Transcript
Page 1: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 Lijst Linssen

Page 2: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018
Page 3: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

Voorwoord

Het grootste voordeel van lokale partijen ten opzichte van landelijke partijen zit in de

neutrale en stadsgebonden aantrekkingskracht om kwalitatief goede mensen aan zich te

binden. Mensen met passie voor hun stad, ongeacht hun landelijke politieke voorkeur!

Want laten we eerlijk zijn: de gemiddelde Nederlander vindt politiek niet interessant. Of vertrouwt de

politiek zelfs niet! Politici worden gezien als schurken en zakkenvullers. En daardoor weet ruim

meer dan de helft van de Nederlanders zichzelf niet te identificeren met een bepaalde partij! Of het

nu Groen Links is of VVD: mensen voelen zich niet verbonden met een kleur of richting.

Wat is het gevolg? De beste mensen - die geschikt zijn als bestuurder of volksvertegenwoordiger -

staan aan de zijlijn! Ze kiezen er voor om hun tijd te besteden aan andere zaken en professies.

Zeker binnen de eigen gemeente. Want de lokale politiek is vaak nog minder interessant.

Maar wij, als lokale partij, hebben daar nooit last van gehad. Sinds 1990 hebben wij een enorme

aanhang en toestroom van mensen gehad. Hoogopgeleid, laagopgeleid, man, vrouw, jong en oud.

Wij weten mensen aan ons te binden op basis van passie voor Bergen op Zoom, ongeacht of

iemand links of rechts is. Of gelovig of atheïst. Iemand die Geert Wilders een fantastische man

vindt, of hem juist ziet als een ongelooflijke griezel. Van VVD-sympathisanten tot SPers.

Onze lokale partij weet juist 'die' mensen aan zich te binden die normaal de stap naar de politiek

niet zouden zetten, maar wél een enorme betrokkenheid voelen met hun omgeving. De mensen die

weten wat er speelt achter de voordeur, die een sterke binding hebben binnen een wijk. Maar ook

hoogopgeleide mensen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren binnen het bestuur, vanuit de

professie die zij dagelijks uitoefenen.

Zo hebben wij binnen onze gelederen onder andere een adviseur van een topadviesbureau, een

senior adviseur van een minister, een afdelingsleider van een middelbare school, een verzorgende,

een ingenieur, een accountant, een student, een gepensioneerde docent, rasvrijwilligers die

ombudswerk verrichten, een tuinarchitect en ondernemers. Allen met diverse politieke gevoelens.

Deze mix van achtergronden en politieke kleuren houdt iedereen scherp. Want laten we eerlijk zijn:

in de lokale politiek doet het er bijna niet toe of je links of rechts bent. Als het maar goed is voor

Bergen op Zoom! En dat bewijzen wij als sinds 1990!

Blader gerust door ons verkiezingsprogramma waarin wij onze plannen voor de komende vier jaren

hebben opgesomd en op sommige punten ook terugkijken. Want wij zijn trots op de resultaten die

zijn geboekt. Wij beloven niet alleen, maar voeren het ook uit! Geen woorden, maar daden!

Indien u zich hier in kunt vinden, stem dan op 19 maart 2014 op Lijst Linssen!

Met de groeten van: Ton Linssen, Locoburgemeester en wethouder.

Page 4: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

2

Topprioriteiten 2014 - 2018

Page 5: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

3

TOPPRIORITEITEN

Werkgelegenheid & bedrijvigheid

Dankzij de krachtige aanpak om werk naar Bergen op Zoom te halen van onze wethouder Ton

Linssen zijn er een groot aantal nieuwe bedrijven naar Bergen op Zoom gekomen. Tijdens het

afgelopen jaar alleen al zijn er dusdanig veel bedrijfsgronden verkocht waar Bergen op Zoom en

andere gemeenten normaal acht jaar over doen. Goed voor de investeringen, goed voor de

werkgelegenheid.

Ton moet de kans krijgen om dat succesvolle beleid voort te zetten, zodat we ook de komende jaren

nog meer mensen aan werk helpen. We hebben de afgelopen jaren alle kansen gepakt en willen dat

blijven doen! Dit geldt zowel voor grotere als kleinere bedrijven want ook bijvoorbeeld kleinere

winkeliers bieden werkgelegenheid en versterken onze lokale economie. Daarom wil Lijst Linssen

de komende jaren inzetten op:

Bergen op Zoom nog meer promoten als ‘the place to be’ voor

grote en kleine bedrijven.

Gerichte regionale samenwerking op het aantrekken van

(buitenlandse) bedrijven in onze regio, ook in het kader van

Maintenance Valley.

Drie belangrijke Rijksspeerpunten bevinden zich in onze

gemeente: Maintenance (samen met Woensdrecht), Logistiek

en Bio-based economy. Dit kunnen we verder uitbouwen binnen

het huidige beleid.

Verder gebruik maken van onze unieke logistieke hotspot tussen Antwerpen en

Rotterdam, bijvoorbeeld door intensivering als overslagpunt (containerterminal).

Meer aandacht voor de samenwerking met Antwerpen en omgeving. Dat vergroot de

werkgelegenheidskansen.

Verdere intensivering van de West-Brabantse samenwerking, waaronder met de

Brabantse Wal gemeenten, waardoor de gemeente geld kan besparen. Bijvoorbeeld door

samenwerking tussen ambtenaren van Steenbergen en Woensdrecht.

Bestaande bedrijventerreinen en -bestemmingen zoveel mogelijk benutten. Zodra deze zijn

uitgeput gaan we naar andere locaties kijken. Indien het zover is dan dient duurzame

bedrijvigheid voorop te staan.

Aanpak criminaliteit en bevordering veiligheid

De inwoners van Bergen op Zoom moeten zich veilig voelen. Angst om de straat op te gaan

vanwege criminaliteit en overlast is en blijft onacceptabel. Lijst Linssen zet de harde lijn van de

afgelopen jaren voort.

