Transcript
Page 1: Opeka - Tehničke upute

OPÆENITO O ZIDANJU

Zidanje je slaganje prireðenih komada opeke i njihovo povezivanje odgovarajuæim veznim sredstvom - mortom

u jednu èvrstu cjelinu, odnosno zid.

Sukladno važeæim propisima i pravilima struke, zidanje se treba izvoditi struèno sa pravilnim zidarskim vezovima.

Kod pravilnog zidarskog veza preklop mora iznositi jednu polovinu dužine ili najmanje jednu èetvrtinu dužine zidnog elementa.

Uzdužni i popreèni nosivi zidovi na svim spojevima moraju biti povezani pravilnim zidarskim vezom.

Za zidanje se koristi mort minimalne marke M5.

Kako se ne bi oslabila vezivna svojstva morta, opeku je potrebno nakvasiti prije ugradbe, Za kvašenje opeke obvezno je

koristiti iskljuèivo èistu vodu.

Horizontalne sljubnice trebaju biti jednake debljine, tj. od 10 do 16 mm.

Prije zidanja potrebno je postaviti hidroizolaciju izmeðu temelja i buduæeg zida radi prekida kapilarne vlage.

Zidanje se izvodi pri temperaturama zraka od +5° do +35° C.

ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA EUROterm BLOKOVMA

Konstrukcijski, prvo se zidaju nosivi zidovi.

Sa zidanjem se obièno zapoèinje u prizemlju po završetku temeljnih, podrumskih i podnožnih zidova, odnosno po dovršetku

stropne konstrukcije iznad podruma, ako je graðevina podrumljena.

Prije poèetka zidanja potrebno je postaviti hidroizolaciju, a na hidroizolaciju postavlja se izravnavajuæi sloj morta u širini zida

debljine 1cm.

Zidanje zapoèinje postavljanjem na oba kraja zida biljega ili kutnog elementa za vertikalni serklaž.

Za zidanje prvog ili poèetnog reda zida od EUROterm bloka treba preko vanjskih kuteva postavljenih biljega napeti zidarski

konopèiæ kojemu se krajevi pritisnu na biljegu opekom.

Nakon toga se na oèišæenu i pokvašenu podlogu uz odmjeru širine zida od konopèiæa, zidarskom tavicom razastire mort po

cijeloj širini zida koji se rastanjuje zidarskom žlicom i poravnava daskom ravnalicom.

Debljina morta treba biti 12 - 14 mm. Blokovi se ugraðuju u mort poèinjuæi od jedne i druge krajnje biljege i napredujuæi prema

sredini.

Blok se postavlja tako da "pero" jednog bloka uðe u "utore" drugog bloka. Površina složenog sloja - reda mora biti horizontalna

i ravna, pa se eventualno nepravilno položeni komadi ispravljaju udarcima gumenog èekiæa uz kontrolu daskom ravnalicom

i libelom.

Zidanje drugog sloja - reda EUROterm blokom poèinje razastiranjem, rastanjivanjem i poravnanjem morta po površini

prvog sloja - neparni red, a zatim se povrh biljega prvog sloja stavljaju poèetni blokovi drugog sloja - parni red.

Najbolje je kada blokom parnog reda preklopimo blok neparnog reda za 50%.

Treæi sloj - red slaže se kao prvi, a èetvrti kao drugi, i to se ponavlja cijelom visinom zida.

Debljina morta izmeðu nižeg i višeg sloja - reda Euroterm bloka, odnosno visina ležajnice je 12 mm, stoga je visina sloja

EUROterm bloka s ležajnicom 25 cm (23,8 + 1,2).

To znaèi da za svaki 1m visine zida treba izidati èetiri sloja - reda EUROterm bloka

Za kontrolu visine slojeva - redova upotrebljava se visinska letva na kojoj su naznaèene visine slojeva ili visinski opekarski raster.

Visinski raster za Euroterm blok je 25cm. Vertikalnost i horizontalnost zida kontrolira se libelom i viskom.

Euroterm blok se ne razbija zidarskim èekiæem, veæ ga je potrebno rezati pilom za rezanje ili strojem za rezanje opeke.

ZIDANJE IZOLACIJSKIM OPLATNIM KUTNMI ELEMENTIMA VERTIKALNOG SERKLAŽA OD DROBLJENE OPEKE

Vertikalni serklaži izvode se izolacijskim oplatnim kutnim elementima koji služe kao oplata serklaža, ali i osiguravaju bolja

termoizolacijska svojstva te jednoliènost površine radi istog materijala.

Vertikalni serklaži, ako projektom nije drugaèije odreðeno, armiraju se armaturom 4 14, vilice 6/20cm. Kod nastavka vertikalne

armature min.preklop je 80cm.

POVEZIVANJE UZDUŽNIH I POPREÈNIH ZIDOVA

Svi spojevi uzdužnih i popreènih nosivih zidova moraju biti spojeni pravilnim zidarskim vezom tako da tvore krutu i èvrstu vezu

koja djeluje kao prostorna konstrukcija.

U seizmièkim potresnim podruèjima zidovi od opeke pored horizontalnog ukruæenja moraju biti vertikalno ukruæeni

armirano-betonskim stupovima na kutevima i sudarima nosivih i veznih zidova.

ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

Page 2: Opeka - Tehničke upute

44

25

25

25

25

25 1

25

1

38

29

44

44

25

23

,844 52

EUROterm 44 UT

TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GUSTOÆA 750

3kg/m

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

0,16 W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

-W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke (U)

-

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke (U)

0,33

2W/m K

SPECIFIÈNI TOPLINSKI KAPACITET (c) 920

J/kgK

RAVNOTEŽNA VLAŽNOST ( Xr ) 2,6

%

NAJVEÈA DOZVOLJENA VLAŽNOST ( Xmax ) 5,4

%

RAÈUNSKA DEBLJINA SLOJAKONDENZIRANE VODENE PARE ( m )

0,05

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( )5/10

ZVUÈNA IZOLACIJA ( R ) w

52dB

VATROOTPORNOST ( min )REI 180

TOPLINSKAIZOLACIJA

Naèin zidanjanosivih zidovaEUROtermom 44 UTuporabom oplatevertikalnog serklažaod drobljene opeke

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

DIMENZIJE 44 x 25 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

13,42NF (normalnog formata)

MASA

20,50kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA

9

2N/mm

UTROŠAK BLOKA

16,00

2kom/m

UTROŠAK BLOKA 36,36

3kom/m

UTROŠAK MORTA 0,075 0,170

3 2 3 3m /m m /m

KOLIÈINA NA PALETI 48

kom

TEŽINA PALETE

995kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 44

(cm)

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

1. red

25 25 25 25 25 25

2. red

25

25

25

14

4

44

44

1. red

2. red

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 44 UT u “sudarima” zidova

sustav utor-perosu

sta

v u

tor-

pe

ro

sustav utor-pero

susta

v u

tor-

pe

ro

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Page 3: Opeka - Tehničke upute

TOPLINSKA ŽBUKA

DEKORATIVNA ŽBUKA

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 44 UTuporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke i postavljanjatoplinske i dekorativne žbuke

1. i 2. red

Euroterm 44 UTToplinska izolacija(toplinska žbuka)

Završni sloj(dekorativna žbuka)

(cm)d1

(m)d2

(m)d3

(W/mK)

1 2 3

(W/mK) (W/mK)

0,44 0,16 0,04 0,08 0,002 0,70

0,35

Zid zidan toplinskim mortom ( =0,19 W/mK),žbukan toplinsko-izolacijskom žbukom ( =0,08 W/mK)

Koeficijent prolaza topline2

(W/m K)U

TOPLINSKEKARAKTERISTKE ZIDA

(bez unutrašnje žbuke)

Euroterm 44 UT Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

36,36 20,50 0,170 1800 650

(kg/kom) 3 3(m /m ) 3(kg/m ) 3(kg/m )3(kom/m )

3Težina zida po m

s produžnim mortom s toplinskim mortom3(kN/m ) 3(kN/m )

10,51 8,56

3TEŽINA ZIDA (m zida)(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

Euroterm 44 UT Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

16,00 20,50 0,075 1800 650

(kg/kom)3 2

(m /m )3

(kg/m )3

(kg/m )2

(kom/m )

2Težina zida po m

s produžnim mortom s toplinskim mortom2(kN/m ) 2(kN/m )

4,63 3,77

2TEŽINA ZIDA (m zida)(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

ZVUÈNAKARAKTERISTIKA ZIDA

Oznaka sloja Opis sloja Debljina sloja (mm)

1

2

3

4

Gipsana žbuka

Euroterm 44 UT

Toplinska žbuka

Dekorativna žbuka

0,02

0,44

0,05

0,004

Zvuèna karakteristika zida (dB)

52

1 2 3 4

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 44 UTu sudarima zidova

1. i 2. red

Važno:

EUROterm blokne razbijati zidarskimèekiæem, veæ ga je uputno rezati pilomza rezanje ili strojem za rezanje opeke.

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Page 4: Opeka - Tehničke upute

EUROterm 38 UT

TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GUSTOÆA 710

3kg/m

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

0,139W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

0,19W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke (U)

0,46

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke (U)

0,35

2W/m K

SPECIFIÈNI TOPLINSKI KAPACITET (c) 920

J/kgK

RAVNOTEŽNA VLAŽNOST ( Xr ) 2,6

%

NAJVEÈA DOZVOLJENA VLAŽNOST ( Xmax ) 5,4

%

RAÈUNSKA DEBLJINA SLOJAKONDENZIRANE VODENE PARE ( m )

0,05

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( )5/10

ZVUÈNA IZOLACIJA ( R ) w

51dB

VATROOTPORNOST ( min )REI 180

23

,8

38 25

38

25

DIMENZIJE 38 x 25 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

11,59NF (normalnog formata)

MASA

17,00kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA 10

2N/mm

UTROŠAK BLOKA

16,00

2kom/m

UTROŠAK BLOKA

42,11

3kom/m

UTROŠAK MORTA 0,068 0,180

3 2 3 3m /m m /m

KOLIÈINA NA PALETI 60

kom

TEŽINA PALETE

1030kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 38

(cm)

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

23

,8

38 25

38

25

25

25

25

25

25 1

25

1

38

293

8

38

TOPLINSKAIZOLACIJA

25

25

25

25

25 25 25 25

25

13

8

38

38

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 38 UTuporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 38 UT u “sudarima” zidova

1. red

1. red

2. red

2. red

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

sustav utor-pero

sustav utor-pero

sust

av

uto

r-p

ero

sust

av

uto

r-p

ero

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Page 5: Opeka - Tehničke upute

