Transcript
Page 1: Indblik nr 3 påske 2014

INDBLIK Skoleblad for

Viby Skole

Nr. 3

Påske 2014

Page 2: Indblik nr 3 påske 2014

2

S. 3 Kalles leder af Kalle Kristensen

S. 4 Tabulex i SFO af Thomas Leth

S. 5 Den nye hverdag i det nye skoleår.

af pæd.leder Anders Munthe.

S. 6 Boganmeldelser af elever fra 3.a

S. 9 Mere skole—dygtigere elever? af Emilie Plougmand

Bak, Ida Amalie Skousborg Frederiksen Vahl og Freja

Bøttern Nielsen

S. 10 Hvordan er det at gå i specialklasse?

S. 12 Venskabsklasser 2.a og 5.a-

S. 14 Brandøvelser

S. 15 Brobygning i 4.a

S. 16 Kunst i 0.B

S. 17 0.B på besøg på Aros

S. 19 Fastelavn

S. 20 2.B til morgensang i Domkirken.

S. 21 Bagsiden.

Page 3: Indblik nr 3 påske 2014

3

Af skoleleder

Kalle Kristensen Vi kan alle være meget stolte af Viby Skole og

af det vi hver især yder, for at gøre den til en

fantastisk skole.

Påskeferien venter lige om

hjørnet og med den en for-

tjent ferie til personalet og

vores elever. Men egentlig

har vi ikke tid til at holde

ferie, for skolereformen

presser på, og vi skal være

så nogenlunde klar til 1.

august.

Skolereform

For os alle venter en læn-

gere og mere varieret sko-

ledag, der på samme tid

skal gøre eleverne dygtige-

re, reducere den negative

sociale arv og give perso-

nalet mulighed for at kun-

ne være mere sammen med

eleverne og have mulighed

for at kunne mødes med

hinanden i relevante fora.

Men, men.. det er altså en

større opgave end forven-

tet, og vi skal have den til-

lid til hinanden, der gør at

vi har tid til at øve os og

har en ambition om at blive

rigtig dygtige til den nye

skolereform. Der er meget

nyt bl.a. understøttende ti-

mer og bevægelse integre-

ret i fagene, som vi ikke er

helt skarpe på endnu, men

på Viby Skole er der en vil-

je til at ville, både blandt

personalet men også i sko-

lebestyrelsen.

Vi forsøger at informere jer

forældre på flere måder.

Via skriftlig information på

vores hjemmeside, på In-

tra, her i skolebladet, men

også ved Folkemøder, som

vi har afholdt et af og det

næste kommer i juni må-

ned. Det er vigtigt at vi alle

er oplyste, og I skal ikke

hold jer tilbage, hvis I

mangler noget eller har go-

de ideer.

Jeg er kun et klik væk, så

tøv endelig ikke.

Valg

I øvrigt er der valg til sko-

lebestyrelsen her i den

nærmeste fremtid, og der

er brug for at et bredt ud-

snit af skolens forældre

melder sig. Se i øvrigt Intra

og Skoleporten.

Et fantastisk år!

Det har været ”måleår” og

målermanden har holdt sit

indtog blandt elever, perso-

nale og forældre. ”Han”

har undersøgt elevernes

trivsel, personalets psyki-

ske arbejdsmiljø og foræl-

drenes tilfredshed med

skolen.

Vi kan alle være meget

stolte af Viby Skole og af

det vi hver især yder, for at

gøre den til en fantastisk

skole.

Ifølge målingerne tyder alt

på, at vores elever generelt

trives rigtig godt, at perso-

nalet er glad for deres ar-

bejdsplads og at forældrene

er tilfredse eller meget til-

fredse med deres skole –

både undervisningsdelen

og SFO.

Henholdsvis 92 % og 91,6

% af jer forældre var til-

fredse eller meget tilfredse

med skoledel og SFO-

delen. Det var et topresul-

tat både i Århus, men san-

delig også på landsplan.

Alle målingerne, bortset

fra elevtrivselsmålingen,

ligger på skolens hjemme-

side.

