Transcript
Osnovna škole Domovinske zahvalnostiDOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
Stranica 2
Na temelju lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
152/14.) i lanka 24. Statuta OŠ Domovinske zahvalnosti - Knin, Školski odbor na sjednici
odranoj 14. rujna 2016. godine donosi
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU 2016./17. GODINU
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Osnovna škola Domovinske zahvalnosti (u daljnjem tekstu Škola) pokriva upisno
podruje Kovai, Vrpolje, Kninsko polje, Golubi, Strmica, Plavno, Polaa, Kijevo,
Civljane i Cetina.
U samom gradu to je dio od nadvonjaka (iznad eljeznike pruge) prema sjeveru
i u pravcu Splita s lijeve, a dijelom i s desne strane ceste. (ulice: Hrvatskih vitezova,
Lašvanski put i erekova ulica, .. )
Dio uenika matine škole su putnici (oko 200 uenika), a prijevoznik je
azmatrans Dalmacija sa sjedištem u Benkovcu.
Podruna škola Golubi, zapoela je sa radom u drugom polugodištu 2005./06.
školske godine, a i ove školskoj godini e raditi u jednoj smjeni sa etiri ista odjela.
U podrunoj školi Kijevu nastava e se odvija u jednom kombiniranom odjelu.
Uenici iz Kijeva nakon završenog IV. razreda školovanje nastavljaju, uglavnom, u
osnovnoj školi Milan Begovi u Vrlici.
1.2. Prostorni uvjeti
Matina škola
Matina škola nalazi se u ulici Josipa Jovia 2, odmah ispod policijske postaje.
ivot i rad škole organiziran je u vlastitom objektu koji je elementarno obnovljen i
predan na upotrebu 14. 10. 1996. godine.
Školske godine 2003./04. izvršena je sanacija objekta koja je obuhvatila
postavljanje novih parketa ili brušenje i lakiranje postojeih, izmjenu stolarije,
postavljanje zavjesa ili aluzina, izmjenu krova na sjevernom krilu (prizemnica),
bojenje unutrašnjosti i fasade, postavljanje keramikih ploica u sanitarnim
vorovima dvorane i sanaciju kotlovnice.
Školske godine 2012./2013. izvršena je sanacija uionica u prizemlju. U
potpunosti je obnovljen parket i kupljene su nove klupe, stolice, ormari i katedre za
uionice. Knjinica je preseljena u prizemlje u mnogo prikladniji prostor.
Opremljena je multimedijalnim sadrajima (projektor, tv, projekcijsko platno,
stolno raunalo.
Školske godine 2013./2014. sanirane su uionice u ostatku prizemlja i dijelu
prvog kata. U uionici engleskog jezika, koja je stradala u poplavi parket je u
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Stranica 4
potpunosti izmijenjen. U potpunosti je obnovljeno sjeverno krilo i taj dio škole sada
udovoljava svim energetskim standardima
Školske godine 2015./2016. obnovljeni su parketi na najgornjem katu,
kupljene su nove stolice i stolovi za prvi kat uionica i obnovljeni su parketi u svim
uredima.
14 uionica u koje je uvedena specijalizirana nastava
1 informatiku uionicu
logoped)
Prostorija za školski bend – glazbeni kabinet
prostor za zdravstvenu brigu o djeci
Navedeni prostori koriste se u dvije smjene i nedostatni su za potpuno
uvoenje kabinetske nastave u svim nastavnim predmetima.
1.2.2. Adaptacija i dogradnja objekta
Sanirane su sve uionice na prvom i drugom katu te svi uredi
Obnovljen je parket u potpunosti u prizemlju i na prvom katu
U potpunosti je obnovljena informatika uionica
Sanirane su vodovodne cijevi u jednom dijelu uionica i WC –a.
Sukladno mogunostima obnavlja se školska oprema, nastavna
sredstva i pomagala
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
U tijeku je postupak Fonda za zaštitu okoliša za energetskom
obnovom škole
automatskim osiguraima
Saniran je kabinet tjelesne i zdravstvene kulture kao i pripadajui
sanitarni vor
dvorana)
Kanalizacija je dotrajala i treba je izmijeniti.
Potrebno je urediti vrt u proelju škole
Potrebno je hitno ugraditi hidrantsku mreu na drugom katu
istonog krila školske zgrade – opomena inspekcije.
Nedostaje didaktikih pomagala u uionicama (najviše u
posebnim odjelima.
1.2.4. Vanjski prostor
Vanjski prostor škole je dovoljno velik, ali nije dovoljno ureen da bi bio u
odgovarajuoj funkciji. Ve pri gradnji škole napravljeni su propusti ili radovi nisu
obavljeni: neriješene površinske vode, neograen prostor (uništena ograda na nekim
dijelovima), nedovršeni sportski tereni, nedavno obnovljeni, ve su u dobroj mjeri
devastirani.
U proteklim godinama se ulagalo u vanjske prostore ali nedovoljno:
Prošireno je školsko parkiralište i osigurano je rampom
Izraen je projekt za ureenje terena na junoj strani škole
Juno od škole izravnat je teren i tako pripremljen za oplemenjivanje – formiranje
botanikog vrta za potrebe nastave prirode i biologije.
Ograen je školski prostor dvorište i tako sprijeeno ometanje nastave, a
naroito u veernjim satima.
Saniran je zid do zapadnog krila škole i tako je ulaz u školu djelomino
zaštien od površinskih voda.
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
u sklopu projekta „Jana – voda s porukom“
U tijeku su ili netom završeni slijedei poslovi:
Izraena je geodetska podloga za sve vanjske prostore škole.
Vrši se uknjiba škole. Projekt je pri samom kraju.
Ogradu oko igrališta potrebno je popraviti, iako je nedavno
obnovljena
površina oko škole ogromna.
U tijeku je sanacija postojee vanjske stolarije i termoizolacije na
diletaciji C i D.
projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost
Izraen je elaborat uštede na rasvjeti u uionicama
Trenutno je u završnoj fazi uvoenje e-dnevnika i interaktivnih
uionica u suradnji s Carnetom iz Zagreba.
1.3. Podruna škola Golubi
Podruna škola u Golubiu ima etiri uionice i ostale prostorije za normalno
odvijanje nastave u jednoj smjeni.
Vanjski prostor je bez površina za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.