TOPLINSKA ŽBUKA

DEKORATIVNA ŽBUKA

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 38 UTuporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke i postavljanjatoplinske i dekorativne žbuke

1. i 2. red

TOPLINSKEKARAKTERISTKE ZIDA

(bez unutrašnje žbuke)

Euroterm 38 UTToplinska izolacija(toplinska žbuka)

Završni sloj(dekorativna žbuka)

(cm)d1

(m)d2

(m)d3

(W/mK)

1 2 3

(W/mK) (W/mK)

0,38 0,19 0,04 0,08 0,002 0,70

0,41

Zid zidan toplinskim mortom ( =0,19 W/mK),žbukan toplinsko-izolacijskom žbukom ( =0,08 W/mK)

Koeficijent prolaza topline2

(W/m K)U

Euroterm 38 UT Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

42,11 17,00 0,18 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

10,40 8,33

3TEŽINA ZIDA (m zida)(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom) 3 3(m /m ) 3(kg/m ) 3(kg/m )3(kom/m )

3Težina zida po m

3(kN/m )

3(kN/m )

Euroterm 38 UT Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

16,00 17,00 0,068 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

3,94 3,16

2TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom)3 2

(m /m )3

(kg/m )3

(kg/m )2

(kom/m )

2Težina zida po m

2(kN/m )

2(kN/m )

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 38 UTu sudarima zidova

1. i 2. red

ZVUÈNAKARAKTERISTIKA ZIDA

Oznaka sloja Opis sloja Debljina sloja (mm)

1

2

3

4

Gipsana žbuka

Euroterm 38 UT

Toplinska žbuka

Dekorativna žbuka

0,02

0,38

0,05

0,004

Zvuèna karakteristika zida (dB)

51

1 2 3 4

Važno:

EUROterm blokne razbijati zidarskimèekiæem, veæ ga je uputno rezati pilomza rezanje ili strojem za rezanje opeke.

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Page 6: Opeka - Tehničke upute

DIMENZIJE 38 x 25 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

11,59NF (normalnog formata)

MASA

15,00kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA

7

2N/mm

UTROŠAK BLOKA

16,00

2kom/m

UTROŠAK BLOKA 42,11

3kom/m

UTROŠAK MORTA 0,060 0,170 3 2 3 3

m /m m /m

KOLIÈINA NA PALETI 60

kom

TEŽINA PALETE

910kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 38

(cm)

OSNOVNE KARAKTERISTIKEEUROterm 38 UT/S

25

25

25

25

25 1

25

1

38

293

8

38

TOPLINSKAIZOLACIJA

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 38 UT/Suporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke

TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GUSTOÆA 680

3kg/m

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

0,142 W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

-W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke (U)

-

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke (U)

0,35

2W/m K

SPECIFIÈNI TOPLINSKI KAPACITET (c) 920

J/kgK

RAVNOTEŽNA VLAŽNOST ( Xr ) 2,6

%

NAJVEÈA DOZVOLJENA VLAŽNOST ( Xmax ) 5,4

%

RAÈUNSKA DEBLJINA SLOJAKONDENZIRANE VODENE PARE ( m )

0,05

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( )5/10

ZVUÈNA IZOLACIJA ( R ) w

51dB

VATROOTPORNOST ( min )REI 180

23

,8

38 2538

25

25

25

25

25

25 25 25 25

25

13

8

38

38

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 38 UT/S u “sudarima” zidova

1. red

1. red

2. red

2. red

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

sustav utor-pero

sustav utor-pero

sust

av

uto

r-p

ero

sust

av

uto

r-p

ero

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Page 7: Opeka - Tehničke upute

TOPLINSKA ŽBUKA

DEKORATIVNA ŽBUKA

TOPLINSKEKARAKTERISTKE ZIDA

(bez unutrašnje žbuke)

Euroterm 38 UT/SToplinska izolacija(toplinska žbuka)

Završni sloj(dekorativna žbuka)

(cm)d1

(m)d2

(m)d3

(W/mK)

1 2 3

(W/mK) (W/mK)

0,38 0,14 0,04 0,08 0,002 0,70

0,35

Zid zidan toplinskim mortom ( =0,19 W/mK),žbukan toplinsko-izolacijskom žbukom ( =0,08 W/mK)

Koeficijent prolaza topline2(W/m K)

U

Euroterm 38 UT/S Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

42,11 15,00 0,170 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

9,38 7,42

3TEŽINA ZIDA (m zida)(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom)3 3

(m /m )3

(kg/m )3

(kg/m )3

(kom/m )

3Težina zida po m

3(kN/m )

3(kN/m )

Euroterm 38 UT/S Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

16,00 15,00 0,060 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

3,48 2,79

2TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom)3 2

(m /m )3

(kg/m )3

(kg/m )2

(kom/m )

2Težina zida po m

2(kN/m )

2(kN/m )

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 38 UT/Suporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke i postavljanjatoplinske i dekorativne žbuke

1. i 2. red

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 38 UT/Su sudarima zidova

1. i 2. redZVUÈNA

KARAKTERISTIKA ZIDA

Oznaka sloja Opis sloja Debljina sloja (mm)

1

2

3

4

Gipsana žbuka

Euroterm 38 UT/S

Toplinska žbuka

Dekorativna žbuka

0,02

0,38

0,05

0,004

Zvuèna karakteristika zida (dB)

51

1 2 3 4

Važno:

EUROterm blokne razbijati zidarskimèekiæem, veæ ga je uputno rezati pilomza rezanje ili strojem za rezanje opeke.

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Page 8: Opeka - Tehničke upute

23

,8

25

38

25

38

EUROterm 38 UT/M s mortnim “džepom”

25 25

25

25 1

25

1

38

293

8

38

TOPLINSKAIZOLACIJA

DIMENZIJE 38 x 25 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

11,59NF (normalnog formata)

MASA

16,00kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA

7

2N/mm

UTROŠAK BLOKA

16,00

2kom/m

UTROŠAK BLOKA 42,11

3kom/m

KOLIÈINA NA PALETI 60

kom

TEŽINA PALETE

970kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 38

(cm)

UTROŠAK MORTA 0,060 0,170 3 2 3 3m /m m /m

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

“Mortni džep”

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 38 UT/M u kutovimauporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke

Naèin zidanjanosivih zidovaEUROtermom 38 UT/Mu “sudarima zidova”uporabom oplatevertikalnog serklažaod drobljene opeke

sustav utor-pero

sust

av

uto

r-p

ero

“Mortni džep”

1. red

2. red

Sustav “utor-pero” omoguæuje zidanje blokovimabez uporabe morta u sljubnicama

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

“Mortni džep”

“Mortni džep”

25

25

25

25

42,51 1 25 25 25

25

1

38

38

sustav utor-pero

su

sta

v u

tor-

pe

ro

1. red

“Mortni džep”

2. red

3. red

TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GUSTOÆA 770

3kg/m

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

0,14 W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

-W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke (U)

-

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke (U)

0,35

2W/m K

SPECIFIÈNI TOPLINSKI KAPACITET (c) 920

J/kgK

RAVNOTEŽNA VLAŽNOST ( Xr ) 2,6

%

NAJVEÈA DOZVOLJENA VLAŽNOST ( Xmax ) 5,4

%

RAÈUNSKA DEBLJINA SLOJAKONDENZIRANE VODENE PARE ( m )

0,05

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( )5/10

ZVUÈNA IZOLACIJA ( R ) w

51dB

VATROOTPORNOST ( min )REI 180

Page 9: Opeka - Tehničke upute

TOPLINSKA ŽBUKA

DEKORATIVNA ŽBUKA

TOPLINSKEKARAKTERISTKE ZIDA

(bez unutrašnje žbuke)

Euroterm 38 UT/MToplinska izolacija(toplinska žbuka)

Završni sloj(dekorativna žbuka)

(cm)d1

(m)d2

(m)d3

(W/mK)

1 2 3

(W/mK) (W/mK)

0,38 0,14 0,04 0,08 0,002 0,70

0,35

Zid zidan toplinskim mortom ( =0,19 W/mK),žbukan toplinsko-izolacijskom žbukom ( =0,08 W/mK)

Koeficijent prolaza topline2

(W/m K)U

Euroterm 38 UT/S Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

42,11 16,00 0,170 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

9,80 7,84

3TEŽINA ZIDA (m zida)(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom)3 3

(m /m )3

(kg/m )3

(kg/m )3

(kom/m )

3Težina zida po m

3(kN/m )

3(kN/m )

Euroterm 38 UT/M Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

16,00 16,00 0,060 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

3,64 2,95

2TEŽINA ZIDA (m zida)(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom)3 2(m /m ) 3(kg/m ) 3(kg/m )2(kom/m )

2Težina zida po m

2(kN/m )

2(kN/m )

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 38 UT/M u kutovima zidovauporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke i postavljanjatoplinske i dekorativne žbuke

1. i 2. red

Važno:

EUROterm blokne razbijati zidarskimèekiæem, veæ ga je uputno rezati pilomza rezanje ili strojem za rezanje opeke.

ZVUÈNAKARAKTERISTIKA ZIDA

Oznaka sloja Opis sloja Debljina sloja (mm)

1

2

3

4

Gipsana žbuka

Euroterm 38 UT/M

Toplinska žbuka

Dekorativna žbuka

0,02

0,38

0,05

0,004

Zvuèna karakteristika zida (dB)

51

1 2 3 4

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

DODATNI ZAHTJEVI ZA ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA U SEIZMIÈKIM (TRUSNIM) PODRUÈJIMA

U seizmièkom aktivnom podruèju zidovi od opeke moraju biti horizontalno ukruæeni propisanim serklažimai masivnim stropnim konstrukcijama, kao i vertikalno ukruæenim armirano-betonskim stupovima na kutovimai sudarima nosivih i veznih zidova. Horizontalni serklaži trebaju se izvesti u visini svake stropne konstrukcijeiznad svih nosivih i veznih zidova na cijeloj njihovoj debljini (eventualno smanjenoj za debljinu toplinskeizolacije). Visina horizontalnog serklaža ne smije biti manja od visine stropne konstrukcije. Minimalnadimenzija serklaža je 15 x 15 cm. Vertikalna udaljenost horizontalnog serklaža ne smije biti veæa od 4 m.Minimalna armatura je 4 12 vezana vilicama. Vertikalni serklaži izvode se na svim kutovima, na svakom križanju i suèeljavanju zidova kao i okootvora èija je površina veæa od 1,5 m. Horizontalna udaljenost izmeðu njih ne smije biti veæa od 4 m.Betoniranje serklaža treba izvesti nakon zidanja zidova kako bi se postigla bolja povezanost betonskogserklaža i zida. Minimalna armatura za vertikalne serklaže je 4 14, vilice 6/20 cm.Kod nastavka armature za vertikalni serklaž više etaže minimalni preklop šipki je 80 cm.

