIREcTOR: Maia NovolanEMAIL: [email protected]

vOxLINE cOMMUNIcATION ADREsA: Str. Gheorghe Laz`r nr. 2, Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.312.9600 WEB: www.voxline.ro, www.mobilemarketer.ro, www.numarverde.ro NR. ANGAJA}I: 17 ANUL |NFIIN}~RII: 1998 sERvIcII: servicii complete de mobile marketing (SMS, MMS, mobile sites, mobile advertising, QR codes, data bases), campanii integrate mobile & online, call center inbound/outbound (cu operatori sau IVR), numere verzi/tarif normal/supratax`, advergames, mobile micropayments, logistic` promo]ii, aplica]ii intercative sms&vocecLIEN}I |N 2011: JTI, URBB, QAB, Cetelem, Impact Developer & Contractor, Bauer Media, Philips Romania, Henkel România, Western Union, Ines Group, 3Suisses, Carrefour, Casino Palace, Nordic Import Export. cELE MAI IMPORTANTE 5 cAMPANII / PROIEcTE |N 2011 (DEscRIERE, cLIENT): “Camel Access 2011” (JTI), “Winston Freedom Tour 2011” (JTI), “Tuborg te vrea party manager” (URBB), “Câ[tigi la dublu!” (Western Union), “Câ[tig` de 3 ori cu Philips” (Philips România) cLIENT sERvIcE MANAGER: Alexandru Barbu EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Bogdan Apostol EMAIL: [email protected]

Page 20: Digital Marketing Report 2012

20Mobile applications

648MOBILE ADREsA: Str. Gheorghe Laz`r nr. 5b, Sector 1, Bucure[ti. TEL: 0727.325.648 WEB: www.iphoneapps.roNR. ANGAJA}I: 4 ANUL |NFIIN}~RII: 2011 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS, iPad, AndroidAPLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: SmartStop; CoastSoccer; Hooray My Name; Starbux Locator; Subwayz LocatorGENERAL MANAGER: Lucian B`l`nescu EMAIL: [email protected]

APPscEND ADREsA: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, Bucure[tiTEL: 0740.369.451WEB: appscend.comNR. ANGAJA}I: 8ANUL |NFIIN}~RII: 2010TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS, iPad, Android, altele APLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: Groupama, TVR Info, Tiriac Auto, 0-100, Stiri360, eSimplu, Webit Congress GENERAL MANAGER: Sebastian V`duva EMAIL: [email protected]

AROBs TRANsILvANIA sOFTWARE ADREsA: Str. Minerilor nr. 63, Cluj-NapocaTEL: 0264.406.700 WEB: www.arobs.com ; www.arobs.roNR. ANGAJA]I: peste 250 ANUL |NFIIN}~RII: 1998 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS, iPad, Android, Blackberry, Nokia, Ovi, Symbian, Windows 7APLIcATII DEzvOLTATE IN 2009-2011: eREADER (pt. iPad): aplica]ie pentru accesarea de reviste [i ziare; Family Finder (pt. Nokia): aplica]ii de monitorizare pentru copii [i b`trani; SpeedTraps (pt. Iphone, Android): aplica]ie de avertizare \n leg`tur` cu blocajele din trafic; alte aplica]ii \n domeniul managementului resurselor umane, domeniul medical, turism, rela]ii clien]i, monitorizare auto, automatizare vânz`ri GENERAL MANAGER: Voicu Oprean EMAIL: [email protected]

INTELLsYs ADREsA: Str. Barbu L`utaru nr. 6, Bra[ov TEL: 036.840.5263

WEB: www.hdrphotocamera.com, www.insytv.com www.live2phone.comNR. ANGAJA}I: 1 ANUL |NFIIN}~RII: 2001 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS, iPad, Nokia, Ovi, Symbian, altele APLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: Live2Phone, InsyTV, InsyCatch, HDRPhotoCamera, TouchPhonebook, WallDown GENERAL MANAGER: Lauren]iu TaropaEMAIL: [email protected]

IQUEsTADREsA: Str. Mo]ilor 6-8, Cluj-Napoca, ClujTEL: 037.234.3400WEB: www.iquest.roNR. ANGAJA}I: 400+ANUL |NFIIN}~RII: 1998TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS, iPad, Android, Blackberry, Nokia, Ovi, Symbian, altele APLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: Trip Journal; Trip Viewer; Banca Transilvania; iCommando; JaguarGENERAL MANAGER: Cornelius BrodyEMAIL: [email protected]

MOBIxERA ADREsA: Str. Mihai Eminescu nr. 19-21, Bucure[tiTEL: 0723.581.345 WEB: www.mobixera.com NR. ANGAJA}I: 10 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS, iPad, Android, Blackberry, Nokia, Ovi, Symbian, Windows MobileAPLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: Ikebana, Centrul Vechi, CRM Colector, Stocuri Online, Multibrand, INNA, Connectr, StradaDeSus, QR River, Camera Gex, R Mobile Banking, Slot machine, Car Brand, HelloTaxi, Alertam, Notifender, JB City, QuizPack, Q&A, Spot Finder, Mynews, Hostess, HD Experience, Convertibles, Recom, The World Journey GENERAL MANAGER: Daniel DaiaEMAIL: [email protected]

NEUsOFT MOBILE sOLUTIONsADREsA: B-dul Muncii nr. 217-219, Cluj NapocaTEL: 036.441.0111 WEB: www.neusoft.com/en NR. ANGAJA}I: >200 ANUL |NFIIN}~RII: 2007 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS, iPad, Android, Blackberry, Nokia, Ovi, altele APLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: Car Black Box, Fashion8, Golf Pro, Collaborative Mind Mapping, LifeJournal etcGENERAL MANAGER: Grecu RaresEMAIL: [email protected] [email protected] (marketing)

NExTWAvE DIGITAL ADREsA: Strada Armeneasc` nr. 35, Bucure[tiTEL: 0722.659.020 NR. ANGAJA}I: 9 ANUL |NFIIN}~RII: 2011TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS, iPad, Android, altele. GENERAL MANAGER: Victor CazacuEMAIL: [email protected]

PIcONETADREsA: Str. Longinescu nr.7, Timi[oaraTEL: 035.681.3972WEB: www.tpark.roNR. ANGAJA}I: 5ANUL |NFIIN}~RII: 2003TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: Android, Nokia, Symbian, alteleAPLIcATII DEzvOLTATE |N 2009-2011: TPark solu]iepentru plata parc`rii, aplica]ie de monitorizare folosind GPS [i alte informa]ii de geolocalizare, aplica]ie de identificare info autoturism pe baza OCRGENERAL MANAGER: Claudiu Suma EMAIL: [email protected]

TIMsOFT ADREsA: Str.Severin nr. 8A, Timi[oaraTEL: 0741.128.926WEB: www.timsoft.roNR. ANGAJA}I: 3ANUL |NFIIN}~RII: 1992TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: IOS, Android, Nokia, Symbian APLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: sistem de marketing online Clientfidel.net, sistem de management transport EVA System, sistem de plata a parcarilor Tpark, sistem de urm`rire a pl`]iiparc`rilor prin Tpark, sistem de comunicare intra-organiza]ionalGENERAL MANAGER: Carmen HolotescuEMAIL: [email protected]

online Media agencies

MEc INTERAcTION ADREsA: Str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, Etaj 14, Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.319.7154/55 Fax 021.319.7153 WEB: www.mecglobal.comNR. ANGAJA}I: 7 ANUL |NFIIN}~RII: 2007

Page 21: Digital Marketing Report 2012

21sERvIcII: planificare strategic`, implementare [i optimizare pentru comunicare \n medii digitale: online planning / buying, mobile marketing, social media, sponsoriz`ri, SEO/SEM marketing, programe de afilia]i [i parteneriate, achizi]ii de clientcLIEN}I |N 2011: BCR/Erste, VISA, Citibank, Beiersdorf (Nivea, Eucerin), Tchibo, Altex / MediaGalaxy, Bricostore, Baneasa Developments, Forum Film, Cinema City, Danone, Chronos, Novartis, Fashion Up, Tim We, J&B, Johnny Walker, Colgate-Palmolive, Strauss (DonCafe), Michelin, Numico Royal (Milupa), Xerox, URBB (Tuborg, Carlsberg, Guiness, Granini, Bilbor, Skol). MSD (Claritine), Exact SoftwarecELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: BCR Universal; BCR Carduri; Succes BCR; Nivea aniversare 100 de ani; Nivea for Men Sensitive; Nivea Pure&Natural; Grand Cinema Digiplex –Baneasa Developments; Visa Winter Promo; Visa eCommerce; Carlsberg-Rebranding; Michelin Fuel Savings; Palmolive Experiential, Palmolive Music; Colgate Max White One, Activia Good Night Snack etc.GENERAL MANAGER: Bogdan Pr`ji[teanu EMAIL: [email protected]

OMD ROMÂNIAADREsA: Calea Floreasca nr. 55, Grand Offices Building, etaj 1, Sector 1, Bucure[tiTEL: 021 222 10 91WEB: www.omd.comNR. ANGAJA}I: 46ANUL |NFIIN}~RII: 2000sERvIcII: media buying & planningcLIEN}I |N 2011: n/acELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Fabrica de ma[ini 2cLIENT sERvIcE MANAGER: Albert Borbely, Drago[ EustafieviciEMAIL: [email protected]; [email protected] cEO: Carmen TanasieEMAIL: [email protected]

zENITH MEDIA cOMMUNIcATIONs / zED DIGITALADREsA: Str. Olari nr. 11, Sector 2, BucurestiTel: 021.326.8829 WEB: www.zenithmedia.ro NR. ANGAJA}I: 45, din care 6 \n departamentul onlineANUL |NFIIN}~RII: 2000 sERvIcII: servicii complete de comunicare media (planificare, cump`rare, monitorizare, consultan]`)cLIEN}I |N 2011: BRD-GSG, Bunge, Carrefour, ING, Interstar, L’Oreal, Nestle, Orkla Foods, Parmalat, Reckitt Benkiser, Toyota România, Puma, Vincon, Tymbark, Groupama, Ficosota, GDF Suez, Cinema City cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE IN 2011: Carrefour 10 Years Anniversary (client: Carrefour); HTC Sensation (client: HTC); “{tiri Roz”(client: ING Insurance); “National Summer Promo” (client: Cinema City)GENERAL MANAGER: Maria Tudor EMAIL: [email protected]

online coMMunication

blogal initiativeBLOGAL INITIATIvE ADREsA: Calea Grivi]ei nr. 33, et. 1, ap. 4, Sector 1, Bucure[ti TEL: 0722.255.881 WEB: www.BlogalInitiative.ro NR. ANGAJA}I: 3 ANUL |NFIIN}~RII: 2011 sERvIcII: campanii pe bloguri cLIEN}I |N 2011: Vodafone, BCR, Michelin, HP, Pepsi, Romtelecom, Garanti Bank, Knorr, Carefour Vitantis, Boromir, Bitdefender, Revista Biz, Teatrul Masca, F64, Evomag, Quickmobile cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: #refinantare BCR ; Lansare iPhone 4S Vodafone ; Covrigi de Boromir cLIENT sERvIcE MANAGER: Anne-Marie Chelariu EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Cristian China-Birta EMAIL: [email protected]

