documente inedite de la mircea cel bătrân - 1386-1418

Upload: fagurelu

Post on 04-Jun-2018

238 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  1/47

  S T . N I C O L A E S C U

  D O C U M E N T E I N E D I T ED E L A

  M I R C E A C E L B A T R A N1 3 8 6 1 4 1 8

  E x t r a s d i n R e v i s t a M u z e u l u i i P i n a c o t e c e i M u n i c i p i u l u i B u c u r e s t i N o . I I

  A T E L I E R E L E A D E V E R U L " S . A .

  A

  ,

  1 4

  " ' k

  '

  -

  1 1 .

  ,

  . r b - E r r - 7 1

  1 s r :

  A

  . . , _ , . .4 * * , s ' 4 - 1 - - , ? v , : 4 ; i

  )* 0 0 . 1 f a r r . . . . . , \ I tb i

  . s : ' . . - 4 ' . 0 . . , , , 2 -

  s

  s-

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  2/47

  S T . N I C O L A E S C U

  D O C U M E N T E I N E D I T ED E L A

  M I R C E A C E L B A T R A N1 3 8 6 1 4 1 8

  E x t r a s d i n R e v i s t a M u z e u l u i l i P i n e c o t e c e i M u n i c i p i u l u i B u c u r e l t i N o . I I

  A T E L I E R E L E A D E V t R U L " S . A .

  -

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  3/47

  o n l a i t u i i 4 o # 0 o 0 1 ,4 4 , 0 , g , - , -- f 9 3 6 .

  D O C U M E N T E I N E D I T ED E L A M I R C E A C E L B A T R A N

  1 3 8 6 1 4 1 8

  - c a v u i a t e / 2 , A T t e i .

  I l r i s o a v e l e l u i M i r c e a c e l B a t r a n , i n n u m a r d e 1 4 , c e l e p u b l i -c a m , s u n t d i n t r e c e l e m a i i m p o r t a n t e p r i n c u p r i n s u l l o r . Z e c e d i nd e , a n u m e : I , I I , I I I , V I , V I I I , I X X , X I , X I I , X I I I , l e d a m l ac u t e x t u l l o r s l o v e n e s c i t r a d u c e r e a i n t e g r a l a p e n t r u i n t a i ao a r a . H r i s o a v e l e : I V , V , V I I i s c r i s o a r e a X I V , d e * i p u b l i c a t e * i i nd e a j u n s c u n o s c u t e , l e r e p r o d u c e m a c i i n f a c s i m i l e f o t o g r a f i c e , p e n -t r u c u p r i n s u l l o r p r e t i o s * i m a i a l e s p e n t r u t i t l u l c e - 1 p o a r t a M i r c e aM a r c i e V o e v o d * i i n c a r e s e a r a t a p c l a r g c u p r i n s u l h o t a r e l o r T a r i iR o m f i n e * t i d e a t u n c i . A m c a u t a t s a d a m o t r a d u c e r e c a t m a i c l a r a* i m a i p r e c i s a c e s t o r 4 d o c u m e n t e i n t r u c a t d e * i p u b l i c a t e * i d ep r e z i n t a m u l t e g r e * e l i d e t e x t * i m a i a l e s d e t r a d u c e r e , c a r es e i n d r e a p t a a c i .H r i s o v u l I V ( d i n c . 1 3 9 2 - 1 3 9 4 ) c u p r i v i r e l a s t a p a n i r e a M - r i iC o z i a ( N u c e t ) p e s t e b a l t a S a p a t u l , a f o s t p u b l i c a t d e D r . L . M i l e t i c i* i D . D . A g u r a i n D a c o - R o m d n i t e i t e h n a t a s l a v j a n s k a p i s m e n o s t( D a c o - R o m a n i i s i l i t e r a t u r a l o r s l a v a ) . S o f i a 1 8 9 3 , P . 1 1 7 , i n t e x t * if a c s i m i l f o t o g r a f i c . H r i s o v u l a c e s t a n ' a r e d a t a . D a t a 6 8 9 5 ( 1 3 8 7 ) , c es e c i t e * t e p c c a m p u l l i b e r d i n s t a n g a h r i s o v u l u i , e s t e s c r i s a m a i t a r z i u* i d e a l t a m a n a . ( V e z i e x p l i c a t i a m a i d e p a r t e , l a t r a d u c e r e , i n n o t i t e ) .H r i s o v u l V d i n 1 1 M a i 1 4 0 9 , d a t d i n G i u r g i u , c u p r i v i r e l a s t a -p a n i r e a M - r i i S t r u g a l e a , p e s t e s a t u l P o l c o u t i i , a f o s t p u b l i c a t i n t a i ud e J . V e n c l i n i n V l a h o b o l g a r s k i j a i i i d a k o s l a v j a n s k i j a g r a m a t i . S t .

  P e t e r s b u r g , 1 8 4 0 , p . 1 8 ; d e H a s d e u i n R e v i s t a A r h i v a I s t o r i c d I , 1 .p . 9 7 - 9 8 , c u d a t a d e a n g r e * i t a ; d e D r . M i l e t i c i * i D . A g u r a i n o .c . , p . 1 1 9 , c u d a t a c o r e c t a .H r i s o v u l V I I d i n 1 0 I u n l e 1 4 1 5 c u p r i v i r e l a s a t u l B e a l a d i nj u d e t u l M o t r u l u i , a f o s t p u b l i c a t d e I o n B o g d a n i n U n h r i s o v a l l u i

  O t.

  l u -m i n a

  A t l i ,

  f p f t , , , , "

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  4/47

  M i r c e a c e l B d t r d n d i n 1 0 f u n k 1 4 1 5 , i n A n a f e l e A c a d e m i e i R o m d n e ,S e c t i a i s t o r i c a , X X V I ,S c r i s o a r e a X I V , d i n 1 0 A u g u s t ( c . 1 4 0 2 - 1 4 1 6 ) , t r i m i s a d i n c e -t a t e a G i u r g i u , e s t e f o a r t e i m p o r t a n t a p e n t r u * U r e a c e o a d u c e , e aM i r c e a V o d a a f o s t g i n e r e l e C a s e i d o m n i t o a r e a I a g e l o n i l o r . C e p i -c a t i n s a c a n u n i s e s p u n e i n u m e l e d o a m n e i . T o l m a d s a u T o l m a jd i n c o m i t a t u l Z a l a a f o s t p r o p r i e t a t e a d o a m n e i l u i M i r c e a c e l B a -( C s a n k i , M a g y a r o r s z d g , t r t e n e l m i f d i d r a j z a a H u n g a d i k l i o -r a b d n , B u d a p e s t a 1 8 9 7 , p , 1 4 ; I . M i n c a , P r i n c i p a t e l e R o m d n e ,P o l i t i c a o r i e n t a l d a i m p d r a t u l u i S i g i s m u n d . B u c u r e * t i 1 9 1 9 , p . 1 0 8 ,n o t a 2 ) .D - 1 p r o f e s o r D i n u C . A n i o n , s t u d i i n d v e c h i u l D r e p t R o m a n , aa d u n a t * i a p u b l i c a t l a u n l o c d o c u m e n t e l e i n t e r n e i e x t e r n e c u -n o s c u t e d e l a M i r c e a c e l B a t r a n , s u b t i t l u l : D i n h r i s o a v e l e t u t M i r -c e a c e l B e l t r a n 1 3 8 6 - 1 4 1 8 . S t u d i u d e I s t o r i e a D r e p t u l u i R o m a n " ,1 9 3 0 , * i n e - a d a t u n p r e t i o s s t u d i u p e n t r u v e c h i u l D r e p t R o m a n .D - 1 D a m i a n P . B o g d a n , a c e r c e t a t * i a p u b l i c a t i n s t u d i u l d - s a l eD e s p r c c a n c e l a r i a s l a v a a V o e v o d u l u i m u n t e a n M i r c e a c e l B d t r d n " .1 9 3 4 , c a r a c t e r e l e p a l e o g r a f i c e i d i p l o m a t i c c a l e d o c u m e n t e l o r e * i t ed i n c a n c e l a r i a l u i M i r c e a c e l B a t r a n , d a n d u - n e o s c r i e d e c o n s i d e -

  r a t i u n i g e n e r a l e a s u p r a l o r . I - a s c a p a t d i n v e d e r e o b s e r v a t i u n e a a -s u p r a m o n o g r a m u l u i d o m n e s c . H r i s o a v e l e , c a r t i l e , p o r u n c i l e l u iM i r c e a e e l B a t r a n p o a r t a m o n o g r a m u c u n e g r u , a f a r i i d e h r i s o v u ls a u d i n 2 8 M a r t i e 1 4 1 5 c u p r i v i r e l a V a r n a G e n u n c ( s a u C a i n e n i ) ,* i s c r i s o a r e a X I V , d i n 1 0 A u g u s t ( c . 1 0 2 - 1 4 1 6 ) , c a r e a u m o n o -g r a m u c u r o * u .D - 1 D a m i a n ' P . B o g d a n o b s e r v a C U d r e p t c u v a n t c a n u m i t u ld o m n a p u r t a t u n u l d i n c e l e m a i p o m p o a s e t i t l u r i n e c u n o s c u t d ev o e v o z i i m u n t e n i n i c i p a n a l a e l n i c i d u p a e l h n i t a n d i n a c e a s t ap r i v i n t a t a r i i s a r b i , d u p a d - s a , a d i l o g a m n o i m a i m u l l p e t a r i i b u l -g a r i . S e * t i e , d o c u m e n t e l e l u i M i r c e a s u n t s c r i s e i n m e d i o - b u l g a r ap r e z i n t a d e o s e b i t a i m p o r t a n t a p e n t r u s t u d i u l l i m b i i b u l g a r e c ap e n t r u s t u d i u l l i m b i i r o m a n e , s t r e c u r a n d u - s e i n t e x t u l l o r s l o v e n e s cc u v i n t e c u r a t r o m a n e * t i .

  I .R d m n i c , 4 S e p t e m v r i e 1 3 9 0 , i n d i c t i o n 1 3 . M i r c e a V o d d , d o m n u lT d r i i R o m d n e s t i , d i i r u e t e c t i t o r i e i s a l e m d n i i s t i r e i s f i n t a T r e i m e u nl o c d i n s a i n t J i b l e a : d e l a P r i b o a i a d e j o s ' k i n d i n v o r f u l m u n t e l u iC o z i a f i i n s u s d e l a O l t p o n d i n C d r l i g .

  4

  t r a m . I I I .

  i i

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  5/47

  5. - -. . . . , 4 1 . 1 e . .t B b N A V A ( . 1 4 H C N 4 H C i i i r o r i j 1 / 4 - 4 , 1 3 a b y r r n 4 E r t l 6 / t r o

  B t f N b i , H ? < 1 1 1 - 0 , 1 0 - O r H 6 6 1 . S E A F t K C ; i l i C 4 m o e l . , f f t . ' , 1 8 N b l r t i m I 1 4 A l i t, ' 7 . , , . . , . -t 4 j 3 a o ( 1 3 o 1 4 4 m A l r i P O s r 4 s c e i g t x t i m e A , 4 , r e i l l . S c e i i. . . 1 % . - - - 0 I Xg i f e l i g 4 H , T h 2 1 0 0 1 4 e t c b i n 4 , H 3 4 n / 4 j p i c K l y i C m f 4 H e r , r f o N i 3 4 c E i i , p r i

  n i i r 4 * , r , e r r s i ; m H , c 1 , 3 1 i i : i m n m o N e l m f r i . 4 1 H P A E N H S F 4 o f ( H E I O N 4 z ; N S ,r y , , c i f i b l A ; i 4 N O C S . - i f N b r , f % P N c l ' i s o m B o p / L v i i N 1 ' f u . 4 N 1 0 n p i n o N t eN i t 0 1 1 1 Z A 4 K o ; 4 1 1 A H C A r o c t i v r g i e r t c b m o m f 1 i p i s i u H p i 0 1 t i

  H ? ( 0 ) m M O N 4 0 1 H r u . T o r c r 4 , 4 0 H f 3 ; 3 A 7 I I T H A E , t 0 ' u t i C E A 4 C r n o Z ;C E A 4 6 - 6 M 4 r o X I I F A A , a i r f H p i * t o r 4 r i t e . . f i T o s r , . . 1 r o v i N H I N i oI T E A I N K ; 4 , , . . . i l r e ; f t 1 3 6 3 6 g S f r i i , t 1 7 4 ) i t E t i e K b r A H r b H I T H A C ; m 0 i i % 1 7

  n i o N t i m H p - 0 r t i 1 3 4 A I M 6 . 1 4 , 3 ' - c I I i f H L I , V j 7 4 1 4 a I i 4 4 . . " : 3 a N 4 r i t t t ( 1 S / C 1F i s 4 C i m t c r n o 1 4 + 7 0 c 8 r F c r a i ' l l c c o x i j i ; r l N ( E , E f u j E Z I : H N / 4 fj . . .1 ' I - -K O P 1 6 0 H o l a o o t A H 4 I F w A H r 4 e 7 c - r o h y . w C 1 ' 4 5 w E E e a , K . H g A 4 1 / 4 o f t 4 4 6 E -7 1 C t i r t c o , I b t o 1 7 1 A , C S ' C r i r c i s o l / 6 " . . 1 4 N 4 , 1 . 0 . 1 . 1 7 4 r t C i N m o 4 c e - A A , H 4 i6 1 ( H 7 N E f r h i o n y t b , W . I ; e i t i s / L y k r A 6 ; 1 . 4 f i N t a A r n s % i i u p s N i r r 0 1 ,i n n o t A s w c r j c : , , g t . i ' F ` i g i i m 1 , , i ' f ' ; . , 0 3 H ' r 4 ; . r i e q m 1 7 i i , - . 3 ' K m p u i r c r 6 4 m 1 7-H 1S H N 4 F C T 6 , 1 1 1 i 7 r i s c o H k , n o S o 3 4 , . . . ; n A o 1 3 0 1 1 0 , f 3 C i f c e 1 ; 1 1 1 - 4 7 B i A o7 1 5 7 ,o i D I , _. A , A N c ew c A t ( f m H . I . , o M A A V I i t i o r t i g 3 H s c t i I 1 / 4 w e i l cA H a C / W_ i l l " ' l i , i /b e t a / E N N A f y 4 f o g : I O i C E N I A r e i r r r e o n i H . . 1 c f n e A 4 C O r n 1 T M a m e E 4 2 / 1 . 6

  i t i 1 4 m i r o t 0 1 ' 1 ( 4 E r o > M E 1 4 3 4 . H n f H A O 2 t C H t r f h 6 b , , r o C A 7 6 H f c y p i ,. . . ( v .i m e * h I 4 Z X 4 ' 6 . V , H O I C E r t f E . 0 : , M O 4 4 M H p L e m Z C K O r t > c i . e , I K E 3 4P H C 4 r 4 i . F . 6 6 ; 6 6 L r i c u p i r e , 8 0 1 6 r i l d r o A f p A r c . r b i g A r t t , a r t h i N or b i b A H c B - t r i T H m E A n A H , L i t e 6 7 C 1 2 7 i . n o . n 1 3 K t i p b o t a > i g ; 1 4 , r i g r 4 6 f 7 t 4 , HC 4 1 4 n 1 , 0 , , r o t V o l r i l i , 8 A 4 1 / % 1 4 n 4 S ( 6 1 6 w p r i l i K , G M ' C f o m 4 / 4 . 1 . . M l , f f i i i

  ,L p i t 4 0 , A o r 4 , , p r i t p o1 ; i$ 4 m r ( 4 , B A 4 r 4 , 0 / 4 1 : K i l m l 4 r 4 , H r i f f r r r ot i m r o r 4 E c a n t y m m r e c r e l i c T 1 1 4 i r m . m C i e 3 . 4 r 1 M c 4 r 4 ( E r t 8 7 1 3 . 4 m u , N HK m 6 . 0 ( 4 7 e l t i t d m s Z , A Z f t f t n o 3 o i m H N H t ; ) H E f r o ' A n t r e s c n o & : i f i t i n ;x e . g r ; C A r o f l o n 7 , N i l K 4 m ; r 6 r i e a i t 4 m 6 n e m o h a m p i c r r y i k r i l i N e i .