Daarnaast zet Lijst Linssen meer in op het voorkomen van criminaliteit. Aanpakken achteraf

betekent immers dat het kwaad al is geschied (waardoor veel schade is geleden, slachtoffers zijn

gevallen etc.) en bovendien kost dit de overheid (jarenlang) verschrikkelijk veel geld.

Page 6: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

4

Maar ook de discussie rondom de coffeeshops laait weer op. Bergen op Zoom en Roosendaal

hebben de keuze gemaakt om de coffeeshops te sluiten. De opgave lag vanaf dat punt op het

tegengaan van de illegale handel, met name in de wijken. En dit zorgt vervolgens voor sentimenten

bij verschillende partijen dat het onverstandig is geweest om de coffeeshops te sluiten, omdat de

illegale handel is toegenomen.

Er wordt geschreeuwd om het heropenen van de coffeeshops. Nu zien wij dat niet als oplossing,

met name omdat 80% van de illegale handel is bedoeld voor het buitenland. De illegale handel gaat

daarmee dus niet verdwijnen! Ze houden u voor de gek. Daarmee gaan we niet achterover leunen,

maar gaan we de aandacht op het tegengaan van de straathandel intensiveren.

Dit betekent dat Lijst Linssen de volgende koers vaart:

Handhaving sluiting coffeeshops wat een gerichte aanpak van

(drugs)probleemgebieden/wijken mogelijk maakt.

Aanpak draaideurcriminelen/veelplegers: krachtig (repressief) optreden gericht op de

grootste criminelen/overlastgevers (Top X) in combinatie met voorkomen door o.a.

vroegtijdig ingrijpen ‘risicokinderen’.

Inzet van meer mobiele camera’s: sommige vormen van criminaliteit verplaatsen zich

behoorlijk snel en daar moet direct op gereageerd kunnen worden. Dit mag uitgebreid

worden op de risico-hotspots in Bergen op Zoom.

Gerichte aanpak van ‘profiteurs’ van onze maatschappij: zij die schaamteloos geld van de

overheid achteroverdrukken of nalaten hun financiële bijdrage (die iedereen moet doen!) te

leveren, worden als eerste aangepakt en het geld wordt teruggehaald. Dit beleid zetten we

ook voort.

Verdere ondersteuning van de buurtpreventieteams die niet alleen de ogen en oren van

de wijk zijn maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie. De

buurtpreventie en het camerabeleid zijn ooit door Lijst Linssen opgezet, en deze zijn

inmiddels gemeentedekkend! Hier zijn we ook hartstikke trots op!

Meer en betere samenwerking tussen overheidsdiensten: dé overheid moet de

crimineel op de huid zitten; ongeacht met welke instantie ze te maken hebben (politie,

gemeente, Belastingdienst et cetera). Voor deze samenwerking wordt per direct

aangesloten op de TaskForce Brabant-Zeeland welke voorheen alleen gericht was op de

B5.

De politie zal sneller en adequater moeten reageren. Politie en justitie reageren te

langzaam, waardoor de onrust bij inwoners groeit. Hier moet het College van B&W fors druk

op zetten.

Page 7: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

5

Leefbaarheid Halsteren en Lepelstraat

In de dorpskernen moet leefbaarheid voorop staan. Onze wethouder Ton Linssen

heeft ervoor gezorgd dat wonen en winkelen in Halsteren een hele grote

impuls gaat krijgen door het prachtige plan ‘Vogelenzang’. Maar ook het

voormalige HEMI gebied wordt prachtig herontwikkeld. Halsteren krijgt daarmee

het eigen sterke winkelgebied, dat klaar is voor de toekomst.

Ook gratis parkeren hoort daarbij en bovendien is dit gebied straks goed te bereiken vanaf de

Steenbergseweg. Tegelijk zal de voltooiing van de A4 ertoe leiden dat het verkeer door de kern van

Halsteren verder afneemt. Ook hier heeft Ton Linssen hard zijn best voor gedaan.

In de komende periode wil Lijst Linssen:

Daadwerkelijke realisatie van de parel “Vogelenzang” met zo min mogelijk overlast voor

de omwonenden.

Aanpak van de Halsterseweg-Noord; met name om de veiligheid van fietsers te

verbeteren.

De Grote Melanen moet een aantrekkelijk en toegankelijk gebied blijven dat voor grote

groepen bezoekers toegankelijk is. Dus: behoud van zwembad de Melanen en het

omliggende natuurgebied! Lijst Linssen heeft hiertoe in januari van dit jaar een voorstel

ingediend. Deze is ook door de gemeenteraad aangenomen

waarmee de weg vrij is om een gezonde toekomst te

bewerkstelligen.

Verbetering van het voorzieningenniveau in Lepelstraat,

waaronder:

- Ondersteuning door de gemeente van het verenigingsleven;

- Initiatieven ondernemen door de gemeente om het

winkelniveau op peil te houden.

Betaalbaar wonen voor jong en oud

Veel inwoners, zeker ook ouderen en jongeren, hebben het niet gemakkelijk. De alsmaar stijgende

huren (vooral door toedoen van dit kabinet) leiden ertoe dat de woonlasten drastisch toenemen.

Daarom wil Lijst Linssen dat:

Bij nieuwbouwplannen en bij renovatie veel meer rekening wordt

gehouden met de betaalbaarheid daarvan voor starters (jongeren)

en ouderen. Dus: minder ‘dure’ huizen!

Huurverhogingen niet langer een jaarlijks automatisme zijn. Bij

woningaanpassingen en -renovatie moeten er voldoende

keuzemogelijkheden zijn voor huurders, ook om bijvoorbeeld ‘nee’

te mogen zeggen als ze de huurverhoging niet kunnen betalen.

Aanpassingen die leiden tot betere isolatie en een lager

energieverbruik, mogen er niet toe leiden dat het nog jaren duurt voordat huurders daar

financieel iets van merken.