MAKEsENsE PRADREsA: Str. Tepe[ Vod` nr. 17, Bucure[tiTEL: 031.821.0173WEB: www.makesense.ro NR. ANGAJA}I: 8ANUL |NFIIN}~RII: 2010sERvIcII: servicii de rela]ii publice integratecLIEN}I |N 2011: Delta Hospital, Unilever Food Solutions, Millennium Bank, C-THRU, BU, STR8, Anuntul de la A la Z, PayPal, transfer.ro, Gazduire Web, trafic.rocELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: C-THRU – prima campanie online derulat` prin Blogal Initiative destinat` exclusiv bloggeritelor (client Sarantis); Test Us – campanie pentru lansarea noilor sosuri Knorr pentru buc`tari (client Unilever Food Solutions); My doggy bag is a goodie bag – campanie de con[tientizare a cantit`]ii enorme de de[euri alimentare aruncate anual de restaurantele din România provenite din resturile l`sate de clien]i \n farfurii (client Unilever Food Solutions)cLIENT sERvIcE MANAGER: Aura DumitruEMAIL: [email protected] MANAGER: Raluca B`ilescuEMAIL: [email protected]

ONLINE BRAND AMBAssADORsADREsA: Str. G-ral. C. Budi[teanu nr. 12-14, Sector 1, Bucure[tiTEL: 0722.682.626WEB: www.onlinebrandambassadors.ro NR. ANGAJA}I: 2ANUL |NFIIN}~RII: 2010sERvIcII: identificarea [i contractarea de ambasadori online pentru m`rci [i companii; promovarea brandurilor prin conversa]ii pe bloguri [i \n re]elele de socializare; consultan]` pentru strategia de comunicare onlinecLIEN}I |N 2011: Kraft Foods România, iLeo, Noaptea Bibliotecilor, Red Media Digital, BuzzMen CommunicationscELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: promo]ia Jacobs Krönung & Milka “Pentru c` daruie[ti, prime[ti” (buzz pe bloguri);

lansare Tnuva Slim (buzz pe bloguri); lansarea evenimentului Noaptea Bibliotecilor (buzz \n social media); lansarea 2pi (buzz \n social media)OBA cOORDINATOR: Diana OanceaEMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: {tefan StroeEMAIL: [email protected]

sNAPsHOT BY MccANN PRADREsA: Str. Jules Michelet nr. 18, Bucure[tiTEL: 021.302.2500WEB: www.facebook.com/snapshotbymccannpr NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2009sERvIcII: digital communication cLIEN}I |N 2011: Toshiba, HTC, Siemens, www.koyos.ro, School for Startups MANAGING PARTNER: Veronica Nicolae EMAIL: [email protected]

sPADA ADREsA: Str. Mihai Bravu nr. 62A, Spectrum Business Center, Bucure[tiTEL: 0722.458.259 WEB: www.agentiaspada.ro NR. ANGAJA}I: 7 ANUL |NFIIN}~RII: 2011 sERvIcII: campanii [i consultan]` social media, aplica]ii [i management Facebook, bloguri, LinkedIncLIEN}I |N 2011: Altex, BCR, Securitas, eMag, British Council, Microsoft, HTC cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE IN 2011: Revista {tiin]a & Tehnica, BCR Mos Reducere cLIENT sERvIcE MANAGER: Raluca Alexe EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Andrei Ro[ca EMAIL: [email protected]

sTANDOUT ADREsA: Str. Gr`dinarilor nr. 19-21, Sector 3, Bucure[tiTEL: 0721.614.964 / 021.310.6836 WEB: www.standout.ro NR. ANGAJA}I: 9 ANUL |NFIIN}~RII: 2007 sERvIcII: campanii creative de comunicare pe cele mai vizitate bloguri [i alte canale social media din România, gestionând o re]ea de peste 200 de bloguri române[ti selectate dup` criterii cantitative [i calitativecLIEN}I |N 2011: Orange, Danone, Gealan, Bitdefender, Rompetrol, Sony, BCR, Coca-Cola, Toshiba, Unilever (Dove, Rexona),HP, Beck’s, UPC, Santal, Jacobs, KLM, Titan, Praktiker, Brother, Diverta, Puma, CompaniaCadourilor.ro, Brother, Nurofen, Ficosota (Pufies, Kubeti), Chipita, Tetrapak, OTTO, Enel, Redbull, Hapihap, AXA, Millenium Bank, Dr Oetker, Micheline, Vichy.cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Becks'perience Train (Beck’s), Bloggerii [i cititorii lor testeaza Fiber Power 120 (UPC), Deschide blogurile \n fereastra STV (Gealan), PUMA Social Party, #BlogJuan (Danone Cremosso), #obiceiurisanatoase [i #Superfete (Danone Activia). cLIENT sERvIcE MANAGER & GENERAL MANAGER: Ionut Oprea EMAIL: [email protected]

Page 22: Digital Marketing Report 2012

22

THE cONNEcTOR & PARTNERs ADREsA: Calea {erban Vod` nr. 213-217, Bucure[ti TEL: 0733.626.238 WEB: www.theconnector.ro NR. ANGAJA}I: 3 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: social media management, in-house training, online monitoring, social media audit, blogger outreach cLIEN}I |N 2011: Vodafone, BCR, A&D Pharma, SIVECO, Mindshare, DLA Piper, Gazeta Sporturilor, eMAG cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: campanie pe bloguri [i aplica]ie pe Facebook - Lansarea iPhone 4S (Vodafone), campanie pe bloguri [i aplica]ie pe Facebook - Lansarea Galaxy Nexus (Vodafone), campanie pe bloguri [i aplica]ie pe Facebook “Cluj: The movie” (Vodafone), aplica]ie pe Facebook - Cel mai mare brad de s`rb`tori pe Facebook (BCR).GENERAL MANAGER: Cristian Manafu EMAIL: [email protected]

WUNDERMAN ROMÂNIA ADREsA: Str.Logof`t Luca Stroici nr. 2, Bucure[tiTEL: 021.212.3228 WEB: wunderman.ro NR. ANGAJA}I: 58 ANUL |NFIIN}~RII: 2007 sERvIcII: BTL, PR, digital marketing, crea]ie cLIEN}I |N 2011: Nokia, Ford, Microsoft, Philip Morris cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: NOKIA - Swipe Magazine by Nokia N9 (swipemagazine.nokia.ro ) – online lifestyle platform developed to promote Nokia N9; NOKIA - #ProgramNestle - promoting the Nestle app for Nokia smartphones; MICROSOFT - Microsoft x-mas campaign (site www.microsoft.ro/sarbatori + Facebook app); MICROSOFT - Your Business Your Fame campaign (www.microsoft.ro/afacereata); MICROSOFT – Back to School campaign (www.microsoft.com/romania/promotii/2011-08-Back-To-school); FORD – Lansarea noului Ford Focus, concept: Descoper` noile tehnologii auto. Mesaj: Start mai mult decât o masin`! (www.tehnologieauto.ro/focus2011) cLIENT sERvIcE MANAGER: Cristina IrodEMAIL: [email protected] PARTNERs: Ileana Badiu, Tereza Munteanu & Joaquin BonillaEMAIL: [email protected]

online video

DIREcT ONE ADREsA: Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 5A, Bucure[tiTEL: 031.106.5270 WEB: www.directone.roNR. ANGAJA}I: 50+ANUL |NFIIN}~RII: 2008TIPURI DE sERvIcII OFERITE: online video players; webcasting; content delivery networkTEHNOLOGII PROPRII FOLOsITE: prima re]ea dedicat` de livrare de con]inut (Content Delivery Network) din România cu capacit`]i de transport [i livrare de

con]inut multimedia de calitate optim`; Direct One furnizeaz` o solu]ie end-to-end, construit` peste o re]ea na]ional` de transport de date, optimizat` pentru distribu]ia de trafic video, care permite companiilor de media [i furnizorilor de con]inut s` distribuie con]inut live [i on-demand, pe orice device [i \n orice model de exploatare comercial`; Direct One ofer` solu]ii complete pentru set-up-ul serviciilor de distribu]ie video [i dezoltarea continu` a acestora, bazate pe tehnologii proprii [i achizi]ionate, de streaming video, Digitial Rights Management, geo-protec]ie, ad-delivery, management de con]inut (ingest, filtrare, encodare), video analytics, integrare multi-screen, etc.cLIEN}I {I / sAU PROIEcTE {I cAMPANII DERULATE

|N 2011: lansarea \n parteneriat cu Romtelecom a primului portal agregator de con]inut video din România, DolceTV.ro; parteneriatelor existente cu companiile media - Antena 3, Realitatea TV, The Money Channel, Adevarul Holding, Cancan - pentru care Direct One asigur` servicii de simulcast [i VOD, li s-au ad`ugat cele cu B1TV, UTV si Kiss TV [i lansarea noului media center Adevarul – AdevarulTV.net; relansarea serviciului mediadirect.ro sub un nou brand, Seenow [i o \nf`]isare nou`, original`, adaptat` noii oferte de con]inut [i integrare multi-screen.GENERAL MANAGER: Marian PantazescuEMAIL: [email protected]