  P r r h c f Z e ' 6 1 , 4 ; t 7 r e A / q i f ' A w e 3 4 m t r i d 6 1 : 1 1 - N l i i - 1 , c ' t : 1 1 0 1 , N H 7 k m e n o% IN H , K m o M I C R % t i 0 K i f c I l t r f t n o , K f t i r t H 4 : : , B E M ' ' , F a y ( ; A l i m 4 A b i x , c 4 o i l

  r i 4 r f r i c 4 N N 4 4 r 3 o p m H , 1 , 7 4 N 6 0 1 , 1 c a l 4 r t ; e 7 c m , p r o g A 4 r i ; d 5 r E 1 4 , , , r e4 C 4 r n E . A . 4 , , H r f - f l f t m I s l - o c i t i t l ' l ' i c f . 1 2 4 1 4 C h " b i ? ( E . , 3 1 , 7 " E H 6 1 , P f l ; e t i t f u e c i : 4 i t - J C I ,i I r . . , . . , N ,t s t o 5 1 , 1 7 - i n f m t i n E g o e r m o f e m i H C A r e r - c 4 , ; ' , l i f t e i r 4 S w i M m k r o r 0 4 40 4 , c b . i i i 8 c E t 6 r N b l 2 < f l i c o 8 b n i l c 4 C 4 n o L f H . 3 1 0 1 f B E A t h e A r 0 S r i 8 4 , C , A , b , 4

  , A -t i r 1 4 4 6 6 C E P I 0 3 r r r o s A c i l l j E r i , i n r i r r i W A S I T . H i f y i p l i c t n g o r i t i r . ; 7 1 4 1c i . 1 1 , . . . . r o d ,t l a M k t % B O E 6 t : 3 4 P a i l . * S i C i A r l i . 6 .P e r g a m e n t . M o n o g r a m c u n e g r u . D i n o r i g i n a l s ' a p s t r a t n u m a i u n f r a g -m e n t . T e x t u l s l o v e n e s c s e d i i a c i c o m p l e t a t d u p l i c o p i a v e c h e , p i s t r a t i i i n C o n -

  , n . . .' ' ' ' -

  . , , ,1 - 1 - C

  . 1

  v l ' I L t i - , - , A - - %, . . . . . - , x

  c .

  1 - I

  _ . . ,k J

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  6/47

  6d i c a B r f i n c o v e n e a s c i N o . 2 6 6 , f . 2 4 8 T i p o g r a f i a n e a v i i n d l i t e r e c i r i l i c e , t e x t u ts ' a c o p i a t d e m ' a n s i s ' a r e p r o d u s z i n c o g r a f i c . ( A r h . S t a t . S e c t i a I s t o r i c f i ) .

  t I n n u m e l e T a t a l u i s i a l F i u l u i s i a l s f n t u l u i D u h , e u i n t r uH r i s t o s D u m n e z e u b i n e c r e d i n c i o s u l s i d e H r i s t o s i u b i t o r u l m a r e l e s id e s i n e s t a l a t o r u l d o m n l o a n M i r c e a V o e v o d , c u m i l a l u i D u m n e z e ua t o t t i i t o r u l , d o m n a t o a t a T a r a U n g r o v l a h i e i , a l l a t u r i l o r D u n a r e i i a l p a r t i l o r d e p r e s t e m u n t i . P e n t r u c a a m v o i t d o m n i a m e a s i a mz i d i t o m a n a s t i r e i n n u m e l e l u i D u m n e z e u c e l u i d e v i e a t a i n c e p a t o rs i s f i n t e i d e o f i i n t i l s i d e v i e * f a c a t o a r e T r o i t a , i d u p a a l t e a d a o -g 4 i c e a m v o i t d o m n i a m e a a f a c e , s o c o t i t - a m a l a r g i i b o t a r u lm f i n a s t i r i i . D r e p t a c . e e a a m l u a t d i n l o c u l c a r e s ' a i n t a r n p l a t , d i ns a t u l c e s e c h e a r n a J i b l e a , d i n P r i b o a i a d e j o s p a d a i n v a r f u l m u n -t e l u i c e s e c h e a m a C o z i a , s i i n s u s d i n O l t A n a i n C a r l i g . S i a md a t r n a n a s t i r i i d o m n i c i n i d e s f i n t e i T r o i t a , c a s a f i e b i s e r i c i i m o s i ei n v e c i . S i p e n t r u a c e l l o c , e r t a t - a m d o m n i a m e a p e b o e r i i a c a r o r aa u f o s t m o s i a ( a n u m e ) : S t a n c i u l i C o s t e a i V a l c u l i A l b u l s i R a -d o m i r , c a H a u t i n u t J i b l e a s i o a u b a t r a n a m o s i e , c a s l c f i e a c e s ts a t o h a b n i c , i , n u n u m a i l o r , d a r i c o p i i l o r l o r s i n e p o t i l o r i s t r a -n e p o t i l o r , o d i h n i n d u - s e : d e o i e r i t s i d e g o r t i n a r i t i d e d i j m a g r a u l u is i d e v i n a r i c i u i d e g l o a b a s i d e c a r e s i d e p o d v o a d e , z i , d e t o a t e ,d e l a s l u j b i l e m a H s i p a n a l a c e l e m i c i , d e t o a t e a c e s t e a s a f i e l i b e r e .S i l e - a m d a r u i t d o m n i a m e a i s a t u l l a O l t c c s e c h i a r n a O r l e s t i , p e n -t r u l o c u l c a r e 1 - a m l u a t i 1 - a m d a t b i s c r i c i i , p e n t r u s l u j b a , s i a c e s t as a l e f i e o h a b n i c , c a r e m a i n a i n t e a f o s t a l r n a n a s t i r i i C o d m e n i i . S ia c e a s t a c a r t e s ' a f a c u t i n o r a s u l d o m n i e i n i d e c e s e c h i a m a R a b n i c ,i n a i n t e a a m u l t e m a r t u r i i , c a r i s u n t , a c e s t e a : p o p a c h i r N i c o d i r n ,p o p a G a v r i l , S a r a p i o n i j u p a n V l a d i s l a v d v o r n i c , B a r s , R o m a n , M a -d r i c i c a , T r u t a , V l a d u l , D a n , O a n c c a , M o g o s . D a n c i u l , C a r s t i a n , s iI n a i n t e a c e l o r l a l t i b o e r i a i d o m n i e i m e l e . S i a c c a s t a c a r t e a d o m n i c im e l e n i r n e n e a s a n u f i e v o l n i c a o s c h i m b a , n i c i c a r e v a v o i D o m n u lD u m n e z e u a f i d o m n d u p a m i n e , n i c i c a l u g a r i i c a H v o r f i l o c u i t o r ii n m a n a s t i r e , n i c i b o e r i i c a H m a i s u s s ' a u z i s a l c a r o r a a f o s ts c h i m b u l , n i c i c o p i i i l o r , n i c i c a H v o r f i d u p a d a n s i i . C a e i n e s ev a i n c u m e t e a s c h i m b a d i n c e i m a r i s a u d i n c e i m i c i a c e s t e a c c s a n tm a i s u s s c H s e a l e s t r i c a , u n u l c a a c e l a s a f i e b l e s t e m a t d e D o m n u la t o t t i i t o r u l s i d e p r e a c u r a t a N a s c a t o a r e d e D u r n n e z e u , i d e t o t i

  s f i n t i i a i c i i i n v e a c u l c e v a s a f i e . S i s i l f i e p a r t a s c u t o t i c e ic e s ' a u l e p a d a t d e D o m n u l s i 1 - a u d a t p r e a c e s t a l a m o a r t e . A c e s ti n t r u t o t c i n s t i t h r i s o v s ' a u s c r i s d u p a p o r u n c a m a r c l u i V o e v o dM i r c e a s i d o m n a t o a t a U n g r o v l a h i a , i n a n u l 6 8 9 8 , i n d i c t i o n 1 3 , l u n aS e p t e m v r i e a 4 - a z i .

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  7/47

  7

  M A n i s t i r e a C o z i a . ( D u p i l P r e z i o s i )

  I I .1 3 9 2 , i n d i c t i o n 1 5 . H r i s o v u l l u i l o . M i r c e a V o e v o d , d o m n u lT d r i i - R o m d n e f t i , p r i n c a r e d d r u e t e f i i n t d r e f t e m d m i s t i r i i T i s m a n as t i i p a i r e p e s t e d a n i i l e ; i v e n i t u r i l e d a t e d e t a t & s o u R a d u l V o e v o df i d e f r a t e l e t h u D a n V o e v o d : s a t u l V a d u l C u m a n i l o r c u T o p o r n aj u m d t a t e , b a l t a B i s t r e f u l , s a t u l H r d s o m u n f i i , s a t u l T i s m a n d , 4 0 0 g i i -l e f i d e g r a i l d i n j u d e f u l J a l e v n u c i i , c d f i p o m i s u r d p e J a l e f , i n

  D d b d c e f t i ; i a r d i n c a s a d o m n i e i s a l e p e f i e c a r e a n : 1 0 b u r d w d eb r d n z d , 1 0 c a f c a v a l e , 1 0 a f t e r n u t u r i , 1 0 b u c d f i p o s t a v d e z e g h i i ,1 0 b u c d f i p o s t a v d e h a i n e ; s a t u l J a r c o v f i i ; s i l i f t e a S d l c i p a r i i ,s a t u l S u f i t a p e T o p o l n i f a , s a t u l S o g o i n o , s a t u l P e s t i c e v o , m o a r d l aB i s t r i f d , d a t a d e m a m a d o m n i e i s a l e D o a m n a C a l i n i c h i a ; a 4 - a p a r t ed i n D d b d c e f t i , ( L t d d e D u m i t r u D d b e i c e s c u ; s a t u l J i d o v f t i f a c u p a -r d u l , d a t s f i i n t u l u i A n t o n i e l a V o d i l d d e u n c h i u l d o m n i e i s a l e V l a -d i s l a v V o e v o d ; v i r u l * d i n m i j l o c u l D u n d r i i l a c a t a r a c t e ; v e n i t u l d e l a8 v d r ; i i , i D u n d r e a d e l a P a d i n a n u c i l o r p d n i i l a p o d u l c e l d e s u s ;V o d i f a c e a m a r e , c u n u c i i f i l i v e z i l e p a n e ( i n s i l i t e a B a h n i i ; m o a r ai n B i s t r i f a , f i 4 0 s d l a f e d e f i g a n i .

  ) V i r i n l i m b a s l a v i i , a n a f o r i n l i m b a g r e a c i i , i n s e a m n i l l o c u l d e a p I nc a r e s e v f m e a z A p e s t e l e .

  r g .E ,

  4 4 - 4 4 i f e ;. _

  , .Nt - L

  - 1 0 * - 7 .t " a rA 1 7 _ . 7 ^ , C

  ,- . t a . a t f_

  . 4 . 4 1 L. 1 . k e a

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  8/47

  8

  + V A ' M E 2 1 b ; 1 3 4 ( 6 1 , 2 < , ( E " : 1 g F r o B i f h i b i t i . l i . . , 3 M p f - i t , 4 6 0 6 4 4 4 ., _ i _M . - I R I N A S i c ; ' e a c ( 4 - 6 S Z C Z H I C 1 , - r r r O B A c \ y . h i 0 N g t . A A b g r o M f o U l( 4 1 ' 1 0 0 M t l r t C r i 1 B c t , ) g r t m o S I 3 E N I A ' n r i t o n B 4 P A H P . 4 4 m - k c r t r t

  f i t c o m t m 1 m i c m E N 4 , r o o N 4 c m ' i r b . i r s o 2 K e c r i o n o B u f i t t c f j .- - . - - ,T E O . N u t m H 1 ( . 7 . 1 f c 1 , 4 8 n 1 g o c t O , C S O . c 1 . 4 o s : I 1 . 4 e l 5 1 , 3 6 1 2 K e i t c r i t on o t r i S t u i r t E f 1 r n 1 r r i t m E c t m g l a e p i N i a I s o f a c y t A , M N . ( o s t M H 6 E - L i '' T .s o r o ii r e m M H ; c \ K o H r n A C r s 1 & 0 1 6 1 1 ( et 1 H r o n o ' K f t . C F T r o

  I { c E m o y g b c r 1 r 4 F A N H K - 1 1 6 6 . 1 1 0 H - W 6 H o t i H M H 0 i 6 o H o m - t r i l f ) C r E ,A * M o r o , H G r i m / - O K H S O C T I A W E T A H r n t m e , 4 r i t v l c i i N i c i . 1 , 2 ( r dP A I . B r c m b i l 6 6 A t u e h 6 1 \ 1 . A n m c N o ( 4 1 ; i b 1 M v 1 0 9 1 < f t n r 1 H s i tK b ' A I N n r o n o r b i , i i i t y o ? ( o f t l i i t t i - H N E f t o f I t l u E r i r i o E ; i c n ' A i , N H r n H . , N ( _ ,