Indblik

Page 4: Indblik nr 3 påske 2014

4

Nye klasser nye folk Viby Skole begynder næste

skoleår med hele 3 børne-

haveklasser, hvilket ikke er

sket inden for de seneste

10 år. Herudover kommer

der en ekstra specialklasse

til skolen. Dejligt med no-

get tilgang, som ruster os

til fremtiden. De nye klas-

ser betyder sammen med

det øgede timetal, at vi skal

ansætte nye lærere, børne-

haveklasseleder og pæda-

goger. En proces, der fore-

går i øjeblikket og varer

den næste måneds tid.

Hvor skal vi være – hvor

er der plads?

Der bliver lidt knaphed på

pladsen. Flere børn ind i

SFO grundet en ekstra 0.

Klasse. Flere klasser til det

samme antal lokaler. Ind-

retning af personalear-

bejdspladser til personalet,

når de skal tilbringe en væ-

sentlig del af deres arbejde

på skolen – 35 timer om

ugen i 42 uger af året skal

det pædagogiske personale

være til stede på arbejds-

pladsen. Herudover er der

afsat til forældresamarbej-

de, som kan ligge ud over

tilstedeværelsestid samt

tid, hvor lærere og pæda-

goger kan forberede sig

”hjemme”.

Hvor der er en vilje er der

en vej, og hvor der er hjer-

terum, er der husrum, så

jeg er overbevist om, at det

nok skal gå, indtil vi får

bygget lidt flere kvadrat-

meter til Viby Skole.

Påsken har jo en særlig be-

tydning, som vi måske ikke

tænker over i dagligdagen,

men er jo en central del i

den kristne religion. Jesus

som Guds søn på jorden,

der døde på korset Lang-

fredag for knap 2000 år si-

den, for menneskehedens

skyld. For vores skyld.

Vi andre, der lever, har til

enhver tid pligt til at gøre

noget for andre og ikke

mindst for de, der har mest

behov for hjælp. Guddom-

melige bliver vi ikke, men

menneskelige er også godt.

Glædelig påske til jer alle

og tak for indsatsen og den

fantastiske opbakning til

skolen.

Page 5: Indblik nr 3 påske 2014

5

Af

Sfo-leder Thomas Leth

Tabulex i SFO.

I SFO’en vil vi fremover benytte os af et

digitalt ind- og udkrydsningssystem, som

hedder Tabulex SFO. Systemet benyttes

også til stamkort, aftalesedler, sygemel-

dinger, feriemeldinger, legeaftaler og fri-

tidsaktiviteter. Systemet kan spare os for

mange administrative opgaver med bl.a.

indkrydsning og besvarelse af telefonop-

kald. Dette vil frigøre mange ressourcer,

som kan anvendes sammen med jeres

børn. Samtidig er det langt mere over-

skueligt for både børn og voksne. Syste-

met er sat op i begge afdelinger.

Det betyder, at børnene hver dag skal

krydse sig ind og ud på en skærm, samt

sige goddag og farvel til en voksen. I for-

ældre skal opdatere stamkort, aftalesed-

ler, gå hjem tider, udfylde feriesedler

mm. via en forældreadgang på enten

computer, tablet eller smartphone.

I logger på Tabulex SFO gennem

forældreintra - SFO - Tabulex SFO eller

med nem-id.

Hvis I skal logge på Tabulex SFO med en

smartphone, skal I oprette en bruger. Bru-

geroprettelsen findes nederst under

"stamkort" i Tabulex SFO. Derefter skal I

hente app'en "Tabulex forælder" i

Appstore aller Google Play, og

logge ind med jeres nye brugernavn og

adgangskode.

Opstartsperiode

Efter en tilvænningsperiode, som slut-

ter 1. maj, forventer vi kun i begræn-

set omfang at modtage telefonopkald,

sedler eller mundtlige beskeder ved-

rørende gå-hjem-aftaler mv. ferietil-

melding foregår fremover gennem Ta-

bulex.

Har du brug for hjælp til brugen af

programmet, er du velkommen til at

spørge personalet om hjælp, når du

afleverer/henter dit barn.

I kan læse meget mere om Tabulex

SFO på vores hjemmeside, hvor der

også er praktiske anvisninger om,

hvordan man får det til at virke.

Rigtig god fornøjelse med Tabulex SFO.

