Transcript
VETERINARSKA [KOLAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA VETERINARSKE ŠKOLE
šk. god. 2020./2021.
1
KAZALO
OBRAZOVANJE VETERINARSKIH TEHNIARA 3
4. PODACI O BROJU RAZREDNIH ODJELA I UENIKA 7
5. KALENDAR RADA ŠKOLE 7
6. PROGRAM DOPUNSKOG I DODATNOG NAST. RADA 11
7. ZADUENJA NASTAVNIKA 12
10. PRAKTINA NASTAVA 20
12. PLAN RADA RAZREDNIKA I RAZREDNE ZAJEDNICE 22
13. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIKOG VIJEA 23
14. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEA 23
15. PROGRAM RADA ŠKOLSKE KNJINICE 24
16. PLAN STRUNIH ISPITA 25
17. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA 26
18. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
SOCIJALNOG PEDAGOGA 35
22. PLAN PERMANENTNOG STUNOG USAVRŠAVANJA 40
23. PLAN RADA STRUNIH VIJEA 41
24. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
KULTURNE DJELATNOSTI ŠKOLE 43
27. PROGRAM RADA RAVNATELJA 45
28. IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA 54
29. POVJERENSTVO ZA KVALITETU 55
2
Djelatnost Veterinarske škole je ostvarivanje odgojno-obrazovnog programa u
podruju podsektora Veterina u skladu s odobrenjem Ministarstva obrazovanja i znanosti.
Naziv Sjedište Adresa upanija
Zagreb Gjure Prejca 2 Grad Zagreb 21-114-524
U Školi se realizira program za Veterinarske tehniare u koji se upisuju uenici iz Zagreba,
ali i iz ostalih upanija Republike Hrvatske. Program za Veterinarske tehniare realizira se od
1977. godine do 1991. godine u okviru Poljoprivredno-prehrambenog obrazovnog centra, da bi
tada, odlukom Skupštine Grada o ukidanju srednjoškolskih centara, Veterinarska škola postala
samostalna obrazovna ustanova. Program za veterinarske tehniare realizira se kao struno-
tehniki profil u etverogodišnjem trajanju, pri emu se velika vanost daje praktinoj nastavi.
Iako je praktina nastava zasebno organizacijsko podruje, ini organsku cjelinu sa struno-
teorijskim i opeobrazovnim sadrajima te daje dobru osnovu za nastavak obrazovanja.
Praktina nastava, kojom uenici stjeu potrebna strukovna znanja i vještine
realizira se u moderno opremljenim praktikumima i laboratorijima. Dio sadraja praktine
nastave realizira se u veterinarskim klinikama i ambulantama Grada Zagreba, koje imaju
status školskog praktikuma. Drugi dio sadraja praktine nastave realizira se u Azilu za
napuštene ivotinje„Dumovec“,uZOOvrtu,uVeterinarskom institutu, konjikimklubovima,
,na farmama, u specijaliziranim trgovinama za veterinarsku opremu, lijekove,hranu. U realizaciji programa nastoje se stvoriti što bolji uvjeti za izvoenje laboratorijskih
vjebi i razvoj novih vještina koje trai moderna veterinarska praksa. Osim kvalitetne strune
edukacije, uenicima se nastoji dati što bolje ope obrazovanje koje e im omoguiti nastavak
školovanja na višim školama i fakultetima.
U realizaciji programa za Veterinarske tehniare sudjeluje nastavni kadar koji
zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom
obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i NN br. 80/99). Osim nastavnog
kadra, Škola ima pedagoga, socijalnog pedagoga, knjiniara, tajnika, te propisano
administrativno-tehniko osoblje.
U Veterinarskoj školi nastava se realizira u petodnevnom radnom tjednu. U dvije smjene
koje se tjedno izmjenjuju.. Nastava se izvodi u smjenama i to prijepodne od 8,00 do 13,20 a
poslijepodne od 14,15 do 19,35. Dnevni i tjedni raspored nastave objavljuje se na oglasnoj ploi
u zbornici , na hodniku škole i mrenoj stranici škole..
Nastava se organizira i izvodi u 35 petodnevnih nastavnih tjedana za I., II. i III. razrede. Za IV.
razrede nastava se organizira i izvodi u 32 petodnevna nastavna tjedna.
3
OBRAZOVANJE VETERINARSKIH TEHNIARA
I. ZAJEDNIKI DIO
I.razr. II razr. III razr. IV razr.
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Latinski jezik 2 1 - -
4. Povijest 2 2 - -
5. Geografija 2 1 - -
7. Politika i gospodarstvo - - - 1
8. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
9. Matematika 2 2 2 2
10. Fizika 2 2 1 1
11. Kemija 2 2 1 1
12. Biologija 2 2 2 1
13. Raunalstvo 2 2 - -
II POSEBNI STRUNI DIO
I. razr. II. razr. III. razr. IV. razr.
14. Uvod u veterinarsku struku 2 - - -
15. Uzgoj domaih ivotinja 1+1 1+1 1+1 1+1
16. Anatomija i patologija 1+1 2+2 - -
17. Funkcije ivotinjskog organizma - 2+1 - -
18. Osnove parazitskih bolesti - - 2+1
19. Lovstvo - - 1,5+0,5 -
21. Animalna higijena - - 1+1 -
22. Male ivotinje - - 2+1 -
23. Unutarnje bolesti domaih ivotinja - - - 2+1
24. Mikrobiologija i zarazne bolesti - - 2+1 2+1
25. Porodiljstvo i umjetno osjemenjivanje - - - 2+1
26. Osnove kirurgije - - 2+1
27. Higijena namirnica animalnog porijekla - - - 2+1
28. Praktina nastava 3 3 3 2
UKUPNO STRUNI DIO 9 12 20 19
SVEUKUPNO 33 34 34 33
STRUNA PRAKSA (Izradba zav. rada) - - - 40#
4
(50%)
(puno)
(puno)
4. PODACI O BROJU RAZREDNIH ODJELA I UENIKA
U školskoj godini 2020./2021. škola ima 16 razredna odjela (ukupno 350 uenika)
etverogodišnjeg trajanja.
ODLUKA
RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UENIKA OSNOVNIH I
SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./20120.
Nastava poinje 7. rujna 2020. godine, a završava 18. lipnja 2021. godine. Nastava se ustrojava u dva polugodišta.
Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. godine do 23. prosinca 2020. godine.
Drugo polugodište traje od 11. sijenja 2021. godine do 18. lipnja 2021. godine, a za
uenike završnih razreda srednje škole do 25. svibnja 2021. godine. Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih
tjedana, a za uenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana,
odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.
Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani
broj nastavnih tjedana, nastavna godina moe se produljiti odlukom ureda dravne
uprave u upaniji nadlenog za obrazovanje, odnosno ureda Grada Zagreba nadlenog
za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ured), uz prethodnu suglasnost
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i nakon
18. lipnja 2020. godine, odnosno nakon 25. svibnja 2020. godine za završne razrede
8
srednje škole.
