Download - Schamper 361

Transcript
Page 1: Schamper 361

HHflMj

36119 o k to b e r 1

Page 2: Schamper 361

A l w e e r e e n n i e u w acad em ie jaa r . A lw eer een

nieuwe lading ko r te ber ich t jes . In g e e n v e l d e n o f w e g e n paddestoelen te bekennen, mijn f a v o r i e t e c o f f e e s h o p in T e r n e u z e n m o e s t op v e r o r d e n i n g v a n d e b u r g e m e e s te r d icht ( ik zal je missen A h m ed, snik. . . , sl ik .. . , snuif . . . , t r ip . . . , ko ts ) en door mijn ja a rv o o r ra a d je Prozac z i t ik ook al heen. M et de w oord en van de onsterfe l i jke , t en m in s te in G o d - m o d e , D u ke N u k e m : ‘Sh it h ap p e n s ’ .

Maar geen gezeur! Hebben immers ook niet een bepaald leuk jaar achter de rug: Ir. Miche l Wi l lems, ir. H enri Van Kerc kh o ven , Dr. Aloïs Ger lo en Dr. Ir. Luc ie n H o s te n . Zij zijn namelijk dood! En hoor je hen klagen? Dat waren tenminste mannen uit één stuk. £££ En nu vele kleine stukjes. £££ Stelt u dat persoonlijk onderhoud met magere Hein liever nog wat uit, dan verzorgt de stad Gent speciaal voor u de ‘b lijf-fitreeks’. Staan o.m. op het programma: local tonic (niet te verwarren met Schweppes Tonic) en zwanger zwemmen (lach n ie t, zwanger polsstokspringen zou stukken belachelijker z ijn). Voor meer info: sportdienst Gent 0 9 /2 4 3 .8 8 .8 2 . £££ Ooit in een ver verleden stond magere Hein trouwens bekend als dikke Hein. Tot hij op een dag - een zonovergoten maandag om meer precies te zijn, hij wou naar het strand maar kreeg zich •maar niet in zijn tangaslip gehesen - besloot de praktische dieetkooklessen van de dieetafdeling van de RUG en het UZ-Gent te volgen. Staan dit jaar op he t p rogram m a: lekke r en gevarieerd vegetarisch koken, lekker koken en gezond ve rm ageren , cholesterolarm e voeding en lekker koken voor diabeten. Inschrijvingen: dieetpolikliniek UZ-Gent, De Pintelaan 185, 0 9 / 2 4 0 . 2 5 . 9 8 . £££ Sindsdien wurm t Mr. Death himself zich zelfs door de kleinste kieren. Iets waarover hijzelf ten zeerste te spreken is. Zijn g a s th e e r is m eesta l m inder opgetogen. £££ Staat hoog genoteerd op het lectuurlijs tje van Hein: ‘Het zelfbeschikkingsrecht i.v.m. het lijk ’ van S t é p h a n i e De W i t t e . Staat hoog genoteerd op dat andere lijstje van Heintje: Stéphanie De W itte. £££ S tonden dan w eer hoog op he t d e b a tlijs tje van de CVP-jongeren: R e g i n a l d M o r e e l s en F i l i p D e w i n t e r . De A k t ie f L inkse S tudenten, B lokbuster en M ilitan t

Links staken daar echter een stokje, in d it geval een flink u it de kluiten gewassen baseball-knuppel, voor. £££ ‘Niet eender welk niet-steroïdaal anti- inflammatoir middel voor eender welke inflammatoire toestand’, dat is de tite l van het avondcolloquium voor de practicus op woensdag 2 december. Wie ons voor die datum in 10 regels én in verstaanbaar Nederlands kan uitleggen wat d it precies betekent, k r ijg t van ons het gezelschapspel Grunge Golem. Als hij daarvan ook nog eens de spelregels kan doorgronden zullen wij ons Juidskeels ‘Hosanna in den hoge, de Here is wedergekomen’ zingend, in aanbidding aan zijn voeten neder werpen. £££ Voor wie echter nu nood heeft aan een lich t in de duisternis: op donderdag 22 oktober kan men de V o l k s s t e r r e n w a c h t A r m a n d Pien bezoeken. Bellen of e- m ailen naar Leen M oreau, 0 9 / 264 .30 .9 0 , [email protected]. £££ Zien het leven steeds donkerder tegemoet: de jongeren! Dr. Gre ta De C u y p e r e heeft immers zwart op w it aangetoond dat het aantal depressies bij jongeren in Vlaanderen verdubbeld is.£££ Maar geen getreur. Op een drietal speelterreinen voorziet de stad

Gent nieuwe speelvoorzieningen. Deze zullen o.m. bestaan u it een zestal skate-elementen en allerhande klim-, kruip- en glijm ogelijkheden op een ondergrond van rubbertegels. £££ A lle rhande k lim -, k ru ip - en glijmogelijkheden op een ondergrond van rubbertegels?? Waarom doet dat me aan de Amsterdamse Gay Olym- pics denken? £££ En nu we toch in die hoek aanbeland zijn: op zaterdag 31 oktober organiseert V e r k e e r d G e p a r k e e r d andermaal een holebi fuif. Onder de noemer ‘Verman jeze lf’ zullen er in de Concertzaal van de Vooru it allerhande klim-, kruip- en glijmogelijkheden op een ondergrond van p a rk e t m o g e lijk z ijn . £££ Inderdaad een ondergrond van parket. Niets morsen is dus de boodschap. £££ Dit jaar zal de stad Gent ook een om vorm ing van he tstraatbomenbestand doorvoeren. Hoe deze omvorming er uit zal zien? ‘In een aantal s tra ten worden alle bomen ve rvangen, in bepaalde geva llen w orden enkel de s le ch te bomen vervangen en in sommige straten waar geen bomen stonden zullen nieuwe straatbomen worden aangeplant’ . Of

in studententaal: we modderen maar wat aan en zien wel hoe het uitkomt. £££ Mogen e lde rs w a t gaan aanm odderen : Dr. C h a r l e sW i l l e m e n die benoemd werd to t g a s tp ro fe s s o r aan de J iao tong universiteit in Xiian (China) en pro-fessor Paul K i e k e n s die doctor honoris causa werd aan de Universitatea Tehnic ‘Gh. Asachi’ te lasi Roemenië. £££ Nee, alle gekheid op een stokje (de kippen moeten maar elders gaan z itten ) dat zijn twee heel slimme kerels. £££ Wens je echter een pak slimme vrouwen bij e lkaar te zien dan is op 22 oktober het symposium van de Medi- cal Women’s Association of Belgium the place to be. Moppen over domme b lond jes laa t u he t bes t in de vestiaire achter. Jan Hautekiet ook. £££ Zie je liever een pak studenten bij elkaar, of ben je zelf student, dan moet je op donderdag 22 oktober afzakken naar de Korenmarkt. Onder de noemer “Gent verwent de stu-dent’ vindt daar namelijk een grote happening plaats waar de student informatie, animatie en een gratis pint (als de sponsor een indicatie mag zijn: Maes pils) aangeboden krijgt. £££ Informatie, animatie en een pint?? Raar, maar student zijnde gaan mijn gedachten bij het woordje ‘ve rw e n n e n ’ to ch eerder in de r ic h tin g van enkele V es taa lse maagden, geurige massage-olie en op he t m om ent suprèm e een bezoekje van Venus herself. £££ Op 30 o k to b e r kom t een andere categorie van werkende vrouwen aan bod. Dan v in d t im m ers he t ‘Academ isch Sym posiumProstitutiebeleid in de grote steden in Nederland en Vlaanderen’ plaats. Bel: 0 3 / 8 2 0 . 2 5 . 2 3 o f e -m a il: enge len@ u ia .ac .be , engelen?? toeval?? I think not. £££ Hebben ook nood aan engelen, of op zijn minst personen met engelengeduld: de s te d e lijk e d ie n s t voo r opvanggezinnen. Deze d ienst is im m ers op zoek naar n ieuwe onthaalmoeders. Geïnteresseerden kunnen steeds bellen naar naar 0 9 / 266 .76.37, vragen naar Mieke. En be lee fd z ijn ! £££ Mijn e igen raadgeving in gedachte: als afsluiter een berichtje gespeend van enige w itze o f grap: op donderdag 22 oktober organiseert de V Z W Best (belangengroep S to tteraars) naar aanleiding van de Wereld-stotterdag een studie- en info-dag over, u raad het, de verbale eloquentie.

COBBAUT

2 361

Page 3: Schamper 361

INHOUD2

KORT

3EDITO

4-5PLECHTIGE OPENING VAN HET

ACADEMIEJAAR

6DE RESTO RONDE

7DE PPD MANNEN

8KRINGEN EN CONVENTEN

9IETS OVER FIETSEN

10

COLUMN

11

EEN NIEUW HOME?

12PROF WILLEMEN HEEFT HET

GEDAAN

13DE NUMERUS CLAUSUS

14INTERVIEW : DE STUDENTEN-

VERTEGENWOORDIGERS

17DIGITAAL

18BLOED

19M UZIEK: VENUS

20M UZIEK:BAUHAUS

URGENT PROBEERT NOG

21TONEEL: HET BAL

22EXPO

23FILM

24AGENDA

Lezer, w ij denken aan uSoms, een klein b ee tje

V orig ja a r com m iss ionee rde Scham per een g ro o ts c h a lig e

enquete. Nu m oet u n ie t meteen denken da t Scham per over onuitputbare fondsen beschikt en dat wij zoals het contra-revolutionaire blad De Morgen professionele enquêteurs kunnen betalen die u lastig komen vallen aan de bar van de Vooruit. Neen, wij maakten handig gebruik van de fondsen die de u ive rs ite it ons te r beschikking stelde in de vorm van s tu d e n te n c o m m u n ic a tie -w e tenschappen. Deze ind iv iduen beten zich m et een p itbu lliaanse hartstocht vast in het onderzoek naar de perceptie van Schamper door de studenten van deze universiteit. Een duizendtal studenten, egaal gespreid ove r de fa c u lte ite n , kreeg een genadeloze vragenlijst voorgeschoteld met betrekking to t de kwaliteit, de verspreiding, de strekking, de stijl en de internetversie van Schamper.

Het is niet de bedoeling om hier het volledige onderzoek te deconstrueren, want daar kunnen wij een heel nummer mee vullen, maar eerder een overzicht te geven van wat wij, bij Schamper, m e t deze re s u lta te n kunnen aanvangen.

Uit het onderzoek blijkt dat Schamper door bijna de helft van de studenten gelezen wordt. Dat d it helemaal niet weinig is, mag blijken uit het fe it dat Scham per op 4 0 0 0 exem plaren g e d ru k t w o rd t, o f m inder dan 1 exem plaar voor 5 s tu d e n te n . De studenten die Schamper niet lezen, geven h ie rvo o r als voo rnaam ste redenen da t de inhoud hen n ie t in teresseert, dat ze het blad niet kennen of dat ze niet weten waar ze het kunnen krijgen. Het enige dat wij aan deze situatie kunnen verhelpen, is de verspreiding van Schamper nog te verbeteren. Dat de inhoud sommige mensen niet interesseert, kunnen wij bes t beg rijpen : w ij z ijn ook n ie t bepaald gesteld op wat er in pakweg Voetbal Magazine staat, maar het is dan in tegenstelling to t Schamper, een zeer specifiek magazine. Het zou echter nogal grof zijn te stellen dat de helft van de studenten geen inter-esse h e e ft vo o r w a t er aan de universiteit gebeurt. Bovendien staat er in Schamper ook heel wat cultuur

( to n e e l, f ilm , m uziek,tentoonstellingen ...) wetenschap en een in te rn e tru b r ie k . A f en toe Schamper te r hand nemen, kan voor aangename verrassingen zorgen. Schamper wordt meer dan gemiddeld gelezen in de Politieke en Sociale Wetenschappen en de Toegepaste Wetenschappen. In de Landbouwkunde en de Psychologie vind Schamper m inder lezers. De ste lling dat het studentenblad vooral in de humane wetenschappen wordt gelezen gaat dus niet op.

De k w a lite it van de a rtik e ls in Schamper w o rd t door de m eeste lezers als behoorlijk to t goed ervaren. Wij zijn daar dan ook behoorlijk to t goed blij mee. Toch zal Schamper ook d it jaar proberen de kwalite it op te drijven, want in het begin van het academiejaar laat deze wel meer dan eens te wensen over. Dit is vooral te wijten aan het fe it dat de redactie aan het begin van elk jaar flink uitgedund is.

Een belangrijke vraag was w at er eventueel aan Schamper verbeterd kan worden. De deelnemers aan de enquete vonden dat vooral de lay-out en de papierkwaliteit beter konden. Wij zijn het hier volledig mee eens en zijn, zoals u het kan zien, overgestapt naar beter papier en een lay-out die met het blad mee kan evolueren. Schamper w e rk t trouw ens nog s teeds m et kringlooppapier en vanaf dit jaar is ook het drukproces milieuvriendelijk.

Tot slot willen we het nog even hebben over de gepercipieerde strekking en stijl van Schamper. Wat opvalt is dat de lezer ons op bijna alle vlakken als vrij neutraal beschouwt, maar ons toch kritisch vindt. Wij zijn daar zeer blij mee. Dit wil niet zeggen dat Schamper apolitiek zou zijn, maar wel dat onze redactie egaal verdeeld is over het politieke landschap, zonder opvallende ex trem en en vo o ra l da t ze re p re s e n ta t ie f is w a t de studentenpopulatie betre ft.

MANU KEULEERS

19 oktober 1998 3

Page 4: Schamper 361

M C R en é

Bij de p le cht ig e opening van h et aca d em ie ja a r ko m t de

s t o e t v a n p r o m i n e n t e n en p r o f f e n , g e t o o i d in t o g a ’ s, s ta t ig door de g ro te p o o r t van de Aula b innen gesch re den . De bela ng ri jk s te van h e t hele stel loopt helemaal vooraan, en nee, h et is n ie t de r e c to r of de min-iste r . De e e r s te man die het n i e u w e a c a d e m i e j a a rb i n n e n t r e e d t is R e n é V e r s c h r a e g h e n , dec e r e m o n ie m e e s te r van de RUG.

Uitgedost in een blits lakeienpak houdt hij er flink de tred in, opdat de professorenstoet niet van het rechte pad zou dwalen. Eens het officiële gedeelte met de toespraken gedaan is, leidt hij dezelfde professorenstoet feilloos naar de zaal waar de receptie p laatsv indt. Schamper dronk zich enkele glazen moed in, stapte erop af, en vroeg: “Wie is de man met de baard?”

René Verschraeghen: “Overdag werk ik als gewoon personeelslid in het knooppunt van de faculteit Toegepaste W etenschappen. Deze jo b als ceremoniemeester van de Universiteit is een bijjob, die ik nu al zo’n vijftien jaar doe. Als ceremoniemeester moet ik alle p ro toco lla ire aangelegenheden begeleiden, onder andere de plechtige opening van het academiejaar, de uitreiking van de eredoctoraten in maart, de begeleiding van de proffen naar de Te Deums, tweemaal per jaar. Soms komen er ook onvoorziene aangelegenheden

tussen en ook dan moet ik zo snel mogelijk komen.Vroeger stak ik daar echter meer tijd in dan nu, want een aantal protocollaire aangelegenheden werden afgevoerd. Zo was er vroeger de aggregaatsthesis voor de dokters van de Geneeskunde, een plechtige openbare les in de Aula. Ook daar moesten wij bij zijn.”