Page 8: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

6

Het goed werkende systeem van startersleningen wordt voorgezet. Met Stadlander

tevens in gesprek gaan om het grote aantal woningen die ze op de markt willen zetten voor

verkoop (opknapwoningen) via gunstige regelingen in handen geven van jongeren of

starters, zodat zij zelf de mogelijkheid hebben (door zelfarbeid) hun eigen toekomst te

creëren. Lijst Linssen zal hiertoe een initiatiefvoorstel indienen.

Er duidelijke prestatieafspraken moeten komen met Stadlander zodat er kortere

wachtlijsten voor jongeren komen die een betaalbare huurwoning willen.

De woonservicegebieden moeten verder worden ontwikkeld (zie ook onderdeel

Ouderenbeleid). Dankzij Lijst Linssen heeft de gemeenteraad de invoering van

wijkserviceteams vastgelegd, waardoor de leefbaarheid kan worden verbeterd.

Regeldruk en lasten voor ondernemers en inwoners verlagen

Er bestaan helaas nog steeds teveel regels en belastingen die weinig nut hebben maar waar

inwoners en bedrijven bijzonder veel last van hebben. Daarom zet Lijst Linssen in op:

Volledige afschaffing van de precariobelasting. Dit is een achterhaalde belasting, welke

met name kleine ondernemers onnodig treft. Eind 2013 hebben wij de omvang van deze

belasting al weten terug te dringen, nu is het tijd voor volledige afschaffing.

Welstandsvrij maken van o.a. de nieuwe woonwijken uit het plan Scheldevesting. Dat

vergroot de aantrekkelijkheid om daar te bouwen en te kopen. Bovendien vermindert dit de

lasten voor onze inwoners. Via een beeldkwaliteitsplan kan ervoor gezorgd worden dat er

fatsoenlijke materialen worden gebruikt, terwijl er voldoende vrijheid is voor onze inwoners.

Eerder hebben wij er mede voor gezorgd dat al veel woonwijken welstandsvrij zijn

geworden. Dat betekent dat onze inwoners in veel gevallen voor een dakkapel of een

kleine verbouwing geen dure vergunning hoeven aan te vragen. Dit scheelt een hoop

rompslomp.

Terugdringen van de macht van de Welstandsmonumentencommissie. De eisen die

deze commissie stelt, verhogen de kosten voor de aanvrager van een bouwvergunning

enorm. Dit louter en alleen om aan de smaak van de leden van de

Welstandsmonumentencommissie te voldoen.

Verder moet zo snel mogelijk een nieuwe scan worden uitgevoerd om te bekijken welke

regels verder kunnen worden vereenvoudigd of afgeschaft.

Bezuinigen: er zit voldoende ruimte om te bezuinigen op het eigen vlees

Natuurlijk moet Bergen op Zoom bezuinigen, want onze financiële positie is niet wat het ooit

geweest is. De grondverliezen die zijn veroorzaakt door colleges uit het verleden hebben een

erfenis achtergelaten. Een erfenis die we al 8 jaar proberen op te lossen. Maar volgens Lijst Linssen

is er nog voldoende mogelijkheid om te bezuinigen op het eigen vlees, zowel in efficiëntie als in het

takenpakket! Hiervoor hebben wij al aangekondigd in 2014 een kerntakendiscussie te willen voeren,

om te bepalen welke taken we nog wel kunnen uitvoeren als gemeente, en welke niet. Daarnaast

willen we het huidige beleid continueren waarin miljoenen worden opgehaald door overbodige

gebouwen te verkopen. Ondanks dat hier ook negatieve geluiden uit voort zijn gekomen is dit de

belangrijkste reden waarom de lasten voor onze inwoners niet zijn gestegen. Ook dat is één van de

resultaten van onze wethouder binnen dit College van B&W.

Page 9: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

7

Standpunten per thema

Page 10: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

8

STANDPUNTEN PER ONDERWERP

Sociaal beleid

Het sociaal beleid heeft veel raakvlakken met ander andere het jeugd- en ouderenbeleid en het

vergroten van de werkgelegenheid. Voor Lijst Linssen geldt: niemand mag in de kou staan.

Jammer genoeg zorgt Den Haag niet voor verwarming. Daarom moet juist de gemeente zorgen

voor goede, passende voorzieningen. Hier doet Lijst Linssen eer aan de leuze: zakelijk met een

sociaal hart. Volgens Lijst Linssen houdt dit in:

Invoering van ‘dienstencheques’, die ook in andere landen worden gebruikt. Daarmee

kunnen mensen die aangewezen zijn op een uitkering legaal klusjes verrichten,

schoonmaakwerk doen, boodschappen doen, maaltijden klaarmaken etc.. Dit systeem

heeft grote voordelen: mensen zonder werk blijven betrokken en maken meer kans op

arbeid; zwart werken wordt teruggedrongen en met name oudere en eenzame mensen

worden ermee geholpen. Dit werkt succesvol in België en nemen we graag van hen over.

Geen voorrang geven aan buitenlandse arbeidsmigranten boven onze eigen

(welwillende) uitkeringsgerechtigden. Deze laatste groep moet wel meer gestimuleerd

worden om aan de slag te gaan. We staan wel open voor jonge buitenlandse vestigers

(gezinnen) die hier een leven willen beginnen en de economie verrijken voor onze stad.

Instandhouden van de korting op de gemeentelijke heffingen voor de minima.

Harde aanpak van uitkeringsfraude en het weglekken van (onterechte) uitkeringen naar

het buitenland.

Ouderen

Lijst Linssen heeft een warm hart voor onze ouderen die onze stad en streek groot hebben

gemaakt. Lijst Linssen vindt het heel belangrijk dat ouderen zo veel en zo lang mogelijk actief

kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Lijst Linssen prijst daarom ook de inzet van

de ouderenorganisaties in onze gemeente. Onze uitgangspunten op dit terrein:

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. In het woonbeleid

van de gemeente moet vanzelfsprekend levensbestendig bouwen worden opgenomen.