  I l l l a c > H E C I i E n g t ( c \ n r i f t . r E K i N N 0 6 M I i i r i p g p i r o t o f H n o ) i c HL o i M o n h i c r n . H r o , B e t n o m f l r b i A , H m H H C i t k r t i t h r T T H C A C \ 6 1 , 1 f e l 6 . 1m o . i . r o . I g X l i 4 A N N t E H I E f r C A / B N b l f i 8 / 0 1 1 . 1 1 , m o f f . H f l i t c F n b l i 6L i ( 1 - 1 1 0 1 1 1 , 4 c h . F 4 . 1 6 f A L l i . 8 1 , D H H B W m t r i d i m o E r o , K i t n l : I M E 4 4n o w i t i N W 1 3 1 C r o p u i r i b ; H - H C E t a r i ; l ; C X t r y c l N C H , N H B i Z N b l * s . o

  r a f f \ m c \ u a i S , . n r ? , e . - k n o r n 6 f 7 A r A 1 , r r f o r y : s t E N 4 4 . . 7 . , a r o f u n t i s u i c kr o f t T E A t f r i c m l q m i l 1 i . - 0 / 4 1 1 7 w A d k g o e f i o / f N i c e m o K o i 1 4 r ;

  4 , 1 c i I l O ( D S H N o m i , f r i o n O f N i . H U A . c r t i o V m o r a s E u l t . i . . ) m o n o : N r 4 H 5 1 ;1 A , 0 6 0 3 o r o r r l A c k B b ; w e 1 ( 0 1 . 4 1 H M I E a , C E A O m i ,

  C - N b I 6 r o

  S E K o m t m l , 1 ( 0 , c om o y N y l H m n c A E N 4 n o L E o I : o c m y c l r i g . E A H K o g i n H q u i E w s - R o . . .r o y u i i L c i o , ' U S D H ) K H u n , L f c c i f t e - i i i c K o r o c 2 f , c m E A o y .

  K b E A : J 6 1 , t i c i E f . c * H o A r n o H K m o G A i A , E - 1 4 6 A t \ f l , , I . 4 . m o m l f i r c l N E' 1 7 ,E l l I f 4 4 4 4 m 1 , r a o w i l i r i b r e 7 . 4 ; . . . 7 r t r e i g t i l m 7 , m O y , m c i K o o y m o N c i c f r i H f 6

  11 1 0 c E r A l n o m s o O m i c l r s o A A H C A I - 1 M j n o n o l m ( s w i l i 9 , 4 r r h r I l r y I K4 .I r . . . . ) ( . 4 p i l v i , B o E K o r A - 7 1 f l f H A o 3 K H . o l l t u l i E C A H H o E r A , p o B l E N e i 3 K , A A E t u H4 . i - 1o l i a l A S A - L E i t i H : : , ( A 7 o k A i r i 3 4 M H H 4 B c * K o A b r I l o 1 . m i c u o s - 6 C b i r -r i l l . i c b i y o s / . 7 n o 1 . . . . 7 .to s n o c m c i s b r . 4o H T b . T . n o c m i 6 7 , x o' 7 " A , C i t -n E s b l a C H A O , u r t i f t o m o s H r s o M H R I K c ' E N N O M Y M o n 4 c f i 1 l 4 r ( f i r

  C r i b a g . C E A ( ) 3 0 B o m e E N . 4 1 , H o B I J I H H C E A H I E C 4 A t r i t u 0 r Z ,r 1 4 v h 4 r m t g t 4 c m c H i o f K i I t t , t i C t u p E A ) t o r i i i 7 4 6 b l A o C m A r . . 4 1 . c 1 6 1 , 4J I e rN N I , I 4 H C E A o C o y w H t l i c k H . 4 m e n o r L i t i l i i E T E 1 9 ' H A O 3 K H C a o A I H C E .A O C o r O H N O - H C E A O f l E C m t i t E 6 o . H f a - l o o i l i r i t a . L O E . r e l M H Z ; l i o

  t i c k I N f i l s c i s o l i l l u p E o r t H r l H A I N ' o g o ( 4 4 E f e i r m i n o s t l i c . o t I A N NJ r -cr . B 4 Ai i i y i , L y o E f r l ' f 1 l 1 / 4 0 4 t 1 1 A c k M O N 4 C M H p - O M m H m g D i @ K c \ A H N M W i t i-

  I

  A . , e - .

  o l -

  A - " 7 I

  I E .

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  9/47

  9

  B I C i a m p i L i ? H t i o E 6 b i l S c \ A c k I f i p B b ) ? ( K N A t l 1 1 M A E C \ C A 1 1 EE m o H / k o o K i i n t t i l d t m H i t y c k g 4 1 . 6 4 1 c l C b % N 4 c r 7 A r n u t m o n f r i c m

  t r r v r z N o r o i f E F b l o c k 7 A k c i n l , m o r o s c l i f t i 0 c \ - L E u t i o . L a ,t H M I n o g r I S O C A r o M H H E t k i i K . A C 7 f l o n C a u 1 . 1 . 1 . 1 c r n y t i l l i b r s c iP A H 3 4 C A A E l l 8 0 E 8 1 1 4 a f R A O X C H c . i i 1 r A o y 4 N r 1 o r i . 0 ) N 4 B o e o i1 . . 1 " - k f f fE n o 3 1 ( . 0 ( 4 7 0 6 9 1 H C 1 1 0 0 1 0 K O P A , . C r e 7 r 1 N , , , yN 4 8 - 5 B E N q A I 4 M t ) & . r n A l 1 1 1 4 L a H u t b I t T o i ( o / A 1 6 H

  ( 7 3 ( 5 r t 7 c o a b t n i f o i N b I t i 7 o r O r N e r o N I 0 C f n 4 1 ; 4 . A r o A t m A s o f r ol i z c k n o 4 ; F e f o e m p l N y Z r t o l i * E m b A H B i l e y 4 A m t f r o r c t o t Hr , 4 C e n H i y o k H B o N w i L t c o y R ; i r c _ m f K U t t H . A u l n r c I N E . P . 7 1 t E n ' tC . _ 1 4 o c . s i n r n o i r c i A m o r n s r t 5 1 1 4 r i . m o B c . t H b i o n t n o s e n i n f e A q i

  0 9 r n B r l o t . E N A u l . e 4 4 F A , 1 7 5 ; * N e n o t a r S 1 : 1 3 K r 4 H H H E a r t ( ) W W 1 . n u iK o t t C E H C E A 4 C B e F o r i , H H A c t - H 6 1 c f c l E " r ; I t 7 1 1 4 " S t ; f t / 1 7 " )

  i t t r o F - r - F 4 m o . K ; C H M I 1 7 o C g n ; r i o c 4 o n o s t i k c m r 4 o n a l ,; b i n u i 1 4 0 1 - 0 t v \ o N 4 c m H r t o N O K D M f n 0 C M - j r n H P 1 4 t f t c m B i N ,

  t Y c i r . w 4 T A k N A K 4 N o t m o 1 4 4 n o t m l i o t E r 1 - 6 . N i i 7 4 i 6 C c t w a ,_f i c k E o M i t N H K N 1 K m o H o K E 1 7 0 M A . o I A C o J i t t I N A H6 A - r e s o A 4 o n 4 . N H 3 K E c o r , : k C 4 z H N I , H N F I K ( ' ) j o f f i c tS O , H K o I T O B E A t N t E K m o A H 1 . 1 . 3 1 1 ? c r ; C H 1 3 4 " . m o i r r tH L P I 4 A o k ( 1 . 1 1 r H 5 A t . 1 4 4 n f o K A Z E C I m i a t o i r T I E A t ' .n r n t b i t g g i r t d r t b l . i l / A 1 4 E n f H l f r i E n l , B c t o i a C . 3 1 ' c K

  i n t i m c A r 7 , 1 t i f i r t t i , c i s u i r l o n - b m o r o H 4 C m y m b . B A 9 u 1 1 4 . E ir c -I N .h I C J w t A B L 0 E . B o ) g t n T i - a

  P e r g a m e n t , b i n e p r i s t r a t . C r i m e a i l i t e r a i n c e p r i t o a r e m a r i c u r o w . M o -n o g r a m a m i j l o c i e c u n e g r u b g t i i n d i n a l b a s t r u . T i p o g r a f i a n e a v r i n d l i t e r e c i r i -l i c e t e x t u l s l o v e n e s e s ' a c o p i n t d e m i i n f i i s ' a r e p r o d u s z i n c o g r a f i c .A r h . S t a t . S e c t i a I s t o r i c i i .P e n t r u c t i e u , c e l i n t r u H r i s t o s D u m n e z e u b i n e c r e d i n c i o s u l I o .M i r c e a V o e v o d , c u m i l a l u i D u m n e z e u , d o m n a t o a t U n g r o v l a h i a ,l a i n c e p u t u l d o m n i e i , d d r u i t r i m i e d e D u m n e z e u , a m a f l a t i n t a md o m n i e i m e l e , l a l o c u l n u r n i t T i s m a n a , o m a n l i s t i r e , p e c a r e i n t r u

  . s f i n f e n i e r a p o s a t u l p l i r i n t e a l d o m n i e i m e l e , l o . R a d u l V o e v o d d i nt e m e l i e a i n e i l f a t - o , f i c e l i n t r u s f i n f e n i e r i i p o s a t f r a t e a l d o m n i e im e l e l o . D a n V o e v o d , c u m u l t e l u c r u r i a i n t l i r i t - o . D r e p t a c e e a a mb i n e v o i t d o m n i a I n c a , c a s i d o m n i i l e l o r i a s e m e n e a a c e s t o r a u r m a . 5' f i , a i n n o i p o m e n i r e a p a r i n t e l u i s i a f r a t e l u i m e n , p e n t r u v i e a t a

  't o

  i si g; . . . 3 ( 1 7 8 N 4 1 1 1 .

  N A N

  Cr i f t p 7 \ t 4 i E

  r qe c t

  B k i c

  t

  q o

  o 4 R F S

  I I a

  9

  1 ' 1 4 . Ur e i 5 o r i l/ I

  8 - 9 . - . 9

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  10/47

  1 0 i m a n t u i r e a d o m n i c i m e l e , c u h r a m u l p r e a s f i n t e i s t i l p a n e . i N a s c a -t o a r e i d e D u m n e z e u i d e a p u r u r e a f e c i o a r e i M a r i e i , a o i n t a r i c um i c e a d a o g i r i i v e n i t u r i , i c e l e n e s f a r i t e a l e i n d e p l i n i . S i n un u m a i a c e s t e a , c i i e k e p e t i m p u l p a r i n t e l u i i a f r a t e l u i m e u s ' a ua d a o g a t m a n a s t i r i i , t o a t e a l e i n t e m e i a i a l e I n t a r i p e n t r u s l a v aD u m n e z e u l u i m e n , i i n t r u l a u d a i c i n s t e a p r e a s l a v i t e i s t a p a n e im e l e i p r e a s f i n t e i I c a s c a t o a r e i d e D u m n e z e u , c a p r e a c e a s t a s ' oa f l u i n v i e a t a d o m n i e i m e l e i n t a r i t o a r e i a j u t a t o a r e , i a r l a i n f r i -c o a t a z i a j u d e c a t i i m i j l o c i t o a r e p e n t r u v i e a t a v e n i c a . M a i i n t d i ui n t d r e s c c e l e a d d o g a t e d e r d p o s a t u i , i n t r u s f i n f e n i e p d r i n t e & d o m -n i e i m e l e l o . R a d u l V o e v o d , s a t u l V a d u l C u m a n i l o r c u T o p o r n aj u m d t a t e i b a l t a B i s t r e t u l u i d e l a T o p o l n i t a l i a n a l a G a r l a r c p e d em a i s u s d e C o v a c i l a c u s a t u l n u m i t H r a s o m u n t i i , i T i s m a n a d ea m a n d o u a p a r t i l e , c a t a a f o s t L i g e a s c a i R u e a s c a ; i g r a u l d i nj u d e t u l J a l e u l u i c a t e 4 0 0 d e g a l e t i p e t o t a n u l ; i c i n c v a f i g a l e t a rs a n u i n t r e b e p e n t r u a c e a s t a p c d o m n i a m e a , c i s a - 1 t r i m i t l a s f a n t am a n a s t i r e . D u p d a c e a s t a i n t d r e f t e d o m n i a m e a c d t e i n t r u s f i n f e n i e .r p o s a t u l ( r a t e a l d o m n i e i m e l e l o . D a n V o e v o d l e - a a d d o g a t : n u c i i ,c a t i p o m i s u n t l a J a l e i n D a n a c e t i ; i d i n c a s a d o m n i e i m e l e p ef i e c a r e a n & s i t e 1 0 b u r d u e d e b r a n z a , 1 0 c a c a v a l e , 1 0 a t e r n u t u r i ,1 0 p o s t a v u r i d e z e g h i i , 1 0 p o s t a v u r i d e h a i n e . C a t r e a c e s t c a a a d a o g a t i d o m n i a m e a m a i i n a i n t e z i s c i m a n a s t i r i a p r e a s f i n t e i N r i s c i l - -t o a r e i d e D u m n e z e u : s a t u l n u m i t J a r c o v t i i , i s i l i t e a S a l c i o a r a h ib a l t a B i s t r e t u l u i p e p a r t e a c a r e a f o s t a l t a d a t a a l u i S t a n c i u V r a - -n i n a , i s a t u l S u i t a p e T o p o l n i t a ; i I n c a a a d a o g a t d o m n i a m e as a t u l S o g o i n o , i s a t u l P e s t i c e v o i v e n i t u l c e e s t e a l d o m n i e i m e l cd e l a c a r e l e l u i C i p h a n o , c e l e - a f a c u t n o u a l a B r a t i l a , s i m o a r ac e a a d a o s - o m a n d s t i r i i m a m a d o m n i e i m e l e D o a m n a C a l i n i c h i a l a -

  B i s t r i f a , c e a f o s t t f l O i n t d i u a a r h i m a n d r i t u l u i B a s e a , i I n c a c c af o s t a d a o g a t D u m i t r u D a b a c e s c u l a m o a r t e m a i s u s z i s c i m a n a s t i r ia 4 - a p a r t e c e a f o s t a a c e s t u i a d i n D a b a c e t i . L a a c e s t e a i n t a r e t ed o m n i a m e a s i c d t e r e l p o s a t u ' i n t r u s f i n f e n i e u n c h i u l d o m n i e i -m e l e V l a d i s l a v V o e v o d l e - a a d d o g a t s f i n t u l u i A n t o n i e l a V o d i f a : -s a t u l J i d o v t i t a c u p a r a u l , i d i n v i r u l d i n m i j l o c l a D u n a r e t o tl a c a t a r a c t c ( i u t e l i ) , i v e n i t u l d e l a 8 v a r i i , i D u n a r e a d i n P a d i n an u c i l o r l i a n a l a M o s t i t e a d e s u s , i V o d i t a c e a m a r e p c a m b e l e p a r t i , .c u n u c i i i l i v e z i l e p a n f i l a s a l i t i l e B a h n e i , i o m o a r a i n B i s t r i t a , . i 4 0 s M a r d e l i g a n i . T o a t e a c e s t e a l e a d a o g a i l e i n t a r e t e d o m n i am e a c u t o a t a p o r u n c a i i n t a r i r e a , s a f i e n e s t r a m u t a t e i n e s c h i r nb a t e , d e a i j d e r e a i s a t e l e l i b e r e d e t o a t e l u c r a r i l e i d r i 1 c i d ev e n i t u l d o m n i e i m e l e . C a t r e a c e s t e a p o r u n c e t e d o m n i a m e a c a l u -g a r i l o r s a f i e d e s i n e s t f i p a n i t o r i i n a m a n d o u a m a n a s t i r i l e , i d u p a .