HOsTWAY ROMÂNIAADREsA: Str. Soldat {tefan Velicu nr. 43, et. 3, Sector 2, Bucure[tiTEL: 0372.07.0707WEB: www.hostway.roNR. ANGAJA}I: 30ANUL |NFIIN}~RII: 2005TIPURI DE sERvIcII OFERITE: online video players; webcasting; User Content Generated; Adaptive streaming, Facebook web streamingTEHNOLOGII PROPRII FOLOsITE: StreamPlay – www.streamplay.ro cLIEN}I {I / sAU PROIEcTE {I cAMPANII DERULATE

|N 2011: Heineken: Desperados, Ciuc; Ursus; Banca Transilvania; Groupama; Millenium Communications, Kubis InteractiveGENERAL MANAGER: Flaviu R`dulescuEMAIL: [email protected]

PRIvEsc.EU WEB ADREsA: Str. A. L`pu[neanu nr. 14, sector 1, Bucure[tiTEL: 0732.596.297WEB: www.privesc.euNR. ANGAJA}I: 5ANUL |NFIIN}~RII: 2011TIPURI DE sERvIcII OFERITE: live-streaming din orice loca]ie cu acces la transmisiune date prin re]ele mobile sau fixe; posibilitatea de recep]ionare a transmisiunii \n direct pe toate sistemele de operare: Windows, Linux, iOS, Android, Symbian, Windows Phone [i Blackberry OS; integrarea transmisiunii pe site-uri, bloguri [i re]ele sociale, distribu]ia [i hostingul con]inutului video

TEHNOLOGII PROPRII FOLOsITE: combina]ie adaptat` de Wowza Media Server, Adobe Media Encoder, Windows Azure Cloud [i CMS propriu care permite scalarea rapid` a sistemului \n dependen]` de num`rul de utilizatoricLIEN}I {I / sAU PROIEcTE {I cAMPANII DERULATE |N 2011: transmiterea celor mai importante evenimente din via]a politic`, economic` [i social` a României care au loc \n Bucure[ti, inclusiv [edin]ele Camerei Deputa]ilor, ac]iunile de la Guvern, Ministere, partide politice, lans`ri de carte [i concerte; difuzarea lunar \n direct a cel pu]in 120 de evenimenteGENERAL MANAGER: Eugeniu LuchianiucEMAIL: [email protected]

TRILULILUADREsA: Str. Bâlea nr. 9G, corp C3, ap.2, Cluj-Napoca, jud. ClujTEL: 0364.107.025WEB: www.trilulilu.roNR. ANGAJA}I: 20ANUL |NFIIN}~RII: 2007TIPURI DE sERvIcII OFERITE: Online video players, Webcasting, User Content Generated GENERAL MANAGER: Sergiu Biri[EMAIL: [email protected]

vP FAcTORY ADREsA: Str. Gheorghe Laz`r nr. 5B, Sector 1, Bucure[ti.TEL: 0727.325.648WEB: www.vpfactory.comNR. ANGAJA}I: 5ANUL |NFIIN}~RII: 2009TIPURI DE sERvIcII OFERITE: custom video players, custom video platform, content delivery network, youtube hosting, mobile support(Html5), video analytics, custom ads, APIs tools, white-label versionTEHNOLOGII PROPRII FOLOsITE: platforma este creat` \n totalitate in-house folosind tehnologii open source ca Php/MySql sau Html5cLIEN}I {I / sAU PROIEcTE {I cAMPANII DERULATE |N 2011: 5000+ useri din peste 50 de ]`riEMAIL: [email protected]

zITEc.cOM ADREsA: Intrarea Binelui nr.1A, cl`direa Fortuna, etaj 3, Sector 4, Bucure[tiTEL: 072.66.ZITECWEB: www.zitec.comNR. ANGAJA}I: 45ANUL |NFIIN}~RII: 2003TIPURI DE sERvIcII OFERITE: online video players, webcasting, User Content Generated, VOD, Live Video, CDN distribution, Cloud computing platform, online custom projectsTEHNOLOGII PROPRII FOLOsITE: www.videopublishing.com este o platform` realizat` integral de Zitec cLIEN}I {I / sAU PROIEcTE {I cAMPANII DERULATE |N 2011: Universal Music, Orange Music, Broadway.tv, Foods.tvGENERAL MANAGER: Alexandru L`pu[anEMAIL: [email protected]

Page 23: Digital Marketing Report 2012

23webdesign developMent

648 GROUPADREsA: Str. Gheorghe Laz`r nr. 5B, Sector 1, Bucure[tiTEL: 0727.325.648WEB: www.648.roNR. ANGAJA}I: 11-20ANUL |NFIIN}~RII: 2004sERvIcII: servicii premium de design [i development, de aplica]ii web [i mobile pentru companii [i organiza]ii locale [i interna]ionalecLIEN}I |N 2011: Raiffeisen Bank, Imopedia, Sover Optica, INK Bank, Dell, Farmers Insurance, e7sports (+ diferite agen]ii de publicitate locale [i interna]ionale) cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: e7sports - League Management SaaS Application (14 luni); VP Factory - Ads & Analytics Modules (4 luni); ING Bank - Calculator Refinan]are (2 luni); Flexyo - Social Media Platform (3 luni); SmartStopSelfStorage - Mobile Apps (3 luni); Skatta - White Label Video Platform (5 luni)cLIENT sERvIcE MANAGER: Adrian IonescuEMAIL: [email protected] MANAGER: Lucian B`l`nescuEMAIL: [email protected]

BEc MEDIAADREsA: Str. Pomârla nr. 3, bloc 21a, sc. C, et. 8, ap. 88, Bucure[tiTEL: 0753.511.177WEB: www.becmedia.roNR. ANGAJA}I: 12ANUL |NFIIN}~RII: 2009sERvIcII: web development, social media, blogger relations, search engine marketing, web analytics, consultan]`cLIEN}I |N 2011: Business Days (ADESCO), How To Web (Wembrio), Go Travel, APPNOR, SPADA DIGITAL, Business Review, OKTAL, HBM Media (Horia Brenciu), El Comandante, IDG (PC World, ComputerWorld), LaserMaxx, UTV, Ambition, AutovitcELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: Business Days – Conferin]ele Business Days – website; How-to-web.net – website; Go Travel – website; PCWorld.ro – website de tehnologie/IT&C, complementar revistei PC World România; Business Review – Publica]ie de business - WebsitecLIENT sERvIcE MANAGER: Andrei DiaconuEMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Andrei BoghiuEMAIL: [email protected]

BEsT WEB IMAGE ADREsA: Str. Fabricii nr. 8, Sector 6, Bucure[ti TEL: 0723.052.280 WEB: www.bestwebimage.ro NR. ANGAJA}I: 1-5 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: web development, web design, SEO, comunicare digital`, identitate vizual`, promovare web, fotografie

cLIEN}I |N 2011: DAVO, Savu S Consulting, AA Marketing, etc.cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: www.amazing-cosmetics.eu – website, facebook; www.manageriindialog.ro – website; www.iqmag.ro – website, bannere; www.scolaras.ro – website; www.davo-clothing.eu – website, bro[uri, newslettere, car]i de vizit`, identitate vizual`; www.comunitatefoto.ro – portal de fotografie, identitate vizual` cLIENT sERvIcE MANAGER: Roxana Olaru EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Alexandru David EMAIL: [email protected]

BROHOUsE ADREsA: Calea Gerentari nr.11, bl. 82, sc. 2, Sector 5, Bucure[tiTEL: +44 07530729169 (UK) WEB: www.brohouse.ro NR. ANGAJA}I: 6 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: brand audit, naming, visual identity, design print collaterals, webdesign & web developmentcLIEN}I |N 2011: MobilPay, Private Future Consulting, Excelez, Epic Events, ImpedioLearning, Pifou, SALF, Delta Plus, Spic & Bob, Safe Team, Video preview, Organizatia “ASJC”, Br`ila Info, Amintiri de familie, Labirint MediacELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: MobilPay www.mobilpay.ro; Excelez www.excelez.ro; Epic Events www.epicevents.ro; Impedio Learning www.impediolearning.ro; SALF www.salfgrup.roGENERAL MANAGER: Costin Oane EMAIL: [email protected]

BUNT sTUDIOADREsA: Sos. Olteni]ei nr. 125B, Sector 4, Bucure[tiTEL: 031.424.6229 / 0756.128.681WEB: www.bunt.roNR. ANGAJA}I: 30ANUL |NFIIN}~RII: 2007sERvIcII: SEO, Web Development, Hosting, Mobile App, Social Media, AdWords Campaigns, Online MarketingcLIEN}I |N 2011: Elefant.ro, Litera, Grupul Tonica, Autovit, CNAS, Elvila, CMMB, Get a Deal, CareZone, Dent EstetcELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: seomonitor.bunt.ro (Redesign site [i aplica]ie); www.farmaciacatena.ro (Dezvoltarea site-ului farmaciacatena.ro, crea]ie design site, bannere [i newsletter); www.cnas.ro (Redesign site vechi, creare interfa]` de administrare pentru con]inut, refacerea h`r]ii sediilor CNAS, pe jude]e,crearea interfe]ei de administrare a declara]iilor de avere pe jude]e, implementarea paginii de pre]uri pentru medicamente, cu posibilitatea de c`utare [i aflare a pre]ului disponibil); www.elefant.ro (Dezvoltarea unor noi module [i func]ionalit`]i pentru site, dezvoltarea platformei de distribu]ie eBook-uri, design bannere, newslettere, materiale promo]ionale [i iPhone App; Dezvoltare [i implementare campanie “Secret Santa \n toat` ]ara”, dezvoltare sec]iune [i materiale de campanie); www.litera.ro (Dezvoltare de noi module [i func]ionalit`]i \n site, redesign site,

creare [i trimitere Newslettere s`pt`mânale)cLIENT sERvIcE MANAGER: Cosmina PasniciucEMAIL: [email protected] MANAGER: Cosmin-Alexandru Negrescu EMAIL: [email protected]

cONTENTsPEEDADREsA: Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 45, et. 5, Sector 5, Bucure[tiTEL: 0744.656.469 / 037.373.0018WEB: www.contentspeed.roNR. ANGAJA}I: 15 ANUL |NFIIN}~RII: 2003 sERvIcII: dezvoltare de solu]ii personalizate pentru e-commerce B2C [i B2B pe platforma proprie; peste 250 de magazine online folosesc platforma ContentSpeed; industriile predilecte sunt papet`rie, birotic`, c`rti, ebooks, fashion, IT, electronice, electrocasnice, FMCG [i anvelope.cLIEN}I |N 2011: Diverta, Chicco, Federa]ia Român` de Fotbal [i \nc` alte 50 de implement`ri. cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: Dol.ro integrat cu ERP [i cu livrare \n magazine, Chicco.ro [i Outlet.Chicco.ro cu cre[tere vânz`ri de 40%, Mediatec.ro cu rata de conversie de 3%, Anvelope.biz portal B2B cu 12000 comenzi \n Q4 2011cEO/NEW BUsINEss: Radu V\lceanu EMAIL: [email protected]