SCHAMPER: Bij de opening van het academiejaar komen de proffen uit een zij-ingang van de Aula, lopen even over straat en komen dan door de grote poort weer binnen.Vers c h ra e g h e n : “ De grote poorten worden tweemaal per jaar geopend, bij de plechtige opening en bij de uitreiking van de eredoctoraten. Heel de stoet passeert dan buiten, en velen denken dat wij een optocht houden doorheen de straten, maar in werkelijkheid is het maar 30 meter. De rest van de plechtigheid gebeurt hier binnen.”SCHAMPER: Vanwaar komt die traditie om even buiten te lopen en de poorten open te zetten?Verschraeghen: “ Die traditie is enkele jaren geleden ontstaan. Toen hebben we de poort moeten opendoen voor Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert, die een eredoctoraat kreeg. De jaren nadien zijn we dat blijven doen. De stoet buiten laten voorbij trekken maakt een grote indruk op de mensen in de straat.SCHAMPER: Alle professoren in de stoet dragen een toga. Ik zie dat de toga’s afgebiesd zijn met verschillende kleuren. Wat is de betekenis daarvan? Verschraeghen: “Wel, iedere faculteit heeft een eigen kleur in de toga’s. Voor de Toegepaste W etenschappen bijvoorbeeld is dat blauw, het rood is van de Geneeskunde, het geel van de Letteren en Wijsbegeerte. Die kleuren zijn bij wet bepaald, en dat geldt voor heel België. Als je om het even waar in België een mauve kleur ziet op een toga, dan weet je dat dat een p ro f van de Diergeneeskunde is. Je kan dus zelf meteen zien van welke faculteit iemand is. Zonder die kleuren zou je alleen maar zwarte uniformen zien, en niet weten van welke faculteit ze zijn.”

SCHAMPER: Tot slot, doet u deze job graag?Verschraeghen: “ Ik zit hier al vijftien jaar voor die job en ik leef ervoor. Je komt onder de mensen en je kent iedereen: de rec to r, de schepenen, de burgem eester,... De m in is ter bijvoorbeeld, die komt je dan een hand geven. In deze job ken je alle hooggeplaatste personen.”SCHAMPER: Bedankt voor dit interview. Verschraeghen: “Graag gedaan!”

MDG

ËSCHVMPER]

A lw e e r s a a ie b o e l teOp 1 o k t o b e r vond in de Aula de p le cht ig e opening van het aca d em ie ja a r plaats. Een zaal vol prominenten en professoren kreeg ook d i t j a a r w e e r enkele uren de g e l e g e n h e i d om t e knikkebol len op h e t r i tm e van d e s p r e k e r s o p h e t s p r e e k g e s t o e l t e . Of, zoals één v a n de w e i n i g e a a n w e z i g e s tu d e n te n h e t op de re c e p t ie ac h te ra f formuleerde: “Het was z o a l s e l k j a a r , e e n h o o p to e s p ra k e n , h e !”

Bracht rector Jaques Willems vorig jaar enige beroering met een toespraak over de omstreden hervormingsplannen voor de richting Kinesitherapie, dit jaar plooiden de sprekers zich weer naar de aloude traditie van veel te lange uiteenzettingen waarin weinig wereldschokkends wordt verteld.

La ng er st uder en?

De nieuwe lich ting s tuden ten -vertegenwoordigers, wiens mandaat officieel begonnen was op 1 oktober, wilden meteen duidelijk maken dat zij zich “ oriën teren op een positieve, constructieve samenwerking voor de verw ezenlijk ing van de g ro te veranderingen” die staan te gebeuren in de universitaire vorming. Bij monde van Eva E r a u w ple itten zij tegen het invoeren van “verdoken numerus clau- sus” , zoals de toelatingsproef voor de artsenopleiding werd genoemd. De universiteit moet een algemene vorming en opleiding verstrekken, en niet als een diplomafabriek of een vakschool fungeren. De studentenvertegenwoordigers juichen dan ook het plan Dillemans toe, waarin gepleit wordt voor “een multidisciplinaire, meer gemeenschappelijke basisvorming in twee jaren, die gevolgd wordt door specialisatieopleidingen” . Echter, zo vervolgt Erauw, om na die twee jaren basisvorming voldoende vakkundige vorming te te verzekeren, zal er een “ verlenging van de s tud ieduu r” noodzakelijk zijn.

Tot slot stelden de studentenvertegen-woordigers zich “ zeer sceptisch” op tegenover ingangsexamens voor de u n ive rs ite it. Liever w illen ze de doenbaarheid onderzoeken van een “algemene universitaire beoordeling na

361

Page 5: Schamper 361

het doorlopen van de fase van de algemene vorming.”

St o r m in een g l a s w a t er

Rector Jacques Willems wijdde zijn openingsrede volledig aan zijn eigen roots: de ingenieursstudies. Vanaf het academiejaar 1992-1993 is het aantal nieuwe studenten in de Toegepaste Wetenschappen drastisch gedaald. Een half uur lang bracht de rector allerhande cijfermateriaal aan om dit te bewijzen, en ging hij op zoek naar mogelijke oorzaken, zoals daar zijn het negatieve imago van techniek en industrie, het nerd-imago van de studenten en de relatief lage status van het beroep ingenieur. Helemaal op het einde van de toespraak moest Willems echter bekennen dat de laatste twee jaar eigenlijk al ta l van in itia tieven en sensibiliseringsacties zijn ondernomen om meer interesse op te wekken voor ingenieursstudies, zowel vanuit de bedrijven als vanuit de faculteiten. Vanaf vorig jaar is het aantal inschrijvingen in de eerste kan burgerlijk ingenieur weer fel gestegen, en zitten we weer op het peil van voor 1 992. Willems’ toespraak kwam dus ruim enkele jaren te laat.Dit betekent niet dat er niks relevant gezegd werd. Het aantal vrouwelijke studenten blijkt nog steeds bijzonder laag te liggen in de positieve wetenschappen (20% in de Toegepaste W etenschappen, 36% in de Wetenschappen). De stijging van de laatste twee jaar heeft geen verhoogde interesse bij vrouwelijke studenten met zich meegebracht. De rector heeft dan ook groot gelijk wanneer hij ervoor pleit dat bedrijven ook vrouwelijke ingenieurs voldoende carrièrekansen moeten geven.

Fiér e Gênt eneir

Frank Beke, burgemeester van Gent, kreeg in zijn aangenaam korte speech de lachers meermaals op zijn hand, onder meer toen hij kloeg over “stoepen die overvol staan van fietsen of vehikels die daarvoor moeten doorgaan.,” wat veel zegt over de lachers. Voor de rest herhaalde Beke precies wat hij ook vorig jaar ten berde bracht: hij klaagde over de nog steeds leegstaande en verkrotte universitaire gebouwen. Maar hij klaagde ook weer n ie t te veel, want de U n ive rs ite it zo rg t voor vele arbeidsplaatsen en brengt behoorlijk wat geld in het laatje. Wiens brood men eet...?

(Voor de toespraak van minister Van den Bossche , zie elders op deze pagina)

MDG

T es tam e n t van een m in is te r

Luc Van den Bossche is n iet langer M inister van Onderwi js . De stoe le ndans na de dood van Semira Adam u b rach t hem op de

fed era le pos t van b innen landse zaken. De man die zel fs voor zijn g r o o t s t e vi janden geen du im breed wou wi jken, ve rd w i jn t o n v erw ac h ts vol ledig van h e t ond erw i js to n ee l . En hoewel hij op 1 o k t o b e r al enke le dagen dossiers aan h e t blokken was voor zijn nieuwe am b t , sto nd hij er toch op een la a ts te keer “ h e t academ ie jaa r van de Univers i te i t Gent , mijn Alma Mater , t e mogen o p e n e n . ”

Zoals het bij een afscheid hoort, begint de m in is te r zijn rede m et een nosta lg ische te ru g b lik op zijn regeerperiode. Na de regionalisering van de onderwijsbevoegdheid werd het onderwijs op alle niveaus hervormd. Er werd gestart met de universiteiten in 1991, vervo lgens kwamen de hogescholen (1994), het basisonderwijs (1996 ) en het secundair onderwijs (1998) aan de beurt en weldra wordt ook het vo lw assenenonderw ijs aangepakt.

A l l es ver a nder en

Maar Van den Bossche wil de blik op de toekom st gericht houden. In de ‘ kenn ism aatschapp ij’ zouden universiteiten een belangrijke rol kunnen spelen, doch daarvoor zijn ingrijpende omwentelingen in het academische wereldje nodig. En dat gaat verder dan “de strategie die de universiteiten de afgelopen twee, drie decennia hebben gehanteerd: de overgang maken naar een m assa -un ive rs ite it, doch het traditionele onderwijsconcept nauwelijks te gronde in vraag s te lle n .” De u n iv e rs ite it bez it n ie t langer een m onopolie op w e tenschappe lijk onderzoek en kennisoverdracht, en daarom is er een “ nieuwe universitaire politiek” nodig.Voor de minister draait het allemaal rond ‘differentiëring’ en ‘flexibilisering’. Van den Bossche suggereert daarmee een aantal drastische veranderingen om uit het klassieke onderw ijspatroon te geraken. Hij pleit voor een meer vraag- en studentgericht onderwijs, waarin de nieuwe in fo rm a tie - encom m un ica tie techno log ieën een belangrijke rol kunnen spelen. De minis-te r b reekt ook een lans voor de ‘m odularisering’ van het onderwijs: afstappen van het klassieke lineaire onderwijs op jaarbasis, en de student een eigen leertra ject laten bepalen met kleinere modules. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor het ‘levenslang leren’: een basisopleiding die ze lfs tand ighe id , c re a t iv ite it , veranderingsverm ogen, enz. m oet

aanleren. Deeltijds leren moet eveneens bevorderd worden, opdat ook werkende mensen en zelfs senioren een groter deel van de studentenpopulatie zouden uitmaken.Flexibiliteit moet volgens de minister ook to t uiting komen in een ‘ondernemende universiteit’. En nee, dit betekent niet dat de queeste naar geld de ultieme bestaansreden van universiteiten zou worden, zo verzekert Van den Bossche. Dit betekent gewoon dat “de universiteit reac tieve r om gaat m et de maatschappelijke omgeving” . Begrijpt u? Tenslotte is er nood aan institutionele flexibilisering. Meer decentralisering, minder eenvormigheid, meer ‘enterpris- ing’ , minder bureaucratie... En meer samenwerking met de hogescholen, die op te rm ijn zal leiden naar een, m om enteel erg gecon tes tee rde , geïntegreerde structuur.

D e l a a t s t e w o o r de n

Op de receptie trachtte Schamper de minister nog een laatste afscheidswoord te ontfrutselen.SCHAMPER: Gaat minister Baldewijns uw beleid gewoon voortzetten? Is alles gestipuleerd of heeft hij bepaalde eigen ideeën?Van den Bossche: “Alles lag klaar, dus er moet niet veel meer uitgevonden worden. Meneer Baldewijns m oet gewoon verder zetten wat gestipuleerd is. Het enige wat nu wel vertraging zal oplopen is de discussie over het rapport Dillemans. Maar de implementatie van het akkoord na het eerste rapport Dillemans ligt klaar in decreettekst. Het is al langs de regering gepasseerd en moet nu naar het parlement.” SCHAMPER: Wat vindt u van het tweede luik van het plan Dillemans?Van den Bossche: “ Ik ga daar geen verklaringen meer over afleggen. Ik heb daar vandaag ook bewust niet meer over gesproken, omdat ik niet langer Minis-ter van Onderwijs ben.”SCHAMPER: Dank u, meneer de minister.

MDG & MAK

19 oktober 1998 5

Page 6: Schamper 361

Wie al eens een blik heeft geworpen op de Restokaart (die nu overal rondslingert), weet dat er vanaf dit jaar een uitbreiding van het aanbod is. Door het feit dat resto De Brug voor een jaa r ges lo ten is wegens

verbouwingswerken (en verwijdering van asbest), heeft dè universiteit beslist om dit op te vangen met een herschikking en uitbreiding van de andere resto’s. Bij sommige uitbreidingen is het nog niet duidelijk of ze tijdelijk of permanent zijn ...

Twee zaken springen in het oog: de installatie van de verschillende cafetaria’s en de nieuwe snelresto Sint-

Hubertus. Een poging to t overzicht:

De Ov e r po o r t a l ia s de Oc t o pu s :j T

De bestaande resto’s zijn behouden. Op het gelijkvloers is de cafetaria vervangen door een ‘self’ , met een aanbod dat vergelijkbaar is met de self op de eerste verdieping, ‘s Avonds worden er ook warme maaltijden en belegde broodjes verkocht. Er werd een nieuwe (kleinere) ca fe ta ria inge rich t op de tweede verdieping, in het lokaal van de vroegere resto de Barricade. Door de grote bekendheid van deze resto zijn er soms wachtrijen die recht evenredig zijn met de p o p u la r ite it van de res to . Bij technische problemen kunnen die rijen Russische proporties aannemen. Dit v o ira l bij het begin van het academiejaar.t f %i t

t%

vRes t o St . ■Ja n s v e s t :

Deze resto behoort to t de be te r bewaarde geheimen van de universiteit. Let wel, het is een van de kleinere resto’s en is eigenlijk ook niet voorzien op de opvang van een grote massa zoals de Octopus in de Overpoort.

Res t o Ho me As t r id :

Hier vind je een self en een cafetaria in dezelfde ruimte. In tegenstelling to t de Resto Home Boudewijn kan iedereen hier vrij binnen. De cafetaria is ook open in de voormiddag. Voor de rest is er niet echt iets veranderd.

/t

DE RESTO RONDE

vT

#

f T

Snel r es t o St . -H ube r t us :

Ondanks wat de naam doet vermoeden staat er zelden wild op het menu. Het gaat hier om een snelresto, wat betekent dat er slechts een beperkt aanbod is. Zo zijn er geen vegetarische menu’s of frieten te verkrijgen. Een pluspunt is dat een volledige maaltijd (soep, warme maaltijd en een stuk fruit) er maar 100 BEF kost. Het sobere interieur van deze nieuwe resto geeft een frisse indruk en een gevoel van ruimte.

Res t o HoiI ê Bo u d e w ij n :

De resto bevat een self. Deze is wel een eerder beperkte versie van de andere selfs. Als er in andere resto’s keuze is tussen drie menu’s en stoofvlees, is er in de home s lechts keuze tussen stoofvlees en één of twee menu’s. Ook is er maar een beperkt aantal desserts voor handen. Pittig detail: deze resto is een exclusieve resto. Indien niemand je binnen laat kun je er niet eten. Meestal is het er dan ook rustig en bijna uitsluitend bevolkt door homebewoners. Trouwens, wie toch van plan is er te eten of er iemand kent, volg dan niet de restokaart, want op de aangeduide plaats is er alles behalve eten te vinden. De kaart vertoont een kleine afwijking van 500 meter.

3 t

if

Res t o F.L.W. a l ia s het Bo e r e nk o t :

jOok hier is het dikwijls aanschuiven rond het m iddaguur. D it is ook n iet de gezelligste resto wat soms een invloed heeft op het humeur van het personeel. Hefeis naar verluidt wel een van de weinige plaatsen in Gent die bestand is tegen een nucleaire aanval.

Page 7: Schamper 361

C a f e t a r ia ’ sOp de verschillende campussen zijn er nu ook cafetaria’s ingericht. Meestal gaat het hierbij om het ‘Aquarium’ dat uitgebreid werd met een balie waar tussen 11 u30 en

14u belegde broodjes verkocht worden. De drankautomaten zijn doorlopendbeschikbaar.

Bl a ndij nber g ( l e t t e r en & w ij sbeg eer t e )

Er is een du ide lijke bewegwijzering. In tegenstelling to t de andere cafetaria’s kan je hier al om 8u30 terecht voor een koffiekoek. ‘s Middags is er verse soep en bier (!?) te verkrijgen.