1.4. Podruni odjel Kijevo
U Kijevu je jedan kombinirani odjel u kojem se trenutno nalazi samo dvoje
uenika. Nastava se odvija u dvije prostorije i na igralištu.
Zgrada je katnica sa 6 uionica i ostalim prostorijama.
Neke dijelove je donedavno koristila opina, a sada su van funkcije. Zgrada
je u potpunosti sanirana s vanjske strane (stolarija, toplinska izolacija, krov), dok
je unutrašnjost škole još uvijek veliki problem.
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
godine staa
R.br. Prezime i ime Godina roenja
godine staa
R.
R.br. Prezime i ime Godina roenja
godine staa
3. Teskera Marko Domar KV
4. Gojevi eljko pom. teh.
radnik KV
6. Radujko Ljilja pom. kuharica PKV
7. Juri Šimunovi Ana spremaica NKV
8. Juri Arambaši Ruica spremaica NKV
9. Maloa Boja spremaica NKV
10. Mrela Marija spremaica NKV
11. Juri Bare Danica spremaica NKV
12. Franki Andrijana spremaica NKV
13. Lonari Vesna spremaica SSS
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
KNJINI FOND STANJE – BROJ
(497 naslova)
(147 naslova)
asopisi 11 naslova (1 tekuih)
Društvene igre 13 kom.
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
4.1.1. Predmetna nastava
5.b 25 11 2 0 Slavica Šimi oli
5.c 25 9 0 9 Igor Borovac
5.d 25 11 0 14 Snjeana Markovi Komarica
6.
7.
8.
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
1.b 19 7 0 0 Jadranka Dujilovi Maruši
1.c 17 9 0 5 Domagoj ai Arapovi
1.d 17 8 0 5 Zdravka Mihaljevi
2.
2.d 19 7 0 9 Daliborka Ani Bare
2.e 17 6 0 7 Katica Kralji
3.
4.
4.b 20 11 0 0 Karolina Lovri
4.c 20 8 1 10 Ana Mudrini
4.d 23 8 0 10 Berta Lepan
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Ukupno 4 34 19 0 0
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
3. 1 1 0 0
4. 0 0 0 0
Podaci o uenicima u matinoj i podrunim školama
Ukupno
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
I. obrazovno razdoblje (5. rujna -
23. prosinca
Studeni 21 21
Prosinac 21 17
Sijeanj 21 12
- 31. listopada – nenastavni dan - 10. lipnja – Dan škole - 13. lipnja – Dan grada -
Veljaa 20 20
Oujak 23 23
Travanj 19 13
Svibanj 22 22
Lipanj 20 9
Boini praznici traju od 27.prosinca 2016. do 11. sijenja 2017.
Uskrsni praznici traju od 13. travnja 2017. do 21. travnja 2017.
Neradni dani:
Dravni praznici
27. 03. – Uskrs
28.3. – Uskrsni ponedjeljak
26. 05. – Tijelovo
25. 06. – Dan dravnosti
15. 08. – Velika Gospa
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
5. 09. – poetak nastave
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Dan u
Ponedjeljak Marija Stojanovi
Utorak Karolina Lovri Gabrijela Šimi Boris Šoši Branka Para
Srijeda Zdenka Gani Ivanica Jazvi
Slavica Šimi
Deurni uitelji smjena B šk. god. 2016./17.
Dan u tjednu prizemlje Zapadno krilo 1. kat 2. kat
Ponedjeljak Biljana Macura Berta Lepan Ivan Rai
D. Markovi- N.
Srijeda Marija Kero Fabijan Lovri Ljupko oli Ana Gligora
etvrtak Katica Kralji Zlata upkovi Igor Borovac
M. Crnogorac- M.
Snjeana
ODJELI I UENICI PO SMJENAMA
Matina škola (I-IV. razred)
1.a Mira Radovi 19 1.c Domagoj . Arapovi 17
1.b. Jadranka D. Maruši 19 1.d Zdravka Mihaljevi 17
2.a Zdenka Gani 21 2.c Fabijan Lovri 17
2.b Ines olak 21 2.d Daliborka Ani Bare 17
2.e Katica Kralji 16
4.a Nada Pali / Jazvi 20 4.c Ana Mudrini 20
4.b Karolina Lovri 20 4.d Berta Lepan 23
Matina škola (V-VIII. razred)
5.a Gabrijela Šimi 26 5.c Igor Borovac 25
5.b Slavica Šimi oli 25 5.d Snjeana Komarica 25
6.a Alenka Bila 19 6.c Branka Para 18
6.b Ivan ala 19 6.d Marina Brajkovi 20
6.e Ljupko oli 20
8.c Ana Banjan 16
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Stranica 21
U matinoj školi rad je organiziran u dvije smjene: Jutarnja smjena od 800 – 1310 sati Poslijepodnevna smjena od 1400 – 1910 sati
Uenici i uitelji svaki tjedan mijenjaju smjenu zbog povezanosti sa ostalim ustanovama. Prijevoz uenika organiziran je samo u jednoj smjeni i to u smjeni B. Ovo je raeno zbog ekonomske raunice (ušteda elektrine energije i centralnog grijanja).
U podrunim školama Golubi i Kijevo nastava se organizira u jutarnjoj smjeni s poetkom u 800 sati, a u zimskom periodu u 900 sati. U školi deuraju uitelji kod prihvata uenika, za malih odmora i velikog odmora i kod ispraaja uenika kui poslije nastave. Deurstvo na porti rješava se tehnikim osobljem. Svim uenicima omogueno je korištenje školske kuhinje na nain da se kuhinja koristi za školske marende i distribuciju besplatnog voa.
4.5. Raspored sati Raspored sati redovne nastave i sata razrednog odjela nalazi se u zbornici, uredu ravnatelja i uredima strunih slubi. Raspored deurstava uitelja, raspored prijema roditelja, raspored uionica i ostalo nalazi se u zbornici, a dio vaan za uenike i roditelje nalazi se u vitrini u holu škole i na Internet stranicama škole.
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
5.1. Broj odjela u cijeloj školi
S PŠ Kijevo ukupan broj odjela je 43.
5.2. Tjedni broj sati po nastavnim predmetima u razredima
Razred: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. I.-VIII.
Hrvatski j. 5 5 5 5 5 5 4 4 38
Likovna k. 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Glazbena k. 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Engleski j. 2 2 2 2 3 3 3 3 20
Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 32
Pr. i društvo 2 2 2 3 9
Priroda 1.5 2 3.5
Biologija 2 2 4
Kemija 2 2 4
Fizika 2 2 4
Teh. Kultura 1 1 1 1 4
TZK 3 3 3 2 2 2 2 2 19
UKUPNO: 18 18 18 18 22 23 26 26 169
Razred I. II. III. IV. Pos. Od.