Jesenski odmor za uenike poinje 2. studenoga 2020. godine i traje do 3. studenoga 2020.
godine ,s tim da nastava poinje 4. studenoga 2020. godine.
Prvi dio zimskog odmora za uenike poinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 8.sijenja
2021. godine ,s tim da nastava poinje 11. Sjenja 2021. godine.
Drugi dio zimskog odmora za uenike poinje 23.veljae 2021. godine i traje do 26.veljae
2021. godine ,s tim da nastava poinje 1. oujka 2021. godine.
Proljetni odmor za uenike poinje 2. travnja 2021.i traje do 9.travnja 2021. Godine,s tim da
nastava poinje 12.travnja 2021. godine.
Ljetni odmor poinje 18. lipnja 2021. godine, osim za uenike koji polau predmetni,
razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad
ili ispite dravne mature, što se utvruje godišnjim planom i programom rada škole.
Godišnjim planom i programom rada škole utvruje se plan i raspored broja radnih
dana potrebnih za provedbu nastavnoga plana i programa te broj, plan i raspored ostalih
radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojnoobrazovne
programe škole (pisanje ispita dravne mature, školske priredbe, natjecanja, dan škole, ,dan
opine i grada te za izlete i slino).
U travnju se donosi detaljno razraen kalendar poslova za završetak nastavne godine sa svim
popratnim obavijestima uenicima, nastavnicima i razrednicima kao i program obrane završnog
rada.
U srpnju se donosi detaljno razraen kalendar poslova za kolovoz/rujan, popravnih ispita i
obrane završnog rada. Kalendar poslova sadri i sve obveze nastavnika za završetak školske
godine kao i pripreme za poetak nove školske godine.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja donosi vremenik polaganja dravne
mature.
rujan
( 18)
programa rada
Zajedniki roditeljski sastanci za 1.
razrede
radne skupine/
Predprijave za dravnu maturu
Sastanci strunih aktiva
Sjednica Nastavnikog vijea
prigodne
Poetak II. polugodišta
Sjednica Nastavnikog vijea
radionice,
prezentacija
Oujak
(23)
razreda
Uskrs
prigodni program
Otvoreni dan škole
Tijelovo – blagdan RH
Provedba ispita dravne mature
Sjednica razrednih vijea I., II., i III.
razreda
razreda
Sveana podjela završnih svjedodbi
razrede
(jesenski rok)
Popravni ispiti (II. rok)
Pripreme za poetak šk. god. 2020./20.
obavezni
oblici
strunog
I RAZLIKOVNI ISPITI
Predmetni ispiti za uenike završnih razreda odrat e se 17. - 21. svibnja 2021.godine.
Predmetni ispiti za uenike I., II. i III. razreda odrat e se 8. - 16. lipnja 2021.
godine.
Dopunski nastavni rad za uenike I., II. III.i lV. razreda koji imaju najviše dvije
negativne ocjene organizirat e se nakon ispita dravne mature, odnosno od 28. lipnja 2021.
do 7. srpnja 2021. godine.
11
Popravni ispiti za uenike svih razreda odrat e se od 23. - 27. kolovoza 2021.
Razredni ispiti za uenike etvrtih razreda odrat e se od 17. – 21. svibnja 2021.
godine.
Razlikovni ispiti za uenike prvih i drugih razreda odrat e se od 8. – 11. prosinca
2020.
Povjerenstva za provedbu popravnih,razrednih i razlikovnih ispita, dane i sate odravanja ispita
utvrdit e Nastavniko vijee na kraju nastavne godine.
6. DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
Dopunska nastava organizirat e se iz predmeta:
- matematika - 1 sat nastave tjedno
- fizika - 2 sata nastave tjedno
- kemija - 1 sata nastave tjedno
-latinski jezik - 1 sat nastave tjedno
Dodatna nastava organizirat e se iz predmeta:
-engleski jezik - 1 sat nastave tjedno
-biologija - 2 sat nastave tjedno
Uenici su prošle školske godine iskazali interes za novim sadrajima u struci, te smo nakon
provedenih anketa ponudili tri fakultativna predmeta, koja su uenici i njihovi roditelji
prihvatili. Školske godine 2020/2021.odabrani su ovi predmeti:
- osnove konjikoga sporta-2 sata nastave tjedno
- egzotine ivotinje -2 sata nastave tjedno
- kozmetika pasa - 2 sata nastave tjedno
Detalji provedbe istih navedeni su u kurikulumu škole.
12
Hrvatski jezik III. a,b,c, 3x3 = 9
I a,b,c 3x3 = 9
_____________________
IV. a,b,c,d 4x3 = 12
________________________
III. d 1x3 = 3
III. c 1x2 = 2
IV a, 1x2 = 2
__________________________
II. a 1x2 = 2
III. a 1x2 = 2
IV. a 1x2 = 2
II. a,b,c,d 4x1= 4
Vjeronauk I. a/,c,d 2x1 = 2
II. a,b,c 3x1 = 3
IV. a/,c,d 3x1 = 3
Izvannast.ak. - VOLONTERI 1x1 = 1
II. a,b,c 2x1 = 2
III. c,d 2x1 = 2
IV. a/,b 2x1 = 2
II. a,b,c,d 4x2 = 8
II. a,b 2x1 = 2
II. c, d 2x1 = 2
Razrednik II d 1x2 = 2
_____________________
III. a,d 2x2 = 4
IV. a,b,c,d 4x2 = 8
_________________________
I. a,b,c,d 4x2 = 8
IV. a,b,c,d 4x2 = 8
I. a,b,c 3x2 = 6
Dopunska nastava 1x1 = 1
III.d 1x2= 2
II.a,b,c,d 4x2= 8
_________________________
Raunalstvo II.a,b,c,d 4x3 = 12
I. a 1x3 = 3
Ispitni koordinator 1x6 = 6
III. a,b,c,d 4x1 = 4
IV. a,b, 2x1 = 2
Dopunska nastava 1x2 = 2
15
IV c,d 2x1 = 2
III. a,b,c,d 4x2 = 8
IV. a,b,c,d 4x1 = 4
________________________
Kemija II.a, 1x2 = 2
Kemija Ia,b,c,d, 4x2 = 8
______________________
III a,b,c,d 4x1 = 4
Razrednik IVd 1x2 = 2
Dodatna nastava IV 1x1 = 1
________________________
_____________________
IV. c 1x4 = 4
Kreativa 1
Funkcije iv. organizma II.a, b,c,d 4x3 = 12
Praktina nastava IV. a 1x4 = 4
Fakultativna nast. - Konjogojstvo 1x2 = 2
Razrednik IV.a 1x2 = 2
Lovstvo . III. a,b,c,d, 4x2 = 8
Praktina nastava II. b 1x4 = 4
_______________________
Animalna higijena III. a,b,c,d 4x2 = 8
Uzgoj domaih ivotinja IV. a,b,c,d 4x2 = 8
Praktina nastava II. d 1x4 = 4
Povjerenik zaštite na radu 2
Voditelj praktikuma 1
Uzgoj domaih ivotinja I. a ,b 2x2= 4
II. a,b,c,d 4x2 = 8
_______________________
Mikrobiologija
Praktina nastava II. a 1x4 = 4
Uzgoj dom.ivotinja I .c 1x2= 2
Voditelj smjene 8
Voditelj praktikuma 1
Razrednik III. d 1x2 = 2
Voditelj prakt. nastave 1x1 = 6
_________________________
Mikrobiologija i zar. bol. III. a,b,c,d 4x3 = 12
IV d 1x3 = 3
Razrednik III. b 1x2= 2
______________________
Praktina nastava II. c 1x4 = 4
Razrednik II. c 1x2 = 2
Voditelj praktikuma 1
Anatomija i patologija I. a ,b,c,d 4x2 = 8
Uzgoj dom. ivotinja III. a,b,c,d 4x2 = 8
Praktina nastava I. b 1x4 = 4
Razrednik I b 1x2 = 2
Voditelj MSV. 1
Voditelj praktikuma 1
Male ivotinje III. c 1x3 = 3
Praktina nastava III. a 1x4 = 4
Razrednik III. a 1x2 = 2
Fakul.nast. Kozmetika pasa 1x2 = 2
Cveni kri 1
Parazitarne bolesti IIIa,b,c,d 4x3 =12
Uvod u vet. Struku I. a,b,c,d 4x2 = 8
Praktina nastava I.d 1x4 = 4
________________________________
18
Uzgoj domaih ivotinja I. d 1x2 = 2
Male ivotinje III. a,d 2x3 = 6
Razrednik I.d 1x2 = 2
Male ivotinje III b 1x3 = 3
Praktina nastava I.c 1x4 = 4
Razrednik I.c 1x 2= 2
Fakultativna nastava-
________________________
Razredni
odjel
l.b
Magdalena Ciganovi-Jankovi,prof.