Un iv e r s it e it s s t r a a t ( r ec ht e n )

Hier is de cafetaria niet ingericht in het ‘Aquarium’, maar in een verge lijkbaar lokaal aan de overzijde van het binnenplein.

Ledeg a nc k Deze cafetaria ligt een verscholen op de eerste verd iep ing. De toog m et belegde broodjes is geïmproviseerd op een plaats die soms ook dienst doet als verzamelpunt na een les.

Ho venier sber g (e c o no mie )

Ook hier gaat het om een u itgeb re id ‘A quarium ’ waar broodjes en drankautomaten te vinden zijn. Er is een rookverbod maar sommige mensen laten dit niet aan hun hart komen.

BERT EN DAVID L.

A lles ve iligWe hadden opgevangen dat de universiteit een aanbesteding had uitgeschreven voor een privé bewakingsdienst voor de universitaire gebouwen. We vielen met de deur in huis bij mevr. Defrance, coördinatrice van de PPD, die dit project begeleidt. Mogen we ons verwachten aan Duitse schepers en stoere, besnorde binken in RUG uniform?De gebouwen van onze alma mater worden ‘s nachts in het oog gehouden. Al meer dan tien jaar besteedt de unief deze bewakingsopdracht uit aan een privé-firma. Vanaf 1 oktober 1998 is er een nieuwe bewakingsfirma die een gewijzigde opdracht heeft. De ongewapende, niet- geüniformeerde bewakers werken samen met een nieuwe centrale die een plaatsje vond in home Vermeylen, Stalhof 5.Als je binnenkomt in home Vermeylen vind je ze rechts achter een glazen raam. Je kan dus steeds een kijkje gaan nemen. De dienst PPD (Permanentie en Preventie Dienst) heeft voor deze nieuwe centrale zes vaste medewerkers in dienst genomen. Ze werken in ploegendienst, zeven dagen aan een stuk, acht uur per dag, en dan hebben ze zeven dagen om te recupereren. De centrale staat los van de reeds ingeburgerde 24-uren receptie in home Vermeylen. Het is wel de bedoeling dat de

receptie zich op termijn alleen nog met receptietaken zal bezig houden. Vroeger kwam je, als je ‘s nachts het centrale nummer van de RUG draaide, bij de receptie terecht. De PPD zal nu die telefoontjes beantwoorden.Het project is op 1 oktober opgestart en zit dus nog in zijn beginfase. Als alles op vlotjes loopt, komt er eind deze maand een informatiecampagne om de studenten en werknemers van de RUG in te lichten.Het doel van de PPD is het toezicht op de gebouwen centraliseren. Toezicht is hier niet alleen negatief te interpreteren in de zin van bewaking, want de opdracht van de bewakers is veel ruimer. Ze zien er ook op toe of de verlichting in orde is, of de branddeuren niet geblokkeerd zijn en of er geen brand uitbreekt. Nog een belangrijk aspect van hun job is dat ze de huisbewaarders ondersteunen buiten de vaste werkuren. Als het sneeuwt kunnen zij bijvoorbeeld al zout strooien en zo het werk van de huisbewaarder verlichten. De centrale van de PPD kan bovendien een technicus van wacht oproepen voor dringende herstellingen. Als een lek ergens een gang onder water zet, is het de bedoeling dat de bewaker dit signaleert aan de centrale. In de centrale komen ook de oproepen van de noodlijn (tel.88) toe.

Tussen 17u en 7u30 is er altijd een PPD’er beschikbaar. De bewakers bezoeken de gebouwen volgens een wisselend schema dat opgesteld wordt in overleg met de PPD. Het is dus niet zo dat de Blandijn elke avond tussen 22u en 22u30 bezocht wordt. Alle gebouwen van de universiteit, inclusief de homes, worden gecontroleerd. In de homes gaan de bewakers echter niet binnen. Het toezicht is daar vooral op de fietsenstallingen gericht. Indien een huisbewaarder iets ongewoon opmerkt in zijn gebouw, kan hij bovendien versterking vragen aan de bewaker.In de toekomst zullen de taken van de PPD nog uitgebreid worden. Zodra er buiten de werkuren toegangscontrole via elektronische pasjes komt, zal dit ook gecoördineerd worden vanuit de PPD. Als je je pasje kwijt bent, zul je immers altijd in de centrale terecht kunnen voor een nieuw pasje en de annulatie van het vorige. De voordeursleutels die nu verloren gaan, kunnen de vinder onrechtmatig toegang geven tot een gebouw van de RUG. Via een pasjessysteem heeft de RUG daar meer grip op.U hoort het, er wordt gewerkt aan uw veiligheid. Nu nog een airbag op uw fiets.

NADINE LAHAYE

19 ok tober 1998

Page 8: Schamper 361

Kr ingen & Konvent enma 19-10

di 20-10

wo 21-10

do 22-10

ma 26-10

di 27-10

wo 28-10

za 31-10

AK Infokeuken ‘Jongeren: een probleem?’, Sparrestraat IA, 19u

OAK Openingsfuif, PoissonStudentenfanfare ontmoetingsavond, SalamanderALS Meeting: ‘Indonesië, systeem in crisis!’, De Brug, 19u30

F.K. Rijvaardigsstage voor FK-leden. Theorie. Blandijn, aud. C, 18u Chemica Après-Openingsfuif, TwiejooLVSV Debat ‘Hoog tijd voor directe democratie?’, Spaarkrediet Kouter, 20u SJW Info-avond ‘Extreem-rechts tegen de vrouw’, Blandijn, aud. A, 20u

FK Rijvaardigheidsstage voor FK-leden. Praktijk. Sint-Pietersplein.VLAM Openingsfuif, Fuifkot

AK Infokeuken: ‘Themrock(video)’, Sparrestraat IA, 19u

Politeia Openingsfuif (Mc. Kenzie ft.Jessy), Vooruit + ontbijt in Pinuts LVSV Gespreksavond ‘Nieuwe politieke cultuur, schijn of werkelijkheid?’

F.K. Night of the Proms

SJW SJW-dag “Wij gaan door met de strijd” (workshops, strijdmeeting, vrij podium & fuif), Pane et Amore, vanaf 14u

De activiteitenkalender staat ook on line op http://www.student.rug.ac.be/

c o io fo nSchamper is het kritische en onafhankelijke studentenblad van de Hoofdredacteur

Universiteit Gent. De redactie bestaat uit vrijwilligers en komt elke Manu Keuleersdinsdag samen om 19u op volgend adres: Coördinator

Maarten De GendtSchamperredactie

Studentenhuis De Brug Eindredactie:St.-Pietersnieuwstraat 45 Annelies Poppe, Steven Jolly, Erwin Plancke

9000 Gent Redactie:tel. en fax: 09/264.70.87 David Bauwens, Jürgen Boel, Andy Cobbaut, Niels De Decker,

E-mail: [email protected] Maarten De Gendt, Bert De Vuyst, David De Wolf, Manu Keuleers,Rek.nr.: 890-0144049-35 Nadine Lahaye, Roel Lenaerts, David Logie, Ingrid Nelis, Erwin

Plancke, Annelies Poppe, Dries Van Giel, Els Uytterhoeven, FrederikLezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette. Naamloos is prullenmand. Willemarck.

Vermeld ook studierichting, jaar en contactadres. Op grondig Agenda:gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg. Lezersbrieven dienen Frederik Willemarck, Barbara Debusschere

betrekking te hebben op de studentenproblematiek en de RUG in het Vormgeving:algemeen of artikels in Schamper in het bijzonder. De redactie papieren versie: Manu Keuleers, Nadine Lahaye

behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken verkort weer te 1000 x dank aan Peter Pasgeven, of om technische redenen niet te plaatsen. internet versie: Maarten De Gendt, Andy Cobbaut

Cover Art:Oplage: Manu Keuleers

4000 exemplaren, gratis verspreid in alle faculteiten, Cartoons:resto's en homes van de RUG Maarten De Gendt

Foto’s:Verantwoordelijk Uitgever: Nadine Lahaye

Maarten De GendtKerkstraat 55 Schamper op Internet:

9250 Waasmunster http://www.schamper.rug.ac.be/

8 361

Page 9: Schamper 361

D e p e d a le n k w ijt

De fiets, hij is goed voor ons. Zonder morren staat hij steeds to t onze

beschikking. Een snelle hap of een leuk afspraakje aan de andere kant van de stad, hij maakt het allemaal mogelijk. Het trouwe ros dat geduldig in de guurste w eersom standigheden op zijn vertierzoekende baasje wacht, om hem zelfs in de vroege uurtjes op zijn wankele tocht huiswaarts te ondersteunen. Jammer genoeg blijkt deze liefde vaak slechts een éénrichtingsstraat te zijn. Geen lichten of remmen voor de trouwe tweewieler. Neen, zelfs geen pufje verse lucht voor de banden wordt hem gegund. De excuses van deze fietsbeulen zijn steeds dezelfde: ‘ ik heb geen goed w e rk g e rie f’ o f ‘geen plaats’. ‘Wie de hond wil slaan vindt steeds een s to k ’ , lu id t het spreekwoord, o f in d it geval: wie de fie ts wil verw aarlozen v in d tsteeds eenverkeersdrempel.Wel, er zijn geen excuses meer! Sinds een drietal jaa r is er immers de u n i v e r s i t a i r e f i e t s h e r s t e l p l a a t s .Gesitueerd in de S i n t - H u b e r t u s s t r a a t (het kleine straatje naar de Rozier, aan de zijkant van de Blandijn) is deze eens zo desolate kelder nu een vluchthuis voor verwaar-loosde en mishandelde fie tsen. Al het nodige gereedschap en wissel- stukken (tweedehands en nieuw) zijn voorhanden. Alle dagen van 12 t o t 1 4 en op m aandag, w oensdag en vr i jdag ook nog eens van 8 t o t 1 0 wordt al wie om hulp v raag t, ongeacht hij nu een mountainbike, racefiets of city-bike is, met raad en daad bijgestaan. Ja zelfs hybriden en minifietsen zijn welkom. Maar schrik n ie t! Er bes taa t een mensensoort die nog erger is dan de fietsenbeulen! Inderdaad, de fietsen- lokkers! Zij vormen een door en door verdorven netwerk, want maak niet de fout te denken dat fietsenlokken het werk is van slechts één zieke geest, die zich richt to t de zwaksten, de meest onschuldigen van onze maatschappij: de fietsen! Met enkele lieve woordjes, een kleurige knijptang, een fonkelende ijzerzaag of onder de brute bedreiging van een slijpschijf lokken zij onbewaakte of verdwaalde fietsen mee.De ernst van deze situatie is eindelijk

ook to t op he t s tadhuis doorgedrongen.Het f i e ts p ro je c t , in samenwerking met de Preventiedienst van de Stedelijke Politie (geen politie- oorlog h ie r), s ta a t in voor d e re g is t r a t ie van fietsen. Op woensdag 4 november van 1 3 to t 16 uur zal dit ook mogelijk zijn in het s t e d e l i j k F ie ts a te l i e r (Kattenberg 2). Laat uw fie ts registreren! Het maakt latere identificatie eenvoudiger. Want twijfel er niet aan, de fietsenlokkers deinzen nergens voor terug. Zelfs niet voor het overspuiten van uw dierbare. Dus zorg voor een goed s lo t! Eén dege lijk beugelslot (in de volksmond beter bekend als een U-slot) is het abso-

lute, het absolute, minimum!Dit schooljaar s tart het Fietsproject eveneens met een v o o r l i c h t i n g s -c a m p a g n e . W ant ook u, als verantwoordelijke eigenaar kunt helpen in de strijd tegen de georganiseerde fie tsenhandel. Meer nog, u m oet! Eigenaars die hun fiets verwaarlozen kunnen b o e t e s krijgen, gaande van: 2 1 0 0 Fr. (vo o r een gewone verkeersovertreding) to t 5 6 0 0 Fr. (voor een zware verkeersovertreding, waaronder het fietsen zonder licht).

COBBAUT

U R L ’ sFietsherstelplaats:http: //mm. admi n. rüg. ac. be/GBO/Fietsbeleid/fiets/Fietsproject:http://www.gent.be/gent/ndl/ stadgids/fietspro.htm

De sappigste brokken van S tud io .K et

de fo to d ie K E TN E T een m iljoen k o s tte

“Yes! Studio.Ket gaat naakt! Vergeet je boze en prekerige ouders en hang die cover gewoon boven je bed! Zoete dromen verzekerd...” Dit was de inleiding van het Studio.Ket-artikel in de ketnet- krant van 7 oktober. KETNET heeft immers geen kledingsponsors en daarom werd de kijkers verzocht hun eigen garderobe richting Reyerslaan te sturen. Een ludieke actie verdient een ludieke foto, dus ging Studio.Ket naakt op de cover. Helemaal naakt?! Neen, de essentiële delen werden zedig bedekt.

Sc ha mper s se nsa t io ne l e bl ik o p DE ONDERKANT VAN KETNET

Alle delen?! Neen, Friedl Lesage gaf zich net dat ietsje meer b loot dan haar collega’s. Wel hield ze daarbij haar slipje aan. Een bepaalde schaduwinval zorgde echter op een wel heel strategische plaats voor, zoals De Morgen (1 2 /1 0 / 1 998) het omschrijft, een dubbelzinnige ‘gynaecologische expliciteit’.

Een dubbel z innig e ‘g yna ec o l o g isc he ex pl ic it e it ’ o f

GEWOON EEN BLOTE FOEF?!Geen probleem, zou je denken. We zijn immers in het jaar 1 998 en onze jeugd is, VT4 in gedachte, wel iets meer gewoon dan een glimps van een enkele bips. Dat is echter buiten de boze en prekerige ouders van daarnet gerekend. Alhoewel KETNET de lezers/k ijkers e xp lic ie t op roep t hun ouders te vergeten, houden zij er zelf wel degelijk rekening mee. De dubbelz inn ige ‘gynaecologische expliciteit’ werd in ex- trem is opgem erkt en als te s to u t ervaren. De afspraak tussen krant en zender bepaalde immers dat enkel de suggestie mocht gewekt worden dat de vier presentatoren naakt geposeerd hadden. Dus werden alle reeds gedrukte exem plaren van de KETNET-krant teruggeroepen en vakkundig vernietigd. Een volledig nieuwe oplage, mét een digitaal geretoucheerde cover, werd gedrukt. Kostprijs: één miljoen.Alle exemplaren vernietigd?! Blijkbaar niet. Een gunstige cyberwind bezorgde ons immers de originele cover.Studio.Ket in zijn blootje?! Ja, maar dan wel figuurlijk. COBBAUT

Ben je het beu b e tu t te ld te worden, moe van het f e i t dat anderen bepalen wat voor jouw ogen geschikt is en wat n ie t?Surf a ls de bliksem naar onze s i te ( www.scham per.rug.ac.be/ schamper361/) en oordeel z e lf .Je kunt maar beter een eigen mening hebben.

