Transcript
Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Rijeka, listopad 2019.

GODIŠNJI PLAN

I PROGRAM RADA

ZA ŠKOLSKU GODINU

2019./2020.

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA Laginjina 1 51000 Rijeka

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

S A D R Ž A J

1. OSNOVNI PODACI

1.1. Naziv škola, adresa, telefon, telefaks, upis u sudski registar

(ustanova i upisni broj), ime i prezime ravnatelja….…………………………….…..…. 4

1.2. Povijest škole ……………………………………………………………………….…… 5

1.3. Djelatnost Škole – programi koje ostvaruje ………………………………………....….. 5

1.4. Podaci iz prošle školske godine: broj razrednih odjela i učenika, broj nastavnika,

stručnih suradnika i ostalih djelatnika (Tablica 1) ……..…………………….………… 6

1.5. Uvjeti rada (vrlo sažeto): ……………..……………………………………….…….….. 6

1.5.1. Raspoloživi prostor …………………………………………………….………… 6

1.5.2. Opremljenost ………………………………………………………….………….. 6

1.5.3. Kadrovi (stanje: zadovoljava, višak ili manjak – u čemu) …………….…………. 7

1.6. Posebne napomene (ako ih ima): ……………………………………………..………….

2. SADRŽAJI RADA ŠKOLE

2.1. N a s t a v n i p r o g r a m i

2.1.1. Programi redovite nastave (po programima odnosno smjerovima, strukama i zanimanjima)

………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.2. Programi izborne i fakultativne nastave (po predmetima i razredima) ……………….. 7

2.1.3. Programi dodatne, odnosno fakultativne nastave (rad s darovitim učenicima ili zainteresiranim

učenicima) ……………………………………………………………………………… 7

2.1.4. Programi dopunske nastave (rad sa slabijim učenicima) ………………………………. 8

2.1.5. Prilagođeni programi za učenike s teškoćama u razvoju ………………………………. 8

2.1.6. Programi obrazovanja odraslih ………………………………………………………… 8

2.2. P r o g r a m i i z v a n n a s t a v n o g r a d a

2.2.1. Individualni tretman učenika (pedagog, psiholog, defektolog, razrednik) …………….. 8

2.2.2. Program rada školske knjižnice ………………………………………………………... 8

2.2.3. Slobodne aktivnosti (kulturno – umjetničke, športske i rekreacijske, tehničke, znanstvene i druge)

………………………………………………………………………………………….. 8

2.2.4. Društveni i humanitarni rad učenika …………………………………………………… 8

2.2.5. Učeničke udruge i organizacije (Crveni križ, Izviđači itd.) ……………………………. 8

2.2.6. Izdavanje školskog lista i drugih publikacija …………………………………………... 8

2.2.7. Program rada školskog razglasa ……………………………………………….………. 9

2.2.8. Aktivnosti u narednim danima i u vrijeme praznika …………………………………… 9 2.3. Z d r a v s t v e n i o d g o j i z d r a v s t v e n a z a š t i t a

u č e n i k a, s o c i j a l n a s k r b

2.3.1. Zdravstveno prosvjećivanje učenika (predavanja, izložbe i sl.) …………………….….. 9

2.3.2. Sistematski liječnički pregledi učenika – suradnja sa zdravstvenom službom ……….... 9

2.3.3. Suradnja s učeničkim domovima ……………………………………………………..... 9

2.3.4. Prihvat učenika putnika ………………………………………………………………… 9

2.3.5. Obrok za učenike ……………………………………………………………………….. 9

2.3.6. Skrb za učenike slabijeg imovnog stanja (udžbenici, humanitarna pomoć, stipendije

itd.) ……………………………………………………………………………………… 9

2.3.7. Logorovanja, zimovanja i ljetovanja, izleti i ekskurzije ……………………………….. 9

2.3.8. Higijena u školi ………………………………………………………………..... 10

- 2 -

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

2.4. K u l t u r n a i j a v n a d j e l a t n o s t š k o l e

2.4.1. Proslava Dana škole i drugih značajnih datuma ………………………………………… 10

2.4.2. Suradnja s roditeljima ………………………………………………………………….... 11

2.4.3. Javni nastupi učenika škole – smotre i natjecanja ……………………………………… 11

2.4.4. Posjeti kazalištu, koncertima i drugim umjetnicima ………………………………….… 11

2.4.5. Estetsko i ekološko uređenje škole i okoliša …………………………………………..... 11

2.5. U n a p r e đ i v a n j e r a d a š k o l e

2.5.1. Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika …………………………………. 12

2.5.1.1. Programi stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih suradnika – u školi

(stručni aktivi i predavanja) ……………………………………………………. 12

2.5.1.2. Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika izvan škole

(stručni aktivi, seminari, savjetovanja) ………………………………………… 12

2.5.1.3. Rad s pripravnicima i stručni ispiti …………………………………………….. 13

2.5.1.4. Unapređivanje nastavnika i stručnih suradnika u zvanju mentora i savjetnika .... 13

2.5.1.5. Dopunski, izvanredni i postdiplomski studij nastavnika i stručnih suradnika ..... 13

2.5.1.6. Pribavljanje stručnih časopisa i stručnih knjiga ………………………………… 13

2.5.2. Uvođenje inovacija: ……………………………………………………………………... 13

2.5.1.2. Rad škole kao stručno metodičkog centra za pojedine nastavne predmete ili

kao vježbaonica ……………………………………………………………..….. 13

2.5.2.2. Rad na istraživačkim i stručnim projektima u školi i izvan nje ……………….. 14

2.5.2.3. Plan i opremanje i modernizacija škole ……………………………………….. 14

2.5.2.4. Uvođenje inovacija programske, organizacijske ili metodičke prirode ……….. 14

3. ODGOJNO – OBRAZOVNI PLANOVI

3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine (tablica 2) ………………………….. 15

3.2. Nastavni planovi razrednih odjela svaki razredni odjel ima svoj nastavni plan

redovite nastave – (tablica 3) ……………………………………………………………. 28

3.3. Nastavni plan izborne nastave (tablica 4) ……………………………………………….. 29

3.4. Nastavni plan dodatne, odnosno fakultativne nastave (tablica 5) ...…………………… 29

3.5. Nastavni plan dopunske nastave (tablica 6) …………………………………………….. 29

3.6. Nastavni plan za prilagođene programe (tablica 7) ……………………………………… 30

3.7. Plan slobodnih aktivnosti (tablica 8) ...………………………………………………….. 30

3.8. Nastavni planovi obrazovanja odraslih (tablica 9) …………………………………….... 30

4. OSTVARIVANJE PROGRAMA I PLANOVA RADA ŠKOLE

4.1. O r g a n i z a c i j e r a d a š k o l e

4.1.1. Godišnji kalendar rada ………………………………………………………………….. 31

4.1.2. Organizacija radnog tjedna (5-D, 6-D, 11-D) i opća organizacija rada škole

(smjene, praktična nastava itd.) ………………………………………………………… 37

4.1.3. Podjela predmeta i opterećenje nastavnika u nastavi općeobrazovnih predmeta

(tablica 10) ……………………………………………………………………………… 40

4.1.4. Pregled zaduženja i radno vrijeme u nastavi i izvan nastave (pripreme, sjednice,

razredništvo,stručno usavršavanje, zaduženja itd. – prema točki 2.2. i drugo – Rješenja o

tjednom zaduženju) …………………………………………………………………….. 40

4.1.5. Izrada i uvođenje rasporeda sati (prilog) …………………………………………….…. 45

- 3 -

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

4.2. O p e r a t i v n i p r o g r a m i i p l a n o v i r a d a o r g a n a u p r a v l j a n j a, p o s l o v o d n o g i s t r u č n i h o r g a n a

š k o l e

4.2.1. Program i plan rada Školskog odbora ………………………………………………… 45

4.2.2. Program i plan rada ravnatelja …………………………………………………….….. 46

4.2.3. Program i plan rada Nastavničkog vijeća ………………………………………….…. 55

4.2.4. Programi i planovi rada stručnih aktiva u školi ………………………………………. 56

4.2.4.1. Pročelnik odjela ………………………………………………………………………. 56

4.2.4.2. Stručni kolegij ………………………………………………………………………… 58

4.3. P o j e d i n a č n i p r o g r a m i i p l a n o v i r a d a

4.3.1. Programi i planovi rada stručnog suradnika – knjižničara ……………………………… 59

4.3.2. Programi i planovi rada razrednika (samo kao zajednički okvir: pojedinačni planovi izdvojeni su

kao prilog) …………………………………………………………………………….. 60

4.3.3. Izvedbeni programi i planovi rada nastavnika (po predmetima) – samo kao prilog …. 60

4.3.4. Izvedbeni programi i planovi rada izvannastavnih i slobodnih aktivnosti – samo kao prilog

5. P R I L O Z I

5.1. Program aktivnosti u spriječavanju nasilja među mladima …………………………….. 63

5.2. Program prevencije ovisnosti …………………………………………………………… 65

5.2.1. Antikorupcijski program ………………………………………………………………... 67

5.3. Popis razrednika u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi ………………………………… 69

5.4. Rješenja o rasporedu radnih obveza nastavnika ………………………………………… 70

5.5. Radna zaduženja tajnika, računovođe, administratora, domara i spremačica …………... 71

5.6. Vremenik izradbe i obrane završnog rada ………………………………………………. 87

5.7. Vremenik popravnih i prijemnih ispita, podjele svjedodžbi, upisa …………………….. 89

Fizički izdvojeni iz Godišnjeg programa rada škole nalaze se prilozi. Njih sačinjavaju dokumenti iz

točaka 4.2.2., 4.2.3. i 4.2.4., raspored sati i drugi dokumenti koji su u detaljnoj razradi sastavni dio

Godišnjeg programa rada škole, ali se ne uvezuju u Godišnji program u kojemu se u tom poglavlju nalazi

samo popis dokumenata koji čine Prilog. Prilozi se nalaze u Školi sređeni i dostupni na jednome mjestu.

1. OSNOVNI PODACI

1.1. Puni naziv: GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA

Sjedište i adresa: Rijeka, Laginjina 1

Broj telefona: 051/226 - 859

051/227 – 570, 227-270

Broj telefaksa:051/226 – 859

E-mail: [email protected]

Mrežna stranica: www.gs-imr.hr

Naziv osnivača i odluka o osnivanju Škole: Ministarstvo prosvjete i sporta

KLASA: 602-03/95-1-1262, URBROJ: 532-06/95-02 od 15.rujna 1995.

Odlukom Ministarstva prosvjete i sporta KLASA:602-03/02-01/90,

URBROJ:532/1-02-1 od 1.veljače 2002. prenose se osnivačka prava na

Primorsko - goransku županiju Naziv suda i registarska oznaka i broj:

Trgovački sud u Rijeci

Tt – 04/1094-2 MBS 040068935 od 01.travnja 2004.

Naziv tijela i akt kojim su utvrđeni uvjeti za početak rada Škole:

Ministarstvo prosvjete i športa

KLASA: 602-03/92-01-668

URBROJ: 532-02-6/3-93-01 od 18.lipnja 2012.

Ime i prezime ravnatelja: Danijel Trinajstić,prof.

- 4 -

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

1.2. Povijest škole

Glazbena škola u Rijeci osnovana je dekretom Gradskog magistrata Rijeke, dana

20. lipnja 1820. godine, a počela je s radom početkom II. polugodišta školske 1820./1821.

godine. Velike zasluge u postavljanju temelja glazbene škole ima prvi učitelj škole,

Venceslav Wenzel. Od samog početka škola je, osim osnovne svrhe osposobljavanja

kadrova za sve potrebe glazbenog života grada imala neobično opsežnu i raznoliku javnu

djelatnost svojih učenika i učitelja pa se može reći da je bila ne samo pedagoška već i

ustanova koja je iznjedrila mnoge mlade talentirane glazbenike. Od 1855. do 1862. godine

u školi radi, kao nastavnik gudačkih instrumenata, Ivan Zajc mlađi, poznati skladatelj.

Tijekom XIX. i na samom početku XX. stoljeća školovanje nije nikada trajalo duže od 6

godina što pokazuje da je škola u svom dugogodišnjem djelovanju dosegla razinu niže

glazbene škole. U tridesetim godinama XX. stoljeća, uvođenjem desetogodišnjeg

obrazovanja, nastaje srednja glazbena škola koja u međuratnom razdoblju nosi naziv

Scuola comunale di musica. U razdoblju nakon oslobođenja, 1945. godine, Muzičku školu

karakterizira unaprijeđenje nastave i organizacijsko sređivanje rada, čemu je veliki

doprinos svojim pedagoškim iskustvom i znanjem dao Ivan Matetić Ronjgov, skladatelj

koji je istražio i umjetnički afirmirao istarsko-primorsku narodnu glazbu, a kao nastavnik

radio u školi od 1947. do 1951. godine. Godine 1963. ustanova dobiva naziv Muzička

škola „ Ivan Matetić Ronjgov“ Rijeka. Reformom odgoja i usmjerenog obrazovanja 1978.

godine škola ulazi u sastav Centra za kadrove u obrazovanju i kulturi, da bi, 1992. godine,

postala ponovno samostalna ustanova s dragim joj imenom Ivana Matetića Ronjgova

Rijeka.

1.3. Škola ostvaruje programe:

Škola ostvaruje programe osnovnog, pripremnog i srednjeg obrazovanja na području rada

glazbene umjetnosti za programe:

290104 Glazbenik klavirist

290204 Glazbenik harfist

290304 Glazbenik violinist

290404 Glazbenik violist

290504 Glazbenik violončelist

290604 Glazbenik kontrabasist

290704 Glazbenik gitarist

293904 Glazbenik mandolinist

290804 Glazbenik oboist

290904 Glazbenik flautist

291004 Glazbenik klarinetist

291104 Glazbenik saksofonist

291204 Glazbenik fagotist

291304 Glazbenik rogist

291404 Glazbenik trubač

291504 Glazbenik trombonist

291604 Glazbenik tubist

291704 Glazbenik udaraljkaš

291804 Glazbenik harmonikaš

291904 Glazbenik pjevač

292004 Glazbenik – teorijski smjer

292504 Glazbenik orguljaš

Program opće gimnazije

- 5 -

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

1.4. Podaci iz prošle školske godine – 2018./2019. (broj razrednih odjela,

učenika, nastavnika, stručnih suradnika i ostalih)

Prilog: Tablica 1

1.5. Uvjeti rada:

1.5.1. Zbog problema manjka prostora, od 2002. do 2015.godine izvršeni su radovi

prenamjene i uređenja potkrovlja školske zgrade, u učionice, za potrebe

individualne nastave što je poboljšalo uvjete rada.

Teškoća pronalaženja prostora za nastavu uvjetovana je brojnošću učenika kao i

tendencijom osnovnih i srednjih škola (čiji učenici polaze paralelno i glazbenu

školu) da nastavu organiziraju sve češće u jutarnjoj smjeni što ima za posljedicu da

učenici Glazbene škole mogu na nastavu dolaziti u najvećem dijelu u

poslijepodnevnom turnusu. Važno je napomenuti da se u prijepodnevnoj smjeni

učionice koriste za nastavu općeobrazovnih predmeta za učenike koji su glazbeno

obrazovanje odabrali kao osnovno i jedino zanimanje. Zbog što kvalitetnijeg

održavanja individualne nastave i skupnog muziciranja škola je otvorena i subotom

prije podne od 8 – 13 sati. S obzirom da je zgrada Glazbene škole izgrađena davne

1898.godine redovito se vodi briga o održavanju zgrade kao i o funkcionalnosti

učionica za potrebe teorijske nastave, individualne nastave i nastave

općeobrazovnih predmeta. Zahvaljujući razumijevanju Županije Primorsko –

goranske, kao osnivača koji nam godinama pomažu i ulažu u održavanje, uspjeli

smo poboljšati uvjete rada. Tako su do danas u potpunosti uređeni svi sanitarni

čvorovi – uključivši vodovodne i električne instalacije, izvršena je i djelomična

sanacija krovišta. Uređena je terasa na I.katu uključivši ogradu koja se urušavala. U

većem djelu učionica izvršena je zamjena dotrajalog namještaja (stolice, klupe,

ormari i garderobne vješalice). Raspoloživi prostor škole se sastoji od 27 učionica

za individualnu nastavu, 6 učionica za kolektivnu nastavu i velike učionice (cca

80m2) za potrebe kolektivne nastave skupnog muziciranja (zbor i orkestar).

Osim tih prostorija Škola ima zbornicu, direkciju, tajništvo i male prostore za

arhivu Škole i pomoćna spremišta za tehničko osoblje.

Za javnu djelatnost Škole kojoj su interni i javni nastupi egzistencionalni dio

njezinog plana i programa, Škola je ove godine koristila koncertnu dvoranu

POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

(Guvernerova palača).

1.5.2. U Glazbenoj školi su nastavna pomagala glazbeni instrumenti koji se

nalaze u svakoj učionici. Postupno se obnavlja instrumentarij i trebalo bi u

potpunosti obnoviti i zamijeniti starije instrumente. Iz participacije roditelja u

opremi programa škola kroz dugi niz godina redovito ulaže u nabavu instrumenata -

klavire, gudačke i puhačke instrumente te audio i video uređaje – projektor, LCD

televizor te IT tehnologija. Redovito brine o održavanju i uređenju učionica i

poboljšanju uvjeta rada kako individulane nastave tako i skupne nastave. U

potpunosti je uređena zbornica, tajništvo i soba ravnatelja, nototeka, te sve učionice

u prizemlju – br.4,5,6,7 i 8 te učionice na I.katu – br.12,13,14,15,16,17,18,20 i 21

kao i učionice na II.katu – br.34,35,36,25 i 26.

- 6 -

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Šk.godine 2010./2011. kompletno su uređene učionice na II.katu br.27,28,29,30,31

i 3 – jednako uređene kao i učionice na I.katu), a 2014./2015.kompletno je

prenamjenjeno i uređeno potkrovlje u nove učionice za individualnu nastavu.

2015./2016. poboljšana je tehnologija bežičnog interneta u svim djelovima škole,

izvršena je zamjena elektro instalacija u prizemlju škole kao i u koncertnoj dvorani

škole gdje su zamjenjena i ulazna vrata zbog zvučne izolacije i lakšeg prolaska

instrumenata. Također su zamjenjeni dotrajali prozori aluminijskom bravarijom u

prizemlju te na I.katu, II.katu i balkonska vrata na međukatu.

1.5.3. Škola ima konstantni problem upisa instrumenata limenih puhača zbog slabog

interesa za iste, te se zbog malog broja sati moraju angažirati vanjski suradnici.

2. SADRŽAJI RADA ŠKOLE

2.1. NASTAVNI PROGRAMI

2.1.1. Programi redovite nastave (po programima odnosno smjerovima, strukama i

zanimanjima).

Učenici glazbene škole se razvrstavaju po razredima i klasama.

Razred sačinjavaju učenici koji su upisani u isti razred bez obzira na struku. Klasu

sačinjavaju učenici koji predmet struke slušaju kod istog nastavnika bez obzira na

razred.

U individualnoj nastavi nastavnik predmeta struke izrađuje nastavni program

podešen psihofizičkim sposobnostima pojedinih učenika a prema zadanom

okvirnom nastavnom programu za određeni razred te struke.

Teorijska nastava se održava po predmetima prema planu i programu.

Općeobrazovna nastava za učenike glazbenog usmjerenja se temeljem Rješenja

Ministarstva prosvjete i sporta KLASA: 602-03/94-01-745, URBROJ: 532-02-1/1-

94-02 od 27.prosinca 1994. održava u učionicama Glazbene škole po programu

opće gimnazije u koji su ugrađeni sadržaji vezani za izvođenje nastave

općeobrazovnih predmeta za učenike Glazbenih škola.

Od šk.godine 1999./2000. sukladno odredbama Zakona o srednjem školstvu i

Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika

u srednjem školstvu natječajem su popunjena radna mjesta za sve predmete

predviđene Nastavnim planom i programom Opće gimnazije odnosno srednjih

strukovnih škola za obrazovanje učenika u umjetničkim školama (Glasnik

Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske-Posebno izdanje br.1,

Zagreb,1.srpnja 1996.)

2.1.2. IZBORNA I FAKULTATIVNA NASTAVA

Kao obveznu izbornu nastavu učenici se opredjeljuju na upisu između predmeta

Vjeronauka i Etike, kao i Hrvatskog jezika i Matematike sukladno Nastavnom

planu i programu nadležnog ministarstva iz 2006.godine, dok fakultativnu nastavu

čini Komorna glazba te nastava iz Njemačkog jezika za sve razrede srednje škole.

2.1.3. Dodatna nastava s nadarenim učenicima izvodi se prema izvedbenim

planovima i programima za pojedine učenike sukladno Pravilniku o normi

rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi.

- 7 -

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

2.1.4. Dopunska nastava (rad sa slabijim učenicima) izvodi se prema izvedbenim

planom i programom za učenike sukladno odredbama Pravilnika o tjednim

obvezama odgojno-obrazovnog rada u umjetničkoj školi.

2.1.5. Učenici s teškoćama u razvoju prate redovni nastavni plan i program koji se po

potrebi može mijenjati. U školskoj godini 2017./2018. po rješenju nadležnog tijela

jedan učenik prati redovni program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane

postupke u redovnom razrednom odjelu iz nastavnih predmeta engleski jezik,

matematike, likovna umjetnost, informatika i harmonija.

2.1.6. Programi obrazovanja odraslih

Ne provodi se u našoj školi.

2.2. PROGRAM IZVANNASTAVNOG RADA

2.2.1. Individualni tretman učenika (pedagog, psiholog, defektolog, razrednik).

Glazbena škola nema stručne suradnike gore navedenih zanimanja iako je iskazala

potrebu za psihologom koji bi pomogao učenicima u pripremi za buduće zvanje.

Prema planu i programu učenici su tijekom školske godine obvezni javno nastupati

na različitim smotrama i natjecanjima za koja bi psihološka priprema zasigurno

pridonijela i boljem uspjehu.

2.2.2. Program rada školske knjižnice

Stručni suradnik u Glazbenoj školi je mr. Lovorka Ruck koja radi na radnom mjestu

bibliotekara s punim radnim vremenom. Mr. Lovorka Ruck ima zvanje prof.

muzikolog i prof.povijesti glazbe, te položen ispit za bibliotekara pa svojom

kvalifikacijom u potpunosti udovoljava kriterijima za rad u školskoj knjižnici.

2.2.3. Slobodne aktivnosti

Zbog preopterećenosti učenika godišnjim i tjednim fondom nastavnih sati Škola ne

ostvaruje programe slobodnih aktivnosti.

2.2.4. Društveni i humanitarni rad učenika

U okviru svog plana i programa, odnosno javne djelatnosti, Škola je svojim radom

uključena u humanitarne koncerte i prigodne koncerte (Božićne, Uskršnje) za

Dječju bolnicu Kantrida, Dječji dom "Izvor" – Selce, Dom umirovljenika, Dječje

vrtiće, Udruge građana itd.

2.2.5. Učeničke udruge i organizacije (Crveni križ)

Učenici osnovne glazbene škole polaze pored glazbene škole i redovnu osnovnu

školu, dok su učenici srednje glazbene škole u najvećem broju upisani u još jedan

srednjoškolski program (IV.stupanj) gdje su uključeni u udruge i organizaciju kao

što su Crveni križ i slično.

2.2.6. Izdavanje školskog lista i drugih publikacija

Školske godine 2019./2020.Glazbena škola će u povodu 200.obljetnice Škole pored

mnogobrojnih glazbenih događanja tiskati monografiju Škole-svojevrsni glazbeni

vremeplov koji riječju i slikom svjedoči o njezinom povijesnom osnutku davne

1820.godine te sve značajne trenutke do danas u dugotrajnom postojanju glazbenog

odgajanja i obrazovanja u našem kraju.

- 8 -

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

2.2.7. Program rada školskog razglasa

Zbog specifičnosti trajanja satova u nastavi dolazi do nepodudaranja školskih

odmora individualne nastave sa školskim zvonom za grupnu i kolektivnu nastavu,

pa bi svaka uporaba razglasa ometala rad u individualnoj nastavi.

2.2.8. Aktivnosti u neradnim danima u vrijeme praznika

Glazbena škola je svojim programom i sadržajem, svoje aktivnosti organizirala uoči

praznika kada će svojim glazbenim programima aktivno sudjelovati u proslavi i

obilježavanju dolazećih praznika i blagdana.

U vrijeme odmora za učenike (zimski i proljetni) organizirana su stručna

usavršavanja za nastavnike.