l.d
Il. a Gabrijel Juri, prof. Tomislav Vladi, prof.
Il. b Bosiljka Vidovi Kordi,
dipl.ing.
dr.med.vet.
IIl. a . Ivana Tomaš Vince ,
dr. med.vet.
IIl. b Ivana Blai, dr. med. vet Danijel Baksa , prof
IIl. c Marija Radoaj, prof. Damir Topi , dr.med.vet.
IIl. d Dragica Kovai, dr. med. vet. Gordana Bartoli, prof
IV. a Matija abrajec, dr. med. vet. Nenad Kovaevi, dr.med. vet.
IV. b Darko Juriši, prof. Monika Boras, dr.med.vet. Miranda Kljakovi Gašpi,prof
IV. c Barica Udovi,dipl.ing. Sanja Šipek, prof. Kristina Pernar,prof.
IV. d Dominik ulo, prof Marina Bili, prof. Mladen Luki, dipl. ing.
20
Zbog uinkovitijeg odvijanja odgojno-obrazovnog rada, a u skladu s primjenom
Pravilnika o kunom redu škole, svakog dana deurno je po dva nastavnika i uenik u svakoj
smjeni.
Deurstvo se odvija prije podne od 7.50 do 13.30 sati, a poslije podne od 13.50 do 19.30
sati.
Deurni uenici pomau deurnim nastavnicima u uinkovitijoj primjeni Pravilnika o
kunom redu. Osim toga, deurstvo uenika ima i odgovarajuu odgojnu vrijednost.
Uenici deuraju na porti, kontroliraju ulazak i izlazak stranaka.. Deurni uenici
obavljaju koordinaciju poslova izmeu ravnatelja, voditelja, pedagoške slube, djelatnika i
uenika u smjeni.
Temeljem Preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19, a koje je dalo Ministarstvo
znanosti i obrazovanja RH za školsku godinu 2020/2021.,sklopljen je dogovor izmeu Xll
gimnazije i Veterinarske škole da se nastava odvija naizmjence- jedan tjedan jutro – drugi tjedan
poslijepodne .Nastava u jutarnjoj smjeni zapoinje u 8.00 sati, a završava u 13.20 sati.
Poslijepodnevna smjena zapoinje u 14.15 sati,a završava u 19.35 sati
Odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za školsku godinu 2020/2021 nastavni sat
traje 40 minuta.
U uvjetima povezanima s COVID-19, uenici ne deuraju na porti.
10. PRAKTINA NASTAVA
Praktina nastava realizira se u prvoj, drugoj, treoj i etvrtoj nastavnoj godini prema
nastavnom planu i programu i Školskom kurikulumu.
Sadraji programa praktine nastave proizlaze iz teoretskih strukovnih predmeta i bazinih
opih predmeta koji ine temelj za svladavanje propisanih strunih znanja i vještina.
Realizacijom praktine nastave uenici stjeu propisana znanja, vještine i kompetencije
veterinarskih tehniara.
Praktina nastava najveim dijelom realizira se u moderno opremljenim školskim
laboratorijima i praktikumima. Dio sadraja praktine nastave realizira se u veterinarskim
ambulantama i klinikama, te stanicama, na Veterinarskom institutu, Zoološkom vrtu, Azilu za
napuštene ivotinje Dumovec, na farmama, u konjikim klubovima,govedarskom praktikumu
Srednje gospodarske škole u Krievcima,salonima za šišanje i njegu pasa, ribnjiarstvima.
Nastavnici praktine nastave realiziraju program propisan i potvren na strunom vijeu.
Voditelj praktine nastave zajedno s voditeljem strunog vijea prati realizaciju i
pomae u svladavanju programa.
21
IV. " " - 2 sata tjedno + 40 sati za izradbu završnog rada
Uenici u školi realiziraju 70 sati praktine nastave, a 35 sati izvan škole. Za organizaciju
prakse, program i nadzor nad uenicima na vanjskoj praksi zaduena je voditeljica praktine
nastave Dragica Kovai dr. med. vet. koja surauje s doktorima veterinarske medicine i ostalim
osobama koje vode uenike na praksi. Osim voditeljice, stalnu komunikaciju provode i
nastavnici zadueni za realizaciju programa praktine nastave odreenog razreda.
NASTAVNICI PRAKTINE NASTAVE PO RAZREDIMA:
I. a Matija abrajec,dr. med. vet.
I. b Heidi Cipriš Maduni,dr .med. vet.
l. c Maša Efendi,dr. med. vet.
l. d Andrea Herceg Severin,dr. med. vet.
