dis calculi a. protocol deteccio

Author: juancbar

Post on 06-Apr-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Dis Calculi A. Protocol Deteccio

  1/10

  21/11/2011

  1

  Proposta de protocol de detecci iProposta de protocol de detecci i

  dadaptacions escolarsdadaptacions escolars

  Tipus de dificultat que podem trobarTipus de dificultat que podem trobar

  Dificultats allades i funcionals:

  Retards simples (L-E, clcul,motricitat, etc)

  Dificultats associades osecundries:

  Dficits sensorials, deficinciaintellectual o fsica, carncies

  educatives o socioculturals)

  Dificultats allades i

  estructurals:

  Trastorns especfics (dislxia,discalclia, dispxia, etc)

  DETECCI-ACTUACI

  CONIXER Etapes normals del desenvolupament.Diferents trastorns de laprenen tatge escolar.

  SITUAR-DETECTAR Dificultats daprenentatge referides per lafamlia o lescola; signes dalarma.

  EXAMINAR Entrevistes amb els pares, alumne, mestres.Fer hiptesis, diagnstic diferencial.Screening

  DOCUMENTAR Demanar avaluacions complementries(diagnstic); informar a pares i mestres;coordinaci entre els diferents campsdintervenci.

 • 8/3/2019 Dis Calculi A. Protocol Deteccio

  2/10

  21/11/2011

  2

  Etapes deldesenvolup.(Jean Piaget)

  Sensorimotor

  (0-2 anys)

  Preoperacional

  (2-7 anys

  Concretoperacional(7-11 anys)

  Formaloperacionaldes de 12 a

  Control motor iaprenentatge

  delsobjectes fsics

  Desenvolupamentdhabilitats

  verbals

  Inici delsConceptesabstractes

  Desenvolupamentde la

  Lgica delraonament

  Signes dalarma

  Educaci Infantil Dificultats daccs al smbol: donar un nom ales quantitats, representar elements en elsdibuixos...

  Dificultats percomptar: absncia decorrespondncia biunvoca

  No t noci de cardinalitat

  Li costa entendre nocions elementals dequantitat: ms que, menys que...

  Dificultats per reconixer o reproduir figuresgeomtriques bsiques.

  Li costa ordenar elements en una seriaci.

  Fa molts errors en recitar la srie numrica: 1,2, 3 ,4, 5, 6...

  Signes dalarmaCicle inicial primria Problemes en laprenentatge de laritm. bsica.

  Errors en lexecuci dels exercicis de clcul.

  Dificultat per saber quina operaci aplicar.

  Dificultats per manipular xifres grans.

  Errors de lectura i transcripcci de N: 66 x 60

  Errors freqents en les operacions.

  Absncia de sentit de nmero. Li costa entendresituacions artimtiques.

  Discrepncia de rendiment amb altres reesacadmiques (pe: s molt bo en llenges).

 • 8/3/2019 Dis Calculi A. Protocol Deteccio

  3/10

  21/11/2011

  3

  Signes dalarma

  Cicle mitj primria Estratgies ineficients per sumar (de 2 en 2,arrodonir) i fer clculs aproximatius.

  Problemes en la recuperaci de laritm. bsica.

  Molta dificultat en comptar cap enrera i aprendre adividir.

  Discrepncia de rendiment amb altres reesacadmiques

  Angoixa o rebuig a lassignatura de matemtiques

  Freqents errors en les operacions.

  Alentiment en clcul mental. Poc s de FA

  Importants dificultats per manipular x ifres grans.

  Errors en la interpretaci denunciats i resoluci deproblemes.

  Dificultats en el sistema posicional (201 x 210)

  Signes dalarma

  Cicle superior primria Desnim, desmotivaci, sembla que no sesfora,problemes de conducta secundaris. Ansietat.

  Molt temps, dedicaci i esfor que no coincideix ambel resultat obtingut.

  Absncia de una base slida daprenentatges inicialsdel clcul.

  Dificultats en la geometria complexa.

  Manca destratgies de clcul: alentiment en clculmental; molts fallos en els problemes, dependnciadels dits.

  No fa servir fets aritmtics (FA)

  Necessita molts recursos: calculadora, etc

  Signes dalarmaESO i Batxillerat Costa molt entendre conceptes de fsica,

  qumica, contabilitat...

  Dificultats importants per absncia de baseslida.

  Discrepncia amb altres assignatures.

  Presncia dansietat.

  Pocs recursos, poca agilitat en clcul mental,no recorda les taules de multiplicar.

 • 8/3/2019 Dis Calculi A. Protocol Deteccio

  4/10

  21/11/2011

  4

  Avaluar lesAvaluar les operacionsoperacions formalsformals..LgicaLgica.. RaonamentRaonament I.I.

  Els mamfers snvertebrats.

  Els vertebrats snanimals.

  Conclusions:

  a) Els mamfers snanimals.

  b) Els mamfers no snanimals.

  c) No es pot saber.

  Avaluar lesAvaluar les operacionsoperacions formalsformals..LgicaLgica.. RaonamentRaonament II.II.

