Transcript
Page 1: Verkiezingsprogramma 2014

Fractie Front2014

Verkiezingsprogramma

[A] Fractie Front[S] Esplanade E209[P] 5000 LE Tilburg[T] 013 - 46 68 780[E] [email protected]

GOING THE EXTRA MILE

Page 2: Verkiezingsprogramma 2014

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT 1

het verkiezingsprogramma van Fractie

Front 2014/2015! In dit programma staat

welke punten Fractie Front komend jaar

gaat aanpakken.

Het programma is opgesteld vanuit de drie

pijlers die hoog in het vaandel staan bij

Fractie Front, namelijk Actieve Student,

Internationalisering en Communicatie.

De visie Going the extra mile die Fractie

Front hanteert sinds haar oprichting, is bij

elke pijler in gedachten gebleven. Het is

namelijk van groot belang dat de student

zich zoveel mogelijk ontwikkelt en net dat

stapje extra zet. Met onze pijlers willen wij

het mogelijk maken voor studenten om het

uiterste uit hun studententijd te halen.

Mede met de hulp van verschillende

studentenpartijen hebben wij dit

verkiezingsprogramma opgesteld. Zo

hebben de huidige fractie, oud-leden van

Fractie Front en de lijstduwers

bijgedragen, maar ook is veel input

geleverd tijdens de Algemene Studenten

Vergadering en de International Meeting.

Door de bijdrage van deze studenten heeft

Fractie Front een breed programma

kunnen realiseren.

De drie pijlers zijn, zoals eerder genoemd,

Actieve Student, Internationalisering en

Communicatie. Deze pijlers sluiten goed

aan bij het motto van Tilburg University:

“Understanding Society”.

Fractie Front maakt zich al jaren hard voor

de ontwikkeling van de student naast zijn

studie. Tilburg University moet studenten

bewust maken van de voordelen van- en

mogelijkheden tot zelfontplooiing en deze

persoonlijke ontwikkeling ook stimuleren.

Dit is niet alleen cruciaal voor de student

zelf, maar ook voor de universiteit, het

studentenleven van Tilburg én

bovengenoemde “society”.

Door globalisering wordt uitwisseling van

kennis, studenten en docenten elk jaar

groter. De “society” omvat tegenwoordig

de gehele wereld. Tilburg University moet

studenten de mogelijkheid bieden om zich

te ontwikkelen tot wereldburgers.

“Understanding society” is vooral in de

communicatie tussen Tilburg University en

studenten erg belangrijk. De student moet

op de hoogte zijn van de ontwikkelingen

op de universiteit en bewust worden

gemaakt van de faciliteiten die zij biedt.

Fractie Front wil dat studenten zich meer

betrokken voelen bij de universiteit,

waardoor het voor studenten

aantrekkelijker wordt om naar de

universiteit te komen. Dit bevordert het

sociale aspect van studeren en biedt

studenten de mogelijkheid kennis uit te

wisselen. Beleving van de student is

daarom dit jaar een aandachtspunt in ons

verkiezingsprogramma.

Page 3: Verkiezingsprogramma 2014

2 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

Voel jij je aangesproken door onze visie

en standpunten? Ga dan met ons the

extra mile en stem tussen 14 en 17 april

2014 op Fractie Front!

Page 4: Verkiezingsprogramma 2014

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT 3

DE ACTIEVE STUDENT Going the extra mile, meer dan alleen

studeren. Door actief te zijn naast je

studie, creëer je niet alleen kansen voor

jezelf maar ook voor je omgeving.

Word actief Tilburg

Fractie Front zal ook dit jaar deze

commissie ondersteunen in haar

bewustwordingscampagne. Deze

campagne informeert studenten over de

voordelen en mogelijkheden tot actief

worden naast je studie.

Integratie ‘actief zijn naast je studie’ in

informatievoorziening universiteit

De universiteit moet studenten meer

bewust maken van de voordelen van en

de mogelijkheden tot actief worden naast

je studie.

Introduceren meerdaags proefstuderen

Door toekomstige studenten tijdens het

proefstuderen ook ’s avonds mee te laten

lopen bij verenigingen krijgen zij een beter

beeld van Tilburg als studentenstad.

Verbeteren trainen van soft-skills

Door soft-skills (zoals presenteren,

onderhandelen en samenwerken) meer op

te nemen in de opleiding zijn studenten

beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Realiseren van videocolleges

Videocolleges zorgen voor meer flexibiliteit

tijdens het studeren.

Afschaffing verplichte colleges

Fractie Front vindt dat de

verantwoordelijkheid voor het volgen van

colleges bij de student moet liggen in

plaats van bij de docent. Op het moment

worden veel verplichte (werk)colleges als

‘tijdverspilling’ en niet als goede

weerspiegeling van de stof gezien.

Promotie van studentenwerkplekken

Veel studenten zijn niet op de hoogte van

bepaalde werkplekken op de campus. De

universiteit moet deze werkplekken

promoten en zichtbaarder maken.

Geen verdere verhoging en aanvullende

eisen Bindend Studie Advies

Fractie Front is tegen de invoering van

een BSA in het tweede en derde jaar van

de bachelor. Daarnaast is de fractie ook

negatief over verdere aanvullende eisen

van het BSA, zoals de invoering van een

struikelvak.

Mogelijkheid voor iedere student om een

vak te kunnen volgen

Studenten moeten vakken buiten, maar

sowieso binnen het curriculum, zonder

hinder kunnen volgen.

Page 5: Verkiezingsprogramma 2014

4 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

INTERNATIONALISERING Understanding society is gericht op het

globale perspectief van de universiteit.

Tilburg University moet haar studenten

zoveel mogelijk internationaal laten

oriënteren.