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 30 UT/Mu “sudarima zidova” uporabomoplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke

1., 2. i 3. red

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Page 10: Opeka - Tehničke upute

EUROterm 30 UT

DIMENZIJE 30 x 25 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

9,15NF (normalnog formata)

MASA

11,50kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA

10

2N/mm

UTROŠAK BLOKA

16,00

2kom/m

UTROŠAK BLOKA

53,33

3kom/m

UTROŠAK MORTA 0,054 0,160

3 2 3 3m /m m /m

KOLIÈINA NA PALETI 80

kom

TEŽINA PALETE

1050kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 30

(cm)

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

25

25

25

25

25 1

25

1

38

29

30

30

TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GUSTOÆA 680

3kg/m

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

0,14W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

0,20W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke (U)

0,59

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke (U)

0,45

2W/m K

SPECIFIÈNI TOPLINSKI KAPACITET (c) 920

J/kgK

RAVNOTEŽNA VLAŽNOST ( Xr ) 2,6

%

NAJVEÈA DOZVOLJENA VLAŽNOST ( Xmax ) 5,4

%

RAÈUNSKA DEBLJINA SLOJAKONDENZIRANE VODENE PARE ( m )

0,05

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( )5/10

ZVUÈNA IZOLACIJA ( R ) w

50dB

VATROOTPORNOST ( min )REI 180

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 30 UTuporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke

23

,8

2530

25

30

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

1. redsustav utor-pero

2. red

25 25 25

30

30

25

25

25

25

25

25

13

0

sustav utor-pero

1. red

2. red

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 30 UT u “sudarima” zidova

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

sust

av

uto

r-p

ero

Page 11: Opeka - Tehničke upute

1 2 3 4

TOPLINSKA ŽBUKA

DEKORATIVNA ŽBUKA

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 30 UTuporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke i postavljanjatoplinske i dekorativne žbuke

1. i 2. red

TOPLINSKEKARAKTERISTKE ZIDA

(bez unutrašnje žbuke)

Toplinska izolacija(toplinska žbuka)

Završni sloj(dekorativna žbuka)

(cm)d1

(m)d2

(m)d3

(W/mK)

1 2 3

(W/mK) (W/mK)

0,30 0,20 0,04 0,08 0,002 0,70

0,48

Zid zidan toplinskim mortom ( =0,19 W/mK),žbukan toplinsko-izolacijskom žbukom ( =0,08 W/mK)

Koeficijent prolaza topline2(W/m K)

U

Euroterm 30 UT

Euroterm 30 UT Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

53,33 11,50 0,160 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

9,01 7,17

3TEŽINA ZIDA (m zida)(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom)3 3

(m /m )3

(kg/m )3

(kg/m )3

(kom/m )

3Težina zida po m

3(kN/m )

3(kN/m )

Euroterm 30 UT Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

16,00 11,50 0,054 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

2,81 2,19

2TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom)3 2

(m /m )3

(kg/m )3

(kg/m )2

(kom/m )

2Težina zida po m

2(kN/m )

2(kN/m )

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 30 UTu sudarima zidova

1. i 2. red

Važno:

EUROterm blokne razbijati zidarskimèekiæem, veæ ga je uputno rezati pilomza rezanje ili strojem za rezanje opeke.

ZVUÈNAKARAKTERISTIKA ZIDA

Oznaka sloja Opis sloja Debljina sloja (mm)

1

2

3

4

Gipsana žbuka

Euroterm 30 UT

Toplinska žbuka

Dekorativna žbuka

0,02

0,30

0,05

0,004

Zvuèna karakteristika zida (dB)

50

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Page 12: Opeka - Tehničke upute

25

25

25

25

25 1

25

1

38

29

30

30

TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GUSTOÆA 680

3kg/m

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

0,19W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

-W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke (U)

-

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke (U)

0,43

2W/m K

SPECIFIÈNI TOPLINSKI KAPACITET (c) 920

J/kgK

RAVNOTEŽNA VLAŽNOST ( Xr ) 2,6

%

NAJVEÈA DOZVOLJENA VLAŽNOST ( Xmax ) 5,4

%

RAÈUNSKA DEBLJINA SLOJAKONDENZIRANE VODENE PARE ( m )

0,05

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( )5/10

ZVUÈNA IZOLACIJA ( R ) w

50dB

VATROOTPORNOST ( min )REI 180

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 30 UT/Suporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke

DIMENZIJE 30 x 25 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

9,15NF (normalnog formata)

MASA

13,50kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA

10

2N/mm

UTROŠAK BLOKA 16,00

2kom/m

UTROŠAK BLOKA 53,33

3kom/m

UTROŠAK MORTA 0,050 0,150

3 2 3 3m /m m /m

KOLIÈINA NA PALETI 80

kom

TEŽINA PALETE

1090kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 30

(cm)

OSNOVNE KARAKTERISTIKEEUROterm 30 UT/S

23

,830 25

30

25

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

1. redsustav utor-pero

2. red

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 30 UT/S u “sudarima” zidova

25 25 25

30

30

25

25

25

25

25

25

13

0

1. red

2. redsust

av u

tor-

pe

ro

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

sust

av

uto

r-p

ero

Page 13: Opeka - Tehničke upute

1 2 3 4

TOPLINSKA ŽBUKA

DEKORATIVNA ŽBUKA

TOPLINSKEKARAKTERISTKE ZIDA

(bez unutrašnje žbuke)

Toplinska izolacija(toplinska žbuka)

Završni sloj(dekorativna žbuka)

(cm)d1

(m)d2

(m)d3

(W/mK)

1 2 3

(W/mK) (W/mK)

0,30 0,19 0,04 0,08 0,002 0,70

0,42

Zid zidan toplinskim mortom ( =0,19 W/mK),žbukan toplinsko-izolacijskom žbukom ( =0,08 W/mK)

Koeficijent prolaza topline2(W/m K)

U

Euroterm 30 UT/S

Euroterm 38 UT/S Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

53,33 13,50 0,150 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

9,90 8,18

3TEŽINA ZIDA (m zida)(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom)3 3

(m /m )3

(kg/m )3

(kg/m )3

(kom/m )

3Težina zida po m

3(kN/m )

3(kN/m )

Euroterm 30 UT/S Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

16,00 13,50 0,050 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

3,06 2,49

2TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom)3 2

(m /m )3

(kg/m )3

(kg/m )2

(kom/m )

2Težina zida po m

2(kN/m )

2(kN/m )

ZVUÈNAKARAKTERISTIKA ZIDA

Oznaka sloja Opis sloja Debljina sloja (mm)

1

2

3

4

Gipsana žbuka

Euroterm 30 UT/S

Toplinska žbuka

Dekorativna žbuka

0,02

0,30

0,05

0,004

Zvuèna karakteristika zida (dB)

50

Važno:

EUROterm blokne razbijati zidarskimèekiæem, veæ ga je uputno rezati pilomza rezanje ili strojem za rezanje opeke.

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 30 UTuporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke i postavljanjatoplinske i dekorativne žbuke

1. i 2. red

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 30 UT/Su sudarima zidova

1. i 2. red

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Page 14: Opeka - Tehničke upute

TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GUSTOÆA 790

3kg/m

SPECIFIÈNI TOPLINSKI KAPACITET (c) 920

J/kgK

RAVNOTEŽNA VLAŽNOST ( Xr ) 2,6

%

NAJVEÈA DOZVOLJENA VLAŽNOST ( Xmax ) 5,4

%

RAÈUNSKA DEBLJINA SLOJAKONDENZIRANE VODENE PARE ( m )

0,05

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( )5/10

ZVUÈNA IZOLACIJA ( R ) w

50dB

VATROOTPORNOST ( min )REI 180

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

0,14W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

0,20W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke (U)

0,59

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke (U)

0,45

2W/m K

25

25

25

25

25 1

25

1

38

29

30

30

23

,830 25

30

25

DIMENZIJE 30 x 25 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

9,15NF (normalnog formata)

MASA

13,00kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA 10

2N/mm

UTROŠAK BLOKA

16,00

2kom/m

UTROŠAK BLOKA

53,33

3kom/m

UTROŠAK MORTA 0,054 0,160

3 2 3 3m /m m /m

KOLIÈINA NA PALETI 80

kom

TEŽINA PALETE

1050kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 30

(cm)

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 30 UT/Muporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke

stranica 17

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

“Mortni džep”

“Mortni džep” “Mortni džep”

“Mortni džep”

“Mortni džep”

1. redsustav utor-pero

2. red

30

25 25 25

30

25

25

25 1 1

25

38

25

1

1. red

sustav utor-pero

sust

av

uto

r-p

ero

2. red

3. red

EUROterm 30 UT/M s mortnim “džepom”

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Naèin zidanjanosivih zidovaEUROtermom 30 UT/Mu “sudarima zidova”uporabom oplatevertikalnog serklažaod drobljene opeke

sust

av

uto

r-p

ero

Page 15: Opeka - Tehničke upute

832

3,8

2538

25

38

38

38

38 1

1

38

25

25

25

25

EUROTERM 25 UT

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 25 UTuporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke

TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GUSTOÆA 710

3kg/m

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

-W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

0,22W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke (U)

1,03

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke (U)

-

2W/m K

SPECIFIÈNI TOPLINSKI KAPACITET (c) 920

J/kgK

RAVNOTEŽNA VLAŽNOST ( Xr ) 2,6

%

NAJVEÈA DOZVOLJENA VLAŽNOST ( Xmax ) 5,4

%

RAÈUNSKA DEBLJINA SLOJAKONDENZIRANE VODENE PARE ( m )

0,05

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( )5/10

ZVUÈNA IZOLACIJA ( R ) w

50dB

VATROOTPORNOST ( min )REI 180

DIMENZIJE 25 x 38 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

11,59NF (normalnog formata)

MASA

15,50kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA

10

2N/mm

UTROŠAK BLOKA

10,53

2kom/m

UTROŠAK BLOKA

42,11

3kom/m

UTROŠAK MORTA 0,025 0,110

3 2 3 3m /m m /m

KOLIÈINA NA PALETI 60 72

kom

TEŽINA PALETE

940 1125kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 25

(cm)