II. a Danijela Stjepi , dr. med. vet.
II. b Damir Topi,dr. med.vet.
II. c Edita Poropat olig , dr. med. vet.
II. d Nenad Kovaevi, dr. med. vet.
III. a Ivana Tomaš Vince , dr. med.vet.
III. b Ivana Blai , dr. med.vet.
III. c Kate Vuli , dr. med. vet.
III. d Dragica Kovai, dr. med. vet
IV. a Matija abrajec , dr. med. vet.
IV. b Monika Boras, dr. med. vet.
IV. c Monika Boras, dr. med. vet.
IV. d Ivana Blai , dr. med. vet
22
Zadaci voditelja :
- praenje realizacije propisanog programa
- rad s nastavnicima voditeljima praktine nastave u svrhu poboljšanja uvjeta
realizacije
- sudjelovanje u radu Strunog kolegija škole
- suradnja s veterinarskim stanicama i ambulantama te svim ostalim ustanovama u
kojima se realizira praktina nastava
- rad na izmjeni nastavnog plana i programa u smislu njegovog poboljšanja, a u skladu
s novim projektom Ministarstva o rastereenju uenika
- organizacija strunih predavanja za nastavnike-voditelje praktine nastave
- brine se o materijalnim troškovima nastavnika neophodnim za realizaciju programa
- koordinira rad nastavnika voditelja praktine nastave po godinama u svrhu
usklaivanja programa
- prihvat i rasporeivanje uenika po odjeljenjima
- upoznavanje uenika s uvjetima ivota i rada te kunim redom škole
- formiranje razrednih zajednica (biranje predsjednika, zamjenika i blagajnika)
- analiziranje rezultata odgojno-obrazovnog rada s uenicima
- osmišljavanje provoenja slobodnog vremena
- organizirano osposobljavanje uenika za samostalnu fiziku i psihiku zaštitu
(u sluaju elementarne nepogode)
- analiza uspjeha na kraju 1. polugodišta
- uputiti uenike na planirane aktivnosti škole u svrhu što kvalitetnijeg odabira sadraja
aktivnosti za vrijeme zimskih školskih praznika
- rad s uenicima na spreavanju negativnog ponašanja (pušenja, uzimanja alkohola,
droga i sl.) i suzbijanje neopravdanih izostanaka iz škole
- razgovor o društvenim i kulturnim prilikama u Republici Hrvatskoj
- u suradnji s pedagoškom slubom, pratiti efekte nastavnog procesa i sklonosti uenika
te raditi na demokratizaciji odnosa u nastavnom procesu: nastavnik- uenik, uenik-
uenik, nastavnik-uenik-razrednik
- uenje i ivot u školi
- analiza rezultata rada i mogunosti poboljšanja rada do kraja nastavne godine
- snaga vjere (vjerovanje kao nada)
- analiza rezultata uspjeha na kraju 2. polugodišta
- razgovor, savjetovanje i upuivanje uenika završnih razreda u slubu profesionalne
orijentacije (mogunosti daljnjeg obrazovanja, potrebe društva te individualne osobine
kao faktor u izboru zanimanja
23
- analiza ostvarenih planova i programa (kvantitativna, a po mogunosti i kvalitativna) te
predlaganje mjera za unapreivanje rada idue šk. godine
- dogovor o dopunskom radu
- priprema podataka za sjednicu na kraju 2. polugodišta
- unošenje podataka o rezultatima uenika u e-maticu (ocjene i pedagoške mjere)
13. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIKOG VIJEA
- pripreme i predlaganje planova i programa odgojno-obrazovnog i strunog rada
- razmatranje organizacije rada i poduzimanje mjera za unapreenje cjelokupnog
odgojno-obrazovnog rada
- imenovanje voditelja strunih vijea
- utvrivanje sadraja razlikovnih ispita te nain i rokovi njihovog polaganja
- utvrivanje programa pripravnikog staa
- razmatranje Godišnjeg plana i iznošenje mišljenja o programima odgojno- obrazovnog
i strunog rada
Godišnjem planu
- analiziranje i ocjenjivanje rezultata odgojno-obrazovnog rada na kraju svakog
polugodišta
- izbor lanova Ispitnog povjerenstva za provoenje ispita dravne mature
- izricanje pohvala i nagrada uenicima
14. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEA
- briga o izvršavanju nastavnog plana i programa te obrazovanje uenika u razrednom
odjelu
- praenje rezultata rada uenika te sustavno pruanje potrebne pomoi uenicima
- utvrivanje opeg uspjeha uenika
odlukama Nastavnikog vijea
- predlaganje plana i organizacija strunih ekskurzija
- izricanje pedagoške mjere ukor
- suradnja s roditeljima i starateljima uenika
- suradnja sa strunim suradnicima škole (pedagogom i socijalnim pedagogom)
- analiza izvješa razrednika o problemima odreenog razrednog odjela.
24
1. FUNKCIJE SREDNJOŠKOLSKE KNJINICE
informacijama u knjinom i ne knjinom obliku za uenje, odgojno-obrazovni proces,
samostalno itanje, intelektualni rad i struno permanentno usavršavanje.
1.1. Odgojno-obrazovna funkcija
Srednjoškolska biblioteka dio je odgojno-obrazovnog procesa škole. U njoj se uenici
osposobljavaju za brzo pronalaenje informacija. Omoguuje rad s veom grupom, manjom
grupom, pojedinim uenikom. Glavni cilj njezine odgojne djelatnosti je razvijanje individualne
stvaralake sposobnosti uenika i osposobljavanje pojedinca za samostalno uenje i
permanentno obrazovanje.
Struno ureenje biblioteke obuhvaa nabavu, obradu, smještaj i uvanje biblioteno-
informacijske grae, selekciju informacija, reviziju i otpis biblioteno-informacijske grae.
1.3. Kulturne funkcije U biblioteku spadaju razne djelatnosti vezane uz kulturno-javnu djelatnost škole:
promocija knjige, susreti s umjetnicima, filmska i kazališna dogaanja i slino.
PROGRAM RADA KNJINIARA
- upoznavanje s bibliotenim poslovanjem (funkcija i korištenje kataloga, struni smještaj grae
po UDK...)
- pripremanje uenika (po potrebi i nastavnika za samostalno korištenje raznih izvora znanja,
upuivanje u razne izvore znanja i informacija, navikavanje na redovito itanje, predgovora,
pogovora, bibliografije i kazala, upuivanje i metode rada na istraivakim zadacima)
- pedagoška pomo pri realizaciji nastavnih sadraja, sadraja slobodnih aktivnosti i
izvannastavnih sati
- rad u strunim organima škole i suradnja s ravnateljem, pedagogom, nastavnicima
- upoznavanje uenika s knjigom i multimedijskim izvorima znanja
- navikavanje na kulturnu razonodu (navikavanje uenika da u slobodno vrijeme rado odlaze u
biblioteku).
