Transcript
Page 1: моє портфолио
Page 2: моє портфолио

Макогончук

25.08.1986

Олександрівна

Наталія

Page 3: моє портфолио

Проблеми, над якими працюю

Схема роботи з обдарованими дітьми

Плани на майбутнєНапрямки роботи

Правила пед.майстерності

Моє творче кредо

Навчальні програми та посібники, які використову-

ються в роботі.

Презентація досвіду роботи

Освіта і стаж роботи

1

2

3

4

5

6

7

Зміст

Page 4: моє портфолио

Порівняльна таблиця середнього балу з фізики

за 2011-2012 н.р.

Позаурочна діяльність

Порівняльна діаграма з фізики

Порівняльна таблиця середнього балу з фізики

за 2010-2011 н.р.

8

9

10

11

Порівняльна таблиця середнього балу з алгебри за 2010-2011н.р., 2011-2012н.р.12

Порівняльна таблиця середнього балу з алгебри за 2010-2011н.р., 2011-2012н.р.

Порівняльна діаграма з математики

Порівняльна таблиця середнього балу з фізики

за підсумками річного оцінювання

13

14

15

Участь в олімпіадах16

Page 5: моє портфолио

Моє творче кредо

“Дорогу здолає той, хто йде . . . Тож ходімо!”

«Єдина реальна розкіш – це розкіш

людського спілкування»

Мійжиттєвий принцип

«Хай буде вчитель

Дзеркалом добрих звичаїв:

і чого навчає або навчати

збирається , те саме ,як

на зразкові , хай показує

на самому собі.»

Моєпедагогічне

кредо

Праця - для себе, плоди праці -

для дітей. Іншого сенсу в праці немає!

Мояпедагогічна філософія

Page 6: моє портфолио

Проблеми, над якими працюю

Застосування інтерактивних

технологій на уроках математики та фізики

Проблема,над якою працюю

Проблемашколи

Проблемарайво

Реалізація особистісно –

зорієнтованого підходу до розвитку

навчання та виховання

через впровадження

новітніх технологій

Page 7: моє портфолио

“Що? Де? Коли?” – конкурс у 8 класі“Найрозумніший математик” –

інтелектуальна гра у 5 класі

“Найрозумніший” – конкурс у 8 класі“Фізика – цариця всіх наук” –

вікторина для 7 класу “Найрозумніший” – конкурс в 11 класі

Позаурочна діяльність

МатематикаФізика

Page 8: моє портфолио

«Ніколи не зупинятися на досягнутому»,

займатися самоосвітою «Вчити і вчитися самій»,

ділитися з дітьми своїм досвідом,

відповідати сучасності та змінам у системі реформування освіти,

намагатися бути прикладом для дітей у всьому.

Впровадження інноваційних методів

навчання і виховання

Створення умов для всебічного

розвитку особистості

Сприяння самоактуалізації творчого потенціалу учнів

Розвиток творчих здібностей

Приділяти увагу самоосвіті вчителя і учня

Здійснювати диференційне

навчання

Сприяти участі дітей у всеукраїнських, міських

та шкільних конкурсах, олімпіадах.

Працювати над розвитком творчої компетентності

учнів, їх обдарованості.

Надсилати методичні наробки, уроки, виховні

заходи до періодичних видань.

З метою підвищення педагогічної майстерності

займатися самоосвітою.

Поповнювати свою відеотеку матеріали уроків,

шкільних та позашкільних заходів, семінарів.

Приймати участь у професійних конкурсах.

Підвищити професійний категорію - атестуватися

Плани на майбутнє Напрямки роботи Правила педагогічноїмайстерності

Page 9: моє портфолио

Освіта і стаж роботи

МакогончукНаталія

Олександрівна

15.09.2008р.-29.09.2008р. – вчитель математики Веснянської СЗШ I-IIст.30.09.2008р.-16.05.2010р. –дикретна відпусткаЗ 17.05.2010р.- вчитель математики, фізики та астрономіїСокільської СЗШ I-IIIст.