Verbeteren ondersteuning in Engelse

taalvaardigheid

Fractie Front wil de drempel tot het kiezen

voor Engelstalige opleidingen lager

maken.

Verbeteren taalvaardigheid docenten

Het is van belang dat het Engels van

docenten op niveau is. De universiteit

moet dit niveau toetsen en controleren.

Vergroten aantal plekken en verbeteren

doorstroom in niveaus bij talencursussen

De universiteit moet zorgen voor

voldoende plekken bij taalcursussen. Ook

wil Fractie Front studenten de

mogelijkheid bieden om opvolgende

cursussen van een taal te volgen buiten

de twee taalvouchers.

Verbeteren voorlichting exchange

De universiteit moet de studenten beter

informeren over de mogelijkheden en

eisen rondom een exchange. Daarnaast

hamert Fractie Front erop dat het mogelijk

moet zijn om op exchange te gaan zonder

studievertraging op te lopen.

Verbeteren informatievoorziening

huisvesting voor internationale studenten

Tilburg University moet internationale

studenten een beter overzicht geven van

alle huisvestingsmogelijkheden. In dit

overzicht moeten ook de particuliere

mogelijkheid van een kamer huren in

Tilburg opgenomen worden.

Verbeteren begeleiding van internationale

studenten naar arbeidsmarkt

Tilburg University moet internationale

studenten beter begeleiden in het vinden

van een plek in de Nederlandse

arbeidsmarkt. Zo wordt de investering van

de universiteit in de student beter benut.

COMMUNICATIE De universiteit moet studenten beter

informeren over en meer betrekken in haar

besluitvorming.

Verbeteren studieadvies

Fractie Front pleit voor een adequaat

studieadvies en betere communicatie van

de studieadviseurs- en begeleiders naar

de studenten.

Verbetering overzicht cursusaanbod

De universiteit moet studenten bewuster

maken van het aanbod van workshops die

er op de universiteit gegeven worden. Dit

kan gedaan worden door een duidelijk

overzicht in de studiegids op Blackboard

te plaatsen.

Page 6: Verkiezingsprogramma 2014

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT 5

Ontwikkeling instructiefilmpjes Blackboard,

COMAP en zoeken naar literatuur

Om het gebruik van Blackboard en

COMAP soepeler te laten verlopen, zal er

een instructiefilmpje voor deze

programma’s op de site geplaats worden.

Ook zal er een instructiefilmpje worden

ontwikkeld, waarin er uitleg wordt gegeven

over het zoeken van literatuur.

Verbetering website

Het is van belang dat studenten en

medewerkers makkelijk kunnen vinden

wat zij zoeken op de website.

Bewustwording inschrijving tentamens

De universiteit moet ervoor zorgen dat

studenten zich bewuster zijn van het feit

dat zij zich moeten inschrijven voor een

tentamen.

Vrijgeven van voorbeeldtentamens en

antwoordmodellen

Fractie Front wil dat de regels omtrent het

beschikbaar stellen van voorbeeld vragen

beter worden nageleefd. Daarnaast wil

Fractie Front dat docenten verplichten

antwoordmodellen voor opdrachten en

tentamens beschikbaar te stellen.

Transparantie van besluitvorming

Informatie over de besluitvorming van de

universiteit moet meer transparant worden

gemaakt, zodat geïnteresseerde

studenten zich makkelijker kunnen

verdiepen in het besluitvormingsproces

van de universiteit.

Naleven onderwijs- en examenregelingen

Fractie Front vindt het belangrijk dat de

regels omtrent de nakijktermijnen worden

nageleefd. Ook vindt de fractie dat

studenten de mogelijkheid moeten krijgen

om alle schriftelijke tentamens in te zien.

Front wil een vragenbank en meldpunt

opstellen om meer duidelijkheid en

controle te creëren rondom de

vastgestelde regels.

BELEVING STUDENT Het is belangrijk dat studenten zich thuis

voelen op Tilburg University.

Meer horecagelegenheden

Vooral in de zomer is er behoefte aan een

extra horecagelegenheid. Een extra

horecagelegenheid zorgt ervoor dat meer

studenten op de universiteit kunnen blijven

hangen na hun colleges.

Luxe koffie-automaat in elk

universiteitsgebouw

Omdat de luxe koffie corner in de bieb

goed ontvangen is, wil Fractie Front luxe

koffieautomaten ook in andere gebouwen

zetten.

Ruime openingstijdens bibliotheek

Fractie Front wil dat de

universiteitsbibliotheek ook in het weekend

vanaf 08:00 uur geopend is.

Page 7: Verkiezingsprogramma 2014

6 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

Verruiming openingstijdens en verbeteren

kwaliteit maaltijden Mensa

Front wil dat de Mensa ook in het

weekend open gaat. Daarnaast zal de

prijs-kwaliteitverhouding van het eten

verbeterd moeten worden.

Buitenwerkplekken realiseren

Om studenten de mogelijkheid te bieden

om buiten te studeren, wil Fractie Front

buitenwerkplekken realiseren.

Studentencafé op de campus

Fractie Front wil meer betrokkenheid van

de student bij de campus creëren door

middel van het realiseren van een

campuscafé.

Loungecorners in verschillende gebouwen

Loungecorners zullen positief bedragen

aan de sfeer op de campus.

Page 8: Verkiezingsprogramma 2014

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT 7

Going the extra mile, méér doen dan

alleen maar studeren. De actieve student

is naast zijn

studie ook actief

in het

studentenleven.

Fractie Front wil

zich ook dit jaar

hard maken voor de actieve student. De

belangrijkste drijfveer hiervoor is

persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen de

actieve student zelf heeft baat bij wat hij

doet, hij creëert ook kansen voor zijn

omgeving. Fractie Front is van mening dat

zowel de

universiteit als de

studenten zich

hiervan bewust

moeten zijn.