DYNAMIc NETWORK LINKADREsA: Cotroceni Business Center, B-dul Iuliu Maniu 7, corp A, sc.3, et. 1, birou 26, Sector 6, Bucure[tiTEL: 021.412.0135 / 0721.208.290 WEB: www.dnl.roNR. ANGAJA}I: 9ANUL |NFIIN}~RII: 2003sERvIcII: web design, web development, web marketingcLIEN}I |N 2011: Asocia]ia intercomunitar` AIDA, Indoor Media, Multidata Soft, Profilux, Prima Rent a Car, VMB Partners, Asociatia Tinerilor Manageri.cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: www.aidainteractiv.ro, www.profilux.ro, www.primatransfer.ro, www.steaua-divina.rocLIENT sERvIcE MANAGER: Elena BolocanEMAIL: [email protected] MANAGER: Daniel CiobanuEMAIL: [email protected]

DREAM PRODUcTION ADREsA: Str. Palanca nr. 4, B17,Timi[oara, Timi[TEL: 0741.122.887WEB: www.dreamproduction.roNR. ANGAJA}I: 6ANUL |NFIIN}~RII: 2005sERvIcII: web development (WordPress, Drupal)cLIEN}I |N 2011: 15cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE IN 2011: pravaliadeacasa.ro (SC Mulberry Development SRL – Ovidiu {andor) - magazin online, aplica]ie implementat` folosind Drupal 7 [i Drupal Commerce, func]ionalit`]ile fiind \n marea majoritate custom-developed conform cerin]elor clientului; implicat.info (Academia de Advocacy)

Page 24: Digital Marketing Report 2012

24- o platform` virtual` de avertizare legislativ`, informare [i dezbateri publice, format` dintr-o serie de 3 module individuale, platforma este custom-developed folosind Drupal 7 [i integreaz` module de gestiune avansat` a utilizatorilor, de definire [i creare a evenimentelor, de administrare a arhivelor de resurse [i a con]inutului media; iancul.com (Iancu Barb`ras`) - portofoliul brand identity designer-ului Iancu Barb`ras` a fost implementat ca tem` WordPress custom conform cerin]elor riguroase ale unui client cu experien]` \n domeniul design-ului digital; camdenlockhotel.co.uk/ (Goldstill Limited Hotel&Property Management) - website-ul de prezentare al Camden Lock Hotel din Londra a fost implementat ca tem` WordPress custom \n care au fost integrate o serie de plugin-uri adaptate pentru a se potrivi cu layout-ul aerisit al paginii; tuxedoconfessions.com/ (Big Issue SRL) - online concept store-ul Tuxedo Confessions este implementat \n Drupal 6 [i folose[te modulul de e-commerce Ubercart, configurat conform specifica]iilor clientuluicLIENT sERvIcE MANAGER: Alex AlbuEMAIL: [email protected] MANAGER: Andrei MarinEMAIL: [email protected]

ExPREMIO ADREsA: Bd. Dimitrie Pompei nr. 8, Sector 2 Bucure[ti TEL: 021.242.6918 WEB: www.egenda.ro NR. ANGAJA}I: 7 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: consultan]` de marketing specializat` \n industria Horeca; tehnologii online inovatoare pentru companiile din sectorul Horeca: hoteluri, restaurante, cafenele, baruri, pub-uri, SPA, agen]ii de turism; dezvoltare de aplica]ii web-based de tip CRS (Central Reservation System), CRM (Customer Relationship Management), PMS (Property Management System) [i aplica]ii online care contribuie la aplicarea corect` a strategiilor de marketing cLIEN}I |N 2011: restaurante: La Veranda (Crowne Plaza), Sarea’ in Bucate, gama de outleturi Radisson SAS Bucharest; cluburi: Club Oxygen (Sun Plaza), Club Obsession; baruri/ pub-uri: Terminus, Bordello`s, The Gin Factory; hoteluri: Hotel Cantemir, Hotel Central, Hotel Ramada Oradea, Ana Hotels (Poiana Bra[ov [i Eforie Nord), Hotel Mareea Travel, Residence Domenii Plaza, Residence Arc de Triomphe, Rin Hotels; al]ii: Obegrass, Revidox, Scandia cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: www.hotelcantemir.ro, www.laveranda.ro, www.theginfacory.ro- webdesign, implementare modul de rezerv`ri online, realizare re]ele sociale, FB Ads, dezvoltare aplica]ii interactive FB, dezvoltare aplica]ii mobilecLIENT sERvIcE MANAGER: Alina Constantinescu EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Dan Niculae EMAIL: [email protected]

FLYING BITs ADREsA: Str. Bozieni nr. 4, Bucure[tiTEL: 0724.312.664WEB: www.flyingbits.roNR. ANGAJA}I: 5

ANUL |NFIIN}~RII: 2006sERvIcII: servicii de dezvoltare web \n orice domenii, servicii de promovare \n domeniile s`n`tate [i turism cLIEN}I |N 2011: Eurolines, Komsi Travel, Paralela 45, Cosmo Travel, Easy Travel, Klient.ro, evoMag.ro, Tody Laboratories, etccELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: www.doctorbun.ro – prima [i principala re]ea social` profesional` \n ni[a de s`n`tate, din România; www.turism-360.ro – portal de Oferte turisticecLIENT sERvIcE MANAGER: Teodor MincuEMAIL: [email protected] MANAGER: Teodor MincuEMAIL: [email protected]

FYB ROMANIAADREsA: Calea Rahovei nr. 266-268, Electromagnetica Business Park, Corp Cladire nr. 3, parter, camera 17, Sector 5, Bucure[ti TEL: 031.425.21.28 / 031.425.21.29WEB: www.fyb.roNR. ANGAJA}I: 10ANUL |NFIIN}~RII: 2003sERvIcII: proiectarea [i dezvoltarea de aplica]ii web-based pentru clien]i din România [i str`inatate, servicii complete de implementare, mentenan]` [i promovare a serviciilor web pentru client dar [i suport logistic [i tehnic pentru flor`ria online www.123Flori.rocLIEN}I |N 2011: Zexstar, Comisia Fulbright România, Asociata “Institutul European pentru Democra]ie Participativa - Qvorum”.cELE MAI IMPORTANTE 2 PROIEcTE IN 2011: continu`ri ale dezvoltarilor din 2009: www.votewatch.eu - un portal independent dedicat monitoriz`rii si raport`rii activit`]ii Parlamentului European [i ai Membrilor Parlamentului European; www.zexstar.com - magazin online lansat \n urm` cu mai mult timp [i care beneficiaz` de o platforma de management [i administrare nou` al`turi de varianta \n englez`, www.ledrise.com; pentru aceste dou` magazine sunt active [i campanii de marketing online, \ncepând cu PPC [i continuând cu promovare pe social media.cLIENT sERvIcE MANAGER: Iulia Sc`rl`tescuEMAIL: [email protected] MANAGER: Mircea Sc`rl`tescu EMAIL: [email protected]

IASHIDOIAsHIDO ADREsA: Str. Gherghel Vasile 64A, Ia[iTEL: 0723.577.692 WEB: iashido.com ANUL |NFIIN}~RII: 1999 sERvIcII: consiliere creativ`, web design/dev, etc.cLIEN}I |N 2011: Kurt Arrigo, Carioca, Headvertising, All Hollow, Marius Moga, Forward-Architects, Kristina Dragomir, the Book of George, carecutare, The Alternative School, mediakit, artskul, el Obscuro cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: www.carioca.ro - site de agen]ie; www.headvertising.ro - site de agen]ie; www.demoga.com - site-ul lui Marius Moga; www.thealternativeschool.com - site de fi]e; www.takenfrom.com - arhiva visuala.onlinecLIENT sERvIcE MANAGER: iashido EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: iashido EMAIL: [email protected]

KIcK MEDIA ADREsA: Str. Rotund` nr. 2, Bucure[tiTel: 0722.704.814 WEB: www.kickmedia.ro NR. ANGAJA}I: 1 -10 – colabor`ri cu freelanceri ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sERvIcII: web-development, webdesign, marketing online, aplica]ii mobile cLIEN}I |N 2011: www.reduceri90.ro, www.covoarepc.ro, www.gofashion.ro, www.dentist-iancului.ro, www.mamasfashion.com, www.alexgraphix.com, www.upstudio.ro, www.folderjobs.ro cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: siteurile men]ionate la clien]i din anul 2011; colabor`ri pentru dezvoltarea de aplica]ii pentru mobile, agregatoare de reduceri, programe pentru formulare, motoare de c`utare etc. cLIENT sERvIcE MANAGER: Livia Dulcea]`EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Daniel Bindea EMAIL: [email protected]

MAGENDOO INTERAcTIvE ADREsA: Piata Montreal nr. 10, World Trade Center, intrarea F, etajul 1, Bucure[tiTEL: 0747.362.500WEB: www.magendoo.roNR. ANGAJA}I: 10ANUL |NFIIN}~RII: 2011sERvIcII: implementare solu]ii comer] online folosind platforma Magento Commerce; Magendoo este Magento Silver Solution PartnercLIEN}I |N 2011: Comodo.ro, cadouri-originale.rocELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: www.comodo.ro, www.cadouri-originale.rocLIENT sERvIcE MANAGER: Florinel Ioan Chi[EMAIL: [email protected] MANAGER: Florinel Ioan Chi[EMAIL: [email protected]