19 ok tober 1998 9

Page 10: Schamper 361

© @ — 11

U ne grand e tr is te s s e sunlightMijn vriend had er een gisterennacht. Ik kon er niets aan doen, zo bleek. Niets mee aan te vangen en niets aan te doen. Gewoon wachten tot het weer overging.Ik had er ook één vandaag. Onwetend en goedgezind kwam ik toe op zijn kot. Zo vrolijk als een pas ontsnapt kanariepietje dat naïef genietend van een ongekende vrijheid naar zijn gewisse dood fladderde. En toen voelde ik het op me afkomen, als een schaduw waarvan de vorm niet klopte. Ze viel op me neer als duizend kilo veren, elke beweging dempend. Een intens gevoel van droefheid. Mijn wereldje leek leeg en zinloos. En ‘t allerergste was dat ik voelde dat er niets aan te verbeteren viel. Gelukkig

herinnerde ik me dat ik haar gisteren al had waargenomen en ik begon er onmiddellijk tegen te vechten. De scheurkalendermoppen maakten het alleen maar uitzichtlozer, maar na een dosis Gummbah en Kamagurka voelde ik me er weer bovenop komen. Tegen de avond was ik opnieuw mijn oude zelf en was ik daar ook tevreden mee. Maar hierbij wil ik iedereen waarschuwen, voor la grande tristesse. Ze waart rond in eenzame gangen en verschuilt zich in verlaten traphallen. Sla niet in paniek wanneer je haar aanwezigheid voelt, des te langer blijft ze hangen. Ze slaat toe als je alleen bent en aan het denken. En het belangrijkste is wel, pas op, dat ze besmettelijkis.

S c h a m p e r z o e k t MENSEN!!!De lijst van openstaande functie bij Schamper is te lang om op te noemen. Wij doen namelijk zoveel dat een naamsverandering naar “Schamper Heavy Industries” zich intussen opdringt. Voelt u zich geroepen om zwaar industrieel bezig te zijn bij een kritisch en onafhankelijk studentenblad, aarzel dan niet. Wij zoeken geen jonge en dynamische mensen, maar oude, versleten

kankeraars (v /m ) die een eigen mening hebben. Psychologische testen zijn uit den boze bij de selectieprocedure. Als u het hier langer dan een kwartier uithoudt, weten we toch zeker dat u compleet gek bent. Sollicitatiegesprekken vinden elke dag plaatsin de kelder van De Brug, S t.-P ie tern ieuw straat 45. Redactievergaderingen elke dinsdag om 1 9:00.

e u R i u n e sBusdiensten n aar Prijzen heen en terug (vanaf)* 350 BESTEMMINGEN .

* 25 EUROPESE LANDEN AMSTERDAM 800 BFPARIJS 990 BF

NU GOEDKOPER DAN OOIT! FRANKFURT 1.760 BFLONDON 1.990 BF

EUROLINES-PASS! Vrijwel PRAAG 3.320 BFonbeperkt reizen tussen 30 MILAAN 3.500 BF

Europese steden voor 30 of 60 KOPENHAGEN 3.590 BFdagen! Vanaf 8.390 BF. BORDEAUX 3.590 BF

BERLIJN - 3.650 BFNIEUW KANTOOR TE GENT! WENEN 3.950 BF

EUROLINES BUDAPEST 3.950 BFKon. E lisab eth laan 73 BARCELONA 3.990 BF

9 0 0 0 G ent TOULOSE 4.490 BFTel. 0 9 /2 2 0 .9 0 .2 4 MADRID 5.500 BF

36110

Page 11: Schamper 361

Een n ie u w e hom e?Over wat met de nieuwe home (niet) gaat gebeuren

Gent is vijf universitaire studentenhomes rijk en die herbergen ruwweg 1400 studenten in variabele

omstandigheden. Het leven op een home is nooit saai en daarom had de Universiteit Gent zich voorgenomen er nog eentje bij te bouwen. Helaas zullen de homebewoners langer moeten wachten op de geplande studio’s en misschien komen ze er wel nooit. Of toch?Vorig academiejaar berichtte Schamper over de beslissing van de universiteit omeen nieuwe studen- _______________tenhome te bouwen (zie Schamper 350 en 352). Sinds in 1973 Home Heymans voltooid werd, is er niet veel meer gedaan aan de homes. Tot men dit decennium in gang schoot met reno-vatiewerken aan de brandgevaarlijke en lic h t verva llen studentenverblijven.De stad Gent en de studenten riepen al lang om een u it-bre id ing van het aanbod aan betaal-bare koten die aan de moderne ve r-eisten voldeden en die het lie fst nog centraa l gelegen waren. Na een enquête op in te rn e t en veel gepalaver binnen de un ive rs ita ire structuren, viel de keuze op De Sterre (De Pintelaan).In het budget werd 225 miljoen frank voorz ien . Het project dat de uit-geschreven archi-te c tu u rw e d s tr ijd won, omvatte een structuur met twee a a n e e n g e s lo te n torens van elk vijf bouwlagen hoog die p laats zouden geven aan 253 stu-

eraan.Het leek fantastisch!Tot de prijzen van de aanbestedingen

Het leven op een home is nooit saai, zo getuige volgend voorval waar uw reporter ter plaatse getuige van was. Na wat

rondvragen kwamen we erachter dat we de oorzaak voor dit incident niet in de schoenen van de universitaire diensten konden schuiven. Ze reageerden zelfs zeer correct.

Juni in home Boudewijn (4 4 8 kam ers). De zon sch ijn t, de examens zijn bezig en het gras g ro e it. Een p lan tsoend iens t kom t het gras maaien zoals ze dat voor andere u n i v e r s i t a i r e gebouwen ook doe t. Detuinkabouter van dienst besluit dat de fie tse n die tegen de hekken rond het paadje van defie tsensta llingen naar de ingang van de home staan, daar n ie t thu is horen. Met een kn ip tang en slijpschijf togen hij en zijn kornuiten aan het werk. Ze maaiden echter het gras niet, zoals u van een plantsoen-dienst zou verwachten, maar morrelden aan de fietssloten. De fietsen werden verwijderd en diegene die vastgemaakt waren aan de hekken verloren hun slot. O ndertussen kwam d it de homeraadleden ter ore, die hierop onm idde llijk naar beneden stormden. Het kwaad was echter al geschied. De fietsen zonder slot

werden door de homeraad in het barkót gezet, kwestie van diefstalpreventie. De tuinkabouter was niet voor rede vatbaar

en hield vol het recht aan zijn kant te hebben.Examens o f niet, enig tra n s p o rt-m iddel voorstudenten of niet, geen enkel argu-m ent m aakte indruk.R i t a P o p p e ,coördinator van de dienst huisvesting, werd inderhaast

enwas het niet eens met de gang van zaken. “ D it kan natuurlijk niet” , zei ze. De ge tro ffen

studenten moeten maar een nieuw slot kopen en hun rekening binnenbrengen. A lles is in orde gekomen. Deplantsoendienst is een onderaannemer, ingehuurd door de dienst Gebouwen, Beheer en Onderhoud (GBO). De actie was een solo-optreden. De nieuwe sloten voor de zes studenten zijn betaald door deD ienst H u isvesting . Die h e e ft hetdoorgefactureerd aan de GBO en die heeft verhaal genomen op de onderaannemer. Eind goed, al goed. En voor zover we weten is iedereen op tijd op zijn examen geraakt.

yiSmwm werd inderna ' opgetrommeld

W S Ê B m w iÉ r m iMHet h o o i l a n d s c h a p o p De St er r e.

dio’s, elk met eigen douche en kookhoek. Parkeerplaatsen, een feestruimte en parkeerplaats, een moderne home m et alles erop en

begonnen binnen te komen. Die lagen in hun tota lite it 20 % hoger dan geraamd. Daarenboven dook er een actiegroep op

die erop wees dat de nieuwe home gebouwd zou worden op een bijzonder aandachtsgebied van het GNOP (Gemeentelijk Natuur Ontwikkelings-plan). De hooivegetatie die zich daar ontwikkeld heeft, blijkt een waardevol stukje natuurgebied te zijn.

Het bestuursco llege h e e ft in september beslist de plannen daar nu aan aan te passen. De vijver komt er niet. Een deel van de parkeerplaatsen

zullen m oeten sneuvelen. Ook de fe e s tru im te vormt een gevaar voor de biotoop en w o rd t ge-schrapt u it het on tw erp . De home kom t d ich te r bij de straat te liggen dan o o r-spronkelijk was voorz ien . De inplanting zal ook minder diep zijn, wat zich vertaalt in minder kamers. Doorheen het h o o ilandscha p kom t wel een w a n d e lp a a d je naar het studen-tenrestaurant in home Astrid. De studenten kun-nen er dan ook van genieten, als je tenminste geen last hebt van hooikoorts.Door al die wijzigingen moet er een nieuw bestek worden opgemaakt. Om de prijs te drukken zal hierbij minder tijdsdruk op de bouw -werken gelegd worden. Met andere woorden, het zal nog eventjes duren voor er op de De S terre b e to n -

molens in het hooi ritselen.

NADINE LAHAYE

19 oktober 1998

Page 12: Schamper 361

P ro f lie g t z ijn s tu d e n te n voor!"... m e t reden!” an tw oord t W illem en

Nog v o o r ze hun e e r s t e les h ad d en g e k r e g e n , w e r d e n

de s t u d e n t e n u i t de e e r s t e k a n d i d a t u u r j a p a n o l o g i e en sino lo g ie h e t s l a c h t o f f e r van d e i n t r i g e s v a n p r o f e s s o r C h a r l e s W i l l e m e n . D a t is bondig s a m e n g e v a t de k lach t d i e w i j b i j S c h a m p e r b in n e n k r e g e n .

Op 1 oktober kregen de studenten van de eerste kandidatuur Oosterse Talen en Culturen een introductiedag. Voor een gedeelte van deze in troductiedag werden de studenten opgesplitst in kleinere groepjes per taal of subgroep van talen. Het groepje studenten dat Chinees of Japans zou kiezen, werd toegesproken door Charles Willemen, professor Sinologie en Japanologie. Hij zou onder andere enige uitleg geven bij het lessenrooster. G eert Castryck, student Oosterse, was toevallig ook aanwezig. Zijn relaas is frappant.

V er pl ic ht e k euze ver bo den

C ast ry ck : “ Eerste kanners Oosterse Talen en Culturen moeten, naast de gem eenschappelijke vakken, twee O osterse ta len , en twee geschiedenisvakken over Oosterse landen o f re g io ’s kiezen. Op de in tro d u c tie d a g had W illemen de formulieren voor het invullen van deze optievakken mee. Hij beweerde dat studenten Chinees of Japans verplicht zijn om Oosterse geschiedenis van China èn van Japan te kiezen. Op de vraag van een eerstekanner of hij ook een ander vak mocht nemen, antwoordde Willemen “ neen” .“ Dat is een leugen, want er zijn v ijf keuzemogelijkheden, en iedere student Oosterse mag daar vrij uit kiezen. Het is uiteraard niet erg verstandig om de vakken van je eigen taal niet te nemen, maar iemand die als hoofdoptie Chinees gekozen heeft, mag zonder probleem als tweede keuze iets anders kiezen dan geschiedenis van Japan.”“Voor de keuze van twee Oosterse talen geldt hetzelfde : wie als eerste keuze modern Chinees k iest, is volgens Willemen verplicht om als tweede keuze klassiek Chinees te nemen.Wie als eerste keuze Japans k iest, zou volgens Willemen eveneens verplicht zijn om daar Klassiek Chinees bij te nemen. Alweer vroeg een student of ook een andere taal gekozen mocht worden, en alweer

E

luidde het antwoord van Willemen “ Neen” . Ook dat is een leugen van Willemen, want iedere student Oosterse h e e ft de v rije keuze u it acht verschillende talen.“ V ervo lgens m oest iedereen van Willemen het door hem gedicteerde keuzeformulier indienen. Op de vraag van iemand of hij er nog even over mocht nadenken, antwoordde Willemen dat dat niet kon, dat de formulieren onmiddellijk moesten afgegeven worden. Ook dat is bedrog, want in de richting Oosterse Talen en Culturen hebben de studenten to t maandag 1 9 oktober tijd om hun keuze te maken. Dit is pure manipulatie van Willemen, opdat de eerstejaars niet de mogelijkheid zouden krijgen zich beter te informeren.“Dat was nog'niet alles, “ aldus Geert Castryck, “Willemen beweerde ook dat de boeken voor modern Chinees en Ja-pans enkel bij boekhandel Story Scientia te verkrijgen zijn. Dat k lop t n iet. Boekhandel Marnix en Fnac bieden deze boeken ook aan. S to ry is wel de goedkoopste. Volgens mij zei Willemen dit enkel om de studenten in de armen van zijn Oriënta l ia te jagen, die menen voor hun leden een korting te geven bij Story. Het gaat hier echter om een korting van 10% die alle studenten sowieso krijgen bij Story Scientia, of ze nu lid zijn van een vereniging of niet.” Over de n ie t-e rkendestudentenvereniging Oriëntalia, waar Willemen aan de touwtjes trekt, werd reeds bericht in Schamper 333, 334, 349, 350 en 359.

Gewr ing en g ewr iemel

Professor Willemen was meteen te vinden voor een reactie. “ Kijk eens hier, als je sinoloog of japanoloog wil worden, dan moet je toch Chinees en Japans volgen? Hoe kan je nu een goede japanoloog worden als je je niet met je eigen vakgebied bezighoudt? Dat is wat ik aan de s tudenten heb duide lijk gemaakt. Ja, het klopt dat je volgens de regels de gekste combinaties kan kiezen, maar wie dat doet, hangt de idioot uit. En de idioot uithangen, dat mag iedereen, maar daarmee word je geen goede sinoloog of japanoloog.” SCHAMPER: Waarom ijvert u er dan niet voor om dat systeem met al die keuzes af te schaffen, en om voor sinologen en japanologen de Chinese en Japanse vakken verplicht te maken?Wil lemen: “Dat is om uitzonderingen

mogelijk te maken. Het kan gebeuren dat iemand, bijvoorbeeld in het kader van zijn scriptie, ook een ander Oosters vak nodig hee ft. Ik vind wel dat uitzonderingen een gegronde reden moeten hebben. In de licenties lijken uitzonderingen mij, maar in de eerste kandidatuur zijn ze volgens mij onzinnig. De student die op de introductiedag een ander vak dan Chinees en Japans wou volgen, kon als reden enkel opgeven dat hij dat interessant vond. Dat is geen goede reden. Er s taa t geen enkel oninteressant vak in die keuzelijst, maar als je voor sinologie of japanologie kiest, dan moet je toch geen Akkadisch willen doen!”SCHAMPER: Waarom wil u zowel de studenten sinologie als japanologie het vak klassiek Chinees laten volgen? Wil lemen: “Maar klassiek Chinees, dat is het Latijn van Azië! Het Japans en het modern Chinees zijn beiden gestoeld op het klassiek Chinees.Daar mag je toch niet zomaar aan voorbijgaan?” SCHAMPER: Klopt het dat u de studenten op de introductiedag heeft verplicht hun formulieren onmiddellijk in te dienen, terw ijl ze daar officieel de tijd voor hebben to t 19 oktober?W i l l e m e n : “ Ze hebben tijd to t 19 oktober, dat klopt. Ik weet niet meer wat ik daarover gezegd heb op de introductiedag. Ik kan mij wel voorstellen dat mijn eerste impuls op iemand die vraagt om er nog eens over na te denken, zou zijn: “Weet je eigenlijk wel wat je wil doen?”SCHAMPER: En uw reclame voor boekhandel S to ry Sc ient ia . . . W i l l e m e n : “ Ik heb niks over Story gezegd, ik heb enkel gesproken over een gespecialiseerde boekhandel uit Brussel! Kijk, we kunnen hier nu over al die kleinigheden zitten discussiëren, maar dit zijn allemaal maar symptomen voor een dieperliggend probleem. Het is zo dat zonder de studenten japanologie en sinologie de vakgroep Oosterse Talen en Culturen nog maar een 30% zou beslaan van wat het nu uitmaakt. Indologie en andere zijn slechts heel kleine richtingen. Alle kleintjes willen graag een graantje meepikken, dus zij zijn blij met iedere student japanologie of sinologie die bij hen een vak wil volgen. Zowel langs studenten als langs het personeel is er heel wat gewring en gewriemel vanuit de kleinere richtingen. En dan krijg je natuurlijk steeds symptomen die worden uitvergroot, zoals die waarover u mij nu bent komen interviewen.” _ _ _

MDG

2 361

Page 13: Schamper 361

Is e r e e n to e k o m s tig e d o k te r in d e za a l?De beperking van het aantal artsen is een fe it

De n um erus clausus v o o r de e e r s t e k a n d id a tu re n a r ts en t a n d a r t s is e in d e l i jk vo l led ig g e ï n s t i t u t i o n a l is e e r d . Vo r ig j a a r had h e t a r b i t r a g e h o f g e o o r d e e ld d a t h e t g e d e e l t e kennis en in z ic h t in de w e te n s c h a p p e n n ie t m o c h t w o rd e n a f g e n o m e n o m d a t de k a n d id a te n t e wein ig t i j d hadden om zich v o o r t e b e re id e n . Di t a c a d e m ie ja a r w erd dan v o o r de e e r s t e ke e r een vo l led ig in g a n g s e x a m e n a f g e n o m e n van de k a n d id a a t - s t u d e n t e n .