Afspraken met Stadlander (voor huurwoningen) moeten ook hierop worden gericht.

Zelfstandig wonen houdt ook in dat ouderen voldoende en betaalbare hulp moeten

krijgen. Lijst Linssen is faliekant tegen het harde bezuinigingsbeleid van deze regering: de

gemeenten krijgen er allerlei taken bij, maar onvoldoende geld. Dat betekent dat wij taken

op het gebied van o.a. de langdurige zorg onvoldoende kunnen uitvoeren. Lijst Linssen

vindt dat rijk en gemeente voldoende geld beschikbaar moeten hebben voor o.a. de

persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp maar ook verpleging aan huis. Het is te gek

voor woorden dat een zorgmedewerker zich moet haasten om ‘targets’ te halen.

Lijst Linssen ziet de toenemende eenzaamheid onder ouderen als een groot probleem,

zeker als er door het Rijk verder wordt beknibbeld op de thuiszorg. Daarom hecht Lijst

Linssen grote waarde aan de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers om bijvoorbeeld

boodschappen te doen, een praatje te maken, klusjes te verrichten en maaltijden te

bezorgen. Hier ligt ook een taak voor mensen die aangewezen zijn op een uitkering. Zij

worden, door zich als vrijwilliger in te zetten voor ouderen, meer betrokken bij de

Page 11: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

9

samenleving en vergroten tevens hun kans op toetreding tot de arbeidsmarkt. Ook het

gebruik van dienstencheques (zie onderdeel Sociaal beleid) past hier goed bij.

Dementie wordt de komende jaren een groter probleem. Lijst Linssen vindt het belangrijk

dat er voldoende mogelijkheden zijn om deze groep mensen actief betrokken te laten

blijven, bijvoorbeeld door wandelingen, gezelschap houden en spelletjes te doen. Dat

verhoogt de kansen op een langer menswaardig bestaan.

Meer aandacht voor mantelzorgers. Zij zijn vaak zwaar belast en dit heeft voldoende

aandacht, ondersteuning en waardering nodig. Beloning kan bijvoorbeeld door het invoeren

van een algemene winkelpas waarmee korting in winkels kan worden gekregen (zie ook

onderdeel Recreatie en toerisme) of een regelmatig uitje maar ook aandacht en waardering

door de gemeente zijn heel belangrijk. Ook een speciale parkeerkaart voor mantelzorgers

willen wij invoeren, zodat zij deze kosten niet hoeven te maken.

Op initiatief van Lijst Linssen heeft de gemeenteraad voor de invoering van

wijkserviceteams gezorgd. Bewoners kunnen het wijkserviceteam benaderen met diverse

vragen en problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij ondersteunen

bewoners bij het zoeken naar een oplossing en helpen bewoners op weg. Het team zoekt

actief naar een oplossing dichtbij en zoekt samenwerking met o.a. vrijwilligersorganisaties

in de buurt. Lijst Linssen vindt het belangrijk dat de wijkserviceteams zo snel mogelijk van

de grond komen!

Deeltaxi’s en buslijnen moeten betaalbaar blijven en in stand gehouden worden, zie

verder onderdeel Vervoer. Ontwikkelen van het ‘plusbusvervoer’ waarin vrijwilligers

ouderen naar plekken van bestemming brengen.

Zorg

Lijst Linssen maakt zich grote zorgen over de verdere ‘decentralisaties’ (lees: bezuinigingen!) die

vanuit Den Haag worden opgelegd. Ouderen en zieken zullen hier ongetwijfeld de dupe van

worden. Voor Lijst Linssen staat onder alle omstandigheden voorop: een menswaardig bestaan.

Daaraan mag nooit getornd worden! Daarom wil Lijst Linssen het volgende:

Bergen op Zoom moet een krachtig geluid laten horen dat de bezuinigingen in de zorg

heel slecht uitpakken. Onze gemeente moet zich binnen de VNG hard blijven maken voor

het terugdraaien van deze bezuinigingen.

De fusie van de ziekenhuizen Lievensberg en St. Franciscus mag er niet toe leiden dat

onze inwoners voor lichte medische ingrepen straks naar Roosendaal moeten reizen. Lijst

Linssen vindt het heel belangrijk dat onze inwoners straks voor verschillende zwaardere

ingrepen in Bergen op Zoom of Roosendaal terecht kunnen en niet hoeven te reizen naar

verder weg gelegen ziekenhuizen.

Lijst Linssen vindt terugkeer van de wijkzuster heel belangrijk voor de zorg aan huis.

Daardoor kunnen (medische) problemen eerder worden gesignaleerd en mensen tijdig

worden geholpen.

Page 12: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

10

Openbare ruimte

Lijst Linssen ziet de kwaliteit van de openbare ruimte enorm achteruit gaan. Verloedering door

vervuiling en slecht onderhoud. Dat moet beter! Lijst Linssen maakt zich hard voor:

Meer en betere samenwerking tussen de gemeente, de woningstichting en de inwoners.

Bewoners die, samen met de gemeente en de woningstichting, meehelpen om bijvoorbeeld

rommel op te ruimen of het groen bij te houden zouden beloond moeten worden door een

korting op de huur van hun woning te krijgen.

Vanzelfsprekend moet de gemeente zorgen voor de juiste materialen en deze bewoners

moeten ook gratis groenafval kunnen aanbieden op de milieustraat. Op die manier krijgt

het wijkgericht werken een nieuwe impuls.

Over de samenwerking moeten goede afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld via

samenwerkingsverband per wijk. Dit versterkt de saamhorigheid in de wijken en draagt ook

bij aan een verbetering van de integratie. De wijkserviceteams kunnen hierin een rol

vervullen.

Vrijwillige basis is het uitgangspunt. Niemand mag ergens toe gedwongen worden of zich

ergens toe gedwongen voelen.