- organizacija voenja rada u biblioteci (praenje strune literature, sudjelovanje na
savjetovanjima, dogovori)
djelatnosti, itanje prikaza, recenzija, kritika, upoznavanje sa sadrajima biblioteno-
informacijske grae)
- izrada planova i programa rada, izvješa o radu, prijedloga financijskog plana za biblioteku
- klasificiranje, katalogiziranje, signiranje, inventariziranje, tehnika obrada grae
- izrada kataloga (abecednog, strunog, predmetnog)
- informiranje uenika i nastavnika o novitetima grae
- praenje i evidentiranje korištenja biblioteke
- revizija fonda, sastavljanje prijedloga otpisa, otpis, parcijalni otpis fonda
- zaštita i uvanje grae
- knjievne tribine
- informiranje o znaajnim manifestacijama (posjeti raznim kulturnim i znanstvenim
ustanovama)
- slobodne aktivnosti u biblioteci (literarne, bibliotekarske, novinarska grupa)
- suradnja s nakladnicima i izdavaima (izlobe, noviteti i druge aktivnosti koje izdavai
organiziraju u centrima)
-organiziranje predstava u školi
16. PLAN STRUNIH ISPITA
U školskoj godini 2020./2021. za polaganje strunog ispita prijavljuju se Ministarstvu
znanosti i obrazovanja nastavnici:
17. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA
R.br PODRUJE
OBLICI I
Školski kurikulum
Subjekti: Nastavnici
usavršavanje u ustanovi...)
temeljene na analizi
Odrediti prioritetne zadae
strune suradnice
programa škole te
roditelja i Vijea
Pripremiti se za rad sa svim subjektima
Individualni
rad
I - Izvrsno
Formiranje razrednih odjela
Uenici e moi:
Rasporediti uenike po razredima prema
Individualni
rad
Suradnja s Vijeem uenika
Oglasna knjiga za uenike
novoupisani uenici,
Uspjeh uenika
odjelima
Dan ruiastih majica,
predavanja školske lijenice
uenicima, Uimo kako uiti
3. razredi – Nasilje u mladenakim vezama
4. razredi – Kako se nosim sa
stresom, Savjetovanje u karijeri
drugima
uenicima)
promijenili školu
Organizacija rada
Vijea uenika
poteškoe u uenju, ponašanju i
socijalizaciji Identifikacija,
Susret s razrednim
školskom lijenicom,
Poticati suradnju s razrednicima
problema škole
razrednika
dokumentacija...)
struni ispit
Odabirati suvremene
Poloiti struni ispit
u svakodnevnom radu
i ostalih aktivnosti
pripravnicima
skupinama
Pravodobno informiranje roditelja
Raditi na stvaranju
kvalitetne komunikacije i
suradnje s roditeljima
tijekom školske godine
nastavnicima
roditeljskom sastanku
roditelja
programa (analiza uspjeha uenika,
Moi emo:
Prepoznati vanost
kvalitetne suradnje
pitanja
obilazak uenika 1. razreda
Suradnja na pregledu pedagoške
30
6.
Rješavati tekue
7.
8.
Unaprijediti svoj rad
Uvid u pedagošku
rada pedagoga
uenicima, roditeljima
Pratiti i analizirati
Moi u:
tijekom školske godine
Obavještavati Nastavniko vijee te Vijee uenika i
roditeljima o
pedagoginje
Opaanje nastavnih
Individualni
rad
Moi u:
AZOO, ASOO, itd. Odravanje predavanja
za nastavnike
Loomen e-kolegiji
Moi u:
Primijeniti steena
nastavnike
Individualni rad
Timski rad
Grupni rad
15.
OSTALI
POSLOVI
Administrator e-
subjektima
Izrada rasporeda
deurstva Administracijski
Rješavanje tekue problematike

SOCIJALNOG PEDAGOGA
Godišnji plan i program rada strunog suradnika socijalnog pedagoga usklaen je s vaeim
Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o tjednim radnim
obvezama uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi te Pravilnikom o normi rada
nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi.
U osnovni predloak Godišnjeg plana i programa rada strunog suradnika socijalnog
pedagoga mogue je dodati podruja i/ili aktivnosti rada koje proizlaze iz specifinih
potreba svake pojedine škole.
I. NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
TJE
DN
O
GO
DIŠ
NJE
1. RAD S UENICIMA 1.1. Rad na otkrivanju te procjeni teškoa i prisutnosti imbenika rizika za razvoj
problema u ponašanju
uenicima s teškoama u uenju, problemima u ponašanju i emocionalnim
problemima,
jezinim imbenicima
uenicima u riziku za razvoj problema u ponašanju
1.3. procjena psihofizikog stanja djeteta/uenika
1.4 provedba aktivnosti školskog preventivnog programa
2. RAD S RODITELJIMA Suradnja s roditeljima/skrbnicima uenika
individualno savjetovanje i grupno savjetovanje; aktivnosti školskog preventivnog
programa
3. SURADNJA S DJELATNICIMA ŠKOLE I VANJSKIM SURDNICIMA 3.1. Suradnja s ravnateljem i lanovima strunog tima škole
planiranje i programiranje rada, analiza uspješnosti, dogovori oko unapreenja
odgojno obrazovnog stanja u školi
dogovori o ustrojstvu rada, formiranju razrednih odjela, pedagoškom postupanju, radu
s uenicima s posebno odgojno-obrazovnim potrebama
3.2. Suradnja s uiteljima/nastavnicima
– dogovaranje o postupanju s uenicima, savjetodavni rad i izmjena informacija o
funkcioniranju i postignuima uenika te njihovim potrebama i mogunostima, odravanje
predavanja i radionica, pomo pri izradi primjerenih programa odgoja i obrazovanja za
uenike s teškoama u razvoju, podrška u provoenju preventivnih aktivnosti/programa
3.3. Suradnja s ostalim dionicima
7 329
34
suradnja s koordinatorom za Dravnu maturu dogovaranje oko potrebnih prilagodbi
ispitne tehnologije na ispitima Dravne mature, izrada mišljenja
suradnja sa strunjacima ustanova koje skrbe i zdravlju, zaštiti, odgoju i obrazovanju
djece i mladih te organizacijama civilnog društva
II. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA S UENICIMA
TJE
DN
O
GO
DIŠ
NJE
priprema za socijalnopedagošku radionicu
evidencija uenika s teškoama (u razrednom odjelu) i evidencija uenika s teškoama
u razvoju (sumarno)
preventivnog programa
OSTALI POSLOVI
rad u povjerenstvima
pripreme za neposredan rad
ORGANIZACIJA
TJE
D-
NO
GO
DIŠ
NJE
– sudjelovanje u radu Strunog vijea socijalnih pedagoga, Strunog vijea za preventivne
programe i radu Hrvatske udruge socijalnih pedagoga (Komore socijalnih pedagoga – po
osnivanju)
– sudjelovanje na strunim skupovima koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje,
Ministarstvo znanosti i obrazovanja te druge strune organizacije
2 94
IV. OSTALI POSLOVI
– poslovi koji proizlaze iz socijalnopedagoškog rada ili su s njim u vezi
– sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole
– sudjelovanje u radu strunih tijela škole i ostalih radnih skupina
– sudjelovanje u planiranju i programiranju rada škole
– sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada te godišnjeg izvješa o radu škole
– ostali administrativno-statistiki poslovi, poslovi planiranja, obrade podataka
– izvanredni poslovi: Školskoga preventivnog programa
UKUPNO 10 470
ustanove
Tijekom školske godine 2020./2021. u planu je provedba preventivnih aktivnosti
(interaktivnih predavanja, radionica, programa) sa zajednikim ciljem usmjerenim na
poticanje pozitivnog i cjelokupnog razvoja (tjelesnog, kognitivnog, emocionalnog,
socijalnog i profesionalnog) uenika, usvajanja zdravih stilova ivota i prosocijalnih
oblika ponašanja. Navedenom e se doprinijeti kroz neposredni rad s uenicima te
planiranim sadrajima za roditelje i predmetne nastavnike koji predstavljaju znaajne osobe
i sudionike iz njihovog ueg (obiteljskog i školskog) okruenja.
