Download - Ppt Modul Final

Transcript
Page 1: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 1/22

Dezvoltarea InteligenţeiEmoţionale la vârsta

adolescenţei

Page 2: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 2/22

Cuprins

EmoţiileInteligenţaemoţionala; ”Analfabetismulemo ional”;ț

Dezvoltarea

inteligenţeiemoţionale

Page 3: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 3/22

Emoţiile

Caracter universal;Valoare adaptativă;Funcţie dediferenţiere aindividului;Funcţie de

integrare

Page 4: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 4/22

IQ vs EQ!Coeficientul de inteligenţă ne poate a"uta să #nţelegem$i să abordăm lumea la un anumit nivel% emoţiile nea"ută să ne #nţelegem pe noi #n$ine $i prin aceasta pe

ceilalţi” &'egal% ())(% p *+

Page 5: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 5/22

Evolu ia emoț ţiilor &,eac u% ()-).-/)+ș

0-2 luni 0 emo iile primare;ț

3-4 luni 0 apar emo iile secundare;ț

6-7 luni 0 apar emo iile ter iare;ț ț

5-7 ani - afectivitate relativ instabilă7/8-10/11 ani 0 declin al autorită ii afective%țminciuna% !dubla moralitate”;11/12-14/15 ani - afirmarea1descoperirea de sine%tendin a de negare% dorin a de autonomie vsț țnevoia de afec iuneț

Page 6: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 6/22

Inteligenţa Emoţional ă

EQ - Defini ieț! capacitatea de a con tientiza iș ș #ntelege propriile emo ii si emo iileț țcelor din "ur i de a le gestiona iș ș

folosi cu rezultate pozitive”&2oleman% ())3+

Page 7: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 7/22

Domenii principale

4ecunoa tereaș emo iilorț #n ceilal iț

5anevrarearela iilor ț

2estionareaemo iilor ț

Cunoa tereaș emo iilorțpersonale

5otivarea

de sine

Inteligenţa Emoţionala

Page 8: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 8/22

6eme de discuţieCe se #nt7mplă cu această dimensiune ainteligen ei i cu domeniile sale de aplicare #nț șcazul adolescen ilor8ț

9ot dob7ndi adolescen ii capacită i de gestionareț ța emo iilor8ț

Ce implica ii poate avea pe viitor lipsa dezvoltăriiț

inteligen ei emo ionale la v7rsta adolescen ei8ț ț ț

Page 9: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 9/22

Inteligenţa emoţională laadolescenţi

Adolescen a ț este o perioadă plină de stăriconflictuale sau crize, o perioadă de„ furtuni i stresș ”, ( G. Stanley Hall), dari o perioadă de mari transformări în planș

fizic, mental i emo ional.ș ț

Page 10: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 10/22

Inteligenţa emoţională laadolescenţi

Daniel Goleman o descrie ca pe „capacitateade a fi în stare să se motiveze i să perseverezeșîn fa a frustrărilor; de a- i stăpâni impulsurileț și de a amâna satisfac iile; de a- i regla stărileș ț ș

de spirit i de a împiedica necazurile să-ișîntunece gândirea; de a fi stăruitor i de aș

spera.”

Page 11: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 11/22

,,Analfa etismul emo ional!ț sau inca"acitatea

adolescen ilo# de a- i de"ă iț ș șdificultă ileț

'istemul de #nvă ăm7nt actual estețcentrat #ndeosebi pe #mbunătă ireațperforman elor intelectuale% deficien aț țde stăp7nire i de gestionare așemo iilor nefiind abordată #n niciun felțla nivelul programei colareș

Page 12: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 12/22

,,Analfa etismul emo ional! sauț inca"acitatea adolescen ilo# de a- iț ș

de"ă i dificultă ileș ț

Capacitatea de gestionare a emoţiilor estenecesară:

: pentru a #nfrunta cu succes problemelecaracteristice v7rstei;