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

stranica 19

38

383838 38

38

12

5 25

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 25 UT u “sudarima” zidova

1. red

1. red

2. red

2. red

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

sustav utor-pero

sustav utor-pero

sust

av u

tor-

pe

ro

sust

av

uto

r-p

ero

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Page 16: Opeka - Tehničke upute

TOPLINSKA ŽBUKA

DEKORATIVNA ŽBUKA

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 25 UTuporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke i postavljanjatoplinske i dekorativne žbuke

1. i 2. red

Euroterm 25 UT

Euroterm 25 UT

Utrošakmorta

Utrošakmorta

Mort

Mort

Produžnimort

Produžnimort

Toplinskimort

Toplinskimort

42,11

10,53

15,50

15,50

0,110

0,025

1800

1800

650

650

s produžnim mortom

s produžnim mortom

s toplinskim mortom

s toplinskim mortom

8,51

2,08

7,24

1,79

3TEŽINA ZIDA (m zida)(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

2TEŽINA ZIDA (m zida)(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom)

(kg/kom)

3 3(m /m )

3 2(m /m )

3(kg/m )

3(kg/m )

3(kg/m )

3(kg/m )

3(kom/m )

2(kom/m )

3Težina zida po m

2Težina zida po m

3(kN/m )

2(kN/m )

3(kN/m )

2(kN/m )

TOPLINSKEKARAKTERISTKE ZIDA

(bez unutrašnje žbuke)

Toplinska izolacija(toplinska žbuka)

Završni sloj(dekorativna žbuka)

(cm)d1

(m)d2

(m)d3

(W/mK)

1 2 3

(W/mK) (W/mK)

0,25 0,22 0,04 0,08 0,002 0,70

0,78

Zid zidan toplinskim mortom ( =0,19 W/mK),žbukan toplinsko-izolacijskom žbukom ( =0,08 W/mK)

Koeficijent prolaza topline2(W/m K)

U

Euroterm 25 UT

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 25 UTu sudarima zidova

1. i 2. red

ZVUÈNAKARAKTERISTIKA ZIDA

Oznaka sloja Opis sloja Debljina sloja (mm)

1

2

3

4

Gipsana žbuka

Euroterm 25 UT

Toplinska žbuka

Dekorativna žbuka

0,02

0,25

0,05

0,004

Zvuèna karakteristika zida (dB)

50

Važno:

EUROterm blokne razbijati zidarskimèekiæem, veæ ga je uputno rezati pilomza rezanje ili strojem za rezanje opeke.

1 2 3 4

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Page 17: Opeka - Tehničke upute

38

38

38

38 1

1

38

25

25

25

38

25

23

,8

25

DIMENZIJE 25 x 38 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

11,59NF (normalnog formata)

MASA

15,00kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA

10

2N/mm

UTROŠAK BLOKA 10,53

2kom/m

UTROŠAK BLOKA 42,11

3kom/m

UTROŠAK MORTA 0,029 0,100

3 2 3 3m /m m /m

KOLIÈINA NA PALETI 60 72

kom

TEŽINA PALETE

910 1090kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 25

(cm)

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GUSTOÆA 650

3kg/m

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

-W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

0,22W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke (k)

1,03

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke (k)

-

2W/m K

SPECIFIÈNI TOPLINSKI KAPACITET (c) 920

J/kgK

RAVNOTEŽNA VLAŽNOST ( Xr ) 2,6

%

NAJVEÈA DOZVOLJENA VLAŽNOST ( Xmax ) 5,4

%

RAÈUNSKA DEBLJINA SLOJAKONDENZIRANE VODENE PARE ( m )

0,05

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( )5/10

ZVUÈNA IZOLACIJA ( R ) w

50dB

VATROOTPORNOST ( min )REI 180

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 25 UT/M u kutovima zidovauporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke

38

EUROterm 25 UT/M s mortnim “džepom”

“Mortni džep”

“Mortni džep”

“Mortni džep”

“Mortni džep”

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

sustav utor-pero

1. redsu

sta

v u

tor-

pe

ro

2. red

25

38

383838 38

38

1

1. red

sustav utor-pero

sust

av

uto

r-p

ero

2. red

3. red

ZNAÈENJE "MORTNOG DŽEPA" I PRIMJENA EUROterm BLOKA S "MORTNIM DŽEPOM"

EUROterm 25 UT/M tehnološki je izveden na naèin da meðusobno sastavljeni blokovina mjestu sastavljanja èine"mortni džep". Zapunjen mortom, “mortni džep” dodatno ukruèuje

cijeli zid i èini ga èvršèim i stabilnijim. Zbog ovih karakteristikaEUROterm blokovi s "mortnim džepom" pogodni su za gradnju u TRUSNIM podruèjima.

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Naèin zidanjanosivih zidovaEUROtermom 25 UT/Mu “sudarima zidova”uporabom oplatevertikalnog serklažaod drobljene opeke

Page 18: Opeka - Tehničke upute

TOPLINSKA ŽBUKA

DEKORATIVNA ŽBUKA

DODATNI ZAHTJEVI ZA ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA U SEIZMIÈKIM (TRUSNIM) PODRUÈJIMA

U seizmièkom aktivnom podruèju zidovi od opeke moraju biti horizontalno ukruæeni propisanim serklažimai masivnim stropnim konstrukcijama, kao i vertikalno ukruæenim armirano-betonskim stupovima na kutovimai sudarima nosivih i veznih zidova. Horizontalni serklaži trebaju se izvesti u visini svake stropne konstrukcijeiznad svih nosivih i veznih zidova na cijeloj njihovoj debljini (eventualno smanjenoj za debljinu toplinskeizolacije). Visina horizontalnog serklaža ne smije biti manja od visine stropne konstrukcije. Minimalnadimenzija serklaža je 15 x 15 cm. Vertikalna udaljenost horizontalnog serklaža ne smije biti veæa od 4 m.Minimalna armatura je 4 12 vezana vilicama. Vertikalni serklaži izvode se na svim kutovima, na svakom križanju i suèeljavanju zidova kao i okootvora èija je površina veæa od 1,5 m. Horizontalna udaljenost izmeðu njih ne smije biti veæa od 4 m.Betoniranje serklaža treba izvesti nakon zidanja zidova kako bi se postigla bolja povezanost betonskogserklaža i zida. Minimalna armatura za vertikalne serklaže je 4 14, vilice 6/20 cm.Kod nastavka armature za vertikalni serklaž više etaže minimalni preklop šipki je 80 cm.

Euroterm 25 UT Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

42,11 15,00 0,110 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

8,12 6,97

3TEŽINA ZIDA (m zida)(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom) 3 3(m /m ) 3(kg/m ) 3(kg/m )3(kom/m )

3Težina zida po m

3(kN/m )

3(kN/m )

Euroterm 25 UT/M Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

10,53 15,00 0,029 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

2,10 1,77

2TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom) 3 2(m /m ) 3(kg/m ) 3(kg/m )2(kom/m )

2Težina zida po m

2(kN/m )

2(kN/m )

TOPLINSKEKARAKTERISTKE ZIDA

(bez unutrašnje žbuke)

Toplinska izolacija(toplinska žbuka)

Završni sloj(dekorativna žbuka)

(cm)d1

(m)d2

(m)d3

(W/mK)

1 2 3

(W/mK) (W/mK)

0,25 0,22 0,04 0,08 0,002 0,70

0,78

Zid zidan toplinskim mortom ( =0,19 W/mK),žbukan toplinsko-izolacijskom žbukom ( =0,08 W/mK)

Koeficijent prolaza topline2

(W/m K)U

Euroterm 25 UT/M

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 25 UT/M u kutovima zidovauporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke i postavljanjatoplinske i dekorativne žbuke

1. i 2. red

ZVUÈNAKARAKTERISTIKA ZIDA

Oznaka sloja Opis sloja Debljina sloja (mm)

1

2

3

4

Gipsana žbuka

Euroterm 25 UT/M

Toplinska žbuka

Dekorativna žbuka

0,02

0,25

0,05

0,004

Zvuèna karakteristika zida (dB)

50

Važno:

EUROterm blokne razbijati zidarskimèekiæem, veæ ga je uputno rezati pilomza rezanje ili strojem za rezanje opeke.

1 2 3 4

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 25 UT/Mu “sudarima zidova” uporabomoplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke

1., 2. i 3. red

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Page 19: Opeka - Tehničke upute

20

382

3,8

2038

38

38

38

38

20

20

20

20

20

Naèin zidanja kuteva nosivih zidovaEUROtermom 20 UT/M

TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GUSTOÆA 720

3kg/m

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

-W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

0,33W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke (k)

1,29

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke (k)

-

2W/m K

SPECIFIÈNI TOPLINSKI KAPACITET (c) 920

J/kgK

RAVNOTEŽNA VLAŽNOST ( Xr ) 2,6

%

NAJVEÈA DOZVOLJENA VLAŽNOST ( Xmax ) 5,4

%

RAÈUNSKA DEBLJINA SLOJAKONDENZIRANE VODENE PARE ( m )

0,05

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( )5/10

ZVUÈNA IZOLACIJA ( R ) w

45dB

VATROOTPORNOST ( min )REI 180

DIMENZIJE 20 x 38 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

9,27NF (normalnog formata)

MASA

13,50kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA

10

2N/mm

UTROŠAK BLOKA 10,53

2kom/m

UTROŠAK BLOKA 52,63

3kom/m

UTROŠAK MORTA 0,020 0,090

3 2 3 3m /m m /m

KOLIÈINA NA PALETI 84

kom

TEŽINA PALETE

1145kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 20

(cm)

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

EUROterm 20 UT/M s mortnim “džepom”

20

20

38

38

38

38 38 38

sustav utor-pero

sustav utor-pero

1. red

1. red

2. red

sust

av

uto

r-p

ero

“Mortni džep”

“Mortni džep” “Mortni džep”

“Mortni džep”

“Mortni džep”

“Mortni džep”

2. red

ZNAÈENJE "MORTNOG DŽEPA" I PRIMJENA EUROterm BLOKA S "MORTNIM DŽEPOM"

EUROterm 20 UT/M tehnološki je izveden na naèin da meðusobno sastavljeni blokovina mjestu sastavljanja èine"mortni džep". Zapunjen mortom, “mortni džep” dodatno ukruèuje

cijeli zid i èini ga èvršèim i stabilnijim. Zbog ovih karakteristikaEUROterm blokovi s "mortnim džepom" pogodni su za gradnju u TRUSNIM podruèjima.