Obzirom da Školski preventivni program predstavlja Preventivnu strategiju ustanove, u
cjelokupnom djelovanju tijekom nastavne godine naglašena je vanost stvaranja pozitivnog i
podravajueg školskog okruenja.
U tablici u nastavku nalazi se detaljniji prikaz planiranih preventivnih aktivnosti
NAZIV PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI/PROGRAMA
organizacije uenja i rada te organizacije slobodnog vremena. Cilj
je unaprijediti vještine uenja i organizacije kod uenika.
104
Uenici 2. razreda e kroz radionicu raspravljati i osvještavati
stereotipe i predrasude kod sebe što e za cilj dovesti do
osviještenosti i štetnosti takvih ponašanja kod sebe i drugih.
103
Studeni
Pedagoginja,
Socijalna
pedagoginja
Program se sastoji od 4 radionice kojima se eli pridonijeti
suzbijanju nasilnog ponašanja u vezama mladih. Program je
namijenjen uenicima treih razreda srednjih
škola.. Ciljevi koji se nastoje postii:
1. Razjasniti uvjerenja o dobroj i sigurnoj vezi
2. Poveati poznavanje svojih prava u vezi
3. Podii razinu prepoznavanja nasilja u mladenakim vezama
4. Unaprijediti prepoznavanje osobne izloenosti i svojeg nasilnog
ponašanja u vezi
vezi
6. Poveati spremnost na traenje i pruanje pomoi u sluaju
nasilja u vezi.
73
travanj
Pedagoginja,
Socijalna
pedagoginja,
36
rada. Cilj je razvijati kompetencije kod uenika zbog lakšeg i
boljeg snalaenja po izlasku iz srednje škole.
Nastavnici
KAKO SE NOSITI SA STRESOM?
S uenicima završnih razreda, obraivati e se teme što je stres,
posljedice stresa i naini nošenja sa stresom. Cilj aktivnosti je
osvijestiti i prepoznati stres kod sebe te nauiti kvalitetnije se nositi
sa stresom.
Uenike e se poticati na stvaranje zdravih stilova i navika
ivljenja kroz upoznavanje i informiranje o njihovom
psihofizikom razvoju i zdravlju, promjenama u razdoblju
adolescencije, spolno prenosivim bolestima i mjerama zaštite
(kontracepcije). Takoer, tom prilikom e se uenici upoznati sa
školskom lijenicom i djelokrugom njezinog rada. Svrha je
promicanje zdravstvene zaštite. Prva tema namijenjena je
uenicima 1. razreda, druga tema uenicima 2. razreda .
280
Namijenjeno prvim razredima. Uenike e se informirati o
pravilima sigurnosti u prometu i štetnim posljedicama uzimanja
alkoholnih pia prilikom korištenja motornih vozila, prevenirati
neodgovorno ponašanje mladih sudionika u prometu (stvaranje
negativnog stava prema kršenju pravila ponašanja u prometu te
prema uzimanju alkoholnih pia prilikom korištenja motornih
vozila).
104
Namijenjen uenicima 1. razreda. Odnosi se na prevenciju
zlouporabe opojnih sredstava. Uenici e upoznati posljedice
zlouporabe sredstava ovisnosti. Uenike e se informirati o štetnim
utjecajima sredstava ovisnosti na ljudski organizam te poticati na
stvaranje negativnog stava spram konzumiranja navedenog . Cilj je
smanjiti interes za eksperimentiranjem sa sredstvima ovisnosti.
104
Drugo
polugodište
MUP
Uenike e se informirati i potaknuti na kritiko promišljanje o
sredstvima ovisnosti (dostupnosti, posljedicama, razlozima
ukljuivanja u rizina ponašanja itd.) i modernim/ponašajnim
ovisnostima, a s ciljem usvajanja socijalno-emocionalnih vještina
te razvoja odgovornog i prosocijalnog ponašanja znaajnog u
prevenciji ovisnosti.
U suradnji s uenicima e se prigodno obiljeiti Meunarodni dan
tolerancije, dan koji nas podsjea na poštovanje i uvaavanje
drugaijih od nas. Dan koji nas potie na snošljivost prema
drugima.
350
37
uenici
majica - protiv nasilja u školama“
Kroz mjesec veljau, sve uenike uenike e se senzibilizirati i
pouiti o razliitim oblicima nasilja s posebnim naglaskom na
nasilje putem Interneta, poticati na promišljanje o pozitivnim i
negativnim stranama korištenja tehnologije, nainima samozaštite i
pruanja pomoi osobama koje su doivjele neki oblik nasilnog
ponašanja. Podizanje svijesti uenika o problemu vršnjakog
nasilja. Izrada panoa i letaka te info pulta u prostorima škole.
350
veljaa
Strune
suradnice
škole,
Razrednici,
uenici
Ukoliko tijekom školske godine bude uoen interes ili potreba uenika za dodatnim sadrajem ili
promjenom tema, Školski preventivni program e se nadopuniti i/ili modificirati tim aktivnostima.
Preventivne aktivnosti namijenjene roditeljima obuhvaat e individualno i/ili grupno savjetovanje,
tematske roditeljske sastanke pripremljene od strane razrednika, i strunih suradnica.
Aktivnosti e sadrajno biti usmjerene na sljedee teme/podruja: pouavanje i osnaivanje
roditelja u njihovoj odgojnoj ulozi i postupcima (postavljanje pravila i granica uzimajui u obzir
karakteristike razvoja i razdoblja adolescencije), poticanje kvalitetne komunikacije izmeu roditelja
i djece s ciljem unapreenja obiteljskih odnosa (jaanje zaštitih imbenika), razvoja zdravih navika,
socijalno – emocionalnih vještina i prosocijalnih oblika ponašanja uenika.
Preventivne aktivnosti namijenjene nastavnicima prvenstveno e se odnositi na senzibilizaciju i
pouavanje nastavnika za rad s uenicima s teškoama i uenicima s teškoama u razvoju
(karakteristike razvoja i uenja, primjereni oblici programske i profesionalne podrške), upoznavanje
s konceptom rizinih i zaštitnih imbenika te konceptom otpornosti u prevenciji problema u
ponašanju djece i mladih (stvaranje uvjeta za ostvarivanje pozitivnih razvojnih ishoda), upoznavanje
s fenomenom modernih/ponašajnih ovisnosti i osvještavanje vanosti preventivnog rada na tom
podruju te nainima unapreivanja komunikacije i odnosa s uenicima i njihovim roditeljima.