NETALURGIcAADREsA: Str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 97, parter, Bucure[tiTEL: 031.690.0116WEB: www.netalurgica.roNR. ANGAJA}I: 10ANUL |NFIIN}~RII: 2008sERvIcII: strategie, online media buying & planning, social media [i dezvoltare web pentru proiecte cross-media.cLIEN}I |N 2011: Albalact, Banca Transilvania, Cosmopolis, Cris-Tim, Domo, Piritex, Softline, Sun PlazacELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: www.lumeafulga.ro (site-ul de brand al Fulga, o platform` cu o component` puternic` de advergaming); www.maizuzu.ro (site-ul de brand al Zuzu, care face parte din noua platform` de comunicare a brandului comunicat` \n ATL [i a avut [i o component` de social media prin organizarea ac]iunii “Zuzu Challenge Day”); www.piritex.ro (site-ul de pre-comand` online la retailerului Piritex, cu un pas mai aproape de e-commerce, site-ul este conectat la softul de gestiune al companiei, informa]ia de pe site fiind

Page 25: Digital Marketing Report 2012

25actualizat` \n acela[i timp cu stocurile; pe site oamenii pot filtra produsele \n func]ie de categorie, pre], trafic, ton, etc.; pe blogul site-ului persoanele interesate pot afla informa]ii tip DIY (do it yourself) despre produsele comercializate de retailer; www.blog.domo.ro (recenzii de produse, precum [i recomand`ri ale partenerilor retailerului [i informa]iile despre evenimentele companiei)MAIsTR~ {LEFUITOARE MEDIA: Irina MateescuEMAIL: [email protected] {EF: {erban ManeaEMAIL: [email protected]

PROLOGUE ADvERTIsINGADREsA: Bd. Gheorghe {incai nr. 9, bl. 3, sc. A, ap. 1, Sector 4, Bucure[ti TEL: 031.428.4885WEB: www.prologue.roNR. ANGAJA}I: 7ANUL |NFIIN}~RII: 2008sERvIcII: web design, eCommerce, Email marketing, SEO, PPC (Adwords, Facebook), Social Media Marketing, Branding/Id, HostingcLIEN}I |N 2011: Gucci, eSky, CSSPP, Romprest, MxHost, Labormed Pharma, Interra, Galermo, Euroed, Zepter Invest, Travel Solutions, AtvromcELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: www.interra.ro - Interra - web design, email marketing, SEO; www.atv-vanzari.ro - Atvrom - web design, eCommerce, email marketing, SEO, branding/ID; www.funkybiz.ro - Click Soft - web design, eCommerce, email marketing, SEO, branding/ID; www.rcasuperieftin.ro - Strategic Insurance - web design, eCommerce, email marketing, SEO – Câstigator GPEC 2011; www.stylezza.com - Stylezza - web design, eCommerce, SEOcLIENT sERvIcE MANAGER: Naie DacianaEMAIL: [email protected] MANAGER: Ro[ca AlexandruEMAIL: [email protected]

RAPTORWEBADREsA: Calea Rahovei nr. 321, bl. 28, ap. 132, Sector 5, Bucure[tiTEL: 0766.437.147 WEB: www.raptorweb.roNR. ANGAJA}I: 2ANUL |NFIIN}~RII: 2008sERvIcII: graphic design, webdesign, fotografie profesional` cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: blacklistfoto.ro - un site cu liste de echipament foto furat; inchirierefoto.ro - magazin online de inchiriere echipament foto; concursurifoto.ro - un portal de comunicare a concursurilor foto \n desf`[urare; photoreview.ro - un site de reviewri ale echipamentelor foto; boutiquestudio.ro - siteul de prezentare al studioului foto Boutique StudioGENERAL MANAGER: Marian CazacuEMAIL: [email protected]

THE ADGENcY MEDIA & cONsULTADREsA: Str. Dezrobirii nr. 42, bl.O8A, ap.126, Sector 6, Bucure[tiTEL: 031.437.8480 / 0740.216.889 / 0744.338.198

WEB: www.theadgency.roNR. ANGAJA}I: 5ANUL |NFIIN}~RII: 2004sERvIcII: crea]ie, comunicare online [i consultan]` de brand (analiza, concep]ie, dezvoltare); web design [i development, design grafic, prezent`ri multimedia, bannere rich media pentru campanii online, jocuri online, crea]ie de brand (identitate vizual` pentru m`rci, companii, produse sau servicii), cataloage online [i produse tip`rite de toate tipurile; dezvoltare de aplica]ii informatice la cerere - \n special sisteme de administrare a informa]iei web-based.cLIEN}I |N 2011: Plafar/Centrofarm, Universal Music Romania, NBCC, UPetrom, Hotel Alpin, Dafora GRUP, AMCOR, Tantareanu & Tantareanu, HyperactivecELE MAI IMPORTANTE PROIEcTE |N 2011: www.binderbubisighisoara.ro, www.binderbubimedias.ro, www.hanulgreweln.ro, www.hoteltraube.ro, www.motel-lg.ro, www.daforaturism.ro – unificarea identit`]ii de brand pentru Grupul Dafora; desenarea [ablonului de corporate pentru toate site-urile grupului, www.plafar.ro – dezvoltari de func]ionalit`]i suplimentare pe platforma de ecommerce Plafar (solu]ie personalizat`), www.getmusic.ro – dezvolt`ri de module custom, www.hotelvega.ro – redesenarea complet` a platformei online, pe baza noilor cerin]e; dezvoltarea versiunii pentru mobile, www.hotelalpin.ro – redesenarea complet` a site-ului, pe baza noilor cerin]e (hote + aparthotel), www.hotelsaturn.ro – redesenarea complet` a site-ului; proiectul INOVENTIV: inoventiv.svasta-icg.ro - dezvoltarea identit`]ii, a materialelor de comunicare [i a site-ului web (Svasta ICG - Ensight - POSDRU); proiectul rurACT: ruract.svasta-icg.ro - dezvoltare website [i materiale de comunicare (Svasta ICG - POSDRU); dezvolt`ri web, Facebook apps & YouTube pentru clien]ii Hyperactive (undisclosed)cLIENT sERvIcE MANAGER: Gabriela Ni]`EMAIL: [email protected] MANAGER: Richard Ni]`EMAIL: [email protected]

WEBsOURcEADREsA: Sos. Virtutii nr. 15, bl. R6a, sc. 2, ap. 51, Sector 6, Bucure[tiTEL: 0727.737.181WEB: www.websource.roNR. ANGAJA}I: 3ANUL |NFIIN}~RII: 2008sERvIcII: web developing, consultan]` [i analiza web, promovare [i optimizarecLIEN}I |N 2011: Arctic, Beko, Salvati Copiii, bam boo, Hornbach, ASUS, REAL, Medlife, Accor, REI Consulting, Fitmax, eImobiliare.cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: realizare site de prezentare a Arctic SA - produse, suport consumatori, lumea Arctic, implementare concurs online, campanii de newslettere, client Arctic; realizare site de prezentare a noii game BEKO Smart Blue + campanie de bannere flash, promovare prin newslettere, client BEKO; refacerea siteului de vânz`ri online a magazinelor de decora]iuni [i cadouri bam boo + SEO, client Andromede Décor (bam boo); dou` site-uri interactive destinate copiilor [i p`rin]ilor +

campanie de bannere flash, client Salva]i Copiii România; realizare magazin online dedicat domeniului sportiv [i fitnessului + SEO + promovare online, client Neomax Online Distribution (Fitmax)cLIENT sERvIcE MANAGER: Bogdan Ghetu EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Radu PaladaEMAIL: [email protected]

zITEc.cOM ADREsA: Intrarea Binelui nr 1A, Cl`direa Fortuna, et. 3, Sector 4, Bucure[tiTEL: 072 - 66 ZITECWEB: www.zitec.comNR. ANGAJA}I: 45ANUL |NFIIN}~RII: 2003sERvIcII: realizare de proiecte medii [i mari (Web, Mobile, Facebook applications, cloud computing etc); Online Marketing (SEO, PPC, Social Networks)cLIEN}I |N 2011: HappyTour Group, Sanoma Hearst Romania, JW Marriott Bucharest, Zipongo.com, Online.TV cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: Paravion.ro – solu]ie bazat` pe Drupal 7, include integrare cu surse multiple de produse si servicii turistice [i vânzare \ntr-un pas; HotelPeeps.ro – solu]ie multi-domeniu [i multi-limba bazat` pe Zend Framework, include integrare cu multiple sisteme de rezerv`ri hoteluri [i o aplica]ie Facebook complex`; Agora.ro – portal de [tiri [i articole specializat \n tehnologia informa]iei, include organizarea automat` a conferin]elor, cu streaming video [i plata online (Drupal); OrhideeaSpa.ro – site de prezentare pentru cel mai mare Spa din Bucure[ti; Zipongo.com – proiect deosebit de complex, include sec]iune de oferte (cupoane) valabile \n SUA dar [i o sec]iune dedicat` urm`ririi dietei [i activit`]ii sportive precum [i oferirea de recomand`ri personalizate; VideoPublishing.com – platform` specializat` pentru preluare, procesare [i streaming multimedia bazat` pe o infrastructur` de cloud-computing (Amazon AWS)cLIENT sERvIcE MANAGER: Mihaela PredaEMAIL: [email protected] MANAGER: Alexandru L`pu[anEMAIL: [email protected]

online research

DAEDALUs ONLINEADREsA: Calea Floreasca nr. 169, Sector 1, Bucure[tiTEL: 021.317.9731WEB: www.daedalusonline.roNR. ANGAJA}I: 4ANUL |NFIIN}~RII: 2009sERvIcII: cercetare de marketing, studii de tip cantitativ [i calitativ; furnizare panel de consumatori cLIEN}I |N 2011: Vodafone, Ursus, Unilever, Nestle, PepsiCo, Romtelecom, Millenium Bank, JTI, Toyota, HR Club, Research Now, LightSpeed, TNS, Kantar Operations, Daedalus Millward Brown

Page 26: Digital Marketing Report 2012

26DOMENII DE sPEcIALIzARE: brand tracking, evaluarea comunic`rii, testarea de reclame, comportamentul consumatorilor, satisfac]ia clien]ilor, satisfac]ia angaja]ilor, testarea de concepteTEHNOLOGIE PENTRU cERcETARE AFLAT~ |N