Actief zijn moet

niet alleen gestimuleerd worden, er moet

ook rekening mee worden gehouden dat

de student ruimte en flexibiliteit nodig

heeft.

WORD ACTIEF TILBURG Afgelopen jaar is Word Actief Tilburg (een

initiatief van TiGeAk, SOTS en Fractie

Front) uitgegroeid tot

een

universiteitsbreed

begrip. Word Actief

Tilburg is verantwoordelijk voor een

duidelijke bewustwordingscampagne over

de voordelen van en de mogelijkheden tot

actief worden naast je studie. De komende

tijd zal Word Actief Tilburg zich hiervoor

blijven inzetten en haar campagne blijven

uitbreiden.

INTEGRATIE “ACTIEF ZIJN NAAST

JE STUDIE” IN

INFORMATIEVOORZIENING

UNIVERSITEIT Fractie Front is van mening dat ook de

universiteit studenten meer bewust moet

maken van de voordelen van en de

mogelijkheden tot actief worden naast je

studie. Veel studenten zijn niet op de

hoogte van wat actief zijn hen, zowel op

persoonlijk als sociaal vlak, te bieden

heeft.

Tilburg University profileert zich met de

kernboodschap “Understanding Society”.

Het integreren van ‘“actief zijn” in de

informatievoorziening van de universiteit

biedt op dit vlak vele mogelijkheden.

Wanneer Tilburg University met deze

insteek de komende jaren verder wil

groeien in zowel kwantiteit als kwaliteit, is

aandacht voor de actieve student cruciaal. Word Actief Tilburg

BEREIKT

Minder strenge eisen op de

verscherping van de Excellence Scholarships

BEREIKT

In het Strategisch Plan: aandacht voor studenten-

organisaties

BEREIKT

Page 9: Verkiezingsprogramma 2014

8 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

INTRODUCEREN MEERDAAGS

PROEFSTUDEREN Fractie Front pleit voor meerdaags

proefstuderen! Wanneer toekomstige

studenten overdag meelopen met de

colleges en ‘s avonds de verenigingen

bezoeken krijgen zij een beter beeld van

Tilburg als studentenstad en kunnen deze

studenten hier van te voren al beter op

inspelen. Dit levert gemotiveerde

studenten op. Studenten zijn namelijk

beter geïnformeerd over de studie en dit

verhoogt de kans dat de student de juiste

keus maakt en minder studievertraging

oploopt.

VERBETEREN TRAINEN VAN

SOFT-SKILLS Wanneer je je als student wilt

voorbereiden op de arbeidsmarkt, zal je je

niet alleen bezig moeten houden met de

theoretische inhoud van je studie. Soft-

skills (zoals presenteren, onderhandelen

en samenwerken) zijn noodzakelijk, en

dragen ook – wanneer ze goed getraind

worden en op een strategische manier

ingezet – bij aan een sterke profilering van

de student. De universiteit biedt trainingen

en cursussen aan om deze soft-skills te

verbeteren en ook (studie)verenigingen

organiseren activiteiten waar studenten

aan kunnen deelnemen. Fractie Front is

echter van mening dat de universiteit hier

meer in kan betekenen voor de student.

De universiteit moet haar studenten

klaarstomen voor het moment waarop ze

afgestudeerd zijn en aan het werk gaan.

Het trainen van soft-skills moet daarom

worden opgenomen in de opleidingen,

soft-skills moeten worden geïntegreerd in

vakken of er moeten vakken komen die

hier speciaal op gericht zijn. Het betrekken

van experts is een goede manier om de

kwaliteit van deze vakken te waarborgen.

Elke student aan Tilburg University,

ongeacht van welke faculteit, moet de

kans krijgen om zich op deze manier voor

te bereiden op zijn verdere loopbaan.

REALISEREN VAN

VIDEOCOLLEGES Fractie Front pleit voor het

universiteitsbreed realiseren van meer

videocolleges. Flexibiliteit wordt hierdoor

vergroot: niet alleen de student die naast

zijn studie actief is heeft hier baat bij, ook

studenten die overlappende colleges

hebben krijgen hierdoor de kans om

alsnog de colleges te volgen. Bovendien

heeft elke student de mogelijkheid om

voor het tentamen nogmaals “het grotere

verhaal” rondom de leerstof aan te horen,

omdat dit altijd online beschikbaar is. Tot

slot worden ook de docenten gestimuleerd

om kritischer naar de inhoud van hun

colleges te kijken, wat de efficiëntie en

kwaliteit van de colleges zal vergroten.

Page 10: Verkiezingsprogramma 2014

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT 9

AFSCHAFFING VERPLICHTE

COLLEGES Fractie Front is tegen verschoolsing van

de universiteit. Docenten willen graag dat

studenten naar colleges komen en

proberen door het

verplicht stellen

van colleges naar

een hoger

slagingspercenta

ge te streven.

Veel coll eges, voornamelijk werkcolleges,

die nu verplicht zijn, worden door

meerdere studenten gezien als

“tijdverspilling” en geen goede

weerspiegeling van de stof. De

verantwoordelijkheid om een werkcollege

te volgen moet dan ook liggen bij de

student in plaats van bij de docent. Fractie

Front wil daarom dat werkcolleges niet

meer verplicht worden gesteld.

PROMOTIE VAN

STUDENTENWERKPLEKKEN Het aantal werkplekken op de campus

moet in de komende jaren toenemen.

Fractie Front is hier al hard mee bezig,

maar voordat deze

nieuwe werkplekken gerealiseerd zijn, zal

de vraag hiernaar steeds groter worden.