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  11/47

  1 1m o a r t e a p o v A t u i t o r u l u i l o r a l t p o v g t u i t o r , n i m e n i s i i n u l e m i n a ,n i c i e u i n s u - m i V o e v o d u l M i r c e a , n i c i a l t c i n e v a d i n c e i d u p i i m i n e ,c i n u m a i p e c e l c e e i i n i i 1 - a r b i n e v o i , i n i c i s i i s e s t r i c e t o c m e a l a i i n v a t i t u r i l e l u i N i c o d i m , i p o r u n c a m e a . G i n e v a i n d r f i z n i as t r i c a d i n t o a t e a c e s t e a , a s t r i c a c e v a s a u a s c h i m b a i n r f i u , s f i e b l e s t e m a t d e c a t r e D o m n u l D u m n e z e u a t o t t i i t o r u l i d e p r e ac u r a t a N g s c g t o a r e d e D u m n e z e u i d e d a r e t o t i s f i n t i i , i s h f i ep a d a * c u t o t i a c e i a c e s ' a u l e p 5 d a t d e D u m n e z e u i 1 - a u p r e d a tp e a c e s t a l a m o a r t e . I n a n u l 6 9 0 0 , i n d i c t i o n 1 5 .f I o . M i r c e a V o e v o d , d i n m i l a l u i D u m n e z e u d o m n .

  M i r c e a c e l B a r a n( D u p i i f r e s c a d i n b i s e r i c a M t u f a s t i r i i A r g e )M .

  1 3 9 2 l a n u a r i e 8 , i n d i c t i o n 1 5 . H r i s o v u l l u i l o . M i r c e a V o e v o d ,f i u l l u i R a d u V o e v o d , d o m n u l T a r i i - R o m d n e f t i , p r i n c a r e d d r u e q t em d m i s t i r i i s a l e d e l a C o z i a c u l z r a m u l S f i n t e i T r e i m e s a t u l U l t i m a -n e f t i , 3 0 0 g l e f i d e g r d u p e t o t a n u l , 1 0 a i r d t o a r e d e v i n , 1 2 b u r d u f ed e b r d n z d , 1 2 c a f c a v a l e , 1 2 b u c d f i p o s t a v ; d i j m d r i t u l d i n j u d e f u lV d l c e a ; d e l a a l b i n e : m i e r e a s e t f i e p e n t r u t r e b u i n f a m n s t i r i i , i a rc e a r a p e n t r u b i s e r i c i t ; b a l t a M a m i n a p e l o c u l n u m i t O r l e a ; s a t e l e :C i r e f o v u l m a i s u s d e S l a t i n a f i P o r o i n i f a l a D u n d r e ; o m o a r d l aR d m n i c s i a l t a p e C a t e d u i u l a G i u r g i u ; s a t u l B u c u r e f t i l a L u n c a v d t ,i a r l a O l t s t i f o a r e l e : B o g d e i n e f t i i f i L u n c e n i i ; S e i p a t u l p o n d l a g u r a

  N r i G l i a l E T - 4 " 7. 4 . 1 r,A r

  p

  . 6 ;p - Z ; ` *

  , 1 4

  "" N 6 1 1 '

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  12/47

  1 2I a l o m i t e i s i p i m a l a C i i r a r e ; 3 0 0 s a l a s e d e t i g a n i ; u l i c a d e l a R d m n i el a O l t ; s a t u l l l i n t e t i i p d n e i l a T r o j a n s i p d n i l l a a p a R d m n i c u l u i ,

  s i s a t u l B u j o r e n i i l a C a t e i l u i u .( . . . 4 / . . yG . H O H A 4 7 f 51 - ( A H 1 4 6 1 , 4 7 ) ( 0 8 7 , 8 c . ) , 4 A I T T C 4 1 , C i W C g m c ) : ( o f i e, - s 4 . - e . - A f6 i r i i t i . -l - a H o N c E c n i g m _i r E E . W c m s p , O . 1 1 4 n A 1 ) . E m g o s C E . 6 6 b ei c l i f f , k o k E n f c i s A t n i - o r r 1 m E n t H . n t s s I r c r r t s , L , * G r b r 1 7 : 4 . , B H 3 : 1

  < . 4 , f S ' K . .H i p i c l e , t i E 4 4 E M y t - 0 B l n f i d w d J 4 C 1 I 3 N 3 1 M 4 m 1 . 1 . 3 f / v s & s fss o o m d B A L u f , . , . r , .H N 4 N C E 1 1 n p u t o m . t r i c u , i C A , C A G I M E N N b i f o N.r A c l . - 1 -y 4 , 4 0 8 4 , 4 4 0 ; C / i b i l l i 4 a u f E E r t o 3 4 C E H n r H n u J C A L o u p y r n ,s i f i s f r O m f b i l r n O B E f s l i f f i S f i e l i s i f e ) C r f ) N 4 c A t A c m 5 y H m e o yf T .l ' a m 0 8 4 V / v 0 E S c i n i A f m B o , s ; C A D 3 f C E N I 4 1 M H r 4 , H i s n o K E HT I . 7 . .b A r O t E m H B b i . . , ,4 3 ' O t t e n ? : f r n e l 6 r 4 s s 2 C f m O n s - O 6 H 8 1 4 18 f A i l K l y i n S W E S L Z 7 i 4 e l ; r i t m b 1 3 1 , C E r i o i r r o s , t 4 2 ( 6 - f i ' W e i liA l t l f t e l , 1 4 .n O C H / s 6 I ' 4 . , Ic A H K W i f f o A b A i t o S z l r n t i H 3 8 1 4 s A H / f T r o c A 4, i - , , I ,S H M H r r p o c n 4 t 3 n u i 4 r i 1 A . 1 4 6 s r 4 H / 4 4 f o r i O m e, i f ) , 7 1 , , ,r r i b mh 4 M i o H C i , f A c l B o i - 0 1 3 1 , 3 N E w a l r , - , ) 4 { 6 E A 4 r o H 3

  N . , . . . 1 , - - e 7S C V A N r o r I O C I n S O M H 8 1 3 4 1 3 H T N I $ ; n 1 H i 3 , : 1 1 . 4 0 5 4 ' N l e i M G . 3 1 4 1 4M N 8 1 1 1 / v 1 / h . c i l l b s k 1 4 3 4 C H 1 3 0 N 4 t e l N b ; * 1 1 N E t e e 4 , 1 / n r 4 A 1 b I AT A b l 1 V E C e l A d r y N 4 N o c A - i n 1 3 - 4 E A k t E t c f i . E . U , p r s V 1 - 3 i f r O. . ,C l o c m s g E r r g r n s e l f A x C E f c 1 0 0 1 N C H S E i l r / I B H > + C E C 4 1 1 E C n i b tN c l M t ' e n i t F E K o ' n i 1 0 K e l f t H M e l N i p H N e i s o - n m t . # 7 ; 8 7 , 5 1 4 , 1 3 H r N s 'c i P o c b n o n - b t m e m s t o . 0 4 1 1 A n i c r n z h - 0 i p l y c o s b u i b i H - 0 - f ot o c i H . ' N c I n f e i B i l ; : i S I , g r i n ; s i t , n r u t i T I C H N I U 0 0 n i d n i , c : 3 6 .- Am r 4 H 2 ( . 0i 1 1 4 4 4 3 c e o c r o A L . 3 r 4 s . c l , B b c n i i M A N I E . ; F i t m c t^ ,n r E f E Z E N i o - " F ,k t i t . , 1 7 F A V o M O N 4 m P I f 1 . 1 i i r n 8 O f E N k : i M N 4 0 1 - 0

  E N ( E E C E ; : i N d s c e K 0 n t . m i u r i i K b S E A n u s E N I - i i i i I S r l 1 . 6 0. , - 7 :3 H A N I P , . . . -6 ; 1 H 8 . - 0 M t ; ( j C b I F f . / 4 4 4 . - i i C 6 ; r i . ) 1 1 H - C I K O M AI , , , ,C l i c r r i 8 o J 4a n z e c k o n i i r b ' N H y c l , L i b ( 4 4 H C b S t r t u n r i e l B r AK O i i i i m 0 C c I A A H K 4 A 4 . : ) r E f r i , n t E A I c r n S t o t a 1 4 H n i t 3 4i - I - 1 . - c - , ,( A O , 1 ,n o m f f n m o N d r n H C 1 4 1 ( , 4 , 1 3 t o K b , S l f r a T E r n 8 1 3 u i r K S H , f 1n f H n 4 r T f i - A 6 A 4 I n 2 ) 3 o S o m o M A n n u N o P 4 4 i m t c r u t r n o m 4

  N o c 3 r i , , m - c l r o ' f t S C , A G 1 4 i n w 3 0 f 3 ( ; / A o K o A H K , 0 1 3 7 0 + c l o r l0 ; M 4 A 1 1 1 N Y , / 3 1 4 8 4 A 1 3 0 3 4 C E A E l b o w r i q r A c ; T E r t w t ,

  O r i g i n a l u l s l o v e n e s e s ' a p i e r d u t , t e x t u l s l a v o n s e d a l a c i d u p i l c o p i a v e c h ed i n c o n d i c a B r i i n c o v e n e a s c i i 2 6 6 , f . 2 3 7 .

  / 1

  . 4 4

  , . . , ,

  %

  i - , A i - . i h - , .'

  r : n

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  13/47

  1 31 ,B b l w e C A 4 r n H N Y ; r i l l ; N e i i d 7 i ( N c i S t 1 7 0 f O ' H N H U i d . r e , d a 1 . 7 f / 4 1

  N Y B O r d O N N V o i f b i r m i a l t , ; : i r v v r : _ s w e i 7 4 N H i l i t e s d K c i m , c 1A k t i o i i r i s r 6 8 - t - , i i C e A , . . , N 4 A 0 ( 4 8 4 g b l c i f f e i v i i i i i N 4 A li n t ( 4 8 4 C i A A H 5 1 1 T r a 7 e I N E 1 1 1 . H i - i ; l i Q z c i n i T H , H E i f J E . 2 K E P r

  r i l l i d , f r 4 r n s o t o H , C 1 , 1 7 : 4 1 T I r i t c i x o r n 4 f e ( 4 , 0 0 5 ( 9 1 4 l e i A c o N H, 7 _ .1 H . H 6 0 K i p p ' , H c l u e l N N E . 1 0 . t e - A - t r a l H , H E i f I E r f f i f f i c s )N H 1 1 8 o A l t y y 4 1 4 i l l g N d f b 1 C r 1 H 4 N c i a ) i n t H C i A A l 3 0 5 ;

  b i l e i ? < O N t i m t l y m . C Z . B b e e 7 ( X c o m 4 f e : 6 0 M I , o i P 4 4 A t a T o B Lf b l E m i t g t 0 0 - 0 H r t i r r Y r o e C e n e ' 4 ) N d K c i m c i n t r ; : i 3 c 4 5 o m o

  F S ' i t c o l d l * I f f C 7 , S b C t Z < D a l t r Z . C r i r 4 N ' i v t B b t k f i r r i L i l t m 0M e m H p - o C b l n B i t y 6 N N D M Y M N i o l - 0 , i t i r e l a r 0 8 0 A 1 7 c a t ;N C & s ; 7 : f i l b , C A 4 S t i m b I t t , n d 6 1 , 1 1 1 1 H M 1 1 0 4 n n i c i n t o S S X

  H M H C e " N i i i h a ( 4 . 1 : 4 m H M 7 , 7 : 1 4 . C e l l t 4 0 1 - 0 w i q , r i f f i A o N c t iI T N i < M 0 , 1 4 ( a ; S ; u 0 1 4 4 ; I N O M N - b . - N W H B c e r F r 7 : 4 r i m 4 I N I A A A .I . , v I " - . , I '1 3 - 1 1 1 1 H H I T T H A 4 r 4 ( n u I n o l v i i ( M O N G I r n H r o 1 0 1 0 E t b l a w k i

  H 1 3 ; c l i r y 1 E ( 6 7 1 . 4 H H 1 3 1 . r i r t m e N e i v I 6 H n o K r g H 3 1 + f x I S i Ei n t A V m o e n w . a r o f 4 e 0 n o l e n t r l e o M u 1 1 N C 4 r i l l { C / A C EM Y o y m t i e f i l E N o m i e i < T H c o s t u t v H n o c r n 4 1 3 H i n H C A 5 1 . 1 1 r i

  f e 2 i f I N b i i l ' o F o n E n E r I f r c i t < c o e r e n p v c r w r i r A f r i c o E f t m 4 E n c iA E r i m i e l m , B l 3 b i n 4 , 4 E r n i j i 7 6 0 ) % 1 4 r 1 3 4 M N , C b t l M 4 A I H c Z I