Navedeno e se realizirati kroz individualno i/ili grupno savjetovanje, sadraje pripremljene za
sjednice Nastavnikog i Razrednih vijea..
Vano je za naglasiti kako e razrednici, u okviru satova razrednika/SRO-a, realizirati
sadraje predviene kurikulumom.
Zdravstvenog i Graanskog odgoja i obrazovanja, a kojima je pokriveno niz tema
preventivnog podruja.
Navedeno e dopuniti preventivnim aktivnostima koje su procijenili vanima za svoja
razredna odjeljenja (ispunjeni obrasci s uoenim potrebama za razredna odjeljenja nalazit e
se kod strune suradnice socijalne pedagoginje).
Godišnji plan i program rada šk.god. 2020./2021.
38
20. NATJECANJA I SMOTRE
Odrat e se školsko natjecanje za biologiju, hrvatski ,engleski , latinski jezik i strukovne
predmete
Voditelj za hrvatski jezik: Gabrijel Juri
Voditeljica za engleski jezik: Sanja Šipek Voditeljica za latinski jezik: Vesna Tanasovski.
Sudjelovati emo na dravnom natjecanju uenika strukovnih škola “ WorldSkills
Croatia 2021.”
21. UVOENJE NASTAVNIKA POETNIKA
- upoznavanje ustrojstva i djelatnosti škole te njene uloge u odgojno-obrazovnom
sustavu
programiranje i izvoenje nastave)
školi)
- upoznavanje zakona i provedbenih propisa kojima je reguliran ivot i rad škole
- upoznavanje pripravnika s Pravilnikom o polaganju strunih ispita nastavnika srednjih
škola
Struno usavršavanje, odnosno permanentno obrazovanje i realizacija zadataka na
unapreivanju odgojno-obrazovnog rada obuhvaa:
- prisustvovanje tribinama i raspravama o aktualnim temama iz odgojno-obrazovne
prakse
- prisustvovanje seminarima i savjetovanjima o suvremenim tenjama u didaktici i
metodici odreenih predmeta i podruja
- priprema i organizacija oglednih i strunih predavanja
- rasprava o novim zakonskim propisima
- aktivno sudjelovanje na strunim vijeima u razmjeni radnih iskustava i dogovora o
primjeni inovacija u radu
39
- struno usavršavanje putem "okruglih stolova" koje se ostvaruje s manjom skupinom
sudionika koji su u problematiku podjednako dobro upueni, a poeljno je da su pripadnici
razliitih struka i da interdisciplinarno pristupaju problemu
- prisustvovanje seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije
za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
23. PLAN RADA STRUNIH VIJEA
PLAN RADA STRUNOG VIJEA NASTAVNIKA OPIH PREDMETA
TEMATSKI SADRAJ __ VRIJEME
1. Dogovor o tematskom rasporedu rada aktiva u tekuoj školskoj god. rujan
Analiza nastavnih planova i programa odgojno-obrazovnih predmeta.
2. Unapreivanje nastavnog procesa zbog novih teorijskih spoznaja
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju uenika i dogovor o listopad
elementima
funkciji lakšeg uenja i ujednaavanja kriterija prema zadanim elementima
5. Problematika izostajanja s nastave
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Dogovor o nabavi potrebne literature za potrebe nastave studeni
7. Dogovor o opremanju uionica multimedijalnom opremom
-------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Poboljšanje radnih uvjeta i briga o prostoru te tekua pitanja sijeanj
9. Školski kurikulum
izvannastavne aktivnosti, terenska nastava, projektna nastava
11. imbenici uspješnog uenja i pomo veljaa
uenicima pri kreativnom izraavanju
razumijevanje za rješavanje
djelatnost
13. Dogovor oko mature i završnih ispita te pomo uenicima svibanj
14. Razno lipanj
40
PLAN RADA STRUNOG VIJEA NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA
Plan se temelji na neprestanom usavršavanju nastavnika u smislu postizanja što boljih
rezultata u nastavnom procesu,realizaciji vjebi i praktine nastave.
Prema planu Struno vijee sastaje se jednom mjeseno, a i eše ukoliko se ukae
potreba (eventualno na zahtjev lana strunog vijea).
RUJAN
- analiza izvedbenih programa koji sada moraju imati istaknute ishode
svake nastavne cjeline (kvalitetniji izvedbeni programi koji
rastereuju uenike)
nastavnika nakon njihovog sudjelovanja na seminaru
- predlaganje tema za Završni rad i njihov odabir
LISTOPAD
materijala za izvoenje demonstracijskih pokusa i laboratorijskih
vjebi ( svaki mjesec)
- odravanje oglednih predavanja iz kojih je vidljivo rastereenje
uenika
biologija) o minimumu znanja iz spomenutih predmeta, koji je
potreban veterinarskom tehniaru
upanijskog strunog vijea
STUDENI
PROSINAC
tijekom zimskih praznika
- suradnja s pedagoškom slubom Škole
VELJAA
Godišnji plan i program rada šk.god. 2020./2021.
41
OUJAK
planom i programom (Krievci,)
obrazovanja u svrhu permanentnog strunog i pedagoško-
psihološkog usavršavanja nastavnika struke u kolovozu, dakle prije
poetka nove nastavne godine
- dogovor o provedbi i sadraju Dana otvorenih vrata škole
SVIBANJ
- dogovor o zakljuivanju ocjena na obrani Završnog rada (opi stav
za sva Povjerenstva)
- dogovor o jednodnevnim ekskurzijama na kraju nastavne godine
24. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA KULTURNE
DJELATNOSTI ŠKOLE
- Posjet zagrebakim muzejskim prostorima i njihovim izlobama tematski vezanim za
upoznavanje povijesno-kulturne baštine Hrvata.
- Praenje repertoara zagrebakih kazališta te posjet predstavama iji sadraj odgovara
aktualnim trenucima i sadrajima koji su tematski vezani za nastavni plan i program.
- Praenje strunih, prigodnih predavanja koja pridonose opem obrazovanju i kulturi
mladog ovjeka
vjerskim praznicima i Danu škole.
Godišnji plan i program rada šk.god. 2020./2021.
42
POVJERENSTVA
Dravna matura se provodi sukladno Pravilniku o polaganju dravne mature,
te Kalendaru polaganja ispita dravne mature u šk. god. 2020./2020.
lanovi Školskog ispitnog povjerenstva za 2020./2020. školsku godinu su:
1. Andrea Djurdjevi
2. Boidar Lazarin
3. Nenad Kovaevi
4. Sanja Šipek
5. Monika Boras
6. Matija abrajec
7. Marina Bili
U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o polaganju dravne mature
Veterinarska škola donosi Plan i program rada Ispitnog povjerenstva:
1. Upoznaje uenike završnih razreda s Pravilnikom o polaganju dravne mature
2. Vrši preliminarni popis uenika za polaganje ispita i dostavlja Centru
3. Surauje s roditeljima u pruanju potrebnih informacija
4. Prua sve potrebne informacije nastavnicima koji pripremaju uenike za maturu
5. Pomae ispitnom koordinatoru
6. Kontrolira bazu podataka o uenicima, auriranje unosa
Škola e u roku od 3 dana od dana završetka nastavne godine Centru dostaviti konaan
popis uenika koji imaju pravo polagati dravnu maturu odnosno ispite dravne mature.