Veel studenten

zijn niet op de hoogte van bepaalde

werkplekken op de campus en in de stad.

Om beter aan de vraag naar studenten-

werkplekken te

kunnen voldoen,

moet de

universiteit zich

daarom meer

richten op de

promotie en

zichtbaarheid van

deze plekken

onder de

studenten.

GEEN VERDERE VERHOGING EN

AANVULLENDE EISEN BINDEND

STUDIE ADVIES In de voorgaande jaren is het Bindend

Studie Advies (BSA) verhoogd van 36

ECTS naar 42 ECTS. In het huidige

Strategisch Plan staat dat het BSA op den

duur naar 48 ECTS gaat. Fractie Front is

hier vooralsnog op tegen.

Het ministerie van

Onderwijs, Cultuur

en Wetenschap

(OCW) heeft

geopperd een

proef te doen met het BSA door dit ook in

te voeren in het tweede en derde jaar van

de bachelor. Fractie Front is hier fel op

tegen en wil niet dat de student in zijn

verdere studie gehinderd wordt door het

300 werkplekken in hartje Tilburg, in

samenwerking met Studentenraad Tilburg en Soul Cafe. Met gratis WiFi, voldoende

stroomaansluitingen, goede koffie, lunch

en avondeten om onbezorgd te

studeren.

Extra werkplekken, speciaal voor masterthesis-

studenten

Stata en andere software ook in de

universiteits-bibliotheek

BEREIKT

Voorlopig geen aanvullende,

inhoudelijke eisen in het BSA

BEREIKT

In strategisch plan: geen verdere

verplichting en verschoolsing

BEREIKT

Page 11: Verkiezingsprogramma 2014

10 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

BSA, de student moet zich juist kunnen

ontwikkelen buiten de studie. Verder heeft het College van Bestuur een

voorstel ingediend over aanvullende eisen

van op het BSA, die per faculteit kunnen

worden vastgesteld. Hierbij kan gedacht

worden aan het verplichten van de student

van het behalen van bepaalde vakken om

zijn BSA te halen. Fractie Front ziet dit

vooralsnog als een slechte maatregel en is

hierop tegen. Een bepaald struikelvak mag

geen doorslag geven in het niet-behalen

van het BSA.

MOGELIJKHEID VOOR IEDERE

STUDENT OM EEN VAK TE

KUNNEN VOLGEN In het curriculum van de bachelor hebben

studenten veel vakken die verplicht zijn.

Deze vakken moeten zonder probleem

gevolgd kunnen worden, echter treden

hier soms belemmeringen bij op.

Studenten moeten zich nu bij bepaalde

vakken binnen een aantal faculteiten,

onder andere TSB, precies bij de opening

van een nieuw (werk)college inschrijven.

Het kan zijn dat het vak anders vol zit en

je het vak pas verderop in de bachelor kan

volgen. Fractie Front pleit ervoor dat

studenten vakken buiten, maar sowieso

binnen het curriculum, zonder hinder

kunnen volgen en dat dit soort gevallen in

de toekomst niet meer aan de orde zijn.

Page 12: Verkiezingsprogramma 2014

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT 11

Internationalisering is een begrip dat niet

meer weg te denken is bij Tilburg

University en het belang hiervan wordt

alleen maar groter. De universiteit moet

hier goed op inspelen, door middel van de

uitwisseling van kennis, studenten en

docenten tussen Tilburg University en

andere universiteiten over de hele wereld.

Understanding society betekent niet meer

alleen de Nederlandse maatschappij: de

society moet in een globaal perspectief

worden bekeken. De internationalisering is

duidelijk te zien in de toenemende mate

van het gebruik van de Engelse taal, maar

ook in het toenemend aantal exchange-

studenten dat elk semester wordt

uitgewisseld. Internationale oriëntatie

speelt ook in het bedrijfsleven een steeds

grotere rol. Daarom is het belangrijk dat

Tilburg University haar studenten zoveel

mogelijk internationaal laat oriënteren.

VERBETEREN ONDERSTEUNING

STUDENTEN IN ENGELSE

TAALVAARDIGHEID Engelstalige studies vallen voor veel

studenten bij voorbaat af bij het maken

van hun studiekeuze, doordat de drempel

om alles in het Engels te moeten doen

groot is. Toch zijn er ook binnen

Nederlandstalige opleidingen veel

Engelstalige vakken te vinden. Veel

studenten blijken moeite te hebben met

het niveau van het Engels, zowel bij het

schrijven en lezen als bij het spreken.

Daarom wil Fractie Front dat eerstejaars

studenten als onderdeel van een vak een

indicatiestelling krijgen van hun niveau

Engels, en om daarop volgend een advies

te krijgen over eventuele verbeterpunten.

Op deze manier worden eerstejaars

studenten bewust van hun niveau Engels:

enerzijds krijgen zij bij een positieve

uitslag meer vertrouwen in hun

competenties om Engelstalige vakken te

volgen, anderzijds wordt de drempel om

aan de verbeterpunten te werken (door

middel van bijvoorbeeld een talencursus)

lager.

VERBETEREN ENGELSE

TAALVAARDIGHEID DOCENTEN Tilburg University kent een veelvoud aan

studies en vakken die in het Engels

gedoceerd worden. Helaas is gebleken dat

in bepaalde gevallen het niveau Engels

van de docent ontoereikend is, waardoor

zowel de nationale als internationale

studenten hier hinder aan ondervinden.