2.3. ZDRAVSTVENI ODGOJ I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA,

SOCIJALNA SKRB

2.3.1. Zdravstveno prosvjećivanje (predavanja, izložbe i sl.)

2.3.2. Sistematski liječnički pregledi učenika – suradnja sa zdravstvenom službom

2.3.3. Suradnja s učeničkim domovima

2.3.4. Prihvat učenika putnika

2.3.5. Obrok za učenike

Sadržaji iz točke (2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. i 2.3.5.) nisu razrađeni iz istog razloga

koji su navedeni u točki (2.2.5.)

2.3.6. Temeljem Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje

škole Ministarstva znanosti i obrazovanja Školski odbor donosi uz

suglasnost osnivača, za svaku novu školsku godinu odluku o mjesečnoj participaciji

u opremi programa (participacija za poboljšanje uvjeta rada u školi) koju plaćaju

svi učenici u srednjem glazbenom obrazovanju koji su pored glazbenog

obrazovanja u glazbenoj školi polaznici neke druge četverogodišnje srednje škole

pa im je glazbeno obrazovanje drugo zanimanje.

Djeca roditelja poginulih branitelja i invalida domovinskog rata, koja su upisana u

srednju glazbenu školu, odlukom Školskog odbora su u potpunosti oslobođena

plaćanja participacije u opremi programa, dok su učenici slabijeg imovnog stanja

oslobođeni plaćanja participacije temeljem molbe roditelja, uz prethodno

razmatranje svakog pojedinog slučaja od strane komisije u sastavu: Danijel

Trinajstić,prof – ravnatelj, Nina Kučan,mag.iur.-tajnica i Lovorka Ruck,prof.

Odluku o mjesečnoj participaciji u opremi programa, Školski odbor donosi i za

učenike osnovne glazbene škole a temeljem članka 15. Pravilnika o osnovnom

umjetničkom školovanju.

2.3.7. Iz razloga koji su navedeni u točki (2.2.5.) nisu organizirana logorovanja,

zimovanja i ljetovanja. Izleti i ekskurzije za učenike osnovne i srednje škole

planirane su kao stručne ekskurzije i to jedna do dvije stručne jednodnevne

ekskurzije (Zagreb) koje će objediniti likovne sadržaje (posjet izložbi) i glazbene

sadržaje (gledanje musicla, opere ili baleta). Osim stručnih ekskurzija za učenike u

travnju ili svibnju 2018. je planirano i stručno usavršavanje svih djelatnika škole na

dogovorenoj lokaciji.

- 9 -

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

2.3.8. Higijena u školi

Unutrašnjost zgrade održava se čisto i uredno.

Grijanje i hlađenje prostora Škole

Škola se grije sustavom centralnog grijanja s pogonom na lož ulje. Kotlovnica se

sukladno zakonskim propisima redovito kontrolira i servisira te trenutno nema

problema u njenom radu.

Hlađenje prostora škole obavlja se putem klima uređaja koji su instalirani u gotovo

svim prostorijama zbog optimalnog održavanja temperature instrumenata. Škola

ima u planu, ovisno o financijskim sredstvima, klimom opremiti ostatak prostora u

kojima još nema klima uređaja

2.4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE

2.4.1. Kulturna i javna djelatnost Škole odvijat će se kroz različite vidove aktivnosti

Organiziranje večernjih koncerata i koncertnih matineja

- povodom Dana Hrvatske glazbe

- povodom Sv.Nikole

- povodom Božićnih blagdana

- povodom pokladnih dana – od Tri kralja 06.01. – do početka korizme tj. Pepelnice arhaički

Mesopust ili regionalno Karneval (zadnji dan uoči korizme – pokladni utorak)

- povodom Uskršnjih blagdana

- povodom Međunarodnog Dana darovitih učenika (21.03.) – Koncert natjecatelja

- povodom Dana škole (u travnju)

- glazbene svečanosti u svibnju

Natjecanja

- natjecanja iz općeobrazovnih predmeta: školska, županijska i državna

- 57. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – Komorni sastavi (županijska i državna

razina)

- 58.hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa ( regionalno i državno )

- Međunarodno natjecanje zborova Istria cantat, Pula

- Mladi virtuozi, Zagreb

- 6.natjecanje mladih glazbenika Sonus, op. 6, Križevci

- Mladi Padovec – Novi Marof

- Daleki akordi, Split

- Međunarodno natjecanje klavirista Jurica Murai, Varaždin

- Međunarodno natjecanje Lions Grand Prix.

- Međunarodni susret harmonikaša, Pula

- Međunarodno natjecanje Poreč fest

- Bistrički zvukolik, 7.međunarodno mješovito natjecanje glazbenika solista i komornih sastava

- Zagreb guitar festival

- Lav Mirski, Osijek – 7. međunarodno pjevačko natjecanje

- Kornelije, međunarodno natjecanje za solfeggio i teoriju glazbe, Beograd

- Quercus - međunarodno natjecanje iz solfeggia, Osijek

- Međunarodno natjecanje zborova Valis Aurea cantat, Požega

- Međunarodno natjecanje zborova Adria cantat, Šibenik

- 8. Pula Guitar Fest

- Oscar Rieding – 40. Međunarodno natjecanje za mlade glazbenike violiniste

- Međunarodno Koroško klavirsko natjecanje, Radlje ob Dravi, Slovenija

- Međunarodno klavirsko natjecanje San Dona di Piave

- 10 -

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Kroz suradnju i organizaciju zajedničkih koncerata sa glazbenom školom Ivana

Matetića Ronjgova u Puli i glazbenim školama Blagoje Bersa i Vatroslav Lisinski,

Glazbeno učilište Elly Bašić iz Zagreba, glazbenom školom Franje Kuhača iz

Osijeka, Umjetničkom školom Luke Sorkočevića iz Dubrovnika, Glazbena šola

Ilirska Bistrica i HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci

- humanitarni koncerti

- koncerti i matineje edukativnog karaktera za učenike osnovnih škola s ciljem uvođenja mladih

u svijet glazbe – koncerti po razredima

- javni mediji u vidu praćenja naših koncerata kao i snimanja naših programa za iste, a u svrhu

boljeg upoznavanja javnosti s rezultatima naše djelatnosti i promicanja aktivnosti škole

2.4.2. Suradnja s roditeljima

Nastavnici individualne nastave i razrednici grupne nastave redovito i na vrijeme

izvješćuju roditelje o uspjehu učenika te o njihovom redovitom dolaženju na

nastavu.

Roditelji mogu doći na informacije u Školu prema rasporedu (razrednika ili

nastavnika individualne nastave) za primanje roditelja koji je objavljen na oglasnoj

ploči škole i na web stranici.

2.4.3. Javni nastupi učenika Škole – smotre i natjecanja iznijeti su u točki 2.4.1.

2.4.4. Redovito su organizirani posjeti kazalištu, koncertima i drugim priredbama

koje su vezane za program rada Škole.

2.4.5. Estetsko i ekološko uređenje Škole i okoliša

Higijensko - tehnički uvjeti rada zadovoljavaju:

- osvjetljenje učionica je dnevno i električno (led rasvjeta, štedna kombinirano sa

halogenim žaruljama)

- zagrijavanje (centralno na lož ulje – vlastita kotlovnica) je dobro iako su radiatori

stari te bi ih trebalo postupno zamijeniti novima

- mogućnost provjetravanja učionica i hodnika postoji

- zbog promjene klime i sve većeg zatopljenja koje otežava normalno odvijanje

nastave (svibanj - rujan) te zbog mikroklimatskih uvjeta za instrumente u učionicama i

prostorijama je uvedena klimatizacija.

Okoliš škole je uređen.

-11-

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

2.5. UNAPREĐIVANJE RADA ŠKOLE

2.5.1. Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika

2.5.1.1. Programi stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih suradnika – u Školi

(stručni aktivi i predavanja)

Stručno usavršavanje nastavnika vrši se permanentno koristeći različite vidove

unapređivanja, prema razvojnim tendencijama pojedine struke odnosno predmeta.

Svi nastavnici su dužni prisustvovati stručnim seminarima u organizaciji Agencije

za odgoj i obrazovanje i ostalih tijela i agencija odobrenih od strane Ministarstva

znanosti i obrazovanja.

Drugi oblik stručnog usavršavanja vrši se kroz organiziranu razmjenu koncerata s

drugim glazbenim školama u Hrvatskoj što je vrlo dragocjeno jer obogaćuje i

proširuje iskustva novim metodama rada sa svrhom postizavanja što boljih rezultata

u učenju glazbala i teorijskh predmeta.

U tom smislu nastavit ćemo suradnju s Glazbenim školama Ivana Matetića

Ronjgova u Puli, Blagoje Bersa i Vatroslav Lisinski u Zagrebu, Franje Kuhača u

Osijeku, Umjetničke škole Luke Sorkočevića iz Dubrovnika, te Glazbeno učilište

Elly Bašić Zagreb.

2.5.1.2. Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika izvan škole (stručni

aktivi, seminari, savjetovanja) Stručno usavršavanje nastavnika ostvaruje se kroz stalno praćenje najnovije stručne

literature, novih metoda i Škola učenja glazbala i novije glazbene literature

(individualno)

- stručni aktivi organiziraju sudjelovanje nastavnika na aktivima koje organizira

Agencija za odgoj i obrazovanje kao i županijska, trožupanijska i državna stručna

vijeća.

Ravnatelj škole će i ove školske godine samoinicijativno organizirati sa

sveučilišnim profesorima Muzičke akademije u Zagrebu i drugim vrsnim

pedagozima iz zemlje i inozemstva predavanja i savjetovanja sa svrhom

poboljšanja i unapređivanja metoda rada nastavnika škole i to

- za klavir, s profesorima

Vladimir Babin, prof. na M.A. Sveučilišta u Zagrebu

Srđan Čaldarović, prof. na M.A. Sveučilišta u Zagrebu

Ruben Dalibaltayan, prof. na M.A. Sveučilišta u Zagrebu

Filip Fak, prof. na M.A.Sveučilšta u Zagreb

Goran Filipec

Ana Dražul, prof.

- za harmoniku

Tibor Ivan, prof.

- za violončelo

Mihovil Karuza, prof. U.A. Split

- za violinu, violu i komornu glazbu:

Herbert Hefer, prof.

- za violinu:

Davor Philips, prof., Ivančica Kalanj, prof.

- za gitaru:

Tomaž Rajterič, prof., Antonio Rumenović, prof., Szymon Pietrzak, prof.

Maroje Brčić, prof., Petrit Ceku, prof.,

Lukasz Kuropaczewski, prof., Slađana Čolović, prof.

-12-

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

- za klarinet:

Davor Reba,prof.

- za saksofon:

Tomislav Žužak, prof.

- za flautu:

Alenka Zupan, prof.

- za teorijske predmete

Vesna Nicole Klarić, prof., Nikolina Matoš, prof., Davor Juretić, prof.

- za sve odjele

Ivan Pešut

2.5.1.3. Rad s pripravnicima i stručni ispiti

U školskoj godini 2019./2020. u Školi su zaposlena tri (3) pripravnika i to:

Dora Lovrečić,prof.klavira, Tea Sirotić,prof.talijanskog jezika,

Nereo Arbula,prof.saksofona, Neno Atanasković, prof.harmonike,

Juraj-Marko Žerovnik,prof.klavira, Aleksandar Vadlja,prof.kontrabasa,

Daniela Perković,prof.klavira, Enej Blažek,prof.klavira, Luka

Demarin,prof.teorijskih glazbenih predmeta

2.5.1.4. Unapređivanje nastavnika i stručnih suradnika u zvanje mentora i savjetnika Nastavnik može biti imenovan za zvanje mentora i savjetnika ako ispunjava uvjete

iz Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u

osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

2.5.1.5. Dopunski, izvanredni i postdiplomski studij nastavnika i stručnih suradnika

Nastavnici koji žele usavršiti svoje znanje na postdiplomskim studijima omogućeno

je korištenje neplaćenog dopusta radi ostvarenja istog.

2.5.1.6. Pribavljanje stručnih časopisa i stručnih knjiga

Osjeća se nedostatak stručnih časopisa i stručnih knjiga.

Jedini stručni časopis na kojega su pretplaćeni nastavnici Glazbene škole je časopis

glazbenih pedagoga – Tonovi – kojega izdaje UDRUŽENJE GLAZBENIH

PEDAGOGA HRVATSKE ZAGREB, GLASILO CANTUS kojeg izdaje

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA I ŠKOLSKE NOVINE, a za potrebe

tajništva i računovodstva – Informator, Računovodstvo, Revizija i financije i

Hrvatska gospodarska revija.

2.5.2. Uvođenje inovacija:

Škola prati svako novo dostignuće u području pedagogije te isto provodi u

pedagoškoj praksi (nastavi) s ciljem poticanja nastavnika na inovativnost.

2.5.1.2. Rad škole kao stručno metodičkog centra za pojedine nastavne predmete ili

kao vježbaonica

O stručnim predavanjima, seminarima i konzultacijama koje će Škola organizirati u

suradnji sa profesorima Muzičke akademije Zagreb obavijestit će se glazbene škole

Županije Primorsko goranske, Istarske i Ličko senjske radi višestruke koristi,

upoznavanja i razmjene iskustava. Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje u

rujnu 2016. godine u Školi su potvrđeni dosadašnji voditelji županijskih stručnih

vijeća:

-13-

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Jadranka Jurić,prof.savjetnik – za nastavnike klavira Primorsko-goranske,

Istarske i Ličko - senjske županije

Mauro Šestan,prof.savjetnik – za nastavnike violončela i kontrabasa na

državnoj razini

2.5.2.2. Rad na istraživačkim i stručnim projektima u Školi i izvan nje

Škola će radi unapređivanja glazbenog obrazovanja nastojati svoje programe

usmjeriti (putem glazbenih programa) prema dječjim vrtićima, osnovnim školama i

osnovnim glazbenim školama.

Ako će takvi glazbeni susreti kod nekih probuditi želju za učenjem glazbe, smatrat

će se opravdanim i pozitivnim.

2.5.2.3. Plan opremanja i modernizacije Škole

Glazbena škola bi za kvalitetno glazbeno obrazovanje morala biti opremljena

prvenstveno kvalitetnim instrumentima kao osnovnim nastavnim pomagalima .

U tom smislu svaka učionica u kojoj se održava individualna nastava klavira,

morala bi imati dva kvalitetna klavira koja bi doprinjela kvalitetnijoj nastavi i

glazbenom komuniciranju učenika i nastavnika. Realizacija takvih potreba ovisi o

financijskim mogućnostima škole kao i njenog osnivača (Županije). Obnavljanje i

nabava instrumenata svih vrsta, u okviru postojećih financijskih mogućnosti,

konstanta je i zadatak svake školske godine, pa tako i ove.

U okviru radova na uređenju zbornice uvedene su instalacije te instalirana

informatička oprema za potrebe nastavnog kadra a u budućnosti i za potrebe

nastave informatike.

U potpunosti je informatiziran rad u tajništvu, ravnateljstvu, računovodstvu i

knjižnici škole, kao i razrednici osnovne i srednje škole koji zbog što kvalitetnijeg

obavljanja svojih razredničkih zaduženja (e-upisi, e-matice, e-dnevnik i sl.) koriste

školska prijenosna računala.

2.5.2.4. Uvođenje inovacija programske organizacijske ili metodičke prirode

Radi unapređivanja stručno pedagoškog rada Škola će u obliku seminara i

konzultacija organizirati suradnju sa Muzičkom akademijom Zagreb, AZOO kao i

svim stručnim službama u sklopu MZO. Iz istog razloga organizirat će razmjenu

koncerata s drugim glazbenim školama u Hrvatskoj omogućiti sudjelovanje učenika

i nastavnika na seminarima, savjetovanjima i natjecanjima.

- 14 -

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

3. ODGOJNO – OBRAZOVNI PLANOVI

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

A 6 – godišnji program

RAZRED 1.pr. br.odjela 1

SMJER ILI ZANIMANJE

BROJ ODOBREN

UPISANO UČENIKA

OD TOGA ŽENSKIH

GLAZBENIK KONTRABASIST

290604

2

1

/

GLAZBENIK OBOIST

290804

/

/

/

GLAZBENIK KLARINETIST

291004

1

/

/

GLAZBENIK SAKSOFONIST

291104

1

2

/

GLAZBENIK HARFIST

290204

2

/

/

GLAZBENIK TRUBAČ

291404

/

/

/

GLAZBENIK TROMBONIST

291504

/

/

/

GLAZBENIK FAGOTIST

291204

/

/

/

GLAZBENIK UDARALJKAŠ

291704

2

2

/

GLAZBENIK PJEVAČ

291904

8

4

4

GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER

292004

8

3

3

SVEUKUPNO:

24

12

7

Razrednik:

Albert Buždon,prof.

- 15 -

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

A 6 – godišnji program

Razrednica:

Ivana Marčelja,prof.

- 16 -

RAZRED 2.pr. br.odjela 1

SMJER ILI ZANIMANJE

BROJ UČENIKA

OD TOGA ŽENSKIH

GLAZBENIK KONTRABASIST

290604

2

/

GLAZBENIK OBOIST

290804

/

/

GLAZBENIK KLARINETIST

291004

2

2

GLAZBENIK SAKSOFONIST

291104

2

/

GLAZBENIK FAGOTIST

291204

/

/

GLAZBENIK KORNIST

291304

/

/

GLAZBENIK TRUBAČ

291404

/

/

GLAZBENIK TROMBONIST

291504

/

/

GLAZBENIK UDARALJKAŠ

291704

/

/

GLAZBENIK PJEVAČ

291904

1

1

GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER

292004

3

3

SVEUKUPNO:

10

6

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

B 4 – godišnji program RAZRED I.a i b

br.odjela 2 SMJER ILI

ZANIMANJE BROJ

ODOBREN UPISANO UČENIKA

OD TOGA ŽENSKIH

GLAZBENIK KLAVIRIST

290104

12

10

/

GLAZBENIK HARFIST

290204

1

/

/

GLAZBENIK VIOLINIST

290304

2

1

1

GLAZBENIK VIOLIST

290404

/

/

/

GLAZBENIK VIOLONČELIST

290504

2

2

2

GLAZBENIK KONTRABASIST

290604

/

/

/

GLAZBENIK GITARIST

290704

2

1

/

GLAZBENIK OBOIST

290804

/

/

/

GLAZBENIK FLAUTIST

290904

1

1

1

GLAZBENIK KLARINETIST

291004

/

/

/

GLAZBENIK SAKSOFONIST

291104

/

/

/

GLAZBENIK ROGIST

291304

/

/

/

GLAZBENIK TRUBAČ

291404

/

/

/

GLAZBENIK TROMBONIST

291504

/

/

/

GLAZBENIK MANDOLINIST

293904

2

2

2

GLAZBENIK UDARALJKAŠ

291704

/

/

/

GLAZBENIK HARMONIKAŠ

291807

1

1

1

GLAZBENIK PJEVAČ

291904

8

6

4

GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER

292004

9

4

2

SVEUKUPNO:

40

28

13

Razrednice:

Natalija Cvitković,prof. I.a

Nataša Šuleski, prof. I.b.

- 17 -

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

B 4 – godišnji program

RAZRED II.a i II.b. br.odjela 2

SMJER ILI ZANIMANJE

BROJ UČENIKA

OD TOGA ŽENSKIH

GLAZBENIK KLAVIRIST

290104

6

2

GLAZBENIK HARFIST

290204

/

/

GLAZBENIK VIOLONČELIST

290504

2

/

GLAZBENIK VIOLINIST

290304

4

4

GLAZBENIK GITARIST

290704

1

/

GLAZBENIK FLAUTIST

290904

3

3

GLAZBENIK KLARINETIST

291004

1

1

GLAZBENIK TRUBAČ

291404

/

/

GLAZBENIK VIOLIST

290404

1

1

GLAZBENIK HARMONIKAŠ

291807

3

2

GLAZBENIK UDARALJKAŠ

291704

/

/

GLAZBENIK PJEVAČ

291904

1

1

GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER

292004

11

5

GLAZBENIK MANDOLINIST

293904

/

/

SVEUKUPNO:

33

19

Razrednice:

Marina Mrazovac,prof. II.a

Davor Juretić,prof. II.b

- 18 -

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

B 4 – godišnji program

Razrednica:

Kristina Milić,prof.

- 19 -

RAZRED III. br.odjela 1

SMJER ILI ZANIMANJE

BROJ UČENIKA

OD TOGA ŽENSKIH

GLAZBENIK KLAVIRIST

290104

3

2

GLAZBENIK HARFIST

290404

1

1

GLAZBENIK GITARIST

290604

2

/

GLAZBENIK KLARINETIST

291004

1

1

GLAZBENIK FLAUTIST

290904

1

1

GLAZBENIK VIOLIST

290404

1

/

GLAZBENIK VIOLINIST

290304

1

/

GLAZBENIK VIOLONČELIST

290504

1

1

GLAZBENIK TRUBAČ

291404

1

/

GLAZBENIK MANDOLINIST

293904

2

2

GLAZBENIK HARMONIKAŠ

291804

3

1

GLAZBENIK PJEVAČ

291904

3

3

GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER

292004

6

5

SVEUKUPNO:

26

17

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

B 4 – godišnji program

Razrednica:

Ines Borčić,prof.

- 20 -

RAZRED IV. br.odjela 1

SMJER ILI ZANIMANJE

BROJ UČENIKA

OD TOGA ŽENSKIH

GLAZBENIK KLAVIRIST

290104

2

/

GLAZBENIK VIOLINIST

290304

1

/

GLAZBENIK VIOLONČELIST

290504

2

2

GLAZBENIK GITARIST

290704

2

/

GLAZBENIK VIOLIST

290404

/

/

GLAZBENIK FLAUTIST

290904

1

1

GLAZBENIK SAKSOFONIST

291104

/

/

GLAZBENIK HARMONIKAŠ

291804

3

2

GLAZBENIK HORNIST

291304

/

/

GLAZBENIK UDARALJKAŠ

291704

/

/

GLAZBENIK MANDOLINIST

293904

1

1

GLAZBENIK PJEVAČ

291904

1

1

GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER

292004

3

/

SVEUKUPNO:

16

7

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

RAZRED

br.odjela 1

SMJER ILI

ZANIMANJE

BROJ

UČENIKA

OD TOGA

ŽENSKIH

P.O.

PRIPREMNI PROGRAM

12

8

SVEUKUPNO:

12

8

Razrednica:

Rajka Bartolin,prof.

- 21 -

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

RAZRED 1.a i b br.odjela 2

SMJER ILI ZANIMANJE

BROJ UČENIKA

OD TOGA ŽENSKIH

KLAVIR

37

29

HARMONIKA

5

/

VIOLINA

7

5

VIOLA

8

7

GITARA

6

/

VIOLONČELO

1

1

KLARINET

5

3

FLAUTA

3

2

HARFA

5

4

UDARALJKE

3

/

OBOA

1

1

TRUBA

1

/

TROMBON

1

/

KONTRABAS

8

3

SVEUKUPNO:

91

55

Razrednica:

Tanja Butković-Verzon,prof.

- 22 -

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

RAZRED 2.a i b br.odjela 2

SMJER ILI ZANIMANJE

BROJ UČENIKA

OD TOGA ŽENSKIH

KLAVIR

29

23

HARMONIKA

3

/

VIOLINA

8

8

TRUBA

1

/

GITARA

8

4

KLARINET

3

2

FLAUTA

7

6

VIOLA

3

2

HARFA

2

2

UDARALJKE

2

1

VIOLONČELO

3

2

SAKSOFON

4

1

TROMBON

/

/

SVEUKUPNO:

73

51

Razrednica:

Daniela Marinović,prof.

- 23 -

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

RAZRED 3.a i b br.odjela 2

SMJER ILI ZANIMANJE

BROJ UČENIKA

OD TOGA ŽENSKIH

KLAVIR

31

17

HARMONIKA

3

/

VIOLINA

14

12

VIOLONČELO

/

/

GITARA

10

6

FLAUTA

4

2

HARFA

3

2

TRUBA

1

/

KLARINET

2

2

VIOLA

2

2

UDARALJKE

3

2

ROG

1

1

KONTRABAS

/

/

SVEUKUPNO:

74

46

Razrednik:

Mario Buljan,prof.

- 24 -

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

RAZRED 4.a i b br.odjela 1

SMJER ILI ZANIMANJE

BROJ UČENIKA

OD TOGA ŽENSKIH

KLAVIR

27

24

HARMONIKA

4

/

VIOLINA

10

9

VIOLONČELO

/

/

GITARA

8

2

KLARINET

2

/

FLAUTA

3

1

HARFA

1

1

TROMBON

1

/

KONTRABAS

1

/

UDARALJKE

2

/

SVEUKUPNO:

59

37

Razrednica:

Ivona Šarčević,prof.