E e n o n o o r b a a r r i s i c o

Laten we even kijken waarom er, volgens de Vlaamse Gemeenschap, een numerus bepa len. Ons v e rtro u w e n in de clausus voor de (tand)artsen moet zijn. overheid is echter niet zo groot dat

wij haar geloven wanneer zij zichzelf helderziendheid toeschrijft. Is het niet een beetje onrealistisch iemand die amper achttien is te beoordelen op ta le n t om ta n d (a rts ) te worden? B lijkbaa r n ie t, de d id a c tis c h e m ethodes van de V laam se Gemeenschap zijn er om d it op te lossen: er w o rd t een op v ideo g e p re se n te e rd e m edische casus gebruikt. Een kudde achttienjarigen die in paleis 3 van de Heizel z it te kijken naar een video is inderdaad een zeer realistische hospitaalsituatie.

Wij kunnen niet anders dan het met het eerste deel van deze ste lling volledig eens te zijn. Het is inderdaad onverantwoord dat iemand zeven jaar lang s tudeert om dan te horen te krijgen dat het allemaal voor niks is geweest, maar dat er, zou het hem of haar behagen, toch wel tonnen geld te verdienen zijn in de farmaceutische sec to r (waar recta le onderzoeken helaas n ie t behoren to t de jobdescriptie).

De op loss ing die de- V laam se Gemeenschap hierop gevonden heeft, is zeer drastisch, maar van onze ex- Minister van Onderwijs waren we dat al gewoon. Het enige dat te lt is het resultaat, namelijk de beperking van het aantal (tand)artsen. De manier waarop dit met de numerus clausus w o rd t aangepakt is de m eest eenvoudige, op executie van het overtollige aantal (tand)artsen na. Het is s p ijt ig genoeg ook de m eest ondoordachte, op executie na.

Ee n (t a n d ) a r t s mo e t v id e oKUNNEN KIJKEN

Waaruit bestaat de toela tingsproef precies?Het eerste deel van het examen (KIW),

pe ilt naar kennis en inz ich t in de wetenschappen (fysica, scheikunde, biologie en wiskunde). In het tweede deel (IV V ) p ro b e e rt men de in fo rm a tie v e rw e rv in g s en v e rw e rk in g s c a p a c ite it van de kandidaat te toetsen.

Op basis van deze twee proeven besluit de Vlaamse Gemeenschap of iemand al dan niet geschikt is om (tand)arts te worden. Voor zover wij weten is het Algemeen Secundair O nderw ijs (ASO) een vo ldoene v o o rb e re id in g vo o r u n iv e rs ita ire studies.Volgens de overheid kan men er ‘praktisch’ echter niet vanuit gaan dat iemand die het ASO afgewerkt heeft over de nodige kennis en het vereiste inzicht in de wetenschappen beschikt voor het aanvatten van de studies (tand)arts. U wordt dan ook v r ie n d e lijk gevraagd u se rieuze bedenkingen te maken bij het nut van het ASO. Als er dan al verschillen zijn tussen scholen en richtingen, zouden die toch niet zo ernstig mogen zijn, dat ze in eerste kandidatuur n iet weggewerkt kunnen worden.

He l der z iendhe id

Het tweede deel van de proef zou het ta le n t om ( ta n d )a r ts te w orden

W e in ig g o e ie a r t s e n ?

De discussie over de numerus clausus/ numerus fixus buiten beschouwing gelaten, kan men zich toch ernstige vragen stellen over de voorspellende waarde van deze in g a n g sp ro e f geneeskunde. Het is vrijwel onmogelijk aan de hand hiervan te determineren of iemand al dan niet een goed arts zal zijn. Het enige waarvan men zeker kan zijn na de numerus clausus, is dat er binnen x aantal jaar een beperkt aantal mensen zal zijn, die buiten een opleiding voor (tand)arts, ook kennis en in z ic h t in de w e tenschappen hebben en goed naar de video kunnen kijken.

In het volgende nummer legt Schamper u aan de

hand van echte c i j fe r t jes uit waarom er binnenkort

geen dokters en tandartsen meer zullen

zi jn .

1

"De Vlaamse Gemeenschap, en met name het Vlaams Parlement heeft het onverantwoord geoordeeld dat een kandidaat na zeven, zo niet meer, jaar studeren een diploma zou behalen en zich dan de toegang tot het beroep ontzegd zou zien. Uitsluitend om dat onoorbaar risico te vermijden, heeft het Vlaams Parlement ermee ingestemd het aantal kandidaten, die toegang krijgen tot de opleiding tot arts en tandarts, te beheersen."

19 oktober 1998 3

Page 14: Schamper 361

Binnenkort door de numerus clausus geen tandartsen meer?

Studentenvertegenwoordigers nü aan detand gevoeld

In de Raad van B e s tu u r z i t t e n , b u i te n een hoop m ensen die t e w e r k g e s t e l d z i jn d o o r de u n i v e r s i t e i t , ook v ie r s t u d e n t e n . D e z e jo n g e n s en m e is je s v e r t e g e n w o o r d i g e n de s t e m der s t u d e n t e n . D a a r o m w o r d e n z e c o u r a n t s t u d e n t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r g e n o e m d , een w o o rd d a t u in de re s t van d i t a r t ik e l m e e r dan eens z u l t le z e n . Zovee l z e l fs , d a t h e t w o o rd s t u d e n t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r u nu al z w a a r de keel b e g in t ui t t e han gen . Kan u z ich dan v o o r s te l l e n hoe h e t is om e c h t s t u d e n t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r t e z i jn? S c h a m p e r p r a a t t e m e t t w e e zulke exem p la ren en pro b e erd e u een a lg em ene indruk t e g e v e n .

SCHAMPER: W aarom z ijn ju ll ies t u d e n te n v e r te g e n w o o r d ig e r geworden?Bart G ru yaer t : Bij mij is het allemaal 2 jaar geleden begonnen, toen ik ve rkozen w erd als lid van de Faculteitsraad. Plotseling verdween er iemand uit de Raad van Bestuur (RvB) en ben ik verkozen om die plaats op te vu llen. E igenlijk z it ik dus al anderhalf jaar in de RvB. Buiten het fe it dat ik het heel graag doe, dacht ik dat het best zo was dat er iemand b le e f z it te n , zo d a t de n ieuwe studentenvertegenwoordigers iemand hadden om op terug te vallen. De h o o fd m o tiv a t ie oms tu d e n te n v e rte g e n w o o rd ig e r te worden, is he t fe it da t je ervan o v e rtu ig d b en t da t er nog een mogelijkheid bestaat om zaken te veranderen en te verbeteren en mee te bouwen aan de universiteit.Eva Erauw: Ik ben twee jaar actief geweest in het presidium van het VRG en de RvB leek mij iets totaal anders, waar je eerder a c tie f kan zijn op beheersniveau en waar je ook met andere facetten van de universiteit in aanraking komt.B a r t G r u y a e r t : Ik denk da t studentenvertegenwoordigers vooral mensen moeten zijn, die niet zoals 99% van de andere studenten denken da t er toch n ie ts veranderd kan worden. Dat is een beetje spijtig. Het is veel gemakkelijker om in je sofa te blijven zitten en te denken d a tje toch niets kan doen dan in de RvB te zitten.Wanneer je er e c h te r__n maal inslaagt iets te bereiken, dan geeft dat je echt wel voldoening.

SCHAMPER: Kan je ons w at meer

vertellen over hoe de RvB in elkaar zit? Bar t Gruyaert : Het is zo dat die hele structuur nogal eigenaardig in elkaar z it. Alles s ta rt eigenlijk binnen het Directiecollege, dat bestaat uit de Rec-tor, de vice-rector, twee beheerders, de re g e rin g sco m m isa ris en een secretaris. Zij bereiden de RvB voor en proberen alle plooien glad te strijken, zodanig dat de vice-rector de Rector n ie t tegensp reekt en om gekeerd. D aa rbu iten heb je nog he t Bestuurscollege, dat eigenlijk meer een uitvoerend orgaan is, en de RvB, waar de beslissingen genomen worden en waar de s tra te g ie van de universiteit vastgelegd wordt.

SCHAMPER: V roeger werd er veel geklaagd over he t gebrek aan sam enw erk ing b ij des tu d e n te n v e r te g e n w o o rd ig e rs . Hebben ju llie da t opge los t? Hoe werken jullie nu?Eva E r a u w : Er is bijvoorbeeld de Gentse Studentenraad GSR, waar we met de studentenvertegenwoordigers van de andere fa c u lte ite n samenkomen, om punten te bespreken die in de RvB aan bod kunnen komen en waar ook in fo rm a tie kan uitgewisseld worden die zowel voor de s tu d e n te n in de RvB als in de faculteitsraden van belang kan zijn. Het is ook niet de bedoeling dat we elkaar op de RvB tegenspreken, dus een goede samenwerking is zeker nodig.Bart G ruyaert : Voor de RvB komen we altijd samen en overlopen we de agendapunten om zeker te zijn dat er intern geen meningsverschillen zijn. Ook een goede doorstrom ing van informatie is belangrijk en daar speelt

de GSR een belangrijke rol in.

SCHAMPER:De GSR is pas een jaar geleden opnieuw opgericht. Kan je het een succes noemen?Bart G ruyaert : Zoals de GSR vorig jaar verliep, vond ik het inderdaad een succes, zowel voor de studenten in de RvB als die in de Faculteitsraden. Zo is er b ijvoorbeeld iemand die een probleem had in de Rechten en op de GSR hoorde da t he t probleem al opgelost werd in de Wetenschappen. Je ziet zo informatiestromen ontstaan van beneden naar boven en omgekeerd. Ik denk dat zoiets zeer in te re s s a n t is vo o r de studentenvertegenwoordigers, omdat je maar voor twee jaar verkozen bent en tegen dat je je vastgebeten hebt in een dossier, is je te rm ijn bijna voorbij. Als je dan ziet dat iemand het werk al voor je gedaan heeft, ben je wel blij.

SCHAMPER: Wat zijn jullie plannen als studentenvertegenwoordiger?Bart G ru yaert : Ik denk dat Dillemans (oud R ecto r van de KUL, die in o p d ra ch t van he t M in is te rie van Onderwijs het universitaire landschap aan het hertekenen is) de hoofdbrok zal worden. We proberen ons daar nu door te worstelen, maar Dillemans schrijft zeer onduidelijk en heeft de onhebbelijke gewoonte alles door elkaar te gooien.Eva Erauw: Sommige dingen zijn ook niet duidelijk. Wanneer we met de s tuden tenvertegenw oord ige rs van Leuven spreken, b lijk t da t zij bij Dillemans geweest zijn en dat deze gezegd heeft dat hij helemaal geen voorstander is van een toelatingsproef voor alle studierichtingen, maar dat de media het volledig opgeblazen hebben.

SCHAMPERds de toelatingsproef in de G eneeskunde vo lgens ju ll ie een voo rbode van zo een algem ene toelatingsproef?B a r t G r u y a e r t : De algem ene toelatingsproef is geïnspireerd door de gedachte dat we onze middelen zo effic iënt mogelijk moeten gebruiken. Dat wil zeggen dat de studenten die er in het eerste jaar sowieso zouden a fva lle n d a a rvo o r al w orden u itgezu ive rd . Het nadeel van een

14 361

Page 15: Schamper 361

toelatingsproef is dat je middelbare school je ervoor kan drillen. Zo zie je scholen die ‘s zaterdags les beginnen geven, opdat hun studenten er toch maar door zouden zijn. De leerlingen van de scholen die d it n iet doen, w orden dus e ig e n lijk benadee ld. Bovendien is he t zo d a t een toelatingsproef nooit zal kunnen tonen of je dokter of ingenieur kan worden of niet. Het is niet omdat je goed in w iskunde bent da t je een goede ingenieur kan worden.Eva Erauw: Bovendien worden in de eerste kandidatuur Geneeskunde alle vakken zoals na tu u rku n d e en scheikunde volledig opnieuw gegeven.Je kan dus met een diploma klassieke of moderne talen perfect in de eerste kandidatuur slagen.

SCHAMPER: De numerus clausus kan voor jullie dus helemaal niet?Eva E ra uw : Ik vind dat erover te praten valt, maar de manier waarop het nu gebeurt kan voor mij helemaal niet.B a r t G r u y a e r t : Ik ben absoluut te g e n s ta n d e r van eender welke in g a n g sp ro e f. Je kan n o o it een relevante proef hebben, je zal nooit op basis daarvan kunnen zeggen of iemand de gedachtengang van een ingenieur heeft. Hetzelfde geldt voor de Geneeskunde.

SCHAMPER: Hebben jullie al specifieke plannen?E v a E r a u w : V a n u it deBouwcommissie en de Sociale Raad, denk ik dat ik mij vooral zal bezig houden m et b ijv o o rb e e ld de asbestproblematiek in de Brug en de s itua tie van de jobs tudenten , wat tegenwoordig wel een heet hangijzer is. Spijtig is wel dat de Sociale Raad niet au sérieux wordt genomen.Bart G r u y a e r t : Met de Sociale Raad sp e e lt men op he t m om ent een spelletje. De voorz itte r van de Sociale Raad is een student en vorig jaar is er al een enorm probleem geweest om gewoon al vergadering vast te leggen. Het duurt gewoon maanden voordat er enige beweging in komt, gewoon omdat sommige leden, niet-studenten trouwens, tegenwerken.In de bouw com m iss ie is de hoofdprob lem atiek nog steeds de nieuwe home. Die ging in het beg i-fi^ 250 miljoen kosten, maar nu zou het al over meer dan een half miljard gaan. Men h e e ft daa rdoo r in he t bestuurscollege beslist het project te schrappen en het te vervangen door hetzelfde project, maar met een aantal minder kamers, zodat men toch nog aan een aanvaardbare prijs komt.

SCHAMPER: Wat is er eigenlijk waar van de zogenaamde uitbreiding van de universiteit buiten de stad?B a r t G r u y a e r t : In he tb e s tu u rs c o lle g e lopen er aan ta l mensen rond die van mening zijn dat he t he t bes te zou z ijn vo o r de universiteit om één zeer grote cam-pus buiten de stad te bouwen. Dit zou 20 to t 25 m ilja rd ko s te n , w a t natuurlijk onbetaalbaar is, maar het is wel zo dat een aantal mensen met die

o o kvoorGentz e l f

belangrijk is dat de universiteit binnen de stad b lijft. Het probleem is dat de universiteit met veel oude gebouwen zit, en die in stand houden kost enorm veel geld. Persoonlijk vind ik het waard dat we dat doen, maar er kruipt meer geld in dan de Vlaamse overheid ons

geeft.