Dokumenti kojima se potvruje ispunjavanje tih uvjeta treba uvati trajno.
Kalendar ispita i vrijeme odravanja donosi Centar i pisanim putem obavještava školu, a
javnost putem svojih mrenih stranica.
Uenici imaju pravo polagati prijavljene ispite u dva ispitna roka bez obveze plaanja
troškova.
Školsko povjerenstvo imenuje deurne nastavnike, najkasnije tri dana prije poetka ispita.
Rasporeuje i uenike u skupine po ispitnim prostorijama (podaci su tajni).
Raspored uenika i deurnih nastavnika školsko povjerenstvo objavljuje na dan ispita (60
minuta prije ispita).
43
U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
Redni broj PODRUJE RADA
Cilj Ishodi/ pokazatelji uspješnosti Oblici i metode
rada
Suradnici/
subjekti
uvjetima i specifinim
rada
Suradnici/
subjekti
njoj usmjeravat razvoj škole
- osigurati uvjete za kvalitetno
rada s uenicima
44
odluke
rada
Suradnici/
subjekti
45
djelatnika škole u organizaciji
oblicima strunog
i poticati izvrsnu nastavu
- poticati uvoenje i primjenu
poticati njihov profesionalni
svrhom unapreenja odgojno
roditelja
III. - 37 sati
46
provedenom na strunom
škole- MZO, AZOO, ostalo).
Redni broj PODRUJE RADA
rada
Suradnici/
subjekti
Cilj Ishodi / pokazatelji uspješnosti Oblici i metode
rada
Suradnici/
subjekti
izvješa o ostvarenosti
svim aktivnostima i
školi
III. - 6 sati
IV. - 7 sati
V. - 6 sati
VI. - 18 sati
VII. - 4 sata
VIII. - 3 sata
47
POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:
Cilj Aktivnosti/ pokazatelji
VU-a
rada
Suradnici/
subjekti
48
Cilj Ishodi / pokazatelji uspješnosti Oblici i metode
rada
Suradnici/
subjekti
provoditi mjere sigurnosti
III. - 13 sati
IV. - 10 sati
V. - 2 sata
VI. - 10 sati
VII. - 2 sata
VIII. - 5 sati
Cilj Ishodi / pokazatelji uspješnosti Oblici i metode
rada
Suradnici/
subjekti
Zagrebake upanije
profesionalnu orijentaciju i Zavodom
ostvaruju programe za obrazovanje
- suraivati s meunarodnim
49
razine
izvan školske zajednice na
obrazovanje, NCVVO-om i
Zagrebake upanije
profesionalnu orijentaciju i Zavodom
ostvaruju programe obrazovanja
- suraivati s meunarodnim
razine
izvan školske zajednice na
metode rada
50
Osigurati
provedbu
zaštite te sigurnosti
- poticati provoenje programa
škole
predmeta
nasilja
lijeniki pregled.
Cilj Ishodi / pokazatelji uspješnosti Oblici i
metode rada
obrazovanje, Nacionalnog centra za
ravnatelje) u cilju neprekidnog
kvalifikacijskog okvira
menadmenta
- individualni
51
interneta
povjerenstava i radnih skupina.
metode rada
52
III. – 168 sati
IV. - 168 sati
PLAN PROVEDBE OBRANE ZAVRŠNOG RADA
Izradba i obrana završnog rada organizira u u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani
završnog rada.
VREMENIK OBRANE ZAVRŠNOG RADA - školska godina 2020./2021.
mjesec opis posla
do 16.10. 2020.
(donosi ravnateljica).
uenika s popisom odabranih tema do 26.10.
31.10. mentori objavljuju popis tema i uenika
na web stranici škole.
Sastanak mentora i uenika
individualnim konzultacijama s uenicima
Godišnji plan i program rada šk.god. 2020./2021.
53
koncepta.
Za jesenski rok
evidencije obveznih konzultacija kod
smjene Za ljetni rok
voditelja smjene
Zamjenica predsjednice Školskog prosudbenog odbora: Danijela Stjepi
Prosudbeni odbor za obranu završnog rada ine ravnatelj škole
i predsjednici ,te lanovi povjerenstava za obranu završnog rada.
28. POVJERENSTVO ZA KVALITETU
U skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju u školi se imenuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Njihova je svrha kontinuirano unapreenje rada škole koje e se temeljiti na rezultatima
samovrednovanja škole. Školsko povjerenstvo moe odrediti i prilagoditi metode za samovrednovanje
škole prema specifinim aktivnostima i potrebama škole. Iz reda nastavnika i strunih suradnika u
Povjerenstvo za kvalitetu, uz ravnatelja, ulaze: predstavnik Vijea uenika, predstavnik Vijea
roditelja i predstavnik lokalne zajednice.
AKCIJSKI PLAN PROVEDBE SAMOVREDNOVANJA
1. Imenovanje koordinatora za samovrednovanje koji e biti odgovoran za koordiniranje
procesa samovrednovanja i koji e osigurati da tim i svi drugi provode sve aktivnosti.
2. Obavijestiti sudionike o samovrednovanju u školi.
Utvrditi postojeu situaciju u školi vezanu uz praenje nastave.
3. Osigurati da tim za samovrednovanje proe edukaciju o internetskom alatu za
samovrednovanje.
4. Prouiti kriterije iz 6 prioritetnih podruja i utvrditi tko e biti zaduen za što.
Godišnji plan i program rada šk.god. 2020./2021.
54
5. Oformiti male timove po kurikularnim podrujima koji bi bili odgovorni za proces
samovrednovanja programa koji spadaju u njihovo kurikularno podruje
6. Razraditi i raspraviti proces praenja nastave: a) postupak i kriterije
b) koje nastavnike
7. Podijeliti nastavnicima koji e pratiti nastavu, kriterije iz prioritetnog podruja 2, te
kriterije za praenje nastave.
8. Skupiti dokaze u vidu upitnika, anketa o zadovoljstvu polaznika i nastavnika, zapisnike
sa sastanaka itd.
9. Imati uvid u rezultate samovrednovanja iz prethodne školske godine.
10. Prikupiti mini izvješa o samovrednovanju po predmetnim podrujima
11. Organizirati fokus grupe
12. Napisati izvješe i plan unapreenja te dati na potpis Ravnatelju
Godišnji plan i program rada Veterinarske škole za šk. god. 2020/2021. usvojen je na
sjednici Školskog odbora odranoj dana 05. listopada 2020. godine
predsjednik Školskog odbora: ravnateljica:
KLASA: 602-03/20-02/03
UR.BROJ: 251-296-01-20-01

Top Related