I-IV V. VI. VII. VIII V-VIII Uku
Broj odj. 5 6 6 5 2 24 4 5 4 5 18 42
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Stranica 23
5.3. Godišnji broj sati po odjelu Razred: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. I.-VIII.
Hrvatski j. 175 175 175 175 175 175 140 140 1 330
Likovna k. 35 35 35 35 35 35 35 35 280
Glazbena k. 35 35 35 35 35 35 35 35 280
Engleski j. 70 70 70 70 105 105 105 105 700
Matematika 140 140 140 140 140 140 140 140 1 120
Pr. I društvo 70 70 70 105 315
Priroda 53 70 123
Biologija 70 70 140
Kemija 70 70 140
Fizika 70 70 140
Teh. Kultura 35 35 35 35 140
TZK 105 105 105 70 70 70 70 70 665
UKUPNO: 630 630 630 630 771 805 910 910 5915
5.4. Godišnji broj sati u cijeloj školi – redovna nastava
Razred: I. II. III. IV. R N V. VI. VII. VIII. P N UKUPNO
Hrv. 875 700 700 700 2975 875 700 700 700 2975
Lik. 175 140 140 140 595 175 140 175 175 665
Gla. 175 140 140 140 595 175 140 175 175 665
Eng. 350 280 280 280 1190 525 420 525 525 1995
Mat 700 560 560 560 2380 700 560 700 700 2660
P i D 350 280 280 420 1330
Pri. 0 0 0 0 263 280 543
Bio. 0 0 0 0 350 350 700
Kem. 0 0 0 0 350 350 700
Fiz. 0 0 0 0 350 350 700
Pov. 0 0 0 0 350 280 350 350 1330
Geog. 0 0 0
Teh. 0 0 0 0 175 140 175 175 665
TZK 525 420 420 280 1645 350 280 350 350 1330
UKUPNO 3150 2520 2520 2660 10710 16171 26881
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Datum rješenja
Oblik školovanja
Oblik školovanja
(novi Pravilnik)
Razred Uitelj/razrednik
6.1. Zaduenja uitelja
Prilog 1.
Prilog 2.
R.br. Prezime i ime Norma Dodatni poslovi Sati Ukupno
1. Ivan Uzun 40 0 0 40
2. Jeli Nada 40 0 0 40
3. Vidovi Ivana 40 0 0 40
4. Tomljenovi eljko 40 0 0 40
5. Marijana Blaevi 40 0 0 40
6. Nikolac-Kaliger Stanka 20 0 0 20
6.3. Podaci o administrativnom i tehnikom osoblju
R.br. Prezime i ime Norma Dodatni poslovi Sati Ukupno
1. Karaga Hermina 40 0 0 40
2. Varnica Nino 40 0 0 40
3. Teskera Marko 40 0 0 40
4. Gojevi eljko 40 Zaštita na radu 4 44
5. Bitunjac Ivana 40 0 0 40
6. Radujko Ljilja 40 0 0 40
7. Juri Šimunovi Ana 40 0 0 40
8. Juri Arambaši Ruica 40 0 0 40
9. Maloa Boja 40 0 0 40
10. Mrela Marija 40 0 0 40
11. Juri Bare Danica 40 0 0 40
12. Lonari Vesna 40 0 0 40
13. Franki Adrijana 40 0 0 40
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
7. STRUNO USAVRŠAVANJE Struno usavršavanje uitelja i strunih suradnika provodit e se prema programu Agencije za odgoj i obrazovanje i školskoj organizaciji strunih usavršavanja sukladno interesima škole. Program se nalazi na stranicama Agencije.
Izuzetno je vano da se uitelji odazivaju pozivima strunih vijea s podruja
upanije Šibensko-kninske. Uvedena je praksa organiziranog odlaska ako se radi o veem broju uitelja.
http://www.azoo.hr/index.php?option=com_eventlist&Itemid=389
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
UENIKIH EKSKURZIJA ZA ŠK. GOD. 2016./2017.
Razred Odredište Vrijeme
Uenici / Uitelji /
Uenici / Uitelji /
Uenici / Uitelji /
Uenici / Uitelji /
Razrednici
Agencija
rujan Pedagog
rujan Ravnatelj
Kurikul škole za školsku godinu 2016./2017.