SCHAMPER: Wat is het belang van de s tu d e n te n p e rs v o o r de studentenvertegenwoordigers?B a r t G r u y a e r t : Vorig jaar was eigenlijk het eerste jaar waarin er samenwerking was. Daarvoor waren het e igen lijk tw ee tegengeste lde partijen. Afgelopen jaar hebben we regelmatig ons standpunt in Schamper kunnen verdu ide lijken en dossiers waaraan we w e rk te n kunnen doorspelen. Schamper is een kanaal naast andere, om te tonen waarmee we bezig zijn, om de studenten te in fo rm e re n . Ie ts da t daar onrechtstreeks bij aansluit is dat we geen mobilisatie hebben.

SCHAMPER: Is dat geen algemene zw akte in de G entse studentenbeweging?B art G r u y a e r t : Ik denk dat het aan alle universiteiten zowat hetzelfde is. Als er in Leuven een be langrijke m anifestatie is, kom t er ook maar vierhonderd man

SCHAMPER: W illen ju llie nog ie ts zeggen om af te sluiten?B a r t G r u y a e r t : Ik hoop dat de studenten enig geloof hebben dat er altijd iets kan gebeuren, d a tje als stu-dent ie ts kan veranderen aan de u n iv e rs ite it. Als iedereen op die manier, denkt kunnen we enorm veel veranderen.Eva Erauw: Als je je ergens voor inzet, vind ik het ook logisch dat je erin gelooft en mijn inzet is dan ook honderd procent voor in. Zelfs als je geen beslissingen kan doordrukken, is het wel be langrijk dat er naar je standpunt geluisterd wordt.

MAK

De s t u d e n t e n v e r t e g e n -woordigers in de Raad van Bestuur op een r i j t j e :

B a r t G ru y a e r t : 2de p ro e fScheepsbouw

Eva E rauw : 2de l i c e n t i eRechten

Th ibau t Van Ze le : 1ste p ro e f Geneeskunde

19 ok tober 1998 5

Page 16: Schamper 361

Advertentie

D e G e n e ra le B a n kMtutm, mm mm

™ W F f f J i i f t f i i ^ i n i f j ü i f i I ü j w ü mmwrMMm w S JK m lL n a r W J r f g

f ^ I p P

En dit zijn ze : Cet to 16, Get to 18 en Get to 25. Want op een verschil-lende leeftijd heb je nu eenmaal verschillende verwachtingen van je bank. Met zo'n Get to-rekening

kun je trouwens tickets voor evenementen en muziek-, sport-, cultuur- en nog heel

andere stages n. Bel snel

0 4 2 * kom even langs

bij een Generale Bank-agentschap.

*24 uur op 24, weekend inbegrepen; 18,15 F/minuut (tarief geldig op 01/09/97)

Page 17: Schamper 361

Z o a l s h e t k l o k j e b i j d e s t u d e n t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s t i k t

V al nu eindelijk uw vertegenwoordigersEENS LASTIG!

E e n n ie u w a c a d e m ie j a a r , e e n n ie u w e l i c h t in g

STUDENTENVERTEGEN-WOORDIGERS. VORIG JAAR

VONDEN DE ALGEMENE VERKIEZINGEN PLAATS

EN VANAF 1 OKTOBER GING HUN TWEE JAAR

DURENDE MANDAAT IN. MEER OPENHEID WERD

ER BELOOFD, EN MEER COMMUNICATIE MET DE

STU D E N TE N . W E L N U , MET DE

SPIKSPLIN TER N IEU W E W EBSITE V A N DE

STUDENTEN-VERTEGENWOORDIGERS LIJKEN DIE

BELOFTEN WAARGEMAAKT TE WORDEN!

Tijdens de drie vakantiemaanden is er hard gew erkt, De w ebsite van de studentenvertegenwoordigers, vorig jaar nog een bric-à-brac waar een kat haar jongen niet in kon terugvinden, is to t op de fundamenten afgebroken en helemaal opnieuw opgebouwd. Het fe i t da t destudentenvertegenwoordigers sinds v ijf maanden een betaalde (halftijdse) medewerker hebben gekregen, heeft daar ongetwijfeld mee te maken. De site is zo handig en degelijk, dat elke student ze eigenlijk als startpagina zou moeten instellen.

V ij f v o o r t w a a l f

Verwacht geen schreeuwerige kleuren of flitsende foefjes, die dienen toch meestal maar om een gebrek aan inhoud te verbergen. Dit betekent niet dat de sobere layout onaantrekkelijk is, integendeel. Maar de rustige lay-out staat steeds in het teken van de fu n c tio n a lite it : de inhoud van de w e b s ite m oe t zo he lde r en toegankelijk mogelijk zijn volgens de studentenvertegenwoordigers.

Op de startpagina herken je in één oogopslag de volledige structuur van de uitgebreide site, en wie het toch nog niet helemaal door heeft, krijg t er nog een he lde r w o o rd je u it le g bovenop. Hier bevindt zich ook een hoekje ‘Focus’ , waarin elke week een ander deel van de w ebs ite in de sch ijnw erpers w o rd t geste ld . Een klokje in de linkerbovenhoek herinnert je er trouwens steeds aan hoe laat het is. Bij ons geeft het momenteel v ijf voor twaalf aan; is d it symbolisch voor de toestand aan de Universiteit, of

komt het gewoon omdat onze dead-line op twaalf uur ligt?

Empa in

Onder de link ‘Basisinfo’ schuilt een schat aan informatie over de structuur en de w erking van de RUG: alles waarvan je allang niet meer hoopte dat je het ooit nog te weten zou komen. Een ko rte d ia vo o rs te llin g van de structuur van de Universiteit, een lijst met veelgebruikte afkortingen aan de RUG (weet je eindelijk wat een AAP is !) en links naar p a g in a ’ s vo l personeels- en studenteninfo elders aan de RUG. Eveneens zeer handig g e g roepe e rd : alle w e tg e v in g e n , decreten en reglementeringen m.b.t. de Universiteit. Vertel nu nooit meer dat je niet w ist dat laureaten van de Empainprijs met minstens 90% der punten een penning van de Universiteit kunnen krijgen, want het staat in een

DIGITAALreglement! Nu nog te weten komen wat die Empainprijs precies inhoudt...

Onder de sectie ‘Raden’ van deze w e b s ite v ind je in fo rm a tie (sam enste lling , bevoegdheden,...) over alle besluitvormingsorganen van de RUG. Welke student wil niet graag weten wie precies beslist over het niet-renoveren van aftandse auditoria? De verslagen van Raad van Bestuur, B e s tu u rsco lle g e en Genste Studentenraad (jaja, zoek als te s t maar eens op wat dat nu weer voor een beest is) staan alvast on line te wachten op een scherpe loupe; de webmaster belooft ons binnenkort ook de verslagen van alle andere raden en commissies.

U iteraard m oet op de site van de studen tenvertegenw oord ige rs ook duidelijk gemaakt worden wat ze zelf eigenlijk godganse dagen uitvreten. Over een aantal dossiers waarin ze hun tanden zetten en/o f stukbijten, bieden

ze a lv a s t enkele te k s te n en s tandpun ten aan de onbevangen surfe r aan. Naar onze bescheiden mening kan dit nog uitgebreider, maar ja, wij zijn dan ook de bescheidenheid zelve.

d t - f o u t !

De dappere die alle info op de site van de studentenvertegenwoordigers van buiten heeft geleerd, is klaar voor de ultieme stap: in te ractie f in contact treden! N iet alleen vind je op de w e b s ite de adressen van alle s tu d e n te n ve rte g e n w o o rd ig e rs op ve rsch illende niveaus te ru g (h e t zouden nogal piw i’s zijn als ze dat zouden w eg la te n op hun s ite ) , bovendien kan je je eigen, grondig gefundeerde en met scherpe aanvallen d o o rsp e k te m ening invu llen en ve rzenden naar eender welk m ach tso rgaan . V e rte l je eigen faculte itsraad bijvoorbeeld eindelijk eens over je revolutionaire idee om alle exam ens af te sch a ffe n en te vervangen door een aftelrijmpje. Heb

•je, net zoals ons, eigenlijk nergens een mening over, dan kan je nog altijd de paginaontwerper een lijs t opsturen met alle dt-fouten die je in de site terugvond. Nu de website af is, z it die mens toch maar met zijn vingers te draaien...

P f - r *

URL ’ s

h t t p :/ / w w w .st udent .rug. ac.be / ~s t v/

en om u er nog maar eens te h e r i n n e r e n dat de site van Schamper de meest fantastische site is in de u n i v ersi taire Cyberspace (en dat wij niet megalomaan zijn):

h t t p ://w ww.sc hampe r.r u g .ac.be

met alle links uit onze artikels s p e c i a a l v o o r u k l i k k l a a r gemaakt door onze zeer vereerde webmaster en zijn slaafjes!

19 ok tober 1998

Page 18: Schamper 361

A ls er één v loe is to f is die bij studenten nog rijkelijker

door het lichaam stroomt dan het ‘blond schuimend bier’, dan is het wel bloed. Het rode lievelingsdrankje van muggen en aanverwante steekbeesten is voor de mens om meer dan één reden levensnoodzakelijk. Deorganisatoren van ‘Bloedserieus’, de grote bloedinzamelingsactie van de VLK, hopen dan ook dat de studenten op 26, 27 en 28 oktober in groten getale hun bloed zullen laten aftappen .

Een g esc henk r ec ht u it h e t ha r t

Elke dag zijn er mensen die bloed nodig hebben: na een operatie, een bevalling, een verkeersongeval... Al het bloed dat hen wordt toegediend, stroomde ooit door een ander lichaam dat, zoals de slo-gan wil, ‘het beste van zichzelf’ gegeven heeft. Per provincie heeft het Rode Kruis een bloedtransfusiecentrum. Je kan er te rech t voor zowel bloedgiften als plasmagiften en zelfs bloedplaatjes kunnen je worden ontfutseld. Samen met een plasmadonor ga ik op bezoek in het bloedtransfusiecentrum van Gent. Er heerst een losse, ontspannen sfeer. Maar schijn bedriegt, want wat je ook geeft, alles is aan strikte veiligheidsnormen gebonden. Bij het binnenkomen moet iedereen een ‘b loedbestem m ings- formulier’ invullen en word je aan een medisch mini-onderzoek onderworpen, waarbij je gewicht, bloeddruk en hartslag gemeten worden. Op basis hiervan oordeelt men of je veilig bloed kan geven. Normaal kan ieder gezond persoon tussen achttien en vijfenzestig jaar zonder problemen vier keer per jaar bloed geven. Je kan echter steeds geweigerd worden, bv. om dat je bloeddruk te laag ligt of omdat je één of andere bloedziekte hebt. Als de dokter beslist heeft dat je veilig bloed kan geven, mag je verder naar de ‘tap’. Een lid van het professionele medisch personeel plant, na de huid zorgvuldig ontsmet te hebben, een steriele naald in je arm en dat het bloed dan maar vloeit! In zo’n v ijf minuten wordt er ongeveer 350 a 500 ml bloed

afgenomen. De naald gaat eruit en belandt in een speciale afvalcontainer. Om de arm wordt een drukverbandje gedaan en het bloed wordt in de koelkast gezet. Hier eindigt de bijdrage van de donor. Hij b lijft echter nog even ter plaatse om met een koekje en een drankje, om wat extra energie op te doen en nog even onder medisch toezicht te blijven. De rest van de dag kan hij gewoon doorgaan met werken, sporten of studeren.

Het bloed wordt nu naar de labo’s van het bloedtransfusiecentrum gebracht waar het grondig getest wordt op HIV I en II, syfilis en hepatitis B en C. Het aantal rode en w itte bloedcellen en het aantal bloedplaatjes wordt bepaald, en ook de b loedgroep w o rd t opnieuw gecon tro lee rd . De goedgekeurde bloedzakjes verdwijnen in de koelkast en gaan van daaruit naar de ziekenhuizen. Daar kan dan - opnieuw met steriele naalden - het om gekeerde transfusieproces plaatsvinden. Ons land behoort trouwens to t de veiligste ter wereld op het gebied van bloedtransfusies. Men schat het risico dat met HIV besmet bloed via transfusie ter beschikking komt op één bloedzakje per twee a drie miljoen zakjes. Om even te vergelijken: elk jaar worden er ‘slechts’ zo’n 370.000 zakjes bloed verzameld in Vlaanderen.

Pl a s ma

Niet alleen de bloedcellen van de donors kunnen nuttig gebruikt worden, ook voor het plasma bestaat een heel gamma van toepassingen. De bloedstollingsfactoren die erin zitten worden toegediend aan hemofilie-patiënten (bloederziekte) die een erfelijk tekort aan deze stoffen hebben, o f aan vrouwen die na een bevalling met overmaats bloedverlies te kampen hebben. Met de afweerstoffen worden geneesmiddelen tegen tetanus en geelzucht gemaakt. Personen met ernstige brandwonden krijgen albumine toegediend, en dit alles komt uit plasma. Omdat de hoeveelheid plasma uit een bloedgift niet genoeg is voor al deze toepassingen, kan men in het bloedtransfusiecentrum ook plasma doneren (plasmaferese). Hiervoor wordt eerst een hoeveelheid bloed in zijn

geheel a fge tap t en die w ord t dan onmiddellijk gecentrifugeerd om het gele plasma van de bloedcellen te scheiden. De b loedcellen k rijg je ach te ra f, aangelengd met “ steriel zout water” , terug.

Bl o edser ieus

Als al het bloed enkel zou ingezameld worden in de bloedtransfusiecentra zou het daar gewoon veel te klein zijn. Vandaar dat een aanzienlijk deel van de bloedinzamelingen op verplaatsing gebeurt. Zeven jaar geleden besloot de VLK (Vlaamse Landbouwkundige Kring) het Rode Kruis hiermee een handje te helpen, en stampte een grote actie uit de grond, die later de welluidende titel ‘Bloedserieus’ meekreeg. Het is de bedoeling studenten kennis te laten maken met het bloedgeven door op versch illende plaatsen binnen de u n iv e rs ite it een mobieltrans fus iecen tru m op te s te llen . Verscheidene jonge klanten van het bloedtransfusiecentrum gaven voor het eers t bloed op één van de Bloedserieusacties. Vorig jaar brak de actie alle records, en dat record moet dit jaar (waarin men overigens voor het ee rs t sam enw erkt m et andere u n iv e rs ite ite n ) sneuvelen. N iet onbe langrijk verder is dat alle b loedgevers een kaart voor de Bloedserieusfuif in de Vooruit krijgen. Allen daarheen!

DDW

B lo e d tra n s fu s ie c e n tru m O ost- V laanderen:Ottergemsesteenweg 413, 9000 Gent, t e l . : 09 /244 .56 .56 .

B lo e d s e rie u s a c tie : bloedafnam e op 26/10 in de Ledeganck, op 27 /10 in de Leopoldkazerne, op 28/10 in ‘ t Boerenkot.

B lo e d s e r ie u s fu if in de V o o ru it op 29/10

18 361

Page 19: Schamper 361

VENUS“ROCK DE CHAMBRE”

Ste l j e v o o r d a t j e naar Brussel w o r d t g e s tu u r d om naar V e -nus t e gaan ki jken en d a t iem and je v o o r a f v e r t e l d e d a t h e t om een g ro e p je g a a t d a t ie ts d o e t m e t m u z ie k en t o n e e l en d a t en o rm po p u la ir is in I ta l i ë . T o e n wij z a g e n w a t V e n u s prec ie s deed m e t m u z iek en t o n e e l w aren wi j , la te n we h e t l ich t z e g g e n , z w a a r o n d er de indruk. V e n u s is z e k e r geen d o o d g ew o o n Belgisch g ro ep je , maar e e r d e r iets d a t wij zouden o m s c h r i jv e n als een t o t a a l e r v a r i n g . T h e V e n u s E xp er ie n ce .