- 25 -

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

RAZRED 5. br.odjela 1

SMJER ILI ZANIMANJE

BROJ UČENIKA

OD TOGA ŽENSKIH

KLAVIR

16

11

HARMONIKA

2

1

VIOLINA

4

3

VIOLONČELO

1

/

GITARA

2

/

FLAUTA

2

2

HARFA

1

1

OBOA

/

/

VIOLA

1

1

KLARINET

/

/

UDARALJKE

4

1

SVEUKUPNO:

32

20

Razrednica:

Ana Dražul,prof.

- 26 -

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

TABLICA 1

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

RAZRED 6. br.odjela 1

SMJER ILI ZANIMANJE

BROJ UČENIKA

OD TOGA ŽENSKIH

KLAVIR

22

17

HARMONIKA

2

1

VIOLINA

6

3

VIOLONČELO

1

/

GITARA

5

4

UDARALJKE

2

/

FLAUTA

2

2

HARFA

2

2

KLARINET

1

/

OBOA

1

1

VIOLA

1

1

SVEUKUPNO:

45

31

Razrednica:

Barbara Ćućić,prof.

- 27 -

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

3.2. Nastavni planovi razrednih odjela TABLICA 1

Podaci o broju razrednih odjela u 2018./2019. školskoj godini i na početku 2019./2020. školske

godine

SREDNJA ŠKOLA

RAZRED

BROJ RAZREDNIH ODJELA ŠK.GODINE

2018./2019. 2019./2020.

1.pr.

1 1

2.pr.

1 1

I.

2 2

II.

2 2

III.

1 1

IV.

1 1

SVEUKUPNO:

8 8

OSNOVNA ŠKOLA

- 28 -

RAZRED

BROJ RAZREDNIH ODJELA ŠK.GODINE

2018./2019. 2019./2020. PRIPREMNI PROGRAM

1 1

1. RAZRED

2 2

2. RAZRED

2 2

3. RAZRED

2 2

4. RAZRED

1 2

5. RAZRED

1 1

6. RAZRED

1 1

SVEUKUPNO:

10 11

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

3.3. Nastavni plan izborne nastave

TABLICA 4

Izborni Obuhvaća Broj učenika Nastavnik

predmet odjele u grupi izborne (ime i prezime)

nastave

RAZRED

UKUPNO GRUPA: XX XXX XXXX

3.4. Nastavni plan dodatne, odnosno fakultativne nastave

TABLICA 5

Nastavni predmet Razred Broj Planiran godišnji Nastavnik

ili područje (i odjeli) učenika broj sati (ime i prezime)

UKUPNO GRUPA: XX XX XXX XXX

3.5. Nastavni plan dopunske nastave

TABLICA 6

Nastavni Razred Broj učenika Planirani godišnji Nastavnik

predmet (i odjeli) broj sati (ime i prezime)

UKUPNO GRUPA: XX XX XXX XXX

- 29 -

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

3.6. Nastavni plan za prilagođene programe

TABLICA 7

3.7. Plan slobodnih aktivnosti

TABLICA 8

Redni Slobodna Broj Broj sati Broj sati Voditelj grupe

broj aktivnost učenika tjedno godišnje

SVEUKUPNO: XX XX XX XX XX

3.8. Nastavni planovi obrazovanja odraslih

TABLICA 9

- 30 -

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

4. OSTVARIVANJE PROGRAMA I PLANA RADA ŠKOLE

Organizacija rada Škole

4.1.1. Godišnji kalendar rada za školsku godinu 2019./2020. Nastava počinje 09.rujna 2019.g., a završava 17.lipnja 2020.g.

Za učenike završnih razreda nastava završava 22.svibnja 2020.g.

I. polugodište traje od 09.rujna do 20.prosinca 2019.g.

II. polugodište traje od 13.siječnja 2020. do 17.lipnja 2020.g.

Zimski odmor učenika počinje 23.prosinca 2019., a završava 10.siječnja 2020.

Proljetni odmor učenika počinje 10.travnja 2020., a završava 17.travnja 2020.g.

Ljetni odmor učenika počinje 18.lipnja 2020.g.

2019.g.

Rujan: - ažuriranje podataka nakon jesenskog upisnog roka i upisa u I.r.SŠ i 1.r.PR.

- ispunjavanje statistika i izvješća,

- priprema javne djelatnosti

- izrada kurikuluma

- izrada godišnjeg plana i programa rada

- sastanak pročelnika

- 5.rujna – Nastavničko vijeće

- 9.rujna – početak nastave

- 14.rujna trožupanijsko SV za teorijske glazbene predmete u UŠ M.B.

Rašana Labin

- Vijeća učenika

- 19.-23.rujna Castelfidardo međunarodno natjecanje harmonikaša

Listopad: - 2.10. – Nastavničko vijeće i Vijeće roditelja – prezentacija prijedloga Kurikuluma i

Godišnjeg plana rada

- 4.listopada – audicija za učenike koji se pripremaju za 57.hrvatsko natjecanje

Komornih sastava koje će se održati u Zagrebu od 4.-7.prosinca (županijsko od 6.- 9.

studenoga u Opatiji )

- 4.listopada sudjelovanje u projektu sa ŠPUR u Vili Ariston u Opatiji: „ Boja i ton u Vili

Ariston“

- 17. listopada – produkcija učenika klavira u PO Krk

- 18. listopada seminar za klavir i komornu glazbu; prof. Srđan Čaldarović

MA Zagreb

- 26./27.listopada – Sisak, koncert laureata ETPA-e (Natali Ružić)

- 28.listopada produkcija učenika gitare u PO Krk

-30.listopada produkcija učenika flaute u PO Krk

- odlazak nastavnika TGP na stručni skup: „15.dani teorije glazbe“

- Moderna glazba XX. st. – temeljni koncepti aranžiranja i improvizacije; predavač: Ivan Pešut

- u suradnji s PU predavanje za učenike vezano uz prevenciju ovisnosti i

prevenciju suzbijanja nasilja

Studeni: - 6.- 9.studenoga - Županijsko natjecanje komornih sastava u Opatiji

- 6.studenoga - sjednice Razrednih vijeća i sjednica Nastavničkog vijeća (kvartalna )

- seminar za komorne sastave i soliste; predavač: prof. Vladimir Babin ( MA

Zagreb ), prof.Filip Fak,MA Zagreb

- 14.studenoga Koncertna večer hrvatske glazbe, koja će se održati u PPMHP-a

-31-

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

- 15. – 17. studenoga odlazak predstavnika TO na konferenciju Učiteljskog

fakulteta u Zagrebu

- gostovanje učenika i profesora u Osijeku kao gosti Glazbene škole Franje

Kuhača povodom Dana škole

- 26. studenoga Edukacijski koncert u PPMHP

- 26. studenoga koncert „ Mladi virtuozi“, koncert virtuoznih kompozicija

- seminar za gitaru u PO Krk; predavači: Szymon Pietrzak i Slađana Čolović

- predavanje: Uvođenje polifonije u nastavu klavira; predavač:

Ana Dražul, prof.savjetnik

- posjet kazališnoj predstavi u HNK I.pl.Zajca u Rijeci

- Clavis seminar u Zagrebu

- seminar za nastavnike i učenike pjevanja i učenike vokalne tehnike ( TS )

- SV za klarinetiste u Vinkovcima

- seminar za gitaru u PO Rab; predavači: Antonio Rumenović i Slađana Čolović

- predavanje „ U zdravom tijelu zdrav duh“ s primjenjenim vježbama u

sprječavanju ozljeda kod glazbenika; predavač: Marta Milunović, mag

Prosinac: - 2.prosinca - Glazbeno poslijepodne povodom Sv.Nikole koji će se održati u

Po Krk

- 4.- 7.prosinca - sudjelovanje učenika na 57.hrvatskom natjecanju učenika i studenata

glazbe i plesa – Komorni sastavi u Zagrebu

- Concertina u povodu Sv.Nikole u dvorani Glazbene škole

- 4.prosinca - Glazbeno poslijepodne povodom Sv.Nikole koji će se održati u PO

na Rabu i Po Krk

- 5.prosinca - Glazbeno poslijepodne povodom Sv.Nikole koji će se održati u PPMHP-a

- seminar za gitaru - predavač: Tomaž Rajterič ( Ljubljana )

- 12. prosinca koncert učenika u PPMHP-a pod nazivom: „Suvremeni

skladatelji“

- 17.prosinca - sudjelovanje na Svečanom koncertu i podjeli nagrada HDGPP-a u Zagrebu

- 17.prosinca - Božićni koncert u PPMHP-a

- 18.prosinca sjednice Razrednih vijeća i Odjelnih vijeća i Nastavničko vijeće na kraju

I. polugodišta

- 18.prosinca Božićni koncert u PO RAB ( zimsko kino )

- 20.prosinca organizirati produkcija saksofona i klarineta u PO RAB

- 20.prosinca gostovanje učenika i profesora u Zagrebu kao gosti Glazbene škole

Blagoja Berse povodom Dana škole

- 32 -

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

2020.g. Siječanj:

- 8.- 10.siječnja odlazak učenika i profesora na seminare ,(Centar izvrsnosti),

koji će se u organizaciji HDGPP-a održati u Opatiji

- 15.međunarodna glazbenu školu Clavis u Zagrebu (razni predavači)

- organizirati seminar za nastavnike i učenike violine,viole i komorne glazbe; predavač:

Herbert Hefer ( Beč )

- seminar za violinu – predavač : prof. Davor Philips ( MA Zagreb ), ili

prof. Ivančica Kalanj

- IPEW međunarodni seminar udaraljki u Bjelovar

- 22.-25. siječnja seminar prof.Rubena Dalibaltayana (GŠ Muzički atelje)

- 27.-29. siječnja audicija za 58.hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i

plesa

- 30. siječnja koncert u PPMHP: „ Barokne poslastice “

- seminar za gitaru u PO Krk; predavači: Szymon Pietrzak i Slađana Čolović

Veljača:

- do 3.veljače dostaviti prijave HDGPP-u za 58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata

glazbe i plesa

- 5.veljače Nastavničko vijeće (ažuriranje akceleracija)

- 6. veljače koncert u PPMHP: „ Crno i bijelo “

- 14.veljače - koncert: Valentinovo u poeziji i glazbi u Guvernerovoj palači

- 17.veljače - Maškarani koncert koji će se održati u Po Krk

- 19.veljače - Maškarani koncert koji će se održati u zimskom kinu na

Rabu

- 12. međunarodno violončelističko natjecanje Antonio Janigro Junior, Zagreb

- 20.veljače - Kostimirani koncert koji će se održati u PPMHP

- 22. veljače odlazak zborova na natjecanje „ Istria cantat“

- predavanje: Primjena instrumenta na solfeggio i solfeggia na instrument;

Predavači : Davor Juretić i Ana Dražul

- prezentacija projekta TO i nastavnika opće obr.predmeta : Glazbena škola u kontekstu

vremena – predavači Davor Juretić i Natalija Cvitković

- seminar iz solfeggia; predavačica: Vesna Nicole Klarić ili Nikolina Matoš (MA)

- seminar za violončelo-predavač: prof.Mihovil Karuza (UA Split)

- kviz iz solfeggia za osnovnu i srednju školu

- seminar za flautu kojeg će voditi prof. Alenka Zupan

- seminar za saksofon, predavač: prof. Tomislav Žužak

- sjednice stručnih aktiva

- nastupi učenika u prostorima Škole

- odlazak na sljedeća natjecanja:

- Poreč Fest – međunarodno natjecanje komornih sastava, gitare, violine

- Mladi Padovec (OGŠ - klavir – Movi Marof )

- Međunarodno natjecanje Mladi virtuozi Zagreb

- gostovanje učenika i profesora u Zagrebu kao gosti Glazbene škole V .Lisinski na

koncertu u HGZ-u

- jednodnevna stručna ekskurzija za 5. i 6. r. OGŠ u Zagreb; posjet kulturnim

znamenitostima i posjet kazališnoj predstavi

-33-

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Ožujak: - 5. ožujka Edukacijski koncert u PPMHP

- 5. ožujka Koncert u PPMHP pod nazivom: Klasično – romantično

- 9. – 12. ožujka - školsko natjecanje „ Volim klavir“

- seminar iz klavira: predavač Goran Filipec

- odlazak TO na Međunarodnu konferenciju ACE u Zagreb

- odlazak malih zborova na natjecanje: Valis Aurea Cantat - Požega

- seminar za klarinet za klarinet – predavač: prof.Davor Reba

- seminar za harmonikaše; predavač: prof.Tibor Ivan

- seminar za gitariste - predavač: prof. Maroje Brčić

- seminar iz violine; predavač: Ivančica Kalanj ( Dubrovnik )

- Herceg Novi ,na Međunarodni festival solfeggia

- 26.ožujka koncert natjecatelja „ Majstori svirači“ u PPMHP

- posjet Džamiji u sklopu izvanučioničke nastave povijesti

- odlazak u Zagreb - koncert povodom dana škole GU Elly Bašić

- odlazak na sljedeća natjecanja:

- 6.natjecanje mladih glazbenika Sonus, Križevci

- Daleki akordi

Travanj:

-30.ožujka - 4. travnja -odlazak učenika i nastavnika na 58. državno natjecanje

učenika i studenata glazbe i plesa ( MA Zagreb )

- 2. travnja - koncert u susret Uskrsu u PPMHP

- 3. – 8. travnja odlazak na natjecanje u Varaždin „ Memorijal Jurica Murai“

- 6.travnja Proljetni koncert u PO Krk

- 8. travnja – Razredna i Nastavničko vijeće prije proljetnih blagdana

Proslava Dana škole - 200.obljetnica Škole koja će obuhvatiti slijedeća

događanja:

- 24. travnja predavanje u Ronjgima o I. M. Ronjgovu

- 26. travnja Misa zahvalnica u Crkvi Uznesenja Marijina, nastupit će zajedno solisti i

zbor

- 27. travnja koncert profesora škole

- 28. travnja Koncert učenika Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka s gostima

iz Glazbenih škola B.Berse , V.Lisinskog i Glazbenog učilišta Elly Bašić iz Zagreba,

F.Kuhača iz Osijeka , I.M.Ronjgova iz Pule i Umjetničkom školom Luke Sorkočevića

iz Dubrovnika u dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

- 29. travnja HNK I.pl.Zajca Rijeka : Prezentacija monografije i Svečana akademija GŠ

i ŠPUR-a pod nazivom: 220 godina umjetničke naobrazbe

- Međunarodni susret harmonikaša, Pula

- XXV.Međunarodnom Lions Grand Prix natjecanju.

Zagreb guitar fest- natjecanje i stručni skup za gitariste

- Omiš guitar fest- natjecanje za gitariste

- koncert povodom dana škole I.M.Ronjgov Pula

- seminar za gitariste - predavač: prof. Lukasz Kuropacewski ( Graz)

- concertina za OGŠ

- planiranje upisnih mjesta za I.r.SŠ. i 1.r.PR. (kvote za programe )

- 21. – 23. travnja - Plenum HDGPP-a u Osijeku

- 22. travnja – „ Ples na platnu“ – projekt sa ŠPUR-a

- posjet muzejima u sklopu izvanučioničke nastave „ Povijest Rijeke “

-34-

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Svibanj: - 7.svibnja – Koncert „Sul fiato“, koncert pjevača, puhača, puhačkog orkestra i

komornih sastava

- 7.svibnja - Cjelovečernji koncert zborova SGŠ i zbora OGŠ Područnog odjela na Rabu

u Katedrali BDM na Rabu

- 9. svibnja – Nastup zborova u HNK I.pl.Zajca sa zborom HRT-a , Mo. Tomislav

Fačini – projekt Rijeka EPK

- 21.svibnja – Koncert „ Srings only“ , gudački orkestri sa solistima

- 28.svibnja – Koncert zborova u atriju G.P. - obrana završnog rada za učenike TS

- Vijeća roditelja i Vijeća učenika

- Državni skup klavirista u Školi

- Trožupanijsko SV za nastavnike klavira

- početak predprijava obrazovnih programa-učenici putem NISpuSŠ

- stručno usavršavanje za sve djelatnike glazbene škole na dogovorenoj lokaciji

- razredni ispiti završnog razreda SGŠ

- jednodnevna stručna ekskurzija u Zagreb za učenike 5. – 6.r.OGŠ

- 16. svibnja odlazak na zborsko natjecanje u Šibenik „ Adria cantat“

- 16. svibnja odlazak na koncert Ive Pogorelića u KD V. Lisinski u Zagrebu

- 22.svibnja – zadnji dan nastave za završni razred SGŠ,

- 25.svibnja - Nastavničko vijeće i Prosudbeni odbor o uspjehu učenika

završnog razreda

- Međunarodno natjecanje Oscar Rieding za mlade violiniste u Celju (SLO)

- natjecanje Bistrički zvukolik

- međunarodno natjecanje za klavir „ Tomaž Holmar“ Udine

- međunarodno natjecanje za klavir „ Matusja Blum“ u Sarajevo

- međunarodno natjecanje za klavir u Radlje ob Dravi ( Slovenija)

- međunarodno natjecanje za solfeggio i teoriju „ Kornelije“ Beograd

- međunarodno natjecanje za solfeggio „Quercus“ Osijek

- međunarodno natjecanje za pjevače „ Lav Mirski “ u Osijek

- sudjelovanje u projektu „ Proljeće u Opatiji“sa ŠPUR-om i plesnom školom

A.Maletić, Zagreb

- odlazak u Dubrovnik - koncert povodom Dana škole UŠ L.Sorkočevića

- sudjelovanje na „Kresnikovim danima“ u Pomorskom i povijesnom muzeju

Lipanj:

- 3.lipnja – Prosudbeni odbor i Nastavničko vijeće (rezultati dopunske nastave maturanata)

- provođenje ispita državne mature - dežurstva nastavnika

- 3.lipnja – produkcija na Rabu-viši razredi OGŠ

- 4.lipnja – koncert PO Krk povodom Dana grada Krka

- odlazak na hrvatsku flautističku akademiju u Karlovac

- međunarodno natjecanje za klavir San Dona di Piave

- 10.lipnja – Završni koncert PO OGŠ na Rabu

- 12.lipnja produkcija saksofona i klarineta u PO RAB

- završni ispiti

- godišnje komisijski ispiti za učenike

- 15.-17. lipnja Glazbena u Guveru – Projekt škole u parku Guvernerove palače

- 17.lipnja - sjednica razrednih, NV-uspjeh na kraju nastavne godine i Prosudbenog odbora

- 18.lipnja - Svečani koncert maturanata i podjela svjedodžbi o položenom završnom ispitu

- 26. lipnja –Razredna i Nastavničko vijeće nakon dopunske nastave OGŠ i SGŠ

- dopunska nastava

- popravni ispiti za učenike završnih razreda

- Nastavničko vijeća nakon popravnih rokova

-35-

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

- prijamni ispiti za upis u osnovnu glazbenu školu u ljetnom roku

- podjela svjedodžbi

- upis za učenike koji su uspješno završili razred

- administrativni poslovi razrednika, pročelnika i nastavnika

- upise učenika osnovne i srednje glazbene škole u ljetnom roku

Srpanj:

- postupak prijave, prijamnog i upisa u ljetnom roku za 1.r.PR. i I.r. SŠ u sustavu

NISpuSŠ-a

- pregled pedagoške i ostale dokumentacije

- 15.srpnja - sjednica Nastavničkog vijeća

Kolovoz:

- provođenje postupka prijava , provjera i upisa u jesenskom upisnom roku za 1.r.PR. i I.r. SŠ.

- popravci i uređenje zgrade za poboljšanje uvjeta rada

- raspored popravnih, razrednih, prijemnih i završnih ispita u

jesenskom roku

- sjednica Nastavničkog vijeća, Prosudbenog odbora i stručnih vijeća

- odlazak na maturalnu ekskurziju

- prijedlog Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa

- organiziranje podjele svjedodžbi i upisa podataka u matične knjige, e maticu i druge

pedagoške dokumentacije u jesenskom roku

- izvršiti sve kvalitativne i kvantitativne pripreme za početak nove

školske i nastavne godine.

-36-

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

4.1.2. Organizacija radnog tjedna i opća organizacija rada Škole (smjene, praktična nastava itd.)

Prema «Pravilniku o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika

srednjih škola u 2019./2020.godini.»

- prvo polugodište traje od 09. rujna 2019.g. do 20. prosinca 2019.g.

- drugo polugodište traje od 13. siječnja 2020.g. do 17.lipnja 2020.g., a za

završne razrede do 22. svibnja 2020.g.

Godišnja satnica broji 35 nastavnih tjedana, a za završne razrede 32 nastavna

tjedna.

Minimalni broj nastavnih dana iznosi:

za IV. razrede 160 dana

za ostale razrede 175 dana

Nastava se u principu organizira u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene

(jutarnja započinje u 8 sati, a poslijepodnevna u 14 sati) u kolektivnoj i grupnoj

nastavi dok se u individualnoj nastavi nastavnik maksimalno prilagođava

slobodnom vremenu učenika i prema njemu stvara svoju satnicu.

Sve češće, zbog preopterećenosti prostora ali i zbog specifičnosti radnih zadataka

u javnoj djelatnosti (koncerti i koncertne matineje glazbene škole) nastava se može

organizirati i subotom od 8 do 13 sati naročito za individualnu nastavu

(instrument) i nastavu skupnog muziciranja (orkestar, zbor i komorni sastavi).

Učenici će biti uključeni i u slijedeće oblike skupnog muziciranja

- četiri zbora (mješoviti zbor S.G.Š., djevojački zbor S.G.Š. i dva mješovita

zbora O.G.Š.)

- dva gudačka orkestra (osnovne i srednje škole)

- puhački orkestar

- harmonikaški orkestar

- komorni sastavi

- 37 -

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

OBRAZOVNO RAZDOBLJE BROJ NASTAVNIH TJEDANA ODNOSNO DANA

- 38 -

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

SVEUKUPNI BROJ NASTAVNIH RADNIH DANA I SATI U ŠKOLSKOJ GODINI

2019./2020.

* broj nastavnih dana za maturante 162

- 39 -

BROJ DANA

Polugodište

Mjesec

radnih

nastavnih

nenastavnih

blagdani i

neradni dani

ukupno

I.

9.9.-20.12.

2019.

rujan

listopad

studeni

prosinac

21

22

20

20

16

21

20

15

5

1

-

5

9

9

10

11

30

31

30

31

ukupno

1.polugodište

83

72

11

39

122

II.

13.1.-17.6.

2020.

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

21

20

22

21

20

19

11

11

15

20

22

16

20

12

-

-

6

-

-

5

-

7

23

20

10

9

9

9

11

11

8

11

31

29

31

30

31

30

31

31

ukupno

2.polugodište

145

105

61

78

244

SVEUKUPNO:

228

177

72

117

366

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

4.1.3. Podjela predmeta i opterećenje nastavnika u nastavi općeobrazovnih predmeta

Prilog: Tablica 10

4.1.4. Pregled zaduženja i radno vrijeme u nastavi i izvan nastave (pripreme, sjednice,

razredništvo, stručno usavršavanje, zaduženja itd. prema točki 2.2. i drugo

U PRILOGU pod točkom 5.4. priložena su rješenja o tjednom zaduženju

- 40 -

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

TABLICA 10

Popis profesora koji obnašaju nastavu

iz općeobrazovnih predmeta u školskoj godini 2019./2020.

Razred – broj sati

Predmet 1.pr. 2.pr. I. II. III. IV. Profesor Tjedno sati

1. Hrvatski jezik - - 4 4 3 3 Ines Borčić 14

2. Engleski jezik - - 3 3 3 3 Marina Mrazovac 12

3. Njemački j. za pj. - 2 - - - - Natalija Cvitković 2

4. Talijanski jezik - - 2 2 2 2 Tea Sirotić 8

5. Talijanski j. za pj. 2 - - - - - Tea Sirotić 2

6. Psihologija - - - - 2 - Andrea Vucelić 2

7. Filozofija - - - - - 2 Martina Sanković Ivančić 2

8. Latinski jezik - - 1 1 - - Dora Kovačević 2

9.Likovna umjetnost - - 1 1 1 1 Marina Mrazovac 4

10.Povijest - - 2 2 1 1 Natalija Cvitković 6

11.Zemljopis - - 1 1 - - Nada Damjanović 2

12.Matematika - - 2 2 2 2 Sonja Petranović Škarica 8

13.TZK - - 2 2 2 2 Toni Žitko 8

14.Etika - - 1 1 1 1 Martina Sanković Ivančić 4

15.Vjeronauk - - 1 1 1 1 Marijana Glavić 4

16.Informatička - - 1 1 1 1 Tanja Vukas 4

pismenost

Izborna nastava:

1. Hrvatski jezik: III.r.-1 sat izborna, IV.r.-1 sat izborna

2. Matematika: 1 sat tjedno od I.-IV.r.

3. Engleski jezik: 1 sat tjedno - napredna grupa od 5 učenika II.r.-IV.r.

4. Njemački jezik – fakultativna nastava – I.r. – 2 sata (10 uč.), II.r. – 2 sata (19.uč),

III.r. – 2 sata (7 uč.), IV.r. – 2 sata (9 uč.)