Horeca

Bergen op Zoom heeft al eeuwenlang een bourgondisch

karakter en manifesteert zich nog altijd zo met al haar

evenementen en festiviteiten. Voor Lijst Linssen is de horeca het

gezicht van haar stad en dorpen. Van café tot restaurant, van

poppodium tot theater, allemaal dragen ze bij aan het imago en

uiterlijk van de stad. Lijst Linssen maakt zich echter wel zorgen

over de ontwikkelingen in de horeca. Door de financiële crisis en

het wanbeleid uit Den Haag komt de Bergse en Halsterse horeca

steeds verder onder druk te staan. Een voorbeeld hiervan is de

nieuwe Drank- en Horecawet die de horecaondernemer opzadelt

met weer extra regels en de angst voor torenhoge boetes. Voor

Lijst Linssen onbegrijpelijk en wij willen daarom meer dan ooit alle

mogelijkheden benutten om de horeca in de gemeente Bergen op

Zoom tegemoet te komen.

Concrete verbeterpunten voor de komende jaren:

Afschaffen van de precariobelasting. Het gezicht van de stad moet gestimuleerd worden

en niet worden belast (zie ook topprioriteit Regeldruk en lasten voor ondernemers en

inwoners).

Glaswerk terug bij verschillende evenementen. Wijn en trappist in een plastic knijpglas is

een miskwalificatie naar de horeca en slecht voor het imago van de stad.

Geen gesubsidieerde horeca vanuit de gemeente. Lokale horeca moet profiteren van de

evenementen die door de (ondernemers)verenigingen, instellingen en de gemeente

worden georganiseerd.

Page 13: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

11

Voorzichtigheid betrachten bij nieuwe horeca in bepaalde gebieden als dit schadelijk is

voor de bestaande horeca. In zware tijden moeten we ervoor zorgen dat de

horecabedrijven elkaar niet kapot concurreren.

Strengere toetsing bij het verstrekken van vergunningen. BIBOB-toetsing moet strenger

en beter door de gemeente. We willen geen schimmige witwasconstructies en dekmantels

in onze gemeente. Dit is bijzonder slecht voor het imago van de stad.

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer moet veilig, efficiënt en duurzaam zijn. Lijst Linssen

vindt dan ook dat de volgende zaken hoog op de agenda moeten:

Vervoer over het spoor. Nog steeds razen goederentreinen

met chemische stoffen door Bergen op Zoom. En dat zal de

komende jaren alleen maar toenemen. Wij blijven pleiten

voor een apart goederenspoor (dedicated goederenlijn)

in West- Brabant dat niet door de kernen meer rijdt. De veiligheid

van onze inwoners is in het geding.

Meer gebruik maken van vervoer via buisleidingen. Dit is niet alleen

veiliger maar ook goedkoper.

Verbreding van de aansluiting van de A4 op de A58. De A4 wordt hopelijk in maart 2015

eindelijk voltooid. Dit is belangrijk voor de economische mogelijkheden van Bergen op

Zoom. Het kan er toe leiden dat nog meer bedrijven zich vestigen. Maar: de aansluiting van

de A4 op de A58 dreigt dicht te slibben. Nu al staan er in de spits files richting Roosendaal.

Lijst Linssen wil snel een verbreding van de aansluiting van de A4 op de A58, zodat ook

onze inwoners die buiten de stad werken, minder last hebben van files. En het milieu ook

minder last heeft van uitlaatgassen.

Snelle aanpak kruising van de Rooseveltlaan en de Sterrelaan met een directe afslag

naar Lievensberg. Dat verbetert de doorstroming.

Veiligere en duidelijkere oversteekplaatsen naar scholen. Bij brede straten moeten ook

vluchtheuvels worden aangebracht. Zeker de Pastoor Jutenlaan moet op korte termijn

opnieuw worden ingericht.

Geen bezuinigingen op de huidige busdiensten. Ouderencentra, medische voorzieningen

e.d. moeten ook in de avonduren en de weekenden per bus bereikbaar blijven.

Betaalbaar kleinschalig collectief vervoer (o.a. deeltaxi’s) met goede service. M.n. onze

ouderen moeten per deeltaxi kunnen blijven reizen zonder dat dit een enorme aanslag op

hun portemonnee is. Dus: geen tariefsverhogingen!

Page 14: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

12

Arbeidsmarktbeleid

Hier ligt een duidelijke samenhang met het werkgelegenheidsbeleid. Voor Lijst Linssen staat

voorop: werkgelegenheid scheppen is het allerbelangrijkste. Om die reden hebben wij de

volgende standpunten:

Lijst Linssen maakt zich grote zorgen over de toekomst van onze medewerkers bij het

WVS, vooral gezien de forse bezuinigingen van het Rijk. Lijst Linssen dringt dan ook aan

op sterke afspraken tussen de verschillende werkgeversorganisaties en de gemeente om

voldoende arbeidsplaatsen te creëren voor mensen die nu zijn aangewezen op het

WVS. Dat zou kunnen d.m.v. nog duidelijkere prestatieafspraken. In de landbouw zouden

zij actief kunnen zijn in de jaarrondproductie.

In de tuinbouw, met name bij de seizoensarbeid, moet er voorrang worden gegeven aan

mensen die nu zijn aangewezen op de WWB. Daarvoor zouden zij goed getraind en

opgeleid moeten worden. Het is voor Lijst Linssen niet te accepteren dat mensen die

willen werken noodgedwongen thuis zitten terwijl arbeidsmigranten uit Oost-Europa wel

aan de bak komen.

Huisvesting regelen voor arbeidsmigranten is op zich niet verkeerd. Overlast en stapeling

van Oost-Europese arbeidsmigranten moet bestreden worden. Echter, Bergen op

Zoom hoeft niet de deuren wagenwijd open te zetten en hoeft zeker niet uit te stralen: “kom

vooral naar Bergen op Zoom”. Wij hebben immers genoeg eigen uitkeringsgerechtigden die

het werk kunnen en willen verrichten.