listopad Ravnatelj
kontinuirano Uitelji
prosinac Pedagog
Struna sluba škole
Sadraj rada Realizacija Izvršitelji
Uitelji
rujan Razrednici Pedagog
Pravilnik o ocjenjivanju rujan Razrednici
Pravilnik o pedagoškim mjerama rujan Razrednici
Pravilnik o izvoenju jednodnevnih i višednevnih izleta
rujan, travanj, svibanj Razrednici
oujak, lipanj Razrednici
lanovi razrednog vijea
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
rujan Pedagog
rujan Ravnatelj
listopad Ravnatelj
rujan Pedagog
rujan Ravnatelj
rujan Ravnatelj
listopad Ravnatelj
Predsjednik
Predsjednik
11.1. Plan rada ravnatelja
Poetak školske i nastavne godine – kontrola svih relevantnih imbenika potrebnih za poetak rada (pripremljenost prostora, opreme, rasporeda sati, …)
Razgovori, konzultacije sa strunim suradnicima i uiteljima u svezi opisa odgojne situacije u školi na poetku rada (uenici - novi, brojno stanje, došli, otišli, ponavljai, …, uenici s posebnim potrebama, socio- ekonomski status uenika,…), sadraj i oblici rada, meusobna suradnja,
Dogovor sa strunim suradnicima o donošenju školskog kurikuluma
Razgovori s uiteljima o donošenju školskog kurikuluma
Sudjelovanje u izradi školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada
Dogovori, upute oko pripreme sjednica razrednih vijea i sudjelovanje na njima
Pripremanje i odravanje sjednice tima za kvalitetu
Dogovori s uiteljima i strunim suradnicima o pripremama za poetak nastavne godine,
Razgovori sa svim radnicima glede poetka rad, oekivanja, zadaa, uputa, …
Sudjelovanje u pripremi i odravanje sjednice Uiteljskog vijea
Zajedniko planiranje sa tajnikom i voditeljem
Sudjelovanje u pripremi i
Koordinacija svih poslova
Kontrola poslova uitelja koji su trebali biti obavljeni na poetku nastavne i školske godine ( pedagoška dokumentacija i evidencija, e-matica, matina knjiga, planiranje, …)
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Analiza ostvarivanja godišnjeg plana i programa rada škole i školskog kurikuluma (poduzimanje radnji i aktivnosti za eventualno otklanjanje uoenih propusta, pohvale onima koji postiu vrijedne rezultate, …)
Sudjelovanje u zajednikom planiranju (mjeseno)
Sagledavanje stanja nastave ( prisustvovanje na nastavi, rad sa uiteljima poetnicima, praenje i analiza rada kao i rezultata, praenje programa rastereenja uenika, analiza inovacija, …)
Razgovor i suradnja sa strunim suradnicima na planu ostvarivanja cilja i zadaa, rastereenju uenika, otklanjanju uzroka preoptereenja uenika,…
Savjetodavni rad i razgovori s uiteljima o ostvarivanju zadaa
Rad s roditeljima i uenicima
Praenje pravnih propisa
Praenje propisa i zakonitosti rada
Osobno struno usavršavanje
Analiza ostvarivanja godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikuluma ( utvrivanje stanja, otklanjanje eventualnih propusta i nedostataka, pohvale, …)
Razgovori sa strunim suradnicima o stanju nastave, provoenju inovacija, provoenju programa rastereenja uenika, rad uenika s posebnim potrebama,…
Sudjelovanje u analizi i zajednikom planiranju
Razgovori s uiteljima o postignuima
ostvarivanju programa s posebnim osvrtom na provoenje programa rastereivanja uenika
Rad na poboljšavanju sustava funkcioniranja odgojno-obrazovnog procesa po shemi: planiraj-uini-provjeri-usavrši
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Što smo zakljuili iz rezultata i analiza provedenog vanjskog vrednovanja?
Kako unaprijediti kvalitetu? Što je pokazalo samovrednovanje?
Priprema i odravanje sjednice tima za kvalitetu
Rad na provoenju odluka, zakljuaka
Koordinacija rada i nadzor
Suradnja s roditeljima uenika
Skrb o pedagoškoj dokumentaciji i voenje osobne dokumentacije
Rad s uenicima
Suradnja s ustanovama izvan škole
Osobno struno usavršavanje
PROSINAC
Razgovori s uiteljima s ciljem ocjene uinaka nastave, primjene pozitivnih propisa, otklanjanju eventualnih propusta Kako se ostvaruje godišnji plan i program, kako školski kurikulum ? Kakvi su odgojno- obrazovni rezultati, analiza i donošenje smjernica za daljnji rad ?Praenje rada i nadzor
Suradnja sa strunim suradnicima u cilju unapreivanja odgojno- obrazovnog rad
Pripremanje pokazatelja za ocjenu ostvarenja godišnjeg plana i programa rada škole i školskog kurikuluma
Sudjelovanje u radu sjednica razrednih vijea
Pripremanje materijala i odravanje sjednice Uiteljskog vijea
Ocjena stanja materijalnih uvjeta
Pripremanje materijala za odravanje sjednica i sudjelovanje u njihovu radu
Administrativni i struni poslovi
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Suradnja sa strunim radnicima
Osobno struno usavršavanje
SIJEANJ
Rad na ocjeni rada škole u prvom obrazovnom razdoblju. Kako dalje ? Što moemo, a što moramo promijeniti?
Suradnja s uiteljima, strunim suradnicima, rad na zajednikom planiranju, suradnja sa strunim radnicima. Nadzor svih poslova znaajnih
za rad
Rad na provoenju zakljuaka, odluka, …
Kontrola izvršenih zadaa uitelja i strunih suradnika, razgovori i preporuke za daljnji rad
Pripremanje materijala i odravanje sjednice tima za kvalitetu
Sudjelovanje na sjednici Vijea uenika
Pripremanje i odravanje sjednice Uiteljskog vijea
Pripremanje materijala i odravanje sjednica Vijea roditelja i Školskog odbor
Suradnja s ustanovama izvan škole
Osobno struno usavršavanje
Praenje ostvarivanja godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikuluma
Snimanje rada i organizacije s ciljem uoavanja poteškoa i poboljšanja rada
Posjeti nastavi s ciljem sagledavanja mogunosti uenika, provoenja integracija, korelacija, inovacija,…
Sudjelovanje u zajednikom planiranju
Suradnja sa strunim suradnicima s ciljem unapreivanja rada, ostvarivanja prilagoenih programa
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Individualni razgovori s uenicima i njihovim roditeljima
Rad na izvršavanju odluka, rješenja i zakljuaka
Rasprava na timu za kvalitetu o stanju odgojno-obrazovnog i drugog rada u školi
Pripremanje i odravanje sjednice Uiteljskog vijea
Upravni i administrativni poslovi
Suradnja sa strunim radnicima
Suradnja s ustanovama izvan škole
Struno usavršavanje
Neplanirani poslovi
Ostvarivanje programa razrednika
Pripremanje za vanjsko vrednovanje
Savjetodavni rad s uiteljima
Suradnja s ustanovama izvan škole
Rad na provoenju odluka, rješenja i zakljuaka
Struno usavršavanje
Praenje propisa
Neplanirani poslovi
TRAVANJ
Pripremanje relevantnih pokazatelja o radu škole i obrada s ciljem unaprjeenja rada
Razgovori i suradnja s uiteljima na planu ostvarivanja školskog kurikuluma
Razgovori i suradnja sa strunim suradnicima u cilju ostvarivanja godišnjeg plana i programa i školskog kurikuluma
Suradnja sa strunim radnicima
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
SVIBANJ
Ocjena ostvarivanja godišnjeg plana i programa rada škole i školskog kurikuluma
Analize uspjeha uenika, izostanaka, ostvarivanja programa dodatnog rada, dopunske nastave, izvannastavnih programa, …
Razgovori s uiteljima i strunim suradnicima u cilju poduzimanja potrebnih mjera za otklanjanje uoenih propusta i postizanje oekivanih rezultata
Sudjelovanje u zajednikom planiranju
Administrativni i upravni poslovi
Suradnja sa strunim radnicima
Kontrola i koordinacija rada
Kako smo završili odgojno-obrazovni rad, analiza provedbe, utvrivanje smjernica za rad u sljedeoj školskoj godini.