sust

av

uto

r-p

ero

Naèin zidanja nosivih zidovaEUROtermom 20 UT/M u “sudarima”zidova

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Page 20: Opeka - Tehničke upute

TOPLINSKA ŽBUKA

DEKORATIVNA ŽBUKA

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 20 UT/M u kutovima zidovai postavljanja toplinske i dekorativne žbuke

1. i 2. red

Euroterm 20 UT/M Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

52,63 13,50 0,090 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

8,72 7,69

3TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom) 3 3(m /m ) 3(kg/m ) 3(kg/m )3(kom/m )

3Težina zida po m

3(kN/m ) 3(kN/m )

Euroterm 20 UT/M Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

10,53 13,50 0,020 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

1,78 1,55

2TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom) 3 2(m /m ) 3(kg/m ) 3(kg/m )2(kom/m )

2Težina zida po m

2(kN/m )

2(kN/m )

TOPLINSKEKARAKTERISTKE ZIDA

(bez unutrašnje žbuke)

Toplinska izolacija(toplinska žbuka)

Završni sloj(dekorativna žbuka)

(cm)d1

(m)d2

(m)d3

(W/mK)

1 2 3

(W/mK) (W/mK)

0,20 0,33 0,04 0,08 0,002 0,70

1,01

Zid zidan toplinskim mortom ( =0,19 W/mK),žbukan toplinsko-izolacijskom žbukom ( =0,08 W/mK)

Koeficijent prolaza topline2(W/m K)

U

Euroterm 20 UT/M

ZVUÈNAKARAKTERISTIKA ZIDA

Oznaka sloja Opis sloja Debljina sloja (mm)

1

2

3

4

Gipsana žbuka

Euroterm 20 UT/M

Toplinska žbuka

Dekorativna žbuka

0,02

0,20

0,05

0,004

Zvuèna karakteristika zida (dB)

45

1 2 3 4

DODATNI ZAHTJEVI ZA ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA U SEIZMIÈKIM (TRUSNIM) PODRUÈJIMA

U seizmièkom aktivnom podruèju zidovi od opeke moraju biti horizontalno ukruæeni propisanim serklažimai masivnim stropnim konstrukcijama, kao i vertikalno ukruæenim armirano-betonskim stupovima na kutovimai sudarima nosivih i veznih zidova. Horizontalni serklaži trebaju se izvesti u visini svake stropne konstrukcijeiznad svih nosivih i veznih zidova na cijeloj njihovoj debljini (eventualno smanjenoj za debljinu toplinskeizolacije). Visina horizontalnog serklaža ne smije biti manja od visine stropne konstrukcije. Minimalnadimenzija serklaža je 15 x 15 cm. Vertikalna udaljenost horizontalnog serklaža ne smije biti veæa od 4 m.Minimalna armatura je 4 12 vezana vilicama. Vertikalni serklaži izvode se na svim kutovima, na svakom križanju i suèeljavanju zidova kao i okootvora èija je površina veæa od 1,5 m. Horizontalna udaljenost izmeðu njih ne smije biti veæa od 4 m.Betoniranje serklaža treba izvesti nakon zidanja zidova kako bi se postigla bolja povezanost betonskogserklaža i zida. Minimalna armatura za vertikalne serklaže je 4 14, vilice 6/20 cm.Kod nastavka armature za vertikalni serklaž više etaže minimalni preklop šipki je 80 cm.

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 20 UT/Mu “sudarima” zidova

1. i 2. red

Važno:

EUROterm blokne razbijati zidarskimèekiæem, veæ ga je uputno rezati pilomza rezanje ili strojem za rezanje opeke.

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Page 21: Opeka - Tehničke upute

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

DIMENZIJE 29 x 25 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

8,85NF (normalnog formata)

MASA

12,50kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA

10

2N/mm

UTROŠAK BLOKA

15,40 13,33

2kom/m

(za zid debljine 29 cm) (za zid debljine 25 cm)

UTROŠAK BLOKA

53,10 53,32

3kom/m

(za zid debljine 29 cm) (za zid debljine 25 cm)

UTROŠAK MORTA

0,020 0,017

3 2m /m

(za zid debljine 29 cm) (za zid debljine 25 cm)

UTROŠAK MORTA

0,110 0,068

3 3m /m

(za zid debljine 29 cm) (za zid debljine 25 cm)

KOLIÈINA NA PALETI 80 96

kom

TEŽINA PALETE

1010 1210kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 29 25

(cm)

EUROterm 9 VKL

23

,8

29 25

29

25

25 25

25 29 29 29 29

25

25

29

29

25

25 25 25

1

1 11 1

1

1 1

1

1

25

25

11

1

11 1

38

29

29 25

29

29

2929 11

29

29

11

34

25

25

25

Naèin zidanja zida debljine 29 cm EUROTERMOM 9 VKL Naèin zidanja zida debljine 25 cm EUROTERMOM 9 VKL

DIMENZIJE EUROterma 9 VKL (29 cm x 25 cm) omoguæujuzidanje zidova debljine 29 i 25 cm

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Naèin zidanja nosivih zidova 29 cm)EUROtermom 9 VKL u kutovimauporabom oplatevertikalnog serklažaod drobljene opeke

Naèin zidanja nosivih zidova (29 cm)EUROtermom 9 VKLu “sudarima zidova”

Naèin zidanja nosivih zidova (25 cm)EUROtermom 9 VKLu “sudarima zidova”

Naèin zidanja nosivih zidova (25 cm)EUROtermom 9 VKL u kutovimauporabom oplatevertikalnog serklažaod drobljene opeke

1. red

1. red 1. red

1. red

2. red

2. red2. red

2. red

Page 22: Opeka - Tehničke upute

TOPLINSKA ŽBUKA

DEKORATIVNA ŽBUKA

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 9 VKL (29 cm)uporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke i postavljanjatoplinske i dekorativne žbuke

1. i 2. red

TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GUSTOÆA 790

3kg/m

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

0,14W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

0,20W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke (k)

0,59

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke (k)

0,45

2W/m K

TOPLINSKE KARAKTERISTIKEZIDA (bez unutrašnje žbuke)

Toplinska izolacija(toplinska žbuka)

Završni sloj(dekorativna žbuka)

(cm)d1

(m)d2

(m)d3

(W/mK)

1 2 3

(W/mK) (W/mK)

0,29 0,20 0,04 0,08 0,002 0,70

0,55

Zid zidan toplinskim mortom ( =0,19 W/mK),žbukan toplinsko-izolacijskom žbukom ( =0,08 W/mK)

Koeficijent prolaza topline2

(W/m K)U

Euroterm 9 VKL

Euroterm 9 VKL Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

53,10 13,50 0,110 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

8,61 7,35

3TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom) 3 3(m /m ) 3(kg/m ) 3(kg/m )3(kom/m )

3Težina zida po m

3(kN/m ) 3(kN/m )

ZA

ZID

AN

JE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

3D prikaz zidanja nosivih zidova (29 cm)EUROtermom 9 VKLu “sudarima zidova”

1. i 2. red

Važno:

EUROterm blokne razbijati zidarskimèekiæem, veæ ga je uputno rezati pilomza rezanje ili strojem za rezanje opeke.

Euroterm 9 VKL

Zid 29 cm Zid 25 cmZid

29 cmZid

25 cm

Težina mortaUtrošak morta

Produžnimort

Toplinskimort

15,40 13,3313,50 13,50 0,020 0,017 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

2,28 1,97 2,05 1,78

2TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom) (kg/kom)3 2

(m /m )3

(kg/m )3

(kg/m )2

(kom/m )2

(kom/m )

2Težina zida po m za zid 29 cm 2Težina zida po m za zid 25 cm

2(kN/m ) 2(kN/m )

ZVUÈNAKARAKTERISTIKA ZIDA

Opis slojeva Debljina sloja (mm)

Gipsana žbuka

Euroterm 9 VKL

Toplinska žbuka

Dekorativna žbuka

0,02

0,30

0,05

0,004

Zvuèna karakteristika zida (dB) 50

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Page 23: Opeka - Tehničke upute

PREGRADNI ZIDOVI

Pregradni zidovi su nenosivi unutrašnji zidovi koji imaju zadaæu pregraðivanja unutarnjeg prostora. U višeetažnim graðevinama

takvi zidovi optereæuju konstrukcije koje ih nose, pa je poželjno da budu što lakši.

EUROterm pregradni blokovi su izraðeni od porozirane opeke što ih èini znatno lakšim od uobièajenih opeènih blokova.

U potpunosti su kompatibilni s EUROterm blokovima za nosive zidove, što osigurava njihovo jedostavno povezivanje s nosivim

dijelovima konstrukcije.

Zidanje pregradnih zidova EUROterm blokovima je jednostavno i ekonomièno iz razloga što se odlikuju velikim dimenzijama

gdje se vertikalna povezanost ostvaruje po sustavu "pero/utor" što znatno ubrzava gradnju i smanjuje potrošnju morta.2Za 1m pregradnog zida potrebno je samo 8 blokova.

Podna površina na koju se zida pregradni zid treba biti ravna. Izravnjava se mortom najmanje marke M5, debljine ne manje

od 10 mm. Ako se pregradni zid zida na AB podnoj ploèi onda se na istu prvo postavlja horizontalna hidroizolacija.

Za zidanje pregradnih zidova EUROterm blokovima koristi se produžni mort ili bilo koji drugi predgotovljeni mort

najmanje marke M5.

Zidanje se izvodi pravilnim zidarskim vezom s preklopom od 50% u parnom i neparnom redu. Vertikalna veza ostvaruje se

suhim spojem po sustavu "pero/utor", a horizontalna sljubnica izraðuje se mortom debljine 12 mm. Mort se nanosi na cijelu

širinu zida. Horizontalnost i vertikalnost zida kontrolira se pomoæu libele i viska. Visinski opekarski raster je kao i kod

nosivih zidova 25 cm (23,8 cm+1,2 cm).

Kako se ne bi oslabila vezivna svojstva morta, opeku je potrebno nakvasiti prije ugradbe.

Za kvašenje opeke obvezno je koristiti iskljuèivo èistu vodu.

EUROterm blokovi se ne razbijaju zidarskim èekièem, veè ih je potrebno rezati pilom za rezanje ili strojem za rezanje opeke.

Povezivanje nosivog i pregradnog zida može se ostvariti tupim spojem i zupèastim spojem.

Kod zupèastog spoja u nosivom zidu napravi se udubljenje koje osigurava vezu izmeðu nosivog i pregradnog zida.