Samen leven, samen werken

Lijst Linssen pleit er al jaren voor dat integratie geen vrijwillig proces moet zijn. Gelukkig zien we

dat met name steeds meer inwoners goed meedoen. Inzet hierop blijft nodig:

Helaas zijn er nog steeds een behoorlijk aantal allochtone inwoners die, ondanks dat ze

daar alle kansen voor hebben gehad, de Nederlandse taal niet beheersen maar wel

profiteren van de voorzieningen van onze samenleving.

Ook deze mensen moeten een bijdrage leveren: Nederlands leren, en een tegenprestatie

leveren voor een uitkering, door actiever op zoek te gaan naar werk en/ of vrijwilligerswerk

te gaan doen, bijv. door ouderen en zieken te helpen.

Page 15: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

13

Recreatie en toerisme

Vooral dankzij de inzet van onze wethouder Ton Linssen is veel bereikt op dit gebied. Bezoekers

uit de wijde omgeving weten onze prachtige stad steeds beter te vinden, onder meer dankzij

de aantrekkelijke binnenstad (waar we menig citymarketing prijs voor ontvangen). Dat moeten we

vasthouden. Het pleinenplan is een heel goed voorbeeld van versterking van de binnenstad. We

hechten veel waarde aan de tomeloze inzet van de (ondernemers)verenigingen en stichtingen die

zich inzetten voor de vele evenementen in de stad. Tegelijk zien we dat de economische crisis de

middenstand in onze gemeente hard treft. Veel winkeliers hebben het moeilijk. Lijst Linssen vindt

het voor de recreatieve en toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeenten dan ook van enorm

belang dat:

Onze inwoners worden gestimuleerd om in de lokale winkels te kopen, dus ook in

Halsteren en Lepelstraat. Onze wethouder is hiervoor, samen met ondernemersvereniging

Sterck, al de campagne “Hart voor je stad” gestart. Om dit nog meer kracht bij te zetten

willen we een algemene winkelpas invoeren waarmee klanten korting kunnen krijgen in de

aangesloten lokale winkels. Deze pas zou gratis beschikbaar gesteld kunnen worden aan

ouderen, mensen die aangewezen zijn op een uitkering en ook aan vrijwilligers en

mantelzorgers. Andere inwoners zouden de pas voor een klein bedrag kunnen

aanschaffen. In Amsterdam, Rotterdam en de Achterhoek is een dergelijk systeem

opgestart. De binding met de lokale winkeliers wordt erdoor versterkt.

Bestaande evenementen, zoals de Krabbenfoor en Proefmei, moeten door de

gemeente worden omarmd en gesteund. De gemeente moet ook de vele andere

activiteiten in onze kernen koesteren en de vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen.

Hier hoort bij dat er een goede samenwerking is tussen de gemeente en de

(ondernemers)verenigingen zoals Sterck.

Daadwerkelijke realisatie (zonder vertraging!) van de parel “Vogelenzang” in Halsteren

met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden. Hierdoor krijgt Halsteren een

schitterend, goed bereikbaar winkelcentrum in combinatie met hele aantrekkelijke

woningen. Ook gratis parkeren hoort daarbij en bovendien is dit gebied straks goed te

bereiken vanaf de Steenbergseweg.

Page 16: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

14

Een zout Volkerak Zoommeer en een zoute Binnenschelde is de beste keuze is voor de

kernen op de Brabantse Wal, de natuur in dit gebied en de recreatie op de Brabantse Wal!

Als dit niet gebeurt dan blijft de recreatieve ontwikkeling van de Binnenschelde achter door

de huidige slechte waterkwaliteit. Deze waterkwaliteit is funest voor potentiële

ondernemers en recreanten. Hierbij moet de flora en fauna op de

Bergse Plaat, en met name in de waterlopen, worden behouden. Lijst Linssen heeft hier in

januari een motie voor ingediend. Deze is ook aangenomen in de gemeenteraad.

De vergroting van de aantrekkelijkheid van de Brabantse Wal (fietsen, wandelen etc.) is

goed op weg. Dat moet absoluut worden voortgezet. Dit gebied biedt vele kansen!

De Grote Melanen moet een aantrekkelijk en toegankelijk gebied blijven dat voor grote

groepen bezoekers toegankelijk is. Dus: behoud van zwembad de Melanen en het

omliggende natuurgebied! Lijst Linssen heeft hiertoe in januari van dit jaar een motie

ingediend. Deze is unaniem aangenomen in de

gemeenteraad.

We moeten blijvende aandacht besteden en meer

waarde hechten aan de historie van onze

binnenstad. Nieuwe, moderne wijken en gebouwen

zijn vaak een aanwinst voor de stad maar dit mag

niet zomaar ten koste gaan van de vele cultuur-

historische aspecten die onze gemeente rijk is.

Vanwege die aspecten komen namelijk juist ook

veel toeristen naar Bergen op Zoom!

De dubbele lus (kernwinkelgebied) in de binnenstad

in tact houden. Dertig gemeentebesturen hebben ons de afgelopen jaren al bezocht om

ons succesvolle beleid te bekijken. Maar constante bestrijding van de leegstand blijft orde

van de dag. Geen tijd om achterover te leunen! Constant wervingsbeleid is noodzakelijk.

Lijst Linssen heeft fors ingezet op de ontwikkeling van het stationsgebied. Daarmee

hebben we ook de meldkamer naar Bergen op Zoom weten te halen. Dit is een

fantastische stap voor ons imago als veiligheidsstad.

Gemeentelijke belastingen

In deze zware financiële tijden zit niemand te wachten op het wegbrengen van meer geld naar de

overheid. Daarom:

Mogen de gemeentelijke belastingen niet stijgen. Ook de rioolheffing mag zeker niet

omhoog. Dit hebben we ook de afgelopen jaren voor elkaar gekregen, door bijvoorbeeld

ook ons vastgoed af te stoten dat we niet gebruiken. Ondanks de kritiek die we hiervoor

vaak ontvangen, is dit wel de reden geweest waarom we geen belastingen hebben moeten

verhogen.