  , 5 3 L i , _ j _1 7 1 1 1 K o C n o S i A , r i l i : f r d 7 E , P C E / . ,r r i v E F I C O e r n ,r i i mC s a t o_ , - ) rS c I M H 8 7 , ? K i ; m i H c i n A i l l : , H C c e r 4 r i o n i - b i - o r i T H n w c n i E.K o r o i6 A 6 7 1 i r r i n r i l .E n c i t i l i o 0 HT I N M O E H , r o B o A H t N i 4 3 E

  M A i i , W A H g Z i N I E M E N & m 4 i 1 L E r o , i f A H , . . 7 7 1 N e t a f t , t 7 n o ' f i i f i 1 4 1 . 4i -r 4 3 W f f i r r r c a t r u , K I N C E n r H A 0 3 4 ( 1 1 r s o m s m o n 4 t 3 k i M c /- i . J - rN e i r r l o f i - 0 , H N E r I T H A b l f O i r n H ( 0 / 4 1 , N H W E n o r . 1 0 1 5 H r l , f 4 K 0N E * t i . ' , K E r 4 i E : C r 5 r i B C t i K o m i y i n f i 4 r i r 1 f 4 W m S o f r a dI m p '

  K t ; 8 4 1 r o e f l 1 , 1 4 1 k 4 I t L Z 6 r 1 c r n r I L I . I N b r , 4 t y c i 5 E 1 4 1 - 1 A C t i 6 4 ;1 1 t c 1 . 0 5 C o f f i . Z r c : . 1 I . ; K N H r N C H f i l i i N b i i i 4 7 3 e t t A A A 3 . K . 4 8 6 1 , : , ii f i E A d n o r o s i i t i ' o y n i 8 I t ' f t , i l H ' I F H n o a t C W A A P N 4 m H 0 - 0 , ( V t . -, - - + _ i i I '- - , - ,r e l b E r b f f e H / 4 0 . H C H 6 m a c O o r 4 H . N C H S F B i l r l b 1 1 - 1 ; 1 : -, ) .r I c I C a 7 0 1 - : g i t i NH . I I C & H H C 4 ( . f i ' 1 C o 6 6 ,q r . - - " i l 1 7 .I n l o 7 . M E i d r 4 1 ( 4 r i f : . H " c i c s t t H " m E A r e n t i m s , C i A A v

  n i l o n f c , n o A t i ' K t i l I - f q , " t i A i n T r o n o f t t i C H s t - 6 1 - I C f a c f 4 0 , 4 N 4.C I E - ' j . . . .H r t a v i e T . : l c / J i g - 6 . c f n i q v g n i , g . t . , t - c e r r 4 B 4 4 ( A T H A c k . x y

  T A , v

  F f t o K ,

  )

  S i . A f T o . . s c Z ) ; 7 6 ; 1

  , - , - . , ,

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  14/47

  1 4e d e t AI n g M s i N t . , C o c i 4 4 A - b / A 4 . 2 # C 1 0 4 S c i C S , 0 1 C l i r i c i 4 4 % - 1 - 0 N ( Vtr i c f M H A g o . 6 4 N r A , 4 A A A 4 N r I u l o r i p m 0 1 3 H a T H r t i r o

  1 . 41 1 0 I H . b d C r n o N H . b f 4 m E . K o m i ' n r i t o N ) -1 7 .H N H t o "p i t o 1 7 1 - ; re n 4 m 4 .H 1 4 E 4 p - o . H r n o t i i 7 4 N b 1 i l A o v eC a t A H T f c . 8 0 0 3 4 n H c 4t C a l i c u d u h u l l u i D u m n e z e u s e p o v a t u e s c , a c e s t i a s u n t f i il u i D u m n e z e u , p r e c u m a z i s D u m n e z e e s c u l a p o s t o l , c a r u i a u r m a t o r if a c a n d u - s e c e i i u b i t o r i d e d r e p t a t e 1 c u n e v o i n t a b u n k ' s ' a u n e v o i tv i e a t a c e a d o r i t a a u d o b a n d i t i c e l e p a m a n t e s t i p r e p a m a n t l a s a n -d u - l e c a t r e c e l e c e r e s t i s ' a u a d a o s , f e r i c i t u l a c e l a g l a s d e b u c u r i ea u z i n d , p r e c a r e l e d e a p u r u r e a 1 1 a u d : v e n i t i b l a g o s l o v i t i i p a r i n t e l u im c u , d e m o s t e n i t i i m p a r a t i a c a r e e s t e g a t i t a v o i l a d e l a i n t e m e e r e al u m i i " . P e n t r u a c e e a s i e u c e l i n t r u H r i s t o s D u m n e z e u , b i n e c r e d i n -c i o s u l s i d e H r i s t o s i u b i t o r u l , m a r e l e V o e v o d i d o m n a t o a t a t a r aU n g r o v l a h i e i I o . M i r c e a , c a t m i - a f o s t d u p i i p u t i n t a m ' a m n e v o i t au r m a , c a s a p r o s l a v e s c p r e D u m n c z e u c e l c a r e m ' a p r o s l a v i t p r em i n e s i p r e s c a u n u l p a r i n t i l o r m e i c u s l a v a ' m ' a i n a l t a t . D r e p t a c e e ab i n e a m v o i t d o m n i a m e a a r i d i c a d i n t e m e l i e m a n a s t i r e a i n t r u n u -m e l e s f i n t e i s i d e v i e a t a i n c e p a t o a r e i i n e d e s p a r t i t e i T r o i l e , n e z i d i t aD u m n e z e i r e , i n t r u c a r e i m p a r a t i i i r n p a r a t e s c s i d o m n i i d o m n e s c , s ii n t r u c a r e t r a i m i n e m i s c a m i s u n t e m l a l o c u l c e s e n u m e s t e C a -l i m a n c s t i l a O l t . S i a m i n a l t a t a c e a s t a ( m a n a s t i r e ) a j u t a n d u - r n i s f a n t aT r o i t a . , a m s a l i a r s i t - o s i a m t a r n o s i t - o s i o a m i n t o c m i t , i p e s c u r t ,i - a m a d a o s o a r e s i c e m e r t i c d i n c a s a d o m n i c i m e l e c u i n t r e b a r e a c a -l u g a r i l o r c e s e a f l a l a m a i s u s z i s a m a n a s t i r e , f a c u t a d e m i n e , c a r ee s t e a c e s t a : i n t o t a n u l 3 0 0 d e g a l e t i d e g r a u s i 1 0 c a r a t o a r e d e y i n ,s i 1 2 b u r d u s e d e b r a n z a , s i 1 2 c a s c a v a l e , s i 1 2 b u c a t i p o s t a v d e z e g h i id i j m a r i t u l d i n j u d e t u l V a l c e a s a - 1 s t r a n g a p e f i e s t e c a r e l e a ni n s u s i c a l u g a r i i , m i e r e a s a l e f i e l o r d e t r e b u i n t a i n m a n a s t i r e , i a rc e a r a p e n t r u b i s e r i c a . S i a d a o g i r n l o r s i b a l t a n u m i t a M a m i n a p el o c u l n u m i t O r l e a , s i i n s u s t o a t a b a l t a c a t t i n e M a m i n a . D a u s id o u a s a t e : u n u l n u m i t C i r e s o v u l m a i s u s d e S l a t i n a i a l t s a t l aD u n a r e P o r o i n i t a . D a u s i o m i m e d l a M i n n i e , i a l t a m o a r a h iC a t a l u i u l a G i u r g i u , i a l t s a t l a L u n c a v a t B u c u r e s t i i , s i l a O l t d o u i is a t i s o a r e : B o g d a n e s t i i s i L u n c e n i i . S i I n c a a m m a i d a t d o m n i a m e aS a p a t u l c u t o t h o t a r u l p a n a l a g u r a I a l o m i t i i , i p a n a l a C a r a r e ,3 0 0 s a l a s e d e l i g a n i . S i I n c a a m m a i a d a o s d o m n i a m e a u l i t a d e l aM i n n i e p e O l t s i s a t u l n u m i t H i n a t e s t i i c u t o t h o t a r u l p a d a ' l aT r o j a n , s i p a n a i n a p a R a m n i c u l u i , i a l t s a t l a C a t a l u i u n u m i t B u -j o r a n i c u t o t h o t a r u l . A c e s t e a l e - a m c l o d a c u m i n g r a b l i m d n s t i r i i

  I P , , 7 / c l / . . . . ' e " . / '- ; ; - , , 7 , '

  1 * ? " T p 9a l o f . . 1 .1 '

  s i

  g i

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  15/47

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  16/47

  1 6

  M i l n i i s t i r e a C o z i a c t i t o r i a l u i M i r c e a c c l B i l t r a n .

  I V .c . 1 3 9 2 - 1 3 9 4 . H r i s o v u l l u i t o M i r c e a V o e v o d , d o m n u l T a r i i - l i o -m c i n e f t i , p r i n c a r e d r u e f t e f i i n t i i r e f t e s t i i p c i n i r e a m c i n c i s t i r i i s f .T r e i m e d e l a N u c e t p e s t e b c i l f i l e d e l a g a r l a S c i p a t u l p a w l l a g u r al a l o m i f e i , p e D u n r e , s c u t i n d - o d e ( t a l i .

  - 1

  - t + 1 9 0 0 . V A . ` ,

  f t

  t. .

  - - e . J l tI " 6 - 1 k 7 1- . 9

  , ,V .

  n

  ' 4 1 ' \ 1 1 , 4 "

  = - 4

  . -W I .I

  n . . 4 , . . , e . . 4 . . . ' 4 1 . - _ E . , . . . . T - . : '. . , ,c . : 5 4 . . - ' 4 i t i . . . % . 1 . , . i j .i t 1 1 . - t . . : ,4 & . 1 7 r

  : .1 I A - . . . .W I T - f '

  . . . . , . . r . . i .: ' tA l . . . . ' " ' - . . . . . . . . . - . ' :

  C A . " . ' .' " : 1 % . , . r . . ., , . 7 . ; . -. _ , , . . . , : - . i g a -

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  17/47

  1 7

  1 f A . : 1 4 , : e t t ' A x t A " : ; ; I i - t r r i i . e s A f o o t A t a r o A4 . X . c . / A a i L i r i f A t t . I I s

  C : i n o . a f t ' t i t i f . 4 . $ 4 / e 1 1 I N a 0 e i t i % 4 I . ; r P i A ^ , C A T i . : . - . 7 . . . . . , , , ,

  1 r , " t t . . . . : . C . ' , , , , t II e . - . q r i i t . .- 1 * - , I i ' , t o r . " I . 1 . , t 4 4 . 0 * , , # . 1 i t . 1 ' t . , . . , . : V . -

  " I ' , r - . , z r A ' i r 4 . ` '; ' - : : "

  4 4 ( ; V I . . 4 Z : I r l : 5 4 . e l , / . / ,; i a , i . / . 1 , . . 1 x - t . r i t k i , : ; t i t i t i r . < 7 . : y 7 , , , , ,

  1 " - , . e l 6 A I " 1 1 r( 1 5 0 . . 2 0 A r - b l r ' e " , . . 4 0 , A , ' , " . - - . ar i l < M A O

  A , , * a A I S . O f r 1 t i . . - ; - , l , - , l l , A l i . , . . A s - ' 1 1 1 , 1 , / , 4 , 4 , : , ; ,I . ' " 1 , ? . . .: . , . . . . . . . . . , , .i i . . . f l , " . . . , F . , " . ' " " . 3 S . c l t i 1 ' ' . ' " e l 7 r , . . . . , . .- : _ ; ) : : : : : : . , : _ v i , - , . . . . , : : . , , , , f , , v , , , 4 , . , , , . 1 1 1 1 . 4 1 , 1 i ; - : ; 1 . . , , , , , , : 1 7 - 1 1 ; , y . . . . : f i 1 , r 1 6 + 1 , r l o , W k . " n e l -. . < , 1 .. : . . . , . . . v . - - , , , , , , , . 1 . , , , , , . 0 , 1 : _ . . . 1 , 1 1 , : i . r / S o N s p r y 1 A . L e 4 1 A 1 - , 1 1 L f . 1 ; , ' . 1 1 A Z , r , - i l - p c ' , , , , , , , I , 4 A i t . : -. ' E . 1 ` , A . . . . - % , . 7 r , - 4 . . : " .

  l , , , / , , , , . I . 4 l e l e y 4 4 S , . . 4 . . 1 . 1 , . . . 1 , d , e . , I I L . , 1 . 0 " . , X 1 I 4 A , , , , S i . , ' 1 1 T . . . , , ) , , , , i , A J i , $ , ( 1 4 7 1 y .i e s 3 e i < , , c , l i n , F ' ; ' , , t + 1 i , : . ' ' , 0 1 , i m , f r I A r t . . , G . : ,. . . . . . , , ,, , , , , , , , . . , , , . . ; , , . t . , c , , , , , , . . . . . . " 1 . ) c , , , , t r i e f t C . . . . 5 . 6 k r . . . . . s 1 ; 4 4 , - , , , A , , r i - i i i . A : 7 1 4 : 7 ' H 4 . - - 1 ; ; , : ,. - - ,

  . " , . . ( 4 . ( 1 ' , : f r i : f G . r o N ' a l f f ,. - ,: , : 0 . r , - " : - , . , _ , . , , , , , . . ' 4 , / ' ' I J e A t 1 . 1 , 1 , + 1 , . . l . J . i . A . l . f f \ i e . , ' t y i ; t o e i l , , . . c , ( . , .P

  . - : " . , ' ' ' ' ' . . 1 ' . J x . . . . . ,, 4 , , - _ , , , , , , . . . . k , - , . ; ; ; c 1 4 - ' ; " 4 . " ' ' . . . , ' 1 ` ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' A i ( 4 r C t i r . . . , , . . ., , f , , 3 . N d r i l , 4 4 0 ( . 1 t . f " - . 4 , 7 1 1 . 1 "

  - ; -1 ' 1 . ; ; . ;j , . . ' , , , , ' : . - J " , - . . . . . . . , . . . . t y 4 c . . ; A . , , - . . 1 , e : , , . . . l e l e l ( A : ; ; . : 1' , , , . . , G O 0 e i , - . , 1 , 7 . . : , i . , r 1 , , , 6, - - 1 . , ' ' . .. - - _ . . . . . . . . , " ) : . - i . - . 7 ^ ' , z . , , . . . . . . . . ; I , , 2 , - , . . . , , f . . , f f . 0 6 t . . , 1 2 . 9 r A 4 A A 4 4 , . . i . . . - v e l k V i r , e J C a . d . . . 4 1

  ,. . , . : : ; : , : : , ' c : i . ; , , , , , i . , , " i , F , ' ; 4 ; r A , , , ' c t i e i e , A 2 ( - 1 / . 7 ( - ) e , I t ' , Z r t . i f . " . . . . . . 3 . . . . . ) , ( . 2 ; 4 7 . . . . ; i. ,, , , , s . t c . H l i c i A . . f . - r a c i . . , ; , . - 1 . ; ; J 1 , i _ ? . 1 , i , . ( 3 7 1 . . 4 1 C i r , . . 1 , 1 " 1 . 7 i , s 7 - d t t . . . . . , , ,

  0 4 t d , t 1 1 T M e , i . ' ' I , . / . . , , ; , { : : 4 4 . , , ' N Z ;. , , ? C r a . 4 . . n d , 4 4 .1 - e

  4 ; , .4 1 1 . . % I f . , 4 , I . 4 4 . A ( a ' A 4 4 7 - 1 4 ; , - , . - . . ,. - - .k r , r, .. , , . . . . , , 4 , . , - 1 , j A . A . p - , , , 4 C e 1 , 1 " . . f 1 ;, . - - . . . . . i . , , , , , , , : . , . . , A , , , , , , 4 , , ,' . - - ' , . , , - - , r , 4 ' , 0 a n g ; r t . { I ,e r t , l , , g 6 e l 1 , - . - e t . ' , : , 6 1 0 1 i , 6 6 1 4 - A t t e '' e e t " ' . '. ' . ' ' , , i l . " , . , . i r l e . . . i . % ; " - : 0 1 , 4 1 , - , , , ' , ' . _ .t .