Velièina udubljenja ovisi o materijalu nosivog zida Ako je spoj pregradnog zida sa nosivim zidom od opeke, onda se u nosivom

zidu napraviti udubljenje od min. 5 cm koje treba biti 2 cm šire od debljine bloka pregradnog zida.

Ako je spoj pregradnog zida sa nosivim betonskim zidom, onda se u nosivom zidu napraviti udubljenje od min. 2 cm koje treba

biti 2 cm šire od debljine bloka pregradnog zida. Tako pripremljeno udubljenje ispunjava se mortom u koji se postavljaju blokovi

pregradnog zida. Spojevi se izvode na svakih 50cm visine zida.

Spoj pregradnog zida sa nosivim zidom može se ostvariti i bez udubljenja u nosivom zidu - takozvani tupi spoj. Spoj se ostvaruje

pomoæu armatuni šipki 8mm ili pomoæu èeliènih spona, što ovisi o strukturi nosivog zida. Kod nosivog zida od opeke armaturne

šipke ili èeliène spone se ugraðuju prilikom zidanja nosivog zida u svaki drugi red, odnosno svaku drugu horizontalnu sljubnicu

na mjestu pregradnog zida.

Tako postavljene šipke ili spone uèvršèuju se mortom u horizontalnu mortnu sljubnicu pregradnog zida.

Pri izvoðenju instalacija u pregradnim zidovima od EUROterm bloka nije dopušteno štemanje instalacijskih kanala, veæ iste treba

strojno izrezati. Ako se radi o horizontalnim instalacijskim kanalima, onda dubina kanala ne smije biti veæa od 1/3 debljine zida,

a ako se radi o vertikalnim instalacijskim kanalima onda dubina kanala ne smije biti veæa od 1/2 debljine zida. U oba sluèaja

širina kanala ne smije biti veæa od debljine zida.

Instalacijske kanale dopušteno je izvoditi samo s jedne strane pregradnog zida.

Zidovi od EUROterm blokova mogu se obraðivati svim sredstvima koji su namijenjeni za završnu obradu zidova od opeke.

Kod primjene zgotovljenih ili posebnih žbuka treba postupiti prema uputama proizvoðaèa žbuke.

ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVAZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

Page 24: Opeka - Tehničke upute

EUROterm 9 VKR

23

,8

29 25

29

25

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

DIMENZIJE 29 x 25 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

8,85NF (normalnog formata)

MASA

11,00kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA

10

2N/mm

KOLIÈINA NA PALETI 96

kom

TEŽINA PALETE

1070kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 29 25

(cm)

UTROŠAK BLOKA

15,40 13,33

2kom/m

(za zid debljine 29 cm) (za zid debljine 25 cm)

UTROŠAK BLOKA

53,10 53,32

3kom/m

(za zid debljine 29 cm) (za zid debljine 25 cm)

UTROŠAK MORTA

0,020 0,017

3 2m /m

(za zid debljine 29 cm) (za zid debljine 25 cm)

UTROŠAK MORTA

0,110 0,068

3 3m /m

(za zid debljine 29 cm) (za zid debljine 25 cm)

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

25 25

25

25 111

25

11

38

29

29

2929 11

29

29

11

34

25

25

Naèin zidanja zida debljine 29 cm EUROTERMOM 9 VKR Naèin zidanja zida debljine 25 cm EUROTERMOM 9 VKR

DIMENZIJE EUROterma 9 VKR (29 cm x 25 cm) omoguæujuzidanje zidova debljine 29 i 25 cm

Naèin zidanja nosivih zidova 29 cm)EUROtermom 9 VKR u kutovimauporabom oplatevertikalnog serklažaod drobljene opeke

Naèin zidanja nosivih zidova (25 cm)EUROtermom 9 VKR u kutovimauporabom oplatevertikalnog serklažaod drobljene opeke

1. red 1. red

2. red

2. red

25 29 29 29 29

25

29

29

25 25 251 11 11 11

25

1

1

1 1

29 25

29

25Naèin zidanja nosivih zidova (29 cm)EUROtermom 9 VKRu “sudarima zidova”

Naèin zidanja nosivih zidova (25 cm)EUROtermom 9 VKRu “sudarima zidova”

1. red 1. red

2. red2. red

Page 25: Opeka - Tehničke upute

TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GUSTOÆA 620

3kg/m

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

-W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

0,20W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke (k)

0,45

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke (k)

-

2W/m K

TOPLINSKE KARAKTERISTIKEZIDA (bez unutrašnje žbuke)

Toplinska izolacija(toplinska žbuka)

Završni sloj(dekorativna žbuka)

(cm)d1

(m)d2

(m)d3

(W/mK)

1 2 3

(W/mK) (W/mK)

0,29 0,20 0,04 0,08 0,002 0,70

0,55

Zid zidan toplinskim mortom ( =0,19 W/mK),žbukan toplinsko-izolacijskom žbukom ( =0,08 W/mK)

Koeficijent prolaza topline2

(W/m K)U

Euroterm 9 VKR

Euroterm 9 VKR Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

53,10 11,00 0,110 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

7,82 6,55

3TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom) 3 3(m /m ) 3(kg/m ) 3(kg/m )3(kom/m )

3Težina zida po m

3(kN/m ) 3(kN/m )

TOPLINSKA ŽBUKA

DEKORATIVNA ŽBUKA

ZA

ZID

AN

JE

NE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

3D prikaz zidanja nosivih zidovaEUROtermom 9 VKR (29 cm)uporabom oplate vertikalnog serklažaod drobljene opeke i postavljanjatoplinske i dekorativne žbuke

1. i 2. red

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Hidroizolacija

3D prikaz zidanja nosivih zidova (29 cm)EUROtermom 9 VKRu “sudarima zidova”

1. i 2. red

Važno:

EUROterm blokne razbijati zidarskimèekiæem, veæ ga je uputno rezati pilomza rezanje ili strojem za rezanje opeke.

ZVUÈNAKARAKTERISTIKA ZIDA

Opis slojeva Debljina sloja (mm)

Gipsana žbuka

Euroterm 9 VKR

Toplinska žbuka

Dekorativna žbuka

0,02

0,30

0,05

0,004

Zvuèna karakteristika zida (dB) 50

Euroterm 9 VKR

Zid 29 cm Zid 25 cmZid

29 cmZid

25 cm

Težina mortaUtrošak morta

Produžnimort

Toplinskimort

15,40 13,3311,00 11,00 0,020 0,017 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

2,05 1,77 1,82 1,58

2TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom) (kg/kom)3 2

(m /m )3

(kg/m )3

(kg/m )2

(kom/m )2

(kom/m )

2Težina zida po m za zid 29 cm 2Težina zida po m za zid 25 cm

2(kN/m ) 2(kN/m )

Page 26: Opeka - Tehničke upute

3D prikaz povezivanja pregradnog zida zidanimEUROtermom 12 UT s nosivim zidom“zupèastim spojem”

1. i 2. red

38

50

50

25

38

1

38 38

12

Povezivanje pregradnog zida zidanimEUROtermom 12 UT s nosivim zidom“zupèastim spojem”

50

12

23

,812

50

EUROterm 12 UTOSNOVNE KARAKTERISTIKE

DIMENZIJE 12 x 50 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

7,32NF (normalnog formata)

MASA

10,00kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA 10

2N/mm

UTROŠAK BLOKA

8,00

2kom/m

UTROŠAK MORTA

0,006

3 2m /m

KOLIÈINA NA PALETI 96

kom

TEŽINA PALETE

970kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 12

(cm)

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

sustav utor-pero1. red

2. red

Euroterm 12 UT Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

8,00 10,00 0,006 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

0,91 0,84

2TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom) 3 2(m /m ) 3(kg/m ) 3(kg/m )2(kom/m )

2Težina zida po m

2(kN/m )

2(kN/m )

sust

av

uto

r-p

ero

Važno:EUROterm blok ne razbijati zidarskim

èekiæem, veæ ga je uputno rezatipilom za rezanje

ili strojem za rezanje opeke.

Hidroizolacija

Hidroizolacija

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Page 27: Opeka - Tehničke upute

38

50

50

25

38

1

38 38

Povezivanje pregradnog zida zidanimEUROtermom 10 UT s nosivim zidom“zupèastim spojem”

EUROterm 10 UT

10

50

10

23

,810

50

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

DIMENZIJE 10 x 50 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

6,10NF (normalnog formata)

MASA

9,50kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA 10

2N/mm

UTROŠAK BLOKA 8,00

2kom/m

UTROŠAK MORTA 0,005

3 2m /m

KOLIÈINA NA PALETI 96

kom

TEŽINA PALETE

925kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 10

(cm)

sustav utor-pero1. red

2. red

Hidroizolacija

Hidroizolacija

3D prikaz povezivanja pregradnog zida zidanimEUROtermom 10 UT s nosivim zidom“zupèastim spojem”

1. i 2. red

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

Važno:EUROterm blok ne razbijati zidarskim

èekiæem, veæ ga je uputno rezatipilom za rezanje

ili strojem za rezanje opeke.

Euroterm 10 UT Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

8,00 9,50 0,005 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

0,85 0,79

2TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom) 3 2(m /m ) 3(kg/m ) 3(kg/m )2(kom/m )

2Težina zida po m

2(kN/m )

2(kN/m )

susta

v u

tor-

pe

ro

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Page 28: Opeka - Tehničke upute

38 38 38 38

Povezivanje pregradnog zida zidanimEUROtermom 6 UT s nosivim zidom“zupèastim spojem”

EUROterm 6 UT

6

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

DIMENZIJE 6 x 33 x 23,8

(cm)

ODNOS PREMA PUNOJ OPECI

2,42NF (normalnog formata)

MASA

4,50kg/kom (približno)

TLAÈNA ÈVRSTOÆA

10

2N/mm

UTROŠAK BLOKA

12,12

2kom/m

UTROŠAK MORTA

0,003

3 2m /m

KOLIÈINA NA PALETI 204

kom

TEŽINA PALETE

930kg (približno)

DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA 6

(cm)

33

6

23

,8

633

Sustav “utor-pero”omoguæuje

zidanje blokovimabez uporabe morta

u sljubnicama

sustav utor-pero1. red

33

33

33

25

1

sust

av

uto

r-p

ero

2. red

3D prikaz povezivanja pregradnog zida zidanimEUROtermom 6 UT s nosivim zidom“zupèastim spojem”

1. i 2. red

Euroterm 6 UT Utrošakmorta

Mort

Produžnimort

Toplinskimort

12,12 4,50 0,003 1800 650

s produžnim mortom s toplinskim mortom

0,60 0,56

2TEŽINA ZIDA (m zida)

(bez unutrašnje i vanjske žbuke)

(kg/kom) 3 2(m /m ) 3(kg/m ) 3(kg/m )2(kom/m )

2Težina zida po m

2(kN/m )

2(kN/m )

Važno:EUROterm blok ne razbijati zidarskim

èekiæem, veæ ga je uputno rezatipilom za rezanje

ili strojem za rezanje opeke.