Sterker nog, als gevolg van de winst van SAVER en de betere afvalscheiding door onze

inwoners moet de afvalstoffenheffing juist omlaag!

De OZB mag niet stijgen. Dit hoeft ook niet door slim te bezuinigen in het eigen vlees.

Het huidige kwijtscheldingsbeleid moet zoveel mogelijk in stand blijven. Met name

ouderen met een kleine portemonnee hebben het al moeilijk genoeg.

Page 17: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

15

Meer en betere controle op daadwerkelijke betaling van de belasting. Niemand vindt

belasting betalen leuk maar het moet nu eenmaal! Degenen die dit vertikken te doen (maar

wel kunnen), moeten worden aangepakt. Het geld moet zo snel mogelijk geïnd worden,

inclusief een boete.

Kunst, cultuur en sport

De rijke tradities van zowel Bergen op Zoom als haar dorpskernen is alom bekend.

Deze dienen we zeer zeker te bewaken. Lijst Linssen vindt dan ook het volgende:

Van afkalving of ‘het dichtdraaien van de kraan’ mag geen enkele sprake zijn.

In deze tijd van bezuiniging zal wel samen met alle betrokkenen actief op zoek moeten

worden gegaan naar creatieve, alternatieve oplossingen. De gemeente moet hierin

meebewegen!

We zijn een groot voorstander van grote, culturele evenementen en tradities met een,

liefst, meer dan regionale functie. Daarnaast sluiten wij ook zeker onze ogen niet voor

kleine, beginnende, lokale initiatieven. Wel zal hier meerwaarde in moeten zitten. Op ‘meer

van hetzelfde’ zit niemand te wachten.

Inzet van deze evenementen ter promotie van Bergen op Zoom of breder (De Brabantse

Wal) steunen wij wanneer kwaliteit voor kwantiteit staat.

Het aanbod van ontwikkeling op gebied van kunst en cultuur ter bevordering van de sociale

binding tussen onze inwoners (en zeker bij de jeugd!) moet ondersteund blijven.

Het aanbod van verschillende soorten sport moet groot zijn. Wij zijn voorstander van

sterke verenigingen gebouwd op een verantwoordelijk bestuur en krachtige vrijwilligers.

Topsport en politiek gaan hand in hand. Onze verenigingen dienen te beschikken over

kunstgras! Dat is goed voor de vereniging, maar ook op lange termijn financieel

voordeliger. In samenwerking met de verenigingen en business clubs van verenigingen

kunnen we dit samen bewerkstelligen.

Maar ook moet in ons sportbeleid blijvend aandacht zijn voor de gehandicaptensport,

waar wij als Lijst Linssen al eerder het afgelopen jaar een voorstel voor hebben gedaan.

Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Daarnaast moet Bergen op Zoom zich blijven profileren als Roparun-gemeente! Al jaren is

Bergen op Zoom het toneel van dit prachtige evenement. Datzelfde geldt voor de

Samenloop voor Hoop, maar zeker ook voor het Radio 538 Warchild evenement.

Page 18: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

16

Vrijwilligers

Lijst Linssen heeft diep respect voor iedereen die betrokken is bij het rijke verenigingsleven. Of het

nu gaat om toneel, kunst, scouting, sport, of buurtpreventie: de gemeente moet dit zo goed mogelijk

faciliteren! Hoewel er zeer zeker pijnpunten zijn bij een aantal verenigingen wanneer het om het

aanbod van vrijwilligers gaat, mag Bergen op Zoom nog steeds trots en dankbaar zijn op haar

brede mogelijkheid tot inzet hiervan! Ook de komende jaren zal er veelvuldig een beroep worden

gedaan op deze enthousiaste groep mensen. Daarom vindt Lijst Linssen dat:

We zuinig moeten zijn op onze vrijwilligers.

Hun inzet en betrokkenheid dient te worden gewaardeerd en ondersteund te blijven.

Onze waardering willen we laten merken door het invoeren van een gratis algemene

winkelpas waarmee vrijwilligers korting krijgen in de aangesloten lokale winkels.

Wij moeten op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor het behoud van de vrijwilligers

waaraan ook het bedrijfsleven een steentje kan bijdragen.

Onderwijs

De toekomst van een kind valt of staat met goed onderwijs. Het is de basis. Standpunten van Lijst

Linssen op dit onderwerp:

Schooluitval moet krachtig bestreden worden.

Voorzetten van het beleid van de afgelopen jaren

waarbij veel aandacht wordt besteed aan Voor- en

Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit is succesvol en

moet zo doorgaan.

Kinderen moeten goed Nederlands kunnen praten

en schrijven. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat

ouders de Nederlandse taal beheersen.

Groot voorstander van initiatieven om al op de

basisschool Engels te leren.

Verstevigen aanpak uitval op het MBO door

gemeente en ROC. Het jeugdbeleid moet hierop

worden afgestemd. Schooluitval is helaas te vaak een voorbode voor (later) crimineel

gedrag.

De gemeente moet het aanbod aan onderwijsvoorzieningen ondersteunen en scholen

daarin actief stimuleren. Een technasium, tweetalig onderwijs, een Europese leerroute etc.

bevorderen de toekomstmogelijkheden voor kinderen.

Een HBO-opleiding, o.a. gericht de ontwikkeling van de biobased economy, is een grote

wens van Lijst Linssen. Daarnaast zou een terugkeer van een echte ‘ambachtsschool’

moeten worden gestimuleerd.

Ondersteunen van ambities en initiatieven van scholen op het terrein van duurzaamheid.

Beschikbare subsidies moeten hier optimaal worden ingezet.

Page 19: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

17

Jeugd

Lijst Linssen wil onze jeugdige inwoners graag behouden voor

Bergen op Zoom. Maar we willen ook dat ze na een eventuele studie

buiten te stad terugkeren! Daarom vindt Lijst Linssen het belangrijk

dat:

Er voldoende onderwijsmogelijkheden moeten zijn in

onze gemeente en de regio. Bij onvoldoende aanbod trekt

de jeugd sowieso weg.