  - . . . , . 4 4 , , . . ' , _ . .. . , e t J : L C . , ' 7 ' ; ' ' ' ' . : . ' ; ` 4 * C - ' " '.- , , , , , , 4 - " , , , , - , - , . .

  ; \ , , / , , . . , ; / . , ; L' S . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' t I l ' , , , ' ' - -- e \ s

  P e r g a m e n t . M o n o g r a m e u n e g r u . P e e e t e a a t A r n a t i i , s ' a p i e r d u t .0

  i d

  . ,

  ,4 , 4 4 y ;

  . I

  .

  , 0i i i . , a , f . I n s f i r .- . q - 0 A 0 5c s A t , g A l O r l i "

  S i r e W eI pg t 1 0 1 1 , , 2

  , 5 ' r 1 t

  V i e l 4 . - I t t . 1 0 0 1 ' 1 5 c e l l ' . " 1 . 4 . i l t d / . 1 5 1 1 . 1 / 1 . 7 0 . 1 1 0 s. . . , , . ", , , t , y a r t . . 4 ( : ' - . . . . . , : n 4 . . . W I i i . . . . . ;, r . , - i , , , i i A i r s 4 e l a t o , r , , u , , v g : . , V A ' . - - - 1 - . . - , I - . % . ' , - ' . 'I h , - . A o 1 . . . 1 : , i A . , f ; ; - , , 4 . , . .

  - , . . 1 - - . k g l k . . ' ._ . . . . . . _ . . . . . . . . . 0 4 , - . - r 4 - 4 6 . 0 0 - - . - - t , - - - r - - ' : ' , - N r i r ' - - z i , 9 . - _ " _ ' ' ' ' ' ' '. - 4 " . . - .' 4 1 . 1 ' , m i . - E f l i , A A 4 C o : f tt c c , . . t _,, / , , r , f l a y . . . S S , . 4 1 . 4

  1 . 1 . . . . , g , . . . 1 , ,

  ' 1 1 / . / 1 1 1. .

  5 ;:

  A A - A f . C t l b I k

  " . " . " " '. 1 1 L 4

  . , , f t c 1 4 ; ; X n n u' 'i 'e 4 1 0 4 ( l o . - . . , . 4 , 0 1 ( 4 a c 6 1 i , T 1 , ; . . 0 , 4 ; 4 . , . . 6I , A . 1 e ; - , , , 4 . 1 . - - .

  . - - - 1 , - ' 1 " . . . : 7 - 1 . i . i . x r . . k . ) ; A . . . 1 . , ` 0 . i ,- 1 -. 1 " , t k

  a i i k ' -?c l k , ' , ( e . . ' - ' ; . r h ;S A . t k 0 , 4 .d I - ,l a

  . . . 1 1. 1 - 7 .. 4 . . , . . . . - . 6 t . . . b . . ' . , : . . - - . . : . ' . - ^ ,. 1 C : G r . , . , n . 2 i ` - ` ' 3 . . : .

  . 7 A . ( e t . 1 . , , , , ' ' ,. . . A r k . . ; 1 i l l s N ' t i . . , , t - 1 / f . . $f f -( X ' ' '

  , N s t 5 ; i f . , 4 , 1

  t ,-

  " 1 . - " f ;

  P 1 . 1 r 1 f r t . ; /

  . 4 n 0 7I. . 4 .

  . * t ;

  . -- , t l t 0 ( 4 1 M t , " ' h i d ;

  ,

  .- 7 - . .

  c

  *

  c i t

  , . . .

  , . :

  .. 4 . 0 , 1 P i 6v i , . . . d . . , . . . t .

  l o w r,

  # 1 i t l , t , . . . I . . - 1 . " - , t ; 4 . . . 4 . , , . ; r i s l , . . . . * H . 4 i i i . . . . ) 4 1 1 r ,. ' t 1 C" H . . . . . - ; ;: ' . . . . 1 t I f , . . . . 1 0 . 1 m u t t- . . . r - - . 4 . 1 . . . . . . . " . , .

  . . ., - -/ . . / . . . / i r o.. . . . . . . , ` , : - ' -, t . : - . .

  1 I d \ P t c\ I . 0 ;

  . f . 1 c r . . ,

  \i . \ \

  . 1 , V a 1

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  18/47

  1 8t E a , c e l i n t r u H r i s t o s D u m n e z e u b i n e c r e d i n c i o s u l i b i n ec i n s t i t o r u l f i d e H r i s t o s i u b i t y r u l f i d e s i n e s t a T e i t o r u l , l o M i r c e am a r e l e V o e v o d s i d o m n , c u , m i l a I u i D u m n e z e u s i c u d a r u l l u iD u m n e z e u , s t d p d n i n d f i d o m n i n d M a k i f a r a U n g r o v l a h i e i s i c e l e d ep e s t e m u n f i , i n c e t i s p r e f d r i l e l t r e s t i , c i A m l a f u l u i s i F e i g e i r a p f l u ih e r f e g , i d o m n a l B a n a t u l u i d e S e v e r i n , f i d e a m b e l e l a t u r i p eM a k i D u n e i r e a i p d n e t l a m a r e a c e a m a r e , f i c e t e i f i i D d r s t o r u l u is t l i p t i n i t o r . A m b i n e v o i t d o m n i a m e a d e a m e a b u n a v o i n t a , c u c u -r a t a * i 1 n m i n a t i n i m a s i a m d a r u i t a c e s t a t o t c i n s t i t i b i n e i n c h i -p u i t i p r e a c i n s t i t * i m a i p r e s u s d e a l t t o a t e c i n s t i t e l e d a r u r i . h r i -s o v u l d e f a t a , p a r i n t e l u i r u g a t o r u l u i d o m n i e i m e l e s t a r e t u l u i

  S o f r o n i e i t u t u r o r f r a t i l o r d i n r n a n a s t i r e , , c a r i s a a f l a l a h r a m u ls f i n t e i i d e v i e a t a i n c e p f i t o a r e i T r o i t e , l a l o c u l z i s N u c e t , c a s a l ef i e d e o c i n h s i i n o h a b f i t o a t e b a l t i l e , i n c e p a n d d e l a S a p a t u l p i m ai n g u r a I a l o m i t e i p e D u n a r c ; a u g l o a h a d e s e v a i n t a m p l a p e a c e -s t e h a l t i , s a u d u u g u b i n a , f i e d e p a s t o r i , s a u d e l a o n i c e o m , o r ic a t d e m a r e h o e r s a d m i c , t o t u l s f i f i e a l m a n a s t i r i i ; I n c a i d e l as t u p i , o r i c a t e s e v 6 r a f l a p r e a c e s t e h a l t i ' A n a u n d e l e e s t e h o t a -r u l , o m u l m a n a s t i r i i s a a i b a a l u a v a m a d e l a s t u p i i d e l a c e l e l a l t el u c r u r i c a t e s e v o r p r i l e j u i . S i a c e s t o m , c a r e l e s ' a i n c h i n a t s t a r e -t u l u i S o f r o n i e , O . f i e a s c u l t a t o r m a n a s t i r i i , a n u m e T a m p a , c e i e la a d a o g a t o O d a S f i p a t u l ; n i m e n e a d i n s l u j I m i i d o m n i e i m e l e s an u - i f a c i l s i l a l u i T a m p a , s a u e j u d e t s a u f i e o r i c e h o e r , c i n u m a iT a m p a s a f i e v o l n i c s a i a v a m a d e l a O d a S f i p a t u l , i a r d e p e c c -l e l a l t e b a l t i , p c c i n e v a i u b i s t a r e t u l S o f r o n i e i t o t i f r a t i i s a - i a q e z eo m , c a s a a d u n e v e n i t u l m a n f i s t i r i i : v a m a d e l a p e t e , i v a m a d e l as t u p i , g l o b e l e i d w g u b i n c l e i t o a t e c e l e l a l t e l u c r u r i . D r e p t a c e e a ,a f a p o r a n c e # e d o m n i a m e a t u t u r o r s l u g i l o r d o m n i e i m e l e c a p e -t e n i i l o r D d r s t o r u l u i , e a c e i c c v o r f i j u d e c a t o r i s a u g 1 o b a i , f i e * c a r es a s e f e r e a s c a d e b a l t i l e m a n a s t i r i i , G i n e v a v r e a a p e s c u i , s a - ip l i t e a s c a c c e s t e v e n i t u l , i a r a l t c u m s a n u c u t e z e n i m e n i a s i l u is i c u a c e a s t a s c r i s o a r e a d o m n i c i m e l e . P e n t r u c a o d a d o m n i a m e ao h a b n i c a , s a f i e p e n t r u s f i n a t a t e a i p e n t r u s u f l e t u l d o m n i e i m e l e .C i n e a r s i l u i m f i c a r i c a t u n f i t d e p a r , a r c a p r i m i m a r e r f i uu r g i e d e l a d o m n i a m e a . S i d u p a m o a r t e a d o m n i c i m e l e , p e c i n e v aa l e g e D o m n u l D u m n e z e u a f i d o m n T a r i i - R o m a n e t i , d i n r o d u l i n i m e id o m n i e i r u d e s a u d i n r u d e n i i l e d o m n i c i f n e l e , s a u d i n a l t a s e m i n t i e , iv a c i n s t i i v a i n n o i i v a i n t a r i a c e s t h r i s o v a l d o m n i c i m e l e , p ca c e l a D o m n u l D u m n e z e u s a - 1 c i n s t e a s c a i s a - 1 i n t a r e a s c a i n t r u d o m -n i a l u i ; i a r d e - I v a s t r i c a i p r i p d i , p e u n u l c a a c e l a D o m n u l D u m -n e z e u s a - I s t r i c e i s a - 1 u c i d a a i c i i i n v i i t o r u l v e a c , i s a - i f i e t r u -u l d e s p a r t i t s i d e s a n g e l e l u i H r i s t o s , i s i i a i b i i p a r t e c u I u d a i

  i

  * i f i

  p i

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  19/47

  1 9c u A r i e i c u a c e i z i i I u d e i , c e a u s t r i g a t a s u p r a l u i H r i s t o s m i l n -t u i t o r u l n o s t r u s i a u z i s : s ' a n g e l e l u i a s u p r a l o r i a s u p r a c o p i i l o rl o r , c a r e l e e s t e 0 v a f i i n v e c i , a m i nI o M i r c e a V o e v o d , e n m i l a l u i D u m n e z e n d o m n .N O T I T EI n h a z a a c e s t u i h r i s o v , c a r e a r e p e c a m p u l l i b e r d i n s t a n g a d a t a 6 8 9 5( 1 3 8 7 ) , p u s i m a i t A r z i u , d e a l t a m i l n a I c u a l t a c e r n e a l a , i m i t A n d s c r i s u l d i nh r i s o v , s ' a a f i r m a t d e t o p i s t o r i c i i d e p i i n g a s t g z i , f a r % a s e o b s e r v a a c e s t f a l s ,c a M i r c e a p o a r t a d e l a a c e a s t a d a t a i n a i n t e u n u l d i n c e l e m a i p o m p o a s e t i t l u r i ,n e c u n o s c u t d e v o e v o z i i m u n t e n i n i c i p a n g l a e l n i c i d u p f i e l . I n 1 3 8 7 , o b s e r v ,V o e v o d u l r o m a n n u p u t e a s g p o a r t e a c e s t t i t l u , c a r e c u p r i n d e i n t r e s t a p t i n i r i l es a l e s i p e a c e a a D o b r o g e i s i a p u t e r n i c e i c e t a t i S i l i s t r a , c a d l a a c e a s t a d a t aD o b r o g e a s e a f l a s u b s t a p A n i r e a l u i I v a n c o D o b r o t i c i : M a g n i f i c u s e t p o t e n sd o m i n u s l u a n c o , f i l i u s b o n a e m e m o r i a e m a g n i f i c i d o m i n i D o b o r d i z e " . I n 1 3 8 7 ,M a i 2 7 , I v a n c o a i n c h e i a t , c a d o m n d e s i n e s t a t a t o r , t r a t a t u l c o m e r c i a l c u G e n u a ,l a P e r a i n C o n s t a n t i n o p o l , p r i n t r i m i s i i i , d i s c r e t i e t s a p i e n t e s v i r i , C o s t a e tJ o l p a n i " ( D u p a c r o n i c i s i d o c u m e n t e i t a l i e n e , H o p f 2 6 - 2 8 . T r a t a t u l c u I v a n c oe s t e p u b l i c a t d e S a c y i n M e m o i r e s d e l ' A c a d . d e s i n s c r . T . V I I . P a r i s 1 8 2 4 , 3 1 9 -3 2 6 ; s i a p o i i n N o t i c e s e t e x t r a i t s d e s m a n u s c r i t s d e l a b i b l . r o y a l e d e P a r i s T .X l ( 1 8 2 7 ) 6 5 ; D r , C o n s t . I o s . J i r i c e k , I s t o r i a B o l g a r . O d e s s a , 1 8 7 8 , p . 4 3 8 ) . I a rp u t e r n i c a c e t a t e S i l i s t r a s e g g s e a i n s t a p a n i r e a t a r u l u i b u l g a r S i s m a n d e l a T a r -n o v a . N u e r a d e c i c u p u t i n t a c a M i r c e a s g s t a p f i n e a s c a a c e s t e p o s e s i u n i S i l i s t r a