Het Engels van docenten is een aantal

jaar geleden opgenomen in de

zogenoemde Basiskwalificatie Onderwijs

(BKO) voor de Engelstalige studies. Het

BKO-kwalificatietraject houdt in dat het

Engels van docenten getoetst wordt en dat

Page 13: Verkiezingsprogramma 2014

12 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

zij het traject pas succesvol afronden

wanneer hun Engels op een acceptabel

niveau is. Aangezien het nog te vaak

voorkomt dat er ontevredenheid ontstaat

over het Engels van docenten, is deze

BKO blijkbaar niet voldoende om de

kwaliteit van het Engels te toetsen. Fractie

Front is daarom van mening dat het

Engels van docenten op nog een

aanvullende manier getoetst en/of

gecontroleerd moet gaan worden door de

universiteit. Het Engels van docenten

moet hierna ook met regelmaat opnieuw

worden getoetst om te garanderen dat de

kwaliteit van het onderwijs in het Engels

gewaarborgd blijft.

VERGROTEN AANTAL PLEKKEN

EN VERBETEREN DOORSTROOM

IN NIVEAU BIJ TALENCURSUS Op dit moment zijn er te weinig plekken bij

talencursussen zoals Chinees, Engels,

Nederlands en Spaans. Veel

partneruniversiteiten waar studenten op

exchange gaan eisen een bepaald niveau

van de taal die gesproken wordt in het

land van bestemming. Tilburg University

heeft de plicht om studenten hierin te

faciliteren. Naast deze urgente doelgroep

is het voor studenten die vrijwillig een

talencursus willen volgen, ook vaak niet

mogelijk om zich op tijd in te schrijven.

Fractie Front wil dat het voor elke student

mogelijk is om deze cursussen te volgen,

door op meer momenten en in meerdere

klassen deze talencursussen aan te

bieden. Momenteel krijgen alle studenten

twee vouchers om deze cursussen te

volgen en als je deze hebt gebruikt moet

je voor extra cursussen veel geld betalen.

Fractie Front wil dat het mogelijk wordt

dat, wanneer er aan een taalcursus

begonnen wordt, alle opvolgende

cursussen gevolgd kunnen worden zonder

meer vouchers in te hoeven zetten. Dit

doorstroomeffect zorgt ervoor dat

studenten niet enkel de basis van een taal

leren, maar zich hier ook verder in kunnen

ontwikkelen.

VERBETEREN VOORLICHTING

EXCHANGE Een exchange-semester is voor studenten

een kans om internationale ervaring op te

doen. Niet alleen het studeren in het

buitenland, maar ook het sociale aspect

vormt een belangrijke bijdrage aan de

ontwikkeling van een student. Bedrijven

vragen steeds meer naar internationale

ervaring van afgestudeerden. Het is dus

van groot belang dat Tilburg University

exchange stimuleert.

Fractie Front vindt dat elke student de

mogelijkheid moet hebben om op

exchange te kunnen, zonder

studievertraging op te lopen. Fractie Front

hamert hier al jaren op en de universiteit

heeft dit nu overgenomen in haar

Strategisch Plan onder de noemer

Page 14: Verkiezingsprogramma 2014

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT 13

“mobility window”.

Verder zou er in de overgangsfase tot de

implementatie van bovengenoemde

regeling een informatiepakket moeten

worden verschaft aan alle eerstejaars

studenten van Tilburg University. Via dit

pakket moet informatie worden verstrekt

over wat een exchange inhoudt en wat er

nodig is voor de student om op exchange

te gaan, zonder studievertraging op te

lopen. Er moet dus duidelijk vermeld

worden welke vakken er bijvoorbeeld al in

het tweede jaar gevolgd zouden moeten

worden, om in het derde studiejaar op

exchange te kunnen zonder vertraging.

Daarnaast is het belangrijk dat de

informatievoorziening over de eisen van

de universiteiten in het buitenland wordt

aangescherpt. Vaak is het voor studenten

niet duidelijk dat wanneer zij naar een

bepaalde universiteit gaan, ze een

bepaald niveau van Engels nodig hebben.

Ook moet duidelijker worden aangegeven

in welke taal de cursussen op de

universiteit worden gedoceerd. Het komt

namelijk regelmatig voor dat studenten

naar een Spaanstalig land op exchange

gaan en pas later ontdekken dat de

cursussen ook in het Spaans zijn.

VERBETEREN

INFORMATIEVOORZIENING

HUISVESTING VOOR

INTERNATIONALE STUDENTEN Momenteel volgen er ongeveer 1.250

internationale studenten1 een voltijd

bachelor of master aan Tilburg University.

Voordat zij naar Tilburg komen krijgen zij

van Tilburg University een

informatiepakket over huisvesting in

Tilburg. Onder andere de Verberneflats en

Talent Square worden als

woonmogelijkheid gegeven. Internationale

studenten hebben geen kennis over

gemiddelde kamerprijzen in Tilburg,

waardoor zij veelal akkoord gaan met één

van deze twee mogelijkheden. Helaas

blijkt onder andere Talent Square erg duur

voor internationale studenten, omdat zij

geen of alleen in bepaalde gevallen

huursubsidie krijgen. Fractie Front pleit er

daarom voor dat Tilburg University een

completer overzicht schept voor de

huisvestingsmogelijkheden voor

internationale studenten.

Verder moet het informatiepakket dat

verschaft wordt, worden uitgebreid met de

particuliere mogelijkheid van een kamer

huren in Tilburg. Tilburg University moet

aangeven hoe internationale studenten

zelf een kamer kunnen zoeken en

aangeven dat dit erg gebruikelijk is onder

de Nederlandse studenten. 1 http://www.tilburguniversity.edu/about.htm

Page 15: Verkiezingsprogramma 2014

14 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

VERBETEREN BEGELEIDING VAN

INTERNATIONALIE STUDENTEN

NAAR ARBEIDSMARKT Tilburg University wil graag een

internationale en maatschappij-bewuste

universiteit zijn, wat betekent dat het

opleiden van internationale studenten erg

belangrijk is. Het principe van het

investeren in internationale studenten

houdt ook in dat zij, zodra zij zijn

afgestudeerd, een plek vinden op de

Nederlandse arbeidsmarkt. Helaas krijgen

internationale studenten hier nu weinig

ondersteuning in van Tilburg University.