Thomas

Page 6: Indblik nr 3 påske 2014

6

16. december 2013 vedtog folketinget en meget stor og omfattende reform af folke-

skolen, og her små fire måneder efter er vi kommet et godt stykke ad planlægnings-

vejen. Hvad reformen helt præcist kommer til at betyde, og hvordan alle enkelte ele-

menter falder på plads, er vi ikke helt på plads med endnu – men vi har en plan og er

helt sikre på, at vi er klar til august.

Vi har udviklet den overordnede ramme for skoledagen på Viby Skole – hvilket be-

tyder at:

til og med 3. årgang skal fremover gå i skole 30 timer pr uge, hvilket svarer til 25

fagopdelte lektioner (fx dansk, engelsk, matematik, idræt) pr. uge og 8 af de nye un-

derstøttende lektioner – på Viby Skole bliver det hver dag

fra kl. 800 til 1400.

4. til og med 6. årgang skal fremover gå i skole 33 timer pr uge, hvilket svarer til

31 fagopdelte lektioner (fx dansk, engelsk, matematik, idræt) pr. uge og 5 af de nye

understøttende lektioner – på Viby Skole bliver det hver dag

fra kl. 800 til 1420 – dog én dag pr uge til kl. 1505.

7. til og med 9. årgang skal fremover gå i skole 35 timer pr uge, hvilket svarer til

32 fagopdelte lektioner (fx dansk, engelsk, matematik, idræt) pr. uge og 5 af de nye

understøttende lektioner – på Viby Skole bliver det hver dag

fra kl. 800 til 1505.

Alt efter valg af valgfag og evt. deltagelse i konfirmationsforberedelse vil

flere dage hver uge blive til kl. 1600.

For alle elever, 0. til og med 4. årgang, vil det forsat være muligt at tilmelde sig Viby

Skoles SFO – åbent alle dage fra 630 til 800 og igen fra undervisningens ophør til kl.

1700 (1630 fredage). Viby Skoles SFO har ingen ”lukkedage” – prisen på SFO ned-

sættes fra august med 18% i Aarhus Kommune. Fra 5. årgang har eleverne forsat

mulighed for at blive meldt ind i klubben AKVA 2000.

Den 2. april afholdt vi det første af to informations ”folkemøder” om betydninger af

reformen på Viby Skole. Det næste møde bliver den 3. juni kl. 1900 i skolens

personalerum. Derudover vil vi løbende orientere via Intra og hjemmesiden. Har I

spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte lærerne, pædagogerne eller ledelsen

på skolen.

Af. Pæd. Leder

Anders Munthe

Den nye hverdag – i det nye skoleår

Page 7: Indblik nr 3 påske 2014

7

Kurt har føselsdag. Han

får et fly fra

2.verdenskrig. Ali Zon-

go er en god bog, om et

rumvæsen, som for-

vandler sig til en dino-

saur, som deres nabo

skyder ned. Desværre

rammer han Ali, som

bløder kraftigt. Jeg gi-

ver den 4 ud af 5 stjer-

ner.

Villads 3.a

Ali Zongo

Den er spændende. Den handler om en pi-

ge, der vil ud til det sted, hvor kragerne

vender. Emmas mor har altid travlt, hun

kommer sent hjem fra arbejde, og når det

endelig er weekend, er der så meget andet

hun skal. Da Emmas mor endelig får ferie,

så har hun stadig travlt med sit arbejde på

sin tabel, telefon og computer.

Jeg synes bogen er god. Jeg giver den 4 ud

af 5 stjerner.

Sofia 3.a

Boganmeldelser. Her er nogle boganmeldelser som nogle af børnene fra 3.a har lavet. Håber

at de kan give noget inspiration. Ellers er der jo også rigtig mange andre

gode bøger som kan lånes på biblioteket.

Page 8: Indblik nr 3 påske 2014

8

Den er spændende, fordi der

er en spids, de skal have fat

i. Men for en gangs skyld

lykkes det sorte hånd bro-

derskabet, at komme dem i

forkøbet.

De er bange for broderska-

bet. De er kun børn, så det

kan være farligt.

William S 3.a

Det skjulte vers

EN GRIM OVERRASKELSE…….. Den handler om en dreng, som kom-mer tidlig hjem fra skole. Og så vil han skramme sin lillebror. Den er god for 1.klasses børn, fordi den er let at læse. Jeg giver den 4 ud af 5 stjerner.