5. Povijest: 1 grupa – po 1 sat tj.

- 41 -

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

TABLICA 10/1

GODIŠNJI FOND SATI OPĆEOBRAZOVNIH PREDMETA za šk.godinu 2019./2020.

Izborna nastava:

1. Hrvatski jezik: III.r.-1 sat izborna, IV.r.-1 sat izborna

2. Matematika: 1 sat tjedno od I.-IV.r.

3. Engleski jezik: 1 sat tjedno - napredna grupa od 5 učenika II.r.-IV.r.

4. Njemački jezik – fakultativna nastava – I.r. – 2 sata (10 uč.), II.r. – 2 sata (19.uč),

III.r. – 2 sata (7 uč.), IV.r. – 2 sata (9 uč.)

5. Povijest: 1 grupa – po 1 sat tj.

- 42 -

RED

NI

BROJ

NASTAVNI

PREDMET

BROJ

SATI

1.i 2.pr.

BROJ SATI

I.RAZRED

BROJ SATI

II.RAZRED

BROJ SATI

III.RAZRED

BROJ SATI

IV.RAZRED

1.

Hrvatski

Jezik

/

4

4

3

3

2.

I. Strani jezik

Engleski jezik

/

3

3

3

3

3.

I. Strani jezik

Njemački jezik

/

/

/

/

/

4.

II.Strani jezik

Talijanski jezik

za pjevače 1.pr.

/

2

2

/

2

/

2

/

2

/

5.

Njemački jezik

za pjevače 2.pr.

2

/

/

/

/

6.

Latinski

jezik

/

1

1

/

/

7.

Likovna

umjetnost

/

1

1

1

1

8.

Psihologija

/

/

/

2

/

9.

Filozofija

/

/

/

/

2

10.

Povijest

/

2

2

1

1

11.

Zemljopis

/

1

1

/

/

12.

Matematika

/

2

2

2

2

13.

Tjelesna i

zdrav.kultura

/

2

2

2

2

14.

Etika

/

1

1

1

1

15.

Vjeronauk

/

1

1

1

1

16.

Informatička

pismenost

/

1

1

1

1

SVEUKUPNO:

4

21

21

19

22

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

TABLICA 10/2

B. Godišnji fond sati redovne nastave (R), dodatne nastave (D) i fakultativne nastave (F) u

srednjoj glazbenoj školi

ŠK.GODINA 2019./2020.

Redni

broj

NASTAVNI PREDMET GODIŠNJI FOND SATI

R D F

1. Solfeggio 1248 /

2. Harmonija 1420 /

3. Polifonija 580

4. Povijest glazbe 688

5. Glazbeni oblici 134 /

6. Poznavanje glazbala /

7. Sviranje partitura 175

8. Dirigiranje 137

9. Osnove vokalne tehnike /

10. Metodika glazbe /

11. Glazbeni folklor /

12. Rad s dječjim instrumentarijem /

13. Skupno muziciranje 280 (2 zbora) 280

14. Obvezno glazbalo 70

15. Talijanski jezik 344

16. Klavir 1557

17. Harmonika 918 35

18. Harfa 105

19. Violina 691

20. Viola 175

21. Violončelo 472

22. Kontrabas /

23. Flauta 481

24. Oboa /

25. Klarinet 175

26. Truba 105

27. Trombon /

28. Udaraljke 96

29. Gitara 472

30. Mandolina 446

31. Solo pjevanje 866

32. Korepeticija 1763

33. Komorna glazba 1050 140

34. Gudački orkestar 140

35. Puhački orkestar 140

36. Saksofon 96

37. Harmonikaški orkestar 140

SVEUKUPNO: 15419

- 43 -

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

TABLICA 10/3

A. Godišnji fond sati redovne nastave (R), dodatne nastave (D) i fakultativne nastave (F) u

osnovnoj glazbenoj školi

ŠK.GODINA 2019./2020.

Red.

Broj

NASTAVNI PREDMET GODIŠNJI FOND SATI

R D F

1. Solfeggio 2380 /

2. Teorija glazbe 70 /

3. Skupno muziciranje 350 (4 zbora)

4. Klavir 12950 52,5

5. Harmonika 1088

6. Violina 2613

7. Violončelo 327

8. Gitara 3920

9. Udaraljke 928

10. Flauta 1802

11. Klarinet 1228

12. Rog 46

13. Saksofon 810

14. Kontrabas 700

15. Oboa 116

16. Harfa 1026

17. Viola 677

18. Korepeticija 353

19. Komorna 245

20. Gudački orkestar 140

20. Truba 534

21. Trombon 116

22. Mandolina 650

SVEUKUPNO: 33121,5

- 44 -

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

4.1.5. Izrada i uvođenje rasporeda sati

Raspored sati se izrađuje u skladu s organizacijom rada u dvije smjene (jutarnja u 8

sati, a poslijepodnevna u 14 sati). Raspored u individualnoj nastavi se maksimalno

prilagođava slobodnom vremenu učenika.

4.2. OPERATIVNI PROGRAMI I PLANOVI RADA TIJELA UPRAVLJANJA POSLOVODNOG I STRUČNIH TIJELA ŠKOLE

4.2.1. Program i plan rada Školskog odbora

Školski odbor konstituiran je 05.travnja 2017.godine s mandatom od 4 godine od dana

konstituiranja.

Predsjednik Školskog odbora: Dorian Hatta,prof.

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA ZA 2019./2020. ŠKOLSKU GODINU

2019.g.

LISTOPAD: Donošenje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada za

2019./2020. školsku godinu

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za školsku

2018./2019.godinu.

Radni odnosi - davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje/prestanak radnog

odnosa.

PROSINAC: Rješavanje po žalbama učenika, roditelja - po potrebi

Radni odnosi - davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje/prestanak radnog

odnosa.

2020.g.

SIJEČANJ: Donošenje Financijskog plana za 2020. godinu i Plana nabave za 2020. godinu

te Završnog obračuna za 2019. godinu

Nadzor nad izvršavanjem Godišnjeg plana i programa rada škole u šk.god.

2019./2020. – I. polugodište

Aktualna problematika

OŽUJAK: Nabava osnovnih sredstava, suglasnost

TRAVANJ: Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za provjeru glazbenih sposobnosti

vezano za upise

Donošenje odluke o visini patricipacije za upis učenika u glazbenu školu

za šk.god. 2019./2020. i odluke o kriterijima za oslobođenje učenika plaćanja

participacije.

LIPANJ: Donošenje Polugodišnjeg obračuna poslovanja škole u 2020. godini

Rješavanje po žalbama učenika /roditelja, radnika – po potrebi

Nadzor nad ostvarenjem Godišnjeg plana i programa rada škole u šk.god.

2019./2020.- II. polugodište

- 45 -

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Izvan planiranih rokova Školski odbor će, sukladno svojim ovlastima utvrđenim odredbama

Statuta , održati sjednice kad se za to ukaže potreba, a naročito u slučaju provođenja postupka

javne nabave, davanja prethodne suglasnostu u predmetima zasnivanja i prestanka radnog odnosa.

4.2.2. Plan i program rada ravnatelja

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

VRSTA POSLA SADRŽAJ

Normativni – pravni i - Proučavanje postojećih i praćenje promjena zakonskih propisa

administravini poslovi - Konzultacije s pravnim službama u svezi primjene

postojećih propisa i sudjelovanje na izmjenama i

dopunama općih akata Škole prema promjenama zakonskih

propisa

- Kontaktiranje s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje,

Primorsko goranske županije, radi osiguravanja financijskih i

sigurnosno tehničkih preduvjeta za nesmetan i uredan rad

ustanove

- Rješavanje molbi i žalbi učenika, roditelja i radnika ustanove

- Kontrola pedagoške dokumentacije i mjesečnih iskaza sati

plaće, vrednovati dolazak na posao i izvršavanja radnih

obveza radnika

- Sudjelovanje u radu Školskog odbora, i Vijeća roditelja,

stručnih tijela i komisija Škole te suradnja s Radničkim

vijećem

- Donošenje odluka o tekućem poslovanju i po podnesenim

molbama i žalbama

Pedagoški poslovi - Vođenje Nastavničkog vijeća, praćenje rada pročelnika

i Razrednih vijeća

- Vođenje i sudjelovanje u Povjerenstvima (prijamnih, godišnjih,

obrane završnog rada te audicija)

- Kontaktiranje s učenicima, roditeljima i nastavnicima u

rješavanju stručno pedagoških i ostalih problema

- Kontakti, konzultacije i razmjena mišljenja, pedagoških i

organizacijskih iskustava s drugim prosvjetno – pedagoškim,

kulturnim i javnim ustanovama i udrugama

- Praćenje nastave, rad i posebno konzultacije novim

nastavnicima na pripravničkom stažu

- Donošenje i izrada odluka, te rješenja vezanih za

pedagošku djelatnost

- Izrada prijedloga Godišnjeg plana i programa rada s

pripadajućim statistikama

- Izrada i potpisivanje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju

nastavnika

Organizacijski poslovi - Poslovi vezani za organizaciju natjecanja, internih i javnih

produkcija, koncerata, smotri, seminara te ispita (prijamnih,

godišnjih i završnih)

- Poslovi vezani za organizaciju sjednica i sastanaka

- 46 –

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Ostali poslovi - Organizacija natjecanja

- Sudjelovanje na seminarima i tribinama

- Kontakti telefonom, pismom i elektroničkom poštom

Pedagoško organizacijski poslovi po mjesecima

Rujan:

- ažuriranje podataka nakon jesenskog upisnog roka i upisa u I.r.SŠ i 1.r.PR.

- ispunjavanje statistika i izvješća,

- priprema javne djelatnosti

- izrada kurikuluma

- izrada godišnjeg plana i programa rada

- izrada i izdavanje rješenja o tjednim zaduženjima

- ažuriranje podataka za popunu radnih mjesta ( natječaj )

- priprema i vođenje sastanaka pročelnika

- priprema i vođenje sjednice Vijeća roditelja

- organizacija oko Vijeća učenika

- 31.kolovoza – priprema i vođenje Nastavničkog vijeća

- 31.kolovoza – organizacija provođenja Državne mature iz matematike

- organizacija Trožupanijskog SV za teorijske glazbene predmete:“ Glazba bez granica“

- 3.rujna – organizacija početka nastave i upisa u PO na Krku

- 26.rujna – sjednica Nastavničkog vijeća

- sjednica Vijeća roditelja

- 27.rujna – sjednica Školskog odbora

- uvid i prisustvovanje nastavi

Listopad:

- 3.listopada – organizirati audiciju za učenike koji se pripremaju za 56.hrvatsko natjecanje

Komornih sastava koje će se održati u Zagrebu od 5.-8.prosinca (županijsko od 6.- 9.

studenoga u Opatiji )

- do 4.listopada poslati prijave za 56.hrvatsko natjecanje komornih sastava

- 6.listopada organizirati odlazak na koncert Danila Trifonova u KD V.Lisinskog u Zagrebu

- do 12.listopada dostaviti tajništvu HDGPP-a prijedloge za nagrađivanje i popis umirovljenih

nastavnika

- 12. i 13.listopada organizirati odlazak zbora u Vrsar na festival „ Musica sacra“

- 16. -18.listopada sudjelovanje na 118.Plenumu HDGPP-a u Daruvaru

- 24.listopada produkcija u PO Rab – klavira, harmonike, mandoline, gitare, saksofona

- organizirati odlazak nastavnika TGP na stručni skup: „14.dani teorije glazbe“ u Varaždin

- 26.listopada – Jazz i improvizacija; predavač: Darko Jurković – Charlie, mag.art. Graz,

Austrija

- organizirati odlazak na SV za puhače, pjevače i udaraljke

- organizirati odlazak na 14.Dane teorije glazbe

- organizirati seminar i koncert iz klavira; predavač: Ante Milić ( MA zagreb ); tema:

hrvatski skladatelji

- organizirati promociju reizdanja Čakavsko – primorske pjevanke I. M. Ronjgova

- organizirati u suradnji s PU predavanje za učenike vezano uz prevenciju ovisnosti i

prevenciju suzbijanja nasilja

- uvid i prisustvovanje nastavi

- 47 -

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Studeni:

- 6.- 9.studenoga - organizirati odlazak na Županijsko natjecanje komornih sastava u Opatiju

- 7.studenoga - održati sjednice Razrednih vijeća i sjednicu Nastavničkog vijeća (kvartalna )

- organizirati seminar za komorne sastave i soliste; predavač: prof. Vladimir Babin ( MA

Zagreb )

- 15.studenoga organizirati Koncertnu večer hrvatske glazbe, koja će se održati u

Guvernerovoj palači

- 15. – 18. studenoga organizirati odlazak harfista na „ Zagreb harp festival “

- 19. – 21. studenoga organizirati seminar za nastavnike i učenike violine,viole i komorne glazbe;

predavač: Herbert Hefer ( Beč )

- organizirati gostovanje učenika i profesora u Osijeku kao gosti Glazbene škole Franje

Kuhača povodom Dana škole

- 24. studenoga organizirati sudjelovanje na natjecanju zborova u Rijeci: Croatia cantat

- 24. – 25. studenoga organizirati odlazak na festival Flavistra za flautiste

- organizirati Concertino za učenike O.Š.

- organizirati posjet kazališnoj predstavi u HNK I.pl.Zajca u Rijeci

- organizirati odlazak u Veliku Goricu na natjecanje zborova

- organizirati odlazak na Clavis seminare u Zagrebu

- organizirati seminar za nastavnike i učenike pjevanja i učenike vokalne tehnike ( TS )

- organizirati odlazak u Vinkovce na SV za klarinetiste

- organizirati seminar za gitaru; predavač: Maroje Brčić ( UA Split )

- uvid u nastavu

Prosinac:

- 5.- 8.prosinca - sudjelovanje učenika na 56.hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i

plesa – Komorni sastavi u Zagrebu

- organizirati Concertina u povodu Sv.Nikole u dvorani Glazbene škole

- 5.prosinca - organizirati Glazbeno poslijepodne povodom Sv.Nikole koji će se održati u PO

na Rabu i Po Krk

- 6.prosinca - organizirati Glazbeno poslijepodne povodom Sv.Nikole koji će se održati u

Guvernerovoj palači

- organizirati seminar za violinu – predavač : prof. Davor Philips ( MA Zagreb )

- organizirati seminar za gitaru - predavač: Tomaž Rajterič ( Ljubljana )

- 11. prosinca organizirati koncert učenika u Guvernerovoj palači

- 17.prosinca organizirati i održati sjednicu Razrednih vijeća i Odjelnih vijeća te sjednicu

Nastavničkog vijeća na kraju I.polugodišta

- 17.prosinca - sudjelovanje na Svečanom koncertu i podjeli nagrada HDGPP-a u Zagrebu

- 18.prosinca - organizirati Božićni koncert u Guvernerovoj palači

- 19.prosinca organizirati Božićni koncert u PO RAB ( zimsko kino )

- 21.prosinca organizirati produkciju saksofona i klarineta u PO RAB

- organizirati gostovanje učenika i profesora u Zagrebu kao gosti Glazbene škole Blagoja

Berse povodom Dana škole

- održati sastanak stručnog kolegija (pročelnici Odjela)

- 48 -

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Pedagoško organizacijski poslovi po mjesecima

Rujan:

- ažuriranje podataka nakon jesenskog upisnog roka i upisa u I.r.SŠ i 1.r.PR.

- ispunjavanje statistika i izvješća,

- priprema javne djelatnosti

- izrada kurikuluma

- izrada godišnjeg plana i programa rada

- izrada i izdavanje rješenja o tjednim zaduženjima

- ažuriranje podataka za popunu radnih mjesta ( natječaj )

- priprema i vođenje sastanaka pročelnika

- priprema i vođenje sjednice Vijeća roditelja

- organizacija oko Vijeća učenika

- 5.rujna – priprema i vođenje Nastavničkog vijeća

- 9.rujna – organizacija početka nastave

- organizacija odlaska na trožupanijsko SV za teorijske glazbene predmete u UŠ M.B.

Rašana Labin

- 19.-23.rujna organizacija odlaska u Castelfidardo na međunarodno natjecanje harmonikaša

- uvid i prisustvovanje nastavi

Listopad:

- 2.10. – Nastavničko vijeće i Vijeće roditelja – prezentacija prijedloga Kurikuluma i

Godišnjeg plana rada

- 4.listopada – organizirati audiciju za učenike koji se pripremaju za 57.hrvatsko natjecanje

Komornih sastava koje će se održati u Zagrebu od 4.-7.prosinca (županijsko od 6.- 9.

studenoga u Opatiji )

- 4.listopada sudjelovanje u projektu sa ŠPUR u Vili Ariston u Opatiji: „ Boja i ton u Vili

Ariston“

- 17. listopada – produkcija učenika klavira u PO Krk

- 18. listopada organizirati seminar za klavir i komornu glazbu; prof. Srđan Čaldarović

MA Zagreb

- 22. -24.listopada sudjelovanje na 120.Plenumu HDGPP-a u Čakovcu

- 28.listopada produkcija učenika gitare u PO Krk

-30.listopada produkcija učenika flaute u PO Krk

- organizirati odlazak nastavnika TGP na stručni skup: „15.dani teorije glazbe“

- Moderna glazba XX. st. – temeljni koncepti aranžiranja i improvizacije; predavač: Ivan

Pešut

- organizirati u suradnji s PU predavanje za učenike vezano uz prevenciju ovisnosti i

prevenciju suzbijanja nasilja

- uvid i prisustvovanje nastavi

Studeni:

- 6.- 9.studenoga - organizirati odlazak na Županijsko natjecanje komornih sastava u Opatiju

- 6.studenoga - održati sjednice Razrednih vijeća i sjednicu Nastavničkog vijeća (kvartalna )

- organizirati seminar za komorne sastave i soliste; predavač: prof. Vladimir Babin ( MA

Zagreb ), prof.Filip Fak,MA Zagreb

- 14.studenoga organizirati Koncertnu večer hrvatske glazbe, koja će se održati u

Guvernerovoj palači

-49-

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

- 15. – 17. studenoga organizirati odlazak predstavnika TO na konferenciju Učiteljskog

fakulteta u Zagrebu

- organizirati gostovanje učenika i profesora u Osijeku kao gosti Glazbene škole Franje

Kuhača povodom Dana škole

- 26. studenoga organizirati Edukacijski koncert u PPMHP

- 26. studenoga koncert „ Mladi virtuozi“, koncert virtuoznih kompozicija

- organizirati seminar za gitaru u PO Krk; predavači: Szymon Pietrzak i Slađana Čolović

- organizirati predavanje: uvođenje polifonije u nastavu klavira; predavač:

Ana Dražul, prof.savjetnik

- organizirati posjet kazališnoj predstavi u HNK I.pl.Zajca u Rijeci

- organizirati odlazak na Clavis seminare u Zagrebu

- organizirati seminar za nastavnike i učenike pjevanja i učenike vokalne tehnike ( TS )

- organizirati odlazak u Vinkovce na SV za klarinetiste

- organizirati seminar za gitaru u PO Rab; predavači: Antonio Rumenović i Slađana Čolović

- organizirati predavanje „ U zdravom tijelu zdrav duh“ s primjenjenim vježbama u

sprječavanju ozljeda kod glazbenika; predavač: Marta Milunović, mag.

- uvid u nastavu

Prosinac: - 2.prosinca - organizirati Glazbeno poslijepodne povodom Sv.Nikole koji će se održati u

Po Krk

- 4.- 7.prosinca - sudjelovanje učenika na 57.hrvatskom natjecanju učenika i studenata

glazbe i plesa – Komorni sastavi u Zagrebu

- organizirati Concertina u povodu Sv.Nikole u dvorani Glazbene škole

- 4.prosinca - organizirati Glazbeno poslijepodne povodom Sv.Nikole koji će se održati u PO

na Rabu i Po Krk

- 5.prosinca - organizirati Glazbeno poslijepodne povodom Sv.Nikole koji će se održati u

Guvernerovoj palači

- organizirati seminar za gitaru - predavač: Tomaž Rajterič ( Ljubljana )

- 12. prosinca organizirati koncert učenika u Guvernerovoj palači pod nazivom: „Suvremeni

skladatelji“

- 17.prosinca - sudjelovanje na Svečanom koncertu i podjeli nagrada HDGPP-a u Zagrebu

- 17.prosinca - organizirati Božićni koncert u Guvernerovoj palači

- 18.prosinca organizirati i održati sjednicu Razrednih vijeća i Odjelnih vijeća te sjednicu

Nastavničkog vijeća na kraju I.polugodišta

- 18.prosinca organizirati Božićni koncert u PO RAB ( zimsko kino )

- 20.prosinca organizirati produkciju saksofona i klarineta u PO RAB

- 20.prosinca organizirati gostovanje učenika i profesora u Zagrebu kao gosti Glazbene škole

Blagoja Berse povodom Dana škole

- održati sastanak stručnog kolegija (pročelnici Odjela)

2020.g.