  En una festa decideixenballar.

  Hi ha 3 homes: Albert, Pol i Marc

  Hi ha 3 dones: Maria, Lucia i Emma

  Quines sn totes les possibles parelles?

  1) ___A.P_____________________

  2) __________________

  _________

  3) ______________________________

  El clcul: habilitat multifactorialEl clcul: habilitat multifactorial

  funcionsexecutives

  llenguatge

  memriafuncions

  visoespaials

  atenciSentit

  numric

 • 8/3/2019 Dis Calculi A. Protocol Deteccio

  5/10

  21/11/2011

  5

  Funcions cognitives en les matemtiquesFuncions cognitives en les matemtiques

  Memria: recordarprocediments i normes,

  aprendre les taules

  Atenci: focalitzar latencien una tasca, manteniratenci, recordar pasos

  fets, MT, interpretarsignes, revissar i corregir

  Llenguatge: entendreexplicacions orals,

  comprendre enunciats,utilitzar vocabulari adequat

  Cognici: utilitzarconeixements anteriors,

  seguir estratgies lgiques

  Organitzaci: ordenaridees, mantenir seqncia

  de pasos, maneig deltemps, comprendrecalendari i rellotge

  Motricitat/visoespaialitat:agrupar objectes,

  seriacions, equivalncies,ordinalitat, ubicaci

  espaial, reconeexr signes,integraci de figures

  Anlisi derrorsAnlisi derrors

  VISOESPAIAL

  Ubicaci dels N en columnes, organitzaciUbicaci dels N en columnes, organitzacien el full, escriptura de N 21=12; geometriaen el full, escriptura de N 21=12; geometria

  PROCEDIMENTAL

  Passos en operacions o problemes;Passos en operacions o problemes;seqncia de passos (N prestats, reduts)seqncia de passos (N prestats, reduts)

  ATENCIONAL

  Detalls: signes; N portats, reduts,Detalls: signes; N portats, reduts,comprovar resultats; mantenir objectiucomprovar resultats; mantenir objectiu

  FETS ARITMETICS

  Recuperaci de linformaci apresa, clculRecuperaci de linformaci apresa, clculexacte; taules; stock, mecnicaexacte; taules; stock, mecnica

  SENTIT DE NUMERO

  Principis de la numeraci, maneig dePrincipis de la numeraci, maneig dequantitats; estimacions, raonament i lgicaquantitats; estimacions, raonament i lgica

  abstractaabstracta

  QU?QU? Objectiu: oferir ajudes, recolzament i adequacionsObjectiu: oferir ajudes, recolzament i adequacionsnecessriesnecessries

  QUI?QUI? El professor que detecti dificultats conjuntament amb lEl professor que detecti dificultats conjuntament amb lEAP les pot dissenyar i posar en marxa mitjanant laEAP les pot dissenyar i posar en marxa mitjanant lacomunicaci amb la famliacomunicaci amb la famlia

  COM?COM?Sense modificar el contingut curricular o modificantSense modificar el contingut curricular o modificant--lolomnimament segons necessitatmnimament segons necessitat

  QUAN?QUAN? En quant veiem que el nen no rendeix dacord a lesEn quant veiem que el nen no rendeix dacord a lesseves capacitats i esforseves capacitats i esfor

  Adequacions escolars

 • 8/3/2019 Dis Calculi A. Protocol Deteccio

  6/10

  21/11/2011

  6

  Es recomana informar a tots els mestres del nen sobre aquestesEs recomana informar a tots els mestres del nen sobre aquestesadequacions (msica, esport, monitors menjador)adequacions (msica, esport, monitors menjador)

  Lalumne ha destar al corrent daquestes adequacions.Lalumne ha destar al corrent daquestes adequacions.

  Les adequacions shan de revisar peridicament i replantejarLes adequacions shan de revisar peridicament i replantejarobjectius.objectius.

  Les adequacions solen ser metodolgiques, per a vegades sLes adequacions solen ser metodolgiques, per a vegades snecessari modificar continguts.necessari modificar continguts.

  Mantenir contacte i coordinaci amb famlia,Mantenir contacte i coordinaci amb famlia, reeducadorsreeducadors externs iexterns iprofessors de refor.professors de refor.