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

ZA

ZID

AN

JE

NE

NO

SIV

IH Z

IDO

VA

Hidroizolacija

Hidroizolacija

Page 29: Opeka - Tehničke upute

DETALJ PREGRADNOG ZIDA U OBJEKTUS PODRUMOM U JEDNOM DIJELU

unutrašnja žbuka 1,5 - 2 cmunutrašnja žbuka 1,5 - 2 cm

opeka kao zaštita hidroizolacije

hidroizolacija

žbuka

Euroterm 25 UT

Euroterm 25 UT

završni sloj poda - 2 cmcementni estrih - 5 cmtoplinska izolacija - 3 cmtlaèna ploèa - 6 cmstropna ispuna - “fert” gredica - 16 cmžbuka - 1,5 - 2 cm

DETALJ SPOJA VANJSKOG ZIDAI KROVIŠTA

DETALJ SPOJA STROPNE KONSTRUKCIJEVANJSKOG ZIDA (s ventiliranom fasadom) I PROZORA

termo žbuka 3 cm

a.b. horizontalni serklaž

a.b. nadvoj

EUROTERM 38 UT

EUROTERM 38 UT

unutrašnja žbuka 1,5 - 2 cm

završni sloj poda - 2 cmcementni estrih - 5 cmtoplinska izolacija - 3 cmtlaèna ploèa - 6 cmstropna ispuna - “fert” gredica - 16 cmžbuka - 1,5 - 2 cm

a.b. nadvoj

fasadna opeka

toplinska izolacija

EUROTERM 25 UT

EUROTERM 25 UT

unutrašnja žbuka 1,5 - 2 cm

završni sloj poda - 2 cmcementni estrih - 5 cmtoplinska izolacija - 3 cmtlaèna ploèa - 6 cmstropna ispuna - “fert” gredica - 16 cmžbuka - 1,5 - 2 cm

DETALJI

DETALJ VANJSKOG ZIDA I TEMELJA

termo žbuka 3 cm

estrudirani polistiren

bitumenski kit

unutrašnja žbuka 1,5 - 2 cm

Euroterm 38 UT

završni sloj poda - 2 cmcementni estrih - 5 cmtoplinska izolacija - 5 cma.b. podna ploèa - 10 cmnabijeni šljunak - 15 cm

stranica36

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

Page 30: Opeka - Tehničke upute

DETALJ SPOJA STROPNE KONSTRUKCIJEVANJSKOG ZIDA(s neventiliranom fasadom) I PROZORA

a.b. nadvoj

fasadna opeka

toplinska izolacija

EUROTERM 25 UT

12 25 1,55

EUROTERM 25 UT

unutrašnja žbuka 1,5 - 2 cm

završni sloj poda - 2 cmcementni estrih - 5 cmtoplinska izolacija - 3 cmtlaèna ploèa - 6 cmstropna ispuna - “fert” gredica - 16 cmžbuka - 1,5 - 2 cm

DETALJ SPOJA STROPNE KONSTRUKCIJEVANJSKOG ZIDA I PROZORA

EUROTERM 38 UT

23

,8

EUROTERM 38 UT

unutrašnja žbuka 1,5 - 2 cmtermožbuka 3 cm

a.b. horizontalni serklaž

a.b. nadvoj

završni sloj poda - 2 cmcementni estrih - 5 cmtoplinska izolacija - 3 cmtlaèna ploèa - 6 cmstropna ispuna - “fert” gredica - 16 cmžbuka - 1,5 - 2 cm

DETALJ SPOJA VANJSKOG ZIDA,PROZORA I STROPNE KONSTRUKCIJE

DETALJ SPOJA STROPNE KONSTRUKCIJEI UNUTRAŠNJEG ZIDA

unutrašnja žbuka 1,5 - 2 cm

završni sloj poda - 2 cmcementni estrih - 5 cmtoplinska izolacija - 3 cmtlaèna ploèa - 6 cmstropna ispuna - “fert” gredica - 16 cmžbuka - 1,5 - 2 cm

EUROTERM 30 UT

EUROTERM 30 UT

termožbuka 3 cm

a.b. horizontalni serklaž

a.b. nadvoj

unutrašnja žbuka 1,5 - 2 cm

unutrašnja žbuka 1,5 - 2 cm

završni sloj poda - 2 cmcementni estrih - 5 cmtoplinska izolacija - 3 cmtlaèna ploèa - 6 cmstropna ispuna - “fert” gredica - 16 cmžbuka - 1,5 - 2 cm

EUROTERM 30 UT

EUROTERM 30 UT

Page 31: Opeka - Tehničke upute

44 UT

44 UT

44

750 750 640 640 640 780 640 640 750 750 780

0,19 0,195 0,31 0,31 0,33

0,46 0,59 1,03 1,03 1,29

0,16 0,139 0,142 0,142 0,142 0,14 0,140 0,140

0,33 0,35 0,35 0,35 0,35 0,45 0,43 0,43

920

0,05

2,6

52

5/10

5,4

REI 180

14 12 12 12 12 10 10 10 12 12 9,3 8,87,3 6,1

18,5 16,5 14,5 14,5 14,5 12,5 11,5 11,5 16,5 16 13 1211 9,5

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 101,5 1,5

16 16 16 16 16 16 16 16 10,5 10,5 10,5 10,58 8

36,4 42,1 42,1 42,1 42,1 53,3 53,3 53,3 42 42 52,5 53,370,5 83

57 47 45 45 45 38 38 38 27 27 23 425,7 4,8

48 60 60 60 60 80 80 80 72 60 72 60 84 80 9696 112

970 1090 1090 1090 1090 1010 1010 1010 1230 11001270 1060 1230 1030 1030 1065 1075

38 38 38 38 30 30 30 25 25 20 2912 10

38 UT

38 UT

30 UT

30 UT

25 UT

25 UT

25 UT/M 20 UT/M

20 UT/M25 UT/M

12 UT 10 UT 9 VKL38 UT/S 38 UT/M 38 P

38 UT/S 38 UT/M 38 P

30 UT/S 30 UT/M

30 UT/S 30 UT/M

približno kgTEŽINA PALETE

komKOLIÈINA NA PALETI

3 2m /mUTROŠAK MORTA

3kom/mUTROŠAK

2kom/mUTROŠAK

2N/mmTLAÈNA ÈVRSTOÆA

kg/komMASA

NFODNOS PREMA PUNOJ OPECI

(cm)DEBLJINA NEOŽBUKANOG ZIDA

DIMENZIJE (cm) 44x2

5x23

,8

38x2

5x23

,8

38x2

5x23

,8

38x2

5x23

,8

38x2

5x23

,8

30x2

5x23

,8

30x2

5x23

,8

30x2

5x23

,8

25x3

8x23

,8

25x3

8x23

,8

20x3

8x23

,8

29x2

5x23

,8

12x5

0x23

,8

10x2

5x23

,8

OSNOVNEKARAKTERISTIKE

GUSTOÆA3kg/m

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano produžnim mortom i bez žbuke ( )

W/mK

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTIzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( )

W/mK

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano produžnim mortom i bez žbuke ( k )

2W/m K

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINEzidano toplinskim mortom i bez žbuke ( k )

2W/m K

SPECIFIÈNI TOPLINSKI KAPACITET ( c ) J/kgK

RAVNOTEŽNA VLAŽNOST ( Xr ) %

MAX. DOZVOLJENA VLAŽNOST ( Xmax ) %

RAÈUNSKA DEBLJINA SLOJAKONDENZIRANE VODENE PARE ( m )

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( )

ZVUÈNA IZOLACIJA ( R )w dB

VATROOTPORNOST ( min )

Napomena: prema Euronormi ZIDANO produžnim mortom i bez žbuke ( =0,80 W/mK), a ZIDANO sa toplinskim mortom i bez žbuke ( =0,19 W/mK)

TEHNIÈKEKARAKTERISTIKE

USPOREDNI PREGLED OSNOVNIH KARAKTERISTIKA EUROterm PROIZVODA

USPOREDNI PREGLED TEHNIÈKIH KARAKTERISTIKA EUROterm PROIZVODA

TEHNIÈKE UPUTE

DETALJI I TABLIÈNI PREGLEDI (za izvoðaèe i projektante)

TABLIÈNI PREGLEDI

Page 32: Opeka - Tehničke upute

EUROTERM

EUROTERM MORT

Utrošak morta Produžni mort S produžnim mortom S toplinskim mortomToplinski mort

3TEŽINA ZIDA po m

TOPLINSKA IZOLACIJA(toplinska žbuka)

ZAVRŠNI SLOJ(dekorativna žbuka)

KOEFICIJENTPROLAZA TOPLINE

ZIDANI ZID

ZIDANI ZID

Eurotermom 44 UT

Eurotermom 44 UT

Eurotermom 38 UT

Eurotermom 38 UT

Eurotermom 38 UT/S

Eurotermom 38 UT/M

Eurotermom 38 P

Eurotermom 38 UT/S

Eurotermom 30 UT

Eurotermom 38 UT/M

Eurotermom 30 UT

Eurotermom 30 UT/S

Eurotermom 30 UT/M

Eurotermom 38 P

Eurotermom 30 UT/S

Eurotermom 30 UT/M

Eurotermom 25 UT

Eurotermom 25 UT

Eurotermom 25 UT/M

Eurotermom 9 VKL

Eurotermom 25 UT/M

Eurotermom 20 UT/M

Eurotermom 9 VKR

Eurotermom 20 UT/M

Eurotermom 9 VKL

Eurotermom 9 VKR

0,44

36,4

42,1

42,1

53,3

53,3

53,3

53,3

53,3

42

42

52,5

55,5

55,5

0,16

18,5

16,5

14,5

12,5

12,5

11,5

11,5

11,5

16,5

16

13

12

12

0,04

0,17

0,18

0,17

0,16

0,16

0,15

0,15

0,15

0,11

0,10

0,09

0,11

0,11

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,08

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,002

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,70

9,79

10,19

9,16

9,54

9,54

8,83

8,83

8,83

8,91

8,52

8,45

8,60

8,60

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,29

7,84

8,12

7,21

7,70

7,70

7,10

7,10

7,10

7,65

7,37

7,41

7,34

7,34

0,38 0,19 0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,37

0,38

0,38

0,38

0,142

0,142

0,142

0,30

0,30

0,30

0,30 0,195 0,45

0,30

0,30

0,140

0,140

0,36

0,36

0,25 0,31 0,68

0,25

0,25

0,31

0,31

0,68

0,68

0,20

0,20

0,33

0,33

0,78

0,78

(W/mK) (W/mK) (W/mK)2

(W/m K)(cm)