Fractie Front is van mening dat de

universiteit ook na het afstuderen van

deze studenten haar verantwoordelijkheid

moet nemen. Dit betekent dat het bestaan

van het Career Center meer gepromoot

moet worden onder internationale

studenten. Vanuit het Career Center moet

meer nadruk worden gelegd op de

toekomstige carrière van internationale

studenten, zodat zij zich bewust worden

van hun mogelijkheden om een baan te

vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Page 16: Verkiezingsprogramma 2014

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT 15

Hoe kan een student weet hebben van wat

er zich afspeelt binnen een universiteits- of

faculteitsraad? Dat kan als over de

gemaakte besluiten openlijk wordt

gecommuniceerd en de informatie voor

iedereen beschikbaar is. Het is namelijk

voor de gemiddelde student een raadsel

waar de universiteitsraad en

faculteitsraden het over hebben. Ook als

men informatie wil opzoeken over zaken

in- en rondom de universiteit, is het niet

duidelijk waar men deze informatie kan

vinden. Weten waar je aan toe bent, dat is

waar Fractie Front voor gaat zorgen!

VERBETEREN STUDIEADVIES De kwaliteit van het huidige studieadvies

dat door de studieadviseurs- en

begeleiders zowel binnen de faculteiten

als universiteitsbreed gegeven wordt,

moet verbeterd worden. Goed advies is

cruciaal voor onder andere de kwaliteit en

inrichting van de loopbaan van een

student. Fractie Front pleit voor een

adequaat studieadvies en betere

communicatie van de studieadviseurs- en

begeleiders naar de studenten.

VERBETEREN OVERZICHT

CURSUSAANBOD EN

WORKSHOPS Fractie Front is van mening dat de

universiteit studenten bewuster moet

maken van het aanbod van cursussen en

workshops die zij aanbiedt buiten de

opleidingen, zoals een sollicitatietraining.

Door een duidelijk overzicht in de

persoonlijke studiegids op Blackboard te

zetten, hebben studenten een goed beeld

van alle cursussen die op de universiteit

worden gegeven. Een mogelijkheid voor

extra toevoeging is dat de workshops

aangeboden door studenten- en

studieverenigingen hier ook zijn

vertegenwoordigd.

ONTWIKKELING

INSTRUCTIEFILMPJES

BLACKBOARD, COMAP EN

ZOEKEN NAAR LITERATUUR Veel studenten hebben in het begin van

hun universitaire loopbaan moeite met het

gebruik van Blackboard en COMAP.

Gedurende hun hele universitaire

loopbaan maken studenten gebruik van

deze pagina’s en daarom is het van

belang dat nieuwe studenten hier

vertrouwd mee raken. Fractie Front wil

daarom dat de universiteit haar

Page 17: Verkiezingsprogramma 2014

16 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

verantwoordelijkheid neemt in het

ontwikkelen van instructiefilmpjes, waarin

de standaardhandelingen op Blackboard

en COMAP (zoals het inschrijven voor

vakken en tentamens) duidelijk worden

uitgelegd. Daarnaast pleit Fractie Front

ook voor een instructiefilmpje waarin er

uitleg wordt gegeven in het zoeken naar

literatuur.

VERBETERING WEBSITE De website van Tilburg University wordt

vaak gezien als onoverzichtelijk en

onduidelijk. Fractie Front vindt dat de

website van Tilburg University helder,

simpel en duidelijk moet zijn en is van

mening dat de universiteit haar website

moet verbeteren. Aankomende studenten,

huidige studenten en medewerkers

moeten beter kunnen vinden wat zij

zoeken op de website.

BEWUSTWORDING INSCHRIJVING

TENTAMENS

Momenteel krijgt een student €25,- aan

administratiekosten als hij zich niet op tijd

heeft ingeschreven voor een tentamen en

hier toch aan wil deelnemen. Fractie Front

vindt dat de universiteit haar

verantwoordelijkheid moet nemen in het

ontwikkelen van een manier om studenten

meer bewust te maken van het feit dat zij

zich (nog) moeten inschrijven voor een

tentamen. Dit kan bijvoorbeeld door

middel van pop-ups bij inschrijving voor

het vak.

VRIJGEVEN VAN

VOORBEELDTENTAMENS EN

ANTWOORDMODELLEN

Fractie Front wil dat de regels omtrent het

beschikbaar stellen van voorbeeldvragen

beter worden nageleefd. Docenten zijn

verplicht studenten van voorbeeldvragen

te voorzien. De vraagstelling van deze

voorbeeldvragen dient een duidelijke

afspiegeling te zijn van de vraagstelling in

het tentamen.

Daarnaast pleit Fractie Front ervoor dat

antwoordmodellen van opdrachten en

tentamens beschikbaar worden gesteld.

Docenten moeten via deze

antwoordmodellen kunnen beredeneren

waarom zij een bepaald cijfer hebben

toegekend. Dit zorgt niet alleen voor meer

controle bij het toekennen van cijfers, het

geeft de studenten ook de mogelijkheid

om te leren van hun fouten. Doordat

studenten op de hoogte zijn van de

verbeterpunten van hun werk, weten zij

waar ze op moeten letten in hun verdere

studie.