  s i D o b r o g e a i n 1 3 8 7 . V i t e a z u l d o m n a l T g r i i R o m A n e s t i a c u c e r i t a c e s t e p o s e -s i u n i d u p f i 1 3 8 9 , c a s g - s i a s i g u r e h o t a r e l e t a r i i s a l e d e s p r e m i a z g z i . I a t g c u ms ' a p e t r e c u t a c e s t f a p t : I n z i v a d e R u s a l l i , 1 5 I u n i e 1 3 8 9 , s ' a d a t m e m o r a b i l al u p t a d e p e c a m p i a C o s o v e i , c A m p i a M i e r l e i , l a c a r e a l u a t p a r t e s i o s t i r e a r o -m A n g i n f r u n t e c u b a n u l C r a i o v e i , p r e c u m n e s p u n e S b o r n i c u l t u r c e s c a l l u iF e r u d i n b e i . ( D i a k o v i t c h , R c u e i l d e F r d o u n e - B e y , S o f i a 1 9 2 4 , p . 5 ) . A r m a t as A r b a a f o s t b a t u t a i t a m s u p u s a d e T u r c i . M i r c e a v a z A n d a t u n c i c l a r s i t u a -t i u n e a s i a s t e p t A n d u - s e l a o r a z b u n a r e d i n p a r t e a i m p e t u o s u l u i s u l t a n B a i a z i d ,a t r e c u t i n f r u n t e a o s t i l o r s a l e D u n g r e a s i a p u s s t a p a n i r e p e s t e c e t g t i l e d i nd r e a p t a D u n f i r i i : V i d i n , R a h o v a , S i s t o v , N i c o p o l S i l i s t r a , c a s a n u c a d g i nm A i n i l e T u r c i l o r . T a r u l b u l g a r S r a c i m i r d e l a V i d i n a f l a t r e f u g i u l i m p r e u n ac u f a m i l i a s a l a c u r t e a r u d e i s a l e a l u i M i r c e a V o e v o d : S r a c i m i r a v e n i t c um a m a s a i n T a r a R o m A n e a s c a l a M i r c e a " , s p u n e i s t o r i a b u l g a r a d e l a m a n g s t i -r e a Z o g r a f u d i n S f . M u n t e . ( J o r d a n I v a n o f f , B a l g a r s k i s t a r i n i i z M a k e d o n i j a ,S o f i a 1 9 0 8 , p . 1 7 1 ) . D e s i g u r , t o t a t u n c i a p u s s t a p A n i r e M i r c e a V o d a i p e D o -b r o g e a , I v a n c o n e m a i f i i n d i n v i e a l a . F a l s u l d a t e i d e p e h r i s o v s e c o n s t a t ad i n a c e e a c g s e a r a t a n u m a i a n u l , O r a l u n A , f a r g i n d i c t i o n , c o n t r a r r e g u l e i . V i -t e a z u l d o m n i t o r a l T a r i i - R o m A n e s t i , s t a p A n e s t e d e f a p t a c e s t e p o s e s i u n i : D u n a -r e a d e a m a n d o u a l a t u r i l e , c e t a t e a S i l i s t r a s i D o b r o g e a , d e l a 1 3 P 0 i n a i n t e .V .

  G i u r g i u , 1 1 M a i 1 4 0 9 , i n d i c t i o n u l 3 . H r i s o v u l l u i M i r c e a V o e -v o d , d o m n u l T a r i i R o m a n e f t i , p r i n c a r e s c u t e f t e d e d a r i s a t u l P o l -c o u l i i , d a t m a n a s t i r i i S t r u g a l e a d e j u p a n G a l , f i - i m a i a d a o g a u na j u t o r d i n c a s a d o m n i e i s a l e p e f i e c a r e a n d e 1 5 g a l e t i g r a u i 2 b u t id e y i n .

  t

  i s i - a

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  20/47

  2 0

  . 4 1 1 . 1 1 1 1 1 0 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . -I , 0 1 , , , . . 0 ? , ; P t p . ; . . 1 . . . p a t i . . s 1 . 1 . 0 1 - . . f e , , o I

  k 4 r r k t A r A l f N i i t o f i y , , t , b - 4 . / C . I 0 M i i , , N 4 i N 4 1 0 6 ( Z . , k 4 A n i l m . i t . . ) ' ) . 4 4 H i VA t A s . h i r i l 0 1 . A o ( S 1 P r r i y . " , , , A . , . . 1 . q . C , k . - i / C . r : C s k % 4 . . 3 6 1 f

  a l l i r i V I A 4 , c _ f C A l t i , 4A . . 2 . ' . , 1 , 1 ' P , t_ . / . 7 4 4 0 . { . t r A e y A L A . s r d ) ( 4 4 6 4 e a t * . ( 1 1 4 y r e f 4 h A i ) (

  I a I , s 7 .. - .i i i , . V, , , c . . . ) C A r t 4 f t f a A ( i A n r 1 a 4 4 y H c i f 1

  ii l 0 4 A H . , 1 4 r d . . . . I P 0 1 r

  . a . ' , A ( 7 ' 1 . . , . . . . ( - ; , . . , , , , ^ , 0 - . 2 1 - : : - . . . . r - - - -. i ' . . . . t- 7 t. . -

  r f r y - . 1 , , , . " k t i t . . , . . . , . r e . - : 4 A i s r i . m o c . a . , . f g A r . # r t . r : , , , , ' , E 0 4 4 , . . . 1 " , " 0 1 . 0 , t , 0. , . r 2 : : '4 . . . . . , . . . . ) i t 4 t f i L i f I s n 1 4 , r i f . 1 1 , 4 6 4 1 3 . , 4 0 0 , 4 1 , ( . . , p

  r . , . , . . - ) r P i 1 . . , , " I " " 7C . ; . . - - 1 A c J > C 4 A- - - N v - 7 ' 1 - - - - - t i l t 7 , - - , , ' 7 ' e " - . ' r t .

  . / . . 4 H I - 1 a a . 1 5 w e h l / 4 $ , 1 f, . 4 0 l ' r O t . . - . " 0 . . i f . . J r t 1 , e r . " . , . 2 s t r ( . 4 A , ' 4 , . . . . . 4 A , H . - r 4 % .

  r

  1 ". . . ^ i l l r s - n l i p r e + r o - v . . c I l f t , C O 1 4 , C 1 . 1 4 . 4 c i o . ' ' " 4 . 4- , , , - -- , . . 2 , . , at . . i r t A f A A e r , , i , , , , . 4 e i , t . t . . c . , . r - ; r i A , , t 4. . . . - . -

  . . . . . . .. . . . - I - . : 1 . - . 1 4

  P . _ , A . s r , . 5 : : . i f 'c i . ' - ' : - . - - - : . - p e r I p t . 4 p . . t r t ' l f : 4 1i - - , - 4 , 1 , a ) c v . m . r t - A 1 4 - / , , , a . L I i l l - i i * r e A 1 f A A M I N O s t T . 0 0 1 c a r t . 4 1 % f %' 4 , : . - , , , - ,t r e . . . . . , - - '. , . G I 6 a t , 1 f c r . - , 4 , 1 r A c . 1 1 " . 1 . . . C . , , , ^ 0 0 i t . , - 7 8 0 , e 1 . , X i i , . . , 1 . 4 . 1 c j / 1 . 4 . 1 A V f - 4 ' , . . _ ,C . _ . 4 1 .' f / s C r . ' ' ' ' . 4 . . - , < ' , . ' . . K

  . : 2 - ) , 4 0 4 . - e t 4 K A , A 4 : 4 v i e . a F f A M ) , I , . . . t , . . . . ) , t e . : e t , 1 , 4 . / i , , , 1 , , , j . k . t r ) f , r r tA A ( ' M 0 e l i t . - . , 0 r e r . 4

  1 7 , / . . . ; . - - -r 1 :- i .

  I t i j C 4 , c e e y . , + . , . . . / p . . , * . 0 . e l y ' N O A A e l t , , 4 4 , : , , . , . ,; A " , . 7 1 . / . * . . 4 , / , 4 ( 0 , 1 1 . . , , , 0 , I F r t . I I

  . 1 . 1 . 0 0 ; ; ; , . , 4 % . " 1 1 , f ; : a . t V i . d - - - 1 1 ' . 4i s r ; 4 . , . . . , v l . . . * . i . 1 0 , e ' 1 , , t ; a 1 4 . ( 3 1 1 0 0 - . - , , ; - , ' r ; t s " . . " 4 " A A . . . .

  C " , - : - . - . . . - ' , . : - ) . , t - . 7 1 , - - r / , ^ - A - .1 , t 4 r i . i I t ' l 4 , . . . i S A , , , : t , . , . . . . . . .4 , . . 1 r , / t n A - r t l i 1 . c l o f 4 r , .. - . / , . I4 4 - - i t , , t , t . 5 , . . , : t c . , - 1 - 4 . . . . . " 3 c . 4 K . + . ' . ' ' ' ' 1 " , 1 0 . 1 0 . * 0 . v t i 4 X l i , A * 1 1 . 1 1 . 4 0 0 6 4

  , - ; , . 0 , - , - 1 1 p r i ' l P P 6 , e n i r , 1 1 . i t A ' r u t p . 5 A 1 1 ; H ' , i t ) c i r r " , . . - r . J r ' 1 ' ' ' " L 4v ' '

  . ' - - . . c - - . . 1 .1 0 A V A , . . , , : t . _ . , , E p ; , . . , , , , , , , V N , , 4 1 , . . . . 6 4 . , _ , r v , . 1 , 4. . .: ; V , . i , , *. ,c .. t' . t r . . . . . . , , . . . s : i t i . 1 r , e . i v , i , , , , , , , , , , i , k i , , ,. . . , , L , ' - - - . - ' - ' ; ' - , . . , c . - . ;- - -; - r . 2 . . , - 1 1 - , ' ' 7 ' 1 , ' . . . - - - 2 ' . . " . .4 r , , 4 i r . , , A 4 W r 4 4 e l ' , . " , , . - I ,' d e , 4 , e l , . I " , { I W O ' 0 . 7 1 : e l ' . 1 < A I / 0 1 1 4

  A . . . i . , , - ; e , - , , , i 2 , - , 1 t . H 1 0 r ; . . , t - * c V l i , , ' , , . A . ' C . U t A r I f 6 0 . 9 ) i f e . 1 5 i n A W I . . , 0 1 ' i l l f - ' - ; E ' 7 1 , A e t i . , a ,/ . . . . . . )- - - : .

  ' e. . - -- i . ,, . . , 2 , 4 , i v i t , 4 4 , I S A R 1 1 7 , 7 , 0 f . ' , 0 . p i i 1 , 1 , . i t i ( Y . , - - r 1 . 0 5 1 1 2 ' a i l . 4 4 N a X e . 1 H . . ( ' 4 1 1 . 1 L c ? t r I l l. 4g " " " - . 4 * i ' r . S - d r . ' i i i . 4 , i a . , , . - 4 ;, . .t y l A - ^ 4 . 4 - 7 4 1 0 , ' 1 c ; y ( 0 4 - , , r e ? , ` . 4 , i ; t 7 t ' . . . / . n , k . , 0 6 4 t , . . 4 . , , r o w . 4 0- - , - , - - r r i i , 1 . - - - * . .. .- . " 1 X 1 , ' , 1 , 4 , 4 1 . - " c e . j . ' f ' , 1 : i . , - . 4 , , , , , , . . . , . /. . . . - i . # , , - t , , t . - f . t . . i . i - . . , G l c f t , O d ' A , 0 , . i , , , , 4 - - -

  . . , . , - * * . . j f r i l l 1 0 4 . 0

  P e r g a m e n t . M o n o g r a m c u n e g r u ; p e c e t e a a t A r n a t i i , s ' a p i e r d u t . A r h . S t a t . S e c t i a - I s t o r i c 5 .

  G I )

  / , Ak1 4 4 1 i r t , . . . 1 t , 1 . 1 4 r n ( 4r

  1 - , , I( 7r - -

  - . .1 . I c Yf l t . 4 C a . 4 1 . ~ p . . n r7 i r I A 0 1 . ?* A c t . a s a y A t < e l t l . o t . . J 4 . . 4 . . . 1 - " t s . 1 1 A A r "

  X , r 7 f . . . . . . . . . . ., . , .

  . . . . . . I . 4 1 - , . , . . A . , " l ' . ' I .i t : f I /` . A AI %, . . 3 1 . e r n v - ; '. . ' 1 . r0 4 . . . . A t l i , 4 " , C t f A q

  r , e . 4 . , 1 0 1 1 - 1 . 4 f. e t 6 . , L . ,

  s i e N

  C k * ; . . .' _ . . 'e l W I 1 V . . . - r t : 1 ( . . : . : f , ' , A 2 , j . . . - .P . " . ,- t ) , ' t A f t t t A _ i t ,I i . : , 1 . i t ', 4 . A . : r i " 4. . . % ) 1 d [ 0 4 0

  . 4? I -

  . I i i i II \. / ) . i - ' , . . . ,

  r . 4 , 1 - -

  1

  d i . d U . ' , "- . ' - : ' ' N .i \ 1

  . . . . . , . I 1.

  L . ,, I .

  . - - . .M

  , 4 r l ' :4'i i d 4 : d c 1 r a l

  .. r , . A 4 4

  S . , N , '

  . .,i. . . ) . 1 .