Pomo uiteljima u ostvarivanju zadaa
Pomo u organizaciji popravnih ispita
Prikupljanje potrebnih podataka za zaduivanje uitelja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu u narednoj godini, snimanje stanja i mogunost zaduivanja razredništvom u V. razredu
Organizacija i provoenje upisa djece u I. razred
Pripremanje materijala i sudjelovanje na sjednicama
Administrativni i upravni poslovi
Kontrola rada
Suradnja sa strunim suradnicima u cilju ocjene ostvarenja programa rada škole i školskog kurikuluma i prijedloga za daljnji rad
Organizacija svih poslova s ciljem uspješnog završetka nastavne godine
Analiza postignua i nove zadaama
Suradnja sa strunim radnicima
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
1.Planiranje i programiranje
1.1.Koordinacija i sudjelovanje u izradi školskog kurikuluma (razvojnog plana škole) 1.2.Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole 1.3.Koordinacija u izradi mjesenih (i tjednih) planova za pojedine razrede (integracijsko- korelacijsko planiranje) 1.4.Izrada planova i programa ostalih oblika rada 1.5.Pomo uiteljima u planiranju primjerenih oblika rada s uenicima 1.6.Izrada plana i programa rada pedagoga 1.7.Suradnja u izradi plana i programa razvojno- pedagoške djelatnosti 1.8.Suradnja u izradi plana i programa rada pripravnika i uitelja poetnika 1.9.Sudjelovanje u izradi planova i programa strunih tijela škole
Ravnatelj Psiholog Logoped Uitelji
2.Ostvarivanje odgojno- obrazovnog rada
2.6. Rad na komunikacijskim i prezentacijskim vještinama i postupcima ocjenjivanja uenika
2.7.Praenje ostvarivanja i evaluacije rada (posjeti nastavi) 2.8.Pedagoška dokumentacija 2.9.Praenje korelacijskih i integracijskih sadraja u okviru jednog ili više predmeta
Ravnatelj Psiholog Logoped
Tijekom cijele školske godine
3.Unaprjeivanje odgojno- obrazovnog rada
3.1.Rad na usklaivanju sadraja, metoda, oblika i sredstava sa ciljevima, zadacima i obrazovnim postignuima uenika 3.2.Rad na uvoenju i stvaranju uvjeta za primjenu suvremenih tehnologija u nastavni proces 3.3.Rad na podizanju razine i uvoenju novih naina komunikacije s roditeljima i okruenjem
Ravnatelj Psiholog Logoped
3.4.Analiza nastave i drugih oblika rada s uenicima 3.5.Analiza uspjeha uenika na polugodištu i kraju godine, uspjeh uenika na natjecanjima, dodatna i dopunska nastava, izostanci… 3.6.Ogledna predavanja i primjeri dobre prakse 3.7.Analiza kriterija i instrumenata ocjenjivanja uenika i rad na podizanju razine kvalitete i pristupa ocjenjivanju uenika 3.8.Rad na poboljšanju uvjeta rada, opremljenosti škole, strunim kompetencijama i potrebama uenika i uitelja
Uitelji Knjiniarka
Ravnatelj Psiholog Logoped
Ravnatelj Psiholog Logoped
6.Rad u strunim tijelima i institucijama
6.1.Rad u povjerenstvu za stairanje 6.2.Rad na sjednicama UV 6.3.Rad na sjednicama RV 6.4.Koordinacija ili rad u razvojnom timu škole 6.5.Suradnja s obrazovnim, socijalnim, kulturnim i drugim ustanovama, agencijama i uredima 6.6.Rad na upanijskim i dravnim strunim kolegijima 6.7.Rad u povjerenstvu za upis uenika u prvi razred
Ravnatelj Psiholog Logoped
AZOO SV
Ravnatelj Psiholog Logoped
UKUPNO: 1784 sati
Planiranje rada s djecom s teškoama u razvoju
Formiranje obrazovnih grupa
3. Rad s uenicima
ostalih karakteristika
Intervencije u radu s uenicima
Rad s uenicima na promjenama u podruju prepoznatih teškoa
Intervencije na razini razreda u svrhu poboljšanja uvjeta uenja i
prilagodbe na školsku okolinu
socijalnih i komunikacijskih vještina
4. Prevencija
Rad na programima kojima se gradi pozitivan odnos uenika s
vršnjacima i odraslima
Poticanje sigurne i motivirajue okoline za uenje
Podupiranje uvaavanja razliitosti
Individualni i/ili grupni savjetodavni rad sa svrhom pomoi roditelju u
razumijevanju razvojnih potreba
strategijama suoavanja s rizinim ponašanjima
6. Rad s uiteljima
Individualni i/ili grupni savjetodavni rad s nastavnicima u
razumijevanju razvojnih potreba uenika
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Razvijanje strategije individualizacije u pouavanju u svrhu
optimalnog uenikovog napredovanja
potrebama
Analize uspjeha uenika, te razvijanje postupaka u svrhu kvalitetnijeg
rada
Suradnja s ostalim strunjacima u podruju mentalne, zdravstvene i
socijalne skrbi u lokalnoj zajednici
Partnerstvo roditelja i škole s ciljem postizanja zdrave školske i
obiteljske klime
9. Sudjelovanje u analizi rezultata odgojno – obrazovnog procesa
Prisustvovanje nastavi s prema potrebi s ciljem praenja pojedinih
uenika ili razreda
Prisustvovanje sjednicama razrednih i uiteljskih vijea
10. Rad u funkciji lana Prvostupanjske komisije za utvrivanje
psihofizikog stanja djeteta
drugim edukacijama
Izvanškolski struni rad
ŠK. GOD. 2015./2016.