3kom/m 2kN/m 2kN/m3kg/m 3kg/m3 3m /mkg/kom

d1 1 2 3d2 d3U

(m) (m)

USPOREDNI PREGLED TOPLINSKIH KARAKTERISTIKA ZIDOVA ZIDANIH EUROterm PROIZVODIMA

3USPOREDNI PREGLED TEŽINA ZIDOVA (m zida)

Page 33: Opeka - Tehničke upute

EUROTERM MORT

OPIS SLOJEVA

Utrošak morta

Gipsana žbuka Toplinska žbuka Dekorativna žbuka

Zvuènakarakteristika zidaEuroterm 44 UT

Produžni mort S produžnim mortom S toplinskim mortomToplinski mort

3TEŽINA ZIDA po m

ZIDANI ZID

ZIDANI ZID

Eurotermom 44 UT

Eurotermom 44 UT

Eurotermom 38 UT

Eurotermom 38 UT

Eurotermom 38 UT/S

Eurotermom 38 UT/M

Eurotermom 38 P

Eurotermom 38 UT/S

Eurotermom 38 UT/M

Eurotermom 38 P

Eurotermom 30 UT

Eurotermom 30 UT

Eurotermom 30 UT/S

Eurotermom 30 UT/M

Eurotermom 30 UT/S

Eurotermom 30 UT/M

Eurotermom 25 UT

Eurotermom 25 UT

Eurotermom 25 UT/M

Eurotermom 25 UT/M

Eurotermom 20 UT/M

Eurotermom 20 UT/M

Eurotermom 9 VKL

Eurotermom 9 VKR

Eurotermom 9 VKL

Eurotermom 9 VKR

Eurotermom 12 UT

Eurotermom 10 UT

16

0,02

16

0,02

16

16

16

0,02

0,02

0,02

16

0,02

16

16

0,02

0,02

10,5

0,02

10,5

0,02

10,5

0,02

16

16

0,02

0,02

8

8

18,5

16,5

14,5

14,5

14,5

12,5

11,5

11,5

16,5

16

13

12

12

11,7

10,7

0,075

0,44

0,068

0,38

0,060

0,060

0,060

0,38

0,38

0,38

0,054

0,30

0,050

0,050

0,30

0,30

0,025

0,25

0,029

0,25

0,020

0,20

0,020

0,020

0,29 / 0,25

0,29 / 0,25

0,008

0,005

1800

0,05

1800

0,05

1800

1800

1800

0,05

0,05

0,05

1800

0,05

1800

1800

0,05

0,05

1800

0,05

1800

0,05

1800

0,05

1800

1800

0,05

0,05

1800

1800

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

4,31

0,004

3,86

0,004

3,40

3,40

3,40

0,004

0,004

0,004

2,97

0,004

2,74

2,74

0,004

0,004

2,18

0,004

2,20

0,004

1,73

0,004

2,28

2,28

0,004

0,004

1,04

0,95

3,45

52

3,08

51

2,71

2,71

2,71

51

51

51

2,35

50

2,17

2,17

50

50

1,90

50

1,87

50

1,50

45

2,05

2,05

48

48

2kom/m 2kN/m 2kN/m

dB

3kg/m 3kg/m3 2m /m

(m) (m) (m) (m)

kg/kom

2USPOREDNI PREGLED TEŽINA ZIDOVA (m zida)

USPOREDNI PREGLED ZVUÈNIH KARAKTERISTIKA ZIDOVA I STROPNE KONSTRUKCIJE

OPIS SLOJEVA

Gipsanažbuka

Armiranibeton

Armiranibeton

Stropni blokU 50/16

PEfolija

Cementniestrih

Drvenaobloga

STROPNAKONSTRUKCIJA

“fert”

Tvrdi ekspandiranipolistiren

Zvuènakarakteristika

stropne konstrukcije

0,00050,022 0,02 0,06 0,160,05 0,02 56

dB(m)(m)(m) (m) (m) (m) (m)

Page 34: Opeka - Tehničke upute

2NORMATIV UTROŠKA MATERIJALA I RADA ZA NOSIVE ZIDOVE (obraèun za 1m zida)

2NORMATIV UTROŠKA MATERIJALA I RADA ZA PREGRADNE ZIDOVE (obraèun za 1m zida)

NORMATIV UTROŠKA MATERIJALA I RADA ZA VERTKALNE SERKLAŽE (obraèun za 1m serklaža)

3NORMATIV UTROŠKA MATERIJALA I RADA ZA NOSIVE ZIDOVE (obraèun za 1m zida)

MATERIJAL

MATERIJAL

MATERIJAL

MATERIJAL

RAD

RAD

RAD

RAD

Jediniènamjera

Jediniènamjera

Jediniènamjera

Jediniènamjera

OPIS STAVKE

OPIS STAVKE

OPIS STAVKE

OPIS STAVKE

Zidanje nosivog zida debljine 44 cm Eurotermom 44 UT

Zidanje pregradnog zida debljine 12 cm Eurotermom 12 UT

Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Eurotermom 10 UT

Zidanje vertikalnih serklaža kutom od drobljene opekeza zid debljine 29 cm

Zidanje vertikalnih serklaža kutom od drobljene opekeza zid debljine 25 cm

Zidanje nosivog zida debljine 44 cm Eurotermom 44 UT

Zidanje nosivog zida debljine 38 cm Eurotermom 38 UT

Zidanje nosivog zida debljine 38 cm Eurotermom 38 UT

Zidanje nosivog zida debljine 30 cm Eurotermom 30 UT

Zidanje nosivog zida debljine 30 cm Eurotermom 30 UT

Zidanje nosivog zida debljine 25 cm Eurotermom 25 UT

Zidanje nosivog zida debljine 25 cm Eurotermom 25 UT

Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Eurotermom 20 UT/M

Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Eurotermom 20 UT/M

2m

2m

m

3m

3m

3m

3m

3m

2m

2m

m

2m

2m

2m

16

8

5

36,4

16

8

5

42,1

16

53,3

10,5

42

10,5

52,5

57

6,3

0,008

0,17

47

5,5

0,008

0,18

38

0,18

27

0,18

23

0,17

0,76

0,33

0,33

2,25

0,59

0,33

0,33

2,10

0,59

2,25

0,48

2,10

0,48

2,10

0,17

0,07

0,10

1,30

0,13

0,07

0,07

0,80

0,13

0,95

0,11

0,90

0,11

0,80

0,93

0,40

0,40

3,55

0,72

0,40

0,40

2,90

0,72

3,20

0,59

3,00

0,59

2,90

Blok / kom

Blok / kom

Blok / kom

Blok / kom

KV radnik

KV radnik

KV radnik

KV radnik

PKV radnik

PKV radnik

PKV radnik

PKV radnik

Ukupno

Ukupno

Ukupno

Ukupno

Mort / lit.

Mort / lit.

Mort / lit.

Mort / lit.

Page 35: Opeka - Tehničke upute

PRIMJERI OPISA STAVKI TROŠKOVNIKA ZA ZIDANJE ZIDOVA EUROTERMOM

1. Zidanje nosivih zidova debljine 38 cm od šuplje opeke (blok opeka EUROterm 38 UT, dimenzija 38x25x23,8 cm) produžnim mortom 1:2:6. Radnu skelu uraèunati u cijenu zidanja. Stavka obuhvaæa nabavu, transport i ugradnju materijala.

3 3 Obraèun po m ozidanog zida. m

1a. Zidanje nosivih zidova debljine 38 cm od šuplje opeke (blok opeka EUROterm 38 UT ili EUROterm 38 UT/S, dimenzija 38x25x23,8 cm) toplinskim mortom. Radnu skelu uraèunati u cijenu zidanja. Stavka obuhvaæa nabavu, transport i ugradnju materijala.

3 3 Obraèun po m ozidanog zida. m

2. Zidanje nosivih zidova debljine 30 cm od šuplje opeke (blok opeka EUROterm 30 UT, dimenzija 30x25x23,8 cm) produžnim mortom 1:2:6. Radnu skelu uraèunati u cijenu zidanja. Stavka obuhvaæa nabavu, transport i ugradnju materijala.

3 3 Obraèun po m ozidanog zida. m

2a. Zidanje nosivih zidova debljine 30 cm od šuplje opeke (blok opeka EUROterm 30 UT ili EUROterrm 30 UT/S , dimenzija 30x25x23,8 cm) toplinskim mortom. Radnu skelu uraèunati u cijenu zidanja. Stavka obuhvaæa nabavu, transport i ugradnju materijala.

3 3 Obraèun po m ozidanog zida. m

3. Zidanje nosivih zidova debljine 25 cm od šuplje opeke (blok opeka EUROterm 25 UT, dimenzija 25x38x23,8 cm) produžnim mortom 1:2:6. Radnu skelu uraèunati u cijenu zidanja. Stavka obuhvaæa nabavu, transport i ugradnju materijala.

3 3 Obraèun po m ozidanog zida. m

3a. Zidanje nosivih zidova debljine 25 cm od šuplje opeke (blok opeka EUROterm 25 UT, dimenzija 25x38x23,8 cm) toplinskim mortom. Radnu skelu uraèunati u cijenu zidanja. Stavka obuhvaæa nabavu, transport i ugradnju materijala.

3 3 Obraèun po m ozidanog zida. m

4. Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm od šuplje opeke (blok opeka EUROterm 12 UT, dimenzija 12x50x23,8 cm) produžnim mortom 1:2:6. Radnu skelu uraèunati u cijenu zidanja. Stavka obuhvaæa nabavu, transport i ugradnju materijala.

2 2 Obraèun po m ozidanog zida. m

5. Zidanje pregradnih zidova debljine 10 cm od šuplje opeke (blok opeka EUROterm 10 UT, dimenzija 10x50x23,8 cm) produžnim mortom 1:2:6. Radnu skelu uraèunati u cijenu zidanja. Stavka obuhvaæa nabavu, transport i ugradnju materijala.

2 2 Obraèun po m ozidanog zida. m


Top Related