Освіта: Вінницький державний Університет ім. М.Коцюбинського,Інститут перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук,

Стаж роботи:4 роки

Стаж роботи в даномунавчальному закладі:

2 роки

Категорія:спеціаліст

Спеціальність:математика та основи

інформатики

Page 10: моє портфолио

Результат

Порівняльна діаграмаз фізики

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010-2011н.р. 2011-2012н.р.

загальнийпоказникякість знань

Page 11: моє портфолио

Порівняльна таблиця середнього балу з фізики за підсумками річного

оцінювання

текст2011-2012 н.р.

2010-2011н.р.

2009-2010 н.р.

Висновки

77,17,27,37,47,57,67,77,87,9

88,1

2009-2010н.р. 2010-2011н.р. 2011-2012н.р.

Середній бал з фізики

8.1

8.1

8

Page 12: моє портфолио

Навчальні програми та посібники, які використовуються в роботі.

•Закони України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)•Положення: «Про загально-освітній навчальний заклад», «Про навчальні кабінети загально-освітніх навчальних закладів»•Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Концепціяфізичної освіти 12-річної школи, Методичні рекомендації МОН України щодо викладання предметів у поточному році.•Навчальний план Сокільської СЗШ та державні навчальні програмизагальноосвітніх навчальних закладів•Тематичне та календарне планування•Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах фізики загально-освітніх навчальних закладів

Ф.Я. Божинова “Фізика 7 клас”. Х.: Ранок, 2007Ф.Я. Божинова “Фізика 8 клас”. Х.: Ранок, 2008Ф.Я. Божинова “Фізика 9 клас”. Х.: Ранок, 2009Є.В. Коршак “Фізика 10 клас”. К.: Генеза, 2010Є.В. Коршак “Фізика 11 клас”. К.: Генеза, 2011

М.П. Пришляк “Астрономія 11 клас”. Х.: Ранок, 2011

А.Г.Мерзляк “Математика 5 клас”. Х.: Гімназія, 2005О.С. Істер “Алгебра 8 клас”. К.: Освіта, 2008

О.В. Погорєлов “Геометрія 7-9” . К.: Освіта, 199О.В. Погорєлов “Геометрія 10-11”. К.: Освіта, 1994

Бевз “Алгебра 11 клас”. 2003

• М. Г. Титарчук “Календарно –тематичне та поурочне плануваннязанять з фізики 7, 8, 9 класи”, 2009• М. Головко “Орієнтовне тематичне поурочне планування навчального матеріалу зфізики в 10 класі профільної школи” // Фізика №22-23, серпень 2010• М. Головко “Орієнтовне тематичне поурочне планування навчального матеріалу зфізики в 11 класі профільної школи” // Фізика №34-36, грудень 2011• Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11 клас. Астрономія.- Міністерство освіти і науки України. К., 2010• Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11 клас. Фізика.- Міністерство освіти і науки України. К., 2010• Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11 клас. Математика.- Міністерство освіти і науки України. К., 2010

Навчальніпрограми

Підручники Нормативнідокументи

Page 13: моє портфолио

Назва Дата

Виданіпосібники

“Путівник по сторінках фахових журналів вчителя математики” 2008р.

Виступи напедрадах

“Застосування інтерактивних технологій навчання на уроках фізики” 2012р.

Відкритівиховні заходи

“Україна – наш спільний дім” – 5 клас“Моя земля - земля моїх батьків” – 5 клас

1.09.2011р.13.10.2011р.

Відкритіуроки

“Множення одночлена на многочлен” – 7 клас“Функція , її властивості та графік” – 8 клас

“Додавання і віднімання десяткових дробів” – 5 клас

19.11.2010 р.20011 р.

10.02.2012 р.

Участь в конкурсах

Конкурс “Кенгуру”

Конкурс “Левеня”

2010-2011н.р.2011-2012н.р.2011-2012н.р.