Nog meer moet worden ingezet op het vergroten van de werkgelegenheid (zie onderdeel

Werkgelegenheid) . Onze wethouder Ton Linssen heeft zich daar afgelopen jaren bijzonder

hard voor gemaakt. Met succes!

Er naar de jeugd geluisterd wordt. Gelukkig bestaat de Jeugdraad nog! Mede dankzij Lijst

Linssen kan de Jeugdraad de gemeente blijven adviseren zodat de jeugd gehoord wordt in

Bergen op Zoom.

Kinderen altijd ergens terecht kunnen indien zij hulp, ondersteuning of een luisterend oor

nodig hebben. Daar móet voldoende geld voor zijn. Nog steeds dreigen veel kinderen

tussen wal en schip te raken, bijvoorbeeld bij sociaal-emotionele problemen. Veel kinderen

zijn de dupe van een echtscheiding. De gemeente wordt nog meer dan vroeger

verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Wij betwijfelen sterk of daar voldoende geld voor

beschikbaar is vanuit het Rijk. Lijst Linssen verzet zich krachtig tegen verdere bezuinigingen

van het Rijk op dit terrein!

Alle kinderen de kans moeten krijgen om te sporten, muziek te maken, deel te nemen aan

een schooluitje e.d. Lijst Linssen vindt dat de bestrijding van kinderarmoede bovenaan

de agenda moet staan en dat daar de komende jaren genoeg geld voor moet zijn. Het

verontrust ons dat 1 op de 10 kinderen hiervan nadelige gevolgen ondervindt. Dankzij Lijst

Linssen is er in onze gemeente gelukkig al veel meer aandacht voor kinderarmoede.

Er meer preventief ingegrepen wordt zodat voorkomen wordt dat kinderen ontsporen.

Hiervoor moet een lijst van ‘risicokinderen’ komen waardoor het kind de aandacht krijgt

die het verdient en nodig heeft. Absolute voorwaarde

hierbij is uiteraard een goede samenwerking tussen onder

andere de gemeente, jeugdzorg en de politie.

Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en een beter milieu is in ieders belang; het bepaalt

immers onze toekomst! Vandaar dat we het volgende vinden:

De gemeente moet duurzame energie meer stimuleren.

Huizenbezitters zouden, net als huurders, zonnepanelen

goedkoper moeten kunnen inkopen. Samen met andere

West- Brabantse gemeenten zou dat kunnen via een

inkoopcoöperatie. Eventuele vergunningsprocedures

hiervoor moeten worden afgeschaft of vereenvoudigd.

Page 20: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

18

Uitbreiding van windmolens kan alleen op locaties als er geen overlast is voor omwonenden

of het uitzicht niet wordt bedorven. Bewoners moeten gehoord worden.

Ondersteunen van ambities en initiatieven van scholen op het terrein van duurzaamheid.

Beschikbare subsidies moeten hier optimaal worden ingezet.

Op voorstel van Lijst Linssen heeft de gemeenteraad al een motie aangenomen waarin

duidelijk wordt gesteld dat wij tegen de winning van schaliegas zijn. Aan de winning van

schaliegas zijn te grote risico’s verbonden zoals het in gevaar komen van de

drinkwatervoorziening en het risico op aardbevingen.

Lijst Linssen is tegen de invoering van zgn. 'milieuzones' (zones waar geen oudere auto's

etc. mogen komen) in de binnenstad. Dit is betuttelend en niet te handhaven. Juist de

'oldtimerbijeenkomsten' zijn een verrijking voor onze binnenstad.

Page 21: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

19

Overzicht kandidaten verkiezingen 2014

Page 22: Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

Naam Beroep Woonplaats

1. Ton Linssen Locoburgemeester en wethouder

(voorheen ondernemer)

Halsteren

2. Sander Siebelink Afdelingsleider middelbare school en

docent geschiedenis

Bergen op Zoom

3. Johan Linssen Management Consultant (Openbaar

Bestuur & Bedrijfsvoering) bij Berenschot

Bergen op Zoom

4. Martine Suijkerbuijk Sr. Beleidsmedewerker bij het Ministerie

van Veiligheid & Justitie

Bergen op Zoom

5. Meino Dam Politieagent (voorheen Wijkagent in

Noorgeest, Tuinwijk en Centrum)

Halsteren

6. Louis Wijten Gepensioneerd (voorheen docent op

Scholengemeenschap ’t Rijks)

Bergen op Zoom

7. Erik Verbogt Eigenaar Landschapsontwikkelingsbureau

(zelfstandig ondernemer)

Halsteren

8. Stefaan Verheugt Verzorgende Bergen op Zoom

9. Camiel van der Meeren Student Integrale Veiligheid Bergen op Zoom

10. Adrie Stander Organisator Scootmobiel-vierdaagse en

diverse andere vrijwilligersfuncties

Bergen op Zoom

11. Alex van Seventer Directeur en eigenaar Ter Wal Woonzorg Lepelstraat

12. Seryljo van Ierlant Zelfstandig ondernemer (Ergotherapie) Bergen op Zoom

13. Regine van den Kieboom Coach (Tante Louise-Vivensis) Bergen op Zoom

14. Kees Ista Gepensioneerd politicus Bergen op Zoom

15. Arno Blommerde Ondernemer Bergen op Zoom

16. Maarten Rikken 17. Danielle van Meetelen-Timmer 18. Evi Contant 19. Fred van Baal

20. Ferry Hagens 21. Marco Duijvelaar 22. Toine van Steenpaal 23. Miranda Lockefeer

24. Boy van Meetelen 25. Joke Buuron 26. Jan Aarden 27. Wilma van Seventer

28. Klarie Ruhl 29. Wout Huijgens 30. Jack van Es


Top Related