Simon 3.A

I SKOLENS KÆLDER

Den handler om en lærer på en skole. Der er en dreng, som finder ud af, at læreren er kannibal og at han har spist mennesker. Dem kan han godt lide. Jeg synes bogen er god fordi, der er kannibaler med. Jeg giver den 4 ude af 5 stjerner.

Nikolai 3.a

Page 9: Indblik nr 3 påske 2014

9

Den handler om, at

Rudi laver en bom-

be. Den er sjov, for-

di at Cykelursulas

kører i en sofacy-

kel. Den er også

sjov fordi, at de la-

ver sommerfyrvær-

keri og fyrer det af

om natten. Jeg gi-

ver den 4 ud af 5

stjerner.

Isak 3.a

Os fra blom-

sterkvarteret

Robin Hood og hans fredløse

mænd lever dybt inde i Sher-

wood-skoven. De er eftersøgt af

Sheriffen af Nottingham. De rø-

ver fra de rige og giver til de

fattige, men de er kloge og snu

og narrer sheriffen gang på

gang. Den er god og spændene

og sjov

ROBIN HOOD

Magnus 3.a

Page 10: Indblik nr 3 påske 2014

10

Den nye skolereform be-

tyder længere dage og

mindre fritid for eleverne

og lærerne. Meningen er

at eleverne skal blive

endnu klogere.

Af: Emilie Plougmand

Bak, Ida Amalie Skous-

borg Frederiksen Vahl og

Freja Bøttern Nielsen

Efter sommerferien kom-

mer der en ny skole reform

det betyder at eleverne skal

gå i skole til kl. 15.00 hver

dag. Dog er der to skoler

der skal gå i skole til

kl.16.00 hver dag. De to

skoler hedder Søndervang-

skolen og Torsvangskolen.

Dem der kun skal gå i sko-

le til kl.15.00 det hedder

ikke heldags skole det hed-

der skole reform. Heldags

skolen er nemlig kun på de

to skoler der står højre op-

pe i teksten.

Foto af: Emilie Plougmand

Bak.

Anders Munthe, pædago-

gisk leder, blev interviewet

til denne artikel.

Foto af: Freja Bøttern

Elever

Meningen med det her er

at de elever der går i 8.

klasse skal kunne det

samme som dem der går i

9. klasse nu. Fritiden på

de forskelige

skoler bliver ikke ødelagt,

som sådan, men man kan

bare først komme til

sport efter kl. 15.00 eller

der efter. Man kommer

også til at lave mere be-

vægelse i timen som løbe

hoppe og meget mere.

Man får engelsk fra 1.

klasse og tidligere hjem-

kunst skab og tysk og

sløjd.

Lærer

Lærerne skal være meget

mere på skolen og plan-

læge møder undervisning

og elev planer. De må ik-

ke tage på ferier uden for

skole ferien de skal være

på skolen medmindre de

har små børn så har de

noget der hedder om-

sorgsdage. Når det bliver

sommer skal de være på

skolen den første uge af

ferien og den sidste uge af

ferien.

Mere skole, dygtigere elever?

Page 11: Indblik nr 3 påske 2014

11

På Viby Skole har vi et særligt dejligt

hus, ”Det Hvide Hus”. Her er der plads

til os alle, store, små, skæve, runde, sjo-

ve - vi har alle en plads, for vi er alle

vigtige.

Skrevet af Nina

Vores behov

Jeg hedder Nina, og jeg er 14 år. Jeg går i

en specielklasse og er elev i ”Det Hvide

Hus”. Jeg vil skrive om, hvordan det er at

gå i en specielklasse på Viby Skole.

I en specielklasse er der ikke så mange

elever, fordi nogen har svært ved at være

sammen i en klasse med alt for mange

mennesker. Derfor er man ikke så mange

elever i en specielklasse. I min klasse,

som er 7. C er vi 7 elever. Det er rigtig

godt for mange af os, da vi har nogle,

som meget nemt bliver forstyrret af for

meget larm og derved ikke kan koncen-

trere sig. For mit vedkommende har jeg

behov for tæt kontakt til min lærer, på

den måde lærer jeg bedst og får meget

mere fagligt ud af undervisningen. I år

har min lærer fortalt mig at jeg er blevet

meget dygtigt til dansk, fordi jeg oplever,

at vi har fået mere undervisning, og at jeg

er blevet udfordret meget mere fagligt.