  Ubicaci a laula: a prop del mestreUbicaci a laula: a prop del mestre

  Pacte amb lalumne sobre les adequacionsPacte amb lalumne sobre les adequacions

  Adequar exercicis a la seves capacitats numriquesAdequar exercicis a la seves capacitats numriques

  Donar ordres clares i senzilles, utilitzar vocabulari fcilDonar ordres clares i senzilles, utilitzar vocabulari fcil

  Comenar des dun nivell baixComenar des dun nivell baix

  Repetir i repassar els temes treballatsRepetir i repassar els temes treballats No penalitzar errors per manca datenci ni de tempsNo penalitzar errors per manca datenci ni de temps

  Comentar les notes personalment i vigilar comentaris als informesComentar les notes personalment i vigilar comentaris als informes

  Valorar els coneixements adquirits durant tot un perode,Valorar els coneixements adquirits durant tot un perode,i no el dun moment puntuali no el dun moment puntual

  Fer que laprenentatge de les matemtiques sigui ms atractiu iFer que laprenentatge de les matemtiques sigui ms atractiu iinteractiuinteractiu

  Reforar conceptes bsicsReforar conceptes bsics Reduir ls de memoritzaci (en una primera etapa)Reduir ls de memoritzaci (en una primera etapa) Practicar molt lhabilitat de comptarPracticar molt lhabilitat de comptar Permetre estratgies com ls de dits o altresPermetre estratgies com ls de dits o altres Permetre eines com calculadora,Permetre eines com calculadora,

  taules de multiplicar, full blanc, escriure dadestaules de multiplicar, full blanc, escriure dades Utilitzar fulls quadriculats especialUtilitzar fulls quadriculats especial Refor positiu: recompensesRefor positiu: recompenses

 • 8/3/2019 Dis Calculi A. Protocol Deteccio

  7/10

  21/11/2011

  7

  No cronometrar exercicisNo cronometrar exercicis Evitar donar moltes operacions en un mateix fullEvitar donar moltes operacions en un mateix full Intentar diferenciar tipus doperacionsIntentar diferenciar tipus doperacions Fraccionar exercicis, no donar tot de copFraccionar exercicis, no donar tot de cop Permetre temps extra en activitats de clcul i resoluci dePermetre temps extra en activitats de clcul i resoluci de

  problemesproblemes Estratgies escritesEstratgies escrites--visuals ms que verbalsvisuals ms que verbals Material concretMaterial concret Fomentar laprenentatge en diferentsFomentar laprenentatge en diferents contextoscontextos Ressaltar altres punts fortsRessaltar altres punts forts

  5 a 7 9 11 13 15 17 19 a

  P-5 1er 3er 5 1erESO 3erESO 1er BXT

  Tractar el dficitespecfic

  Donar estratgias percompensar el dficit

  Reeducaci? Refor?

  Nens ms petits:Nens ms petits:

  Material atractiu, visual i concret.Material atractiu, visual i concret. Rol actiu del nen.Rol actiu del nen. Presentar situacions variades.Presentar situacions variades. Experimentar ls de les matemtiques enExperimentar ls de les matemtiques en

  diferents contextos.diferents contextos. Assegurar les basesAssegurar les bases Evitar ls nic deEvitar ls nic de llapisllapis--paperpaper Practicar petites estimacions.Practicar petites estimacions. Practicar fets aritmtics.Practicar fets aritmtics.

 • 8/3/2019 Dis Calculi A. Protocol Deteccio

  8/10

  21/11/2011

  8

  NensNens msms gransgrans:: Ensenyar un mtode de treball amb passos, per exemple: comEnsenyar un mtode de treball amb passos, per exemple: com

  resoldre un problemaresoldre un problema

  Utilitzar estratgies visuals (esquemes, dibuixos, fotografies) i noUtilitzar estratgies visuals (esquemes, dibuixos, fotografies) i notcniques massa abstractes al comenamenttcniques massa abstractes al comenament

  Analitzar el significat de les operacions:Analitzar el significat de les operacions:p.ep.e:: SUMARSUMAR (augmentar, afegir, trobar, comprar, rebre, guanyar)(augmentar, afegir, trobar, comprar, rebre, guanyar)

  RESTARRESTAR (treure, perdre, regalar, oblidar)(treure, perdre, regalar, oblidar)MULTIPLICARMULTIPLICAR (sumar moltes vegades el mateix N)(sumar moltes vegades el mateix N)DIVIDIRDIVIDIR (repartir, fer grups)(repartir, fer grups)

 • 8/3/2019 Dis Calculi A. Protocol Deteccio

  9/10

  21/11/2011

  9

  Taules de multiplicar

  Comparaci de conceptesComparaci de conceptesmatemtics complexes ambmatemtics complexes ambobjectes i situacions quotidianesobjectes i situacions quotidianes

  Exercicis de geometria dinmics iExercicis de geometria dinmics ivivencialsvivencials

  Experiments amb diversosExperiments amb diversos

  materialsmaterials Rol actiu de lalumne per activitatsRol actiu de lalumne per activitatsde fsica i qumicade fsica i qumica

  Practicar petites estimacionsPracticar petites estimacions

  Treballar aquests conceptes desTreballar aquests conceptes desdEddEd. Infantil. Infantil

  Mtodes especficsMtodes especfics

 • 8/3/2019 Dis Calculi A. Protocol Deteccio

  10/10

  21/11/2011

  10

  LesLes clausclaus dunaduna bonabona evolucievolucidelsdels trastornstrastorns deldel clculclcul snsn::

  Informaci/formaci: mestres,equip psicopedaggic

  Adaptacions/adequacions

  Detecci/actuaci preco

  Coordinaci: famlia-escola-tots mestres-reeducador