djeČjeg vrtiĆa „maslaČak“...i. opĆi dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog...

of 10 /10
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK UPRAVNO VIJEĆE Primorski Dolac, Vržine 186 Broj 10/17 Primorski Dolac, 17. ožujka 2017. godine GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ ZA 2016. GODINU

Author: others

Post on 15-Jan-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“...I. OPĆI DIO Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu OPĆI DIO – Prihodi i primici OPĆI

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

UPRAVNO VIJEĆE

Primorski Dolac, Vržine 186

Broj 10/17

Primorski Dolac, 17. ožujka 2017. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“

ZA 2016. GODINU

Page 2: DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“...I. OPĆI DIO Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu OPĆI DIO – Prihodi i primici OPĆI

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

I. Izmjene i dopune za 2016.

Realizacija za 2016.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

B. RAČUNA FINANCIRANJA

235.200,00 kn

0,00 kn

235.200,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

I. OPĆI DIO

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 kn

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINANCIJSKOG

PLANA DV MASLAČAK ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 50. i 76. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak (Službeni glasnik broj 15 /15), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na svojoj 20. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2017. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu sadrži:

Članak 2.

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja / zaduživanja kako slijedi:

Članak 1.

187.318,38 kn

0,00 kn

195.849,95 kn

0,00 kn

-8.531,57 kn

0,00 kn -13.882,63 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn 0,00 knNETO FINANCIRANJE

-22.414,20 kn

235.200,00 kn 187.318,38 kn

235.200,00 kn 195.849,95 kn

UKUPNO PRIHODA

UKUPNO RASHODA

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Str.

Page 3: DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“...I. OPĆI DIO Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu OPĆI DIO – Prihodi i primici OPĆI

I. OPĆI DIO

Godišnjeg izvještaja

o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak

za 2016. godinu

OPĆI DIO – Prihodi i primici

OPĆI DIO – Rashodi i izdaci

Page 4: DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“...I. OPĆI DIO Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu OPĆI DIO – Prihodi i primici OPĆI

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

3

Račun/ Pozicija Opis

21

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINANCIJSKOG PLANA DV MASLAČAK ZA 2016. GODINU

OPĆI DIO - PRIMICI

I. Izmjene i dopune za 2016.

4

Realizacija za 2016.

Indeks4/3

5

79,646 187.318,38235.200,00Prihodi poslovanja

4,9864 2,4950,00Prihodi od imovine

4,98641 2,4950,00Prihodi od financijske imovine

6413 2,49Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

89,0765 43.375,0048.700,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

89,07652 43.375,0048.700,00Prihodi po posebnim propisima

6526 43.375,00Ostali nespomenuti prihodi

77,2267 143.935,00186.400,00Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

77,22671 143.935,00186.400,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

6711 143.935,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

11,7868 5,8950,00Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

11,78683 5,8950,00Ostali prihodi

6831 5,89Ostali prihodi

187.318,38UKUPNO 235.200,00 79,64

Page 5: DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“...I. OPĆI DIO Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu OPĆI DIO – Prihodi i primici OPĆI

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

3

Račun/ Pozicija Opis

21

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINANCIJSKOG PLANA DV MASLAČAK ZA 2016. GODINU

OPĆI DIO - IZDACI

I. Izmjene i dopune za 2016.

4

Realizacija za 2016.

Indeks4/3

5

83,273 195.849,95235.200,00Rashodi poslovanja

96,2131 163.358,92169.800,00Rashodi za zaposlene

96,94311 135.715,86140.000,00Plaće (Bruto)

3111 135.715,86Plaće za redovan rad

100,00312 4.300,004.300,00Ostali rashodi za zaposlene

3121 4.300,00Ostali rashodi za zaposlene

91,54313 23.343,0625.500,00Doprinosi na plaće

3132 21.035,88Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3133 2.307,18Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

48,1932 30.794,2963.900,00Materijalni rashodi

68,58321 6.172,009.000,00Naknade troškova zaposlenima

3211 1.266,00Službena putovanja

3212 4.906,00Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3213 0,00Stručno usavršavanje zaposlenika

58,10322 15.977,4627.500,00Rashodi za materijal i energiju

3221 1.795,12Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3222 9.534,89Materijal i sirovine

3223 4.257,45Energija

3227 390,00Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

31,55323 8.644,8327.400,00Rashodi za usluge

3231 0,00Usluge telefona, pošte i prijevoza

3232 0,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3234 2.391,83Komunalne usluge

3236 3.253,00Zdravstvene i veterinarske usluge

Page 6: DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“...I. OPĆI DIO Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu OPĆI DIO – Prihodi i primici OPĆI

3

Račun/ Pozicija Opis

21

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINANCIJSKOG PLANA DV MASLAČAK ZA 2016. GODINU

OPĆI DIO - IZDACI

I. Izmjene i dopune za 2016.

4

Realizacija za 2016.