  A l . ,3 / " , . i L 1 A i l i . . , \ , . . I t l c - 1 6 A l ' ' - ; : : -, - . 4 . . - - ) .' 3 1

  1 l e . . f : t 6_ .t - n i p . . . N . 8 ,A . i .\ ' '1 , i t : c , . , p l i : : : .r 1 ,. . . . -- 3 . - . 4 . e a e f e a x l e

  .

  r ,- ) ) .7 - \ - . , - . . A l i . - r t4 - . .. 1 4

  . . . . . , , . . . . ,1 . ,, -

  . . . . . . . . , -. : : , . : "

  _

  - . . - 1

  V i

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  21/47

  2 1t E u , c e l i n H r i s t o s D u m n e z e u b i n e c r e d i n c i o s u l v i d e H r i s t o si u b i t o r u l i d e s i n e s t i i t i l t o r u l . l o . M i r c e a m a r e l e V o e v o d s i d o m n , c um i l a l u i D u m n e z e u f i c u D u m n e z e i a s c i i d d r u i r e , s h i p i i n i n d s i d o m -n i n d t o a t ( a m U n g r o v l a h i e i i p i i r f i l e d e p e s t e m u n f i s i a m b e l el a t u r i p c t o a t d D u n i i r e a f i p i i n d l a m a r e a c e a m a r e , f i a l c e l d f i iD d r s t o r u l u i s t i i p d n i t o r . A m b i n e v o i t d o m n i a I n c a d e a m e a b u n a -v o i n t a c u i n i r n a c u r a t a i l u m i n a t a , i a m d a r u i t a c e s t a t o t c i n s t i t i b i n e i n c h i p u i t i p r e a c i n s t i t p e s t e t o a t e c i n s t i t e l e d a r u r i h r i s o v u ld e f a t a , l a r u g a m i n t e a i c e r e r e a c c n u l e - a m n e s o c o t i t a c i n -s t i t i l o r b o e r i a i d o m n i c i n i c k : l o g o f a t u l B a l d o v i n i j u p a n * e r b a n i R a d u l a l l u i S t a n , c u m c a s a t u l p e c a r e 1 - a a d a o s j u p a n G a l

  m a n a s t i r i i p r e a c u r a t c i N a s c a t o a r e d e D u m n e z e u , c a r e e s t e l a S t r u -g a l e a , n u m i t P o l c a u t i i , 1 1 c l i b e r c a z a i n s u i d o m n i a I n c a , c a s a f i eo h a b n i c , o d i h n i n d u - s c : d e o i c r i t , d e g o r t i n a , d e a l b i n a r i t , d e g a l e -t a r i t , d e v i n a r i c i u , d e g l o a b e , d e c a r e , d e p o d v o a d e , z i c a n d , d e m i -c i l e s l u j b e i d a j d i i i p a n i l l a c e l e m a H , t o a t e a c e s t e a s a f i ed e o h a b a a c e s t e i m a n a s t i r i , i I n c a c e e s t e l e g e a : 3 z i l e s e t p e s c u -i a s a i d o m n i e i m e l e m o r u n i , a c e a s t a s l o b o z c s c s a f i e a l m a n a s t i r i i . i I n c a l i a d a o g s a a i b a o b r o c d i n c a s a d o m n i e i m e l e p c f i e c a r e a n1 5 g i l l e t i i 2 c a r a t o a r c d e Y i n . C i n e v a c u t c z a d i n t r e b o e r i i d o m n i c im e l e , m a H i m i c i , s a u d i n t r e s l u j b a i i d o m n i e i r u c k , t r i m i i d u p am i l e i d u p a t r e b i l e d o m n i e i m a c , c a s a - i z a b o v e a s c a p e a c e t i s t e n ic a t u n f i r d e p a r i n y i e a t a d o m n i e i m e l e , s a u i n v i e a t a f i u l u i d o m n i c ir a d e M i h a i l V o e v o d , u n u l c a a c e l a s a a i b a a p r i r n i m a r e r a i l i u r g i ed e l a d o m n i a m e a , e a u n c M c a t o r i n e c r e d i n c i o s a c e s t u i h r i s o v a ld o m n i e i m a c . A f a r a n u m a i i n o a s t e a m a r e s a s l u j e a s c a d o m n i e i n i d e ,i a r a l t n i r n i c m a i m u l l . I n s a i d u p a m o a r t e a d o m n i e i m e l c p c c a r ei i v a a l e g e D o m n u l D u m n e z e u a f i d o m n T a r i i - R o m a n c t i d i n r o d u li n i m i i m e l e s a u d i n r u d e l e d o m n i e i r a d e , s a u d i n a l t n e a m , a c e l a d ev a c i n s t i i v a i n n o i i i n t a r i a c e s t h r i s o v a l d o n m i e i m e l e , p e a c e l aD o m n u l D u m n e z e u s a - 1 c i n s t e a s c a i s a - 1 p a z e a s c a ; i a r d e v a s t r i c a in i m i c i i n u v a i n t a r i a c e s t e m a i s u s s c r i s e , p e u n t i l c a a c c l a D u m -n e z e u s a - 1 s t H c e i s a - 1 u c i d a i i n a c e s t v e a c i i n c c l v i i t o r , i p a r t es a a i b a c u I u d a i c u A r i c i c u a c e i z i i I u d e i , c a r e a u z i s a s u p r a l u iH r i s t o s m a n t u i t o r u l n o s t r i l : s a n g e l e l u i a s u p r a l o r i a s u p r a c o p i i l o r I o n ,c e a c e e s t e i y a f i i n y e c i , a m i n M a r t o r i i a c e s t u i h r i s o v : R a d u l b a n ,j u p a n D r a g o t i i , S t a n c i u l f i u l l u i B a r b u l , R a d u l f i u l l u i S t a n , * c r b a n y i s -

  t i e r , I a r c h i n n a m e s t n i c , B o s t e a i C e r n e a i j u p a n B e l o t a , i M a n c i u lv i s t i e r , l o g o f a t u l B a l d o v i n , i e u M i h a i l , c a r e a m s c r i s i n c e t a t e a G i u r -g i u , L u n a M a i 1 1 , i i n c u r s u l a n u l u i d e a t u n c i 6 9 1 7 , i n d i c t i o n u l 3 .I o , M i r c e a V o e v o d , d i n m i l a l i i i D u m n e z e u d o m n .

  f i

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  22/47

  2 2

  2 8 M a r t i e 1 4 1 5 , i n d i c t i o n 8 . H r i s o v u l l u i l o . M i r c e a V o e v o d ,d o m n u l R o m e i n e f t i , p r i n c a r e d d r u e f t e r n e u v i s t i r i i C o z i a v a m ad e l a G e n u n e 1 ( C c i i n e n i ) .

  4 3 6 H . Y C E B 3 ) ( 7 0 6 7 % 4 6 1 r o B t r N h i H . A 1 1 1 - 0 6 1 18 6 1 H C c I A 4 0 , 4 1 7 . 0 1 C 4 i 3 N b l 4 E 3 1 ( 5 M u C t l B E A H 1 0 , 1 1 1 o s oM I A A m 4 6 , J i g i E x H 6 3 - i c r i A 1 b r f i r 4 y 0 B N I a i L J 5 4 i 7 r ,M H , H r 8 , y 9 ' i u f q . C E H 3 E M A H o y r r f o B l e l p Hc t o H 6 1 f r o n j o o H . 3 1 3 0 / 1 H r 8 c o [ s o H M E , g i C r o m b r I r o

  1 3 1 3 0 1 i f N F E A 1 1 ) M H C B t r n A b i m b C l u z E n a b r s 4M N H 1 , 0 7 c 1 c o s c l c T r i r q b i H 6 i C r o c o 6 N 3 N b IH n r t i 7 O t H m , A N 4 b I / 4 4 1 c r r I p A y 1 4 2 ( f H C O B A 6 r c E , 1e rH 4 ( 6 N c l 1 3 7 , c t m H Y . . r n H H r a 7 c i r o g b M O N 1 C m H p O t t g e l

  R O 3 I X ( H ) o g f i r r I t A H C : 1 6 1 1 , C r l - ) o H u e S i N C H1 3 1 g i f N E N C m N H X O V E . r o y m E N O Y j C o c t rO h h i t ( 0 ( 1 5 7 4 E . I t t 0 A 4 1 ( C F / r 4 0 9 c f 4 m v t s c k m A i S r e N yN E , B b 7 4 . 1 - 7 . . H N Z S H L o 2 c 1 6 x . / N o i a l c H B O T H 0 4 , 4 M H 3

  H 1 4 7 0 > K 1 1 1 1 . 0 T c 1 c n i 4 r 1 4 p v M I 1 ) ( 4 1 H A A 6 0 0 5 0 1 , 1 7 3 % . 1 4IN E L K o r o 3 i c e A l e n ( o u r 6 i < N O 3 B E N X r r o P 4 E 3 + c e K O H c A5 H t y o K i c c H A b , a ) . g 0 A l r b . 1 . 5 c n w r 6 I t l e i r m . 4 3 f / I H K ( b i

  H 3 m 4 , 0 4 A , j r r f o c 7 . 1 x 3 H 5 4 , , A 4 m o N c i c r r i l i f s 'N I A A 2 , ' n o T A K O S O m t r h 7 c i T q p i o c - r 4 y r t , C ' T * \ r - r f 0

  6 1 r o c n o I A A o r 1 n o N E a t C f i r \T A I C 1 1 1 0 A I N c r r o m g M 0 N m H f 0 r 4 r 1 H u r i c \ S i t T 3 N b

  M b H N O K : 0 A E I K E 2 ( O T A T 6 E b i T H i i l i f t 6 b 1 5 4 T H 1 3 1 T O M b0 1 ,C T O M A A A t J l , S t N o 6 I M T E M . H

  B I E N O Ef t n E o r i e l N A H . T o t . : o t 9 4 6 H H H I l D d i M p T i fr e , 4 A l m K o r a H 3 B E f T 1 , , . . . . r t . r t i b S A I : V I R O . 3 E MA H H A H r r M H A H . 1 7 ; H N H O i n E m E r , , H R Z , 9

  1 A 7 4 g X t e l i t C T O A T ( O l - i ) r 2 4 . 4 u r i E n o r i o B i l r i H n o 5T - 1 ; H g r g p 1 1 6 . 7 j i . c i v r c o s o y A b r B M H T r i o n i l K o s c i r ow r r T B r I r l y H r b L i - % H 6 4 o y K f t n ; - " I E r o A t i J E A H

  1 4 5 o r r i 1 4 1 1 0 c 7 4 , 4 i . . T O T e l K O B c k r 0 I A A 1 c 3 / 4 3 r b 6 1 4 4M c y s I u r b 3 r b 7 E m t A l 2 , d B : 1 1 E 7 6 r 6 , - ? . 1 1 . 4 / 4 5 7 1 . 1 . 1 X )H I A A H m c k T b V Z 4 c m ' c c b 1 0 y 1 4 7 7 H C bM H S E K L u m r A H , l o i l a T e 4 - 4 i c r i , [ 8 1 , E ] r 4 , 4 N H 7 ( b H i g 4 A c t

  H C E N N S c - B t i O r n E A V E . . i c i e l 7 4 A 6 6 1 N 31 . S i s e s t i e v a i n a d e l a G e n u n e " e s t e v a m a d e l a C r d n e n i .

  T a r i i+

  M Nb C E

  MIm . H

  B

  4 _H u d A . H

  B i , c - n O m o r l i ' mg b I r n t i

  c l p o q r , 4 4 ." " c " ' i

  M B b r B t

  7 1 ? 0 , - 0 , 9 1 4 4 1 7 .

 • 8/13/2019 Documente inedite de la Mircea cel Btrn - 1386-1418

  23/47

  2 3x v ( r l a i N i c ) 0 H , 1 1 . r m O B l i C f n q f n o r o L 9 E

  r r i b 5 c p y i T o s o i N 7 , A i d 6 . 4 r i b N C S ( a 4 N 1 0 0 3 1 - 7 , A E L u b , , q ,n c i r , b C r r O i t c o i w c A . , . . 3 K t ( n c \ N b A f t ; e t a , , A V n A N i b K r bC r n t r p c 4 H r O i t ' E r n 1 4 C 1 1 H C c r

  M H c j a w e s c r i / c i 1 1 1 , M o i 4 c m J f b 8 1 , K o p C l a B e l l in ` o M U t A r i M I C H V , 1 3 ; 1 ( 5 i / 7 1 4 r H K .-B N C t+ M H 1 A B O E , B 0 M A T I A I A 1 1 \ 1 6P e r g a m e n t . M o n o g r a m c u r o p ; p e c e t e a d e c e l e a t f i r n a t e , s ' a p i e r d u t .C r u c e a i l i t e r a i n c e p i l t o a r e m a r i c u n e g r u . O r i g i n a l u l e r ' a u p i i s t r a t .A r h . S t a t u l u i , M - r e a C o z i a , S e c t i a I s t o r i a

  E u , c e l i n t r u H r i s t o s D u m n e z e u b i n e c r e d i n c i o s u l i d e H r i s t o si u b i t o r u l i i n s u - m i s t A p A n i t o r u l d o m n I o . M i r c e a V o e v o d , c u m i t al u i D u m n e z e u , s t A p A n i n d i d o m n i n d t o a t h l a r a U n g r o v l a h i e i . B i n ea m v o i t d o m n i a m e a c u a I n c a b u n r i v o i n t i c u c u r a t i i s i l u m i n a t i n i m a d o m n i e i n i d e i a m d a m n a c e s t a t o t c i n s t i t i b i n e i n c h i p u i t i p r e a c i n s t i t h r i s o v a l d o m n i e i m e l e , c a r e e s t e p r e s t e t o a t e c i n s t i t e l ed a r u r i , m A n r i s t i r i i d o m n i e i m e l e d e l a C o z i a i l a c a u l u i s f i n t e iT r e i m e i n A s t a v n i c u l u i , c a r e l e v i e f u i e t e i n t r A n s u l , e g u m e n u l u i c h i rS o f r o n i e , c a s l i f i e a c e s t u i s f n t I d e a v a m a d e l a G e n u n e i n t r u m o i eo h a b n i c a , i n v i e a l a d o m n i e i m e l e i i n v i c a t a f i u l u i d o m n i c i m e l eM i h a i l V o e v o d . s i d e n i m e n e a n e c l i n t i t A . P e n t r u c d o r i c a r e v a i n d r r i z n id i n h o i e r i i , d i n s l u g i l e d o m n i c i m e l e , m a r i i m i c i , s t c e a r a c e a s t Av a m i i d e l a m f m A s t i r e a d o m n i e i m a c , u n u i a c a a c c l a s A - i f i e p r o t i v - 'n i c r i S f n t a T r e i m e , i i n t r u u r g i a d o