Презентація досвіду роботи, психолого-педагогічних знань, інноваційних систем і методів навчання і виховання

xky

Page 14: моє портфолио

Виявлення здібних обдарованих дітей

Схе

ма

робо

ти з

обд

аров

аним

и ді

тьм

и

Інтелектуальна ТворчаДослідження природи обдарованості

Розвиток

УРО

КИ ЗП

РЕД

МЕТ

У

ПО

ЗАКЛ

АС

НА

РОБ

ОТА

ДО

СЛІ

ДН

ИЦ

ЬКА

РОБ

ОТА

ПО

ЗАШ

КІЛЬ

НІ

ЗАХО

ДИ

Під

бір

інди

віду

аль

них

твор

чо-

розв

ивал

ьни

х за

вдан

ь

Інди

віду

-ал

ьні

дода

тков

іза

нятт

я

Учас

ть в

пр

овед

енні

пред

мет

-ни

х

тиж

нів

Учас

ть в

ро

боті

пр

едм

ет-

ного

гу

ртка

Вип

уск

пред

мет

ної

газе

ти

Дом

ашні

й

е

кспе

рим

ент

Розр

обка

та

вико

нанн

я

до

слід

ни-

цьки

х пр

оект

івУч

асть

в

пред

мет

-ни

х ол

імпі

а-да

х,

конк

урса

х

Сам

оосв

іта,

р

обот

а з

літе

рату

-ро

ю,

інте

рнет

-ре

сурс

ами

Page 15: моє портфолио

Фізика

Результати навчання з фізики за 2010 – 2011 н.р. (кількісний показник %, якість знань % )

8 класзагальний показник – 100%якість знань – 69%

7 класзагальний показник – 100%якість знань – 78%

9 класзагальний показник – 92%якість знань – 75%

10 класзагальний показник – 100%якість знань – 69%

11 класзагальний показник – 100%якість знань – 78%

Загальна кількість учнів – 84загальний показник – 99%якість знань – 78%

Page 16: моє портфолио

текст

текст

текст

текст

тексттекст

Результати навчання з фізики за 2011 – 2012 н.р. (кількісний показник %, якість знань % )

Фізика

7 класзагальний показник – %якість знань – %

8 класзагальний показник – 100%якість знань – 83%

9 класзагальний показник – 100%якість знань – 79%

10 класзагальний показник – 100%якість знань – 63% 11 клас

загальний показник – 100%якість знань – 84%

Загальна кількість учнів – 88загальний показник – 96%якість знань – 72%

Page 17: моє портфолио

Результат

Порівняльна діаграмаз математики

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010-2011н.р. 2011-2012н.р.

загальнийпоказникякість знань

Page 18: моє портфолио

2011-2012

2010-2011

Участь в олімпіадахУчасть в олімпіадах

Канюка Дмитро, 10 клас – 1 місце з астрономії,2 місце обласної олімпіади;Насіковський Віталій, 11 клас – 1 місце з астрономії;Семко Дмитро, 8 клас – 3 місце з математики.

Брухаль Ярослав, 11 клас – 1 місце з астрономії;Макогончук Мирослав, 11 клас – 2 місце з астрономії;Хуторний Сергій, 11 клас – 3 місце з фізики;Микулінська Юлія, 8 клас – 3 місце з фізики;Семко Дмитро, 7 клас – 3 місце з математики.

2010-2011

Конкурс “Кенгуру”Червоні дипломи:Семко Дмитро, Бондар Дмитро, Мунтяну Марина, Кондратюк ВіталійПономарова Діана, Хуторна Ольга, Сині дипломи:Рущак Олеся, Стасінюк Ірина

Page 19: моє портфолио

Результат навчання

Алгебра

7 класзагальний показник – 100%якість знань – 72%

2010-2011н.р.

2011-2012н.р.

8 класзагальний показник – 100%якість знань – 83%

11 класзагальний показник – 100%якість знань – 83%

5 класзагальний показник – 100%якість знань – 78%

Page 20: моє портфолио

Результатнавчання

Геометрія

2010-2011н.р.

2011-2012 н.р.

7 класзагальний показник – 100%якість знань – 78%

8 класзагальний показник – 100%якість знань – 78%

11 класзагальний показник – 100%якість знань – 75%

Page 21: моє портфолио

Top Related