PROPRIETATEA cOMPANIEI: propriul panel online de consumatori atât \n România cât [i \n BulgariaMANAGING PARTENER: Laurentiu SerghieEMAIL: [email protected]

EREsEARcH cORP ADREsA: Str. G-ral Dimitrie Salmen nr. 20, Sector 2, Bucure[ti TEL: 031.620.8728 / 031.620.8729 WEB: www.eresearch.ro NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2007 sERvIcII: cercetare de pia]` (cantitativ` [i calitativ`) [i consultan]` cLIEN}I |N 2011: Zentiva, Sanofi-Aventis, Reckitt Benkiser, Tnuva, WuXing, Autovit, Coca-Cola România, Funda]ia “Dinu Patriciu”, Odyssey Communication, Inovaction DOMENII DE sPEcIALIzARE: brand & consumer research, product research, advertising testing, site usability, competitive analysis, tracking studies, price studies, ethnographic studies (online consumers community research, social network research) and other qualitative research studies (focus groups, in depth interviews, online board discussions, research journals)TEHNOLOGIE PENTRU cERcETARE AFLAT~ |N

PROPRIETATEA cOMPANIEI: eSurvey (platform` pentru cercetare cantitativ` online), eFocus (platform` pentru cercetare calitativ` online), eForum & eJournal (platform` pentru discu]ii de tip forum [i jurnale online), eMergency (platform` pentru cercetare cantitativ` ultra-rapid`), eTalking (platform` pentru conferin]e de pres` [i lans`ri de produse online), eAdTest (software pentru testare de reclame [i spoturi), VIU (software pentru site usability, internet user profile), Raspunsultau.ro (platform` administrare panel)cLIENT sERvIcE MANAGER: {tefania Stroe EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Sorel Radu EMAIL: [email protected]

GEMIUs REsEARcH ADREsA: Str. Cezar Bolliac nr. 8, ap. 6, Sector 3, Bucure[ti TEL: 021.323.3523 WEB: www.gemius.com NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2005 sERvIcII: servire [i monitorizare campanii publicitare online, cercetare de pia]` prin metodologii online, website usabilitycLIEN}I |N 2011: AllianzDirect, Digital4, Convergent Media, Initiative Media, Intact Interactive, Internetcorp, Media Point, Media Planning Group, Neogen, New Media Agency, Q2M, Ringier, Rol.ro, Starcom, Zenith Media, DOMENII DE sPEcIALIzARE: tehnologii Adserving, cercetare de marketing online

TEHNOLOGIE PENTRU cERcETARE AFLAT~ |N

PROPRIETATEA cOMPANIEI: AdOcean (unul dintre cele mai performante adservere existente pe pia]`), gemiusDirectEffect (aplica]ie de monitorizare a efectului campaniilor publicitare online), gemiusAdHoc (aplica]ie folosit` perntru realizarea studiilor cantitative pe baza de chestionare emise pe site-uri), gemiusTraffic, gemiusHeatMap (web analytic tools), GENERAL MANAGER: C`talin Emilian EMAIL: [email protected]

GFK ROMÂNIA, ONLINE REsEARcH TEAMADREsA: Str. George Constantinescu nr. 3, cl`direa Upground BOC, et. 6, Sector 2, Bucure[tiTEL: 021.205.5500WEB: wwww.gfk-ro.comNR. ANGAJA}I: 150ANUL |NFIIN}~RII: 1992sERvIcII: studii pe panelul propriu de responden]iaskGfK – studii cantitative [i calitative care r`spund nevoilor de marketing la un moment dat; solu]iide website user experience; dezvoltarea de paneluri dedicate de cercetare online adaptate nevoilor clientului; pe lâng` serviciile de cercetare online, GfK activeaz` \ntr-un spectru foarte larg al cercet`rii de marketing prin diviziile sale: Custom Research, Retail & Technology, MediacLIEN}I |N 2011: Vodafone, Carrefour, ING, Parmalat, European Food, Walmark, Beiersdorf, Berbengier, Danone, Nestle, GfK Group, ePayment, GSP, alte companii din domeniul farmaceutic [i social.Domenii de specializare: copy test – testarea unor reclame TV, print, radio; evaluarea performantei unei campanii de comunicare care a fost online / offline; brand tracking [i brand equity, comportament de consum [i cumparare, sensibilitatea la pre] [i optimizare de produse, testare de concept; satisfac]ia clien]ilor, satisfac]ia angaja]ilorTEHNOLOGIE PENTRU cERcETARE AFLAT~ |N

PROPRIETATEA cOMPANIEI: panelul de responden]iaskGfK este gestionat prin platform Atlas [i a fost construit prin resurse proprii; tehnologia Nurago pentru studierea efectelor campaniilor publicitare online pe baz` de cookies.cLIENT sERvIcE MANAGER: Traian N`staseEMAIL: [email protected] MANAGER: Andi DumitrescuEMAIL: [email protected]

IPsOs INTERAcTIvE sERvIcEsADREsA: Splaiul Independen]ei nr. 319, Sector 6, Bucure[tiTEL.: 031.220.4000 WEB: www.ipsos.com/Country_Profile_RomaniaNR. ANGAJA}I: 641 ANUL |NFIIN}~RII: 2001

sERvIcII: solu]ii pentru testare de reclam` web: \n mediu de test – prin expunere direct`; direct \n mediu digital – prin tehnologia ad-replacement; solu]ii de monitorizare trafic web [i monitorizare ad-uri online; solu]ii de evaluare site-uri; solu]iide m`surare pasiv` a comportamentului consumatorilor \n mediul digital (passive measurement); project management for online data collection; scripting and programming; sampling; data processing; coding cLIEN}I |N 2011: Ipsos Mori UK; Ipsos France; Ipsos US; Ipsos Canada; Ipsos Germany; Ipsos Switzerland etc.DOMENII DE sPEcIALIzARE: Ipsos ASI – The Advertising Research Specialists; Ipsos Marketing – The Innovation and Brand Research Specialists; Ipsos MediaCT – The Media, Content and Technology Research Specialists; Ipsos Public Affairs – The Social Research and Corporate Reputation Specialists; Ipsos Loyalty – The Customer and Employee Research SpecialistscLIENT sERvIcE MANAGER: Oliviero MarcheseEMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Cristina Mititelu Mihoc EMAIL: [email protected]

sHORTcUT REsEARcH TEL: 0722.619.960 WEB: www.theshortcut.ro/research NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2011 sERvIcII: cercetare calitativ` [i analiz` de con]inut cLIEN}I |N 2011: TBWA, GetLokal.ro, studiul “Mame pe Facebook” DOMENII DE sPEcIALIzARE: definire profil audien]` interviuri online, analiza percep]iilor asupra unui subiect \n online, analiza imaginilor, observarea comportamentelor [i tendin]elor \n online pe segmente precum key opinion leaders, target premium/lux, tineri/adolescen]i/hipsteri, femei/tinere mame, adul]i din clasa medie TEHNOLOGIE PENTRU cERcETARE AFLAT~ |N

PROPRIETATEA cOMPANIEI: Target Stories – narative ale publicului ]int`; Social mID – profilareaidentit`]ii unui grup ]int` prin observarea comportamentului onlineGENERAL MANAGER: Alina Floroi EMAIL: [email protected]

online Monitoring

BIROUL ROMAN DE AUDIT AL TIRAJELORADREsA: Calea Grivi]ei nr. 6-10, Sector 1, Bucure[tiTEL: 021.311.7740/41WEB: www.brat.ro; www.sati.ro; www.sna.ro NR. ANGAJA}I: 15ANUL |NFIIN}~RII: 1998

Page 27: Digital Marketing Report 2012

27sERvIcII: auditul tirajelor – date de difuzare auditate ale publica]iilor media tip`rite (aprox. 300 de publica]ii) - informa]ii complete [i rezultatele auditului se g`sesc la www.brat.ro; Studiul Na]ional de Audien]` (SNA FOCUS) - informa]ii cu privire la audien]a titlurilor din pres` scris` (138 de publica]ii tip`rite) [i profilele sociodemografice ale cititorilor, date referitoare la consumul de produse [i servicii, inclusiv m`rci - informa]ii complete se g`sesc la www.sna.ro; Studiul de Audien]a [i Trafic Internet (SATI) – informa]ii cu privire la audien]a site-urilor web, a profilelor sociodemografice ale vizitatorilor site-urilor web precum [i traficul acestora. Informa]ii complete [i indicatorii generali ai rezultatelor de trafic - www.sati.ro; Monitorizarea Investi]iilor \n Publicitate (MIP) – informa]ii complete cu privire la investi]iile in publicitate pentru presa scrisa, radio si online, inclusiv serviciul de avertizare rapid` (early warning) ce furnizeaz` zilnic date despre campaniile publicitare nou lansate. |n prezent sunt monitorizate peste 300 de publica]ii, 8 sta]ii radio [i aproximativ 2500 site-uri web.cLIEN}I |N 2011: peste 200 de companii reprezentative ale industriei de media [i publicitatecLIENT sERvIcE MANAGER: Constantin MocanuEMAIL: [email protected] MANAGER: Arina UrecheEMAIL: [email protected]

FAcEBRANDs.RO ADREsA: Str. Francez` nr. 52, et. 3, ap. 8, Sector 3, Bucure[ti TEL: 0721.614.964/ 021.310.6836 WEB: www.facebrands.ro & pro.facebrands.ro NR. ANGAJA}I: 12 ANUL |NFIIN}~RII: 2011 sERvIcII: monitorizarea paginilor de Facebook \n România; analiza competitiv` pentru activit`]i de marketing [i comunicare pe Facebook cLIEN}I |N 2011: agen]ii de PR, agen]ii de media, agen]ii de digital/online advertising, companii de turism, FMCG DOMENII DE sPEcIALIzARE: monitorizare, evaluare, raportare, analize TEHNOLOGIE PENTRU cERcETARE AFLATA |N

PROPRIETATEA cOMPANIEI: istoricul activit`]ilor comerciale pe Facebook \n România, motor de monitorizare permanent`, instrumente de analiza a performantei paginilor, instrumente de raportare cLIENT sERvIcE MANAGER: Ionu] Oprea EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Ionu] Oprea & Andrei {tefan EMAIL: [email protected]