SCHAMPER: Een Franstalige krant omschreef jullie muziek als ‘Rock de Chambre’. Akkoord?

W a l te r Janssens, c o n t ra b a s s is t van Venus: “ Ja ik vind dat goed. Wij komen heel energ iek u it de hoek.Ik denk dat wij een heel lyrische kant hebben, wat heel evident is, w an t we hebben tw ee s tr ijk e rs (boogviool en contrabas) en af en toe maken w ij een a rrangem ent dat gewoon heel lyrisch gestreken is en dan komt daar een beat onder en dan zijn we vertrokken en is dat ineens rock. Meestal vinden popmensen dat dan kamermuziek. Ik denk niet d a tje dat aan klassieke musici moet zeggen want die gaan daar eens goed om lachen. Er zitten een paar truukjes uit de kamermuziek in, maar het b lijft wel overwegend pop-rock.-”

SCHAMPER: Hoe z it he t m et de samenstelling van Venus en vanwaar komt die interesse voor het toneel?

W J: “ We bestaan nu anderhalf jaar. Ik ben e ig e n lijk de enige ech te Vlaming. De anderen zijn Brusselaars, w aarvan er tw ee overw egend Franstalig zijn en één die tweetalig is. Qua samenstelling toch een echte Belgische groep dus. Ikzelf ben acteur van opleiding en ben al bijna tien jaar in het theater actief. Eigenlijk zijn we met v ijf in de groep. Vier muzikanten en één persoon die zich m et de scenografie bezighoudt en die ook acteur is. Ik had vroeger al met hem gespeeld en hij w ist dat ik contrabas speelde, dus toen Venus op zoek was naar een contrabassist is hij bij mij komen aankloppen. Toen ben ik in mijn ingangsexamen bij de groep geslaagd en ben ik een bee tje techniek gaan bijstuderen en nu we anderhalf jaar bezig zijn, draait alles v lo t.”

SCHAMPER: Jullie pakken het wel heel professioneel aan.

WJ: “ Ze noemen dat professioneel, bij ons is dat een evidentie. Wij geven

op alle vlakken. Wij doen samen het management, want onze vroegere manager heeft afgehaakt. Iedereen hee ft een deelgebied van Europa gekregen. We componeren ook samen, ondanks het fe it dat de v io lis t in arrangementen een enorme krak is en vooral Mare, de zanger, de teksten schrijft en het bij de ritmesectie heel dikwijls aankomt op stevige rifs en beats. Maar daarnaast doen wij ook alles zelf op het gebied van verkoop en contacten met pers.”

SCHAMPER: In de theatervoorstelling gebruiken jullie ook films. Zijn jullie van plan om nog meer andere media gebruiken?

WJ: “Over onze concerten, waar geen toneel bij komt kijken, zeggen mensen ook altijd dat het heel theatraal is. Dat ligt natuurlijk aan het feit dat ik acteur ben en dat er een scenograaf is die dat een beetje inkleed.En we willen op een bepaalde manier zeggen dat een bepaalde song een bepaalde emotie heeft. Dat is soms belangrijker dan gewoon maar de song spelen, je moet je ook wat inleven. En

zit je al heel dicht bij theater en dan is de stap naar theater zelf heel snel gezet, wat wij nu doen, of geprobeerd hebben en dat wonderwel gelukt is.Wij hebben geen videoclip gemaakt zoals de meeste groepen, wij hebben gewoon een theaterproductie gemaakt m et een rockgroep die het hoofdpersonage is.”

SCHAMPER: Hebben ju llie over die dingen lang nagedacht? Nemen jullie

E19 ok tober 1998 9

Page 20: Schamper 361

jezelf op sommige vlakken niet wat te veel au sérieux?

W J: “ We nemen ons au sérieux in het spel, zoals ieder kind dat aan het spelen is, is dat bij ons eigenlijk ook zo. Voor mij en voor de drummer is het allemaal een groot spel. Soms kan onze zanger wel eens te serieus zijn, maar dan zeggen we hem dat ook. Maar ja, dat is natuurlijk de serieux van het spelen, want bij een acteur is dat ook. Ik zie alles heel erg vanuit thea te r Ik kan wel muziek spelen, maar dat is allemaal ...(s top t even) ... het m oet swingen, m et plezier gedaan zijn, anders kom t het niet over. Wij amuseren ons op de scene, maar we hebben geen rock & roll- pose met een vies gezicht, zoals 99% van de groepen in de rockmuziek. Daar kan geen glimlach af en ik weet niet waarom. Wij lachen veel op de scene want wij spelen graag onze nummers.Dat is waarschijnlijk een groot verschil met andere groepen.”

SCHAMPER: Wat gaan jullie in Gent precies doen?W J: “ We spelen in Gent op 7 november in ‘t Magazijn. En ik denk dat wij een uurtje gaan spelen, 50 minuten of zo. Ons gewoon concert zoals altijd. “

SCHAMPER:Waarom zo kort? W J:” 0m dat we niet bekend zijn. Als je bekend bent kan je het permitteren wat langer te spelen. Of als je in een bluesgroep zit. Maar om verzadiging te voorkomen, bouwen wij een set op en op he t m om ent da t he t net genoeg is, stoppen we, zodat je nog meer w ilt, maar dat krijg je n iet. E igen lijk v ind ik de in te n s ite it belangrijker dan de kwantite it. Ik wil best naar de andere kant van Europa reizen om drie nummers te spelen.”

SCHAMPERiWaarom m oeten de mensen naar jullie concert komen? WJ: “ Omdat we momenteel één van de in te re s s a n ts te aankom ende groepen zijn in België. Ik meen dat echt wel.”

MAK

Venus: op 7 november in Het M agaz ijn , G R A TIS . R oya lsucke r: M in i-CD b i j BMG. M issch ien v e r k r i jg b a a r in één o f andere p la te n w in k e l. Anders op de conce rten van Venus te koop - 250 BF

A TELEGRAM FOR SAMB ij de naam Bauhaus denkt de

connaisseur d’art in u natuurlijk di-rect aan die gekke Duitsers die in 1919 de toen bekende kunsten onderwierpen aan een o zo nodige facelift. Als kenner weet u ongetwijfeld ook dat de officiële naam Staatliches Bauhaus Weimar luidde en dat deze uiterst sympathieke heren samen met hun ideeën door de iets minder sympathieke nazi’s in 1933 als entartete Kunst bestempeld werden en bijgevolg verboden.De naam Bauhaus zou pas terug in de belangstelling komen omstreeks 1978, meer bepaald toen enkele academiestudenten annex kunstenaars in spe to t het besef kwamen dat er in Northampton niets te beleven viel. En dus besloten ze er zelf maar iets aan te veranderen. De geboorte van Bauhaus 1919 was een feit. Zoals u ook wel weet, valt er in de muziek meer geld te rapen dan in de moderne kunst. Of onze studenten hiervan op de hoogte waren, is mij onbekend, niettemin stortten zij zich met enthousiasme op de muziek. In de figuur van P e te r Murphy werd een charismatische frontman gevonden en onder de licht gewijzigde naam Bauhaus werd de eerste single uitgebracht. Het betreft hier uiteraard de legendarische single uit 1978: Bela Lugosi’s dead. Er volgden nog twee singles (Dark Entries, Terror couple kill colonel) en een cover (Telegram Sam) alvorens de eerste LP

In the flatfield uitgebracht werd. We zijn ondertussen in 1980 aanbeland. In 1981 volgde hun meest succesvolle album Mask. Om een lang verhaal kort te maken: er volgden nog drie albums, The sky’s gone out (1 982), Press the eject and give me the tape (een live-album) en Burning from the inside (1983). Uiteraard werden onze vrienden ook uitgenodigd door Britse pop-goeroe John Peel, wat resulteerde in de -hoe raadt u het- Swing the heartache-BBC sessions.U vraagt zich natuurlijk af waartoe dit stukje popgeschiedenis dient. Wel, niet

alleen dient dit artikel om de door u zo geliefde Schamper enig volum e te geven, maar is er ook

nog een andere reden: Bauhaus is nazestien jaar terug samen. Om dit te vieren, trekken onze vrienden de wereld rond en het toeval wil dat ze op dinsdag 3 november de Brielpoort te Deinze aandoen. Ik zou zo zeggen : stof uw kleren, doe uw cape om, gebruik uw zusters make-up en waan u even terug in vo lle new w ave-periode. Doemgedachten krijgt u er gratis bij.

- • >ï' ■ ' ^ B

Bauhaus: R essurection Tour - Dinsdag 3 november - B r ie lp o o rt Deinze- t ic k e ts : 0900/00991 en p la te n w in ke ls

BAUHAUS

U R G en t b lijf t p ro b ere n !De Gentse studentenradio URGent geeft niet op! Dit jaar zitten ze alweer op een nieuwe frequentie (107.7 FM), en is hun programmatie meer dan verdubbeld. URGent is nu te beluisteren iedere weekdag tussen 7 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends. Alsof dat nog niet volstaat, zendt de studentenradio ook nog uit in studentenrestaurant Octopus (Overpoort) tussen 1 2 en 14 uur. Wie dach dat het een truc was om het volk weg te jagen uit de overvolle resto verg ist zich, het gaat hier om een aangepaste programmatie die heel wat aangenamer eet dan radio Contact. Hieronder staat het zendschema van URGent afgedrukt. Wie meer info wil over de programma’s die achter deze obscure namen schuilen, su rft naar h t tp : / / urgent.rug.ac.be - overigens een erg handige site voor wie 107.7 FM niet op zijn analoog frequentieband je kan

vinden, want op de website zendt URGent haar volledige programmatie live uit!Wij zullen u gedenken in onze gebeden...

Zo ek de 107 .7 FMMaandag19u - 20U 20U - 21u 21u - 22u 22u - 23u 23u - 24u N etto Inhoud Beyond 24u - 01u 01u - 06u

Tournée Générale V r i j Spel Ruggespraak Café C iv i l is é Orange P a r to u t / / Orson W elles and

S tud io Muscle URGentomaat

D i n s d a g19u - 20U 20U - 21u 21u - 23u 23u - 24u

Tournée Générale Sentim entom atic V in y la to rs S u b d iv is io n

20 361

Page 21: Schamper 361

JE DANSE DONC JE SUIS

He t B a l b e g i n t o p e e n V la a m s d o r p s f e e s t in de

j a r e n ' 3 0 , w a a r m e nlu id ru cht ig h e t m oei l i jke leven van zich af d an s t t o t , m e t een p lo ts e , z e n u w s lo p e n d e s t i l t e en d u is te rn is , de o or lo g h e t g a n s e f e e s t g e b e u r e no v e rs c h a d u w t . De na -o o r lo g se overw inn ingsro es is er dan ook n ie t m in d e r om.

O g e n o p u w g a t

Het Bal is als een fuif waar je je op een strategische plaats installeert en de ganse boel bekijkt. Je waant je bijna op een echt bal, omdat in elk hoekje wel iets gebeurt. Dit wordt mogelijk dankzij het uitgebreide gezelschap van een vijftiental acteurs. Hierdoor is het dan ook ondenkbaar om tweemaal dezelfde voo rs te lling te gaan bekijken. De toeschouwer kan slechts een fractie van het ganse gebeuren opslorpen en voor je het weet is er 50 jaar aan je voorbij gevlogen. De tijd vliegt, zoals enkel clichés dat willen. Het is zeer opmerkelijk hoe Guy Van Sande, die het stuk regisseerde, erin is geslaagd om zoveel elementen in een dikke twee uur samen te persen, zonder dat het geheel overladen overkomt. We krijgen echt alles te zien: suffragettes, rechten van de zwarten, de hippie-periode, met een mannelijk stuk naakt dat de dansvloer oversteekt en de opkom st van de homobeweging. Het is dan ook niet te verwonderen dat het stuk één grote brok afwisseling is: licht-duister, dialoog-pan- tomime, stilte-geluidsexplosie, tango- house, ... Dit alles komt op geen enkel moment als kunstmatig of krampachtig over.

Ook een aantal interrelationele thema’s passeren de revue: incest, de eerste seksuele ervaringen, het onvermogen to t leggen van sociale contacten, nijd en jaloezie. Elk personage vertelt op een bepaalde manier zijn eigen verhaal en vaak zijn de typeringen heel herkenbaar. Alsof de tijden wel veranderd zijn, maar de mensen niet.Het stuk symboliseert op magistrale wijze hoe relaties en seksualiteit steeds vrijer worden en steeds minder achter gesloten deuren plaats vinden. Zo staat het meisje, dat aan het begin van het verhaal vertelt dat ze naar het bal komt om te kussen, enkele decennia later als eerste in het midden voor de kusjesdans.

T h IS IS A NEW STYLE OF . . .

Ook wat de stijl betreft, valt er heel wat te beleven. Allerlei vormen van humor worden aangesneden. Je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het in Het Bal. Je wordt heen en weer geslingerd tussen stand-up-comedy, simpéle klucht en puur absurdisme, en alles is te genieten.

B lijf proberen Zoek de 107 .7 FM24u - 01u Chez Rarara Zlu - 22u Happy Hour01u - 06u URGentomaat 22u - 24u Level 07

24u - 01u Cosmic DanceWoensdag 01u - 02u Local Heroes19u - 20U Tournee Générale 01u - 06u URGentomaat20U - 22u Ad Fundum22u - 23u Template V r i j d a g23u - 01u Het Rommelkot 19u - 20U Tournée Générale01u - 02u Dark Zone 20U - 22u L iq u id Flavaz02u - 06u URGentomaat 22u - 23u E k le k tik a

23u - 24u Radio 2000D o n d e rd a g 24u - 03u F ark le B ir Gece19u - 20U Tournée Générale 01u - 06u URGentomaat20U - 21u Vraagteken aan dewand

Verder passeren nog de revue: Zorro en de verenigde Johns: Kennedy, Elton, Lennon. Clichés worden niet geschuwd, omdat sommige voor de geschiedenis van de Lage Landen dan toch onverm ijdelijk lijken, zoals de Griet Titulaer-kloon met zijn megadosis Bond- zonder-Naam-spreuken.

Het hele stuk is prachtig gecoördineerd, waarbij het absoluut niet opvalt dat de dansers op het bal eigenlijk acteurs zijn die even hun rol komen spelen. Zelfs de vervanging van een zieke actrice is ons niet opgevallen, alhoewel wij er vooraf van op de hoogte waren gebracht (en uiteraard ijverig gezocht hebben wie dat

had kunnen z ijn ). A lles verloop t zeer s p o n t a a n , w aarsch ijn lijk om dat de scènes ‘klassiek toneel’ beperkt z ijn . Fan-ta s tisch zijn trouw ens de (w isse le n d e ) gastoptredens van J oL e e m a n s , L i ly C a s te l , Bob Benny, Jean W a l t e r en Will Ferdy en het live

balorkest dat het ganse stuk begeleidt.

Over d it stuk zullen de meningen onvermijdelijk uiteenlopend zijn. Het is geen toneel dat als een projectie voor de neus geworpen wordt. Net als in real-life- experience ondergaat elke toeschouwer zijn eigen ervaringen. Een klein minpunt is dat, alhoewel Het Bal het verhaal wil vertellen van Vlaanderen tussen 1930 en 1998, het vaak eerder een weerspiegeling is van de Amerikaanse cultuur zoals we die kennen uit films. Maar laat dat de pret niet bederven, want al het overige maakt dit meer dan goed. Ons advies: go see for yourself!