Jeg er nu på samme niveau som andre 7.

klasser, men jeg har bare stadig brug for

at min lærer hjælper mig i et roligt og stil-

le tempo.

Vi bliver set

Den anden grund til man ikke er så man-

ge elever i en specielklasse, er hvis du

rakte hånden op (i din egen klasse), fordi

du har brug for hjælp, så kan læreren ikke

hjælpe dig fordi der er mange andre ele

ver i klassen, som har brug for hjælp. Så

siger læreren til dig om du ikke kan vente

lidt fordi der er andre, der har brug for

hjælpen. Det gør at du bliver nødt til at

vente måske i rigtig lang tid før læreren

kommer hen til dig. Det kan være hårdt,

at vente når man har behov for hjælpen

her og nu. Derfor synes jeg det er

Hvordan er det at gå i en specialklasse?

Page 12: Indblik nr 3 påske 2014

12

dejligt at gå i en speciel-

klasse, hvor jeg har et tæt

samarbejde med min lærer.

Hvorfor er jeg elev i ”Det

Hvide Hus”

I vil sikkert gerne vide

hvorfor, jeg går i en speciel-

klasse. Jeg ved ikke helt

præcis, hvorfor jeg går i en

specielklasse, men jeg tror

det er fordi jeg er meget

glemsom og måske andre

ting som jeg ikke selv ved.

Lina, min dansklærer har

også fortalt mig, at jeg har

behov for at lærer at kunne

udtrykke mig, fortælle

hvordan jeg har det, sige fra

og også få den hjælp jeg har

behov for i min danskun-

dervisning. Lige siden jeg

startede i skole har jeg gået

i en specielklasse. Hvis jeg

kom i en normal klasse ville

jeg synes det var mærkeligt,

fordi jeg ikke er vant til at

være i en klasse, hvor der er

mange elever. Jeg har prø-

vet mange gange og være i

en klasse, hvor der er man-

ge elever. Jeg har nemlig to

søskende og de går begge to

i normal klasse. Dengang

jeg gik i SFO henne ved de-

res skole, så var jeg tit i min

søsters klasse og fik små

opgaver, som jeg kunne la-

ve eller så tegnede jeg

imens min søster havde

time. Jeg synes det var me-

get hyggeligt og være i hen-

des klasse fordi alle kendte

mig, så det var meget nor-

mal for mig at komme ind i

hendes klasse uden og være

genert.

Vores venskab

Vi har et godt fællesskab

sammen, vi leger meget tit

sammen. Ali og Amar gyn-

ger hvert frikvarter, resten

af drengene de spiller fod-

bold eller er sammen med

en anden klasse. Jeg er over

ved gyngerne og venter på

jeg må gynge på Alis gyn-

ge. Vi kan godt lide og lege

politi og røver. Vi hjælper

hinanden i timerne når vi

har brug for det. Vi fjoller

også meget sammen. En af

os tager kage med hver ons-

dag og hver fredag tager en

af os brød med.

Vi snakker meget. Vi spiller

også rigtig meget.

Vi tænker på de gamle min-

der vi havde (eller mig og

min bedste veninde gør i

hvert fald).

Vi kan godt lide og hygge

os sammen.

Vi er to muslimer, to vietna-

meser og tre dansker. Vi er

meget glade for, vi har hin-

anden.

Page 13: Indblik nr 3 påske 2014

13

5.a har været en stor hjælp for 2.a, når de har arbejdet med computerne. Tre tirsdage har 8

elever fra 5.a vist 2.a, hvordan man kan fx lavet seje effekter, men også hjulpet med at

logge på, finde det rigtige program, gemme og logge af computeren igen.

”De var rigtig gode til at hjælpe os”, siger Karla 2.a og fortsætter,

”Det er på en måde også, lige som at få nogle nye venner, hvis man en dag ikke har nogen

at lege med”.

”Kasper var rigtig god til at hjælpe”, siger Sylvester 2.a.

”Han var god til at finde på, hvad man kunne skrive og finde nogle seje billeder, som pas-

sede til”.

I hver af de to klasser hænger en kalender, hvor man kan se planen for frikvarterslege. Én

gang om ugen leger to elever fra 5.a med 2.a. Islandsk gemme er den nye favorit, som 2.a

har lært af 5.a.