KALEIDOscOPE - zURF ADREsA: Str. Iordache Golescu nr. 17, sector 1, Bucure[ti TEL: 021.211.7181 WEB: www.zurf.ro ANUL |NFIIN}~RII: 2011

sERvIcII: monitorizare de con]inut & de audien]` (trafic) pe: Twitter, bloguri, Facebook, presa online, forumuri; Zurf este un tool complex de monitorizare calitativ` [i cantitativ` pentru social media. Zurf aduce toate platformele sociale \n acela[i loc, cu acces \n timp real la datele colectate [i posibilitatea de r`spuns direct din interiorul aplica]iei; aplica]ia eviden]iaza sentimentul din jurul brandului conform exprim`rilor semantice \n limba româna [i ofer` o interfa]a de acces la graficele [i diagramele analitice; rezultatele cantitative [i calitative generate de aplica]ie pot deveni barometrul necesar pentru aprecierea eficien]ei unei campanii de comunicare; rezultatele pot indica, de asemenea, necesitatea adapt`rii dialogului cu consumatorii \n func]ie de reactia acestora la mesaje; \n afara functionalit`]ilor \n timp real, ZURF ofer` posibilitatea de a g`si cele mai populare povestiri din social media \n ultimele 3 luni, cu toate op]iunile de analiz` necesare, punctând, astfel, evolu]ia sentimentului din jurul unui brand [i, implicit, a impactului campaniilor de comunicare. GENERAL MANAGER: Cristian Pantazi EMAIL: [email protected]

MEDIA IMAGE GROUPADREsA: Str. Vasile Lucaciu nr. 117, Sector 3, Bucure[tiTEL: 021-320.2141, 021-320.2132WEB: www.mediaimage.roNR. ANGAJA}I: 120ANUL |NFIIN}~RII: 2001sERvIcII: monitorizare de con]inut pe Twitter, bloguri, presa online, forumuri; interven]ie uman` pe rapoarte, selec]ii ale celor mai relevante materiale, traduceri \n limba englez`, analize de imagine \n onlinecLIEN}I |N 2011: peste 100, printre care: Dacia, Petrom, Coca-Cola, Heineken, PricewarterhouseCoopers, RedBull, Nestle, Samsung, Carrefour etc. MARKETING MANAGER: Miron MateescuEMAIL: [email protected]

MEDIA IQADREsA: Calea Grivi]ei nr. 143, Sector 1, Bucure[tiTEL: 0751.393.952WEB: www.mediaiq.roNR. ANGAJA}I: 15ANUL |NFIIN}~RII: 2009sERvIcII: monitorizare de con]inut pe platformele: Twitter, bloguri, Facebook, presa online, forumuri; softwarecLIEN}I |N 2011: Baumax, Bitdefender, BRD, Continental Hotels, Cump`na, Grapefruit, Imprimeria Na]ional`, Marriott Hotels, Unilever Food Solutions, Pay U, Total Soft etc.MARKETING MANAGER: Mihaela IonicaEMAIL: [email protected]

MEDIATRUsT ROMÂNIAADREsA: Str. Pascal Aristide nr. 29-31, Bucure[tiTEL: 021.319.3552WEB: www.mediatrust.roNR. ANGAJA}I: 35 – 50 ANUL |NFIIN}~RII: 1999sERvIcII: monitorizare de con]inut pe platformele: twitter, bloguri, facebook, presa online, forumuri; monitorizare pres` scris`, Internet, radio [i TV, platforma, monitorizare international`, analize mediacLIEN}I |N 2011: Comisia European`, Raiffeisen Bank, BMW Romania, OMV Petrom, E.ON, Okazii.ro, Myjob.ro, PEPSICO INC, Puma, Eureko etc. GENERAL MANAGER: Bogdan ApostolEMAIL: [email protected] [email protected]

TRAFIc.ROADREsA: Bdul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Sector 2, Bucure[tiTEL: 021.209.5321WEB: www.trafic.roNR. ANGAJA}I: 15 ANUL |NFIIN}~RII: 2000sERvIcII: monitorizare de audien]` (trafic); trafic.ro a dezvoltat \n timp servicii pentru peste 50.000 de clien]i; a \nceput prin a oferi primele statistici pentru siteurile române[ti [i primul clasament; odat` cu evolu]ia [i schimb`rile ap`rute \n mediul online, trafic.ro a dezvoltat un pachet complex de servicii utile oric`rui tip de proiect online; alerte trafic.ro: monitorizeaz` performan]ele tehnice ale siteurilor (uptime, timp de \nc`rcare [i pagini de eroare); Bursa de domenii: cea mai mare pia]` de domenii [i de siteuri din România; Ulise.ro – primul catalog al firmelor care dezvolt`, optimizeaz` [i promoveaz` siteuri pentru IMM-uri; Piata de linkuri – cea mai mare pia]` de linkuri [i advertoriale din România pentru promovare [i link building cLIEN}I |N 2011: peste 44.000 de siteuri române[ti, printre care: sport.ro, cancan.ro, okazii.ro, click.ro, adevarul.ro, antena3.ro, hotnews.ro, ziare.com, a1.ro, cinemagia.ro, 220.ro, 4tuning.ro, regielive.ro, creativemonkeyz.ro, ejobs.ro, eva.ro, acasa.ro, sentimente.ro, jurnalul.ro, anuntul.ro, kappa.ro, portal.edu.ro, avocatnet.ro, miniprix.ro, etc.DIREcTOR PROIEcT: Ionu] TudorEMAIL: [email protected]

zELIsT MONITOR (BY TREEWORKs) ADREsA: Intrarea Fabulistului nr. 6, Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.324.1404 WEB: www.zelistmonitor.ro www.tree.ro NR. ANGAJA}I: 4 dedica]i produsului ANUL |NFIIN}~RII: 2007

Page 28: Digital Marketing Report 2012

28sERvIcII: monitorizare de con]inut & de trafic pe platformele: Twitter, bloguri, Facebook, presa online, forumuri; estimare num`r vizualiz`ri, posibilitate monitorizare campanii prin tool dedicat, date demografice [i geografice despre emiten]i – bloggeri [i posesori conturi Twitter, modul Social Media Insights, Zelist for Bloggers, Zelist for Press cLIEN}I |N 2011: Microsoft, Raiffeisen, ING, BCR, Unicredit, Banca Transilvania, Hyperactive, Standout, Spada Digital, V+O Communications, The Practice, Green Pixel, Unilever, OMV, Danone, Romtelecom, Nokia, Avon, Rompetrol, Discovery Channel etc. MANAGING PARTNER: C`t`lin Teni]` EMAIL: [email protected]

eMail Marketing

INWIsE TEL: 0372.758.758, 0735.556.800 WEB: www.inwise.ro sERvIcII: Solu]ii Saa S (Software as a Service) pentru direct digital marketing: email, SMS, social mediacLIEN}I |N 2011: Cosmote, Anun]ul Telefonic, Euro Mini Storage, ABTH Print Grup, Mediashop, Oxette EMAIL: [email protected]

MAILAGENTADREsA: Str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, et.3, Sector 2, BucurestiTEL: 0212.095.376 WEB: www.mailagent.roNR. ANGAJA}I: 10ANUL |NFIIN}~RII: 2007sERvIcII: aplica]ie online marketing, aplica]ii pentru mobil, crea]ie [i analiz` campanii de marketing online; cross-platform marketing: consultan]` campanii integrate online/mobile/socialcLIEN}I |N 2011: City Grill Group, Radio France Internationale (RFI), Let’s do it Romania, WWF, Paralela 45, Sephora, Tiriac Imobiliare, Di Bas, Otter, Secom, Sapte Seri, KLASS. cLIENT sERvIcE MANAGER: Bogdan DumitruEMAIL: [email protected] MANAGER: Bogdan NedelcovEMAIL: [email protected]

WHITE IMAGE – LOYALTY sOLUTIONs ADREsA: Str. Brezoianu, nr. 4, et. 2, Sector 5, Bucure[tiTEL: 021.310.1510WEB: www.whiteimage.netNR. ANGAJA}I: 20ANUL |NFIIN}~RII: 2003

sERvIcII: Loyalty solutions, email marketing, multi-channel integration, performance optimizationcLIEN}I |N 2011: Porsche România, Dacia, Renault, Oriflame, Edenred, Emag, Altex, Media Galaxy, Flanco, ING Bank, ING Asigur`ri, OTP Bank, TNT, Quick24, NNDKP, Erste Asset Management, Farmaciile Dona, Eurocor, Ensight, Happy Tour, Vola.ro, Sixt, Panasonic, Pagini Auri, Hostway, Ziarul Financiar, Coface România, Human Invest, DentEstet, Noriel, Decathlon, Hollywood Multiplex, S`pt`mâna Financiar` cLIENT sERvIcE MANAGER: Ana GheraseEMAIL: [email protected] MANAGER: Andrei GeorgescuEMAIL: [email protected]

alte servicii

2PARALE ADREsA: Str. Nicolae Iorga, nr. 13, Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.201.6135 WEB: www.2parale.ro NR. ANGAJA}I: 10 ANUL |NFIINT~RII: 2008 sERvIcII: cea mai mare re]ea de afiliere din România, cu peste 8.000 de afili`]i \n portofoliu cLIEN}I MAJORI |N 2011: Altex, ClickShop, Orange, OTP Bank, ING, TinaR, Groupon, Plafar, Hostway, Adevarul Shop, Oriflame, Continental Hotels cLIENT sERvIcE MANAGER / sALEs MANAGER:

Vlad St`nil` EMAIL: [email protected] GENERAL MANAGER: Dorin Boerescu EMAIL: [email protected]

online consultants

DAN DRAGOMIR TEL: 0769.066.003EMAIL: [email protected] WEB: www.computerblog.ro/cv ARII DE cONsULTAN}~: campanii online, social media, bloguri, advertoriale, comunicare business

cONsTANTIN FERsETA (FERsETA E-cONsULTING cABINET)TEL: 0723.394.454 EMAIL: [email protected] WEB: www.ferseta.com ARII DE cONsULTAN}~: e-marketing cLIEN}I |N 2011: Coca-Cola Hellenic, NY Historical Society, Open House NY, Arctic, Sprint Curier, George Butunoiu, Ecorom Ambalaje, Clinicco, Portorom Cosmetics, Image PR, Voltaj, Amraz Romania, VB Services, Netrisk Broker, Residence Paradis, The Concept, Matts Promise, Maureen Goss, Pactolus, All For Africa, Center For

ocial Inclusion, 4th Bin, Pei Partnership, David Feldman, Andrew Berger, Chaffetz Lindsey, Great Lakes, Wiand Guerra King, Findlay, Third Wave Foundation, Sarah Jones, Stone Barns, Morris Jumel Mansion, Zafen, Diamond Reporting, Artec Educational, Wmd, Swan, Guantanamo Memorial