ERWIN PLANCKE, ANNELIES POPPE

Speeldata: 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 en 31 oktober en 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 en 21 november, te lk e n s om 20 u en 19 oktober om 14 u in het NTG2-Minnemeers. In fo en r e s e r v e r in g e n : 0 9 /2250 101 . D ankzij Schamper kan u z e lfs g ra t is gaan k ijk e n : z ie p. 24!

19 ok tober 1998 21

Page 22: Schamper 361

‘REFUSE.VORMGEVING EN MILIEU.

VAN JUNK TOT KUNST

We w e te n het : een goede pint ta p p e n is een w are

kunst . V o o r die m e e rw a a rd e - z o e k e r s die hun h o r iz o n n e n t o t b u i t e n de O v e r p o o r t w i l l e n u i t b r e i d e n t r o k S c h a m p e r z i j n c u l t u u r - s c h o e n e n aan en b e z o c h t h e t M useum v o o r S ie rku n s t en V o r m g e v i n g ( J a n B r e y d e l s t r a a t 6 ) . D a a r lopen immers t o t 2 5 o k t o b e r t w e e i n t e r e s s a n t e t e n t o o n -s t e l l in g e n .

De tite l van deze expositie liet ons aanvankelijk een beetje in het duister tasten. Bij ‘refuse’ spookte spontaan de dreigende algemene numerus clau-sus door ons hoofd en ‘’vormgeving’ kwam al helemaal vaag over. Na een bezoekje aan het nieuwere deel van het museum weten we echter beter. ’Refuse’ betekent immers afval, maar door het doorstrepen van de ‘f ’ kan het ook als ‘ re-use’ (Engels voor hergebruik) gelezen worden. Zo wordt het thema van deze rondreizende tentoonstelling perfect weergeven. Aan de hand van meer dan honderd voorbeelden uit zeventien landen wordt er immers getoond hoe afval kan gebruikt worden in hedendaags design.

Als bezoeker moet je niet vrezen enkel primitieve speelgoedautootjes of vale, grijsbruine producten onder ogen te krijgen. Onderverdeeld in vijf categorieën ( in te rie u r, kleding, kan too r- en papierproducten, recreatie en openbare

‘ R e (f)u se . Vormgeving en M i-l i e u ’ , Museum voor S ie rkuns t en Vormgeving, Jan B re y d e ls tra a t 5, 9000 Gent, t o t 25 oktober

ruimte en nieuwe toepassingen) zie je kleurrijke lampen, strak gestileerde meubels, blitse televisietoestellen etc. Aanvankelijk lijkt hier trouwens niet veel bijzonders aan de hand. De verrassing kom t wanneer je de informatiebordjes leest. Dan blijken grappige kinderstoelen van gebruikte p las tic flessen voorschoonmaakmiddelen gemaakt te zijn, bestaan schalen uit hennep, lich tzu ilen u it yoghu rtbeke rs , sarcofagen uit aardappelmeel ... Je kan het zo gek niet bedenken op deze ecologische expositie.

Misschien klinken deze toepassingen voor de meeste s tudenten als toekomstmuziek in de oren. Je weet echter maar nooit: wie weet vinden de meest vindingrijken onder ons er hét antwoord op de als maar duurder wordende vuilniszakken in Gent of kom je op ‘Re(f)use ‘eindelijk te weten watje met die hoop bierblikjes kan aanvangen die sinds jaar en dag op je kot rondslingeren.

ELS UYTTERHOEVEN

OCEANIË : DE ETNOGRAFISCHE VERZAMELINGEN VAN DEUNIVERSITEIT GENT

W ie dacht na enkele jaren trouwe aanwezigheid de universiteit to t op het bot te kennen, zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen. De UG

geeft namelijk één van haar geheimen prijs: ze bezit een 4000-tal stuks tellende verzameling voorwerpen uit niet-Westerse culturen, waarvan 400 uit Oceanië. Een selectie uit deze omvangrijke verzameling kunstschatten wordt nog to t 25 oktober tentoongesteld in het Museum voor Sierkunst en Vormgeving. En dit is een primeur, want de meeste voorwerpen uit deze tentoonstelling werden nooit eerder aan het publiek getoond.

Voor de leken in het publiek wordt er - ter inleiding- gewezen op het fe it dat Oceanië bestaat uit een groot aantal eilanden en eilandengroepen in de Stille Oceaan. T rad itionee l worden die onderverdee ld in v ie r gebieden: Australië, Melanesië, Micronesië en Polynesië. De tentoonstelling laat de bezoeker voorts kennis maken met de grote verscheidenheid aan plantaardige

en dierlijke materialen die in deze verschillende gebieden gebruikt werden voor het vervaardigen van gebruiks- en kunstvoorwerpen. Zo tre f je er onder andere sieraden uit vezels, schelpen, varkenstanden, kokosnootschaal en zelfs mensenhaar aan. Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan de oorlogstuigen van deze niet altijd zo vredelievende volkeren. De mannen

probeerden als macho’s hun moed en kracht te bewijzen door oorlog en koppensnellerij en gebruikten daarvoor objecten zoals schilden, zwaarden en knotsen. Voorwerpen die wijzen op handel getu igen dan weer van vreedzam e con tac ten tussen de volkeren in Oceanië. Tenslotte leren amuletten en maskers ons iets over de relatie van de mens to t zijn voorouders en het bovennatuurlijke.De tentoonstelling is nogal beperkt in omvang, maar voor wie zich geroepen voelt om zijn horizon verder u it te breiden is er hoopvol nieuws: vanaf be-gin 1999 vinden de Etnografische Verzamelingen van de universiteit een nieuw onderkomen in Het Pand waar ze permanent te bezichtigen zullen zijn.

INGRID

Page 23: Schamper 361

DO THE MONSTER MASH [p'G LLijV^L

Naar aanleiding van de release van Godzilla organiseert De Andere Film in samenwerking met Sphinx cinema een

monsterweek om U tegen te zeggen. Tussen 21 en 28 oktober passeren maar lie fs t zeven m onsterfilm s de revue. Geen digitale hoogstandjes maar wel mannen in rubberen pakken.

King Kong mag de spits, en ook menig lichaamsdeel, afbijten. Neen, niet de 1 976 remake maar wel de originele uit 1 933. Volgens sommigen is dit gewoon een film over een grote aap. Anderen verwijzen naar de onderliggende “schone en het beest” -m ythe, war de clash tussen prim itie f geloof en moderne overheersingsdrang (u ltiemgesymboliseerd in de beklim m ing/ overwinning van het Empire State Build-ing door King Kong). Volgens nog anderen zou deze film ze lfs een vroegtijdige ecologische allegorie zijn. Kong leefde immers perfect in harmonie met zijn natuurlijk leefmilieu: de stam zorgde voor jonge maagden, Kong voorkwam een bevolkingsexplosie, de blanke man kwam langs en -oh verrassing- ontwrichtte alles.

In de vo lgende film neem t een gigantische hagedis met atomic ray breath het op tegen een elektrisch geladen gorilla annex beschermgod. Voeg daar nog enkele worstelpartijen en w ie -k a n -h e t -g ro o ts te - ro ts b lo k - opheffen-wedstrijd bij en u heeft King Kong vs Godzilla. 0 ja, hebben we al gezegd dat Tokyo ook vernield wordt?

Staan verder nog op het programma: The Colossus of New York (over een man die de hersens van zijn s te rvende zoon ove rp lan t in een reusachtig mechanisch monster met dodelijke stralen, smart thinking!). T a -r a n t u l a (een flink u it de k lu iten gewassen spin, hilarische special effects en een fikse scheut napalm). Of Gorgo, waarin een reusachtig monster haar ontvoerde baby te hulp komt. Dat die baby zich in London bevindt, maakt het enkel leuker. Voor de freaks onder u: de maker van Gorgo, Eugen Lourié, is ook verantwoordelijk voor The beast f rom 2 0 . 0 0 0 Fathoms, en laat dat nou net de film zijn die I n o s h i r o H o n d a inspireerde om zijn eigen monsterfilmpje te maken: Godzil la.

Dan zijn er nog Cre atu re f rom the Black Lagoon en Revenge of the

crea tu re waarbij het aloude ‘schone en het beest’-verhaal nog maar eens van stal gehaald wordt. In beide films wordt de creature verliefd op het vrouwelijke expeditielid met alle gevolgen vandien. Will man never learn?

Met Frankenste in eindigt het festival in schoonheid. J a m e s W h a l e ’s klassieker b lijft een parel binnen het genre en zij die tijdens de Gentse feesten gehoopt hadden de film in alle rust te kunnen bekijken, krijgen nu een nieuwe kans. Luidruchtige toeschouwers zullen fakkelgewijs de bioscoop uitgejaagd worden.

S p h i n xwo 21 o k t 20U00 King Kong do 22 o k t 22u30 King Kong Vs. G o d z illav r 23 o k t 22u30 The colossus o f New Yorkza 24 o k t 22u30 T a ran tu lazo 25 o k t 22u30 Gorgoma 26 o k t 22u30 C reature fromthe b lack lagoond i 27 o k t 22u30 Revenge o f thec rea tu rewo 28 o k t 20U00 Frankenste in

P a s o l l in i f l a s h - b a c k

Hoewel de naam van de regisseur voor de meeste mensen weinig

b e te k e n t, kennen de m eesten vermoedelijk wel de film II Decameron.. Deze wordt soms zelfs eens ongepast als een lich t-e ro tische film in het avondaanbod van com m erc ië le zenders geprogrammeerd. Nochtans zijn de films van Paso l l in i heel wat meer dan wat ze op het eerste gezicht lijken. Kenmerkend voor zijn stijl zijn het spel van de soms goedkoop ogende acteurs en het ontbreken van een duidelijke hoofdrolspeler. Tegelijk valt het de aandachtige kijker op dat hij de omgeving stilistisch opvat om een sfeer te creëren, eerder dan om een h is to r is c h c o rre c t decor te scheppen. Pasollini zelf is er trouwens niet vies van om ook eens een neutrale rol te spelen in z ’n films, zoals onder andere de schilder en de dwaas op de kar in II Decameron .

Maar achter zijn films zit dikwijls een wereldbeeld dat het wrede en rauwe

niet schuwt. In ieder geval zijn de films die Film Plateau aanb ied t in het voorprogramma de nog eerder brave werken. In deze films toon t hij het gepassioneerde leven zonder dat hij mensen schokt. Ten slotte is hij ook de ve rfilm e r van de S a d e ’s 120 dagen in Sodom die hij heel gepast II Anti-lnferno noemde. De pittige details van deze film laat ik voor de echte cinefielen. Plateau s te lt je twee films voor u it een reeks die hij maakte om trent grote raamverhalen u it de literatuurgeschiedenis. II Decameron is een verfilming van het bekende werk van B o ccac io en II Fiore delle Mille e Una Notte is geschapen naar het oude Arabische dichtwerk Duizend en Eén Nacht.

Ten s lo t te s ta a t op he t hoofdprogramma van Film Plateau een s o o rt m ara thon van z ijn m inder bekende werk, dat zeker de moeite lo o n t om te bek ijken . D it w o rd t ve rgeze ld door andere c u ltu re le

optredens die enigszins verenigbaar zijn met de wereld van de Pasollini films.De films worden afgedraaid in Film Pla-teau, Paddenhoek 3 (de achterkant van de fa c u lte it R ech ten ). De hommage v ind t plaats in de Aula, Volderstraat 9. Het programma is als vo lg t: Dinsdag 27 oktober om 20u w o rd t II Decameron gedraaid. Op Donderdag 29 oktober kan men II Fiore delle Mille e Una Notte bezichtigen, same time, same place (Paddenhoek). Voor de echte cinefielen is er ook nog de hommage op zaterdag 31. Deze s ta r t om 1 4 u 3 0 . T e g e lijk is er doorlopend tentoonste lling over en rond Pasollini.Voor het complete programma kan men zich het best wenden in het Poëziecentrum in de Hoornstraat 11A, tel 0 9 /2252 225 . Tickets kosten 300 BEF aan de deur en 250 BEF in voorverkoop.

DAVID LOGIE

19 oktober 1998 23

Page 24: Schamper 361

T e n t o o n s t e l l in g e n - T o n e e l - F e s t iv a l s

*Minard ‘Lifestyle’ , 21 t.e.m. 24 oktober, 20u *Rode Pomp , Becof 6 / Hij (piano), 22,23,24 en 30 oktober, 20.30u

*Vooruit, ‘Leem’ (Theater Oog in Oog), 20&21 oktober, 20u *Vooruit, ‘Een Poppenhuis’ (Het Gevolg), 30&31 oktober, 20u

*Vooruit, ‘De Cocu Magnifique’ (Het Toneelhuis), 28&29 oktober, 20u *Vooruit, ‘Short Formats’ (dans), 22&24 oktober, 20 - 22 oktober, 19.30u

*Minard, ‘Ja Ja Maar Nee Nee’ 29 t.e.m.31 oktober, 20u *NTG, ‘Het Bal’,19 t.e.m.31 oktober, 20u

*Museum voor Sierkunst,’ Vormgeving en Milieu’, nog tot 25 oktober

M A A N D A G 1 9 O K TO B E R

Trefpunt Kathy Moffait en Hugh Moffait, 21u (gratis!)Film Plateau ‘La pas-sion de Jeanne d’arc’ ,20u

D IN S D A G 2 0 O K TO B E R

Logos ‘Machine for mak-ing sense’ , 20u Damberd Joey DeFranesco / Byron Landham (gratis!) Vooruit ‘TrioSakina Ismailova’ , 20u Film Plateau ‘The Magnificent Ambersons’ , 20u

W O E N S D A G 2 1 O K TO B E R

NTG (foyer ) Info- avond voor studenten- en jongerenverenigingen, 18u Film Plateau‘Nachtelijke Bezoekers’ , 20u

D O N D ER D A G 2 2 O K TO B E R

Vooruit ‘ Marc Ribot and Los Cubanos Postisos’ ,20uDemocrazy ‘Groove Sta-t ion’ , 20uGravensteen‘Acis en

Galatea’ 2 0 . 3 0 U

Trefpunt ‘Gomaja’ ,21u (gratis!)Film Plateau ‘ De Lijkenverbrander’ , 20u Korenmarkt ‘Gent Verwent De Student’ , vanaf 18uDamberd ‘ Alan Jones sex-t e t ’ (gratis!)

V R IJ D A G 2 3 OKTOB ER

Damberd ‘Poetry & All That Jazz’Vooruit ‘Fun Loving Criminals’ , 21u

Z A T E RD A G 2 4 OKTOBER

Trefpunt ‘Aldus’ , 21u (g ra t i s !)Damberd ‘Daniel Romeo & Band’

Z O N D A G 2 5 OKTOB ER

Damberd ‘Poetry & All That Jazz’

M A A N D A G 2 6 OKTOBER

Logos ‘ The Barton Workshop’ , 20u Trefpunt ‘Ring Ring we sing’ , 21u (gratis!) Vooruit ‘Bufallo Tom’

D IN SD A G 2 7 OKTOBER

Film-Plateau ‘ IIDecamerone’ , 20u

W O E N SD A G 2 8 OKTOBER

Logos ‘Tibor Szemzo and The Gordian Knot’ , 20u Film-Plateau Ipem- concerten, 20u Vooruit ‘Flowers for Breakfast’ , 21u

D ON DE RD AG 2 9 OKTOBER

Gele ZaalHalloweenconcert (Klassiek-Hedendaags), 2 0 . 3 0 U

Film Plateau ‘IIFiore Delle Mille e Una Notte’ , 20u

V R IJ D AG 3 0 OKTOBER

Bijloke Bijlokeconcerten, 20uVooruit ‘Salon de Musique’ , 20u

M A A N D A G 2 NOVE MBE R

Expo Eric Clapton

T e n t o o n s t e l l in g e n - T o n e e l - F e s t iv a l s

24 361


Top Related