Indeks4/3

5

3237 0,00Intelektualne i osobne usluge

3239 3.000,00Ostale usluge

113,1234 1.696,741.500,00Financijski rashodi

113,12343 1.696,741.500,00Ostali financijski rashodi

3431 1.696,74Bankarske usluge i usluge platnog prometa

195.849,95UKUPNO 235.200,00 83,27

Page 7: DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“...I. OPĆI DIO Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu OPĆI DIO – Prihodi i primici OPĆI

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Godišnjeg izvještaja

o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak

za 2016. godinu

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu

u Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu

raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

Page 8: DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“...I. OPĆI DIO Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu OPĆI DIO – Prihodi i primici OPĆI

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

Račun/Pozicija

Opis

21

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINANCIJSKOG PLANA DV MASLAČAK ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

3

I. Izmjene i dopune za 2016.

Realizacija za 2016.

4 5

Indeks4/3

83,27235.200,00003

RAZDJEL OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 195.849,95

83,27235.200,0000302

GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK: 48890 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 195.849,95

83,27235.200,00Program

2012REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK 195.849,95

83,27FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK 235.200,00A100001Akt. 195.849,95

1 4Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

93,69Izvor: 01 187.300,00 175.485,11Opći prihodi i primici

Rashodi za zaposlene 96,2131 169.800,00 163.358,92

Plaće (Bruto) 96,94140.000,00311 135.715,86

Plaće za redovan rad3111 135.715,86

Ostali rashodi za zaposlene 100,004.300,00312 4.300,00

Ostali rashodi za zaposlene3121 4.300,00

Doprinosi na plaće 91,5425.500,00313 23.343,06

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 21.035,88

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133 2.307,18

Materijalni rashodi 65,1832 16.000,00 10.429,45

Naknade troškova zaposlenima 102,876.000,00321 6.172,00

Službena putovanja3211 1.266,00

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212 4.906,00

Rashodi za materijal i energiju 85,155.000,00322 4.257,45

Energija3223 4.257,45

Rashodi za usluge 0,005.000,00323 0,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 0,00

Page 9: DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“...I. OPĆI DIO Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu OPĆI DIO – Prihodi i primici OPĆI

Račun/Pozicija

Opis

21

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINANCIJSKOG PLANA DV MASLAČAK ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

3

I. Izmjene i dopune za 2016.

Realizacija za 2016.

4 5

Indeks4/3

Financijski rashodi 113,1234 1.500,00 1.696,74

Ostali financijski rashodi 113,121.500,00343 1.696,74

Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 1.696,74

42,52Izvor: 04 47.900,00 20.364,84Prihodi za posebne namjene

Materijalni rashodi 42,5232 47.900,00 20.364,84

Naknade troškova zaposlenima 0,003.000,00321 0,00

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 0,00

Rashodi za materijal i energiju 52,0922.500,00322 11.720,01

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 1.795,12

Materijal i sirovine3222 9.534,89

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 390,00

Rashodi za usluge 38,5922.400,00323 8.644,83

Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 0,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 0,00

Komunalne usluge3234 2.391,83

Zdravstvene i veterinarske usluge3236 3.253,00

Intelektualne i osobne usluge3237 0,00

Ostale usluge3239 3.000,00

235.200,00UKUPNO 195.849,95 83,27

Page 10: DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“...I. OPĆI DIO Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu OPĆI DIO – Prihodi i primici OPĆI

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za razdoblje od 01.

siječnja do 31. prosinca 2016. godine stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku

Općine Primorski Dolac.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana biti će objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg

vrtića Maslačak i na web stranicama općine Primorski Dolac www.primorskidolac.hr

Primorski Dolac, 17. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNICA

UPRAVNOG VIJEĆA:

Diana Knez, dipl. iur