ALExANDRU NEGREA TEL: 0724.753.066 EMAIL: [email protected] WEB: www.alexandrunegrea.ro ARII DE cONsULTAN}~: social media marketing, corporate blogging, Facebook content strategy cLIEN}I |N 2011: Banca Comercial` Român`

DORU PANAITEscU TEL: 0722.217.766 - 0747.217.766 EMAIL: [email protected] WEB: www.marketeer.ro, www.dorupanaitescu.ro ARII DE cONsULTAN}~: training de publicitate online, marketing digital, online media planning, cLIEN}I |N 2011: Laura Baldini, Dentestet, Continental Hotels, Edipresse SA, Ileo Interactiv, Practice PR, 2Parale Afiliere, Oficiul de Turism al Austriei, Paralela 45, Inform Media, RCA-Ieftin etc

LIvIU TALOI TEL: 0745.289.583 EMAIL: [email protected]: www.liviutaloi.ro ARII DE cONsULTAN}~: comer] electronic, marketing online, optimizarea conversiilor, usability, web analytics, ppc/sem, (re)organizarea departamentelor unui magazin online, trainer, speaker cLIEN}I |N 2011: magazine online mari [i medii (top 10, premiate, dar [i mai mici) din diverse domenii, institu]ii bancare, companii de software române[ti [i interna]ionale, companii de turism, publisheri importan]i, diver[i furnizori de servicii online

TUDOR TOTOLIcI TEL: 0753.121.147 EMAIL: [email protected] WEB: www.tudortotolici.ro ARII DE cONsULTAN}~: online marketing strategy, social media, content marketing, website audit cLIEN}I |N 2011: Fiat, Alfa Romeo, Salva]i Copiii, Alied Pickfords

DAN v|RTOPEANUTEL: 0742.209.308EMAIL: [email protected]: www.virtopeanu.roARII DE cONsULTAN}~: mobile marketing, advergamescLIEN}I |N 2011: agen]ii digitale, dezvoltatori de aplica]ii mobile

Acest proiect editorial include companiile care au r`spuns chestionarelor trimise prin mail sau postate pe www.digitalforum.ro. Pentru apari]ia \n edi]iile viitoare v` rug`m s` ne contacta]i la [email protected]

Page 29: Digital Marketing Report 2012

29

Top 25 conturi de Twitter in functie de reach * reach-ul este definit ca suma followerilor tuturor conturilor care au redistribuit un tweet al contului sau au mentionat contul respectiv (conform zelist.ro).

cONT TWITTER REAcH*

1 aiurea 383426042 chinezu 368813873 piticu21 354224094 arhi 310566295 nebuloasa 219993296 zoso 212634287 ruxa 208210478 aurasmihai 202895619 mirceamester 1992876610 manafu 1901686211 ecostin 1872462212 ellunes 1871830313 rfboris 1761441114 stmurgeanu 1686215215 cc696 1645173616 andreicrivat 1625519717 ionutbunescu 1579740018 hoinaru 1554660819 sandman_ro 1474787820 make2000 14453748

Ze list: tOP sOCiAl MediA |n 2012ZeList.ro prezint` o imagine general` a utiliz`rii blogurilor [i Twitter \n Romånia. ZeTweety ofer` un top al celor mai urm`rite persoane pe Twitter, iar Ze Top arat` topul dup` “link love”.

Top bloguritop 25 bloggeri* (conform zelist.ro)

BLOG BLOG

1 manafu.ro 1147,39254951482 tudorchirila.blogspot.com 1135,1597843173 alexmazilu.ro 1077,8610324864 groparu.ro 992,09831815 ciutacu.ro 941,08433628086 piticu.ro 879,55460166937 adihadean.ro 780,62015247358 bucurenci.ro 740,94791984569 sutu.ro 739,849940310 petreanu.ro 712,044075965911 alexandrunegrea.ro 708,118804931612 reportervirtual.ro 695,594755172713 bobbyvoicu.ro 691,352024078414 tolo.ro 654,961613655115 adrianciubotaru.ro 594,377778053316 mihaibendeac.ro 555,765550613417 tomatacuscufita.com 536,591839790318 blogatu.ro 534,41703176519 bazavan.ro 501,624740123720 alecuracoviceanu.ro 498,053051948521 simonatache.ro 449,591198921222 piticigratis.com 445,47713947323 moshemordechai.wordpress.com 440,6085171724 makavelis.com 430,431734085125 mintea-de-ceai.blogspot.com 427,1957697868

* Clasamentul cuprinde doar blogurile inscrise in zelist.ro. Bloguri precum zoso.ro, arhiblog.ro sau chinezu.eu nu sunt inscrise pe site.

Top Twitter top 25 conturi de twitter in functie de rt si mentionari (conform zelist.ro)

cONT TWITTERNR. TOTAL RT-URI

/ MENTIONARI1 aiurea 334612 chinezu 314673 piticu21 295914 arhi 218285 cc696 198266 rfboris 197847 parcatotana 195058 sandman_ro 190429 ellunes 1852510 daninhodj 1741111 stmurgeanu 1694512 nebuloasa 1562613 zoso 1512314 ciulea 1451015 semanticus 1382216 marianhurducas 1367417 ihearlights 1353618 vasilemanu 1299019 makavelis 1295220 mirceamester 1265621 alexursa 1256622 ruxa 1239423 aurasmihai 1229324 manafu 1224125 idantero 12126

* Site-ul Zelist.ro indexeaz` [i analizeaz` blogosfera [i twittosfera.ro din 2011 (peste 59.700 de bloguri române[ti [i peste 43.000 de conturi de twitter), oferind date sintetice profesioni[tilor din social media. Pe baza informa]iilor prelevate, Zelist realizeaz` s`ptamânal un clasament al importan]ei unui blog \n func]ie de num`rul de linkuri care trimit spre el [i de importan]a blogurilor din care provin respectivele linkuri.** Topul de fa]` este realizat prin \nsumarea scorurilor pe toate topurile din anul 2011 \n care un blogger a ap`rut. Nu au fost incluse in top conturile de twitter cu con]inut majoritar \n englez` sau conturile corporatiste (afiliate companiilor).

Top 10 bloguri colectiveObservatie: Chiar daca metropotam si decatorevista nu pot fi considerate bloguri, prin implicarea in social media de care au dat dovada si importanta acestora ca presa alternativa, am decis sa le cvasi bloguri si le-am inclus in categoria bloguri colective (conform zelist.ro).

BLOG BLOG

1 bookblog.ro 1131,80976486212 metropotam.ro 718,12046909333 refresh.ro 634,7413587574 tvdece.ro 621,44740962985 contributors.ro 556,92779827126 feeder.ro 475,00342273717 decatorevista.ro 448,96665167818 rezistenta.net 413,10767126089 voxpublica.realitatea.net 405,465159416210 viajoa.ro 372,8899979591

Page 30: Digital Marketing Report 2012

30

EVENSYS este una dintre cele mai dinamice companii locale independente din industria organiz r̀ii de evenimente business to business. Cu 6 ani de experien]̀ [i cu o medie de 35 evenimente organizate anual, Evensys este specializat̀ exclusiv pe dezvoltarea de conferin]e [i seminarii proprii, ce acoper̀ 5 domenii de activitate: Financiar & Investi]ii, Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Imobiliare [i Retail. Evenimentele organizate trateaz ̀tematici actuale, care privesc atât industria de business local, cât [i cea din Europa Central̀ [i de Sud-Est.

In plus, Evensys a fost ini]iatorul a 2 cluburi de networking, REIS - Real Estate Investors' Society, club destinat investitorilor \n industria imobiliar̀ [i Web Club - primul club dedicat speciali[tilor industriei online din România.

De asemenea, \n 2009, Evensys a fost partenerul oficial \n Romania al companiei Management Centre Europe (MCE), unul dintre cei mai importan]i furnizori de servicii dedicate dezvolt̀ rii strategiilor de management la nivel interna]ional, cu activita]i \n Europa, Estul Mijlociu [i Africa de Nord. Colaborarea a vizat organizarea de evenimente premium, cu con]inut specializat [i vorbitori recunoscu]i la nivel interna]ional, adresate marilor companii prezente \n România.

www.evensys.roCl̀ direa HQ Victoriei , Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, et. 2, Bucure[ti, România Tel: 021 231 72 13 - 15; Fax: 021 231 72 16 [email protected]; www.evensys.ro

Advertising 2.0Bloggers Relations WorkshopBrandCampCapital Markets ConferenceCapital Raising SeminarConnect | FBCrisis ConferenceCrisis ManagementDigital Marketing ForumDigital Marketing for Marketers Fata in fata cu presaFacility & Property Management ConferenceFuture of MediaGreen ConferenceHotel Investment ForumIdea ForumInspire 2010Legal Issues in Social MediaMarketing 360Marketing B2B , first edition in 2011 Marketing Innovation ForumMarketing for Residential Market MasterplanMobile Marketing ConferenceNet CampOptimism 2010 PR ForumPR Innovation & StrategyReal Estate Conference: Insolvency, Restructuring & AcquisitionsReal Estate Investors' Society (REIS) Residential Market ForecastsRetail Innovation ConferenceRetail Investment ForumShopper Marketing ConferenceSearch Engine Marketing Social Networks Strategy Social Media for CommunicatorsSocial Media for Financial ServicesSocial Media training for Communicators Social PR StrategyStart-up School TaxEU Forum TaxEU SeminarsTechnology ForumToolbox: Online CommunicationValue Based Marketing in the Pharmaceutical IndustryWebstockWeb ClubWomen on Web

Page 31: Digital Marketing Report 2012

31