3. Struni knjiniarski poslovi:
- odravanje fonda (nabava, popravak, revizija i otpis knjine grae) - obrada grae - informacijske djelatnost
4. Struno usavršavanje (sudjelovanje u radu strunih vijea, individualno kroz literaturu)
1. Neposredna odgojno-obrazovna djelatnost
realizacije
Mjesto
realizacije
Realizatori
knjinice
posjeivanja knjinice
knjievnih djela, strune literature, prirunika
referentne zbirke, djejih listova i asopisa
- poticati samostalno istraivako uenje, razvijati
kritiko mišljenje te vrjednovanje informacija iz
razliitih izvora znanja
aktivnostima i uenicima putnicima
knjinice
korištenja izvora znanja
cijeli ivot
pravopisom, enciklopedijom
- On-line katalozi
9. mjesec
9. mjesec
10. mjesec
11. mjesec
3. mjesec
4. mjesec
4. mjesec
5. mjesec
realizacije
Mjesto
realizacije
Realizatori
nabavi svih vrsta knjinine grae
- timski rad na pripremi nastavnih sati, projekata i
kreativnih radionica
- sudjelovanje u radu strunih tijela i aktiva škole
- suradnja na programima iz podruja odgoja djece i
mladei
prirunika za nastavu
Teme rada i radni zadaci Vrijeme
realizacije
Mjesto
realizacije
Realizatori
rada školske knjinice
Teme rada i radni zadaci Vrijeme
realizacije
Mjesto
realizacije
Realizatori
knjinicama, muzeju, galeriji…)
izvanškolskih priredbi
- Dan ljubaznosti
- Dan djeteta
- Boi (pano)
(pano) -KVIZ
- Majin dan
tijekom školske
realizacije
Mjesto
realizacije
Realizatori
i itaonici
- izgradnja fonda
- inventariziranje, signiranje,
klasificiranje, katalogiziranje,
fonda
knjigama i sadrajima strunih
8. mjesec
tijekom školske
realizacije
Mjesto
realizacije
Realizatori
literature
Ukupno 91 sat
realizacije
Mjesto
realizacije
Realizatori
ivota i rada škole školsku spomenicu
- pisanje projekata
tijekom školska
Izrada rasporeda sati Suradnja sa uiteljima i ostalim djelatnicima Suradnja sa uenicima Suradnja sa roditeljima Zaštita uenika Zaštita imovine Organizacija zamjene odsutnih uitelja Evidencija zamjena uitelja Praenje deurstva uitelja Ostali organizacijski poslovi
UKUPNO SATI ……………………… 2 x 140
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
11.6. PLAN STRUNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA – LOGOPEDA
PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG SURADNIKA LOGOPEDA ZA ŠK. GOD. 2016./17.
RED. BR. PODRUJA I SADRAJ RADA
PLANIR. VRIJEME
SATI REALIZ.
1. RAD S UENICIMA S POOP 704
1.1. Rada s djecom s posebnim potrebama radi provoenja dijagnostikog procesa trijae i pedagoške opservacije
50 tijekom godine
1.2. Grupni i individualni rehabilitacijski rad s uenicima s POOP 525 tijekom godine
1.3. Posebni individualni odgojno-obrazovni postupci s uenicima s POOP 90 tijekom godine
1.4. Pregled i dijagnosticiranje pri upisu u 1. razred 24 5. i 6. mjesec
1.5. Profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija uenika s POOP 15 5. mjesec
2. SURADNJA S UITELJIMA 98
2.1. Suradnja pri upisu uenika u 1. razred 2,5 5., 6., i 9. mj.
2.2. Konzultacije pri ukljuivanju djece s POOP u razredno odjeljenje 2,5 tijekom godine
2.3. Dogovor o suradnji sa strunim i društvenim ustanovama i komisijama 4 tijekom godine
2.4. Sudjelovanje pri izradi prilagoenog programa za djecu s POOP 55 tijekom godine
2.5. Pomo uiteljima u programiranju rada za djecu s POOP koja trebaju individualizirani pristup u radu
26 tijekom godine
4 tijekom godine
3. SURADNJA S RODITELJIMA 90
3.1. Upoznavanje roditelja s vrstom, stupnjem i znaajkama teškoa, davanje strunih savjeta i naputaka za pomo djetetu za ublaavanje i otklanjanje teškoe
38 tijekom godine
3.2. Upoznavanje roditelja s programom pedagoške opservacije 10 9. mjesec
3.3. Upoznavanje roditelja s izraenim prilagoenim programom za uenika s POOP
10 tijekom godine
8 tijekom godine
3.5. Odravanje predavanja na roditeljskim sastancima 16 tijekom godine
3.6. Pouavanje roditelja za primjeren rad s djetetom u obitelji 8 tijekom godine
4. SURADNJA SA STRUNO-RAZVOJNOM SLUBOM 97
4.1. Dogovori za raspored rada i sastanci sinteze 28 9.mj
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
4.2. Ustrojstvo i provoenje rada s djecom s POOP 10
4.3. Sudjelovanje u izradi programa pedagoške opservacije djeteta s POOP 20 tijekom godine 4.4. Suradnji sa strunim ustanovama 15
4.5. Suradnja kod formiranja novih odjela 14 5. mjesec
4.6. Suradnja kod formiranja odjela prvih razreda i sistematizacije razreda kod podjele razreda
10 6. i 7. mjesec
II. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG PEDAGOŠKOG RADA
760
1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 124
1.1. Izradi godišnjeg plana i programa rada strunog suradnika logopeda 8 9. mjesec
1.2. Izrada planova i programa rada s uenicima s POOP 46 tijekom godine
1.3. Izrada plana i programa na ostvarivanju zadaa programa pedagoške opservacije
4 9. mjesec
1.4. Izrada programa za rad s uiteljima i strunim suradnicima 8 tijekom godine
1.5. Izrada izvedbenog plana i programa rada logopeda 8 9. mjesec
1.6. Izrada mjesenih izvedbenih programa 22 tijekom godine
1.7. Izrada izvedbenog programa logopeda s obzirom na vrstu teškoe u razvoju
10 tijekom godine
1.8. Sudjelovanje u planiranju i programiranju godišnjeg rada škole, Kurikuluma i sl.
18 9. mjesec
1.1. Prikupljanje i obrada podataka o uenicima s POOP
tijekom godine
1.3. Koordinacija u izradi krajnjeg nalaza i mišljenja s prijedlogom najprimjerenijeg oblika i odgoja obrazovanja djeteta s POOP
1.4. Izrada prijedloga za aktivnosti u radu s uenicima s POOP
1.5. Izvješa uitelja o realizaciji o radu s uenicima s POOP
1.6. Sudjelovanje u ostvarivanju odgojnih postupaka
1.7. Uvoenje novih oblika praenja napredovanje uenika s POOP
1.8. Praenje socijalne prihvaenosti djece s POOP
1.9. Izrada instruktivnih i ispitnih materijala
3. VOENJE DOKUMENTACIJE 131
tijekom godine
3.2. Evidencija dnevne realizacije za uenike ukljuene u reh. postupke
3.3. Izrada izvješa (godišnji, polugodišnji, o projektima i sl.)
3.4. Pisanje nalaza i mišljenja logopeda
3.5. Vrednovanje uinkovitosti odgoja i obrazovanja i rehabilitacije
3.6. Voenje dnevnika rada
4. STRUNO USAVRŠAVANJE 108
4.1. Sudjelovanje na aktivima logopeda 24 tijekom godine 4.2.
Sudjelovanje na strunim skupovima i seminarima (MZOS, AZOO, HLD, ERF, HUD, UNICEF, FSO)
42
5. SURADNJA SA STRUNIM USTANOVAMA 71
5.1. Suradnja vezana za pomo uenicima s POOP 24
tijekom godine 5.2.