Siječanj:

- 8.- 10.siječnja organizirati odlazak učenika i profesora na seminare ,(Centar izvrsnosti),

koji će se u organizaciji HDGPP-a održati u Opatiji

- organizirati odlazak na 15.međunarodnu glazbenu školu Clavis u Zagrebu (razni predavači)

- organizirati seminar za nastavnike i učenike violine,viole i komorne glazbe; predavač:

Herbert Hefer ( Beč )

-50-

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

- organizirati seminar za violinu – predavač: prof. Davor Philips ( MA Zagreb ),

prof. Ivančica Kalanj

- organizirati odlazak na IPEW međunarodni seminar udaraljki u Bjelovar

- 22.-25. siječnja organizirati seminar prof.Rubena Dalibaltayana (GŠ Muzički atelje)

- 27.-29. siječnja organizirati audiciju za 58.hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i

plesa

- 30. siječnja organizirati koncert u PPMHP: „ Barokne poslastice “

- organizirati seminar za gitaru u PO Krk; predavači: Szymon Pietrzak i Slađana Čolović

- organizacija i vođenje sjednica pročelnika, Prosudbenog odbora, završnih ispita u zimskom

roku te sudjelovanje u radu sjednice Školskog odbora

- organizirati predavanje za učenike na temu vezanu za prevenciju ovisnosti i

prevenciju suzbijanja nasilja

- uvid i prisustvovanje nastavi

Veljača:

- do 3.veljače dostaviti prijave HDGPP-u za 58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata

glazbe i plesa

- 5.veljače Nastavničko vijeće (ažuriranje akceleracija)

- 6. veljače organizirati koncert u PPMHP: „ Crno i bijelo “

- 14.veljače - organizirati koncert: Valentinovo u poeziji i glazbi u Guvernerovoj palači

- 17.veljače - organizirati prigodni Maškarani koncert koji će se održati u Po Krk

- 19.veljače - organizirati prigodni Maškarani koncert koji će se održati u zimskom kinu na

Rabu

- organizirati odlazak u Zagreb na 12. međunarodno violončelističko natjecanje Antonio

Janigro Junior

- 20.veljače - organizirati prigodni Kostimirani koncert koji će se održati u PPMHP

- 22. veljače – organizirati odlazak zborova na natjecanje „ Istria cantat“

- 25.veljače - organizirati odlazak u Zagreb - koncert povodom dana škole GU Elly Bašić

- organizirati predavanje: Primjena instrumenta na solfeggio i solfeggia na instrument;

Predavači : Davor Juretić i Ana Dražul

- prezentacija projekta TO i nastavnika opće obr.predmeta : Glazbena škola u kontekstu

vremena – predavači Davor Juretić i Natalija Cvitković

- organizirati seminar iz solfeggia; predavačica: Vesna Nicole Klarić ili Nikolina Matoš (MA)

-- organizirati seminar za violončelo-predavač: prof.Mihovil Karuza (UA Split)

- organizirati kviz iz solfeggia za osnovnu i srednju školu

- organizirati seminar za flautu kojeg će voditi prof. Alenka Zupan

- organizirati seminar za saksofon, predavač: prof. Tomislav Žužak

- održati sjednice stručnih aktiva

- organizirati nastupe učenika u prostorima Škole

- organizirati odlazak na sljedeća natjecanja:

- Poreč Fest – međunarodno natjecanje komornih sastava, gitare, violine

- Mladi Padovec (OGŠ - klavir – Movi Marof )

- Međunarodno natjecanje Mladi virtuozi Zagreb

- organizirati gostovanje učenika i profesora u Zagrebu kao gosti Glazbene škole

V .Lisinski na koncertu u HGZ-u

- organizirati jednodnevnu stručnu ekskurziju za 5. i 6. r. OGŠ u Zagreb; posjet kulturnim

znamenitostima i posjet kazališnoj predstavi

- uvid i prisustvovanje nastavi

-51-

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Ožujak:

- 5. ožujka organizirati Edukacijski koncert u PPMHP

- 5. ožujka organizirati Koncert u PPMHP pod nazivom: Klasično – romantično

- 9. – 12. ožujka - organizirati školsko natjecanje „ Volim klavir“

- organizirati seminar iz klavira: predavač Goran Filipec

- organizirati odlazak TO na Međunarodnu konferenciju ACE u Zagreb

- organizirati odlazak malih zborova na natjecanje: Valis Aurea Cantat - Požega

- organizirati seminar za klarinet za klarinet – predavač: prof.Davor Reba

- organizirati seminar za harmonikaše; predavač: prof.Tibor Ivan

- organizirati seminar za gitariste - predavač: prof. Maroje Brčić

- organizirati seminar iz violine; predavačica: Ivančica Kalanj ( Dubrovnik )

- organizirati odlazak u Herceg Novi ,na Međunarodni festival solfeggia

- 26.ožujka organizirati koncert natjecatelja „ Majstori svirači“ u PPMHP

- organizirati posjet Džamiji u sklopu izvanučioničke nastave povijesti

- organizirati odlazak na sljedeća natjecanja:

- 6.natjecanje mladih glazbenika Sonus, Križevci

- Daleki akordi

- uvid i prisustvovanje nastavi

Travanj:

-30.ožujka - 4. travnja -organizirati odlazak učenika i nastavnika na 58. državno natjecanje

učenika i studenata glazbe i plesa ( MA Zagreb )

- organizirati proslavu Dana škole - 200.obljetnica Škole koja će obuhvatiti slijedeća

događanja:

- 24. travnja predavanje u Ronjgima o I. M. Ronjgovu

- 26. travnja Misa zahvalnica u Crkvi Uznesenja Marijina, nastupit će zajedno solisti i

zbor

- 27. travnja koncert profesora škole

- 28. travnja Koncert učenika Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka s gostima

iz Glazbenih škola B.Berse , V.Lisinskog i Glazbenog učilišta Elly Bašić iz Zagreba,

F.Kuhača iz Osijeka , I.M.Ronjgova iz Pule i Umjetničkom školom Luke Sorkočevića

iz Dubrovnika u dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

- 29. travnja HNK I.pl.Zajca Rijeka : Prezentacija monografije i Svečana akademija GŠ

i ŠPUR-a pod nazivom: 220 godina umjetničke naobrazbe

- 2. travnja - koncert u susret Uskrsu u PPMHP

- 6.travnja Proljetni koncert u PO Krk

- 8. travnja – Razredna i Nastavničko vijeće prije proljetnih blagdana

- odlazak na natjecanje: Međunarodni susret harmonikaša, Pula

- 3. – 8. travnja odlazak na natjecanje u Varaždin „ Memorijal Jurica Murai“

- organizirati sudjelovanje na XXV.Međunarodnom Lions Grand Prix natjecanju.

- organizirati odlazak na Zagreb guitar fest- natjecanje i stručni skup za gitariste

- organizirati odlazak na Omiš guitar fest- natjecanje za gitariste

- organizirati odlazak u Pulu - koncert povodom dana škole I.M.Ronjgov Pula

- organizirati odlazak na Međunarodni susret harmonikaša u Pulu

- organizirati seminar za gitariste - predavač: prof. Lukasz Kuropacewski ( Graz)

- organizirati concertina za OŠ

- planiranje upisnih mjesta za I.r.SŠ. i 1.r.PR. (kvote za programe )

- 21. – 23. travnja - odlazak na 121.Plenum HDGPP-a u Osijeku

- 22. travnja – „ Ples na platnu“ – projekt sa ŠPUR-a

- organizirati posjet muzejima u sklopu izvanučioničke nastave „ Povijest Rijeke “

- uvid i prisustvovanje nastavi

-52-

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Svibanj: - 7.svibnja – Koncert „Sul fiato“, koncert pjevača, puhača, puhačkog orkestra i

komornih sastava

- 7.svibnja - Cjelovečernji koncert zborova SGŠ i zbora OGŠ Područnog odjela na Rabu

u Katedrali BDM na Rabu

- 9. svibnja – Nastup zborova u HNK I.pl.Zajca sa zborom HRT-a , Mo. Tomislav

Fačini – projekt Rijeka EPK

- 21.svibnja – Koncert „ Srings only“ , gudački orkestri sa solistima

- 28.svibnja – Koncert zborova u atriju G.P. - obrana završnog rada za učenike TS

- sazivanje Vijeća roditelja i Vijeća učenika

- organizirati Državni skup klavirista

- organizirati Trožupanijsko SV za nastavnike klavira

- početak predprijava obrazovnih programa-učenici putem NISpuSŠ

- organizirati stručno usavršavanje za sve djelatnike glazbene škole na dogovorenoj lokaciji

- organizirati razredne ispite završnog razreda SGŠ

- organizirati jednodnevnu stručnu ekskurziju u Zagreb za učenike 5. – 6.r.OGŠ

- 16. svibnja odlazak na zborsko natjecanje u Šibenik „ Adria cantat“

- 16. svibnja odlazak na koncert Ive Pogorelića u KD V. Lisinski u Zagrebu

- 22.svibnja – zadnji dan nastave za završni razred SGŠ,

- 25.svibnja - održati sjednicu Nastavničkog vijeća i Prosudbenog odbora o uspjehu učenika

završnog razreda

- organizirati odlazak - Međunarodno natjecanje Oscar Rieding za mlade violiniste u Celju

(SLO)

- organizirati odlazak na natjecanje Bistrički zvukolik

- organizirati odlazak na međunarodno natjecanje za klavir „ Tomaž Holmar“ Udine

- organizirati odlazak na međunarodno natjecanje za klavir „ Matusja Blum“ u Sarajevo

- organizirati odlazak na međunarodno natjecanje za klavir u Radlje ob Dravi ( Slovenija)

- organizirati odlazak na međunarodno natjecanje za solfeggio i teoriju „ Kornelije“ Beograd

- organizirati odlazak na međunarodno natjecanje za solfeggio „Quercus“ Osijek

- organizirati odlazak na međunarodno natjecanje za pjevače „ Lav Mirski “ u Osijek

- organizirati sudjelovanje u projektu „ Proljeće u Opatiji“sa ŠPUR-om i plesnom školom

A.Maletić

- organizirati odlazak u Dubrovnik - koncert povodom Dana škole UŠ L.Sorkočevića

- sudjelovanje na „Kresnikovim danima“ u Pomorskom i povijesnom muzeju

- organizirati pripreme za objavljivanje termina godišnjih ispita u osnovnoj i srednjoj školi

- priprema i vođenje sjednica Ispitnog odbora završnih ispita, Nastavničkog vijeća, te

priprema završnih, godišnjih i prijemnih ispita

- uvid i prisustvovanje nastavi

Lipanj:

- 3.lipnja – Prosudbeni odbor i Nastavničko vijeće (rezultati dopunske nastave maturanata)

- organizirati provođenje ispita državne mature - organizirati dežurstva nastavnika

- 3.lipnja – produkcija na Rabu-viši razredi OGŠ

- 4.lipnja – koncert PO Krk povodom Dana grada Krka

- organizirati odlazak na hrvatsku flautističku akademiju u Karlovac

- organizirati odlazak na međunarodno natjecanje za klavir San Dona di Piave

- 10.lipnja – Završni koncert PO OGŠ na Rabu

- 12.lipnja produkcija saksofona i klarineta u PO RAB

- održati završne ispite

-53-

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

- organizirati godišnje komisijske ispite za sve učenike

- 15.-17. lipnja Glazbena u Guveru – Projekt škole u parku Guvernerove palače

- 17.lipnja - sjednica razrednih, NV-uspjeh na kraju nastavne godine i Prosudbenog odbora

- 18.lipnja - Svečani koncert maturanata i podjela svjedodžbi o položenom završnom ispitu

- 26. lipnja –Razredna i Nastavničko vijeće nakon dopunske nastave OGŠ i SGŠ

- organizirati dopunsku nastavu

- organizirati popravne ispite za učenike završnih razreda

- organizirati i održati sjednicu Nastavničkog vijeća nakon popravnih rokova

- sudjelovanje u radu sjednice Školskog odbora

- organizirati i održati prijamne ispite za upis u osnovnu glazbenu školu u ljetnom

roku

- potpisivanje svjedodžbi i diploma

- organizirati podjelu svjedodžbi

- organizacija upisa za učenike koji su uspješno završili razred

- pregled administrativnih poslova razrednika, pročelnika i nastavnika

- izvršiti upise učenika osnovne i srednje glazbene škole u ljetnom roku

Srpanj:

- organizirati postupak prijave, prijamnog i upisa u ljetnom roku za 1.r.PR. i I.r. SŠ u sustavu

NISpuSŠ-a

- pregled pedagoške i ostale dokumentacije

- 15.srpnja - organizirati i održati sjednicu Nastavničkog vijeća

Kolovoz:

- provođenje postupka prijava , provjera i upisa u jesenskom upisnom roku za 1.r.PR. i I.r. SŠ.

- organizirati popravke i uređenje zgrade za poboljšanje uvjeta rada

- organizirati raspored popravnih, razrednih, prijemnih i završnih ispita u

jesenskom roku

- održati sjednicu Nastavničkog vijeća, Prosudbenog odbora i stručnih vijeća

- organizirati odlazak na seminar za pjevače u Radovljicu (SLO), tema: Rana glazba

- organizirati odlazak na maturalnu ekskurziju

- rad na prijedlogu Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa

- organiziranje podjele svjedodžbi i upisa podataka u matične knjige, e maticu i druge

pedagoške dokumentacije u jesenskom roku

- izvršiti sve kvalitativne i kvantitativne pripreme za početak nove

školske i nastavne godine.

- 54 -

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

4.2.3. Plan i program rada Nastavničkog vijeća

PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Rujan: Analiza i ocjenjivanje rezultata odgojno obrazovnog rada

Izvješće o upisu učenika u osnovnu i srednju glazbenu školu

Rješavanje molbi učenika i roditelja

Izvješće o radu Škole

Utvrđivanje razredništva

Planiranje koncerata

Listopad: Rješavanje molbi učenika

Predlaganje Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada Škole

Utvrđivanje programa za rad pripravnika

Plan audicije za 58.hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – Komorni

sastavi

Studeni: Rješavanje molbi učenika i roditelja i donošenje odluka (kvartalna sjednica NV)

Prosinac: Utvrđivanje, analiza i ocjenjivanje rezultata odgojno obrazovnog rada

Rješavanje molbi učenika

Siječanj: Utvrđivanje uspjeha učenika na završnom ispitu u zimskom roku

Veljača: Ažuriranje uspjeha učenika nakon akceleracije

Izostanci, tekuća problematika

Rješavanje molbi učenika

Ožujak: Dogovor i plan o odlasku na 58.hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i

plesa

Plan obilježavanja Dana škole

Travanj: Stanje u nastavi prije proljetnog odmora učenika i molbe učenika

Svibanj: Utvrđivanje pojedinačnog uspjeha učenika završnih razreda i pravo pristupa

završnom ispitu

Plan organizacije javnih nastupa učenika povodom glazbenih svečanosti u svibnju

i lipnju

Lipanj: Organiziranje državne mature

Organiziranje dopunske nastave

Utvrđivanje pojedinačnog uspjeha učenika osnovne i srednje glazbene škole

Pripreme za prijemne ispite i audicije za upis u OGŠ

Upoznavanje s rokovima i Povjerenstvom za upis učenika i

utvrđivanja uspjeha na završnom ispitu

Organizacija podjela svjedodžbi za učenike osnovne glazbene škole

Svečana podjela svjedodžbi i pohvala učenika završnog razreda srednje

glazbene škole

- 55 -

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Srpanj: Analiza uspjeha učenika nakon dopunske nastave

Analiza uspjeha učenika završnog razreda u ljetnom roku

Analiza upisa učenika u osnovnu glazbenu školu

Analiza upisa učenika u srednju glazbenu školu nakon ljetnog upisnog roka

Svjedodžbe državne mature - podjela

Kolovoz: Utvrđivanje uspjeha učenika nakon popravnih, razrednih i završnih ispita u

jesenskom roku

Podjela svjedodžbi

Upisi učenika u osnovnu i srednju glazbenu školu u jesenskom roku

Rješavanje molbi učenika i tekuće problematike

4.2.4. PROGRAMI I PLANOVI RADA STRUČNIH AKTIVA U ŠKOLI

4.2.4.1 PROČELNIK ODJELA

Rujan: Priprema i vodi sjednicu Odjela

Utvrđuje raspored predmeta po nastavnicima

Utvrđuje sate nastavne norme s bonusima sukladno Zakonu o srednjem

školstvu

Utvrđuje klase za profesore instrumentaliste

Utvrđuje sate iznad nastavne norme i daje prijedloge za upražnjena radna

mjesta

Sudjeluje u izradi Godišnjeg plana rada za šk.godinu 2019./2020.

Utvrđuje raspored prostorija za individualnu nastavu na prijedlog

nastavnika i ravnatelja

Listopad: Daje podatke i izrađuje tabele o uspješnosti učenika i razrednih odjela nakon

jesenskih popravnih ispita

Sudjeluje u organizaciji koncerata Hrvatske glazbene scene mladih

Priprema i radi sjednicu Odjela

Studeni: Organizira zamjene bolesnih nastavnika kao sate stručne zamjene ili kao sate

iznad nastavne norme

Sudjeluje u organizaciji internih i javnih nastupa učenika

Sudjeluje u organizaciji i izradi programa za javne nastupe

57.hrvatsko natjecanje za Komorne sastave - Regionalno

Prosinac: Sudjeluje u organizaciji seminara, Božićnog koncerta i koncerta s

djelima hrvatskih skladatelja i 57.hrvatsko natjecanje za Komorne sastave

Održava sjednicu Odjela zbog rješavanja tekuće problematike na kraju

I.polugodišta

Utvrđuje ispis učenika na temelju molbi

Siječanj: Pregledava pedagošku dokumentaciju (realizira plan i

program, evidentira izostanke, piše zapisnike sa sjednice Razrednih

vijeća, unosi podatke u odgovarajuće tablice i sl.)

- 56 -

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Održava i vodi sjednice Odjela

Dogovara raspored učionica za izvođenje individualne nastave za A smjenu

i B smjenu

Rješava tekuću problematiku

Utvrđuje prijedlog tema za završne ispite

Veljača: Sudjeluje u organizaciji Završnog ispita (zimski rok)

Ožujak: Sudjeluje u organizaciji regionalnog natjecanja učenika glazbe za državno

natjecanje

Priprema i vodi sjednice Odjelnog vijeća (rješava tekuću problematiku)

Sudjeluje u određivanju programa za Uskrsni koncert

Sudjeluje u pripremanju sjednice Nastavničkog vijeća

Sudjeluje u organizaciji 58. hrvatskog natjecanja učenika glazbe (državno

natjecanje)

Travanj: Organizira proslavu Dana škole u povodu 200.obljetnice škole

Svibanj: Organizira ciklus koncerata vezanih za 200.obljetnicu škole

Rješava tekuću problematiku

Organizira ciklus koncerata –Glazbene svečanosti u svibnju i lipnju

Lipanj: Organizira koncerte izvan Škole

Pripremanje za sjednicu Nastavničkog vijeća i Prosudbenog odbora

Rješavanje tekuće problematike

Organiziranje prijemnih ispita

Srpanj: Analiza uspjeha na kraju nastavne godine

Izrada statističkih podataka za potrebe MZO

Kolovoz: Organizira popravne ispite u jesenskom roku

Predlaže podjelu predmeta po nastavnicima i podjelu razredništva

Rješava drugu tekuću problematiku

Glazbena škola ima sveukupno pet pročelnika i to:

1. Ana Dražul,prof.savjetnik – pročelnica je Odjela za klavir

2. Mauro Šestan,prof.savjetnik – pročelnik je Odjela za gudače, gitaru i harfu

3. Goran Prša,prof. – pročelnik je Odjela za puhače, udaraljke i solo pjevanje

4. Helena Zgombić Herceg,prof. – pročelnica je Odjela za teorijske predmete

5. Marina Mrazovac,prof. – pročelnica je Odjela za općeobrazovne predmete

- 57 -

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

4.2.4.2 STRUČNI KOLEGIJ

Rujan: Utvrđivanje zajedničkih kriterija i instrumenata za praćenje i ocjenjivanje

znanja i vještine učenika

Predlaganje nabavke nastavnih sredstva i pomagala za odgovarajuće predmete

Predlaganje rasporeda nastavnika po nastavnim predmetima, razredima i

razrednim odjelima

Prosinac: Analiza uspjeha nadarenih učenika, razrednih odjela

Realizacija izvedbenih programa za individualnu nastavu i teorijske predmete

Analiza permanentnog usavršavanja nastavnika

Ožujak: Rješavanje tekuće problematike

Analiza rada nastavnika po odjelima o načinu praćenja i ocjenjivanja znanja

učenika

Predlaganje i odabir udžbenika i priručnika te druge pomoćne literature

Davanje prijedloga za Plan upisa učenika

Lipanj: Realizacija izvedbenih programa (izvješće)

Pripremanje podataka i tabela za izradu Izvješća o radu Škole

Kolovoz: Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole

Izvješće o radu Odjela na kraju školske godine o uspjehu nastavnika i učenika

- 58 -

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

4.3. POJEDINAČNI PROGRAMI I PLANOVI RADA

4.3.1. Programi i planovi rada stručnih suradnika

Škola ima samo stručnog suradnika knjižničara (vidi točke 2.2.1. i 2.2.2.)

KNJIŽNICA - NOTOTEKA

Rujan: Upoznavanje novih učenika (osnovne i srednje škole) s knjižnicom

Pomoć pri izboru skladbi za pojedine učenike

Nabavljanje novih tiskovina

Kazališna pretplata

Listopad: Pregled učeničkih i profesorskih kartona radi povrata posuđene građe

Inventarizacija, signiranje i klasifikacija nabavljenih tiskovina

Katalogizacija-rad na računalnoj bazi podataka

Nabavljanje novih tiskovina

Studeni: Informiranje o prinovama

Katalogizacija-rad na računalnoj bazi podataka

Zaštita građe

Pomoć maturantima pri odabiru literature za završni rad

Prosinac: Katalogizacija-rad na računalnoj bazi podataka

Pregled učeničkih i profesorskih kartona radi povrata posuđene građe

Revizija knjižničnog fonda (djelomična)

Siječanj: Izvješće o stanju fonda knjižnice

Nabavljanje novih tiskovina

Otpis uništene i izgubljene građe

Pomoć maturantima pri odabiru literature za završni rad

Veljača: Inventarizacija, signiranje i klasifikacija nabavljenih tiskovina

Katalogizacija-rad na računalnoj bazi podataka

Zaštita građe

Ožujak: Pregled učeničkih i profesorskih kartona radi povrata posuđene građe

Informiranje o prinovama

Katalogizacija-rad na računalnoj bazi podataka

Travanj: Pomoć učenicima pri izradi referata i završnih radova

Katalogizacija-rad na računalnoj bazi podataka

Pomoć učenicima pri izradi referata i završnih radova

Svibanj: Nabavljanje novih tiskovina

Popravak nota i knjiga

Katalogizacija-rad na računalnoj bazi podataka

Lipanj: Pregled učeničkih i profesorskih kartona radi povrata posuđene građe

Nabavljanje novih tiskovina

Inventarizacija, signiranje i klasifikacija nabavljenih tiskovina

Srpanj: Katalogizacija-rad na računalnoj bazi podataka

Revizija fonda knjižnice (djelomična)

Otpis uništene i izgubljene građe

- 59 -

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

4.3.2. Programi i planovi rada razrednika (samo kao zajednički okvir: pojedinačni planovi izdvojeni su kao prilog)

1. Rad s učenicima

2. Rad s cijelim odjelom

3. Obrada kućnog reda – upućivanje učenika u svoja prava i obveze

4. Praćenje napredovanja učenika u nastavi i drugim oblicima rada

5. Briga za zdravstvenu i socijalnu zaštitu učenika u suradnji sa školskim dispanzerom te

po potrebi Centrom za socijalni rad

6. Učešće razrednog odjela u kulturnoj i javnoj djelatnosti Škole

7. Rad s pojedinim učenicima

8. Utvrđivanje individualiziranog pristupa pojedinim učenicima

9. Pronalaženje primjerenog pristupa učenicima koji pokazuju tendencije ka

poremećajima u ponašanju

10. Rad s roditeljima

11. Redovni roditeljski sastanci

12. Upoznavanje roditelja s odgojnom situacijom u razrednom odjelu i napredovanju

učenika

13. Analiza uspjeha učenika na kraju obrazovnih razdoblja

14. Izvanredni roditeljski sastanci sazivaju se i organiziraju po potrebi u odnosu na

neuobičajeno ili zabrinjavajuće pojave unutar razrednih odjela

15. Individualni oblici suradnje sa roditeljima

16. Pojedinačno izvješćivanje roditelja o napredovanju učenika i o ostalim pojedinostima

17. Rad s izabranim predstavnicima roditelja po potrebi

18. Aktivnost o okviru Nastavničkog vijeća

19. Administrativni poslovi

20. Redovito i uredno vođenje dnevnika rada i razredne knjige

21. Izrada analize uspjeha učenika na kraju obrazovnih razdoblja – pripreme za

klasifikacijske sjednice Nastavničkog vijeća

22. Uredno popunjavanje svjedodžbi i matične knjige

23. Organizacija izleta

4.3.3. Izvedbeni programi i planovi rada nastavnika (po predmetima) samo kao prilog

Izvedbeni programi i planovi nastavnika po predmetima i razredima napravljeni su u 2

primjerka i nalaze se u priručnom imeniku svakog nastavnika i u registratoru kod

ravnatelja Škole.

4.3.4. Izvedbeni programi i planovi rada izvannastavnih i slobodnih aktivnosti – samo

kao prilog

Zbog preopterećenosti učenika godišnjim i tjednim fondom nastavnih sati Škola ne

ostvaruje programe slobodnih aktivnosti.

- 60 -

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

2019. g. Listopad: Popuna Vijeća roditeljima predstavnicima roditelja iz 1. razreda OGŠ, I. pripremnog i

I. razreda SGŠ

Razmatranje i davanje mišljenja o prijedlogu Školskog kurikuluma i Godišnjeg

plana i programa rada škole u šk.god. 2019./2020.

Izviješće ravnatelja o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za

šk.god. 2018./2019. i rezultatima upisa za šk.god. 2019./2020.

Informiranje o osiguranju učenika

Prosinac: Izviješće o odgojno-obrazovnim rezultatima na kraju I. polugodišta

Razmatranje odnosa učenika prema obvezama u školi (pedagoške mjere)-po

potrebi

2020. g. Siječanj: Analiza uspjeha učenika na I.polugodištu, inicijativa za izlete učenika

- 61 -

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

2019.g.

Listopad: Konstituiranje Vijeća učenika

Izbor predsjednika Vijeća učenika te predstavnika Vijeća koji će

sudjelovati u radu tijela škole kad se odlučuje o pravima i obvezama

učenika

Prosinac: Uključivanje u organizaciju psihološke radionice na temu Problem treme

kod javnih nastupa

Davanje mišljenja na prijedlog Etičkog kodeksa i Pravilnika o kućnom redu

2020.g. Veljača: Uključivanje u organizaciju proslave Dana škole - prijedlozi

Lipanj: Raspravljanje o odgojno – obrazovnim rezultatima i eventualnim

problemima u šk.god. 2019./2020.

……………………………………………………………………………………………

- 62 -

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

5. P R I L O Z I

5.1. Program aktivnosti za spriječavanje nasilja među mladima

PROGRAM AKTIVNOSTI ZA SPRJEČAVANJE NASILJA MEĐU MLADIMA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

1. UVOD

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 101/1998, 15/2000,

117/2001 i 199/2003) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. veljače 2004. godine

donijela Zaključak o prihvaćanju Programa aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i

mladima.