: pentru #mbunătă irea calită ii vie iiț ț țpersoanei mature aflate #n devenire

Page 13: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 13/22

Efecte negative:

• delicte violente

• violuri• crime• sinucideri• sarcini nedorite• consumul de dro uri• an!ietatea• depresia

,,Analfa etismul emo ional! ț

Page 14: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 14/22

94 <=E5E 'E5,A=A6E

"#"#$, %&' &, * G#*+

-* S+

%G* S+ +"%"

"#&/#*%*+

%&+0 $"%"+

Page 15: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 15/22

Agresivitatea% resivitatea fla rantă din adolescen ăț

reprezintă o anticipare a viitoarelor pro1leme emo ionale ale adul ilorț ț

'2iar dacă ma3oritatea adolescen ilor a resivi î i manifestăț șviolen a împotriva altora, e!istă i adolescen i a resivi de tipulț ș ț

„paria” 4 sensi1ili la nedreptă i i care se consideră întotdeaunaț șvictime

ia a de familie a acestora presupune întotdeauna părin i ceț țalternează ne li3en a cu asprimea i cu pedepsele capricioaseț ș

%dolescen ii a resivi ac ionează pe 1aza presum iei de ostilitateț ț țsau de amenin ateț

Page 16: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 16/22

Există solu ii!ț

5nvă area că aluziile pe care adolescen ii le interpretau dreptț ța resive sunt de fapt neutre sau c2iar prietene tiș

-racticarea empatiei

Stăp6nirea m6niei

7 prin reconstituirea unor scene, cum ar fi o tac2inarecare i7ar fi putut face să7 i iasă din fireș7 prin suprave 2erea sentimentelor8 e!.9

con tientizarea senza iilor fizice din momentul enervăriiș ț

Page 17: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 17/22

Depresia5n eneral, la adolescen i depresiile sunt enerateț

de pro1lemele în sta1ilirea unor rela ii at6t cu părin ii,ț țc6t i cu cei de v6rsta lor ș

"ratamentele ar tre1ui să7i înve e pe tineri9ț7să7 i stăp6nească mai 1ine rela iile sentimentale,ș ț

dar i pe cele cu părin iiș ț7cum să7 i facă noi prieteniș7cum să se simtă încrezători alături de al i adolescen iț ț7cum să7 i e!prime sentimenteleș7cum să se implice în activită i care să le facă plăcereț

Page 18: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 18/22

$ul u#ă#ile de alimentaţie Con$tientizarea Anorexia

insuficientăa sentimentelor $i Bulimia a semnelor

date de trup

Page 19: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 19/22

%ăutu#a &i d#ogu#ile' de"endenţa caautomedicaţie E>istă două tipare emoţionale ce ȋ i predispun petineri la consumul de substanţe nocive.

tiparul copilului tiparul provenitfoarte #ncordat $i dintr0o starenelini$tit de agitaţie

care constată puternică%

Page 20: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 20/22

%ăutu#a &i d#ogu#ile' de"endenţa caautomedicaţie

Consumul de alcool sau droguri 0 %%falsmedicament”

'oluţia. ?nvăţarea acestor capacităţiemoţionale&de a depă$ian>ietatea% m7nia

sau depresia+ de către tineri #n cadrul

Page 21: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 21/22

<ibliografie

/irc2 %nn, :;;;, Psihologiadezvoltării , d. "e2nică,/ucure<ti8

Goleman aniel, :;;=, Inteligen a emo ional ț ț ӑ , d.Curtea Veche , /ucure tiș 8

$eac u +oan, :;>;,ș Introducere n psihologiaȋ educa iei i a dezvoltăriiț ș , d.-olirom.8

0untean %na, :;;?, Psihologia dezvoltării umane ,

d. -olirom, +a<i

Page 22: Ppt Modul Final

7/23/2019 Ppt Modul Final

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-modul-final 22/22

4ealizator.

Cristea =ucian0 2eorge


Top Related