Sudjelovanje u izradi krajnjeg mišljenja za uenike s POOP - Komisija za utvrivanje psihofizikog stanja uenika - Struno povjerenstvo škole i Struno Povjerenstvo Ureda
26
5.3. Sudjelovanje u radu Komisije za upis u 1.razred 8 6. mjesec
5.4. Suradnja sa srodnim institucijama, razmjena iskustava, usporedba i razmjena materijala za rad, metoda rada i sl.
13 tijekom godine
40 tijekom godine
6.2. Sudjelovanje u radu povjerenstva za poveanje sigurnosti djece u osnovnim školama - Preventivni programi škole (CAP)
36 tijekom godine
6.3. Poslovi vezani za poetak i kraj školske godine 6 tijekom godine
6.4. Poslovi po nalogu ravnatelja 8 tijekom godine
6.5. deurstvo 35 tijekom godine
6.7. ostalo (suradnja a pomonicima u nastavi) 70 tijekom godine
UKUPNO 1760
12.1. Plan rada tajnika
izrada opih akata
izmjene i dopune
poslovi u vezi statusnih promjena zaposlenih
poslovi vezani uz zapošljavanje i prestanak radnog odnosa
zastupanje škole po potrebi sukladno ovlastima
2. Administrativni poslovi svakodnevno 1 000
pripremanje i otpremanje pošte
uvanje i arhiviranje dokumenata
izdavanje duplikata svjedodbi
poslovi oko lijenikih pregleda djelatnika
poslovi vezani uz radni odnos zaposlenih
prijave i odjave na MIO i ZO
prijava i odjava djelatnika u Ministarstvu
izrada popisa uenika za prehranu koji imaju pravo na sufinanciranje
kompletiranje dokumentacije potrebne za izravno financiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
3. Organizacijski poslovi : svakodnevno 250
organizacija i praenje poslova pomono-tehnikog osoblja
organiziranje poslova vezanih uz odravanje školske zgrade
sudjelovanje u izradi plana za adaptaciju i investicijske radove
4. Struno usavršavanje : svakodnevno 100
individualno struno usavršavanje
praenje strune literature
praenje normativnih akata i pravovremeno izvještavanje o nastalim promjenama i dopunama
sudjelovanje u radu strunih seminara po potrebi 5. Ostali poslovi : svakodnevno 240
daktilografski poslovi za potrebe ravnatelja, uitelja i slino
zaprimanje slubenih telefonskih poziva
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
prati i prouava propise iz domene svoje djelatnosti
vodi knjigu ulaznih i izlaznih rauna
izrauje periodine obraune i završni raun
surauje u izradi financijskog plana Škole
surauje s Finom-om
izrauje financijska izvješa
vrši obraun plaa i bolovanja
vodi blagajniki dnevnik
knjii fakture
kontira dokumente
vodi porezne kartice djelatnika
UKUNO ……………………………..……………………….. 1800
popravlja klupe i stolice, te ostali namještaj
sudjeluje u pripremama raznih sveanosti u Školi
obavlja dostavu pošte i slino
radi na odravanju školskog igrališta
radi na odravanju zelenih površina Škole i ukupnog školskog okoliša
deura na ulazu u Školu,vodi knjigu deurstva, evidenciju telefonskih poziva i slino
surauje s uiteljima na izradi jednostavnijih nastavnih sredstava i pomagala
odgovoran je za ispravnost instalacija i rad centralnog grijanja.
manje nedostatke otklanja sam, a za vee kvarove organizira popravak u dogovoru s ravnateljem Škole.
obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja i tajnika UKUPNO SATI ………………………….………………………………………………………. 1800
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
12.4. Poslovi kuharice i pomone kuharice
1. Prijem hrane 2. Priprema i podjela hrane 3. Odravanje istoe u kuhinji 4. Ostali poslovi
UKUPNO ……………………….…..…………….…..….. 1800
odravanje istoe okoliša škole
generalno išenje školskih prostorija dva puta godišnje
odravanje i njegovanje cvijea u školskoj zgradi
odravanje i išenje zelenih površina – svakodnevno
generalno išenje sanitarnih prostorija jednom tjedno
dostava pošte po nalogu ravnatelja ili tajnika u sluaju sprijeenosti domara
ostali nepredvieni poslovi UKUPNO ………………………………………………..………. 1 720
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
13. KALENDAR AKTIVNOSTI
Realizacija Aktivnost Izvršitelj
Kolovoz 1. Uiteljsko vijee 2. Popravni i razredni ispiti 3. Seminari i struni aktivi
Ravnatelj Razrednici Ravnatelj
Rujan
1. Uiteljsko vijee 2. Sveanost za I. razred 3. Roditeljski sastanci 4. Rad školske kuhinje 5. Vijea roditelja
Ravnatelj Povjerenstvo Razrednici
Listopad
1. Uiteljsko vijee 2. Dani kruha 3. Djeji tjedan 4. Cijepljenje uenika 5. Školski odbor 6. Mjesec hrvatske knjige
Ravnatelj Povjerenstvo Povjerenstvo Razrednici Predsjednik Povjerenstvo
Studeni
1. Dan spomena na mrtve 2. Zdravstveni pregledi 3. Uiteljsko vijee
Uitelji Razrednici Ravnatelj
Prosinac
1. Razredna vijea 2. Proslava Boinih blagdana 3. Tabelarna i tekstualna izvješe 4. Podjela uenikih knjiica
Razrednici Povjerenstvo Razrednici Razrednici
Ravnatelj Razrednici
Veljaa
1. Izvještaj o radu škole 2. Školski odbor 3. Školska natjecanja 4. Vijee roditelja
Ravnatelj Predsjednik
Voditelji Predsjednik
Ravnatelj Voditelji
Travanj 1. Proslava uskrsnih praznika 2. upanijska natjecanja 3. Proslava 1. svibnja
Povjerenstvo Voditelji Voditelji
Svibanj 1. Uiteljsko vijee 2. upanijska i republika natjecanja 3. Upis uenika u prvi razred
Ravnatelj Voditelji
SRS
Lipanj
1. Proslava Dana škole i Dana Grada 2. Razredna vijea 3. Uiteljsko vijee 4. Predmetni i razredni ispiti 5. Podjela svjedodbi i knjiica 6. Dopunski rad
Povjerenstvo Razrednici Ravnatelj Razrednici Razrednici
Srpanj -Kolovoz
1. Tabelarna i tekstualna izvješa 2. Uiteljsko vijee 3. Izvještaj o radu škole 4. Popravni i predmetni ispiti 5. Školski odbor
Uitelji Ravnatelj Ravnatelj Razrednici
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Stranica 54