2. CILJ PROGRAMA

Afirmacija pozitivnih vrijednosti.

Suočavanje s postojanjem problema nesigurnosti i nasilja.

Razvijanje samopoštovanja učenika.

Pomoć učenicima u životnim opredjeljenjima.

Pozitivno usmjeravanje provođenja slobodnog vremena učenika.

Promicanje raznovrsnih sportskih i drugih kreativnih sadržaja. 3. ZADAĆE PROGRAMA

Razvijanje partnerstva između Škole i zajednice (ublažavati djelovanje rizičnih čimbenika).

Uočavanje čimbenika koji bi mogli dovesti do neprimjerenih oblika ponašanja i nasilja.

Provođenje detaljne procjene potreba (prikupljeni podaci će se iskoristiti kao polazište za

poboljšanje postojećeg stanja i sigurnosti). 4. SADRŽAJ PROGRAMA

Škola će imenovanu stručnu osobu za koordiniranje aktivnosti vezanih uz problematiku nasilja u

školi (voditelja programa) uputiti na potrebne dodatne edukacije.

U školi će trajno biti istaknuta obavijest da se radi o mjestu s “nultom tolerancijom na nasilje”.

U školi će trajno biti postavljen “sandučić povjerenja”, u koji učenici i roditelji mogu prijaviti

slučajeve nasilja, dati prijedloge za rješavanje problema i slično.

Individualni rad s učenicima uključuje podupiranje otpornosti učenika na negativne utjecaje,

promicanje socijalnih, emocionalnih, kognitivnih i moralnih kompetencija, podupiranje

samoodređenja, samoučinkovitosti i pozitivnog identiteta.

Na sastanku razredne zajednice razgovarati o posljedicama koje proizlaze iz nasilnog ponašanja te

dati informacije o tome kako i kome prijaviti nasilno ponašanje. Informirati o “sandučiću

povjerenja”.

- 63 -

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Izrada plakata na temu nenasilja i afirmacije pozitivnih vrijednosti.

Na roditeljskom sastanku upoznati roditelje o tome kada i kome se mogu obratiti za pomoć i kako

da prepoznaju pojave agresivnog ponašanja i postupke nasilja. Informirati o “sandučiću

povjerenja”.

Organizirati što više zbivanja u slobodno vrijeme učenika radi zaokupljanja pozornosti učenika na

afirmaciji pozitivnih vrijednosti.

Utvrditi mogućnost korištenja školskih prostora u vrijeme trajanja školskih praznika.

Inicirati i podržati programe stručnog socijalno-pedagoškog rada s učenicima rizičnog ponašanja i

njihovim obiteljima, koje će provoditi stručni tim u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb.

Razmotriti mogućnost provođenja i sufinanciranja programa prevencije nasilnog ponašanja i

usvajanja socijalizacijskih vještina pod nazivom “Male kreativne socijalizacijske skupine” u suradnji

s jedinicama lokalne samouprave.

5. METODE RADA

Anketiranje.

Individualni razgovori s učenicima.

Razgovori u manjim skupinama.

Okrugli stol.

Diskusija na sastanku razredne zajednice.

Organiziranje raznih aktivnosti.

Organiziranje izleta.

6. KADROVSKI PLAN

Nositelji programa su razrednici, ali da bi se program uspješno realizirao potrebna je suradnja svih

djelatnika Škole, suradnja s roditeljima, a po potrebi i drugih ustanova (Gradski odjel za školstvo,

Županijski ured, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zavod za javno zdravstvo, suradnja s

psihoterapeutom…).

7. EVALUACIJA PROGRAMA

Cilj evaluacije sastoji se od evaluacije samog programa, evaluacije procesa provođenja programa te

evaluacije postignutih rezultata.

8. VREMENSKI PLAN

Program se provodi tijekom cijele nastavne godine.

9. FINANCIJSKI PLAN

Za izvedbu programa nisu potrebna dodatna namjenska sredstva, osim što je voditelju potrebno

povećati tjedno odnosno godišnje zaduženje.

- 64 -

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

5.2. Program prevencije ovisnosti

PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

1. UVOD

Sve je učestalija upotreba sredstava ovisnosti među mladima. Svakodnevni tragični događaji

zahtjevaju promišljenu i djelotvornu akciju. Naglasak je programa na potrebi ponude mnogih

aktivnosti u slobodno vrijeme mladih te da ih se trajno potiče na zdrav, sportski, kreativan način

življenja života.

2. CILJ PROGRAMA

Pomoći učeniku da bude prihvaćen u učeničkoj zajednici u kojoj će imati ulogu i status.

Poticati učenike na produktivan pristup sukobu i osposobiti ih za nenasilno rješavanje sukoba u

svakodnevnom životu.

Afirmacija pozitivnih vrijednosti.

Razvijanje samopoštovanja učenika.

Pomoć učenicima u životnim opredjeljenjima.

Pozitivno usmjeravanje provođenja slobodnog vremena učenika.

Promicanje raznovrsnih sportskih i drugih kreativnih sadržaja. 3. ZADAĆE PROGRAMA

Provođenje detaljne procjene (prikupljeni podaci će se iskoristiti kao polazište za poboljšanje

postojećeg stanja).

Uočavanje čimbenika koji bi mogli dovesti do neprimjerenih oblika ponašanja.

Poticati učenike da u zdravim aktivnostima provode slobodno vrijeme.

4.SADRŽAJ PROGRAMA

Škola će imenovanu stručnu osobu za prevenciju ovisnosti uputiti na potrebne dodatne edukacije.

U školi će trajno biti postavljen “sandučić povjerenja”, u koji učenici i roditelji mogu prijaviti

problematične slučajeve, dati prijedloge i slično.

Individualni rad s učenicima uključuje podupiranje otpornosti učenika na negativne utjecaje,

promicanje socijalnih, emocionalnih, kognitivnih i moralnih kompetencija, podupiranje

samoodređenja, samoučinkovitosti i pozitivnog identiteta.

Na sastanku razredne zajednice razgovarati o problemu ovisnosti.

Izrada plakata koji prikazuje negativnosti uzimanja opojnih sredstava.

Na roditeljskom sastanku upoznati roditelje o tome kada i kome se mogu obratiti za pomoć i kako

da prepoznaju pojave ovisnosti. Informirati o “sandučiću povjerenja”.

Organizirati što više zbivanja u slobodno vrijeme učenika radi zaokupljanja pozornosti učenika na

afirmaciji pozitivnih vrijednosti.

Utvrditi mogućnost korištenja školskih prostora u vrijeme trajanja školskih praznika.

Inicirati i podržati programe stručnog socijalno-pedagoškog rada s učenicima rizičnog ponašanja i

njihovim obiteljima.

- 65 -

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Organiziranje zabavnih i društvenih večeri.

Organizirati predavanja koja bi realizirali kompetentni liječnici i psihijatri.

Organizirati radionice.

Voditelj treba redovito prisustvovati županijskim sastancima na temu prevencije ovisnosti i

informirati Nastavničko vijeće o zaključcima sa sastanaka.

5.METODE RADA

Anketiranje.

Individualni razgovori s učenicima.

Razgovori u manjim skupinama - diskusije.

Okrugli stol.

Diskusija na sastanku razredne zajednice.

Organiziranje raznih aktivnosti.

Organiziranje izleta.

6.KADROVSKI PLAN

Nositelji Programa su razrednici, ali da bi se program uspješno realizirao potrebna je suradnja svih

djelatnika Škole, suradnja s roditeljima, a po potrebi i drugih ustanova (Zavod za javno zdravstvo,

suradnja s psihoterapeutom).

7.EVALUACIJA PROGRAMA

Cilj evaluacije sastoji se od evaluacije samog programa, evaluacije procesa provođenja programa te

evaluacije postignutih rezultata.

8.VREMENSKI PLAN

Program se provodi tijekom cijele nastavne godine.

9.FINANCIJSKI PLAN

Za izvedbu programa nisu potrebna dodatna namjenska sredstva, osim što je voditelju potrebno

povećati tjedno odnosno godišnje zaduženje.

- 66 -

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

5.2.1. Antikorupcijski program

Temeljem točke 6.2 Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006./2008. (Narodne novine

br.39./06.) i Programa rada Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, a u svezi Naputka

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ureda državne uprave Primorsko – goranske

županije , Školski odbor na sjednici održanoj dana 29.rujna 2014.godine donosi

ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

GLAZBENE ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA

Cilj programa je spriječiti korupciju te staviti težište na nužnost vraćanja dostojanstva

nastavnicima i drugim zaposlenicima za provođenje mjera profesionalne etike. Škola će kod

učenika razvijati moralne i društvene vrijednosti u svrhu sprječavanja korupcije i odgoja društva

protiv korupcije i tim sadržajima dati odgovarajući prioritet.

Poslovanje škole i donošenje odluka temeljiti će se na odgovornosti prema lokalnoj zajednici i

društvu u cjelini, odgovornosti u trošenju financijskih sredstava, suradnji sa zajednicom i

roditeljima, puna odgovornost i transparentnost u korištenju dobara i sredstava.

AKTIVNOSTI U PROGRAMU:

1. Transparentnost zapošljavanja (po potrebi kroz godinu):

- zapošljavanje prema zakonskim odredbama, normativnim aktima, na temelju javnog

objavljivanja natječaja

- jednaka dostupnost informacija o raspisivanju natječaja (web stranica, oglasna ploča

škole i područne službe Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje)

- zapošljavanje stručnih i motiviranih kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja koji imaju

sklonosti prema permanentnom obrazovanju i profesionalnom razvoju

- učinkovitost i transparentnost kroz pouzdan i kvalitetan proces selekcije, ovisno o

zahtjevima radnog mjesta

- izricanje mjere udaljenja iz službe, službenika i namještenika protiv kojeg je pokrenut

kazneni postupak radi korupcije

1. Namjensko trošenje sredstava (kontinuirano)

- puna odgovornost i transparentnost u korištenju sredstava od Ministarstva znanosti i

obrazovanja, Primorsko-goranske županije i vlastitog prihoda

- obavljanje poslova javne nabave sukladno zakonskim propisima

2. Edukacija zaposlenih na području suzbijanja korupcije:

- prisustvovanje seminarima i stručnim predavanjima na temu suzbijanja korupcije

(tijekom školske godine)

3. Upisi učenika u I.razred (u roku):

- u skladu s odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja

- sprječavati koruptivne pojave (upis učenika koji nemaju tražene uvjete)

4. Ocjenjivanje znanja učenika (kontinuirano):

- vrednovanje znanja i zalaganja (bez osobnih simpatija) prema pravilniku, pedagoškim i

didaktičkim načelima

- 67 -

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

5. Informiranost (tijekom školske godine)

- učenika, roditelja i zajednice o svim važnim događajima u školi

6. U nastavi (studeni/prosinac):

- na satu SRO

- etike

8. Poticanje svih zaposlenih na odgovornost i profesionalnost:

- poslovanje u skladu sa zakonom

- ažurno rješavanje zamolbi, zahtjeva i sl.

- nepristranost u poslovanju sa strankama

Izvršitelji: svi zaposleni i ravnatelj kao odgovorna osoba za provedbu ovog programa.

Antikorupcijski program Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka sastavni je dio

Godišnjeg plana i programa rada škole.

KLASA: 003-01/14-01/10

URBROJ: 2170-56-01-14-4

Rijeka, 29.rujna 2014.

Sastavio ravnatelj: Predsjednica Školskog odbora:

Danijel Trinajstić,prof. Ines Borčić,prof.

- 68-

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

5.3. Razrednici u osnovnoj i srednjoj školi

RAZREDNICI U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

- 69 -

Red.

br.

IME I PREZIME RAZRED

PRIMANJE RODITELJA U

A I B TJEDNU

1.

Rajka Bartolin

PRIPREMNI PROGRAM

Petak u 20:00 sati

2.

Tanja Butković-

Verzon

1. RAZRED O.Š.

Ponedjeljak od 17:00 do 18:00 sati

3.

Daniela Marinović

2. RAZRED O.Š.

A Srijeda u 18:45 sati

B Četvrtak u 10:30 sati

4.

Mario Buljan

3. RAZRED O.Š.

Srijeda od 14:45 do 15:45 sati

5.

Ivona Šarčević

4. RAZRED O.Š.

Srijeda od 14:30 do 15:15 sati

6.

Ana Dražul

5. RAZRED O.Š.

Srijeda od 14:00 do 14:45 sati

7.

Barbara Ćućić

6. RAZRED O.Š.

Utorak u 19:15 sati

8.

Albert Buždon

1. PRIPREMNI S.Š.

A Ponedjeljak u 15:30 sati

B Ponedjeljak u 15:30 sati

9.

Ivana Marčelja

2. PRIPREMNI S.Š.

A Srijeda od 14:00 do 14:45 sati

B Utorak od 9:45 do 10:25 sati

10.

Natalija Cvitković

I.a RAZRED S.Š.

Srijeda od 15:45 do 16:25 sati

11.

Nataša Šuleski

I.b RAZRED S.Š.

Srijeda u 19:15 sati

12.

Marina Mrazovac

II.a RAZRED S.Š.

Utorak od 18:15 do 19:00 sati

13.

Davor Juretić

II.b RAZRED S.Š.

Srijeda u 13:15 sati

14.

Kristina Milić

III. RAZRED S.Š.

Ponedjeljak, od 14:50 do 15:35 sati

15.

Ines Borčić

IV. RAZRED S.Š.

Srijeda od 10:30 do 11:30 sati

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

5.4. Rješenja o rasporedu radnih obveza nastavnika

za šk.god. 2019./2020.

PRILOG GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA

- 70 -

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

5.5. Radna zaduženja tajnika, računovođe, administratora, domara i

spremačica

TAJNIK ŠKOLE 2019.g.

Rujan Sudjelovanje u izradi prijedloga Plana i programa rada škole

Priprema natječaja za popunu radnih mjesta

Kadrovski poslovi vezani uz zasnivanje i prestanak radnog odnosa (odjavu

radnika,prijavu novih radnika/vanjskih suradnika,ugovori o radu/djelu

prijava stažiranja nastavnika – pripravnika (po potrebi)

Izrada svih statističkih podataka za zavod za statistiku

Izrada svih podataka (zaposlenici,stručna zastupljenost,nastavna norma i

dr.) za potrebe MZO i službi Primorsko-goranske županije

Izrada rješenja o tjednom zaduženju nastavnika

Ažuriranje e-matice (djelatnici) i registra javnih službenika

Listopad: Kadrovski poslovi

Sređivanje arhive škole (izlučivanje arhivske građe)

Priprema sjednice Školskog odbora (poziv,zapisnik,odluke)

Priprema sjednice Vijeća roditelja i izrada zapisnika

Organizacija sistematskih pregleda radnika

Poslovna korespondencija

Izrada statističkih podataka

Studeni: Kontrola matičnih knjiga učenika

Poslovna korespondencija

Stručno usavršavanje

Izrada pravilnika o kućnom redu

Prosinac: Priprema podataka za isplatu dara za djecu ( po potrebi), božićnice,

jubilarne nagrade

Sudjelovanje u pripremi provedbe godišnjeg popisa imovine škole

Poslovna korespondencija; zaključivanje uredskih evid. i knjiga

Priprema sjednice Školskog odbora – po potrebi

Prijava polaganja stručnog ispita pripravnika (po potrebi)

2020.g.

Siječanj Priprema sjednice Školskog odbora (poziv,zapisnik,odluke)

Izrada plana jubilarnih nagrada za 2020. godinu

Izrada Plana klasifik. i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata

Poslovna korespondencija

Sređivanje arhiva škole (popis nove arhivske građe)

Izvješće o pristupu informacija (Službenik za informiranje)

Veljača: Poslovna korespondencija

Upoznavanje pripravnika sa zakonskim odredbama iz područja

obrazovanja i normativnim aktima škole-po potrebi

Kadrovski poslovi (po potrebi)

- 71 -

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Ožujak: Priprema i provođenje natječaja za nestručno zastupljenu nastavu-po

potrebi

Poslovna korespondencija

Priprema izvješća javne nabave (e-oglasnik)

Travanj: Nabava pedagoške dokumentacije za kraj nastavne godine

Stručno usavršavanje

Poslovna korespondencija

Priprema sjrednice Vijeća roditelja i vođenje zapisnika

Svibanj: Priprema sjednice Školskog odbora (pozivi,zapisnik,odluke)

Poslovna korespondencija

Pomoć pri izradi plana godišnjih odmora (ravnatelj,radničko vijeće)

Lipanj: Priprema sjednice Školskog odbora (po potrebi)

Kontrola podataka o učenicima i njihovom uspjehu ,upisanih u matičnu

knjigu, s podacima upisanim u svjedodžbe i učeničke knjižice (uz

nazočnost razrednika)

Izrada odluka o godišnjem odmoru radnika

Srpanj: Priprema svih podataka o uspjehu učenika i upisima - za potrebe MZO i

službi Primorsko-goranske županije

Nabava pedagoške dokumentacije za početak školske godine

Kolovoz: Priprema pedagoške dokumentacije za upis učenika (matična

knjiga,imenik)

Kadrovski poslovi

Kontinuirano vodi Registar zaposlenih u javnim službama kao i mjesečnu evidenciju prisutnosti

na radu – za obračun plaće.

RAČUNOVOĐA Rujan: Obračun plaće zaposlenika do 15.09.

Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara

Obračun i izrada obrasca za prijevoz djelatnika do 15.09

Obrazac Uvećanja osnovne plaće za pojedine vrste rada – planirani mjesečni iznos do 23.09.

Kontiranje, likvidiranje i knjiženje računa u knjige URA

Kontiranje i knjiženje izvoda, riznice, blagajne, temeljnica

Vođenje knjiga, knjiženje i otvaranje kartica za OS i SI

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstva za decentralizirane rashode (PGŽ proračun)

Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

Blagajničko poslovanje

Testiranje dokumentacije za predmet fiskalne odgovornosti

Kontakti sa FINA-om, Županijom, REGOS-om, Poreznom upravom, HZZO-om

Praćenje izvršavanja FP na mjesečnoj razini

Izrada mjesečnog izvještaja poreznoj upravi do 15.09.

Ispostavljanje virmanskih naloga

- 72 -

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Listopad:

Sastavljanje financijskog izvještaja za devetomjesečno razdoblje

Izrada prijedloga FP za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Izrada Plana nabave

Obračun plaće zaposlenika do 15.10.

Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara

Obračun i izrada obrasca za prijevoz djelatnika do 15.10.

Kontiranje i knjiženje dokumenata banke, riznice, blagajne, temeljnica

Vođenje knjiga, knjiženje i otvaranje kartica za OS i SI

Blagajničko poslovanje

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstva za decentralizirane rashode (PGŽ

proračun)

Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

Kontiranje, likvidiranje i knjiženje računa u knjige URA

Kontakti sa FINA-om, Županijom, REGOS-om, Poreznom upravom, HZZO-om

Praćenje izvršavanja FP na mjesečnoj razini Ispostavljanje virmanskih naloga

Izdrada mjesečnog izvještaja poreznoj upravi do 15.10.

Studeni:

Pripreme za popis imovine i obveza – ažuriranje knjiženja i usklađivanje inventarnog

stanja OS i SI s knjigovodstvenim stanjem

Obračun plaće zaposlenika do 15.11.

Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara

Obračun i izrada obrasca za prijevoz djelatnika do 15.11.

Kontiranje i knjiženje izvoda, riznice, blagajne, temeljnica

Vođenje knjiga, knjiženje i otvaranje kartica za OS i SI

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstva za decentralizirane rashode (PGŽ

proračun)

Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

Blagajničko poslovanje

Kontiranje, likvidiranje i knjiženje računa u knjige URA

Kontakti sa FINA-om, Županijom, REGOS-om, Poreznom upravom, HZZO-om

Praćenje izvršavanja FP na mjesečnoj razini

Ispostavljanje virmanskih naloga

Prosinac: Priprema inventurnih lista i evidentiranje promjena na imovini i obvezama na temelju

izvještaja članova popisnog povjerenstva

Obračun plaće zaposlenika do 15.12.

Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara

Obračun i izrada obrasca za prijevoz djelatnika do 15.12.

Kontiranje i knjiženje izvoda, riznice, blagajne, temeljnica

Vođenje knjiga, knjiženje i otvaranje kartica za OS i SI

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstva za decentralizirane rashode (PGŽ

proračun)

Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

Blagajničko poslovanje

Kontiranje, likvidiranje i knjiženje računa u knjige URA

Kontakti sa FINA-om, Županijom, REGOS-om, Poreznom upravom, HZZO-om

Praćenje izvršavanja FP na mjesečnoj razini

Ispostavljanje virmanskih naloga

Izrada mjesečnog izvještaja poreznoj upravi do 15.12.

Priprema za završni račun

- 73 -

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Siječanj:

Izrada i ispostavljanje obrasca IP,obrasca DNR te potvrda za VS obrazac ID do 31.01.

Obračun inventurnih lista, obračun amortizacije do 15.01

Zaključivanje, uvezivanje i otvaranje poslovnih knjiga

Izrada završnog računa do 31.01

Obračun plaće zaposlenika do 15.1.

Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara

Obračun i izrada obrasca za prijevoz djelatnika do 15.01.

Kontiranje i knjiženje izvoda, plaća, blagajne, temeljnica

Vođenje knjiga, knjiženje i otvaranje kartica za OS i SI

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstva za decentralizirane rashode (PGŽ

proračun)

Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

Blagajničko poslovanje

Kontiranje, likvidiranje i knjiženje računa u knjige URA

Kontakti sa FINA-om, Županijom, REGOS-om, Poreznom upravom, HZZO-om

Praćenje izvršavanja FP na mjesečnoj razini

Ispostavljanje virmanskih naloga

Sastavljanje mjesečnog izvještaja poreznoj upravi do 15.01.

Veljača:

Otvaranje kartica za knjiženje do 15.02.

Popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti

Obračun plaće zaposlenika do 15.02.

Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara

Obračun i izrada obrasca za prijevoz djelatnika do 15.02.

Kontiranje i knjiženje izvoda, riznice , blagajne, temeljnica

Vođenje knjiga, knjiženje i otvaranje kartica za OS i SI

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstva za decentralizirane rashode (PGŽ

proračun)

Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

Blagajničko poslovanje

Kontiranje, likvidiranje i knjiženje računa u knjige URA

Kontakti sa FINA-om, Županijom, REGOS-om, Poreznom upravom, HZZO-om

Praćenje izvršavanja FP na mjesečnoj razini

Ispostavljanje virmanskih naloga

Sastavljanje mjesečnog izvještaja poreznoj upravi do 15.02.

Ožujak:

Obračun plaće zaposlenika do 15.03.

Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara

Obračun i izrada obrasca za prijevoz djelatnika do 15.03.

Kontiranje i knjiženje izvoda, riznice , blagajne, temeljnica

Vođenje knjiga, knjiženje i otvaranje kartica za OS i SI

Blagajničko poslovanje

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstva za decentralizirane rashode (PGŽ

proračun)

Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

Kontiranje, likvidiranje i knjiženje računa u knjige URA

Kontakti sa FINA-om, Županijom, REGOS-om, Poreznom upravom, HZZO-om

Praćenje izvršavanja FP na mjesečnoj razini

Ispostavljanje virmanskih naloga

Sastavljanje mjesečnog izvještaja poreznoj upravi do 15.03.

- 74 -

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Travanj: Sastavljanje podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći MPP-1 Obrazac

Unos podataka o izvršenju vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda u sustav

županijske riznice

Izrada financijskog izvještaja za tromjesečno razdoblje

Obračun plaće zaposlenika do 15.04.

Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara

Obračun i izrada obrasca za prijevoz djelatnika do 15.04.

Kontiranje i knjiženje izvoda, riznice, blagajne, temeljnica

Vođenje knjiga, knjiženje i otvaranje kartica za OS i SI

Blagajničko poslovanje

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstva za decentralizirane rashode (PGŽ

proračun)

Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

Kontiranje, likvidiranje i knjiženje računa u knjige URA

Kontakti sa FINA-om, Županijom, REGOS-om, Poreznom upravom, HZZO-om

Praćenje izvršavanja FP na mjesečnoj razini

Ispostavljanje virmanskih naloga

Sastavljanje mjesečnog izvještaja poreznoj upravi do 15.04.

Svibanj:

Sastavljanje godišnjeg izvještaja o zaposlenima i neto plaći za mjesec ožujak –

Obrazac RAD 1G

Sastavljanje godišnjeg izvještaja o investicijama u dugotrajnu imovinu (INV-P) do

20.05.