Page 18: Verkiezingsprogramma 2014

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT 17

TRANSPARANTIE VAN

BESLUITVORMING In de praktijk krijgt de student weinig mee

over de besluitvorming binnen de

universiteitsraad of faculteitsraden. Fractie

Front bereikt nu al veel studenten via de

‘Pleekrant’, die sinds maart in de wc’s van

de universiteitsbibliotheek hangt, maar

alsnog wordt uitgebreidere informatie niet

verschaft. De stukken en de notulen van

de raadsvergaderingen zijn enkel te

vinden via een link, die

in de praktijk alleen

op aanvraag te

verkrijgen is.

Fractie Front wil dat

Tilburg University

verantwoordelijkheid neemt in het

transparant maken van besluitvorming op

de universiteit. Deze informatie moet meer

openbaar worden gemaakt, op deze

manier kunnen geïnteresseerde studenten

zich makkelijker verdiepen in het

besluitvormingsproces van de universiteit.

NALEVEN ONDERWIJS- EN

EXAMENREGELINGEN Naleving nakijktermijn Fractie Front vindt het belangrijk dat regels

worden nageleefd, zo ook de Onderwijs-

en Examenregelingen (OER) van de

verschillende faculteiten. Te vaak gebeurt

het dat een student een opdracht of

tentamen maakt en het vervolgens te lang

duurt tot hij of zij het resultaat terugkrijgt.

De regels hierover zijn vastgesteld in de

OER en zijn per faculteit terug te vinden in

de bijlage.

Feedback over cijfers In iedere OER staat vastgesteld dat iedere

student de mogelijkheid moet krijgen zijn

of haar schriftelijk tentamen in te zien. Op

deze manier kan de student kennis nemen

van de vragen en opdrachten van het

tentamen en ook van de normen aan de

hand waarvan het cijfer is bepaald. In de

bijlage is elke omschrijving van deze regel

per faculteit te vinden. Fractie Front heeft

vernomen dat studenten vaak niet horen

op basis van welke normen zij getoetst

zijn. Het is belangrijk dat het aan

studenten kenbaar wordt gemaakt dat zij

hun tentamen kunnen inzien en zo kunnen

bespreken aan welke normen wel en niet

zijn voldaan. Aangezien dit is vastgesteld

in de OER, wil Fractie Front zich er hard

voor maken dat deze regels ook

daadwerkelijk nageleefd worden.

Vragenbank en meldpunt Veel studenten weten niet dat zij worden

beschermd door de OER en als ze hier

wel mee bekend zijn weten ze vaak niet

wat het precies inhoudt. Fractie Front pleit

voor een vragenbank met daarin de meest

gestelde vragen met betrekking tot de

regels omtrent tentaminering. Op deze

manier is het snel duidelijk voor studenten

wanneer zij in hun recht staan als zij

denken dat regels niet worden nageleefd.

Groter bereik van studenten door middel van de

Pleekrant

BEREIKT

Page 19: Verkiezingsprogramma 2014

18 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

Natuurlijk is het belangrijk dat er

vervolgens ook iets gebeurt met de

overtredingen. Om bovenstaande

verschijnselen aan te pakken, pleit Fractie

Front voor een meldpunt. Hier kan iedere

student een melding maken wanneer

bovenstaande regels niet worden

nageleefd. Wanneer de regels worden

overtreden, moeten de afgesproken

sancties worden nageleefd.

Page 20: Verkiezingsprogramma 2014

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT 19

Tilburg University is uniek in Nederland

met haar compacte campus en een groot

bos om de hoek. Deze eigenschappen

zorgen ervoor dat onze

universiteitscampus nooit verlaten is en

studenten hier grote hoeveelheden tijd

doorbrengen. Het is daarom belangrijk dat

de student zich thuis voelt op de campus.

De campus moet uitnodigend zijn. Fractie

Front wil ervoor zorgen dat de student

meer verbonden raakt met de campus en

dat de student meer gemotiveerd is om op

de campus aanwezig te zijn.

MEER HORECAGELEGENHEDEN Grandcafé Esplanade is het enige café dat

de Tilburgse campus rijk is, maar biedt

vaak te weinig plek voor studenten die na

hun college nog even een drankje willen

drinken. Dit probleem kan worden

opgelost door het uitbreiden van het

terras. Bovendien moeten studenten ook

na hun colleges nog wat langer kunnen

blijven zitten, zodoende moeten de

openingstijden dan ook verruimd worden.

In de zomer is de capaciteit vooral een

groot probleem en Fractie Front is daarom

voor een extra horecagelegenheid op de

campus.

LUXE KOFFIE-AUTOMAAT IN ELK

UNIVERSITEITSGEBOUW In 2013 heeft Fractie

Front gezorgd

voor een luxe

koffie-automaat

in de koffiecorner

van de

universiteits-bibliotheek. Deze is erg goed

ontvangen bij de studenten en daarom wil

Fractie Front dat er een luxe koffie-

automaat in elk gebouw van de universiteit

wordt geplaatst.

RUIME OPENINGSTIJDEN

BIBLIOTHEEK In tentamenperiodes

moet de student zo

goed mogelijk

worden

gefaciliteerd.

Fractie Front vindt daarom dat de

universiteitsbibliotheek in deze periodes

ook in het weekend vanaf 8:00 uur

geopend moet zijn.

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN

EN VERBETEREN KWALITEIT

MAALTIJDEN MENSA Studenten moeten de mogelijkheid krijgen

Espressocorner in het Study Café op

de eerste verdieping van de

bibliotheek

BEREIKT

Verruimde openingstijden

bibliotheek

BEREIKT

Page 21: Verkiezingsprogramma 2014

20 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

om ook in het weekend gebruik te maken

van de Mensa. Verder zien wij ruimte voor

verbetering in de kwaliteit van de

maaltijden die hier aangeboden worden.