14. PRIJEDLOG MIJERA ZA POBOLJŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA Uspjesi naše škole su vidljivi i iz godine u godinu sve su bolji zahvaljujui snazi kolektiva koji ini veliki broj uitelja spremnih uiti, suraivati sa kolegama, strunom slubom, ravnateljem, roditeljima kao i sa svojim savjetnicima i na kraju sa svojim uenicima. Zahvaljujui nesebinom zalaganju struke, strune slube, dobroj suradnji roditelja, Centra za socijalni rad, policije te tehnikog osoblja škole danas imamo dosta dobru situaciju u školi, situaciju u kojoj smo upueni jedni na druge, na izobrazbu kojoj se daje dosta velika pozornost, na suradnju u svakom pogledu, na programe i planove koji upotpunjuju Plan i program škole preko INA i IŠA, projekata koji su omoguili angairanje uenika u onim aktivnostima koje ne bi mogli realizirati da nije donacija i našeg interesa kojeg smo pokazali da ti projekti dou u našu školu. Shvatili smo da je škola institucija u koju se sliva ogromna energija uenika koju treba usmjeravati na one aktivnosti koje odaberu sami uenici prema svojim sklonostima i sposobnostima. Koristei iskustveno i struno znanje uitelja, voeni vještom rukom strunjaka i sami mogu kreirati i korigirati svoje stavove, odnose i ta iskustva koristiti u školi i kod kue. Poslove u školi vezati za poslove u kui i prestati s podjelama na ivot u školi i izvan nje.
Naši prioriteti:
- Ureenje sportske dvorane i svlaionica - struno obrazovanje uitelja - nabava novih nastavnih sredstava i pomagala - ureenje školskog dvorišta - ureenje okoliša škole - ureenje unutrašnjeg prostora - susreti, smotre i natjecanja - najam krova škole
To je angairanje uenika, razgovori i dogovori koje vode sami uenici u svojim grupama – grupni rad, suradniko uenje koje uenike motivira i aktivira, trai od uenika doprinos u radu kod otkrivanja novih injenica, spoznaja, posebno kod izgraivanja stavova unutar novo otkrivenih injenica i spoznaja.
Smatramo da e gore navedeni prioriteti u dobroj mjeri pomoi boljoj realizaciji nastavnog plana i programa, boljim odnosima, boljoj kvaliteti ivota i rada kako u školi tako i kod kue.
Ovaj Plan i program rada škole za 2015./16. školsku godinu podlijee izmjenama i dopunama ovisno o potrebama koje nije mogue unaprijed predvidjeti.
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
Ravnatelj: Predsjednica školskog odbora:
Ivan Uzun Snjeana Markovi Komarica ________________ ___________________ Godišnji Plan i program škole verificirao Ravnatelj škole: Ivan Uzun ______________________
Prilozi:
Prilog 1. – Zbirna zaduenja uitelja razredne nastave
Prilog 2. – Zbirna zaduenja uitelja predmetne nastave
Prilog 3. - Godišnji plan i program za uenike koji nastavu pohaaju po
prilagoenom programu
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
1.2. Prostorni uvjeti .......................................................................................3
1.2.3. Planirana adaptacija ..........................................................................5
1.2.4. Vanjski prostor ................................................................................5
2.4. Podaci o administrativnom i tehnikom osoblju ............................................... 11
3. KNJINI FOND OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI ..................................................... 12
4. ORGANIZACIJA RADA .................................................................................. 13
4.1.1. Predmetna nastava ......................................................................... 13
4.3. Deurstva uitelja ................................................................................ 19
Dan u tjednu ................................................................................................... 19
4.5. Raspored sati ......................................................................................... 21
5.1. Broj odjela u cijeloj školi ........................................................................ 22
5.2. Tjedni broj sati po nastavnim predmetima u razredima ................................... 22
5.3. Godišnji broj sati po odjelu ..................................................................... 23
5.4. Godišnji broj sati u cijeloj školi – redovna nastava ......................................... 23
5.5. Prilagoeni program .............................................................................. 24
6.1. Zaduenja uitelja ................................................................................ 25
Osnovna škole Domovinske zahvalnosti
6.3. Podaci o administrativnom i tehnikom osoblju ............................................... 25
7. STRUNO USAVRŠAVANJE ............................................................................. 26
I UENIKIH EKSKURZIJA ZA ŠK. GOD. 2016./2017. .................................................... 27
9. RAD STRUNIH TIJELA.................................................................................. 28
10. RAD TIJELA UPRAVLJANJA ............................................................................ 30
10.1. Vijee roditelja ................................................................................... 30
10.2. Školski odbor ........................................................................................ 30
11.1. Plan rada ravnatelja .............................................................................. 31
11.2. Plan rada pedagoginje ............................................................................. 37
11.3. Plan rada psihologa ................................................................................ 40
11.4. Plan rada knjiniara .............................................................................. 42
11.5. Poslovi voditelja smjene .......................................................................... 46
11.6. PLAN STRUNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA – LOGOPEDA ................................. 47
12. PLAN RADA OSTALIH DJELATNIKA .................................................................... 50
12.1. Plan rada tajnika ................................................................................... 50
12.2. Plan rada raunovoe i blagajnika .............................................................. 51
12.3. Poslovi domara ...................................................................................... 51
12. 5. Poslovi spremaica ................................................................................ 52
13. KALENDAR AKTIVNOSTI.................................................................................. 53

Top Related