Sidste skoleår klippede de to klasser julepynt sammen. I år har de påskehygget en dag,

med klip, brød og saft.

”Det er sjovt” griner Freja 2.a,

”Der er så mange af de store piger, der synes jeg er nuttet”.

Inden sommerferien er planen, at de to klasser tager på tur sammen en dag, måske til

stranden.

Venskabsklasser - 2.a og 5.a

Page 14: Indblik nr 3 påske 2014

14

Page 15: Indblik nr 3 påske 2014

15

Brandøvelser har vi jo jævnligt på Viby Skole. Og når der så opstrå situatio-

ner hvor øvelserne ikke er planlagt, men er opstået ved et uheld (i december

pga. nogle store måtter der væltede i hallen og uheldigvis ramte en brandmel-

der) så er det jo dejligt at vide, at alle elever og personale opfører sig, som det

har været planen; at alle kommer hurtigt ud på fodboldbanen og opstiller ved

klassernes samlingsskilte.

Her—lidt forsinket men meget illustrativt—er alle incl. Luciapigerne kom-

mer ud og stillet op.

Ros til alle!!!!

Brandøvelser

Page 16: Indblik nr 3 påske 2014

16

Som et samarbejdsprojekt har

vi i 4.A fundet ud af hvor me-

get bro man kan bygge ud af

ca. 1 1/2 pakke kopipapir + lidt

tape, karton og clips.

Det blev til ca. 1,5 meter bro i

bedste gittersystem med vejba-

ne med midterstriber, og biler.

Det tog 3 dobbeltlektioner at få

rullet, clipset, tapet og designet

broen, og der blev arbejdet

med fynd og klem. Her ses den

stolte klasse og lidt billeder af

broen set fra forskellige vink-

ler.

Brobygning i 4A:

Page 17: Indblik nr 3 påske 2014

17

Børnehaveklasse B. har arbejdet med billedkunst i marts måned. Vi gik over i par-

ken og lod os inspirerer af de store smukke forårstræer. Det kom der dette fine re-

sultat ud af.

vh. Susanne

Kunst i 0.B

Page 18: Indblik nr 3 påske 2014

18

0.B på besøg på Aros

Page 19: Indblik nr 3 påske 2014

19

Page 20: Indblik nr 3 påske 2014

20 Lidt billeder fra skolens fastelavnsarrange-

ment. Der blev ”gået til den”!

Page 21: Indblik nr 3 påske 2014

21

2.B til morgenssang i Domkirken.

Page 22: Indblik nr 3 påske 2014

22

BAGSIDEN

Udgivelse:

April 2013

Oplag:

Indblik bliver kun udgivet elektronisk og dette og

tidligere numre vil kunne findes på Viby Skoles

skoleport www.viby-skole.dk

Ansvarshavende:

Kalle Kristensen

Michael Nielsen

Jesper Jørgensen

www.viby-skole.dk

Skolebladet Indblik udkommer 4-5 gange

om året.

Hvis du har noget som du gerne vil have

med i bladet, kan det mailes til :

[email protected]

Og husk at forældre til børn på skolen,

også er meget velkomne til at sende mate-

riale.

Kom og vær med til at lave Indblik! Det er for alle elever fra 5. til 9. klasse.

Vi laver bladet efter skoletid, ca. kl. 12 til 17.

Der er altid en god og hyggelig stemning og der

er som regel lidt sødt til munden.

Kom og vær med til at præge din skole.

Kom hvis du har noget på hjerte.

Kom hvis du bare vil prøve at skrive til andre.

Kontakt Jesper Jørgensen

eller Michael Nielsen.

Påsken og foråret er over os,

og her ved Skjen Å d. 4/4

ser man det med tydelighed.

Vel er luften stadig lidt

skarp i kanten, men solen

er ved at få fat, fuglene er

begyndt at synge , og selv

brumbasserne er ved at våg-

ne. Så den er god nok; I år

kommer foråret snigende

tidligt over det ganske dan-

ske land, og det håber vi så

at alle fra Viby Skole kan

nyde godt af i deres påske-

ferie. Derfor; Rigtig god

påskeferie fra redaktionen

til jer alle!


Top Related