Obračun plaće zaposlenika do 15.05.

Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara

Obračun i izrada obrasca za prijevoz djelatnika do 15.03.

Kontiranje i knjiženje izvoda, riznice , blagajne, temeljnica

Vođenje knjiga, knjiženje i otvaranje kartica za OS i SI

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstva za decentralizirane rashode (PGŽ

proračun)

Blagajničko poslovanje

Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

Kontiranje, likvidiranje i knjiženje računa u knjige URA

Kontakti sa FINA-om, Županijom, REGOS-om, Poreznom upravom, HZZO-om

Praćenje izvršavanja FP na mjesečnoj razini

Ispostavljanje virmanskih naloga

Sastavljanje mjesečnog izvještaja poreznoj upravi do 15.05.

Lipanj:

Pripreme za periodični obračun, usklađenje salda s dobavljačima do 30.6

Obračun plaće zaposlenika do 15.06.

Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara

Obračun i izrada obrasca za prijevoz djelatnika do 15.06.

Kontiranje i knjiženje izvoda, riznice, blagajne, temeljnica

Blagajničko poslovanje

Vođenje knjiga, knjiženje i otvaranje kartica za OS i SI

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstva za decentralizirane rashode (PGŽ

proračun)

Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

Kontiranje, likvidiranje i knjiženje računa u knjige URA

Kontakti sa FINA-om, Županijom, REGOS-om, Poreznom upravom, HZZO-om

Praćenje izvršavanja FP na mjesečnoj razini Ispostavljanje virmanskih naloga

Sastavljanje mjesečnog izvještaja poreznoj upravi do 15.06.

-75-

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Srpanj:

Izrada polugodišnjeg financijskog izvještaja za fiskalnu godinu do 10.07.

Obračun plaće zaposlenika do 15.7.

Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara

Obračun i izrada obrasca za prijevoz djelatnika do 15.07.

Blagajničko poslovanje

Kontiranje i knjiženje izvoda, riznice, blagajne, temeljnica

Vođenje knjiga, knjiženje i otvaranje kartica za OS i SI

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstva za rashode (PGŽ proračun)

Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

Kontiranje, likvidiranje i knjiženje računa u knjige URA

Kontakti sa FINA-om, Županijom, REGOS-om, Poreznom upravom, HZZO-om

Praćenje izvršavanja FP na mjesečnoj razini

Ispostavljanje virmanskih naloga

Sastavljanje mjesečnog izvještaja poreznoj upravi do 15.07.

Kolovoz: Obračun plaće zaposlenika do 15.8.

Obračun i izrada obrasca za prijevoz djelatnika do 15.08.

Kontiranje i knjiženje izvoda, riznice, blagajne, temeljnica

Vođenje knjiga, knjiženje i otvaranje kartica za OS i SI

Blagajničko poslovanje

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstva za rashode (PGŽ proračun)

Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

Kontiranje, likvidiranje i knjiženje računa u knjige URA

Kontakti sa FINA-om, Županijom, REGOS-om, Poreznom upravom, HZZO-om

Praćenje izvršavanja FP na mjesečnoj razini Ispostavljanje virmanskih naloga

Sastavljanje mjesečnog izvještaja poreznoj upravi do 15.08.

ADMINISTRATOR

Rujan: Prepisivanje tekstova za ravnatelja, nastavnike

Sudjelovanje u izradi Prijedloga Godišnjeg plana i programa rada i Školskog

kurikuluma

Zaprimanje pošte, otprema pošte i arhiviranje pošte

Vođenje/zaključivanje urudžbenog zapisnika ulaznih i izlaznih dokumenata i

njihova dostava nadležnim djelatnicima

Otvaranje putnih naloga

Otvaranje novih ugovora za participaciju roditelja u opremi programa

Ispisivanje narudžbenica za nabavu uredskog materijala, notnih izdanja, potrošnog

materijala

Izdavanje potvrda za učenike

Izdavanje duplikata svjedodžbi (po potrebi)

Ažuriranje E-matice (učenici) – administrator imenika

Ažuriranje Registra učenika upisanih u matičnu knjigu

Izrada svih statističkih podataka o učenicima za potrebe MZO i PGŽ

Unos novih učenika i djelatnika u HUSO sustav

Arhiviranje podataka o učenicima i djelatnicima

Primanje i slanje e-pošte za školu i dostava nadležnim djelatnicima

Ažuriranje web stranice

Unos tjednih mjerenja i mjesečnih računa u sustav ISGE

Prijem stranaka

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

-76 –

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Listopad: Prepisivanje tekstova za ravnatelja, nastavnike

Zaprimanje pošte, otprema pošte i arhiviranje pošte

Vođenje/zaključivanje urudžbenog zapisnika ulaznih i izlaznih dokumenata i

njihova dostava nadležnim djelatnicima

Otvaranje putnih naloga

Izdavanje i dostava računa te knjiženje participacije roditelja u opremi programa

Ispisivanje narudžbenica za nabavu uredskog materijala, notnih izdanja, potrošnog

materijala

Izdavanje potvrda za učenike

Ažuriranje E-matice (učenici)

Ažuriranje Registra učenika upisanih u matičnu knjigu

Poslovi vezani uz organizaciju natjecanja /svih razina/, internih i javnih nastupa,

koncerata, smotri

Izdavanje duplikata svjedodžbi (po potrebi)

Primanje i slanje e-pošte za školu i dostava nadležnim djelatnicima

Ažuriranje web stranice

Unos tjednih mjerenja i mjesečnih računa u sustav ISGE

Prijem stranaka

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

Studeni: Prepisivanje tekstova za ravnatelja, nastavnike

Zaprimanje pošte, otprema pošte i arhiviranje pošte

Vođenje/zaključivanje urudžbenog zapisnika ulaznih i izlaznih dokumenata i

njihova dostava nadležnim djelatnicima

Otvaranje putnih naloga

Izdavanje i dostava računa te knjiženje participacije roditelja u opremi programa

Ispisivanje narudžbenica za nabavu uredskog materijala, notnih izdanja, potrošnog

materijala

Izdavanje potvrda za učenike

Ažuriranje E-matice (učenici)

Ažuriranje Registra učenika upisanih u matičnu knjigu

Pomoć u organizaciji Hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa

(komorni sastavi – prijavnice učenika)

Poslovi vezani uz organizaciju natjecanja /svih razina/, internih i javnih nastupa,

koncerata, smotri,

Izdavanje duplikata svjedodžbi (po potrebi)

Primanje i slanje e-pošte za školu i dostava nadležnim djelatnicima

Ažuriranje web stranice

Unos tjednih mjerenja i mjesečnih računa u sustav ISGE

Prijem stranaka

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

Prosinac: Prepisivanje tekstova za ravnatelja, nastavnike

Zaprimanje pošte, otprema pošte i arhiviranje pošte te zaključivanje knjige o

zaprimanju pošte i otvaranju nove

Vođenje/zaključivanje urudžbenog zapisnika ulaznih i izlaznih dokumenata i

njihova dostava nadležnim djelatnicima

Otvaranje putnih naloga

Izdavanje i dostava računa te knjiženje participacije roditelja u opremi programa

Ispisivanje narudžbenica za nabavu uredskog materijala, notnih izdanja, potrošnog

materijala

Izdavanje potvrda za učenike

Ažuriranje E-matice (učenici)

-77-

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Ažuriranje Registra učenika upisanih u matičnu knjigu

Poslovi vezani uz organizaciju natjecanja /svih razina/, internih i javnih nastupa,

koncerata, smotri

Izdavanje duplikata svjedodžbi (po potrebi)

Primanje i slanje e-pošte za školu i dostava nadležnim djelatnicima

Ažuriranje web stranice

Unos tjednih mjerenja i mjesečnih računa u sustav ISGE

Prijem stranaka

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

Siječanj: Prepisivanje tekstova za ravnatelja, nastavnike

Zaprimanje pošte, otprema pošte i arhiviranje pošte

Vođenje/zaključivanje i otvaranje novog urudžbenog zapisnika ulaznih i izlaznih

dokumenata i njihova dostava nadležnim djelatnicima

Otvaranje putnih naloga

Izdavanje i dostava računa te knjiženje participacije roditelja u opremi programa

Utvrđivanje nenaplaćenjih potraživanja od participacije roditelja u opremi

programa i upućivanje pisanih opomena

Ispisivanje narudžbenica za nabavu uredskog materijala, notnih izdanja, potrošnog

materijala

Izdavanje potvrda za učenike

Ažuriranje E-matice (učenici)

Ažuriranje Registra učenika upisanih u matičnu knjigu

Pomoć u organizaciji Hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa

(regionalno i državno natjecanje – prijavnice učenika)

Poslovi vezani uz organizaciju natjecanja /svih razina/, internih i javnih nastupa,

koncerata, smotri

Izdavanje duplikata svjedodžbi (po potrebi)

Primanje i slanje e-pošte za školu i dostava nadležnim djelatnicima

Ažuriranje web stranice

Unos tjednih mjerenja i mjesečnih računa u sustav ISGE

Prijem stranaka

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

Veljača: Prepisivanje tekstova za ravnatelja, nastavnike

Zaprimanje pošte, otprema pošte i arhiviranje

Vođenje/zaključivanje urudžbenog zapisnika ulaznih i izlaznih dokumenata i

njihova dostava nadležnim djelatnicima

Otvaranje putnih naloga

Izdavanje i dostava računa te knjiženje participacije roditelja u opremi programa

Ispisivanje narudžbenica za nabavu uredskog materijala, notnih izdanja, potrošnog

materijala

Izdavanje potvrda za učenike

Ažuriranje E-matice (učenici)

Ažuriranje Registra učenika upisanih u matičnu knjigu

Poslovi vezani uz organizaciju natjecanja /svih razina/, internih i javnih nastupa,

koncerata, smotri

Izdavanje duplikata svjedodžbi (po potrebi)

Primanje i slanje e-pošte za školu i dostava nadležnim djelatnicima

Ažuriranje web stranice

Unos tjednih mjerenja i mjesečnih računa u sustav ISGE i izrada godišnjeg

izvještaja

Prijem stranaka

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

- 78 -

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Ožujak: Prepisivanje tekstova za ravnatelja, nastavnike

Zaprimanje pošte, otprema pošte i arhiviranje pošte

Vođenje/zaključivanje urudžbenog zapisnika ulaznih i izlaznih dokumenata i

njihova dostava nadležnim djelatnicima

Otvaranje putnih naloga

Izdavanje i dostava računa te knjiženje participacije roditelja u opremi programa

Utvrđivanje nenaplaćenjih potraživanja od participacije roditelja u opremi

programa i upućivanje pisanih opomena

Ispisivanje narudžbenica za nabavu uredskog materijala, notnih izdanja, potrošnog

materijala

Izdavanje potvrda za učenike

Ažuriranje E-matice (učenici)

Ažuriranje Registra učenika upisanih u matičnu knjigu

Poslovi vezani uz organizaciju natjecanja /svih razina/, internih i javnih nastupa,

koncerata, smotri, Dana škole

Izdavanje duplikata svjedodžbi (po potrebi)

Primanje i slanje e-pošte za školu i dostava nadležnim djelatnicima

Ažuriranje web stranice

Unos tjednih mjerenja i mjesečnih računa u sustav ISGE

Prijem stranaka

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

Travanj: Prepisivanje tekstova za ravnatelja, nastavnike

Zaprimanje pošte, otprema pošte i arhiviranje pošte

Vođenje/zaključivanje urudžbenog zapisnika ulaznih i izlaznih dokumenata i

njihova dostava nadležnim djelatnicima

Otvaranje putnih naloga

Izdavanje i dostava računa te knjiženje participacije roditelja u opremi programa

Ispisivanje narudžbenica za nabavu uredskog materijala, pedagoške dokumentacije,

notnih izdanja, potrošnog materijala

Nabava pedagoške dokumentacije za kraj nastavne godine

Izdavanje potvrda za učenike

Ažuriranje E-matice (učenici)

Ažuriranje Registra učenika upisanih u matičnu knjigu

Poslovi vezani uz organizaciju natjecanja /svih razina/, internih i javnih nastupa,

koncerata, smotri, Dana škole

Izdavanje duplikata svjedodžbi (po potrebi)

Primanje i slanje e-pošte za školu i dostava nadležnim djelatnicima

Ažuriranje web stranice

Unos tjednih mjerenja i mjesečnih računa u sustav ISGE

Prijem stranaka

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

Svibanj: Prepisivanje tekstova za ravnatelja, nastavnike

Zaprimanje pošte, otprema pošte i arhiviranje pošte

Vođenje/zaključivanje urudžbenog zapisnika ulaznih i izlaznih dokumenata i

njihova dostava nadležnim djelatnicima

Otvaranje putnih naloga

Izdavanje i dostava računa te knjiženje participacije roditelja u opremi programa

Ispisivanje narudžbenica za nabavu uredskog materijala, notnih izdanja, potrošnog

materijala

-79-

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Izdavanje potvrda za učenike

Ažuriranje E-matice (učenici)

Ažuriranje Registra učenika upisanih u matičnu knjigu

Poslovi vezani uz organizaciju natjecanja /svih razina/, internih i javnih nastupa,

koncerata, smotri

Izdavanje duplikata svjedodžbi (po potrebi)

Primanje i slanje e-pošte za školu i dostava nadležnim djelatnicima

Vođenje administrativnih poslova vezanih uz prijavu i polaganje privatnih ispita

(primanje prijava, pisanje svjedodžbi, upis u matičnu knjigu, arhiviranje zapisnika o

ispitima)

Davanje informacija vezano za upise u 1.razred OGŠ, zaprimanje prijavnica i

dokumentacije za upis i ispis i ispis rasporeda audicija vezanih uz prijavnice

Zaprimanje prijavnica za polaganje popravnih, razrednih ispita i obranu završnog

rada kao i dokumentacije vezane uz provođenje ispita; zaprimanje i urudžbiranje

završnih radova

Ažuriranje web stranice

Unos tjednih mjerenja i mjesečnih računa u sustav ISGE

Prijem stranaka

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

Lipanj: Prepisivanje tekstova za ravnatelja, nastavnike

Zaprimanje pošte, otprema pošte i arhiviranje pošte

Vođenje/zaključivanje urudžbenog zapisnika ulaznih i izlaznih dokumenata i

njihova dostava nadležnim djelatnicima

Otvaranje putnih naloga

Izdavanje i dostava računa te knjiženje participacije roditelja u opremi programa

Utvrđivanje nenaplaćenjih potraživanja od participacije roditelja u opremi

programa i upućivanje pisanih opomena

Zatvaranje ugovora o participaciji roditelja u opremi programa

Ispisivanje narudžbenica za nabavu uredskog materijala, notnih izdanja, potrošnog

materijala

Izdavanje potvrda za učenike

Ažuriranje E-matice (učenici), zaključivanje i pisanje svjedodžbi za PO Rab

Ažuriranje Registra učenika upisanih u matičnu knjigu

Poslovi vezani uz organizaciju natjecanja /svih razina/, internih i javnih nastupa,

koncerata, smotri

Izdavanje duplikata svjedodžbi (po potrebi)

Primanje i slanje e-pošte za školu i dostava nadležnim djelatnicima

Davanje informacija vezano za upise u 1.razred OGŠ, zaprimanje prijavnica i

dokumentacije za upis i ispis i ispis rasporeda audicija vezanih uz prijavnice

Provedba upisa učenika u 1.razred OGŠ (upisnice, ugovor)

Zaprimanje prijavnica za polaganje popravnih, razrednih ispita i obranu završnog

rada kao i dokumentacije vezane uz provođenje ispita; zaprimanje i urudžbiranje

završnih radova

Sudjelovanje u organizaciji upisa SGŠ

Ažuriranje web stranice

Unos tjednih mjerenja i mjesečnih računa u sustav ISGE

Prijem stranaka

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

-80-

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Srpanj: Prepisivanje tekstova za ravnatelja, nastavnike

Zaprimanje pošte, otprema pošte i arhiviranje pošte

Vođenje/zaključivanje urudžbenog zapisnika ulaznih i izlaznih dokumenata i

njihova dostava nadležnim djelatnicima

Ispisivanje narudžbenica za nabavu uredskog materijala, notnih izdanja, potrošnog

materijala

Nabava pedagoške dokumentacije za početak školske godine

Izdavanje potvrda za učenike

Ažuriranje E-matice (učenici)

Ažuriranje Registra učenika upisanih u matičnu knjigu

Izdavanje duplikata svjedodžbi (po potrebi)

Priprema podataka za provođenje državne mature

Primanje i slanje e-pošte za školu i dostava nadležnim djelatnicima

Davanje informacija vezano za upise u 1.razred OGŠ, zaprimanje prijavnica i

dokumentacije za upis

Zaprimanje prijavnica za polaganje popravnih, razrednih ispita i obranu završnog

rada kao i dokumentacije vezane uz provođenje ispita

Ažuriranje web stranice

Unos tjednih mjerenja i mjesečnih računa u sustav ISGE

Prijem stranaka

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

Kolovoz: Prepisivanje tekstova za ravnatelja, nastavnike

Zaprimanje pošte, otprema pošte i arhiviranje pošte

Vođenje/zaključivanje urudžbenog zapisnika ulaznih i izlaznih dokumenata i

njihova dostava nadležnim djelatnicima

Utvrđivanje nenaplaćenjih potraživanja od participacije roditelja u opremi

programa i upućivanje pisanih opomena

Ispisivanje narudžbenica za nabavu uredskog materijala, notnih izdanja, potrošnog

materijala

Izdavanje potvrda za učenike

Ažuriranje E-matice (učenici), zaključivanje učenika i upisivanje novih

Ažuriranje Registra učenika upisanih u matičnu knjigu

Izdavanje duplikata svjedodžbi (po potrebi)

Primanje i slanje e-pošte za školu i dostava nadležnim djelatnicima

Davanje ifnormacija vezano za upise u 1.razred OGŠ, zaprimanje prijavnica i

dokumentacije za upis i ispis i ispis rasporeda audicija vezanih uz prijavnice

Provedba upisa učenika u 1.razred OGŠ (upisnice, ugovor)

Sudjelovanje u organizaciji upisa SGŠ

Ažuriranje web stranice

Unos tjednih mjerenja i mjesečnih računa u sustav ISGE

Prijem stranaka

Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

Kao administrator e-matice pruža pomoć tijekom školske godine razrednicima vezano za unos

podataka i ažuriranje e-matice – učenici.

-81-

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

DOMAR - LOŽAČ

Rujan: Smještaj namještaja i osnovnih sredstava po učionicama i ostalim prostorijama

Škole

Otvaranje glavnog ulaza Škole i zatvaranje po završetku nastave

Pregled zgrade po završetku nastave (prozori, svjetlo, električni uređaji)

Dežurstvo u večernjim satima dok svi ne napuste Školu

Fotokopiranje

Realizacija narudžbenica i pošte

Prijevoz materijala za prozore (staklo)

Zamjena dotrajalih vodokotlića u sanitarnim prostorijama Škole

Zamjena neonske rasvjete u sobama

Listopad: Otvaranje glavnog ulaza Škole i zatvaraje po završetku nastave

Pregled zgrade po završetku nastave (prozori, svjetlo, električni uređaji)

Dežurstvo u večernjim satima dok svi ne napuste školsku zgradu

Smještaj namještaja u sobi br.7 za održavanje internih nastupa

Fotokopiranje

Nabava materijala za potrebe škole

Nabava goriva

Priprema za nesmetan iskrcaj goriva

Iskrcaj goriva

Redovno održavanje i popravci u zgradi

Popravak sitnih kvarova na krovu zbog dotrajalog krova Škole

Studeni: Otvaranje glavnog ulaza Škole i zatvaranje po završetku nastave

Pregled zgrade po završetku nastave (prozori, svjetlo, električni uređaji)

Dežurstvo u večernjim satima dok svi ne napuste školsku zgradu

Fotokopiranje

Nabava materijala

Priprema za loženje

Kontrola kotlova, gorača, filtera, goriva, pumpa i instalacija centralnog grijanja

Probno grijanje

Kontrola radijatora, ekspanzione posude i ostalih uređaja za centralno grijanje

Odzračivanje radijatora

Zbog obilnih kiša popravci na krovu

Priprema sobe br.7 za održavanje internog nastupa učenika

Prijevoz instrumenata za potrebe koncerta

Doprema notnog materijala

Redovno održavanje i popravci

Tijekom cijelog dana grijanje Škole i kontrola cjelokupnog postrojenja centralnog

grijanja

Redovni godišnji pregled aparata za gašenje požara

Prosinac: Tijekom cijelog dana grijanje Škole i kontrola cjelokupnog postrojenja centralnog

grijanja

Otvaranje glavnog ulaza Škole i zatvaranje po završetku nastave

Pregled zgrade po završetku nastave (prozori, svjetlo, električni uređaji)

Dežurstvo u večernjim satima dok sve ne napuste školsku zgradu

Fotokopiranje

Pripreme sobe br.7 za održavanje internog nastupa učenika

-82-

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Redovno održavanje i sitni popravci po zgradi

Prijevoz instrumenata za koncerte

Božićna jelka

Po završetku prvog polugodišta čišćenje kotlova, filtera goriva, kontrola gorača,

čišćenje ložišta i detaljan pregled cijelog postrojenja za grijanje

Nabava goriva

U vrijeme školskih praznika popravak školskog inventara

Siječanj: Priprema za početak novog polugodišta, smještaj školskog namještaja i početak

godišnje inventarizacije

Tijekom cijelog dana grijanje Škole i kontrola cjelokupnog postrojenja centralnog

grijanja

Otvaranje glavnog ulaza Škole i zatvaranje po završetku nastave

Pregled zgrade po završetku nastave (prozori, svjetlo, električni uređaji)

Dežurstvo u večernjim satima dok svi ne napuste školsku zgradu

Fotokopiranje

Redovno održavanje i sitni popravci

Veljača: Tijekom cijelog dana grijanje Škole i kontrola cjelokupnog postrojenja

centralnog grijanja

Otvaranje glavnog ulaza Škole i zatvaranje po završetku nastave

Pregled zgrade po završetku nastave (prozori, svjetlo, električni uređaji)

Dežurstvo u večernjim satima dok svi ne napuste školsku zgradu

Fotokopiranje

Redovno održavanje i sitni popravci

Mjesečno čišćenje kotlova, ložišta, filtera goriva, gorača i pregled brtvila na

cirkulacionim pumpama

Ožujak: Tijekom cijelog dana grijanje Škole i kontrola cjelokupnog postrojenja

centralnog grijanja

Otvaranje glavnog ulaza Škole i zatvaranje po završetku nastave

Pregled zgrade po završetku nastave (prozori, svjetlo, električni uređaji)

Dežurstvo u večernjim satima dok svi ne napuste školsku zgradu

Fotokopiranje

Redovno održavanje i sitni popravci

Mjesečno čišćenje kotlova, ložišta, filtera, goriva, gorača i pregled brtvila na

cirkulacionim pumpama

Nabava goriva i iskrcaj

Travanj: Tijekom cijelog dana grijanje Škole i kontrola cjelokupnog postrojenja centralnog

grijanja

Otvaranje glavnog ulaza Škole i zatvaranje po završetku nastave

Pregled zgrade po završetku nastave (prozori, svjetlo, električni uređaji)

Dežurstvo u večernjim satima dok svi ne napuste školsku zgradu

Fotokopiranje

Redovno održavanje i sitni popravci

Mjesečno čišćenje kotlova, ložišta, filtera goriva, gorača i pregled brtvila na

cirkulacionim pumpama

Nabava goriva i iskrcaj

-83-

Page 84: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Svibanj: Nakon prestanka grijanja detaljno čišćenje kotlovnice i konzerviranje instalacija

centralnog grijanja

Otvaranje glavnog ulaza Škole i zatvaranje po završetku nastave

Pregled zgrade po završetku nastave (prozori, svjetlo, električni uređaji)

Dežurstvo u večernjim satima dok svi ne napuste školsku zgradu

Fotokopiranje

Redovno održavanje i sitni popravci

Nabava materijala za potrebe Škole

Lipanj: Otvaranje glavnog ulaza Škole i zatvaranje po završetku nastavu

Pregled zgrade po završetku nastave (prozori, svjetlo, električni uređaji)