De prijs-kwaliteitverhouding moet hierin

voorop staan.

BUITENWERKPLEKKEN

REALISEREN Studenten studeren, zeker wanneer het

lekker weer is, liever niet binnen en kiezen

er vaak voor om naar huis te gaan. Om de

studenten te faciliteren in het buiten

studeren en ervoor te zorgen dat de

studenten meer gebonden blijven aan de

campus, wil Fractie Front

buitenwerkplekken realiseren.

STUDENTENCAFÉ OP DE CAMPUS

Op de lange termijn ziet Fractie Front

meer betrokkenheid van de student bij de

campus door het realiseren van een

campuscafé. Dit café zou een

onderneming moeten zijn die gerund wordt

dóór en vóór studenten met de hier

bijhorende voordelen, zoals schappelijke

prijzen. Nu dit in verschillende steden al

tot een succes heeft geleid, kan Tilburg

met haar campus niet achterblijven.

LOUNGECORNERS IN

VERSCHILLENDE GEBOUWEN Fractie Front is van mening dat de sfeer

van de loungecorners in bijvoorbeeld het

Academiagebouw verbeterd moet worden.

Ook het aantal loungecorners moet

worden vergroot. Dit zal de sfeer op de

campus bevorderen.

Page 22: Verkiezingsprogramma 2014

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT 21

voor je interesse in de plannen van Fractie

Front.

Het verkiezingsprogramma 2014/2015 zal

als leidraad dienen voor het aankomende

academische jaar. Naast de drie pijlers

waar Fractie Front zich al jaren op richt,

wordt er dit jaar extra aandacht besteed

aan de beleving van de student.

Natuurlijk zal Fractie Front, naast het

verkiezingsprogramma, met een pro-

actieve houding te werk gaan bij alles wat

op haar pad komt.

Mochten er naar aanleiding van dit

verkiezingsprogramma nog vragen zijn,

dan is Fractie Front altijd bereid deze te

beantwoorden. Wij zijn te vinden in E2.09.

Bastiaan, Rowie, Fleur, Ghyslaine, Merel,

Nina, Joris, Marc en Suzanne.

Page 23: Verkiezingsprogramma 2014

22 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

BIJLAGE Naleving nakijktermijn

TiSEM De uitslag van een schriftelijke toets wordt binnen 15 werkdagen na afname van de

toets door de examinator vastgesteld.

Niettegenstaande het gestelde in lid 2 wordt de uitslag van de tentamens van

vakken uit jaar 1, semester 1, binnen 10 werkdagen na afname van de toets door

de examinator vastgesteld.

TLS De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen vijftien

werkdagen na de dag waarop het is afgelegd of waarop het uiterlijk ingeleverd

moet worden, en verschaft de Centrale Studenten Administratie tegelijkertijd de

nodige gegevens ten behoeve van de bekendmaking van de uitslag.

TSB Geen OER beschikbaar

TSH De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen van een onderdeel vast

binnen 15 werkdagen na de dag waarop het is afgelegd tenzij de

opleidingsdirecteur oordeelt dat de jaarindeling of een andere regeling een

nakijktermijn van 10 werkdagen noodzakelijk maakt.

TST De examinator stelt in beginsel terstond, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, na het

afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student een

desbetreffende schriftelijke verklaring uit.

Feedback over cijfers

TiSEM Gedurende de inzage kan de student kennis nemen van de vragen en opdrachten

van het desbetreffende tentamen, als mede (zo mogelijk) van de normen aan de

hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

Page 24: Verkiezingsprogramma 2014

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT 23

TLS Uiterlijk op de zestiende werkdag nadat het tentamen is afgenomen en in ieder

geval vóór de volgende tentamengelegenheid, wordt de student in de gelegenheid

gesteld zijn tentamen in te zien. De inzage vindt plaats op een door de examinator

te bepalen plaats en tijdstip. De examinator kondigt plaats en tijd van de inzage aan

op het tentamen of maakt met de desbetreffende studenten een afspraak voor de

inzage. Bij de inzage kan de student kennisnemen van de vragen en opdrachten

van het betreffende tentamen en de normen aan de hand waarvan de beoordeling

heeft plaatsgevonden. Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie

verschaft van zijn werk, tenzij het een multiplechoice-tentamen betreft.

Als tijdens de inzage blijkt dat een student een nadere toelichting van de

examinator behoeft, kan de student ter plekke een afspraak maken voor een

individuele nabespreking, die plaats dient te vinden binnen 30 dagen na de datum

van bekendmaking van de tentamenuitslag.

TSB Geen OER beschikbaar

TSH Gedurende ten minste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een

schriftelijk tentamen krijgt de student op verzoek inzage in zijn beoordeeld werk.

Tevens wordt de student op verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat

werk. Geen kopie wordt verschaft indien het een multiple choice tentamen betreft.

Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende

kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen,

alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft

plaatsgevonden.

TST Gedurende tenminste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een

schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld

werk. Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van

dat werk.

2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende

kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen,

alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft

plaatsgevonden.

Page 25: Verkiezingsprogramma 2014

&ƌĂĐƟĞ�&ƌŽŶƚhŶŝǀĞƌƐŝƚLJ��ŽƵŶĐŝů�ƐƉůĂŶĂĚĞ��ƵŝůŝŶŐ

ZŽŽŵ��ϮϬϵd�ϬϭϯͲϰϲϲϴϳϴϬ

��ŝŶĨŽΛĨƌĂĐƟĞĨƌŽŶƚ͘Ŷů/�ǁǁǁ͘ĨƌĂĐƟĞĨƌŽŶƚ͘Ŷů

'K/E'�d,��Extra MilE


Top Related