Dežurstvo u večernjim satima dok svi ne napuste školsku zgradu

Fotokopiranje

Redovno održavanje i popravci

Priprema sobe br.7 za održavanje internih nastupa učenika

Prijevoz instrumenata za koncert učenika

Nabava materijala za potrebe Škole

Srpanj: Za vrijeme školskih praznika izvođenje radova kod većih kvarova u zgradi i

uređenje prostorija i okoliša zgrade

Kolovoz: Za vrijeme školskih praznika izvođenje radova kod većih kvarova u zgradi i

uređenje prostorija i okoliša zgrade

SPREMAČICA

Rujan: Redovno i svakodnevno čišćenje i održavanje svih površina u Školi

Čišćenje nastavnih sredstava, pomagala, panoa, školskih ploča

Prijavljivanje kvarova na zgradi, instalacijama, nastavnim sredstvima i pričinjenoj

šteti

Zatvaranje i otvaranje prozora nakon večernjeg čišćenja

Dežurstvo i briga o kretanju nepoznatih osoba u prostorijama Škole

Davanje osnovnih informacija strankama koje ulaze u zgradu

Listopad: Češćenje kabineta, namaz podnoh površina sa sredstvima za čišćenje

Pranje zavjesa

Čišćenje rasvjetnih mjesta

Čišćenje zidnih površina i stolarija

Održavanje okoliša zgrade

Obavljanje svakodnevnih poslova čišćenja i održavaja svih površina prema

katalogu poslova radnih mjesta

Studeni: Redovno i svakodnevno čišćenje i održavanje svih površina u Školi

Čišćenje nastavnih sredstava, pomagala, panoa, školskih ploča

Prijavljivanje kvarova u zgradi, instalacijama, nastavnim sredstvima i pričinjenoj

šteti

Zatvaranje i otvaranje prozora nakon večernjeg čišćenja

Dežurstvo i briga o kretanju nepoznatih osoba u prostorijama Škole

Davanje osnovnih informacija strankama koje ulaze u zgradu

-84-

Page 85: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Prosinac: Briga o estetskom izgledu Škole o ukrasnim biljkama i održavanje okoliša Škole

Čišćenje cjelokupnog inventara Škole

Čišćenje prozorskih stakala

Čišćenje nastavnih sredstava i pomagala

Pranje zavjesa prema potrebi

Čišćenje i održavanje svih površina sukladno katalogu poslova radnih mjesta

Siječanj: Redovno i svakodnevno čišćenje i održavanje svih površina u Školi

Čišćenje nastavnih sredstava, pomagala, panoa, školskih ploča

Prijavljivanje kvarova u zgradi, instalacijama, nastavnim sredstvima i pričinjenoj

šteti

Zatvaranje i otvaranje prozora nakon večernjeg čišćenja

Dežurstvo i briga o kretanju nepoznatih osoba u prostorijama Škole

Davanje osnovnih informacija strankama koje ulaze u zgradu

Veljača: Čišćenje i održavanje svih površina

Zatvaranje prozora nakon večernjeg čišćenja

Briga o kretanju stranaka u prostorijama Škole

Čišćenje glazbenih instrumenata

Čišćenje zidnih površina

Obavljanje ostalih poslova, sukladno katalogu poslova radnih mjesta

Ožujak: Briga o estetskom uređenju Škole

Čišćenje okoliša, zelenih površina i presađivanje sadnica

Pripremanje prostorija za održavanje internih nastupa i audicije

Čišćenje i premazivanje kabineta

Pomoć u organizaciji Uskršnjih koncerata

Obavlja ostale poslove prema katalogu poslova radnih mjesta

Travanj: Redovno i svakodnevno čišćenje i održavanje svih površina u Školi

Prijavljivanje kvarova u zgradi, instalacijama, nastavnim sredstvima i pričinjenoj

šteti

Zatvaranje i otvaranje prozora nakon večernjeg čišćenja

Dežurstvo i briga o kretanju nepoznatih osoba u prostorijama Škole

Davanje osnovnih informacija strankama koje ulaze u zgradu

Svibanj: Čišćenje i uređenje prostorija za audicije, prijemne ispite za učenike osnovne

glazbene škole i za pripremanje učenika za državno natjecanje

Pranje zavjesa, pokrivača za glazbene instrumente

Čišćenje nastavnih pomagala nastavnih instrumenata

Generalno čišćenje kotlovnice u dogovoru s domarom – ložačem

Fotokopiranje programa za interne nastupe učenika

Uočavanje kvarova na zgradi, instalacijama, namještaju

Lipanj: Dežuranje za vrijeme prijamnih ispita, audicija za upis učenika u osnovnu i srednju

glazbenu školu

Davanje osnovnih informacija strankama

Svakodnevno i redovno održavanje svih površina u Školi

Srpanj: Generalno čišćenje prozorskih stakala

Čišćenje zidnih površina, stolarije, školskih ploča, panoa

Čišćenje cjelokupnog inventara Škole

Čišćenje rasvjetnih mjesta

-85-

Page 86: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Pranje zavjesa

Čišćenje glazbenih instrumenata nastavnih pomagala, kabineta

Kolovoz: Čišćenje i uređenje Zbornice, Tajništva i Direkcije (generalno)

Sudjelovanje u organizaciji upisa svih učenika osnovne i srednje glazbene škole

Uređenje prostorija za provođenje razrednih i prijemnih ispita

Obavljanje ostalih poslova čišćenja

- 86 –

Page 87: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

5.6.Vremenik izradbe i obrane završnog rada

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

ŠKOLSKE GODINE 2019./2020.

objava tema za izradbu završnog rada do 20. listopada 2019.

izbor tema do 31. listopada 2019.

izradba završnog rada tijekom nastavne godine

ZIMSKI ROK

prijava obrane završnog rada do 29. studenog 2019.

predaja pisanog dijela završnog rada 24. siječnja 2020.

obrana završnog rada 04.i 05. veljače 2020.

sjednica Ispitnog odbora 06.veljače 2020.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu 07.veljače 2020.

LJETNI ROK

prijava obrane završnog rada do 20. travnja 2020.

predaja pisanog dijela završnog rada do 15. svibnja 2020.

obrana završnog rada 05. – 10. lipnja 2020.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu 18. lipnja 2020.

JESENSKI ROK

prijava obrane završnog rada do 10. srpnja 2020.

predaja pisanog dijela završnog rada do 13. srpnja 2020.

obrana završnog rada 17. kolovoza 2020.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu 18. kolovoza 2020.

- 87 -

Page 88: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA šk.godina 2019./2020.

U vezi s organizacijom i provedbom obrane završnog rada utvrđuje se sljedeći

vremenik obveza:

Imenovanje povjerenstava za obranu

završnog rada do 30. studenog 2019.

Sjednice školskog Prosudbenog odbora

I.sjednica 25. svibnja 2020.

II.sjednica (nakon dopunske nastave) 03. lipnja 2020.

III.sjednica (nakon ljetnog roka) 17. lipnja 2020.

IV.sjednica (nakon jesenskog roka) 17. kolovoza 2020.

- 88 -

Page 89: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

5.7 Vremenik popravnih i prijemnih ispita, podjele svjedodžbi, upisa

RASPORED GODIŠNJIH ISPITA 2019./2020. TS odjelu

IV.r SGŠ Polifonija TS: četvrtak, 14. svibnja 2020. u 18.30 komisija: N.Šuleski, D.Juretić, L.Demarin Dirigiranje TS: srijeda, 20. i četvrtak 21. svibnja 2020. u terminima nastave zbora komisija: D.Kovačić, I.Marčelja, A.Bossi Harmonija TS: utorak, 19. svibnja 2020. u 8.50 komisija: N.Šuleski, D.Juretić, K.Milić I.II. i III.razred SGŠ Harmonija I TS: petak, 5. lipnja 2020. u 8.50 komisija: N.Šuleski, K.Milić, D.Juretić Harmonija II TS: petak, 5. lipnja 2020. u 9.40 komisija: D.Juretić, N.Šuleski, K.Milić Harmonija III TS: utorak, 9. lipnja 2020. u 12.30 komisija: n.Šuleski, K.Milić, D.Juretić, Polifonija III TS: utorak, 2. lipnja 2020. u 8.00 komisija:L.Demarin, N.Šuleski, D.Juretić Sviranje partitura II : utorak, 9. lipnja 2020. u 8.00 komisija: K.Milić, N.Šuleski, D.Juretić Sviranje partitura III TS : utorak, 2. lipnja 2020. u 8.00 komisija: K.Milić, N.Šuleski, D.Juretić

- 89 -

Page 90: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

RASPORED RAZREDNIH ISPITA ODJEL ZA KLAVIR

Šk.godina 2019./2020.

Predmet: KLAVIR

Čet.14.05.2020. u 12.30 7 IV.SGŠ TS M.Buljan, A.Buždon + m.

i obligat

Čet.14.05.2020. u 14.15 7 IV.IN J.Jurić, L.Gudelj + mentor

…………….

Pon.1.6.2020. u 12.00 31 6. i 2.pr.obl. E.F.Bolanča, J.M.Žerovnik + m.

u 14.00 29 I. II i III. obligat T.B.Verzon, B.P.Skladany + m.

Uto.2.6.2020. u 16.30 28 3.r. A.Dražul, S.Kranželić + m.

Sri.3.6.2020. u 16.30 7 1.r. S.Rapotec, D.Perković + m.

u 17.15 7 1.r.

u 18.00 7 1.r.

Čet.4.6.2020. u 16.30 34 2.r. P.Grbac, J.Plazonić + m.

Pet.5.6.2020. u 15.00 7 MATURE KLAVIR

u 10.00 PO Krk 1.-6.r.J.K.Janković, K.Vuksanović , L.Gudelj

……………………

Pon.8.6.2020. u 12.00 31 5.r. i 1.pr.TS I.Šarčević, S.Klen + m.

Uto.9.6.2020. u 15.00 29 4. r. J.B.Mijalić, D.Hatta + m.

u 10.00 PO RAB 1.-6. J. Jurić, J.Dumić, A.P.Host

Sri.10.6.2020. u 15.00 7 6. r. i 2.pr.TS J.Jurić, A.Dražul + m.

Čet.11.6.2020. u 12.00 7 I, II, III.IN J.K.Janković, L.Gudelj + m.

Čet.11.6.2020. u 14.00 34 I, II, III.TS D.Marinović, T.Butković + m.

Pročelnica: Ana Dražul, prof.savjetnik

- 90 -

Page 91: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

ZAVRŠNI ISPITI ZA MATURANTE ODJEL ZA KLAVIR

Petak, 5.6.2020.

Soba 7

U 15.00 sati OLIVER BRANKO DIGNUM

(mentor: D.Hatta,prof.)

U 16.00 sati IVOR LAKIĆ

(mentor: J.Plazonić,prof.)

Ispitno povjerenstvo:

Ana Dražul, prof.savjetnik

Jasna Kvaternik Janković, prof.savjetnik

predmetni nastavnik

Pročelnica: Ana Dražul, prof.savjetnik

- 91 -

Page 92: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

RAZREDNI ISPITI IZ KLAVIRA ZA UČENIKE IV.R. ODJEL ZA KLAVIR

ČETVRTAK, 14.5. 2020. U 12.30 SATI , SOBA 7

KLAVIR TS

1.Vjeran HRVATIN

2.Filip KRASNY

3.Jakov SRDOČ

Ispitno povjerenstvo: S.Kranželić, E.F.Bolanča i mentor

ČETVRTAK, 14.5. 2020. U 13.30 SATI , SOBA 7

KLAVIR OBLIGAT

1.Lisa BEG

2.Jan CELIN

3.Imran DURAJ

4.Dino ĐERIĆ BARIČEVIĆ

5.Ivan JURLINA

6.Nola RADAKOVIĆ

7.Gloria RADOJKOVIĆ

8.Neli SALKOVIĆ

9.Lucija SKOBLAR

10.Karla SORČIĆ

11.NieveTRIFUNAC

Ispitno povjerenstvo: S.Kranželić, E.F.Bolanča i mentor

ČETVRTAK, 14.5. 2020. U 15.00 SATI , SOBA 7

KLAVIR IN

1.Oliver Branko DIGNUM

2.Ivor LAKIĆ

Ispitno povjerenstvo: A.Dražul, J.K.Janković i mentor

Pročelnica: Ana Dražul, prof.savjetnik

- 92 -

Page 93: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

RASPORED GODIŠNJIH ISPITA NA ODJELU ZA GUDAČE, GITARU, MANDOLINU I HARFU

ŠK.GOD. 2019./2020.

GITARA

8.06.2020.g. učionica br.9 u 9.00 sati

Ispitno povjerenstvo: S.Čolović,prof., L.Toman,prof., D.Mamuza,prof.

VIOLA, VIOLONČELO I KONTRABAS (moguća promjena termina kontrabas)

9.06.2020.g. učionica br. 21 u 9.00 sati

Ispitno povjerenstvo: N.Vadlja Šimunić,prof., A.Vadlja,prof., M.Šestan,prof.

HARFA

9.06.2020.g. učionica br.9 u 9.00 sati

Ispitno povjerenstvo: J.Štiglić,prof., L.Toman,prof., S.Čolović,prof.

VIOLINA

10.06.2020.g. učionica br. 21

Ispitno povjerenstvo: V.Salopek,prof., A.Škrinjar,prof., M.Veljak,prof.,

A.Martinčić,prof.

Napomene: Učenici koji su u šk.godi.2019./2020.bili na natjecanjima, oslobođeni

su polaganja godišnjeg ispita po odluci Odjelnog vijeća od 12.05.2006.g.,potvrđenoj

na Odjelnoj sjednici održanoj 21.05.2015.g.

Ispiti prema osobnim potrebama održati će se isti dan kada i godišnji ispiti za

pojedini instrument.

Pročelnik: Mauro Šestan, prof.savjetnik

- 93 -

Page 94: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

GODIŠNJI I ZAVRŠNI ISPITI ZA UČENIKE IV.R.

Godišnji ispit, 21.05.2020.g. soba br.7

u 9.30 sati

LISA BEG, mandolina (mentorica: N.Balyk,prof.)

Ispitno povjerenstvo: N.Balyk,prof.,M.Veljak,prof., M.Šestan,prof.savjetnik

u 10.30 sati

JAN CELIN, violina (mentorica: A.Martinčić,prof.)

Ispitno povjerenstvo: A.Martinčić,prof., M.Veljak,prof., A.Škrinjar,prof.

u 11.30 sati

NIEVE TRIFUNAC, violončelo (mentor: M.Šetan,prof.savjetnik)

Ispitno povjerenstvo: M.Šestan,prof.,A.Valja,prof.,N.Vadlja Šimunić,prof.

u 12.30 sati

GLORIA RADOJKOVIĆ, violončelo (mentor: M.Šestan,prof.savjetnik)

Ispitno povjerenstvo: M.Šestan,prof.,A.Valja,prof.,N.Vadlja Šimunić,prof.

u 13.30 sati

IVAN JURLINA, gitara (mentorica: S.Čolović,prof.)

u 14.30 sati

IMRAN DURAJ, gitara (mentorica: S.Čolović,prof.)

Ispitno povjerenstvo: S.Čolović,prof., L.Toman,prof., D.Mamuza,prof.

Pročelnik: Mauro Šestan, prof.savjetnik

-94-

Page 95: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Završni ispit, 12.06.2020., soba br.7

u 13.00 sati

JAN CELIN, violina (mentorica: A.Martinčić,prof.)

Ispitno povjerenstvo: A.Martinčić,prof., M.Veljak,prof., A.Škrinjar,prof.

u 14.00 sati

LISA BEG, mandolina (mentorica: N.Balyk,prof.)

Ispitno povjerenstvo: N.Balyk,prof.,M.Veljak,prof., M.Šestan,prof.savjetnik

u 15.00 sati

NIEVE TRIFUNAC, violončelo (mentor: M.Šetan,prof.savjetnik)

u 16.00 sati

GLORIA RADOJKOVIĆ, violončelo (mentor: M.Šestan,prof.savjetnik)

Ispitno povjerenstvo: M.Šestan,prof.,A.Valja,prof.,N.Vadlja Šimunić,prof.

u 17.00 sati

IVAN JURLINA, gitara (mentorica: S.Čolović,prof.)

u 18.00 sati

IMRAN DURAJ, gitara (mentorica: S.Čolović,prof.)

Ispitno povjerenstvo: S.Čolović,prof., L.Toman,prof., D.Mamuza,prof.

Pročelnik: Mauro Šestan, prof.savjetnik

- 95 -

Page 96: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

RASPORED RAZREDNIH ISPITA ODJEL ZA PUHAČE, PJEVAČE, UDARALJKE I HARMONIKU

ŠK.GOD.2019./2020.

FLAUTA

03.06.2020. u 15h soba 7

Ispitno povjerenstvo: M.Bosanac,prof., P.Radin,prof., M.Sironić,prof.

KLARINET I SAKSOFON

04.06.2020. u 8.30h soba 21

Ispitno povjerenstvo: G.Prša,prof., D.Kumpare,prof., N.Arbula,prof.

TRUBA , ROG I TROMBON

04.06.2020. u 10h soba 21

Ispitno povjerenstvo: G.Prša,prof., P.Tepšić,prof., I.Lukanec,prof.

UDARALJKE

05.06.2020. u 11h soba7

Ispitno povjerenstvo: G.Prša,prof., A.Primorac,prof., D.Marinović,prof.

SOLO PJEVANJE

08.06.2020. u 10h soba 7

Ispitno povjerenstvo: G.Prša,prof., A.Bossi,prof., I.Haller,prof.

HARMONIKA

05.06.2020. u 10h soba 7

Ispitno povjerenstvo: J.Nemet,prof., N.Atanasković,prof., V.Balyk,prof.savjetnik

Pročelnik: Goran Prša, prof.

- 96 -

Page 97: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

RAZREDNI ISPITI ZA MATURANTE Odjel za puhače, pjevače, udaraljke i harmoniku

Ponedjeljak, 11.05.2020.

U 13.00 sati

DINO ĐERIĆ BARIČEVIĆ, harmonika

NOLA RADAKOVIĆ, harmonika

KARLA SORČIĆ, harmonika

Ispitno povjerenstvo: J.Nemet,prof., N.Atanasković,prof., V.Balyk,prof.savjetnik

Ponedjeljak, 11.05.2020.

U 13.00 sati

LUCIJA SKOBLAR, flauta

Ispitno povjerenstvo: P.Radin,prof., M.Bosanac,prof., M.Sironić,prof.

U 13.00 sati

NELI SALKOVIĆ, pjevanje

Ispitno povjerenstvo: I.Haller,prof., A.Bossi,prof., G.Prša,prof.

Pročelnik: Goran Prša,prof.

- 97 -

Page 98: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

ZAVRŠNI ISPITI ZA MATURANTE odjel za puhače, pjevače, udaraljke i harmoniku

Ponedjeljak, 8.06.2020.

U 13.00 sati

DINO ĐERIĆ BARIČEVIĆ, harmonika

U 14.00 sati

NOLA RADAKOVIĆ, harmonika

U 15.00 sati

KARLA SORČIĆ, harmonika

Ispitno povjerenstvo: J.Nemet,prof., N.Atanasković,prof., V.Balyk,prof.savjetnik

Ponedjeljak, 8.06.2020.

U 16.00 sati

LUCIJA SKOBLAR, flauta

Ispitno povjerenstvo: P.Radin,prof., M.Sironić,prof., M.Bosanac,prof.

U 17.00 sati

NELI SALKOVIĆ, pjevanje

Ispitno povjerenstvo: I.Haller,prof., A.Bossi,prof., G.Prša,prof.

Pročelnik: Goran Prša,prof.

- 98 –

Page 99: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

PODJELA SVJEDODŽBI I UPISI

od 2. – 6. razreda, 2.pr. i II., III. i IV.r.S.Š.

u utorak, 30.lipnja 2020.g. od 15.00 – 19.00 sati

Svečana podjela svjedodžbi učenicima 6. razreda OGŠ

u četvrtak, 18. lipnja 2020.g.

u dvorani škole

Svečana podjela svjedodžbi učenicima IV. razreda SGŠ

u četvrtak, 18. lipnja 2020.g.

na Svečanom koncertu u Guvernerovoj palači

- 99 -

Page 100: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

P O P R A V N I I S P I T I

Prijave za popravne i razredne ispite u jesenskom roku su u

Tajništvu Škole

Četvrtak, 02.srpnja 2020.g.

od 10 – 12 sati u Tajništvu Škole

Jesenski rok

za učenike O.G.Š., 1. i 2.pr. i I.,II. i III.r.S.Š.

Utorak, 18.kolovoza 2020.g. u 8.30 sati

Podjela svjedodžbi nakon jesenskog

popravnog roka

Utorak, 18.kolovoza 2020.g.

Upisi za učenike koji su uspješno položili popravne

i razredne ispite u jesenskom roku

Utorak, 18.kolovoza 2020.g.

- 100 -

Page 101: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

PRIJAMNI ISPITI ZA UPIS DJECE U PRIPREMNI PROGRAM – GLAZBENOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I UČENIKA U 1.R.O.G.Š.,

održat će se u 2 upisna roka odnosno do popunjenja planiranih upisnih kvota

I.upisni rok

Subota, 06.lipnja 2020.godine – prijemni ispiti – provjera glazbenih sposobnosti Utorak, 09.lipnja 2020. u 12 sati - rezultati Srijeda, 10.lipnja 2020.godine – upisi

II.upisni rok Četvrtak, 27.kolovoza 2020.godine – prijemni ispiti – provjera glazbenih

sposobnosti Četvrtak, 27.kolovoza 2020.godine - upisi

Ispitno povjerenstvo:

ZA PRIPREMNI PROGRAM ZA OSNOVNO GLAZBENO OBRAZOVANJE NEMA PRIJEMNOG ISPITA

ZA 1.RAZRED OGŠ ODJEL ZA KLAVIR

1. Barbara Ćućić

2. Ana Dražul 3. Sara Rapotec

ZA 1.RAZRED OGŠ ODJEL ZA GUDAČE, PUHAČE, GITARU, HARFU I UDARALJKE I HARMONIKU

1. Doris Kovačić 2. Mauro Šestan

3. Goran Prša 4. Josip Nemet

- 101 -

Page 102: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

JAVNI NASTUPI (u školi i izvan nje) MJESTO I DATUM _______________________________________________________________________________

2019.

- 14.studenoga Koncertna večer hrvatske glazbe

- 26. studenoga Edukacijski koncert--dogovor s Osnovnim školama – ujutro

- 26. studenoga Mladi virtuozi – koncert virtuoznih kompozicija

- 5.prosinca Concertino povodom Sv.Nikole

-12.prosinca Suvremeni skladatelji

-17.prosinca Božićni koncert

2020.

- 30. siječnja Barokne poslastice – 270. god. Smrti J: S. Bacha

- 6. veljače Crno i bijelo – koncert instrumenata s tipkama

-14.veljače Valentinovo poezije i glazbe ( u 12,00 )

- 20.veljače Kostimirani koncert

- 5. ožujka Edukacijski koncert-dogovor s Osnovnim školama – ujutro

- 5. ožujka Klasično – romantično – 250.god.rođenja L. van Beethovena

i 210.god.rođenja F. Chopina

- 26. ožujka Majstori svirači - Koncert natjecatelja

- 2. travnja U susret Uskrsu

-102-

Page 103: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

PROSLAVA 200.g. GLAZBENE ŠKOLE

24. travnja Predavanje u Ronjgima

26. travnja Misa zahvalnica

27.travnja Koncert profesora

28. travnja Koncert učenika Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

Rijeka s gostima iz Glazbenih škola B.Berse , V.Lisinskog i

Glazbenog učilišta Elly Bašić iz Zagreba, F.Kuhača iz

Osijeka , I.M.Ronjgova iz Pule i Umjetničke škole Luke

Sorkočevića iz Dubrovnika

29.travnja HNK I. pl. Zajca - predstavljanje monografije

Svečana akademija u suradnji sa ŠPUR-om – 220. godina

umjetničkog obrazovanja ( 200 + 20 )

- 7.svibnja Sul fiato – koncert puhača, puhačkog orkestra i pjevača

- 9. svibnja Sudjelovanje zborova u obilježavanju godišnjica rođenja i

smrti I. M. Ronjgova u sklopu Rijeka EPK 2020.

Suradnja s HNK I. pl. Zajca i zborom HRT

Mo. Tomislav Fačini

- 21. svibnja Strings only - Koncert Gudačkih orkestara OGŠ i SGŠ

- 28. svibnja Koncert zborova - obrana završnog rada za učenike TS

- 4. lipnja Koncert u Krku povodom Dana Grada Krka

- 15. – 17.lipnja GUG – u perivoju Guvernerove palače

- 18.lipnja Svečani koncert maturanata i podjela svjedodžbi

- 103 –

Page 104: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA
Page 105: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.pdfRijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA

Rješenja o rasporedu radnih obveza nastavnika

za šk.god. 2019./2020.

-105 -


Top Related